מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 500 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יעקב בורלשטיין
א' אוגוסט 30, 2020 10:23 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר הנביא
תגובות: 429
צפיות: 39576

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

שם מדובר בברית של המלכת המלך ובדומה לברית בהעמדת דוד המלך. כמובן שכיוון שהמלך הוא של ישראל מדובר גם בברית כוללת של ישראל והויה, אך אין מטרת הברית לחיבור בין ה' לישראל, אלא למינוי המלך שהוא עומד בברית גם עם ישראל וגם עם הקב''ה כנציגם של ישראל. אכן, צריך לדייק הדברים שלמעלה שכוונתם לברית שעיקרה בא לחב...
על ידי יעקב בורלשטיין
א' אוגוסט 30, 2020 3:12 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר הנביא
תגובות: 429
צפיות: 39576

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

בריך רחמנא דסייען.
וברוכים כל המעירים, המסייעים והמחזקים.
על ידי יעקב בורלשטיין
א' אוגוסט 30, 2020 3:11 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר הנביא
תגובות: 429
צפיות: 39576

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

כג לד. וימלך כו' את אליקים כו' ויסב את שמו יהויקים. הסבת שמו של אליקים ענינה בשינוי שם הא־להים בשמו מא־ל להויה. ויש להבין מה טעם היה בשינוי זה מצידו של פרעה נכו. כד יב. ויצא יהויכין מלך יהודה כו' הוא אמו ועבדיו ושריו. הזכיר הכתוב את אימו בפירוש, וזאת מפני שלאם המלך היתה חשיבות במלוכה כמו שנתבאר לעיל...
על ידי יעקב בורלשטיין
ש' אוגוסט 29, 2020 11:01 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר הנביא
תגובות: 429
צפיות: 39576

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

כג ל. ויקח עם הארץ את יהואחז בן יאשיהו וימשחו אותו וימליכו אותו וגו'. צריך ביאור מדוע נזקק יהואחז ללקיחה מיוחדת. ועיין מלבי"ם. אמנם יש לציין שגם ביאשיהו המליכוהו עם הארץ וכן בעזריה בן אמציה. ואפשר שכאשר המלך מת באופן פתאומי נזקקו להמליך את בנו כיוון שהמלך לא הרגיל והכין את כסא בנו. (אמנם, אפשר ...
על ידי יעקב בורלשטיין
ש' אוגוסט 29, 2020 10:48 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר הנביא
תגובות: 429
צפיות: 39576

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

שם. את דברי התורה הכתובים על הספר. הכתוב מדגיש שוב ושוב שמעשי יאשיהו מתיחסים אל הספר. כמובן שתחילת כל מעשי יאשיהו הם מציאת הספר, אך גם לאחר מכן מעשיו מיוחסים אל הספר. הוא קורע את בגדיו למשמע הספר, אומר שהרעה ניצתה בנו בגלל שעברנו על דברי הספר, הוא קורא בבית המקדש באוזני כל איש יהודה את הספר, ומקים א...
על ידי יעקב בורלשטיין
ש' אוגוסט 29, 2020 10:47 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר הנביא
תגובות: 429
צפיות: 39576

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

כג יח. הנביא אשר בא משומרון. קצת פלאי שבמקומו לא הזכיר כלל את מקומו של נביא השקר, ואילו כאן טרח הכתוב להדגיש שהגיע משומרון. ועיין מה שכתבנו לעיל, א יג, לב. כג כב. כי לא נעשה כפסח הזה מימי השופטים אשר שפטו את ישראל. והוא פלאי, וכי בימי שלמה שהקים את המקדש לא נעשה פסח כבימי יאשיהו. ואפשר שכיוון שהיה פ...
על ידי יעקב בורלשטיין
ש' אוגוסט 29, 2020 10:47 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר הנביא
תגובות: 429
צפיות: 39576

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

כג ד-כד. ויצו המלך כו' להוציא מהיכל ה' את כל הכלים העשויים לבעל ולאשרה וכו'. צריך ביאור מדוע כלי הבעל והאשרה מצאו את מקומם בבית ה'. בפסוק זה מתחילה פעולתו הגדולה של יאשיהו כנגד עבודה זרה בישראל. 1 ובולט במעשיו של יאשיהו שהוא לא מתעסק עם העבודה זרה בעצמה אלא רק עם המזבחות שלה, כליה, כמריה, במותיה, אש...
על ידי יעקב בורלשטיין
ש' אוגוסט 29, 2020 10:46 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר הנביא
תגובות: 429
צפיות: 39576

