מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 72 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מגופת חבית
ב' ינואר 20, 2020 9:17 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: פירוש סדרן של ברכות אמת ויציב ואמת ואמונה - לפי ברכות יד: והגניזה
תגובות: 7
צפיות: 326

Re: פירוש סדרן של ברכות אמת ויציב ואמת ואמונה - לפי ברכות יד: והגניזה

נראה להביא ראיה שאף מי שאינו אומר ק''ש עליו לומר ''אמת ויציב'' הרי שאמת הוא חלק של הברכה אפי' למי שלא אמר ק''ש [שלא כמו שצידדתי לעיל] מגמ' ברכות כא. וז''ל אמר רב יהודה ספק קרא קריאת שמע ספק לא קרא אינו חוזר וקורא ספק אמר אמת ויציב ספק לא אמר חוזר ואומר אמת ויציב עכ''ל הרי שחוזר ואומר אמת ויציב בלי ק...
על ידי מגופת חבית
ו' ינואר 17, 2020 2:51 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: פירוש סדרן של ברכות אמת ויציב ואמת ואמונה - לפי ברכות יד: והגניזה
תגובות: 7
צפיות: 326

Re: פירוש סדרן של ברכות אמת ויציב ואמת ואמונה - לפי ברכות יד: והגניזה

וכל לומד תמה, מה עניין ברכת "אמת ואמונה" ל"אני ה' אלהיכם" דווקא? נכון שההתחלה - "אמת ואמונה" - נמשכת אחרי חיתום פרשת ציצית, משום הפסוק בירמיה "וה' אלהים אמת", עד שלרבי יהודה אין ההפסק ביניהן נחשב ככל בין הפרקים וכמבואר שם בתחילת העמוד. אבל כל המשך הברכה, איך ...
על ידי מגופת חבית
ה' ינואר 16, 2020 3:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: גדר החיוב להתפלל בציבור
תגובות: 2
צפיות: 150

גדר החיוב להתפלל בציבור

א ברכות דף ז עמוד ב אמר ליה רבי יצחק לרב נחמן מאי טעמא לא אתי מר לבי כנישתא לצלויי אמר ליה לא יכילנא אמר ליה לכנפי למר עשרה וליצלי אמר ליה טריחא לי מלתא ולימא ליה מר לשלוחא דצבורא בעידנא דמצלי צבורא ליתי ולודעיה למר אמר ליה מאי כולי האי אמר ליה דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי מאי דכתיב ואני תפ...
על ידי מגופת חבית
ג' ינואר 14, 2020 10:53 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 205
צפיות: 3979

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

ד ע''ב אי בעית אימא סברא דרבי יוחנן סבר גאולה מאורתא נמי הוי אלא גאולה מעלייתא לא הויא אלא עד צפרא ורבי יהושע בן לוי סבר כיון דלא הויא אלא מצפרא לא הויא גאולה מעלייתא ופרש"י גאולה מאורתא לא הוי - הילכך גאולה דאורתא לא חשיבא לאהדורי עלה סמיכת תפלה. ומשמע דפליגי אי הגאולה שהי' מאורתא חשיבא לחשב ...
על ידי מגופת חבית
ג' ינואר 14, 2020 10:44 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 205
צפיות: 3979

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

יב: משנה מזכירין יציאת מצרים בלילות אמר רבי אלעזר בן עזריה הרי אני כבן שבעים שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות וכו' קצת משמע שהיו גורסין דין זה אפי' קודם שהי' להם מקור ברור, ויש לעי' א''כ למה באמת סברו כן להזכיר יציאת מצרים בלילות אם עדיין לא דרשו ''כל'' להביא הלילות ועי' לקמן דף דף יד עמוד ב ...
על ידי מגופת חבית
ג' ינואר 14, 2020 10:35 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הלכך לימרינהו לכולהו (בפנ"י)
תגובות: 11
צפיות: 468

Re: הלכך לימרינהו לכולהו (בפנ"י)

הבנתי
על ידי מגופת חבית
ב' ינואר 13, 2020 10:56 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הלכך לימרינהו לכולהו (בפנ"י)
תגובות: 11
צפיות: 468

