מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 31 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מגופת חבית
ו' אוקטובר 11, 2019 8:07 am
פורום: בית התלמוד
נושא: לשונות וביטוים בדברי התוספות
תגובות: 131
צפיות: 20684

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

תוספות מסכת כתובות דף נט עמוד א
ד''ה כי אמר שמואל הלכה כרבי יוחנן בן נורי להעדפה - פירוש הקונטרס מגומגם כמו שפירש בעצמו כו' עכ''ל [וכבר האריך בפנ''י יעו''ש]
על ידי מגופת חבית
ו' אוקטובר 11, 2019 8:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: שם חכם חדש בכל מסכת?
תגובות: 17
צפיות: 1260

Re: שם חכם חדש בכל מסכת?

כמדומה שהנידון כאן מתחיל כאילו הוסיפו שם חדש בכל מס' לאיזה סיבה, ובזה מתחיל הנידון אולי שתים וכו' אך כמדומה שיש כמה וכמה שמות בכל מסכתא שאין בשאר המסכות, והיות שהוא חזון נפרץ מאד, ויש רק מסכתא אחת שאין שם אפי' שם אחד חדש, נראה שהכל רק כעין העתיק מזויף משאר המקומות וכמו שאכן הוא [ולמשל אעתיק מגמ' חול...
על ידי מגופת חבית
ו' אוקטובר 11, 2019 7:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: לאו הניתק לעשה
תגובות: 66
צפיות: 4234

Re: לאו הניתק לעשה

עי' רש"י בבא מציעא דף סב. וז''ל פוטרין את המלוה ואת הערב - מן לא תעשה ומלקות עכ''ל, והטעם משום שהוא לאו הניתק לעשה, ומשמע שמנתק גם עצם הלאו וכבר עמד הפני יהושע שם וז''ל בפרש"י בד"ה פוטרין את המלוה ואת הערב. מן לא תעשה ומלקות עכ"ל. וצ"ע מה שכתב דפטורין אפילו מלאו ובכמה דוכתי ...
על ידי מגופת חבית
ו' אוקטובר 11, 2019 7:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שמע כדברי תפילות
תגובות: 12
צפיות: 954

Re: קריאת שמע כדברי תפילות

מצינו כמה פעמים לשון תפילה על קריאת שמע תוס' ברכות ב. ד''ה מאימתי בא''ד ''וא''כ למה אנו מתפללין קריאת שמע בבית הכנסת'' תוס' שבת דף יא. ד''ה כגון מפרש שלשון ''מצלי'' קאי על ק''ש יעו''ש עי' מעדני יו''ט ברכות פ''ק [רא''ש סי' א'] ס''ק כ' וס''ק ק' ועי' ברכות דף טו. דרב חסדא לייט אמאן דמהדר אמיא בעידן ציל...
על ידי מגופת חבית
ה' אוגוסט 29, 2019 1:23 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 86
צפיות: 2113

Re: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ביקורת תהיה כתב:אין צורך, כי כל פחות מכזית 'כל שהוא' קרי ליה

לא הבנתי, כונתי היתה שלכתחילה אין למשוך המלך או כה''ג בכל שהוא שמן דהא צריך לעשות כמו שכ' הרמב''ם לפני העתקתי הלשון לפני

ועשכיו ששניתי עוד הפעם, אולי י''ל שבאמת צריך דוקא לעשות הכמין כף יוונית, ואך אין שיעור להשמן
על ידי מגופת חבית
ה' אוגוסט 29, 2019 1:19 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8106
צפיות: 1007987

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

לב האבן כתב:תמונה אחרת מאותו מעמד מזווית שונה

למה אתה חושב שהוא מאותו מעמד?
על ידי מגופת חבית
ד' אוגוסט 28, 2019 8:03 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 86
צפיות: 2113

