מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 182 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אליהו חיים
ב' מאי 25, 2020 4:59 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית יז בתוס' - איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?
תגובות: 48
צפיות: 349

Re: איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?

לעיל כתבנו תי' הנראה נכון, דלא גזרו לבטל מצוות עונה ופו"ר ולשבת יצרה, ורק שתיית יין דבעיקרו רשות גזרו. אם לא גזרו לבטל מצות עונה, מה טעם לאסור שתיית יין? הרי בלאו הכי אינו ראוי לעבודה משום דבעל קרי הוא! [ודומה לזה גם הערת הרב עזריאל ברגר דכתב דלפי דברי כהן ששימש מטתו יהא מותר לשתות יין!] נכון ...
על ידי אליהו חיים
ב' מאי 25, 2020 12:49 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית יז בתוס' - איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?
תגובות: 48
צפיות: 349

Re: איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?

איתא בגמ' תענית יז והתניא רבי אומר אומר אני כהנים אסורין לשתות יין לעולם אבל מה אעשה שתקנתו קלקלתו ואמר אביי כמאן שתו האידנא כהני חמרא כרבי מכלל דרבנן אסרי מ"ט מהרה יבנה בית המקדש ובעינן כהן הראוי לעבודה וליכא . לפי הדעה המקובלת שברגע שטבל לקריו כבר אין לו דין "טומאה היוצאה מגופו" - ...
על ידי אליהו חיים
ב' מאי 25, 2020 12:12 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית יז בתוס' - איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?
תגובות: 48
צפיות: 349

Re: תענית יז בתוס' - איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?

לרבנן, אכן אין הכהנים רשאין להזקק לנשותיהן אלא שעה אחת סמוך לשקיעת החמה. חוזרני בי. אלא לא מצאו רבנן טעם לגזור על הכהנים שלא יטמאו בזמן הזה, מפני שמעצמם הם מקפידים על הטהרה משום אכילת התרומה (ואף נשמרים מטומאת קרי ואין נזקקים לנשותיהם אלא סמוך לערב); ולא גזרו אלא על דבר שפוסל את העבודה ואינו פוסל מ...
על ידי אליהו חיים
ב' מאי 25, 2020 11:28 am
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית יז בתוס' - איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?
תגובות: 48
צפיות: 349

Re: איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?

איתא בגמ' תענית יז והתניא רבי אומר אומר אני כהנים אסורין לשתות יין לעולם אבל מה אעשה שתקנתו קלקלתו ואמר אביי כמאן שתו האידנא כהני חמרא כרבי מכלל דרבנן אסרי מ"ט מהרה יבנה בית המקדש ובעינן כהן הראוי לעבודה וליכא . לפי הדעה המקובלת שברגע שטבל לקריו כבר אין לו דין "טומאה היוצאה מגופו" - ...
על ידי אליהו חיים
ב' מאי 25, 2020 10:35 am
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית יז בתוס' - איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?
תגובות: 48
צפיות: 349

Re: תענית יז בתוס' - איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?

תוספות הקשו, דאין טעם לאסור שתיית יין, דאף בלי שתייה אינו ראוי לעבודה. וחכם דנן מקשה, דאין טעם לאסור שתיית יין, דבלאו הכי אינו ראוי לעבודה משום דבעל קרי הוא. והקושיא קושיא. תוספות מקשים דאין טעם לאסור שתיית יין דהרי כל הכהנים שבעולם טמאי מתים והעבודה 'מושבתת' במקדש החדש ב"ב ז' ימים, וא"כ ...
על ידי אליהו חיים
ב' מאי 25, 2020 8:19 am
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית יז בתוס' - איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?
תגובות: 48
צפיות: 349

Re: תענית יז בתוס' - איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?

לגבי כהן גדול - האם הוא חייב להקריב את החביתין בעצמו? מנחת חינוך קלו והנה החביתין הי' עבודתו כשרה בכל הכהנים עש"ס [יומא כ"ה א'] ור"מ [תמו"מ פ"ד הל"ו], רק היה מנחתו שהיה צריך להביא משלו, והיה עבודתה כשרה בכל כהן. שם עדיין אינו מבואר כלל בזה דוודאי כשהכה"ג ראוי להקר...
על ידי אליהו חיים
ב' מאי 25, 2020 7:57 am
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית יז בתוס' - איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?
תגובות: 48
צפיות: 349

Re: איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?

