מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 248 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי HaimL
ה' אפריל 15, 2021 9:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה ר"י לא למד שפיקו"נ דוחה שבת מ'וחי בהם'?
תגובות: 17
צפיות: 225

Re: למה ר"י לא למד שפיקו"נ דוחה שבת מ'וחי בהם'?

1. נכון, אבל דווקא מסיפור הדברים (היו מהלכים בדרך וכו' נענה רבי פלוני ואמר וכו') רואים שזה היה ממש דיון משותף (בניגוד למשנה שיש בה מחלוקת, שלאו דווקא התנאים עמדו ודנו זע"ז). 2. נכון, רבי אליעזר דורש ואהבת וגו', אבל הוא לא מפרש בדיוק מה הוא דורש. הגמרא בסנהדרין מפרשת את רבי אליעזר דווקא על עבודה...
על ידי HaimL
ה' אפריל 15, 2021 8:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה ר"י לא למד שפיקו"נ דוחה שבת מ'וחי בהם'?
תגובות: 17
צפיות: 225

Re: למה ר"י לא למד שפיקו"נ דוחה שבת מ'וחי בהם'?

1. מצינו כמ"פ בש"ס לדבריהם דרבנן קאמר רבי פלוני, ומסתבר לי להעדיף לתרץ כך, מאשר לתרץ חילוק (אם לא שהחילוק יותר מפורש). 2. אני רוצה לטעון שהה"א בברייתא דרבי אליעזר היא שבכה"ת ייהרג ואל יעבור ולא שמיע להו כלל וחי בהם ולא שימות בהם, כי רבי אליעזר לא פירש על עבודה זרה רק אנחנו מדייקי...
על ידי HaimL
ד' אפריל 14, 2021 6:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה ר"י לא למד שפיקו"נ דוחה שבת מ'וחי בהם'?
תגובות: 17
צפיות: 225

Re: למה ר"י לא למד שפיקו"נ דוחה שבת מ'וחי בהם'?

אף אם נקבל רעיון זה, קצת מחודש לומר שרבי ישמעאל ביומא לדברי תלמידי רבי אליעזר קאמר, שהרי הוא לא מתווכח אתם. מה גם שהוא הראשון שעונה על השאלה מנין לפיקו"נ שדוחה את השבת. דווקא שם כתוב שהיו מהלכים בדרך רבי ישמעאל ורבי עקיבא וכו', ומסתבר לומר שרבי ישמעאל לטעמיה דרבי אליעזר קאמר, שאם היה אומר את ט...
על ידי HaimL
ד' אפריל 14, 2021 5:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה ר"י לא למד שפיקו"נ דוחה שבת מ'וחי בהם'?
תגובות: 17
צפיות: 225

Re: למה ר"י לא למד שפיקו"נ דוחה שבת מ'וחי בהם'?

תודה. רבי אליעזר שחולק על רבי ישמעאל בסנהדרין וס"ל ייהרג ואל יעבוד ע"ז. ורבי ישמעאל שהלך עם רבי עקיבא דרש לשיטתם, דלית להו הך דרשא כלל ועיקר רבי אליעזר אינו חולק על דרשת 'וחי בהם' אלא לגבי ע"ז בלבד, שכן יש לו לימוד שגם בצנעה צריך למסור עליה את הנפש. (ולכן דורשים דווקא על חילול שבת, ו...
על ידי HaimL
ד' אפריל 14, 2021 3:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה ר"י לא למד שפיקו"נ דוחה שבת מ'וחי בהם'?
תגובות: 17
צפיות: 225

Re: למה ר"י לא למד שפיקו"נ דוחה שבת מ'וחי בהם'?