Re: מסכת כריתות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ו: אבל סיכה למימשח מלכים וכהנים דברי הכל כל שהוא וביאר הכסף משנה הלכות כלי המקדש פרק א הלכה י' לדעת הרמב''ם וז''ל אבל סיכה לממשח מלכים וכהנים ד"ה כל שהוא היינו במושח מלכים וכהנים עכ''ל ונראה שיש להוסיף היינו דוקא בדיעבד אבל לכתחילה כבר כ' הרמב''ם לעיל שם וז''ל כיצד מושחין את הכהן, צק את השמן ע...
על ידי מגופת חבית
ג' אוגוסט 27, 2019 10:24 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8106
צפיות: 1007987

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

תמונה לא מפורסמת
[img]
062714_079_b.gif
[/img]

אני מחפש תמונה מר' ב''ב ליבוביץ כשהי' בארה''ב [ולא התמונה מסיראקוס]
על ידי מגופת חבית
ג' אוגוסט 27, 2019 8:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 860
צפיות: 50731

Re: הגהות חסד לאברהם על שו''ע

אכן כן, תודה רבה, ובאמת שבעתי מטובך
על ידי מגופת חבית
ג' אוגוסט 27, 2019 2:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 860
צפיות: 50731

הגהות חסד לאברהם על שו''ע

ראיתי מובא בספר ליקוטים בשם הגהות חסד לאברהם על שו''ע, באיזה שו''ע או ספר היא מצויה?
על ידי מגופת חבית
ג' אוגוסט 27, 2019 8:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 269
צפיות: 32852

דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאמרן בכתב

בגמ' שבת דף קטו: מבואר שאסור לכתוב פסוקים תוך קמיעין משום דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן על פה, וכן אסור לכתוב סדר ברכות משום דברים שבעל פה אי אתה רשאי לאמרן בכתב וכ' הראשונים שהאידנא משום עת לעשות מותר לכתוב סדר תפילות וכ' הב''י סי' של''ד וז''ל ומכל מקום הקמיעין דלית בהו משום עת לעשות ליי' נראה דהא...
על ידי מגופת חבית
ב' אוגוסט 26, 2019 5:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיזוק למאחרים
תגובות: 3
צפיות: 272

חיזוק למאחרים

חיזוק למאחרים

נראה כדאי לקבץ לפונדק אחד, מרבותינו שכותבים על עצמם היאך נתחזקו לאחר זמן ונתגדלו ועשה פריגידולי תרומה.PDF
(315.07 KiB) הורד 58 פעמים
תורת שבת.pdf
(69.07 KiB) הורד 58 פעמים
על ידי מגופת חבית
א' אוגוסט 25, 2019 3:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם זה דיוק ברמב''ם, דיוק בהל' הגעלת כלים
תגובות: 0
צפיות: 112

האם זה דיוק ברמב''ם, דיוק בהל' הגעלת כלים

גמ' ע''ז דף ע''ו וכיצד מגעילן א"ר הונא יורה קטנה בתוך יורה גדולה יורה גדולה מאי ת"ש דההוא דודא דהואי בי רב עקביה אהדר ליה גדנפא דלישא אפומא ומליוה מיא וארתחה [פרש"י גדנפא דלישא - שפה של עיסה סביבות פיה כדי שתקבל מים הרבה ויעברו הרותחין על שפתה] הרמב"ם מביא דין זה בהל' מאכלות אסור...
על ידי מגופת חבית
ה' אוגוסט 22, 2019 7:19 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ואתחנן אל ה' 515 תפילות ולא נענה
תגובות: 2
צפיות: 213

Re: ואתחנן אל ה' 515 תפילות ולא נענה

ידוע הגמ' בסוטה דף יד עמוד א מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס לא"י וכי לאכול מפריה הוא צריך או לשבוע מטובה הוא צריך אלא כך אמר משה הרבה מצות נצטוו ישראל ואין מתקיימין אלא בא"י אכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולן על ידי אמר לו הקדוש ברוך הוא כלום אתה מבקש אלא לקבל שכר וכו' ומה השיב הקב''ה למשה, ''...
על ידי מגופת חבית
ה' אוגוסט 22, 2019 3:22 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם לכל כך הרבה ראשונים היה נוסח כתיב שונה משלנו באיכה?
תגובות: 4
צפיות: 213

Re: האם לכל כך הרבה ראשונים היה נוסח כתיב שונה משלנו באיכה?