איתא בגמ' תענית יז והתניא רבי אומר אומר אני כהנים אסורין לשתות יין לעולם אבל מה אעשה שתקנתו קלקלתו ואמר אביי כמאן שתו האידנא כהני חמרא כרבי מכלל דרבנן אסרי מ"ט מהרה יבנה בית המקדש ובעינן כהן הראוי לעבודה וליכא . לפי הדעה המקובלת שברגע שטבל לקריו כבר אין לו דין "טומאה היוצאה מגופו" - ...
על ידי אליהו חיים
ב' מאי 25, 2020 7:44 am
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית יז בתוס' - איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?
תגובות: 48
צפיות: 349

Re: תענית יז בתוס' - איך כהנים מותרים בנשותיהם בזמן הזה?

איתא בגמ' תענית יז והתניא רבי אומר אומר אני כהנים אסורין לשתות יין לעולם אבל מה אעשה שתקנתו קלקלתו ואמר אביי כמאן שתו האידנא כהני חמרא כרבי מכלל דרבנן אסרי מ"ט מהרה יבנה בית המקדש ובעינן כהן הראוי לעבודה וליכא . ובתוס' ד"ה בעינן כהנים הראויים לעבודה וליכא: וא"ת והלא בלא יין נמי אסורי...
על ידי אליהו חיים
ה' מאי 21, 2020 6:18 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספרים כפולים
תגובות: 346
צפיות: 69769

Re: ספרים כפולים

חומש אדרת אליהו [מנורת שלמה מנחת כליל] ב' חלקים
חמשה חומשי תורה [ספורנו, אדרת אליהו, מנורת שלמה, מנחת כליל] כרך אחד
כפול
על ידי אליהו חיים
ד' מאי 20, 2020 10:35 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות ליעול ושיפור השימוש בתוכנה
נושא: ספרים כפולים בחיפוש?
תגובות: 6
צפיות: 136

Re: ספרים כפולים בחיפוש?

גם במפרשי האוצר [אם אפשר להעיר כאן] מופיע 'קובץ שיטת קמאי' [לדוגמא קיצוני] בריבוי פעמים, לכל אחד מראשונים מופיע בפנ"ע, וחבל על עומס הדפדוף כתוצאה מזה.
על ידי אליהו חיים
ד' מאי 20, 2020 2:52 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספר שיבת ציון
תגובות: 1
צפיות: 53

ספר שיבת ציון

ספר שו"ת שיבת ציון להגר"ש לנדא (בן הנודע ביהודה) הוא כנספח לשו"ת נודע ביהודה עצמו, ונמצא באוצר החכמה ב'מהדורה חדשה' בתוך הכרך אבן העזר תניינא בדפוס יפה עם הערות כבשאר הכרכים,
אך בשורת שמות הספרים תחת השם שיבת ציון מופיע רק של ד' ווארשא ישן וראוי להופיע גם דפוס הנ"ל (עם +2)
על ידי אליהו חיים
ג' מאי 19, 2020 5:49 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: מחפש תוכנה המחפשת במסמכים וב-PDF יד 2
תגובות: 4
צפיות: 142

Re: מחפש תוכנה המחפשת במסמכים וב-PDF יד 2

מישהו יכול ברחמים לפרט מה זה פרסום של רחמים, תודה
על ידי אליהו חיים
ב' מאי 18, 2020 8:27 am
פורום: אספקלריא
נושא: הרב ד"ר
תגובות: 50
צפיות: 1770

Re: הרב ד"ר

'הגאון והצדיק' ה'פוסק בכל מדינת אשכנז' (תיאורי מרן הגרא"מ שך עליו בהסכמה לכתבים שי"ל בב' כרכים, גם הגרש"ז אוירבך והגרי"ש אלישיב בתיאור גאון וצדיק וכו' ) הרב מווירצבורג הגרי"ד במברגר זצ"ל (בעל מלאכת שמים הל' סת"ם ואמירה לבית יעקב הל' נדה, ומורה לזובחים הל' שחיטה ועו...
על ידי אליהו חיים
ו' מאי 15, 2020 1:24 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספרים כפולים
תגובות: 346
צפיות: 69769

Re: ספרים כפולים

באר שרים על הרמב"ם מקואות
באר שרים מקואות
שניהם שוים לטובה (חוץ מלעילוי נשמת בשתי דפים האחרונים של אחד מהם)
על ידי אליהו חיים
ה' מאי 14, 2020 3:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ולא תמות וזכרות בעופות - גם בחטאת העוף?
תגובות: 20
צפיות: 336

Re: ולא תמות וזכרות בעופות - גם בחטאת העוף?