בפשטות, רבי ישמעאל לדבריהם דתלמידי רבי אליעזר קא אמר, דלית להו הך דרשא דוחי בהם ולא שימות בהם (ולכן לומדים רק לעניין שבת, כגון ק"ו דר"ע וכו') שמא יבאר מר את כוונתו? רבי אליעזר שחולק על רבי ישמעאל בסנהדרין וס"ל ייהרג ואל יעבוד ע"ז. ורבי ישמעאל שהלך עם רבי עקיבא דרש לשיטתם, דלית ל...
על ידי HaimL
ד' אפריל 14, 2021 1:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה ר"י לא למד שפיקו"נ דוחה שבת מ'וחי בהם'?
תגובות: 17
צפיות: 225

Re: למה ר"י לא למד שפיקו"נ דוחה שבת מ'וחי בהם'?

או שאפשר לומר שהחידוש בילפותא דפיקוח נפש בשבת היא לעניין ספק, אבל ודאי פיקוח נפש שפיר הווה יליף רבי ישמעאל מוחי בהם ולא שימות בהם, אי לאו דיליף כבר מהבא במחתרת שאם הותר לשפוך דמו של הבא במחתרת משום ספק נפשות של בעה"ב ק"ו שהשבת, שהמחללה אינו בגדר שופך דמים, שיהיה מותר לחללה משום ספק פיקוח נ...
על ידי HaimL
ד' אפריל 14, 2021 1:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה ר"י לא למד שפיקו"נ דוחה שבת מ'וחי בהם'?
תגובות: 17
צפיות: 225

Re: למה ר"י לא למד שפיקו"נ דוחה שבת מ'וחי בהם'?

בפשטות, רבי ישמעאל לדבריהם דתלמידי רבי אליעזר קא אמר, דלית להו הך דרשא דוחי בהם ולא שימות בהם (ולכן לומדים רק לעניין שבת, כגון ק"ו דר"ע וכו')
על ידי HaimL
ב' אפריל 12, 2021 7:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: כשהקב"ה עושה דין בצדיקים מתיירא ומתעלה ומתקלס
תגובות: 3
צפיות: 146

Re: כשהקב"ה עושה דין בצדיקים מתיירא ומתעלה ומתקלס

מיתת נדב ואביהוא הייתה באופן על טבעי וכולם ראו במוחש
על ידי HaimL
ה' אפריל 08, 2021 7:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם עבד כנעני חייב לעבוד?
תגובות: 7
צפיות: 137

Re: האם עבד כנעני חייב לעבוד?

שמש כתב:נ''ל הרמב''ן והאב''ע מסבירים שמדובר בעבד של גויים.


וכן רש"י בפירוש הראשון, כתרגומו. אבל לא ראי פירוש הפשט כראי פסק ההלכה.
על ידי HaimL
ד' אפריל 07, 2021 8:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם עבד כנעני חייב לעבוד?
תגובות: 7
צפיות: 137

Re: האם עבד כנעני חייב לעבוד?

מיהם החולקים בזה על הרמב"ם?
על ידי HaimL
ד' אפריל 07, 2021 8:29 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"מ קו. אילו זרעתה חיטי
תגובות: 5
צפיות: 358

Re: ב"מ קו. אילו זרעתה חיטי

משמע מדברי המש''ח דאם התפלל סתם, נשמע תפילתו זה מפורש שם ברש"י ז"ל יושב הנגב" - זה עמלק שנאמר (במדבר יג) עמלק יושב בארץ הנגב ושנה את לשונו לדבר בל' כנען כדי שיהיו ישראל מתפללים להקב"ה לתת כנענים בידם והם אינם כנענים ראו ישראל לבושיהם כלבושי עמלקים ולשונם לשון כנען אמרו נתפלל סתם...
על ידי HaimL
ד' אפריל 07, 2021 5:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לפרוע כוס יין לנזיר
תגובות: 6
צפיות: 659