Re: הלכך לימרינהו לכולהו (בפנ"י)

[quote=][/quote]כן, למשל ביבמות עב ע"א: אמר רב פפא, הלכך יומא דעיבא ויומא דשותא, לא מהלינן בי' ולא מסוכרינן בי'.
ור"ל, דבעינן דלא למימהל בי', ובעינן דלא וכו'.[/quote]
לא הבנתי התם הכל הוא טעם אחד משום הרוח
על ידי מגופת חבית
ב' ינואר 13, 2020 9:46 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הלכך לימרינהו לכולהו (בפנ"י)
תגובות: 11
צפיות: 468

Re: הלכך לימרינהו לכולהו (בפנ"י)

יש לציין שיש כמה מימרות מר''פ שלא שייכים לנוסח הברכה [ויש להוסיף שבגמ' ברכות דף יא: יש רווח לומר שאין כאן פלוגתא דאל''ה צ''ב היאך שייך לברכה ב' ברכות דלכאורה אחת מהן ברכה שאינה צריכה, וע''ז כ' הפנ''י שאין כאן מחל' וכמש''כ שם, ואך לסיים בב' חתימות מה בכך], ונראה שהוא מחמיר כב' דיעות ומהם שבת דף כ עמו...
על ידי מגופת חבית
ב' ינואר 13, 2020 9:33 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 205
צפיות: 3979

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

יש לציין מה שביאר המעדני יום טוב ברכות פרק א סימן י אות ח [ח] שנאמר ממעמקים קראתיך ה'. וק"ל דא"כ יתחייב להתפלל במקום עמוק ולא אמרו אלא שלא להתפלל במקום גבוה ובגמרא גרס אלא במקום נמוך וכן כתב בטור אך בר"י ורמב"ם ליתא וגם בש"ע לא כתבו ונ"ל דהך קרא דממעמקים כתוב בשיר המעלו...
על ידי מגופת חבית
ב' דצמבר 30, 2019 4:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 429
צפיות: 51551

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

ראל.png
ראל.png (51.44 KiB) נצפה 1056 פעמים


מהו ראיית ר' ליב מדברי הרמב''ם במנין המצות שהמצוה של קידושין הוא לבעול דוקא אחר נישואין?
על ידי מגופת חבית
א' דצמבר 29, 2019 11:49 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סיפורי מעשיות ע''י הגר''א קוטלר
תגובות: 11
צפיות: 610

Re: סיפורי מעשיות ע''י הגר''א קוטלר

רוח אליהו מר' אליהו משה בלוך
על ידי מגופת חבית
א' דצמבר 29, 2019 6:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סיפורי מעשיות ע''י הגר''א קוטלר
תגובות: 11
צפיות: 610

Re: סיפורי מעשיות ע''י הגר''א קוטלר

רא4.png
רא4.png (31.8 KiB) נצפה 228 פעמים
על ידי מגופת חבית
א' דצמבר 29, 2019 6:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סיפורי מעשיות ע''י הגר''א קוטלר
תגובות: 11
צפיות: 610

Re: סיפורי מעשיות ע''י הגר''א קוטלר

רא3.png
רא3.png (26.33 KiB) נצפה 228 פעמים
על ידי מגופת חבית
א' דצמבר 29, 2019 6:29 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סיפורי מעשיות ע''י הגר''א קוטלר
תגובות: 11
צפיות: 610

Re: סיפורי מעשיות ע''י הגר''א קוטלר

רא2.png
רא2.png (66.17 KiB) נצפה 228 פעמים
על ידי מגופת חבית
א' דצמבר 29, 2019 6:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סיפורי מעשיות ע''י הגר''א קוטלר
תגובות: 11
צפיות: 610

Re: סיפורי מעשיות ע''י הגר''א קוטלר

רא.png
רא.png (34.32 KiB) נצפה 228 פעמים
על ידי מגופת חבית
ו' דצמבר 27, 2019 6:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סיפורי מעשיות ע''י הגר''א קוטלר
תגובות: 11
צפיות: 610

