מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 378 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אליהו חיים
ו' נובמבר 27, 2020 1:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כהן קטן באכילת קדשים.
תגובות: 37
צפיות: 241

Re: כהן קטן באכילת קדשים.

מותר וראוי להתעקש והעקשן מצליח, אך איך מתפרש עוד פסוקים שם טז יא-יד דכתיב אתה ובנך וגו' בשמחת החג, ולא מדובר שם באכילת קרבנות. אלא דלפי פשוטו של מקרא כן דרך שלימות השמחה בירושלים וברגל במשפחה שלימה ולכן מפרט שם הפסוקים כך, ומסתבר שגם הפסוק שהבאתם מתפרש עד"ז שכך שמחים לפני ה' א' ע"י אכילת ב...
על ידי אליהו חיים
ו' נובמבר 27, 2020 10:27 am
פורום: חנוכה
נושא: למה הרמב"ם כ' הלכ' הלל דוקא בהלכ' חנוכה?
תגובות: 19
צפיות: 281

Re: למה הרמב"ם כ' הלכ' הלל דוקא בהלכ' חנוכה?

אם תמצא ביאור - אולי זה יעזור גם לקושייתי: מדוע הרמב"ם מונה (במנין המצוות שבהקדמת היד, בספר זמנים) רק ג מצוות דרבנן - עירובין, מגילה, ונר חנוכה, ואינו מונה את ההלל? אינו נמנה כמצוה בפנ"ע, דלענין עצם ההלל שנאמר בכלל מצות תפילה, ולענין הזמן שנאמר הרי הוא בכלל מצוות שבמועד [ושרשו בחנוכה דתקנ...
על ידי אליהו חיים
ו' נובמבר 27, 2020 8:18 am
פורום: חנוכה
נושא: למה הרמב"ם כ' הלכ' הלל דוקא בהלכ' חנוכה?
תגובות: 19
צפיות: 281

Re: למה הרמב"ם כ' הלכ' הלל דוקא בהלכ' חנוכה?

אם תמצא ביאור - אולי זה יעזור גם לקושייתי: מדוע הרמב"ם מונה (במנין המצוות שבהקדמת היד, בספר זמנים) רק ג מצוות דרבנן - עירובין, מגילה, ונר חנוכה, ואינו מונה את ההלל? בתשובת ר"א בן הרמב"ם לרבי דניאל הבבלי שאלה א' (ד"ה אמנם אשר חשבת על הלל) אחרי שהוכיח דהלל חיובו רק מדרבנן כתב וז&q...
על ידי אליהו חיים
ה' נובמבר 26, 2020 9:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: כהן קטן באכילת קדשים.
תגובות: 37
צפיות: 241

Re: כהן קטן באכילת קדשים.

ומפסוקים דכתיב לבניך במילואים אין ראיה, דיש לפרש על בנים גדולים דראויים לעבוד. . לדידי פשיטא לי ד'בניך' היינו הקטנים, דאי לאו הכי הוא בכלל מה שנא' בפסוק 'אתה'... הלא כן? נסתר מרש"י שם (מהתו"כ) אתה ובנך בחלק אבל בנותיך לא בחלק אלא אם תתנו להן מתנות וכו', הרי דבבנים גדולים המקבלים בחלוקה מד...
על ידי אליהו חיים
ה' נובמבר 26, 2020 8:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: אם משיחת כלי המקדש כשרה בלילה
תגובות: 5
צפיות: 76

Re: אם משיחת כלי המקדש כשרה בלילה

ותוספת נופך על השאלה, דאם נימא דהמשיחה בעי ביום, מה הדין כשאין שמן המשחה דעבודה מקדשתן, אם כשרה בלילה, [בעבודות שבלילה], ואולי יש לפלפל בזה בענין חנוכה, אם היו יכולים לקדש המנורה בלילה בהדלקת הנרות... עתה הבחנתי, שהרב אליהו חיים הרגיש גם בזה..., אך לא הבנתי למה נקט כדבר פשוט שכשרה גם בלילה, דלכאורה...
על ידי אליהו חיים
ד' נובמבר 25, 2020 11:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אם משיחת כלי המקדש כשרה בלילה
תגובות: 5
צפיות: 76