Re: לפרוע כוס יין לנזיר

לא כ"כ ברור לי הנידון. נזיר אינו מוזהר מה"ת שלא להנות מהיין, ואינו מוזהר עליו בב"י וב"י, ויכול לשתותו לאחר ימי ניזרו, ולמכור לאחר וכדומה. וגם אם קנסו חכמים שהנזיר שהוא פועל בכרם של ענבים שלא יאכיל מהם את אשתו וילדיו, כדי שיימנע מלהשכיר את עצמו לכרם, מ"מ מהיכ"ת שקנסו שהש...
על ידי HaimL
ב' מרץ 22, 2021 7:18 am
פורום: בית התלמוד
נושא: סוכה נב. - והרג תלמידי חכמים שבו
תגובות: 4
צפיות: 207

Re: סוכה נב. - והרג תלמידי חכמים שבו

אבל בפשטות, הכוונה היא לת"ח שהיו בפני הבית הראשון והשני ואולי מילת בו רומז למאמר חז"ל

שיר המעלות הנה ברכו את ה' כל עבדי ה' העומדים בבית ה' בלילות מאי בלילות א"ר יוחנן אלו ת"ח העוסקים בתורה בלילה מעלה עליהן הכתוב כאילו עסוקים בעבודה
על ידי HaimL
ב' מרץ 22, 2021 7:14 am
פורום: בית התלמוד
נושא: סוכה נב. - והרג תלמידי חכמים שבו
תגובות: 4
צפיות: 207

Re: סוכה נב. - והרג תלמידי חכמים שבו

ייש"כ ואכתי צ"ע דמאי טעמא נקט 'תלמידי חכמים', וכי סניא ליה שֵם סנהדרין? נראה לי לומר, שההסבר הוא, שאם היה אומר סנהדרין סתם, הייתי יכול לומר כעם ככהן, כשם שהכהנים של בית שני, אחרי שמעון הצדיק, היו רשעים, ה"א שגם הסנהדרין היו כך (ושמא הם נתמנו ע"פ או ברצון הכה"ג), מודיעך התנא...
על ידי HaimL
ה' מרץ 18, 2021 6:28 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים
תגובות: 195
צפיות: 13618

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

אהרן תאומים כתב:פטפוטי אורייתא טבין

לא הבנתי. אתה דמיינת איסור, ואני מפטפט?
נו, טוב. ניפרד כלא ידידים.
על ידי HaimL
ה' מרץ 18, 2021 5:19 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים
תגובות: 195
צפיות: 13618

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

קח. ומצפרא זמן פסחא הוא דכולי יומא חזי לפסחא וכו' רב ששת היה בבבל, ומן הסתם, גם אם היה נבנה בית המקדש בו ביום, הרי הוא בדרך רחוקה. ובכל אופן לגבי הערתך על דרך רחוקה יש לשאול כבר על ההו"א של הגמרא שהאיסור סמוך למנחה גדולה משום פסח שייך רק להנמצא בירושלים, וזה אינו דהרי לא פלוג לכאורה שים לב שהמ...
על ידי HaimL
ה' מרץ 18, 2021 8:00 am
פורום: בית התלמוד
נושא: קושיא בענין ונשמע קולו בבואו אל הקודש - יומא מד:
תגובות: 7
צפיות: 378

Re: קושיא בענין ונשמע קולו בבואו אל הקודש - יומא מד:

הארי החי כתב:לפ"ד למה לא היה כזה דין במתן דמים של יוה"כ [ושאר דמים

מסתבר לומר, משום דכתיב ונשמע קולו בבואו אל הקדש וגו', היינו ביאה ראשונה (של ההקטרה, שבה מכניס את המחתה).
על ידי HaimL
ה' מרץ 18, 2021 7:52 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים
תגובות: 195
צפיות: 13618

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

אהרן תאומים כתב:קח. ומצפרא זמן פסחא הוא דכולי יומא חזי לפסחא וכו'

רב ששת היה בבבל, ומן הסתם, גם אם היה נבנה בית המקדש בו ביום, הרי הוא בדרך רחוקה.
על ידי HaimL
ו' מרץ 12, 2021 4:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מי שלא מברך, חייב קרבן?
תגובות: 19
צפיות: 2348

Re: מי שלא מברך, חייב קרבן?