Re: סיפורי מעשיות ע''י הגר''א קוטלר

גפ.png
גפ.png (34.99 KiB) נצפה 321 פעמים
על ידי מגופת חבית
ה' דצמבר 26, 2019 12:32 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הרב מנחם מנדל קרביץ
תגובות: 6
צפיות: 1003

Re: הרב מנחם מנדל קרביץ

התחתן עם בתו של ר' אהרן ברוק [כמדומה כך השם] יד ימינו של הגרח''ע
הי' לו ג''כ בן כמדומה שמו ר' אהרן, ולו יש כמה בנים בארה''ב א' גר בסאט פאלסברג נ.י. ויש גם בליקווד, יש לו גם בת במאנסי
על ידי מגופת חבית
ה' דצמבר 19, 2019 4:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סיפורי מעשיות ע''י הגר''א קוטלר
תגובות: 11
צפיות: 610

Re: סיפורי מעשיות ע''י הגר''א קוטלר

תודה על ההוספה, ובאמת לא הארכתי כדבעי ואוסיף שכזה נהג בנו הגר''ש אחריו, ואך שמעתי וראיתי בכמה ספרים שכל פעם שהי' רואה צורך הי' מרבה לספר, וראיתי עובדא אחת שפעם א' בליל ר''ה דיברו על שי' ר אבל'ה פסובר הובא בח''א ובמ''ב וכו', והי' נוגע למעשה ולא עביד כוותיה וכנראה כדי שלא יצא שום זלזול הרבה לספר כמה ו...
על ידי מגופת חבית
ה' דצמבר 19, 2019 3:30 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1683
צפיות: 303218

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

אעתיק פה מעשה פלא, האם מישהוא יודע עוד מפרטי המעשה, ומה הי' הרגש הגר''ש זצ''ל
OD11.png
OD11.png (94.13 KiB) נצפה 782 פעמים

OD22.png
OD22.png (126.1 KiB) נצפה 782 פעמים
על ידי מגופת חבית
ה' דצמבר 19, 2019 3:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סיפורי מעשיות ע''י הגר''א קוטלר
תגובות: 11
צפיות: 610

Re: סיפורי מעשיות ע''י הגר''א קוטלר

בזכרוני שכבר האריכו בזה לפני כמה זמן בקובץ נטעי נעמנים [קובץ מבוגרי תלמידי בית מדרש גבוה] ואך אין אותו חלק באוצר, כמדומה שהאריכו שהי' קדוש אחר כפי השנים, ומי שיש לו אותו מאמר תחת ידו נא להראותו כאן
על ידי מגופת חבית
ד' דצמבר 18, 2019 10:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סיפורי מעשיות ע''י הגר''א קוטלר
תגובות: 11
צפיות: 610

סיפורי מעשיות ע''י הגר''א קוטלר

ידוע שי' להגר''א קוטלר אלפי סיפורים מרבותינו שבדורות שבעבר, והרבה הי' מספר על הגאון, ור' משולם איגרא, ור' יהושע ליב דיסקין וכו'

ורבו הפליאה שכמעט שלא שומעים על אותן עובדות, אולי בא הזמן לקבצן למקום אחד, ואתחיל ממה שמצאתי בספר א'

1OD.jpg
1OD.jpg (139.73 KiB) נצפה 505 פעמים
OD2.jpg
OD2.jpg (34.45 KiB) נצפה 505 פעמים
על ידי מגופת חבית
ה' דצמבר 12, 2019 4:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 429
צפיות: 51551

האם אסור לשבור בשבת שברי כלים?

עי' מגן אברהם סימן שח ס"ק טז וז''ל שלא יזוקו בהן. אבל אם הוא של חרס אסור לפנותן ואעפ"י שדורס עליהן ברגלים ומשברן מ"מ דבר שאין מתכוין הוא וכמ"ש סי' של"ו ס"ג ועוד דליכ' איסורא בשבירתן ע' סמ"ד וסי' שי"ח סי"ב ומיהו בסימן של"ו סס"ב משמע דאסור ע"...
על ידי מגופת חבית
א' דצמבר 08, 2019 4:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: קיפול טלית בשבת/במוצ"ש
תגובות: 36
צפיות: 3021

Re: קיפול טלית בשבת

-אם כן כולם מסכימים שאין שום מקור לסגולה הזאת? חבל...

