מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 24 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יואש
ו' נובמבר 06, 2020 11:20 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יתנו לי מתנות?
תגובות: 27
צפיות: 4153

Re: יתנו לי מתנות?

אותה אבקש כתב:שמעתי בשבת מיהודי ששמע מהבית ישראל [יתכן שאמר בשם ספרים] שרצה אברהם אבינו
שיתנו לו מתנות ולא יקח כיון דכתיב שונא מתנות יחיה וממילא ייטב לו.

שמעתי פעם מהגר"מ בעק ששמעו מאדמו"ר מהר"ש מבאבוב בשם אביו הקדוש"צ, והקשה הגר"מ הכתיב ולאברם היטיב בעבורה,
על ידי יואש
א' אוקטובר 18, 2020 6:43 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם האדם היה בעל בחירה לפני החטא?
תגובות: 2
צפיות: 134

Re: האם האדם היה בעל בחירה לפני החטא?

בדברי חיים כתב כעין דברי נפש החיים, שהיה בעל בחירה אבל בלא יצר הרע,
על ידי יואש
א' אפריל 05, 2020 9:00 pm
פורום: פסח
נושא: כרפס
תגובות: 67
צפיות: 9598

Re: כרפס

אודות מה שדנו למעלה בענין צנון לכרפס. בפיוט המתחיל אלקי הרוחות . שקיל גרגירא או כרפסא או כסברתא או "חמא" (צנון) ויטבול בחרוסת ויברך בופה"א. יש גורסים חסא. אבל היעבץ בסידורו גורס חמא. וכן בפירוש הר"ש מפלייזא על הפיוט. הנדפס באור זרוע על פסחים. כתב על פיסקא זו . הם שאר מיני ירקות ש...
על ידי יואש
ו' אפריל 03, 2020 6:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת התורה בתקופת הקורונה
תגובות: 116
צפיות: 11235

Re: קריאת התורה בתקופת הקורונה

מה עדיף. באופן שיש כהן בבית הסמוך ששומע קרה"ת ויש שבעה בבית שקוראים. הכהן שבבית אחר יעלה ראשון ויקילו כדברי הגר"א. או אותם שבבית שקוראים שם, יעלו אפי' אם אין שם כהן ? ואולי צריך הכהן לילך למקום שאינו יכול לצרף. או אולי לענין זה נחשב כאילו אין כהן בבית הכנסת.
על ידי יואש
ו' אפריל 03, 2020 5:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פרטי דיני צירוף למנין כשמקצתן רואין אלו את אלו
תגובות: 222
צפיות: 27416

Re: פרטי דיני צירוף למנין כשמקצתן רואין אלו את אלו

הגר"מ שטרנבוך כתב במכתבו מח' ניסן בס' ג וז"ל ולפי"ז אם הש"ץ עומד בראש הקהל ופניו למזרח ואינו רואה את הקהל כל זמן שלא יסובב פניו. לא מהני להיחשב רואה את כולם. וצריך שהש"ץ יעמוד במקום שרואה את כולם. ואני הדל איני מבין דבריו דלפ"ז אם הש"ץ עוצם עיניו לא יחשב לתפלה בצבו...
על ידי יואש
ו' אפריל 03, 2020 12:41 am
פורום: פסח
נושא: קידוש במקום סעודה בליל הסדר
תגובות: 8
צפיות: 1693

Re: קידוש במקום סעודה בליל הסדר

עכשיו ראיתי ברעק"א סימן רעג ס"ה. דיין לא נחשב לקידוש במקום סעודה רק לפירוש הרשב"ם. דז' מינים ויין הם מדברים הטעונים ברכה לאחריהם במקומם. לפ"ז צ"ע אם יוצא קידוש במקום סעודה בתאנים. ולענין אם יוצא ביין קידוש במקום סעודה. אם צריך דמלבד המלא לוגמיו ישתה רביעית. או דסגי שישתה כשי...
על ידי יואש
ה' אפריל 02, 2020 5:35 pm
פורום: פסח
נושא: קידוש במקום סעודה בליל הסדר
תגובות: 8
צפיות: 1693