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

כב כ. לכן הנני אוסיפך על אבותיך ונאספת אל קברותיך בשלום ולא תראינה עיניך בכל הרעה וגו'. חזקיהו קיבל נבואה דומה אך הפוכה. דומה – שצאצאיו יהיו סריסים בהיכל מלך בבל. והפוכה – שאצל חזקיהו היה זה עונש ואילו ביאשיהו היה זה הצלה מן העונש שלמרות שהגיע זמן החורבן מכל מקום הוא ידחה עד לאחר ימיו של יאשיהו. כג ...
על ידי יעקב בורלשטיין
ש' אוגוסט 29, 2020 10:45 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר הנביא
תגובות: 429
צפיות: 39576

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

כב טו. ותאמר אליהם כה אמר ה' א־להי ישראל אמרו לאיש וגו'. לשון 'אמרו לאיש' ביחס למלך אינה מכובדת, ואמרו חז"ל שהיה בחולדה משום יהירות. שם. אמרו לאיש אשר שלח אתכם אלי. כאן זו הפעם היחידה בספר מלכים שמפורש בה שהנביא אומר למלך את החורבן. לעיל, במנשה אמנם נתבאר שהנביאים התנבאו על החורבן, אך היתה זו נ...
על ידי יעקב בורלשטיין
ש' אוגוסט 29, 2020 10:42 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר הנביא
תגובות: 429
צפיות: 39576

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

כב יא. ויהי כשמוע המלך את דברי ספר התורה ויקרע את בגדיו. דבר פלא הוא שהכתוב אינו מזכיר דבר מה היה כל כך מחריד בשמיעת הדברים הכתובים בספר התורה. והכתוב סותם את הדבר. ומסתימה זו משמע כביכול הדבר מובן מאליו, והדבר מחזק את הקושי. ואמרו חז"ל (הובא ברש"י), שהספר נפתח בתוכחה בפסוק 'יולך ה' אותך ו...
על ידי יעקב בורלשטיין
ש' אוגוסט 29, 2020 10:42 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר הנביא
תגובות: 429
צפיות: 39576

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

כב ב. ויעש הישר בעיני ה' וגו'. מלשון הכתוב נראה שמלכתחילה נהג יאשיהו כהוגן ולא רק לאחר מציאת הספר. אמנם בגמ' נחלקו בזה אם היה יאשיהו בעל תשובה אם לאו. ולמאן דאמר שלא היה יאשיהו בעל תשובה נקט שדברי הכתוב על יאשיהו 'אשר שב לה' בכל ליבו', היינו שכל דינים שפסק עד שמצא הספר החזירם משלו. ודברי חז"ל א...
על ידי יעקב בורלשטיין
ב' אוגוסט 24, 2020 8:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קדימה להחיות צעיר בפני זקן
תגובות: 86
צפיות: 4862

Re: קדימה להחיות צעיר בפני זקן

כמדומני שבזה לא נחלק אדם מעולם שהישראל אינו צריך ליתן לכהן בשביל להציל הכהן על חשבונו, כל הנושא נפתח בגלל שמכונת ההנשמה נמצאת ביד הרופא, אך אם היא בידי הישראל לא זכור לי שהתווכחו בזה לומר שהישראל חייב ליתנו במקום פיקו''נ שלו עצמו. (בע''מ, כבר אינני זוכר את הדו''ד כאן כראוי)
על ידי יעקב בורלשטיין
ב' אוגוסט 24, 2020 12:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: קדימה להחיות צעיר בפני זקן
תגובות: 86
צפיות: 4862

Re: קדימה להחיות צעיר בפני זקן

זה בדיוק מה שבאתי לרמוז כנגד טענת הרב בורלשטיין. כי אם כדבריך (בהודעות קודמות) שהלכות הקדימה נכונות גם על מכונה שבבעלות שניהם אז א"א לטעון את טענתו שהפקו"נ ידחה את דיני הקדימה כי אם כך, ביטלת את כל דיני הקדימה. בהודעתי הקודמת: ויכריח את הכהן, ט"ס, וצ"ל את הרופא. לא הבנתי מדוע זו...
על ידי יעקב בורלשטיין
ו' אוגוסט 07, 2020 1:36 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר הנביא
תגובות: 429
צפיות: 39576