Re: אם משיחת כלי המקדש כשרה בלילה

יש לענין הזה קשר עם פרשת השבוע וישכם יעקב בבקר ויקח את האבן אשר שם מראשותיו וישם אותה מצבה ויצק שמן על ראשה. וברשב"ם וספורנו בפי' החזקוני שהיציקת שמן כדי לקדשה להקריב עליה קרבנות בשובו. והנה במשך חכמה כתב ולא הקים אותה בלילה דאין בונין בהמ"ק בלילה, ויש כאן חידוש דגם המזבח אין בונין בלילה ו...
על ידי אליהו חיים
ד' נובמבר 25, 2020 3:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כהן קטן באכילת קדשים.
תגובות: 37
צפיות: 241

Re: כהן קטן באכילת קדשים

המורם מקדשים קלים נאכל לעבדים. ואיידי דאתא לידן נעיר, כי לא אתפרש בשום דוכתא מנא לן הא ד'המורם נאכל לכהנים ולעבדיהם'. ברמב"ם פ"י ממעשה הקרבנות ה"ה וכל אלו הנאכלים לכהנות נאכלים לעבדי הכהנים ונשיהם כתרומה, וברדב"ז לפי שהשוה אותם הכתוב כתרומה ולכן נקראו מורם. [ובעיקר הענין מקור לא...
על ידי אליהו חיים
ד' נובמבר 25, 2020 3:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כהן קטן באכילת קדשים.
תגובות: 37
צפיות: 241

Re: כהן קטן באכילת קדשים

רש"י לא מעוניין כאן לבאר מקורות סתמית אלא רק לבאר פירכת הגמ' דמי שאינו עובד אוכל, ולזה הקשה השואל דמעיקרא דאם פשוט כל כך בקדשים קלים מפסוקים שהביא לא צריך לרש"י אלא להביא מהמפורש ולסתור הכלל דאף מי שאינו עובד אוכל [וכמו שמעיקרא בגמ' הכלל דמי שאינו עובד אינו אוכל כתיב בק"ק ונלמד לקק&qu...
על ידי אליהו חיים
ד' נובמבר 25, 2020 3:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כהן קטן באכילת קדשים.
תגובות: 37
צפיות: 241

Re: כהן קטן באכילת קדשים

רש"י זבחים צ"ט א': קטן פסול לעבודה וכו', ובקדשים אוכל, דאמרינן במנחות: 'איש כאחיו' - איש חולק ואין קטן חולק; ומדמעיט ליה מחלוקה מכלל דאכיל. ועוד, 'כל זכר' כתיב. המורם מקדשים קלים – אין צריך לפנים שהוא נאכל לקטנים, שהרי הוא נאכל גם לעבדים; השאלה היא: מנין שמותר להאכיל את הקטן קדשי קדשים, ש...
על ידי אליהו חיים
ד' נובמבר 25, 2020 2:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כהן קטן באכילת קדשים.
תגובות: 37
צפיות: 241

Re: כהן קטן באכילת קדשים.

ומפסוקים דכתיב לבניך במילואים אין ראיה, דיש לפרש על בנים גדולים דראויים לעבוד. אך קשה איך הבנות אוכלות שאינן ראויות לעבודה, ואולי כיון דלא יהיו ראויים לעולם אוכלים בתורת טפל להעובדים, אבל הבנים דעתידים לעבוד סלקא דעתך דאין להם זכות אלא הראוי לעבוד דהיינו הגדולים. לדידי פשיטא לי ד'בניך' היינו הקטנים...
על ידי אליהו חיים
ד' נובמבר 25, 2020 2:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כהן קטן באכילת קדשים.
תגובות: 37
צפיות: 241

Re: כהן קטן באכילת קדשים

רש"י זבחים צ"ט א': קטן פסול לעבודה וכו', ובקדשים אוכל, דאמרינן במנחות: 'איש כאחיו' - איש חולק ואין קטן חולק; ומדמעיט ליה מחלוקה מכלל דאכיל. ועוד, 'כל זכר' כתיב. המורם מקדשים קלים – אין צריך לפנים שהוא נאכל לקטנים, שהרי הוא נאכל גם לעבדים; השאלה היא: מנין שמותר להאכיל את הקטן קדשי קדשים, ש...
על ידי אליהו חיים
ד' נובמבר 25, 2020 11:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: כהן קטן באכילת קדשים.
תגובות: 37
צפיות: 241

Re: כהן קטן באכילת קדשים.