בסוף דבריו מובא חידוש בשם מהרח"ו זצ"ל דאם מפריש ב' עופות לחובתו אחד זכר ואחד נקבה יש עדיפות להביא הנקבה לחטאת והזכר לעולה. הרח"ו מבאר שם את שני המקראות האמורים במצורע דל: וְעָשָׂה אֶת הָאֶחָד מִן־הַתֹּרִים אוֹ מִן־בְּנֵי הַיּוֹנָה מֵאֲשֶׁר תַּשִּׂיג יָדוֹ. אֵת אֲשֶׁר־תַּשִּׂיג יָדוֹ ...
על ידי אליהו חיים
ה' מאי 14, 2020 1:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ולא תמות וזכרות בעופות - גם בחטאת העוף?
תגובות: 20
צפיות: 336

Re: ולא תמות וזכרות בעופות - גם בחטאת העוף?

ע"ע מש"כ בזה במגדים חדשים ויקרא עמ' פו-פז 1.pdf 2.pdf שם בסוף דבריו מובא חידוש בשם המהרח"ו זצ"ל דאם מפריש ב' עופות לחובתו אחד זכר ואחד נקבה יש עדיפות להביא הנקבה לחטאת והזכר לעולה עכת"ד (משמע לכ' הן בהפרשת הבעלים לכתחילה והן בסתומין בקביעות הכהן בשעת שחיטה, ועדיין לא עיינתי...
על ידי אליהו חיים
ה' מאי 14, 2020 9:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: ולא תמות וזכרות בעופות - גם בחטאת העוף?
תגובות: 20
צפיות: 336

Re: ולא תמות וזכרות בעופות - גם בחטאת העוף?

עולת שלמה: שוב ראיתי בשער המלך שהביא התוספתא דתמורה: אלו דברים שבין בהמה לעופות, שהבהמה דוחה את השבת וכו', ויש בה חטאת מתה וחטאת נקבה ואשם ודאי וכו', מה שאין כן בעופות. ומבואר מזה דאין זכר כשר בחטאת בעופות. עשתונותי אבדו, הרי בתוספתא מפורש להפך: יש בבהמה, שחטאת יחיד אינה באה אלא נקבה, מה שאין כן בח...
על ידי אליהו חיים
ה' מאי 14, 2020 9:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: ולא תמות וזכרות בעופות - גם בחטאת העוף?
תגובות: 20
צפיות: 336

Re: ולא תמות וזכרות בעופות - גם בחטאת העוף?

לפי לשונו אין ראיה להכשיר זכר לחטאת. ספר קטן לי ושם אמור בפרשת יולדת: ובן־יונה לחטאת. לטעמיך יקשה בדברי הרמב"ן למה צריך להא ד מזכיר וכו' אצל היונה שני להודיע וכו' שהיונים גם זכרים תיפוק ליה מדכתיב בני יונה הרי דזכרים ודאי ראויים [ולא הבנתי מתוך דבריך בהערות והארות לפ' ויקרא יישוב לנקודה זו]. ו...
על ידי אליהו חיים
ד' מאי 13, 2020 5:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ולא תמות וזכרות בעופות - גם בחטאת העוף?
תגובות: 20
צפיות: 336

Re: ולא תמות וזכרות בעופות - גם בחטאת העוף?

ברד"ק בספר המכלול (הובא בביאור טוב ירושלים על אתר) מפרש להדיא לענין שאין קפידא בהקרבת העוף, אך מעניין דכתב כן רק לענין שתי תורים דאשמועינן דאין צורך בהבאת זכר אבל על שני בני יונה לא מפרש כלום [דסתם לשון הקרא לשון זכר] ולפי לשונו אין ראיה להכשיר זכר לחטאת, אבל להרמב"ן דמשמע דאשמועינן לב' צד...
על ידי אליהו חיים
ב' מאי 11, 2020 10:08 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: דעת נשים הפך דעת תורה?
תגובות: 30
צפיות: 916

Re: דעת נשים הפך דעת תורה?