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

אכן, בקראי דבריך נשכחו ממני דברי הגמ' בהוריות לגבי מלך ראשון. ייש''כ על הביאור בענין ירבעם. בעצם זה אומר שהמלכתו של ירבעם לא באה כאיזו שליחות מיוחדת שהיה צורך בכך שירבעם ימלוך, אלא עיקר מטרת הקב''ה היתה רק לקרוע עשרה שבטים מעל בית דוד, ומשכך היה צריך להמליך עליהם מלך, אך ירבעם מעולם לא הומלך כנגד רח...
על ידי יעקב בורלשטיין
ה' אוגוסט 06, 2020 12:36 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר הנביא
תגובות: 429
צפיות: 39576

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

ביקורת תהיה כתב:א. דוד נמשח, מפני שהיה מלך ראשון.
ב. הוא אשר אמרתי 'הקריעה קדמה לַהמלכה' – תחלה קרע אחיה את הממלכה מיד שלמה, ואחר כך המליך את ירבעם.

דוד לא היה מלך ראשון אלא שאול, ושאול נמשח, וגם דוד לאחריו.

לא הבנתי את דבריך לגבי קדימת הקריעה לממלכה, ומדוע בגלל זה לא צריך למשוח ומה זה שונה משאול ודוד.
על ידי יעקב בורלשטיין
ה' אוגוסט 06, 2020 11:01 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר הנביא
תגובות: 429
צפיות: 39576

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

ביקורת תהיה כתב:
יעקב בורלשטיין כתב:מדוע לא משחוהו בשעת המלכתו?
בשעה ההיא היו עשרת השבטים בלי מלך, לפי שכבר נקרעו ממלכות רחבעם; המלכת ירבעם היתה אפוא פה אחד, ולא היה צריך משיחה.

אם כך גם דוד עצמו לא היה צריך משיחה
אגב, דוד נמשח הרבה לפני שהפך למלך בפועל, כך שאין שום חסרון בכך שירבעם ימשח בשעה שהתנבא לו אחיה השילוני
על ידי יעקב בורלשטיין
ה' אוגוסט 06, 2020 3:51 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר הנביא
תגובות: 429
צפיות: 39576

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

ביקורת תהיה כתב:זו שאלה. ויש לומר, דהקריעה קדמה לַהמלכה. וכך הוה, ברישא 'ויפשעו ישראל בבית דוד', והדר 'ויקראו אותו אל העדה וימליכו אותו על כל ישראל'.

לא הבנתי מה זה מיישב ומדוע לא משחוהו בשעת המלכתו
על ידי יעקב בורלשטיין
ה' אוגוסט 06, 2020 12:44 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר הנביא
תגובות: 429
צפיות: 39576

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא פרקים א-טז (מתחדש).

כאשר אחיה המליך את ירבעם לא מסופר שהוא משח אותו בשמן. ויש להבין מהו ההבדל בין ירבעם לבין יהוא. תָּנָא. מַלְכֵי בֵּית דָּוִד מוֹשְׁחִין, מַלְכֵי יִשְׂרָאֵל אֵין מוֹשְׁחִין. וְאִם תֹּאמַר: מִפְּנֵי מָה מָשְׁחוּ יֵהוּא בֶּן נִמְשִׁי? מִפְּנֵי מַחֲלֹקֶת יוֹרָם בֶּן אַחְאָב. אָמַר מַר: מַלְכֵי בֵּית דָּ...
על ידי יעקב בורלשטיין
ה' יולי 16, 2020 3:01 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר הנביא
תגובות: 429
צפיות: 39576

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

חרסון כתב:יפה מאד.
אודה ולא אבוש כי לו הי' נמצא תמך בדברי רז"ל לרעיון ה'הכרעה' האמונית בימי חזקיהו (ולא רק 'מה שלמד', 'אפשר ללמוד'*),
הייתי שלו יותר באמצי את הרעיון אל חיק מחשבתי...

גם אני.