אולי רש"י הביא רק כראיה משנית משום דשם הגמ' בהנחה סתמית, מי שאינו עובד אינו אוכל, וכדכתיב הכהן המחטא אותה יאכלנה, ולכן אף שיש ריבוי 'כל' אין בזה בכדי לבטל משמעות הפסוק וצריכים לרבות דברים אחרים ולא קטן, אבל אחרי הטעם הא' דנתמעט מחלוקה דוקא ולא מאכילה בעלמא, וניתן לקיים סתמא דמשמעות הקרא דמי שאי...
על ידי אליהו חיים
ד' נובמבר 25, 2020 11:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: כהן קטן באכילת קדשים.
תגובות: 37
צפיות: 241

Re: כהן קטן באכילת קדשים.

רש"י זבחים צ"ט א'
קטן - פסול לעבודה וכו' ובקדשים אוכל דאמרינן במנחות (דף ע"ו) איש כאחיו איש חולק ואין קטן חולק ומדמעיט ליה מחלוקה מכלל דאכיל ועוד כל זכר כתיב.
על ידי אליהו חיים
ד' נובמבר 25, 2020 7:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 1440
צפיות: 186089

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

אודה גם אשמח למי שיורה לי מראה-מקום מדוייק בדברי הרא"ש בעיר דוד אות רנח - ד"ה ועתה, כתב כן בשם הרא"ש, אך כבר נלאו רבים למצוא מקורו אולי נשתרבב (בטעות) מדברי הרא"ש אלו (הובא בשאג"א סי' י"ז) במו"ק פ"ג סי' צ"ו ואעתיק לשונו [b]ומה שהביא ראיה מאין דיחוי אצל מ...
על ידי אליהו חיים
ג' נובמבר 24, 2020 9:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ עזרה לספרים מועילים/מראי מקומות בנושא... ◆
תגובות: 281
צפיות: 40512

Re: פירוש על ירושלמי

היות שבעזרת השם אני מתחיל ללמוד תלמוד ירושלמי יש כיום פירושים רבים איזה פירוש הוא קל ללמוד כמו רשי שמפרש מורינו הגר"ח קנייבסקי שליט"א תודה רבה וקרבן העדה ופני משה איזה טוב יותר ללמוד לבקיאות? על פירוש הפני משה יש הרבה קושיות במבחר בין ב' הפירושים מקובל יותר ללמוד עם הקרבן העדה, ואולי רוב ...
על ידי אליהו חיים
ג' נובמבר 24, 2020 3:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת חיבורים בתבנית המשנה ברורה
תגובות: 46
צפיות: 1358

Re: רשימת חיבורים בתבנית המשנה ברורה

ולכן אין משנה כסף בכלל המכוון. בספר משנה כסף מופיע הש"ע למעלה, עם פי' המחולק לארבעה חלקים למטה ממנו - 'פנים מאירות' מקביל ל'משנה ברורה', 'פנים מסבירות' ו'פנים חדשיפ' ל'ביאור הלכה', ו'שערים מצויינים' ל'שער הציון'. מחמת סגנון האריכות בפנים מסבירות וחדשות לא שמתי לב שיסוד החיבור אף דהוא רק מיעוט ...
על ידי אליהו חיים
ג' נובמבר 24, 2020 7:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ עזרה לספרים מועילים/מראי מקומות בנושא... ◆
תגובות: 281
צפיות: 40512

Re: פירוש על ירושלמי

שאראש-פאטאק כתב:היות שבעזרת השם אני מתחיל ללמוד תלמוד ירושלמי יש כיום פירושים רבים איזה פירוש הוא קל ללמוד כמו רשי שמפרש

מורינו הגר"ח קנייבסקי שליט"א
על ידי אליהו חיים
ג' נובמבר 24, 2020 7:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת חיבורים בתבנית המשנה ברורה
תגובות: 46
צפיות: 1358

Re: רשימת חיבורים בתבנית המשנה ברורה

אפשר למלאות רשימות של כל מיני ספרים מאוצר החכמה.
אך הכוונה והתועלת לרשימה כתבנית משנה ברורה דוקא - מחולק לשלש, סיכום מפרשים להלכה (משנ"ב), מקורות עם הוספות (שעה"צ), ביאור ובירור הענין (בה"ל).
ולכן אין ספרי הגר"ש פישר ולא משנה כסף וכו' בכלל המכוון.
על ידי אליהו חיים
א' נובמבר 22, 2020 9:19 am
פורום: מפרשי האוצר
נושא: בשורה מיוחדת: חדש! השקת מיזם 'מפרשי האוצר'
תגובות: 127
צפיות: 70012