Re: קידוש במקום סעודה בליל הסדר

ומה נאמר באשה שהולכת להנקה חצי שעה ויותר בזמן אמירת ההגדה? שאלה טובה. ובדיעבד בטח אפשר לסמוך על הכוס הראשונה שנוהגים לשתות אותה כולה. פסחים קא: "בני חבורה שהיו מסובין לשתות ועקרו רגליהן לצאת לקראת חתן או לקראת כלה כשהן יוצאין אין טעונין ברכה למפרע כשהן חוזרין אין טעונין ברכה לכתחלה במה דברים א...
על ידי יואש
ד' אפריל 01, 2020 8:45 pm
פורום: פסח
נושא: למה רדפו המצרים אחרי בני ישראל
תגובות: 0
צפיות: 428

למה רדפו המצרים אחרי בני ישראל

בחזקוני פרשת בשלח יד פסוק ב. ד"א לפני פי החירות להטעות את פרעה שיהא סבור נבוכים הם בארץ ומתחרטים על שיצאו כשהם חוזרין לפני פי החירות שהוא פיתום מקום שעבודם ובפסוק ד. כתב ורדף אחריהם. כשיצא לקראתם למלחמה הם ינוסו והוא ירדפם ונמצאת הפשיעה עליו ועל עמו שלא יניחום לחזור. א"כ שבנ"י שבו למק...
על ידי יואש
ד' אפריל 01, 2020 10:04 am
פורום: פסח
נושא: כרפס
תגובות: 67
צפיות: 9598

Re: כרפס

[חפשתי ולא מצאתי עדיין אשכול ע"כ, אם כבר קיים אבקש לתת קישור]. מה מנהגי הקהילות השונות בטיבול הכרפס? כפי הידוע לי לע"ע רוב האשכנזים לוקחים לכרפס תפו"א (ער"ד עפי"ל) או סלרי, יש הנוהגים ליקח צנון (ע"ז שמעתי אומרים שנתבטל מחמת איזה מנהג שהיה לא לאכול צנון בפסח כלל, וטעם נ...
על ידי יואש
ד' אפריל 01, 2020 9:47 am
פורום: פסח
נושא: כרפס
תגובות: 67
צפיות: 9598

Re: כרפס

למה אין מברכים "על אכילת כרפס?" הלא הוא מתקנת חז"ל?! ז"ל הריטבא ז"ל ויש אומרים שהוא יוצא בכל שהוא ,שאינו אלא לזכר בעלמא וכן דעת רש"י ז"ל ונראין דבריו תדע שאין מברכין עליו ברכת המצוות ברוך אתה ה' כו' אשר קדשנו במצוותיו לאכול ירקות מרים .אלא בברכת הנהנין בלבד. ובווד...
על ידי יואש
ד' אפריל 01, 2020 9:22 am
פורום: פסח
נושא: קידוש במקום סעודה בליל הסדר
תגובות: 8
צפיות: 1693

Re: קידוש במקום סעודה בליל הסדר

בתוס' קג: ד"ה רב אשי כתבו דלענין קידוש במקום סעודה לא חשיב הגדה הפסק.
על ידי יואש
ד' אפריל 01, 2020 9:12 am
פורום: פסח
נושא: הא לחמא עניא בלשון ארמי
תגובות: 10
צפיות: 1809

Re: הא לחמא עניא בלשון ארמי

לדברי הריטבא ק"ק א"כ ל"ל תקנו כל ההגדה בלשון ארמי שלכאורה צריך יותר שיבינו הכל
על ידי יואש
ד' אפריל 01, 2020 9:08 am
פורום: פסח
נושא: הא לחמא עניא בלשון ארמי
תגובות: 10
צפיות: 1809

Re: הא לחמא עניא בלשון ארמי

ז"ל הריטבא בפ' הגדה יש אומריםמה שאומרים כן בלשון ארמי כדי שלא יכנסו השדים אצלנו . והנכון דאינו מסדר המשנה אלא מתיקון האמוראים תיקנו אותו בלשון בבלי כדי שיבינו הכל , כי בזה הלשון היו מדברים ורגילין בו:
על ידי יואש
ד' אפריל 01, 2020 6:48 am
פורום: פסח
נושא: כרפס
תגובות: 67
צפיות: 9598

Re: כרפס

ברשב"ם קז: ד"ה בירקא כתב בתו"ד ודברים הללו כגון מיני תרגימא וירקות ממשיכין את הלב לאכול כדמוכך נמי בברכות (ד'מב.)"שהיו רגילין לאכול פרפרת קודם אכילת הפת לגרר את הלב" כדתנן בירך על הפת פטר את הפרפרת על הפרפרת לא פטר את הפת "אלמא דפרפרת קודם לפת" עכ"ד. ונראה מדב...
על ידי יואש
ד' אפריל 01, 2020 6:02 am
פורום: פסח
נושא: סדר הפסח בזמן שהמקדש היה קיים
תגובות: 10
צפיות: 2348