מענין לענין; ברכות לה. "אלא סברא הוא אסור לו לאדם שיהנה מן העולם הזה בלא ברכה", ועד שתיקנו חז"ל את ברכות הנהנין, היכן התחבאה סברא זו? [ובפרט להפנ"י שם דסברא דאו']. אפשר לשאול את השאלה ההפוכה. לשיטה שברכה שאינה צריכה היא לא תשא מדאורייתא, אז אם היה מברך מישהו, מכוח סברת אסור לאדם...
על ידי HaimL
ו' מרץ 12, 2021 12:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצה כשירה לפסח מגידולי חמץ?
תגובות: 5
צפיות: 156

Re: מצה כשירה לפסח מגידולי חמץ?

זה חשש דחשש דחשש, ורק אם מישהו תופס את כל החומרות האפשריות. לצערי לא הבנתי, למה זה "חשש דחשש דחשש"? ואם יבאר דבריו יוקל עלי. כי אתה תופס כאן את כל החומרות, גם של מי שסובר שגידולי חמץ אסורים, גם של מי שאומר שברוב דגן יש בהם מקצת מצומחים. גם שאין בזה דין של ביטול ברוב (שהרי לכו"ע מותר ...
על ידי HaimL
ה' מרץ 11, 2021 5:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצה כשירה לפסח מגידולי חמץ?
תגובות: 5
צפיות: 156

Re: מצה כשירה לפסח מגידולי חמץ?

זה חשש דחשש דחשש, ורק אם מישהו תופס את כל החומרות האפשריות.
על ידי HaimL
ה' מרץ 11, 2021 5:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מסורות קדומות שלא נכתבו בתלמוד אלא רק לאחר מכן
תגובות: 35
צפיות: 4198

Re: מסורות קדומות שלא נכתבו בתלמוד אלא רק לאחר מכן

מקדש מלך כתב:
HaimL כתב:שמח"ת בשמע"צ

מנין לך שזו מסורת קדומה מזמן התלמוד?


חשבתי שהכוונה היא גם למסורות בתר-תלמודיות. כנראה שלא זאת הכוונה, טעות שלי.
על ידי HaimL
ד' מרץ 10, 2021 5:20 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: זמירות לליל שבת וליום השבת
תגובות: 13
צפיות: 625

Re: זמירות לליל שבת וליום השבת

ביקורת תהיה כתב:הפיוט 'מנוחה ושמחה אור ליהודים' הוא 'רשות' ל'נשמת':

הכל צפוי, והרשות נתונה?
על ידי HaimL
א' מרץ 07, 2021 5:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ציור על ביצים בפורים
תגובות: 4
צפיות: 160

Re: ציור על ביצים בפורים

יבנה כתב:מנהג ידוע של נוצרים ודתות אחרות בזמן האביב - [באנגלית] https://en.wikipedia.org/wiki/Easter_eg ... her_faiths


צר לי לומר, המנהג הזה פשה וחילחל גם לעם ישראל, כך ישנם הנוהגים בל"ג בעומר (אביב, אמרנו?)
על ידי HaimL
ו' מרץ 05, 2021 11:22 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: זמירות לליל שבת וליום השבת
תגובות: 13
צפיות: 625

Re: זמירות לליל שבת וליום השבת

הפיוט 'מנוחה ושמחה אור ליהודים' הוא 'רשות' ל'נשמת': קוּם קְרָא אֵלָיו יָחִישׁ לְאַמְּצָךְ. 'נִשְׁמַת כָּל חַי' וְגַם 'נַעֲרִיצָךְ'. כיצד, איפוא, נזכרו גם "נשמת כל חי וגם נעריצך", שלא ראו זה את עקבו של זה, ביחד? וכי רשות אחת היא? לפי אותו היגיון, יש לפרש את חרוזו של הראב"ע וְאֶתְפַּלְ...
על ידי HaimL
ד' מרץ 03, 2021 5:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מצאנו סברת 'איהו דאזיק אנפשיה' בעניני נפשות
תגובות: 5
צפיות: 326