ולכן, השאלה הינה עובדה - הבדל ברור בין שני הזמנים מבחינת החלוקה לצדיקים ורשעים.
התשובה - הצעה.
על ידי יעקב בורלשטיין
ד' יולי 15, 2020 10:11 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר הנביא
תגובות: 429
צפיות: 39576

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

בעיקר לשינויים האמוניים-השקפתיים - בשני הצדדים. לא בטוח שהבנתי את כוונתך במדוייק, בכל מקרה אנסה לתת את המקורות בצורה מסודרת. (אמנם הדברים באו לעיל זעיר פה זעיר שם, אך כאן סידרתי אותם יותר) המליצה שעם ישראל הפך לקנה הנתון בסערות של המלכויות הגדולות, מסתמכת כמובן על דברי אחיה השילוני לאשת ירבעם - וְה...
על ידי יעקב בורלשטיין
ד' יולי 15, 2020 3:17 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר הנביא
תגובות: 429
צפיות: 39576

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

וכמדומה שהדברים עולים בקנה אחד עם העובדה שאשור שינתה את ההיסטוריה של עם ישראל בכך שהוא הפך להיות כקנה הנתון לסערות של המלכויות הגדולות, ומשכך רבים היו האנשים שסברו כדבר סנחריב ביד רבשקה שכפי שאלוהי כל הארצות נסוגו אחור ונפלו מפני המלכויות העצומות של נהר הפרת והחידקל (בבל ואשור), כך גם הוי-ה חלילה כ...
על ידי יעקב בורלשטיין
ג' יולי 14, 2020 10:45 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר הנביא
תגובות: 429
צפיות: 39576

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

כא ז. וישם את פסל האשירה אשר עשה בבית אשר אמר ה' אל דוד ואל שלמה בנו בבית הזה ובירושלים אשר בחרתי כו' אשים את שמי לעולם. נראה שנקודה זו היא המשמעותית ביותר מכל חטאיו של מנשה והיא שהיטתה את הכף. וכל נבואת הפורענות בעקבות מנשה נכרכת בחטא זה של שימת פסל האשירה בבית המקדש, כאשר כינויו של בית המקדש כאן ה...
על ידי יעקב בורלשטיין
ג' יולי 14, 2020 4:23 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר הנביא
תגובות: 429
צפיות: 39576

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

מימיו של אחז אנו רואים שינוי גדול בתולדות מלכי בית דוד. ונעמוד בסקירה קצרה על כל המלכים בדרך כלל. דוד עצמו הוא סמל למלך הראוי להיות על עם ישראל ולפיו נמדדים כל המלכים הבאים אחריו. שלמה, מחד הוא בונה המקדש, בן להוי-ה, אוהב את הויה והויה אוהב אותו, ומאידך בסוף ימיו לא היה לבבו שלם כלבב דוד אביו. מרחבע...
על ידי יעקב בורלשטיין
א' יולי 12, 2020 11:54 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר הנביא
תגובות: 429
צפיות: 39576

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

נוטר הכרמים כתב:(אגב, יש למחבר הקפדה שלא להביא שום ציטוט מחז"ל?).

תעשה קונטרול F תכתוב חז"ל ותרו''נ
על ידי יעקב בורלשטיין
א' יולי 12, 2020 7:02 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר הנביא
תגובות: 429
צפיות: 39576

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

כ יב. בעת ההיא שלח בראדך בלאדן בן בלאדן מלך בבל. פרשיה זו היא התוצאה הישירה של מחלת חזקיהו והאות לרפואתו, ואם כן מסתבר גם שזוהי חלק ממטרת האות לרפואת חזקיהו להביא את שמע ממלכת יהודה לכל באי הארץ. שם. מלך בבל. בבל היא יורשתה של אשור, ומשכך, משמע שגלגל המקום שיהיה חיבור בין יהודה לבבל. (אלא שצריך להבי...
על ידי יעקב בורלשטיין
א' יולי 12, 2020 7:01 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר הנביא
תגובות: 429
צפיות: 39576

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

כ א. בימים ההם חלה חזקיהו. לא נתבאר בכתוב מדוע חלה, וחז"ל ביארו בברכות שהיה זה על שלא נשא אשה. ויש לידע מדוע הנביא לא פירש זאת ונראה כביכול הגיע זמנו של חזקיהו למות. שם. בימים ההם. מבואר שהיה זה בזמן בוא מלך אשור. ובחז"ל אמרו ששתי הישועות באו כאחת, ואף בדברי ישעיהו התיחס לשתיהן כאחד. כ ח. ...
על ידי יעקב בורלשטיין
א' יולי 12, 2020 7:01 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר הנביא
תגובות: 429
צפיות: 39576