כעת ראיתי שכבר היה כיוצא בה לעולמים - ספר לוית חן להרבנית קוסובסקי - גם באוצה"ח
על ידי אליהו חיים
ב' מאי 11, 2020 9:56 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: דעת נשים הפך דעת תורה?
תגובות: 30
צפיות: 916

Re: דעת נשים הפך דעת תורה?

קצת חוץ לענין דכאן, אך לא אוכל להתאפק מלציין מה שראיתי כרגע ראה זה חדש מתוך גירסא 18 שיצא זה עתה לאוצר החכמה, אחד מן הספרים חידושי תורה שנתחבר ע"י אשה דברי תורה מהרבנית מיכלא איטא, כנראה ממש כהאם של הסמ"ע וכמו בת אחותו של ההפלאה אם אוצה"ח הסכימו לסדרו בין שאר ספריו
על ידי אליהו חיים
ו' מאי 08, 2020 4:59 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: דעת נשים הפך דעת תורה?
תגובות: 30
צפיות: 916

Re: דעת נשים הפך דעת תורה?

מפורש ברמב"ם שם בהלכה ה' דמלמדין גם לנשים עיי"ש ודלא ככל ספק הנ"ל, ובהמשך לשונו 'עד שתרבה דעתן ויתחכמו חכמה יתירה וכו' עד שישיגוהו וידעוהו ויעבדו מאהבה. ומפרש הרמב"ם עצמו כדברי ה'לבי במערב' [אבל לא מבאר על מי מוטל ללמד אותן]
על ידי אליהו חיים
ו' מאי 08, 2020 4:39 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: דעת נשים הפך דעת תורה?
תגובות: 30
צפיות: 916

Re: דעת נשים הפך דעת תורה?

לפענ"ד פשוט שגם בנשים מיירי. וכי נפטרו ממצוות אהוי"ר?! על מי יהא מוטל לחנך אותן? על הבעל?! על בית דין?! ואולי הכוונה על האב אע"פ שהם גדולות ובזה חלוק מה'קטנים' זכרים. והנ"ל דחוק קצת וצ"ע, והיה נראה דמרווח יותר לפי הענין דנשים לאו בר חינוך בזה ומצוות אהבה ויראת הרוממות אצלם ...
על ידי אליהו חיים
ו' מאי 08, 2020 4:08 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: דעת נשים הפך דעת תורה?
תגובות: 30
צפיות: 916

Re: דעת נשים הפך דעת תורה?

יש מקום לציין בעיקר הענין דברי הרמב"ם בפ"י מהלכות תשובה הלכה א אל יאמר אדם הריני עושה מצות התורה ועוסק בחכמתה כדי שאקבל כל הברכות הכתובות בה או כדי שאזכה לחיי העולם הבא, ואפרוש מן העבירות שהזהירה תורה מהן כדי שאנצל מן הקללות הכתובות בתורה או כדי שלא אכרת מחיי העולם הבא, אין ראוי לעבוד את ה...
על ידי אליהו חיים
ו' מאי 08, 2020 10:36 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות והארות בפרשת מצורע
תגובות: 11
צפיות: 153

Re: הערות והארות בפרשת מצורע

יד ט וְהָיָה בַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי יְגַלַּח אֶת כָּל שְׂעָרוֹ. ספרא: תִּגְלַחְתּוֹ בְּכֹהֵן. כֵּיצַד מְגַלְּחוֹ? מַעֲבִיר תַּעַר עַל כָּל בְּשָׂרוֹ הַנִּרְאֶה, אֲפִלּוּ בֵּית הַשֶּׁחִי וּבֵית הָעֶרְוָה וּשְׁאָר כָּל שְׂעַר הַגּוּף, עַד שֶׁיֵּעָשֶׂה כִּדְלַעַת, שֶׁנֶּאֱמַר 'אֶת כָּל שְׂעָרוֹ'. הִנִּי...
על ידי אליהו חיים
ה' מאי 07, 2020 9:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קרבן ציבור הבא בטומאת (רוב) כהנים
תגובות: 4
צפיות: 131

Re: קרבן ציבור הבא בטומאת (רוב) כהנים

כבר הקדימן הגבורת ארי יומא ו' ב' (מדבריו האחרונים על עמוד זה)
על ידי אליהו חיים
ד' מאי 06, 2020 3:34 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות והארות לפרשת אמור
תגובות: 37
צפיות: 1821