Re: האם מצאנו סברת 'איהו דאזיק אנפשיה' בעניני נפשות

יש נידון על אנשים שסובבו את המיתה לעצמם, אבל שם הנושא הוא אחר, האם מי שהיה קשור לסיבה הזאת צריך כפרה. אם יש עניין בנושא הנ"ל, אפרט.
על ידי HaimL
ב' מרץ 01, 2021 7:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יש כזה ירושלמי ? (ר' יענק'ל ראדישקובר)
תגובות: 14
צפיות: 3413

Re: יש כזה ירושלמי ? (ר' יענק'ל ראדישקובר)

בעניין רבנו מנוח שאלני חכ''א וז''ל לא הבנתי לשון רבינו מנוח שכתב מירושלמי שמותר וכל האיסור לכתחילה והלא הוא עצמו כתב בביאור מטעם לאונסו מותר וכמבואר בזבחים דלאונסו שאני וכדפרש"י ומהרהר בה בעל כרחו, וצ"ע. אפשר לפרש לאונסו שאני, ולא אמרו חכמים שיסיח דעתו מעיון ההלכה, קודם שייכנס, כדרך שאמרו...
על ידי HaimL
א' פברואר 28, 2021 5:31 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים
תגובות: 195
צפיות: 13618

Re: שאלה בפסחים לז:

נכון. החשבון נותן שעכ"פ איכא תנא דמחייב. ההבדל הוא שבריב"י אנחנו מסופקים בדעתו, ואילו בדעת ב"ה איכא תרי תנאי, ומי ששנה זו לא שנה זו, ולכן א"א לסמוך על ת"ק כלל, דתרי תנאי נינהו, ושמא חזרו בהם ב"ה. אבל בדעת ריב"י, אם תהיה עדות או ראיה לחד גיסא, נוכל לסבור כמוהו. ולכן...
על ידי HaimL
א' פברואר 28, 2021 7:26 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים
תגובות: 195
צפיות: 13618

Re: שאלה בפסחים לז:

ולטעמיך תקשי לך, דא"כ תנא דמחייב אליבא דב"ה ע"כ או כרבי ישמעאל ברבי יוסי או כחכמים (וה"ה ללישנא דפטור, לתנא דפוטר אליבא דב"ה) אלא בפשטות, אחרי שתירצנו את הברייתא, יש ללמוד אותה כך אפשרות א' ת"ק - ב"ה מחייבים זו"ז באילפס וכ"ש בתנור ריב"י - פוטר זו&quo...
על ידי HaimL
ב' פברואר 22, 2021 11:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם קידוש הלילה חייב מדאוריתא בברכה בשם ומלכות?
תגובות: 12
צפיות: 442

Re: האם קידוש הלילה חייב מדאוריתא בברכה בשם ומלכות?

אבל גם הבדלה היא מדין זכרהו בדברים, וא"כ בפשטות החיוב מן התורה נמשך גם עד מוצ"ש ויותר
על ידי HaimL
ש' פברואר 20, 2021 7:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שומע כעונה - באמירת נכרי
תגובות: 2
צפיות: 162

Re: שומע כעונה - באמירת נכרי

מהו גדר שומע כעונה?

אם הגדר הוא שהשומע יוצא יד"ח באמירתו של האומר, כאילו הוא אמר בעצמו, אז פשיטא שצריך האומר להיות בר חיובא.