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

יט כח. והשיבותיך בדרך אשר באת בה. יש לידע מה טעם בהשבה זו ומה היה חסר אם היה סנחריב מת ביחד עם מאה שמונים וחמישה אלף חייליו. ואפשר שהיה זה מכוון בכדי שיהיה כאן פעם ראשונה שמלך אשור נסוג אחור, ובמיתתו לא היה הדבר מתרחש. יט לה. וישכימו בבוקר והנה כולם פגרים מתים. והוא סתירה. ואפשר שישכימו מתיחס ליושבי...
על ידי יעקב בורלשטיין
א' יולי 12, 2020 7:00 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר הנביא
תגובות: 429
צפיות: 39576

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

יט טו. אתה הוא האלוקים לבדך לכל ממלכות הארץ. בתורה נתבאר 'אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלוקים אין עוד מלבדו'. אך כאן מדובר לא רק שהוא האלוקים היחיד לישראל אלא שהוא 'אלוקי עולם הויה' בכל הממלכות כולן. שם. אתה עשית את השמים ואת הארץ. דיבור זה הוא ניגוד לאמירת רבשקה 'ההצל הצילו אלוהי הגויים איש את ארצו'. ש...
על ידי יעקב בורלשטיין
א' יולי 12, 2020 7:00 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר הנביא
תגובות: 429
צפיות: 39576

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

שם. אלוהי הגויים איש את ארצו. לשון זו למרות היותה כעין מליצה מכל מקום היא מדביקה את התואר 'איש' לאלוהי הגויים. ואכן היא באה לזלזל באלוהותם, ובמובן זה רבשקה צדק שמלך אשור הוכיח כי אלוהי הגויים אינם יותר מאשר 'איש'. יח לד. איה אלוהי חמת וארפד איה אלוהי ספרוים הנע ועוה כי הצילו את שומרון מידי. לכאורה א...
על ידי יעקב בורלשטיין
א' יולי 12, 2020 6:59 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר הנביא
תגובות: 429
צפיות: 39576

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

יח יז. ויעלו ויבואו ירושלים ויעלו ויבואו ויעמדו בתעלת הברכה כו'. כפל הכתוב את עלייתם וביאתם ומשמע מכך שהיתה זו בחירה מיוחדת לעמוד באותה תעלת הברכה העליונה. ואם כן יש להבין מה היה מיוחד באותו המקום שהתאים עבורם לניהול משא ומתן עם חזקיהו. יח יח. ויצא אליהם כו'. משמע שיצאו מן העיר המבוצרת בכדי לדבר עימ...
על ידי יעקב בורלשטיין
ד' יולי 08, 2020 10:20 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר הנביא
תגובות: 429
צפיות: 39576

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

לענ''ד כיפה של שלמה כוללת אף פחות מהמזרח התיכון. לגבי אימפריות, כבר כתבתי שיש חידוש משמעותי באימפריה של אשור ש - א. השתמשה בחילופי אוכלוסין. ב. תפסה את השטח הגדול ביותר שהיה ידוע עד אז. ג. האימפריה כשלעצמה לא התפוררה במשך מאות שנים, והיא רק החליפה בעלות בין העמים. בנוסף לכל האמור זוהי גם ההופעה הראש...
על ידי יעקב בורלשטיין
ג' יולי 07, 2020 11:57 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר הנביא
תגובות: 429
צפיות: 39576

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

והלא ברור שאין כוונת כיפה בגמ' לכל העולם כולו. אלא אם כן מישהו חושב ששלמה המלך משל על האינקה. (שלא לדבר על אחאב שמהכתובים עצמם ברור כשמש שהוא לא משל אפילו בארצו כמו שצריך, כל שכן לא בכל העולם כולו מה שמכריח להבין את משמעות המילה 'כיפה' ואת משמעות המילה 'משל' באופן אחר מהרושם הראשוני שלנו. כן - ראיתי...
על ידי יעקב בורלשטיין
ג' יולי 07, 2020 8:32 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר הנביא
תגובות: 429
צפיות: 39576

