מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 550 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי לעמל יולד
ה' ינואר 21, 2021 12:14 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 342
צפיות: 22147

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

בא יב מב ואם יהיה חשבון של אותיות רד"ו שמה (בראשית מב ב) מסורת בישראל יתכן שירמוז ליורדים עצמם שאחרי מות יעקב יעמדו הם שם מאתים ועשר שנים ועם י"ז יהיו רכ"ז הנה מבאר רבינו שחשבון רד"ו לא התחיל מירדת יעקב למצרים אלא מעת מיתת יעקב ויש הפרש של יז שנים בחשבון. ומו"ר העיר בזה פלא...
על ידי לעמל יולד
ד' ינואר 20, 2021 1:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הקרבת פסח שני אחרי קרבן תמיד
תגובות: 4
צפיות: 87

Re: הקרבת פסח שני אחרי קרבן תמיד

לבי במערב כתב:לא אכנס לכללות הדיון, מפני קוצר העת כרגע - אך הרמב"ם פסק דאיכא כרת אף על השני (הל' ק"פ רפ"ה).


אכן טעות שלי, אתה צודק
על ידי לעמל יולד
ג' ינואר 19, 2021 8:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הקרבת פסח שני אחרי קרבן תמיד
תגובות: 4
צפיות: 87

Re: הקרבת פסח שני אחרי קרבן תמיד

א. אחרי שהתורה לימדה אותנו שיש עשה דהשלמה - לכאורה היא עקרה את הדין של "תדיר קודם" מהענין הזה. ב. אפשר לומר שפסח מקודש מתמיד, שיש בו כרת. ותדיר ומקודש - איזה שירצה יקדים. על הסברא הראשונה, אשמח אם יש לכם ראיה או השוואה לדין אחר כזה. על הסברא השניה תוס עצמו דן בזה ביומא וליכא למימר משום דא...
על ידי לעמל יולד
ג' ינואר 19, 2021 7:47 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 342
צפיות: 22147

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

בא יב ו אבל על דעתי אין 'תזבח את הפסח' על השחיטה, אבל יאמר "במקום אשר יבחר ה' אלהיך, שם תעשה זבח הפסח בלילה כבא השמש, שהוא מועד צאתך ממצרים", כמו שנאמר (דברים טז א): "הוציאך ה' אלהיך ממצרים לילה". ואמר על זו העשייה "ובשלת ואכלת" במקום ההוא הנזכר. והפסח עצמו יקרא 'זבח':...
על ידי לעמל יולד
ג' ינואר 19, 2021 7:47 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 342
צפיות: 22147

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

בא יב ו והנה, כל הזמן הזה [כשר] להדלקת הנרות ולקטרת, שאינן כשרין בלילה אלא בזמן תמיד של בין הערבים וקודמין לו יש להעיר ממה שכתב רבינו בעבודת יוה"כ (ויקרא טז כג) וכן הסדר השנוי במשנתנו (יומא ע) קדש ופשט וירד וטבל הביאו לו בגדי זהב נכנס להקטיר את הקטורת אלא כך הוא הסדר סדר היום בבגדי לבן ואילו ו...
על ידי לעמל יולד
ג' ינואר 19, 2021 7:45 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 342
צפיות: 22147

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

בא יב ה והסבה בזה כי מתחלה היה מניינם זכר ליציאת מצרים אבל כאשר עלינו מבבל ונתקיים מה שאמר הכתוב (ירמיהו טז יד-טו) ולא יאמר עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים כי אם חי ה' אשר העלה ואשר הביא את בני ישראל מארץ צפון חזרנו לקרא החדשים בשם שנקראים בארץ בבל להזכיר כי שם עמדנו ומשם העלנו הש"י...
על ידי לעמל יולד
ג' ינואר 19, 2021 5:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הקרבת פסח שני אחרי קרבן תמיד
תגובות: 4
צפיות: 87