Re: בשורה מיוחדת: חדש! השקת מיזם 'מפרשי האוצר'

אולי אפשר בקצת העזה לבקש הצעה (מפונקים מעיזים לבקש תוספת פינוק), שיהא אפשרות של חיפוש בתוך התוצאות של הספרים במפרשי האוצר לפי תיבות, ואולי לפחות לפי סדר הש"ס והשו"ע, יבוא לתועלת גדולה למי שמשתמש עם האוצר בסוגיא אחרת שלא במקומו, למשל היום פתחתי מפרשי האוצר שבת ד' א' בסוגיית וכי אומרים לו לא...
על ידי אליהו חיים
ה' נובמבר 19, 2020 9:24 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: קברו של החפץ חיים בראדין
תגובות: 14
צפיות: 430

Re: קברו של החפץ חיים בראדין

מצאתי תמונה שלקחתי כשהייתי לפני עשרים שנה
רואים קברים אחרים מפוזרים, חלקם עם מצבות מסביב
כפי זכרוני אחרי האילנות שם ברקע היה ריק וכמאה מטר משם מתחיל קצה העיר.
לצד שמאל של מרן הח"ח זצ"ל שאר הקברים שבתמונה הראשונה, אולי (וכך אני חושב אבל לא בטוח) בלי המצבות הגבוהות
3.PNG
3.PNG (859.34 KiB) נצפה 285 פעמים
על ידי אליהו חיים
ה' נובמבר 19, 2020 2:28 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: קברו של החפץ חיים בראדין
תגובות: 14
צפיות: 430

Re: קברו של החפץ חיים בראדין

כשביקרתי בראדין לפני יותר מעשרים שנה קיבלתי שם (יותר מדוייק קניתי כל תמונה לדולר או לשניהם יחד בדולר) מיהודי זקן מקומי, שתי תמונות (שהם נמצאות אצלי כעת) ממצבת הח"ח זצ"ל קדום יותר מכל מה שהובא כאן, ורואים שמצבה זו דומה אבל למעשה ברור שזו מצבה אחרת, כגון התיבה האחרונה בשורה הראשונה תפוצות ול...
על ידי אליהו חיים
ד' נובמבר 18, 2020 5:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11878
צפיות: 1956575

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אשרי יושבי ביתך כתב:אשמח מאד לקבל ס' 'אמת ליעקב' להגר"י קמינצקי, עמ' 159 בדפי האוצר (שדן איך הי' מותר לרבקה לקחת בגדי עשיו).

כנראה שכוונתך לעמ' 160 (ע' 159 מדבר על אמת ושקר) והרי שלך לפניך
על ידי אליהו חיים
ד' נובמבר 18, 2020 3:58 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: דקדוקי סופרים מס' יומא
תגובות: 7
צפיות: 254

Re: דקדוקי סופרים מס' יומא

חסר באוצה"ח עמוד 274 [קלז ב'] מדפי הספר דקדוקי סופרים מס' יומא פג.
על ידי אליהו חיים
ד' נובמבר 18, 2020 2:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11878
צפיות: 1956575

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אשרי יושבי ביתך כתב:אני זקוק לס' הזכרון "כמטר לקחי" חלק א' עמוד קכט ואילך - עד הסוף, במאמר של מרן הגריש"א.
יישר כח

כנראה למאמר קצר זה באחד מהעמודים הסמוכים כיוונתם
על ידי אליהו חיים
ד' נובמבר 18, 2020 2:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר מחושקים כסף לר' בנבנישתי גאטיניו
תגובות: 3
צפיות: 111

Re: ספר מחושקים כסף לר' בנבנישתי גאטיניו

הצילום של ספר חשוב זה ברור יותר של היברו -בוקס [גם שם לא ממש אידיאלי אך כנראה זה מה שיש]
הצילום שבאוצר גרוע ובכמה מקומות לא ניתן לקריאה
על ידי אליהו חיים
ד' נובמבר 18, 2020 7:19 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: דקדוקי סופרים מס' יומא
תגובות: 7
צפיות: 254

Re: דקדוקי סופרים מס' יומא

סופר-סתם כתב:מצ"ב מעמ' קלח עד קמא, כדי שיהיה בידך דף פג בשלימותו.