Re: סדר הפסח בזמן שהמקדש היה קיים

לדברי הראב"ד הנזכר לעיל. דאכלו בזמן המקדש מצת מצוה בתחילת הסעודה שלא יהא אכילה גסה. יקשה דאתי טעם מצה ומרור דרשות ומבטלים טעם פסח דאורייתא כשכורכן
על ידי יואש
א' מרץ 15, 2020 8:09 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'
תגובות: 61
צפיות: 12112

Re: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'

והיכן ראינו שנחשבו אותם העיירות שהרסו מוקפים רק חמת שבארץ ישראל ואולי שם ידעו דלא הרסו החומות(ירושלים עכ"פ סמוך ונראה ליבוס .עם המצודה נחשב לעיר)
על ידי יואש
א' מרץ 15, 2020 6:44 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'
תגובות: 61
צפיות: 12112

Re: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'

מנין לך שאם נחרבה קודם שישבו ישראל דנקרא מוקף
על ידי יואש
א' מרץ 15, 2020 5:42 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'
תגובות: 61
צפיות: 12112

Re: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'

הגם דלמסקנת הרן ל"צ לתירוץ הראשון לא נראה מדבריו דחזר ועכ"פ שאר עיירות בנו שוב חומתה בזמן יהושע וירוחו בנו בזמן אחאב אחר שישבו בעיר התמרים מאות שנים ויש לו דין ישב ואח"כ הוקף
על ידי יואש
א' מרץ 15, 2020 4:46 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'
תגובות: 61
צפיות: 12112

Re: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'

כוונתי לדבריו דף ד מדפי הריף עוז והדר פיסקא. ואם תאמר כיון דאמר כרך שישב ולבסוף הוקף נידון ככפר
על ידי יואש
א' מרץ 15, 2020 5:30 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'
תגובות: 61
צפיות: 12112

Re: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'

מה שכתב קו ירוק לעיל די"ל דכיבוש יהושע נקרא כל ימי בית ראשון קצת מחודש דא"כ יהיה חילוק בין חו"ל לא"י דחו"ל נקרא כרך רק בזמן יהושע מש"כ אי
על ידי יואש
א' מרץ 15, 2020 5:08 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'
תגובות: 61
צפיות: 12112

Re: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'

עי' יהושע טו סג. עי' רן מגילה ג: ונראה מדבריו דכדי שיקרא מוקף מימות יהושע צריך שיהיה בהעיר בתוך החומה בזמן יהושע ישוב. דהיינו ישראל. דישיבת עכום אינו ישיבה והעיר ירוחו נפלה חומתה קודם שישבו שם ישראל (וחומתה השניה נבנה בימי אחאב אחר שישבו בה כת"ק שנה) ואינו עיר של "אנשים" המוקף חומה (ו...
על ידי יואש
ו' מרץ 13, 2020 10:44 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'
תגובות: 61
צפיות: 12112

Re: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'

עיינתי בר"ן ולכאורה יש מקום לומר דקוראים בי"ד דבאותו חומה שהיה בימי יהושע לא ישבו שם ישראל מעולם וישיבת עכום אינו ישיבה. אבל צ"ע דירושלים כשכבשוה ושרפו את העיר לכאורה הרסו חומותיו ואולי נחשב עיר חומה משום היבוס דלא הרסו. אבל זה פשוט שלכדו ערים בצורות כמו חמת ורקת ומסתמא ג"כ הרסו ...
על ידי יואש
ד' מרץ 11, 2020 6:29 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: לא פרזים ולא מוקפות
תגובות: 7
צפיות: 1867

Re: לא פרזים ולא מוקפות

עי' ירושלמי מגילה פרק ב. הלכה ג.
על ידי יואש
ד' מרץ 11, 2020 6:21 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'
תגובות: 61
צפיות: 12112

Re: האם העיר יריחו נחשבת 'מוקף חומה מימות יהושע'

הגז"ש פרזי פרזי כתיב במשה רבנו דברים ג. ה. עי' רש"י על הריף דלכן נקרא מימות יהושע דהכבוש נקרא על שמו.דכבש רוב א"י. והרע"ב כתב משום דלחם ראשון עם עמלק. עכ"פ ירוחו היה מוקף חומה בזמן משה

עבור לחיפוש מתקדם