הקרבת פסח שני אחרי קרבן תמיד

בתוס' יומא כט: ד"ה אלא ובמנחות מט ד"ה תלמוד, הסתפקו אם פסח שני נקרב אחרי התמיד כמו בפסח ראשון, ומסיק התוס' ביומא שבפסח שני הי מינייהו דבעי קדים ועביד ברישא (עכ"פ כך נראה מתוס' רעק"א במשניות פ"ט מ"ג). והוקשה לי, שאף אם נאמר שאין בפסח שני עשה דהשלמה (כי התנא לא הבדיל בין ...
על ידי לעמל יולד
ג' ינואר 19, 2021 1:54 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 342
צפיות: 22147

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

בא י יד "ואחריו לא יהיה כן" - הכתוב מודיע אותנו מדרך הנבואה שאחריו לא יהיה כן וכתב רש"י ואותו שהיה בימי יואל שנאמר בו כמוהו לא נהיה מן העולם (יואל ב ב) למדנו שהיו גדול משל משה אותו של יואל היה על ידי מינים הרבה שהיה יחד ארבה וחסיל וילק וגזם אבל של משה שלא היה אלא מין אחד וכמוהו לא הי...
על ידי לעמל יולד
ג' ינואר 19, 2021 1:52 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 342
צפיות: 22147

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

בא י א "כי אני הכבדתי את לבו" - הודיע הקב"ה למשה שהוא הכביד את לבם עתה אחרי שפחדו ממנו בברד והתודו על עונם ואמר לו הטעם כי עשיתי כן למען שאשית בקרבם אלה האותות אשר אני חפץ לעשות בהם שידעו מצרים את גבורתי לא שאעניש אותם יותר מפני הכובד הזה הנה לעיל ז ג כתב רבינו ויש בו שני טעמים ושניה...
על ידי לעמל יולד
א' ינואר 17, 2021 5:35 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מקור לשון "קידוש לבנה"
תגובות: 1
צפיות: 89

מקור לשון "קידוש לבנה"

ראיתי שבשות מהרש"ג ח"ג ס"ה דן בלשון של "קידוש לבנה", וכי מה קידוש יש כאן? והביא בשם בנו שיתכן שט"ס הוא וצ"ל "חידוש לבנה", והוא עצמו לא אבה בזה, והסיק שמקור הלשון הוא ממה שבי"ד קדשו את החודש, ועפ"ז נשתרבב הלשון, או שהוא כעין זכר לקידוש החודש. אבל...
על ידי לעמל יולד
ד' ינואר 13, 2021 12:51 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 342
צפיות: 22147

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

וארא ט יא "ויחזק ה' את לב פרעה" - ויתכן שבמכות הראשונות היו החרטומים מחזקים את לבו להתפאר אצלו בחכמתם ועתה לא באו לפניו ואין עוזר לו ואין סומך באולתו רק עונותיו אשר ילכדונו יש להעיר שרבינו כתב לעיל ח טו אבל הענין כפשוטו כי בראות החרטומים שלא יכלו להוציא את הכנים הודו במעשה אהרן שהיה מאת ה...
על ידי לעמל יולד
ד' ינואר 13, 2021 12:48 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 342
צפיות: 22147

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

וארא ט ג "במקנך אשר בשדה" - התרה אותם בהווה כי רוב המקנה בשדה אבל היה הדבר גם במקנה אשר בבית כמו שאמר (להלן פסוק ו) וימת כל מקנה מצרים וברש"י בפסוק י כתב "באדם ובבהמה" - ואם תאמר מאין היו להם הבהמות והלא כבר נאמר וימת כל מקנה מצרים לא נגזרה גזרה אלא על אותן שבשדות בלבד שנאמ...
על ידי לעמל יולד
ד' ינואר 13, 2021 12:48 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 342
צפיות: 22147

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

וארא ח יח ואומר ושמתי פדות בין עמי ובין עמך שאפילו בארץ מצרים אם ימצאו החיות איש יהודי לא יזיקוהו ויאכלו המצריים כדכתיב (תהלים עח מה) ישלח בהם ערוב ויאכלם וזהו לשון פדות כטעם נתתי כפרך מצרים כוש וסבא תחתך הנה רבינו ביאר בבראשית לב כא, שלשון "אכפרה" הוא מלשון כופר ופדיון. ויש להעיר שלדעת ר...
על ידי לעמל יולד
ג' ינואר 12, 2021 5:10 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 342
צפיות: 22147

