החיפוש הניב 224 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי סיפרון
ש' מרץ 31, 2018 9:25 pm
פורום: פסח
נושא: בעניין ברכת מעין שבע השנה
תגובות: 60
צפיות: 2691

Re: בעניין ברכת מעין שבע השנה

כבר השיבו על פירושו בדברי הרש"ש רבים וטובים. אם השיבו על דברי הרה"ג רי"ה הי"ו, מכל מקום הכותב בפורום כאן לעיל הביא מתלמידי תלמידי הרש"ש השמן ששון, והגר"א מני, והגרי"ח והכף החיים וכו', שהיו גדולים וגאונים בנסתר וכל רז לא אניס להו, ואתה מביא מחכמי הזמן שאין להם יד בח...
על ידי סיפרון
א' מרץ 04, 2018 4:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שו"ת שואל ומשיב עם מפרשים?
תגובות: 10
צפיות: 1207

Re: שו"ת שואל ומשיב עם מפרשים?

יש מהדורא נוספת של ספר משנה למלך שנדפס בפני עצמו בהמבורג בשנת תק"נ והיא גם נמצאת באוצר החכמה !!!
על ידי סיפרון
ד' פברואר 28, 2018 1:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השפעת הפסק על הטבע
תגובות: 35
צפיות: 2243

Re: השפעת הפסק על הטבע

בברכה המשולשת כתב:
ב. בירושלמי על המשנה נאמר באפשר לשנות בתפילה עד הלידה

וכ"ה במדרש תנחומא ויצא.

ראיתי דברים חשובים בזה לגריח"ס שליט"א בס' זכות יצחק ח"א סי' יג ראה שם באריכות
על ידי סיפרון
ה' ינואר 25, 2018 11:18 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' פנחס עפשטיין זצ"ל
תגובות: 170
צפיות: 15618

Re: ר' פנחס עפשטיין זצ"ל

קרוב אצלי שהעומד אחרי הג"ר פינחס ז"ל, הוא ראש ישיבת קמניץ רבי אשר ליכטשטיין ז"ל. האם אני צודק?
על ידי סיפרון
ב' ינואר 15, 2018 12:51 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תמיה במסורת הש"ס - שבועות מז:
תגובות: 21
צפיות: 790

Re: תמיה במסורת הש"ס

עוד הראה לי הגריח"ס שליט"א שמה שהביא בעלי תמר הנ"ל מספר אגרת רשפי קשת (וכצ"ל), הדברים נמצאים שם בהקדמה הערה 6: הגאון רבי ישעיה ברלין הנודע ביהודה ובישראל גדול שמו רבי ישעיה פיק, וכבר הודעתי בספרי כאור נגה ענף נ"ד שהתחמץ לבבו על שם מושאל זה ממשפחת ביתו זו אשתו הצדקת הרבנית פר...
על ידי סיפרון
ב' ינואר 15, 2018 12:16 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תמיה במסורת הש"ס - שבועות מז:
תגובות: 21
צפיות: 790

Re: תמיה במסורת הש"ס

בזמנו הראה לי הגריח"ס שליט"א בספר עלי תמר לירושלמי יבמות פ"א ה"ו ד"ה ואגב אגב הגרע"א לא חתם אף פעם בשם עקיבא איגר אלא הק' עקיבא גינז או עקיבא בה"ר משה גינז כשם משפחתו של אביו, ולא רצה לחתום בשם עקיבא איגר כשם משפחת אמו ע"ש והתיחסו לבית אבותיו. וכותבי תולדותיו ...
על ידי סיפרון
א' דצמבר 10, 2017 9:38 am
פורום: חנוכה
נושא: האם יש מקור חד משמעי להדליק בשקיעה?
תגובות: 92
צפיות: 4550

Re: האם יש מקור חד משמעי להדליק בשקיעה?