רש"י תהלים פרק ק
(ג) הוא עשנו ולא - כשלא היינו בעולם:
ואצלנו הוא בקרי כתיב, ובקרי ''ולו''

וכאן יש נ''מ נמי בהפיסוק
על ידי מגופת חבית
ה' אוגוסט 22, 2019 3:19 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2805
צפיות: 248630

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

תלמוד בבלי מסכת עירובין דף ב עמוד א
ומקדש דאיקרי משכן דאי לא תימא הכי הא דאמר רב יהודה אמר שמואל שלמים ששחטן קודם פתיחת דלתות ההיכל פסולין שנאמר ושחטו פתח אהל מועד בזמן שפתוחין ולא בזמן שהן נעולים והא כי כתיב ההיא במשכן כתיב אלא אשכחן מקדש דאיקרי משכן
על ידי מגופת חבית
ה' אוגוסט 22, 2019 1:28 am
פורום: בית התלמוד
נושא: "אלא אם כן מבקשין ממנו ממון" - הלואה?
תגובות: 6
צפיות: 304

Re: "אלא אם כן מבקשין ממנו ממון" - הלואה?

יש מאמר ע''ז ממרן הגר''ח שמואלביץ ואין הספר תחת ידי כעת להעתיקו
על ידי מגופת חבית
ד' אוגוסט 21, 2019 10:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: לענות אמן על ברכת תינוקת
תגובות: 6
צפיות: 196

Re: לענות אמן על ברכת תינוקת

דיוק? אלו דברים מפורשים [בענותונותו המשנה ברורה מביא את הפמ"ג} נכון מפורש כמש''כ שהטעם דהוי ברכה הוא משום חובת חינוך אבל הגע בעצמך לדברי הערוך השולחן האם מותר לבת בת י''א לברך ברכת הנהנין, נראה פשוט שכן, וכן נראה מסתימת דבריו שלא הזהיר רק שלא יענה אמן ולא הזהיר שקטנה לא תברך משום ברכה לבטלה וב...
על ידי מגופת חבית
ד' אוגוסט 21, 2019 10:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: עצה שאינה הוגנת מדרבנן
תגובות: 5
צפיות: 192

Re: עצה שאינה הוגנת מדרבנן

לא באתי לחזק דברי רב ברגר שנראים פשוטים ומובנים, ואך יש להוסיף שע''כ שהם ב' ענינים שונים לגמרי, ויש לציין למש''כ הרמב''ם בספר המצות שורש ט' שלהכי אין לוקין על לפני עור שהוי לאו שבכללות[וז''ל ולפני עור לא תתן מכשול כי הוא גם כן כולל ענינים רבים כמו שנבאר (ל"ת רצ"ט) ע''כ], הרי שלא נובעים ממק...
על ידי מגופת חבית
ד' אוגוסט 21, 2019 1:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: ונטמטם בם
תגובות: 8
צפיות: 361

Re: ונטמטם בם

אולי אין ראיה לדבר מדברי הרמ''א, דמשמע מחי' הרשב''א יבמות דף קיד. [אביא הלשון מיד בסמוך] שהוא שהיונק מן הדבר מקבל טבע אותו דבר [ולא שייך להאיסור, ואדרבה מטבע טוב מקבל טבע טוב], ולכן יש ב' מעלות במניק מישראלית חדא שאינו מגוי ולא יקבל טבען שאינו נח כ''כ, ועוד שיקבל טבע ישראלי, וז''ל אלמא לכ"ע חלב...
על ידי מגופת חבית
ג' אוגוסט 20, 2019 11:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עצה שאינה הוגנת מדרבנן
תגובות: 5
צפיות: 192