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

וארא ח יט רק אמר הירא את דבר ה' שדבר להם משה כן והיתה העצה הזאת בחמלת ה' כי מכת הברד לא שלחו רק להשחית יבול הארץ ולא על האדם על כן יורה חטאים בדרך להצילם ממנה . ונראה לבאר מה שדוקא במכה זו נאמר התראה זו להורות לחטאים דרך, וכן יש אריכות בפסןקים הירא את דבר ה' וכו', ע"פ המדרש שציטט רבינו לעיל ז'...
על ידי לעמל יולד
ג' ינואר 12, 2021 5:04 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 342
צפיות: 22147

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

וארא ז יא ו"חרטומי מצרים" יכלול את שניהם ולא ידענו גזרת המלה ואמר רבי אברהם כי היא לשון מצרי או לשון כשדי כי לא מצאנו רק בדברי שניהם והקרוב כדברי רש"י (בבראשית מא ח) שהיא מלה ארמית מורכבת חר טמי הנחרים בעצמות. וקשה שהרי כתב רבינו בראשית מג כ בי אדוני" - לשון בעיא ותחנונים הוא וב...
על ידי לעמל יולד
ג' ינואר 12, 2021 11:29 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 342
צפיות: 22147

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

וארא ז ג ואשר אמר קודם המכות (לעיל ד כא) ואני אחזק את לבו ולא ישלח את העם יודיע למשה העתיד לעשות בו במכות האחרונות ואני תמה, שהלא אם נתנבא משה שבחמש האחרונות יענש פרעה, אזי מוכרח היה עונש זה, ואף אם פרעה היה משחררם בחמש הראשונות היה בא אליו (ודעת רבינו תמיד שהנביא לא יתנבא על עתידות בחטא ועונשו אלא...
על ידי לעמל יולד
ג' ינואר 12, 2021 11:28 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 342
צפיות: 22147

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

וארא ו י והנכון בעיני כי מלת "לאמר" להורות על בירור הענין בכל מקום וידבר ה' אל משה באמירה גמורה לא אמירה מסופקת ולא ברמז דבר ולכך יתמיד זה בכל התורה כי נבואת משה פה אל פה ידבר בו ולא בחידות (במדבר יב ח) ולבן אמר כן ליעקב אמש אמר השם אלי לאמר (בראשית לא כט) באמירה ברורה שלא אזיק לכם כי לול...
על ידי לעמל יולד
א' ינואר 10, 2021 4:13 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 342
צפיות: 22147

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

רק לחדד. זה לשון רבינו להלן ז ג אשר אמר קודם המכות (לעיל ד כא) ואני אחזק את לבו ולא ישלח את העם יודיע למשה העתיד לעשות בו במכות האחרונות כענין שאמר (לעיל ג יט) ואני ידעתי כי לא יתן אתכם מלך מצרים להלוך
על ידי לעמל יולד
א' ינואר 10, 2021 3:44 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 342
צפיות: 22147

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

(שמות ג, יט) ולא ביד חזקה כל עוד שאין אני מודיעו ידי החזקה לא יתן אתכם להלוך לשון רש"י והנכון בעיני, לא יתן אתכם להלוך בדבור ולא ביד חזקה עד שאשלח ידי בכל נפלאותי אשר אעשה בקרבו, ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורא גדול ובאותות ובמופתים, ואח"כ ישלח אתכם, כי כלם באו עליו טרם נתנו אותם להלוך: ומבו...
על ידי לעמל יולד
ו' ינואר 08, 2021 9:28 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 342
צפיות: 22147

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

שמות ג ה כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא אע"פ שהיה רחוק מן הסנה הזהירו בזה כי נתקדש כל ההר ברדת השכינה אל ראש ההר כאשר בשעת מתן תורה ומשה בהר היה כי שם עלה שנאמר ויבא אל הר האלהים חרבה (לעיל פסוק א) והסנה היה בראש ההר והנה כלו קדוש ואסור בנעילת הסנדל וכך אמרו בכל מקום שהשכינה נגלת אסו...
על ידי לעמל יולד
ו' ינואר 08, 2021 9:26 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 342
צפיות: 22147