הרב יהושע בנמי כותב: "כל תענית שלא שקעה עליו חמה, האם אין מדובר לדעת המהרם אלשקר והעומדים בשיטתו בצאת הכוכבים? אם כן גם בחנוכה יכולים לפרש שמדובר בצאת הכוכבים." ואני הקטן לא מבין למה עולה בדעת מר שסיום התעניות למהר"ם אלשקר הוא בצאת הכוכבים, בודאי ובודאי שבשקיעה מסתיים הצום כלשון הגמ'....
על ידי סיפרון
א' דצמבר 10, 2017 9:24 am
פורום: חנוכה
נושא: האם יש מקור חד משמעי להדליק בשקיעה?
תגובות: 92
צפיות: 4550

Re: האם יש מקור חד משמעי להדליק בשקיעה?

הרב ביני עמודי גרסי מביא מעשה יפה מהרב דוד יוסף שמזה שכל הראשונים והגאונים (בסוגיה דזמן הדלקת נר חנוכה) העתיקו את לשון הגמרא ולא חילקו "בפירוש" שהכוונה היא על תחילת שקיעה (בדווקא - שאז עיקר המצווה) מכאן ראיה מוחצת שכולם סברו כר"ת!!! ואמרינן "אפושי פלוגתא לא מפשינן" כדאמרינן ...
על ידי סיפרון
ו' דצמבר 08, 2017 2:51 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מה בין מה (בפתח) למה (בסגול)
תגובות: 5
צפיות: 288

לפני ה' ח' וע' קמוצות בסגול (בע' לפעמים גם לא קמוצה), בשאר המקרים כמעט תמיד בקמץ אא"כ מוקפת למילה שאחריה ואז בפתח. וסימנך מה אנו מה חיינו מה צדקותנו אכן יש סידורי אשכנז שנקדו מה חיינו מה חסדנו בסגול כמו בסידור עבודת ישראל עמ' 44, ובסידור תפילה עם ליקוטי תורה עמ' 32, אבל בסידורי הספרדים מה חיינ...
על ידי סיפרון
א' נובמבר 26, 2017 11:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: על חידושי שבת המיוחסים לר"ן
תגובות: 34
צפיות: 1793

Re: על חידושי שבת המיוחסים לר"ן

בקובץ אור ישראל גליון תשרי תשע"ח יש מאמר חשוב מהגרי"ח סופר שליט"א אודות חידושי "הר"ן" על מסכת שבת יעויין שם בארוכה.
על ידי סיפרון
ג' נובמבר 21, 2017 3:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גילוי אליהו ז"ל בבית מדרשו של הרוקח
תגובות: 14
צפיות: 1054

Re: גילוי אליהו ז"ל בבית מדרשו של הרוקח

אודות גילוי אליהו לבעל הרוקח הנני להביא דברי הגרי"ח סופר שליט"א מס' עדות ביעקב ח"א סי' נה בענין אליהו הנביא היה עומד בבית קברות של גויים בבא מציעא (קי"ד סע"א): "אשכחיה רבה בר אבוה לאליהו דקאי בבית הקברות של גויים וכו', אמר ליה [רבה לאליהו] לאו כהן הוא מר [פינחס הא אליהו...
על ידי סיפרון
א' יולי 30, 2017 11:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דוד המלך התפלל שכל העוסק בס' תהלים לא ישוב ריקם
תגובות: 4
צפיות: 351

Re: דוד המלך התפלל שכל העוסק בס' תהלים לא ישוב ריקם

ענין עסק התורה לשמה, האמת הברור, כי לשמה אין פירושו דביקות כמו שסוברים עתה רוב העולם, שהרי ארז"ל במדרש שבקש דוד המע"ה מלפניו יתברך שהעוסק בתהלים יחשב אצלו יתברך כאלו היה עוסק בנגעים ואהלות. הרי שהעסק בהלכות הש"ס בעיון ויגיעה הוא ענין יותר נעלה ואהוב לפניו יתברך מאמירת תהלים, ואם נאמר...
על ידי סיפרון
ב' יולי 17, 2017 1:42 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגרי"א הלוי הרצוג - כינוסי הלומדים בביתו בימי שישי
תגובות: 111
צפיות: 7743