Re: עצה שאינה הוגנת מדרבנן

בלי להבין צדדי השאילה מן הסתם יש להתחיל החיפוש מכאן רמב"ם הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק יב הלכה יד כל שאסור למכור לגוי אסור למכור לישראל שהוא ליסטיס, מפני שנמצא מחזק ידי עובר עבירה ומכשילו, וכן כל המכשיל עור בדבר והשיאו עצה שאינה הוגנת או שחיזק ידי עוברי עבירה שהוא עור ואינו רואה דרך האמת מפני תאו...
על ידי מגופת חבית
ג' אוגוסט 20, 2019 2:03 am
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: כמה שירים, בבקשה.
תגובות: 182
צפיות: 26032

Re: כמה שירים, בבקשה.

הייתי בפעם בשמחה שבמוצאי שבת שרו שיר [בלא מילים] מאד שמח, ואמרו שכן שרו בסטאלין ב16 AVE, מישהוא יודע איזה שיר יתכן שזה היה?
על ידי מגופת חבית
ב' אוגוסט 19, 2019 11:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לענות אמן על ברכת תינוקת
תגובות: 6
צפיות: 196

Re: לענות אמן על ברכת תינוקת

שו"ע אורח חיים סימן רטו , אבל בשעה שהם מברכין לפטור את עצמן, כיון דבני חינוך הם עונים אחריהם אמן, ומכלל הן אתה שומע לאו ,ועיין משנה ברורה שם בשם הפר"מ שורש השאילה היא, שלא נראה שהוי ברכה לבטלה אף לשי' הערוך השולחן, וא''כ למה אין עונין אמן אחריה, ואף שיש לדקדק כמש''כ מלשון השו''ע, מידי דיו...
על ידי מגופת חבית
ב' אוגוסט 19, 2019 10:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לענות אמן על ברכת תינוקת
תגובות: 6
צפיות: 196

לענות אמן על ברכת תינוקת

כ' הערוך השולחן אורח חיים סימן רטו סוף הלכה ב' וז''ל ונ"ל דתינוקת שאינה בת חנוך אין עונין אחריה אמן עד שתהא בת י"ב שנה ויום אחד עכ''ל והדברים מחודשים שבלי חיוב חינוך אין על הברכה תורת ברכה לענות אמן האם זה חידוש של הערוך השולחן או כבר קדמוה? וביותר צ''ב דהלא כ' הערוך שולחן בסימן שמג הלכה א...
על ידי מגופת חבית
ו' אוגוסט 16, 2019 12:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: שובר אדם חבית אטומה?
תגובות: 12
צפיות: 1335

Re: שובר אדם חבית אטומה?

[/quote] לא הבנתי רצונך. הפמ"ג סובר ששובר אדם את החבית ומכוון לפתח חייב אפי' באינו עשוי להכניס ולהוציא. הוא אינו מפרש את דבריו כ"כ, ואפשר לפרש שלדעתו בכה"ג הוא גמר הכלי ולא אמרו להכניס ולהוציא אלא כשמדובר על פתח וכו'. ואילו הט"ז והגר"ז וחזו"א סוברים שם שא"ח עד שיהי...
על ידי מגופת חבית
ה' אוגוסט 15, 2019 3:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פירוש הירושלמי מ''המפרש'' הובא בתוס' יו''ט, מי הוא המחבר?
תגובות: 5
צפיות: 194

Re: פירוש הירושלמי מ''המפרש'' הובא בתוס' יו''ט, מי הוא המחבר?

תודה רבה לכולם!