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

שמות ד כז "וישק לו" - אהרן נשק למשה כי משה הענו נהג כבוד באחיו הגדול ולכן לא אמר וישקו איש לאחיו ולעיל מו כט כתב רבינו ועוד כי איננו דרך כבוד שיפול יוסף על צוארי אביו אבל שישתחוה לו או שינשק ידיו וא"כ לכאורה היה דרך כבוד שישק משה לאהרן עכ"פ על ידיו? (והנה ראב"ע כתב בריש שיר...
על ידי לעמל יולד
ד' ינואר 06, 2021 3:41 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 342
צפיות: 22147

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

שמות ב א ואע"פ שהיה אהרן קטן נתן השם שמחה בלבו בענין הזה או מרים אחותו מלמדתו מבואר בדברי רבינו שאהרן היה קטן ממרים, וכ"ה במדרש שמו"ר א יג, מובא בתוספות בכורות ד. ד"ה ואהרן. אבל יש להקשות ממה שכתב רבינו בראשית י כא "אחי יפת הגדול" - דרך הכתוב ליחס הקטן אל הגדול באחיו ו...
על ידי לעמל יולד
ד' ינואר 06, 2021 3:39 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 342
צפיות: 22147

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

שמות ג יב והנה למשה אות במה שראה שלא יפחד מפרעה כיון שהבטיחו להצילו ולישראל יהיה להם אות שלא יפחדו מן העמים בבואם אל הר סיני כי לצאת ממצרים ברצון פרעה אל מקום קרוב דרך ג' ימים לזבוח לאלהים בודאי ישמעו ויעשו כן בין ברצונם בין שלא ברצונם יש להעיר שרבינו פירש בדברים יג ב מה בין האות והמופת, וכתב שם ענ...
על ידי לעמל יולד
ד' ינואר 06, 2021 3:38 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 342
צפיות: 22147

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

שמות ב כג ומפני שהזכיר הכתוב בריחתו מפני פרעה ושבתו במדין ובא להזכיר מיד שהושב למצרים במצותו של הקב"ה והיה נראה שהיו כל המעשים האלה הנזכרים נעשים מיד ותכופים זה לזה בשנה אחת בא הכתוב לרמוז לנו הענין כאשר היה ואמר ויהי בימים הרבים ההם וקשה למה לי רמז זה שלא היו כל המעשים האלו נעשים מיד רק במשך ...
על ידי לעמל יולד
ד' ינואר 06, 2021 12:25 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 342
צפיות: 22147

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

שמות ב טז "ותבאנה ותדלנה" - כי היו הרועים בכל הימים באים וממלאים הרהטים ומשקים צאנם בתחלה ואחרי כן היו הנשים האלה משקות שלהן ואירע כי היום הזה קדמו הנשים ותבאנה ותדלנה כי היו חושבות להשקות צאנם בתחילה טרם בא הרועים והנה באו הרועים ויגרשום מן הרהטים להשקות הם תחלה כמנהגם בכל הימים ומשה חרה...
על ידי לעמל יולד
ג' ינואר 05, 2021 12:38 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 342
צפיות: 22147

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

שמות שמות א י "ועלה מן הארץ" - על כרחנו ורבותינו דרשו (סוטה יג שמו"ר א' ט') כאדם שמקלל עצמו ותולה קללתו באחרים כאילו כתב ועלינו מן הארץ והם יירשוה לשון רבינו שלמה ואם כפירוש הרב היה אומר "ועלה על הארץ" כי כן הלשון בלוחמים עלה נבוכדנצר מלך בבל (מלכים ב' כ"ד א') על כל ער...
על ידי לעמל יולד
ג' ינואר 05, 2021 12:37 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 342
צפיות: 22147

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

שמות הקדמה והנה הגלות איננו נשלם עד יום שובם אל מקומם ואל מעלת אבותם ישובו. וכשיצאו ממצרים, אף על פי שיצאו מבית עבדים, עדיין יחשבו גולים, כי היו בארץ לא להם, נבוכים במדבר. וכשבאו אל הר סיני ועשו המשכן ושב הקב"ה והשרה שכינתו ביניהם, אז שבו אל מעלות אבותם, שהיה סוד אלוה עלי אהליהם, והם הם המרכבה...
על ידי לעמל יולד
ה' דצמבר 31, 2020 2:44 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 342
צפיות: 22147