Re: ימי שישי בבית הרב הרצוג

הגה"צ רבי יצחק שלמה אונגר ז"ל בס' רשומים בשמך מביא סיפור מענין על גאון וצדיק וגדול מאונגרין ז"ל שהרב הרצוג ז"ל הציל אותו ואת אשתו ראה שם.
הספר אינו תחת ידי וגם אינו באוצר (ולמה לא?), מי יוכל להביא הדברים יישר כח.
על ידי סיפרון
ה' יוני 22, 2017 11:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אדונינו
תגובות: 10
צפיות: 613

Re: אדונינו

במחכ"ת מצוי הרבה גם על רבותינו הגאונים בשאלות השואלים הפונים אליהם, ןכן רבותינו הראשונים כמו הרמב"ם והראב"ד (ראה בספר אהל מועד גירונדי), ואדונינו הפרי מגדים מכנה כן את הט"ז והמגן אברהם ומהרש"א, ותוספת יום טוב ועוד, חפש בתוכנת ב"א ועוד.
על ידי סיפרון
ה' יוני 22, 2017 11:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סדור קידושין ע"י המנח"ח
תגובות: 9
צפיות: 538

Re: סדור קידושין ע"י המנח"ח

החיד"א ז"ל בספר עבודת הקודש (סנסן ליאיר סימן ג') סידר תפילה לפני החופה ושבעה ברכות וזו נוסחה: לְשֵׁם יִחוּד קוּדְשָׁא בְּרִיךְ הוּא וּשְׁכִינְתֵּיהּ. בִּדְחִילוּ וּרְחִימוּ וּרְחִימוּ וּדְחִילוּ. לְיַחְדָא שֵׁם י"ה בְּו"ה בְּיִחוּדָא שְׁלִים בְּשֵׁם כָּל יִשְֹרָאֵל. הֲרֵינִי מוּכ...
על ידי סיפרון
ג' יוני 20, 2017 3:52 pm
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: תיקון לרשימת הספרים באוצר החכמה
תגובות: 3
צפיות: 332

תיקון לרשימת הספרים באוצר החכמה

ברשימת הספרים אור תורה גליון תקסח תקסט תקע רשומים על שנת תשע"ד, אבל צריך לתקן לתשע"ה
על ידי סיפרון
ד' יוני 14, 2017 1:02 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ברכנו בברכה המשולשת בתורה
תגובות: 7
צפיות: 512

Re: ברכנו בברכה המשולשת בתורה

שו"ת יביע אומר ח"ח או"ח סימן יא אות כב: כשאין כהנים בבהכ"נ אומר הש"צ או"א ברכנו בברכה המשולשת בתורה וכו', ואות ב' הראשונה של בברכה נקודתה בפתח, והשניה דגושה. וכמ"ש בספר חסידים (סימן תתה). וכ"כ המג"א והאחרונים. והנה יש אומרים שצ"ל המשולשת בתורה, ור&qu...
על ידי סיפרון
ג' מאי 16, 2017 11:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: 2 דפים ללא רש"ש
תגובות: 8
צפיות: 653

Re: 2 דפים ללא רש"ש

הנה הקישור ושם דברי הגריח"ס שליט"א posting.php?mode=quote&f=19&p=344074
על ידי סיפרון
ג' מאי 09, 2017 2:00 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: ישורון
תגובות: 0
צפיות: 278

ישורון

מדוע אין באוצר ישורון כרך לב ולג ויש כרך לד?
על ידי סיפרון
א' אפריל 30, 2017 11:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כחם של בעלי התוספות לחלוק על כל הגאונים והראשונים
תגובות: 69
צפיות: 3112