תודה רבה ויישר כח
על ידי אליהו חיים
ג' נובמבר 17, 2020 10:32 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: דקדוקי סופרים מס' יומא
תגובות: 7
צפיות: 254

Re: דקדוקי סופרים מס' יומא

חסר דף קל"ח א' וב' מדפי הספר (שייך ליומא פ"ג א)
האם אפשר להוריד לי בבקשה
על ידי אליהו חיים
ב' נובמבר 16, 2020 2:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 967
צפיות: 139232

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

לבי במערב כתב:
אליהו חיים כתב:'לשון נופל על לשון' . . נקט לשון 'שכר הפרישה' על הפרישה מצד עבירה באיחור הדלקה רק ע"י גוי עם פריסת ידיה.
אכן (אך לא שהקריאה בשי"ן ימנית אינה קיימת).

אם מחשבה הנ"ל שלי נכונה יוצא מזה לימוד על כמה גדולה לשון חכמים
על ידי אליהו חיים
ב' נובמבר 16, 2020 2:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 967
צפיות: 139232

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

ולהעיר שלפענ"ד המילה "הפרישה" נקראת בשין שמאלית - פרישת ידיה כנגד הנרות לאמירת הברכה. לכאו', תמוה לפרש כן (ראה פסחים כב, ב). יתכן שזה ' לשון נופל על לשון', וזה דבשו"ע הרב כתב על הלכה זו בסי' רס"ג סעיף י"א ושתברך היא ע"י פרישת ידיה מיד אחר הדלקת הנכרי וכו' ולכן גם ...
על ידי אליהו חיים
ב' נובמבר 16, 2020 12:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 967
צפיות: 139232

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

תודה למשיבים באשכול זה. שליח להדלקת נר שבת, האם מברך? יש דיון גדול בפוסקים האם אפשר להדליק נר שבת ע"י גוי. וכמה מהפוסקים כתבו שבשעת הדחק, כגון בבין השמשות - יש לצוות לנכרי להדליק נר שבת (אחד!) והיהודי יברך (ובלשונו של בעל התניא (בשו"ת שלו שנדפס בסוף השו"ע, וגם באגרות-קדשו , והובא בבי...
על ידי אליהו חיים
ב' נובמבר 16, 2020 8:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 967
צפיות: 139232

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

עושה חדשות כתב:תודה למשיבים באשכול זה.

שליח להדלקת נר שבת, האם מברך?

אם אין טעם לחלק בין הדלקת נר שבת לבדיקת חמץ ועירוב יברך השליח כמבואר במשנ"ב סי' תל"ב סק"ז בשם המג"א והפוסקים
וכן במשנ"ב ובה"ל בהל' עירובין סי' שס"ו סקע"ט ובביאור הלכה שם [עפ"י המג"א שם]
על ידי אליהו חיים
ב' נובמבר 16, 2020 7:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב למנהל הפורום "איש_ספר" להולדת בנו
תגובות: 89
צפיות: 1926

Re: מזל טוב למנהל הפורום "איש_ספר" להולדת בנו

גם אני מצטרף עם הציבור החשוב לאחל מכל הלב
שתזכו לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים, ויתוסף זכות זיכוי הרבים להוסיף לו זכויות ולהוריו רוב נחת ממנו ומכל יוצ"ח
על ידי אליהו חיים
ו' נובמבר 13, 2020 7:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת חיבורים בתבנית המשנה ברורה
תגובות: 46
צפיות: 1358

Re: רשימת חיבורים בתבנית המשנה ברורה

עיינתי היטב והשאלה במקומה עומדת אין שאלה כלל. הן למי שלומד ענין מסויים לפי הסדר השו"ע והרמב"ם וכו', הן להלומד בעקביות ענין מסויים אך לא לפי הסדר של השו"ע דוקא, והן למי ש'נופל' באקראי לתוך איזה ענין בין אם זה לצורך הלכה למעשה ובין אם זה לצורך מצוות תלמוד תורה, לכל אלו יש לקבל תועלת עצ...
על ידי אליהו חיים
ג' נובמבר 10, 2020 11:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 5253
צפיות: 922677

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

צריך למאמר של של פ' תא-שמע מכתב עת קרית -ספר שנת תשל"ח - על רבינו גרשום מאור הגולה לתלמוד
בסריקה באתר של הספריה לאומית חסר ב' עמודים של מאמר זה.
האם יש למישהו עמודים אלו?
על ידי אליהו חיים
ג' נובמבר 10, 2020 6:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימת חיבורים בתבנית המשנה ברורה
תגובות: 46
צפיות: 1358

Re: רשימת חיבורים בתבנית המשנה ברורה

רציני כתב:בספר אוצר התוכחה (קפלן, עמוד 10) כתב למה לא עשה את הספר שלו כתבנית המשנה ברורה.
וכן חסר ספר מראה אפרים על סימנים שצח שצט.