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

דניאל ב

השאלה האם היו כמה שבטים בכל דור שהצליחו להתחמק מהשלטון המרכזי ולמרוד בו, שהיא הנידונת במגילה שם אינה משפיעה על העובדה הברורה שכל איזור המזרח התיכון היה נתון בשליטה אחת פחות או יותר מאז מלך אשור ואילך. ('בכיפה' בדבריי אין כוונתו שלא היתה אף עיר או עם שהצליחו להשתחרר מהעול למשך כמה שנים).
על ידי יעקב בורלשטיין
ג' יולי 07, 2020 11:24 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר הנביא
תגובות: 429
צפיות: 39576

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

יח יג. ובארבע עשרה שנה כו' עלה סנחריב מלך אשור. גזר הכתוב גזירה שוה לאמור במלחמת ארבעת המלכים, (ואף פיסוק הטעמים שווה). והוא מרמז על השייכות בין הפרשיות שבשתיהן הגיעו לארץ ישראל מלכים עצומים מארץ מרחקים ומאותו האיזור שבין הפרת והחידקל (עילם, שנער). ויש בזה רמזים נוספים להקבלת הפרשות, כאשר המלכים משמ...
על ידי יעקב בורלשטיין
ג' יולי 07, 2020 11:08 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר הנביא
תגובות: 429
צפיות: 39576

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

שם. דבר נא אל עבדיך ארמית. רבשקה בתגובה החל לדבר ישירות אל העם. וכפי הנראה הבין מבקשה זו שהשרים חוששים לכך שהעם ישמע את חילופי השיח, וממילא בחר להפחיד את העם. אלא שאם כן יש להבין מדוע לא חששו לגלות זאת בפני רבשקה. ואפשר שהיו סבורים כי הבקשה תשמע כרצון להדיר את העם מדיונים מדיניים, ולא בתור חשש מפחדו...
על ידי יעקב בורלשטיין
ג' יולי 07, 2020 11:06 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר הנביא
תגובות: 429
צפיות: 39576

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

לייטנר כתב:
אגב, ראה תהילים קלה י.

ייש''כ

בעקבות הציון שלך נזכרתי בעוד פסוק 'למכה מלכים גדולים כי לעולם חסדו' שמדבר על מלכי האמורי.
על ידי יעקב בורלשטיין
ג' יולי 07, 2020 11:04 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר הנביא
תגובות: 429
צפיות: 39576

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

שם. דבר נא אל עבדיך ארמית. רבשקה בתגובה החל לדבר ישירות אל העם. וכפי הנראה הבין מבקשה זו שהשרים חוששים לכך שהעם ישמע את חילופי השיח, וממילא בחר להפחיד את העם. אלא שאם כן יש להבין מדוע לא חששו לגלות זאת בפני רבשקה. ואפשר שהיו סבורים כי הבקשה תשמע כרצון להדיר את העם מדיונים מדיניים, ולא בתור חשש מפחדו...
על ידי יעקב בורלשטיין
ג' יולי 07, 2020 12:42 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר הנביא
תגובות: 429
צפיות: 39576

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

טוב, נו.
(אגב, הזכרתי את זה בדברי).
על ידי יעקב בורלשטיין
ב' יולי 06, 2020 11:20 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר הנביא
תגובות: 429
צפיות: 39576

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

יח יט. כה אמר המלך הגדול מלך אשור. מלך אשור הוא המלך היחיד בשר ודם שנקרא 'מלך גדול'. מלבדו נקרא כך רק הקב"ה. 'מלך גדול על כל אלוהים' 'כי מלך גדול אני' 'מלך גדול על כל הארץ. וזאת כפי שעמדנו לעיל (טו יט) שמלך אשור היה שונה מכל המלכים עד אז, והוא זה שהתחיל מלכות כוללת בכל העמים, ולאחר מכן עברה מל...
על ידי יעקב בורלשטיין
ב' יולי 06, 2020 4:53 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר הנביא
תגובות: 429
צפיות: 39576

Re: ספר מלכים. הערות וציונים על סדר לימוד הנביא (מתחדש).

יח יח. ויקראו אל המלך. מבואר שרצו לדבר עם חזקיהו עצמו, ולהלן כאשר השרים מבקשים מהם לדבר ארמית, חוזר רבשקה וצועק בקול גדול, מכיוון שרצונו לדבר ישירות אל העם. ומשמע שתוך כדי הדיון ביניהם השתנתה מטרתו של רבשקה. יח יט. כה אמר המלך הגדול מלך אשור. מלך אשור הוא המלך היחיד בשר ודם שנקרא 'מלך גדול'. מלבדו נ...

עבור לחיפוש מתקדם