Re: הערות והארות לפרשת אמור

בפ"ב מהל' איסורי מזבח ה"ז שם כותב מום עובר של ילפת [חזזית שאינה מצרית] בפני עצמו, אמנם באדם הוא בכלל ילפת דכתיב בפ' אמור דנכלל בהרחבת שם מום שבפרשה גם מום עובר שבהם וכדנתרבה בתוך הפרשה, ובבהמה אינו בכלל ילפת שבפ' אמור כיון דמום עובר אינו בכלל הפרשה כלל וכדכתבנו. ומכוון לכך השינויים שבדברי ...
על ידי אליהו חיים
ד' מאי 06, 2020 3:19 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות והארות לפרשת אמור
תגובות: 37
צפיות: 1821

Re: הערות והארות לפרשת אמור

בפרק ו מדבר הרמב"ם מגרב וילפת האמורים במשנה, שהם מומים עוברים; ובפרק ז מדבר הרמב"ם מגרב וילפת האמורים בתורה, שהם מומים קבועים: 'ו זה הוא הגרב האמור בתורה', 'ו זו היא ילפת האמורה בתורה' – זהו הגרב וזו היא הילפת האמורים בתורה, ואין גרב וילפת זולתם אמורים בתורה. לא עניתם על לשון הרמב"ם ...
על ידי אליהו חיים
ד' מאי 06, 2020 2:14 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות והארות לפרשת אמור
תגובות: 37
צפיות: 1821

Re: הערות והארות לפרשת אמור

שותיה דמר לא ידענא, הלא מה שהבאתם הן הן דברי הרמב"ם שהבאנו אך יש לו 'אח גם יחד' בפרק ו' [שגם זה הבאנו] ושם כתב 'מום קבוע כגון שבר רגל או שבר יד ומום עובר כגון גרב או ילפת והיא החזזית' וברור שכוונתו למום האמור בתורה כשאר המומים שהביא עד כאן, דהא ממשיך תיכף 'ולא המומין הכתובין בתורה בלבד הן שפוסל...
על ידי אליהו חיים
ג' מאי 05, 2020 10:20 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות והארות לפרשת אמור
תגובות: 37
צפיות: 1821

Re: הערות והארות לפרשת אמור

בתגובה לקושיא שנכתבה לעיל - הנה גם הרב שמחה מיימון נשאר בצ"ע בזה. לכידה.PNG כתבתי להרב 'שמואל דוד' באישי אחרי שכתב לי שהערה הנ"ל נמחק ולכן כנראה לא הצלחתי לשלוח תגובה] אולי מחקו משום שבאמת רש"י כן כתב שם למעלה ולמה נקראת ילפת שמלפפת והולכת עד יום המיתה, אמנם חשבתי דבכל זאת אתם מקשים ...
על ידי אליהו חיים
ג' מאי 05, 2020 4:43 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות והארות לפרשת אמור
תגובות: 37
צפיות: 1821

Re: הערות והארות לפרשת אמור

כבשי עצרת וב' הלחם מקרבנות של תורת כהנים וזיל בתר רישא 'וכל האמור בתורת כהנים אינו קרב במדבר'.
ודברי רש"י ותוס' שהבאתי מעיקרא הם לפי בן ננס אבל הרמב"ן פוסק כר"ש ולכן מה שכתבתי מעיקרא לא קשה.
על ידי אליהו חיים
ג' מאי 05, 2020 2:13 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות והארות לפרשת אמור
תגובות: 37
צפיות: 1821

Re: הערות והארות לפרשת אמור

לתוספות מנחות מ"ה ב' (ד"ה קרבו) הקריבו במדבר אף הלחם [ולרש"י עכ"פ הכבשים הקריבו ומסתמא די בזה].
על ידי אליהו חיים
א' מאי 03, 2020 9:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חדש מכתב יד | אם לבינה עה"ת - להגאון יעב"ץ
תגובות: 42
צפיות: 2497

Re: חדש מכתב יד | אם לבינה עה"ת - להגאון יעב"ץ

בבני ברק קניתי בסטמר ברח' ישמח משה [ימים אלו המוכר קצת יוצא ונכנס - פלאפון שלו 0504122984]
אפשר לנסות גם אצל גיטלר רח' שלמה המלך או אברמוביץ רחוב קוטלר או חנות אורייתא פינת ר"ע וירושלים.
בשאר חנויות קשה להאמין שיהא להם
על ידי אליהו חיים
ד' אפריל 29, 2020 10:58 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות והארות בפרשת תזריע
תגובות: 25
צפיות: 516