הספר אוצר התוכחה לא נמצא באוצר החכמה (לפי בדיקתי לפחות), אולי תוכל להעלות הדברים הנ"ל, תודה מראש
על ידי אליהו חיים
א' נובמבר 08, 2020 7:17 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון רבי דוד פיינשטיין זצ"ל
תגובות: 100
צפיות: 6137

Re: הגאון רבי דוד פיינשטיין זצ"ל

עניו הענווים, אך בלי סתירה לזה, פוסק הדור ראש וראשון, במקום שאחרים לא העיזו לנגוע גם שם במיעוט דיבורים הגיע. לפני שנה בדיוק, היו במשפחתנו שאלות חמורות של פיקוח נפש בטיפול לאמא שלי הכ"מ בארה"ב, ותל תלפיות תל שכולם פונים אליו פנינו לראש ההר, על פיו ברוגע ובנחת יצאנו ועל פיו ברוגע ובנחת באנו....
על ידי אליהו חיים
ג' נובמבר 03, 2020 12:14 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספרי זוטא ומפרשיו
תגובות: 5
צפיות: 214

Re: ספרי זוטא ומפרשיו

ספרי זוטא - עטרת יוסף - תשע"ו ודלא כמופיע באוצר - תחת שם בית אב - ספרי זוטא תרפ"ט - ולכן 'נבלע' תחת ספרי זוטא 3+ גם היה ראוי להופיע בכותרת ספרי זוטא - אמבוהא דספרי [ונכון כשכותבים אמבוהא דספרי מופיע ספרי זוטא 3+ כנ"ל (וצ"ל 2+) אבל כשמחפשים ספרי זוטא אין רמז היכן מופיע ס"ז ע...
על ידי אליהו חיים
ג' נובמבר 03, 2020 7:53 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם לוט קיים מצות?
תגובות: 3
צפיות: 116

Re: האם לוט קיים מצות?

כתוב שכשהמלאכים באו ללוט הוא אפה להם מצות ופירש רש"י מפני שפסח היה, זה אומר שלוט קיים מצות, או בגלל שהוא ראה זאת אצל אברהם גם הוא עשה כך, כמו לגבי הכנסת אורחים? אמנם לא הקפיד על לא להביא תועבה [ע"ז] אל ביתו וכברש"י יח ד, אולי זה רק אביזרייהו ורחוק מעיקר הדין, ויש באמת להרחיב בעיקר הנ...
על ידי אליהו חיים
ב' נובמבר 02, 2020 9:57 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספרי זוטא ומפרשיו
תגובות: 5
צפיות: 214

Re: ספרי זוטא ומפרשיו

ספרי זוטא - עטרת יוסף - תשע"ו ודלא כמופיע באוצר - תחת שם בית אב - ספרי זוטא תרפ"ט - ולכן 'נבלע' תחת ספרי זוטא 3+ גם היה ראוי להופיע בכותרת ספרי זוטא - אמבוהא דספרי [ונכון כשכותבים אמבוהא דספרי מופיע ספרי זוטא 3+ כנ"ל (וצ"ל 2+) אבל כשמחפשים ספרי זוטא אין רמז היכן מופיע ס"ז ע...
על ידי אליהו חיים
ב' נובמבר 02, 2020 4:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 967
צפיות: 139232

Re: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆

ברכת הגומל האם יש עניין להסמיכו לעליה לתורה. ביאור הלכה סי' קל"ז ד"ה בשבת ויו"ט בא"ד וז"ל: מי שהיה חולה ונתרפא וכיו"ב שצריך לברך ברכת הגומל יש לקרותו קודם לאחרים כיון שנהגו לברך בשעת קה"ת, ומ"מ אינו דוחה שום חיוב כיון שמן הדין יכול לברך בעשרה אף בלאו עליה לס&...

עבור לחיפוש מתקדם