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

ויחי מט לא וכן היה מעשה כי מצינו בספר דברי הימים ליוסף בן גוריון (הוא ספר יוסיפון) וזולתו מספרי הקדמוניות כי בא צפו בן אליפז בן עשו ועשה עמהם קטטה על זה עד שערכו מלחמה ותגבר יד יוסף ותפשו עם מבחר גדודיו והביאום למצרים ועמד שם בתפיסה כל ימי יוסף וברח משם במותו והלך לארץ כאנפנייא ומלך על כתים ברומא ו...
על ידי לעמל יולד
ה' דצמבר 31, 2020 2:35 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 342
צפיות: 22147

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

ויחי מט ה וכבר פירשתי (בראשית לד יג), כי יעקב קצף על שמעון ולוי בהרגם אנשי העיר בעבור שעשו חמס, כי הם לא חטאו להם כלל ובאו בברית ונמולו, ואולי ישובו אל ה' ויהיו כולם בכלל אנשי בית אברהם, ומן הנפש אשר עשו בחרן. ויש להעיר למה ייאמר רבינו שיהיו כולם אנשי בית אברהם, ולכאורה אם ע"י יעקב התגיירו, למ...
על ידי לעמל יולד
ה' דצמבר 31, 2020 12:41 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 342
צפיות: 22147

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

ויחי מח ז ולאה היא הנשאת לו ראשונה בהיתר ורחל באהבתו אותה בנדר אשר נדר לה לקחה ויש להעיר, שלדעת רבינו (לעיל כו ה) שהאבות שמרו את התורה רק בארץ, ובחו"ל לא שמרו, א"כ מה לי למי נישא ראשונה בהיתר, כי הרי לא היה שם בחו"ל שום איסור, ורק כשנכנסו לארץ היה לו שתי אחיות, ונאסרו עליו בבת אחת? ה...
על ידי לעמל יולד
ה' דצמבר 31, 2020 11:09 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 342
צפיות: 22147

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

ויחי מח ז ולאה היא הנשאת לו ראשונה בהיתר ורחל באהבתו אותה בנדר אשר נדר לה לקחה ויש להעיר, שלדעת רבינו (לעיל כו ה) שהאבות שמרו את התורה רק בארץ, ובחו"ל לא שמרו, א"כ מה לי למי נישא ראשונה בהיתר, כי הרי לא היה שם בחו"ל שום איסור, ורק כשנכנסו לארץ היה לו שתי אחיות, ונאסרו עליו בבת אחת? ל...
על ידי לעמל יולד
ה' דצמבר 31, 2020 10:52 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 342
צפיות: 22147

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

ויחי
מח ז
ולאה היא הנשאת לו ראשונה בהיתר ורחל באהבתו אותה בנדר אשר נדר לה לקחה
ויש להעיר, שלדעת רבינו (לעיל כו ה) שהאבות שמרו את התורה רק בארץ, ובחו"ל לא שמרו, א"כ מה לי למי נישא ראשונה בהיתר, כי הרי לא היה שם בחו"ל שום איסור, ורק כשנכנסו לארץ היה לו שתי אחיות, ונאסרו עליו בבת אחת?
על ידי לעמל יולד
ה' דצמבר 31, 2020 10:47 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 342
צפיות: 22147

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

ויחי מח ז "מתה עלי רחל בדרך ואקברה שם בדרך" - כלומר בדרך אשר יעברו בה בניה מתה ושם קברתיה לטובתם כי היא לא מתה בדרך רק ברמה שהיא עיר בארץ בנימין ושם נקברה אבל בדרך של עתיד מתה והכתוב לא יפרש בעתידות רק ירמוז בהם ואל תתמה שהרי מצינו שהכתוב מספר בעתידות, כמו בארבה (שמות י יד) לפניו לא היה כ...
על ידי לעמל יולד
ד' דצמבר 30, 2020 2:53 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 342
צפיות: 22147