Re: כחם של בעלי התוספות לחלוק על כל הגאונים והראשונים

הגרי"ח סופר שליט"א במצ"ב העלה שרש"י לא ראה כלל דברי ספר הערוך
111111.PNG
111111.PNG (135.28 KiB) נצפה 645 פעמים
2222222.PNG
2222222.PNG (175.21 KiB) נצפה 645 פעמים
3333333.PNG
3333333.PNG (166.28 KiB) נצפה 645 פעמים
444444.PNG
444444.PNG (163.38 KiB) נצפה 645 פעמים
55555.PNG
55555.PNG (166.14 KiB) נצפה 645 פעמים
על ידי סיפרון
ד' מרץ 29, 2017 11:47 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 332
צפיות: 24123

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

ידעתי ידעתי ידעתי שהרב משנ"ן שליט"א (נ"ל דצ"ל המשונ"ן) יאיר עינינו בזה, ישא ברכה מאת ה', כה לחי. ומצאתי הדברים בספר אור ישראל מהג"ר ישראל יפה אב"ד שקלוב נדפס בשנת תס"ב דף קכט ע"ב אלא שלענ"ד יש הרבה לעיין בדבריו וכעת אכמ"ל ועיין שד"ח שם ודוק.
על ידי סיפרון
ד' מרץ 29, 2017 5:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 332
צפיות: 24123

בקשת עזרה דחופה - לאיזה ספר דרך החיים הכוונה

בספר שדי חמד כללי הפוסקים סי' טו אות ט כתוב: ראיתי בס' דרך החיים בעניני שבת דף קי"ט ע"ד ד"ה בס' אור ישראל שכתב דאף דבסידור האר"י כתב שלא להניח בשלחן בליל שבת פת שלם משום העורכים לגד אלא פתיתין כמו שכתב ב"י, מכל מקום משמעות לשון הזוהר הקדוש לסדרא פתורא משמע כט"ז", ו...
על ידי סיפרון
ג' פברואר 28, 2017 11:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: מי שלא נימול אסור לשבות וללמוד תורה?
תגובות: 14
צפיות: 867

Re: מי שלא נימול אסור לשבות וללמוד תורה?

דברי הגרי"ח סופר מעדות ביעקב ח"א סימן מ"ג והדר יעקב ח"ד סימן כ"ד בענין זה
2222.PNG
2222.PNG (33.38 KiB) נצפה 611 פעמים
1111.PNG
1111.PNG (29.9 KiB) נצפה 611 פעמים
3333.PNG
3333.PNG (85.61 KiB) נצפה 611 פעמים
5555.PNG
5555.PNG (29.54 KiB) נצפה 611 פעמים
4444.PNG
4444.PNG (93.11 KiB) נצפה 611 פעמים
על ידי סיפרון
ג' פברואר 21, 2017 1:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם בן נח שעבר על 7 מצוות בני נח חייבים להורגו או רשות
תגובות: 9
צפיות: 925

Re: האם בן נח שעבר על 7 מצוות בני נח חייבים להורגו או רשות

דברי הגרי"ח סופר בספרו הדר יעקב חלק ו' סימן נ"ט בהאי ענינא
111222.PNG
111222.PNG (20.94 KiB) נצפה 800 פעמים

111333.PNG
111333.PNG (159.17 KiB) נצפה 800 פעמים

111444.PNG
111444.PNG (162.74 KiB) נצפה 800 פעמים

111666.PNG
111666.PNG (161.6 KiB) נצפה 800 פעמים

111555.PNG
111555.PNG (82.07 KiB) נצפה 800 פעמים
על ידי סיפרון
ג' פברואר 07, 2017 8:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אַל תְּנַבֵּל כִּסֵּא - על כסא אליהו למהר"א מני
תגובות: 46
צפיות: 3789

Re: אַל תְּנַבֵּל כִּסֵּא - על כסא אליהו למהר"א מני

אכן נראים דברי כותב המאמר בישורון ראויים לביקורת גדולה
אבל מדוע לא יוצגו כאן בשלמותם? נראה את דבריו מתחילה ועד סוף
ונראה מה היתה מגמת דבריו
בקיצור צריך לעשות סדר במשנתו (המוטעית לכאורה)
התוכל איש הספר להביאם?
על ידי סיפרון
ב' פברואר 06, 2017 10:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אַל תְּנַבֵּל כִּסֵּא - על כסא אליהו למהר"א מני
תגובות: 46
צפיות: 3789