''כולם מסכימים''?
הרי כולם שמעו על זה, ומדלא בא בדפוס, בסגולות כאלה נראה שאין זה ראיה
ולהוסיף בלבול אני שמעתי סגולה הזאת בשם הגר''א קוטלר
על ידי מגופת חבית
ו' דצמבר 06, 2019 6:52 am
פורום: חנוכה
נושא: הניגון הידוע ל"מעוז צור" - מקורו טהור?
תגובות: 5
צפיות: 2430

Re: הניגון הידוע ל"מעוז צור" - מקורו טהור?

כזית כתב:מעיון קל במקורות שצויינו שם עולה שמקור הניגון הוא משירי עם שונים. אכן בשלב מסויים הוא הגיע לכנסיה, אך ע"י היהודים.

האם שמע מישהוא השיר של ''עם שונים'' וסבר שהוא שומע הניגון הידוע של מעוז צור? כמדומה שהוא כמו לומר שכל ניגון חזנות הוא אותו ניגון [ואולי לא פעגתי באותו ניגון של מרטן לוטר שר''י]
על ידי מגופת חבית
ד' נובמבר 20, 2019 2:34 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆
תגובות: 77
צפיות: 3276

Re: נהפכה להיות נערה

תודה!
על ידי מגופת חבית
ג' נובמבר 19, 2019 11:06 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ◆ שאלות והערות קצרות במקרא ובתרגום ◆
תגובות: 77
צפיות: 3276

נהפכה להיות נערה

רש"י שמות פרשת שמות פרק ב פסוק א' כ' רש''י וז''ל ואף היא נהפכה להיות נערה. ובת מאה שלושים שנה היתה שנולדה בבואה למצרים בין החומות, ומאתים ועשר שנה נשתהו שם, וכשיצאו היה משה בן שמונים שנה. אם כן כשנתעברה ממנו היתה בת מאה שלושים וקורא אותה בת לוי עכ''ל למה נהפכה להיות נערה דוקא בלידת משה, והלא לי...
על ידי מגופת חבית
ב' נובמבר 18, 2019 6:44 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1034
צפיות: 175307

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

מאתר GENI
avrum_feuer_news_paper_artacal_from_mar_12_1936_day_after_death_v1_large.jpg
avrum_feuer_news_paper_artacal_from_mar_12_1936_day_after_death_v1_large.jpg (46.16 KiB) נצפה 2225 פעמים
על ידי מגופת חבית
ב' נובמבר 18, 2019 6:25 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1034
צפיות: 175307

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

מתמונת המציבה נשמע שנולד בתרי''ב [ולא תר''י] וגם שלא נפטר בי''ח אדר כ''א בי''ז אדר, ואך מכל וכל משמע שהוא אותו האיש שמצויין לעיל ע''י רב נהר שלום
על ידי מגופת חבית
ב' נובמבר 18, 2019 3:35 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1034
צפיות: 175307

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

SA.png
SA.png (12.09 KiB) נצפה 2250 פעמים
SAA.png
SAA.png (17.54 KiB) נצפה 2250 פעמים


כאן ציטוט מספר זכרון אברהם, ומשמע שנולד באיזור סטאניסלאוו, ואולי שם העיר ''אויסטריע''
האם זה באיזור ''זולקוב'' ואם אינו כמעט ברור שיש ב' בנ''א שנתבלבלו בתולדות הנ''ל
על ידי מגופת חבית
ב' נובמבר 18, 2019 3:09 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1034
צפיות: 175307

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

תודה רבה רב נהר שלום
לפני כמה שנים קריתי הספר זכרון אברהם, ושם מסופר כי כי היגר לקאנאדא עם בני ביתו, וכמדומה ששם משתמע שבניו כבר התחתנו והיגרו עמו, אינו זוכר שכתוב שום דבר שמכר ספרים ואולי יש שני אנשים ולאחד אביו נתן
מה קרה למשפחתו?
על ידי מגופת חבית
א' נובמבר 17, 2019 6:52 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1034
צפיות: 175307

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

האם נודע מי הוא המחבר, והאם נודע משהו על משפחתו וכדומה?
על ידי מגופת חבית
ו' נובמבר 08, 2019 8:13 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 7277