Re: הערות והארות בפרשת תזריע

כמדומה שאין חילוק כלל ורק שבעה, וראיה לדבר מרש''י טו, כד. מתוך ספר 'עצי ברושים' (מבעל 'חשק שלמה' מווילנא) סימן לט: א. א"א להחמיר בבועל זבה יותר מנדה, דדיו להיות הלמד כהמלמד. ב. ועוד, כיון דאמרינן בתו"כ, והובא ברש"י בחומש, דיכול דיעלה לרגלה ת"ל 'וטמא שבעת ימים', למד דלעולם טמא שב...
על ידי אליהו חיים
ד' אפריל 29, 2020 8:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חדש מכתב יד | אם לבינה עה"ת - להגאון יעב"ץ
תגובות: 42
צפיות: 2497

Re: חדש מכתב יד | אם לבינה עה"ת - להגאון יעב"ץ

יישר כח, שם דורש ממש כעין דבריו כאן 'לרמז על חיבור הידים נראות כאחת'. ----- עוד מרגלית שם לפ' קדושים ואם האכל יאכל ביום השלישי פגול הוא לא ירצה. האכל יאכל. כזית אף בשתי אכילות תוך כדי אכילת פרס. הנה בזבחים ל"א ב' מסופק אם מצטרף מחשבת ב' אכילות ביותר מכדי פרס, ומשמע דתוך כדי אכילת פרס לא מספקינן...
על ידי אליהו חיים
ד' אפריל 29, 2020 5:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חדש מכתב יד | אם לבינה עה"ת - להגאון יעב"ץ
תגובות: 42
צפיות: 2497

Re: חדש מכתב יד | אם לבינה עה"ת - להגאון יעב"ץ

קניתי לפני שעה קלה 'אם לבינה', עברתי הפתיחה וראיתי גודל העבודה לפענח והסייעתא דשמיא שהביא מהכתיבה עד ההדפסה על ידכם, כזה תגלית נדיר עד מאוד, לאור גדול זכו כלל ישראל רק פרפרת אחד הספקתי לראות על פרשת השבוע בינתיים, [ויקרא ט"ז פסוק ה' וז'] כתב דה'את' שבפסוק ז' [ולקח את שני השעירים וגו'] קאי על הש...
על ידי אליהו חיים
ד' אפריל 29, 2020 4:24 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות והארות בפרשת תזריע
תגובות: 25
צפיות: 516

Re: הערות והארות בפרשת תזריע

מדברי הקדמת פיה"מ לטהרות מבואר דרק ז' ימים. אין שום ראיה מלשון הרמב"ם, כי 'אין הבדל בטומאה' אפשר להתפרש אדרבה: הכל שוים להיטמא כטומאת הטמאה שבעלו. לפי דבריך האם גם בבא על שומרת יום כנגד יום יטמא רק יום אחד וכשיטת הראב"ד בתו"כ סו"פ מצורע [דהא הרמב"ם שם כולל 'זבה' ולא מפ...
על ידי אליהו חיים
ד' אפריל 29, 2020 2:34 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות והארות בפרשת תזריע
תגובות: 25
צפיות: 516

Re: הערות והארות בפרשת תזריע

כמדומה שאין חילוק כלל ורק שבעה, וכימי נדת דוותה היינו כסדר נדה שהו ז' ימים. וראיה לדבר מרש''י טו, כד. איני רואה הראיה מרש"י כלל דכתב דאף בעברו כמה ימים מימי טומאתה הבועל טמא כמקור מנין ימי הטומאה, וא"כ אדרבה יש סברא גדולה לומר דראוי להיות טמא י"ד כמקור טומאתה. אמנם למעשה ודאי יש ראיו...
על ידי אליהו חיים
ד' אפריל 29, 2020 2:22 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הערות והארות בפרשת תזריע
תגובות: 25
צפיות: 516

Re: הערות והארות בפרשת תזריע

שייף נפיק כתב:כמדומה שאין חילוק כלל ורק שבעה, וכימי נדת דוותה היינו כסדר נדה שהו ז' ימים. וראיה לדבר מרש''י טו, כד.

עי' בעמוד המצורף לשון הרמב"ם ד"ה הואיל והערה 71 שם

עבור לחיפוש מתקדם