לא מצאתי באוצר אלא מהוצאת ים התלמוד, האם מצוי דפוס יותר עתיק מזה?
על ידי מגופת חבית
ה' אוגוסט 15, 2019 8:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פירוש הירושלמי מ''המפרש'' הובא בתוס' יו''ט, מי הוא המחבר?
תגובות: 5
צפיות: 194

פירוש הירושלמי מ''המפרש'' הובא בתוס' יו''ט, מי הוא המחבר?

התוספות יום טוב בכתובות פרק ד משנה ד מביא לפרש גמ' ירושלמי מ''המפרש'' מי הוא המפרש, והאם הוא נדפס באיזה מקום? וז''ל התוס' יו''ט, ובביאה - ירושלמי ניחא בכסף ובשטר האב זכאי דודאי זכות הוא לו כשמקבל הכסף לעצמו וכן שטר מקבל לעצמו ולפחות ראוי לו לצור ע"פ צלוחיתו. בביאה מאי זכאי שייך ביה. תפתר שא&quo...
על ידי מגופת חבית
ו' אוגוסט 09, 2019 7:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: עבר על איסור שיופקע ע"י שאלה - חייב לישאל עליה?
תגובות: 27
צפיות: 1165

Re: עבר על איסור שיופקע ע"י שאלה - חייב לישאל עליה?

עם חיפוש מעט מנחת חינוך פרשת אם כסף מצוה עב ''ובהקדים שעבר על ל"ת מ"מ אם שואל לחכם על הפרשה ממילא הדרא לטבלא ולא עבר וז"פ א"כ בכה"ג דעבר מצוה לאתשולי כדי שלא יעבור על עשה ול"ת ונ"מ אם נתערב אינו בטל מחמת דשיל"מ עיין נדרים נ"ט כיון דמצו' לאתשולי וצריך לעיי...
על ידי מגופת חבית
ו' אוגוסט 09, 2019 3:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: שובר אדם חבית אטומה?
תגובות: 12
צפיות: 1335

Re: שובר אדם חבית אטומה?

עוד הצעה לדברי ר''ח, ויתר מדוקדק אולי התחלת דברים יש לציין מש''כ ר''ח בשבת דף קמו. וז''ל מתני' שובר אדם את החבית לאכול ממנה גרוגרות כו'. א"ר הושעיא לא ששובר את החבית לאכול ממנה גרוגרות אלא דרוסות אבל מפורדות אינו שובר החבית אלא מוציא גרוגרות ואוכל ואינו שובר. עכ''ל ואף שאיני יודע לפרשו, נראה של...
על ידי מגופת חבית
ה' אוגוסט 08, 2019 4:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שובר אדם חבית אטומה?
תגובות: 12
צפיות: 1335

Re: שובר אדם חבית אטומה?

מלשון הריטב''א במכות ''אבל הא ודאי (קמ"ל) [ק"ל] דאי בפתח חדש הוא היכי ס"ד דרב כהנא דכי מכוין לפתחא לא מחייב חטאת משום גמר כלי, והלא הלכה רווחת היא במס' שבת (ע"ה ב') דכל שהוא גמר מלאכה חייב משום מכה בפטיש אפילו מישקל אקופי מגלימא, או שוויי קופינא דמרא (שם ק"ב ב') חייב משום מכ...
על ידי מגופת חבית
ד' אוגוסט 07, 2019 4:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שובר אדם חבית אטומה?
תגובות: 12
צפיות: 1335

Re: שובר אדם חבית אטומה?

"מן המפורסמות שסוגיא זו הלכו בו נמושות" לדעת ר''ל בודאי, אבל לדעת ר' יוחנן כמה חסר סוגיא זו מדעת זקנים, והוא מן הנעלמות ביותר ואחלה נא פני הרב איש ספר להבינינו דבר בענין זה [הרי זה כמה שנים שכותב על הענין זעיר פה זעיר פה, וכבר אמרו יגעת ומצאת תאמין] הא דאמרי' שאינו חייב על עשיית פתח אלא א'...

עבור לחיפוש מתקדם