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

יב: א"ל סודני לא דמגניא באפיה. ופירש"י תלמיד חכם על שם סוד ה' ליראיו ובפירוש אחר סודני מטיל שכר. . ולכאורה הרי הביטוי הזה נמצא ג' פעמים בש"ס (ברכות מד, מנחות עא ונדה יב) וכל הג' פעמים הוא על רב פפא שהיה ידוע כמטיל שכר, והאם אין זה ראי' מספקת שהפירוש הוא אכן מטיל שכר וכדברי רש"י ...
על ידי מגופת חבית
ה' נובמבר 07, 2019 11:18 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 7277

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

דף ו עמוד א ''כי קתני היכא דאית ליה דררא דטומאה אבל היכא דלית ליה דררא דטומאה לא קתני'' ופירש''י ''מעת לעת - ליכא דררא דטומאה דהשתא הוא דחזאי אלא גזירה בעלמא הוא '' נראה שאין לפרש שהוא רק ''גזירה בעלמא'' אלא למ''ד שאינו מטמא למפרע אלא מעת לעת, אבל למ''ד מפקידה לפקידה נראה פשוט שאין זה גזירה בעלמא כ...
על ידי מגופת חבית
ה' נובמבר 07, 2019 6:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: תחנון שני וחמישי
תגובות: 24
צפיות: 2123

Re: תחנון שני וחמישי

לבי במערב כתב: אחרי העיון בזה, מצאתי שאין הצדק עם המפקפקים הנ"ל - ויאמר התחנון כסדר, ויגמה"ר בטעמים (כדי שג"ז יהי' עה"ס).


נא לבאר ולפרש
על ידי מגופת חבית
ד' נובמבר 06, 2019 4:58 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 7277

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

שו"ת בית אפרים אורח חיים סימן ו ומכל מקום נכון לכהנים ולחזן לטבול להוציא לרבים ורב האי גאון החמיר מאד בטבילת בעל קרי עכ"ל וגדולה מזו כתב באגודה פרק שמונה שרצים וז"ל ובזה"ז דנהוג עלמא כריב"ב בעלי קריין אין טובלין ביה"כ אבל כהן שראה בליל יה"כ או ביומו טובל ביוה"...
על ידי מגופת חבית
ד' נובמבר 06, 2019 4:49 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 7277

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

לא הסתכלתי בפנים וזוהי התוצאה
על ידי מגופת חבית
ד' נובמבר 06, 2019 4:40 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 172
צפיות: 7277

Re: מסכת נדה - הערות והארות פנינים ומרגליות

וי''ל, דכבר כ' האחרונים דע''כ איירי שלא גמר ביאתו דא''כ הוי בעל קרי ואסור משום בעל קרי, ואך יש להוסיף עי' אג''מ אבן העזר סי' ע''ב שאפי' אם אינו מוציא זרע עדיין הוא בכלל תקנת עזרא, וי''ל דלזה רמז הגמ' כאן שאילו להקריב קרבנות גרידא היות שאין כאן חיוב גמור לטבול בודאי א''א לעכבו, אבל כאן שהוא עבודת ציב...
על ידי מגופת חבית
ב' אוקטובר 28, 2019 8:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע שלא נאמר סדר "יום כיפור קטן" בערב ר"ח מרחשון?
תגובות: 7
צפיות: 829

Re: מדוע שלא נאמר סדר "יום כיפור קטן" בערב ר"ח מרחשון?

ועכשיו ראיתי בבירור הלכה הובא למעלה
Untitled1.png
Untitled1.png (6.79 KiB) נצפה 139 פעמים
על ידי מגופת חבית
ב' אוקטובר 28, 2019 8:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע שלא נאמר סדר "יום כיפור קטן" בערב ר"ח מרחשון?
תגובות: 7
צפיות: 829

Re: מדוע שלא נאמר סדר "יום כיפור קטן" בערב ר"ח מרחשון?

האם התפלל הס''ק הגאון ר''ש דבלצקי זצ''ל יום כיפור קטן בערב ר''ח מרחשון?

עבור לחיפוש מתקדם

cron