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

ויחי מט יח "לישועתך קויתי ה'" - לא היה בכל שופטי ישראל מי שנפל ביד אויביו זולתי שמשון שהוא הנחש הזה כדכתיב (שופטים ב יח) והיה ה' עם השופט והושיעם מיד אויביהם כל ימי השופט והוא היה האחרון לשופטים כי שמואל נביא היה ולא נלחם להם ובימיו מלכו המלכים ואני תמה שהלא כתב רבינו לעיל פסוק י והיה כל ...
על ידי לעמל יולד
ד' דצמבר 30, 2020 2:46 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 342
צפיות: 22147

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

ונראה מכאן חידוש, שהגם שבאמת ירד יעקב בגלל שהיה צריך לרדת לגלות מצרים, אבל בכל זאת "מעשה אבות סימן לבנים" יהיה גם רמז לעניין עתידי, ואפילו אם יעקב היה כעת בגלות מצרים ירמוז עכ"פ על גלות אחר. למה זה חידוש? וכי שאר המעשי אבות נעשו רק בשביל להיות סימן לבנים ולא לשם עצמם? . כי מעשה אבות ...
על ידי לעמל יולד
ד' דצמבר 30, 2020 11:30 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 342
צפיות: 22147

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

ויחי מז כח "ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה" - כבר הזכרתי (לעיל מג יד) כי רדת יעקב למצרים הוא גלותינו היום ביד החיה הרביעית (דניאל ז, ז) רומי הרשעה וקשה שלעיל מו א כתב רבינו כי כאשר בא יעקב לרדת מצרים, ראה כי הגלות יתחיל בו ובזרעו, וא"כ יעקב ירד למצרים כי גלות מצרים היה צריך להתחיל...
על ידי לעמל יולד
ו' דצמבר 25, 2020 12:47 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 342
צפיות: 22147

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

ויגש מו א אבל הפסוק הזה יש בו סוד, יגלו לנו אותו שם בבראשית רבה צד ה, כי כאשר בא יעקב לרדת מצרים, ראה כי הגלות יתחיל בו ובזרעו, ופחד ממנו, וזבח זבחים רבים לפחד אביו יצחק, שלא תהא מדת הדין מתוחה כנגדו, ועשה זה בבאר שבע, שהוא בית תפלה לאבותיו, ומשם נטל רשות בלכתו לחרן. ואמר הכתוב "זבחים", ל...
על ידי לעמל יולד
ו' דצמבר 25, 2020 12:17 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 342
צפיות: 22147

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

ויגש מז יח וזה טעם ויכלכל יוסף לחם לפי הטף שנתן להם בשנות הרעב כדי צרכם לחם כי לפי הטף ירמוז כן והנה בשמות כה כט כתב רבינו ו יכלכל יוסף (בראשית מז יב) שנתן להם מזון כאשר יכילו לא העדיף ולא החסיר רק לחם לפי הטף וביאר ש"ויכלכל" הוא נתינה בצמצום בלי שיעדיף ויחסר, וקצת יש להעיר במה שכתוב כאן ...
על ידי לעמל יולד
ה' דצמבר 24, 2020 9:39 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 342
צפיות: 22147

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

ויגש מז טו "ויתם הכסף מארץ מצרים ומארץ כנען ויבאו כל מצרים אל יוסף וגו'" - והזכיר כי תם הכסף מארץ כנען בעבור כי מצרים בבואם אל יוסף יזכירו לו זה כי אמרו אחרי שתם הכסף גם מארץ כנען ולא יבאו עוד אליך לשבור למה נמות נגדך כי אפס כסף ותמיתנו חנם ותשאר התבואה בידך ואין קונה לכאורה יש כאן חידוש ...
על ידי לעמל יולד
ה' דצמבר 24, 2020 9:28 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה
תגובות: 342
צפיות: 22147

Re: הערות וביאורים בפי' הרמב"ן על התורה

ויגש מו טו ואם נאמר שהחזירו האל לימי בחורותיו יקשה עליו כי לא הזכיר הכתוב הפלא הגדול הזה והוא נס גלוי ומפורסם בהפך מן הטבע והנה לעיל כ ב כתב רבינו ואולי חזרה לנערותיה כאשר בישרה המלאך כדברי רבותינו . וקשה שמבואר כאן שנס זה תחשב נס גלוי הפך מן הטבע, ולא רק נס נסתר, ובשמות ו ב מבאר רבינו שלא היה להאב...

עבור לחיפוש מתקדם