ואם הגדר הוא שהשומע יוצא יד"ח מטעם הרהור כדיבור דמי, אז גם תוכי שאומר את הברכות יועיל, כי השומע יוצא יד"ח מחמת הרהורו שלו.
על ידי HaimL
ש' פברואר 20, 2021 7:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כל האומר 'שמע שמע'... והמנגן?
תגובות: 10
צפיות: 397

Re: כל האומר 'שמע שמע'... והמנגן?

2. משלנו, הכוונה שהרומיים לא בראו והמציאו את הנוצרי, אלא הוא שייך אלינו, תלמידו של יהושע בן פרחיה. הרומיים רק קיימו וקיבלו עליהם ועל זרעם, בגלל הפופולאריות שהנצרות זכתה לה 3. הוויכוח על הנצרות הוא עתיק יומין. בנוגע לפגאניזם, גם לא ברור. להבנתי, יש דתות פגאניות שמאמינות "באחד" רק שהוא בלתי ...
על ידי HaimL
ו' פברואר 19, 2021 1:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כל האומר 'שמע שמע'... והמנגן?
תגובות: 10
צפיות: 397

Re: כל האומר 'שמע שמע'... והמנגן?

1. למיטב הבנתי, בודהיזם אינו ע"ז, אלא סתם שיטה פילוסופית. 2. תועבתן של רומיים אינה משלהם (כמו לשונם), אלא משלנו, וגם היא כבר מנהג אבותיהם בידיהם, על פי רוב. 3. למיטב ידיעתי, קשה למצוא ע"ז מובהקת בימינו (למעט אולי אצלנו, שמעריצים ומקדישים בו"ד). 4. בפשטות, אסור לכפול את הפסוק בכה"...
על ידי HaimL
ב' פברואר 15, 2021 7:49 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: זמירות לליל שבת וליום השבת
תגובות: 13
צפיות: 625

Re: זמירות לליל שבת וליום השבת

אני לא יודע אם סדר הזמירות נקבע ע"י בעלי הסידור המפורסמים, או סתם ע"י מדפיסים ת"ח. החלוקה היא כנראה לא מאוד מהותית, אבל מסתבר שכן חילקו לפי תוכן הזמירות. י-ה ריבון עלם ועלמיא, מדבר על בריאת העולם, ולכן שייך ללילה אגב, דבר ידוע הוא (נדפס בסידורים) שצור משלו אכלנו הוא לא פיוט לשבת, אלא ...
על ידי HaimL
ש' פברואר 13, 2021 8:33 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: זמירות לליל שבת וליום השבת
תגובות: 13
צפיות: 625

Re: זמירות לליל שבת וליום השבת

למשל,

מנוחה ושמחה אור ליהודים - מדבר על בריאת העולם, לכן שייך ללילה.

יום שבתון אין לשכוח - מדבר על מתן תורה, לכן שייך ליום.

וכן עד"ז
על ידי HaimL
ו' פברואר 12, 2021 1:50 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מהרש"א ברכות טז ב "דשן בסגול"
תגובות: 12
צפיות: 465

Re: מהרש"א ברכות טז ב "דשן בסגול"

ביקורת תהיה כתב:
במסתרים כתב:כוונתו מבוארת לפרש "ודשן" מלשון אפר ולא מענין חֵלב הסמוך לו, אבל קצ"ע במ"ש "דשן בסגול"?
הפולנים קוראים: 'ירויון מדיישן ביתך', 'כמו חיילב ודיישן תשבע נפשי'; אבל 'תרומת הדשן'.


אבל כך הם משבשים את הגיית הסגול עצמו, וא"כ מאי קמ"ל הגאון מהרש"א?
על ידי HaimL
ה' פברואר 11, 2021 3:31 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: המעורר ישנים והמקיץ נרדמים
תגובות: 4
צפיות: 380

Re: המעורר ישנים והמקיץ נרדמים

האם אין הכוונה, בפשטות, לתחיית המתים, וכפל הדבר במ"ש? ומדוע לא קשה לך על הכפילות מעורר ישנים ומקיץ נרדמים?

עבור לחיפוש מתקדם