Re: אַל תְּנַבֵּל כִּסֵּא - על כסא אליהו למהר"א מני

שמא יפרט מר פלתי מה כזה נורא
ברור שהמחבר הוא ר"א מני שהרי נמצא כעת כתב יד המחבר עם תיקוניו בגליונות ושובצו בדפוס ע"י אהבת שלום
אבל זו מציאה חדשה ולא בהכרח שהכותב בישורון מודע לה
הרב איש ספר אם תביא לנו את מאמרו השלם של הכותב, נבין את טענותיך הרבה יותר טוב
על ידי סיפרון
ב' ינואר 30, 2017 9:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'השקו הצאן ולכו רעו' - גלגולו של ווארט
תגובות: 7
צפיות: 807

Re: 'השקו הצאן ולכו רעו' - גלגולו של ווארט

אלו דברי ספר הזוהר הקדוש (פרשת ואתחנן ע"ר ע"א) פתח ואמר (בראשית כט) הן עוד היום גדול וגו', האי קרא אוקמוה דכד ישראל יתערון תשובה לקמי קודשא בריך הוא, בזכו אורייתא יתובון לארעא קדישא ויתכנשון מן גלותא, דהא ודאי יומא חד יהא גלותא לישראל ולא יתיר הדא הוא דכתיב (איכה א) נתנני שוממה כל היום דוה...
על ידי סיפרון
ש' ינואר 28, 2017 11:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'חסידך' = רשעי ישראל?!
תגובות: 24
צפיות: 1187

Re: 'חסידך' = רשעי ישראל?!

יש להעיר שדרשה זו חסידך אלו רשעי ישראל כבר נמצאת במדרש תנא דבי אליהו זוטא פרק כ'. ואולי משם הובא במדרש פסיקתא חדתא, על כל פנים לי נראה ברור שהילקוט שמעוני ממדרש תנא דבי אליהו לקח כדרכו, וויתכן שגם אותו ראשון שהביא באשי לעיל ממדרש תנא דא"ז לקח. ןחשבתי לפרש הדברים לפי מה שכתוב בשערי תשובה שער ד א...
על ידי סיפרון
ש' ינואר 28, 2017 8:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זיופים וזייפנים
תגובות: 134
צפיות: 10160

Re: זיופים וזייפנים

[quote="חובב_ספרים"][quote="אספקלריא"]בדבר מוזר ראיתי בספר של אחד מגדולי הדור מלפני יותר ממאה שנה [עדיין בכת"י אבל ניתן לי לעבור עליו]. הוא מביא הבשמים ראש ואפי' מביא הכסא דהרסנא כמה פעמים, הגם שהוא היה יחיד ממש בבקיאותו והיה גם ביקרותי מאד ולא היה אפשר לעבוד עליו. תמהתי איך...
על ידי סיפרון
ב' ינואר 23, 2017 5:43 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי
תגובות: 980
צפיות: 80240

Re: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי

אמרו לי כי במוסף התורני של י"נ [פרשת שמות] הובא סיפור מפליא שסיפר הג"ר מאיר שפירא ז"ל [אביו של הגרמ"ש ז"ל] שתלה שזכה לבנו הגדול בזכות אשתו [רחל ע"ה].

מי יכול להעלות המאמר. תודה מראש.
על ידי סיפרון
ה' ינואר 19, 2017 4:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסביב לספרי ה'לבוש'
תגובות: 17
צפיות: 1290

Re: מסביב לספרי ה'לבוש'

בלבוש מהדורת זכרון אהרן הדפיסו הגהות האדר"ת על הלבוש, והשם "בגד ללבוש"
על ידי סיפרון
ב' ינואר 16, 2017 1:08 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי
תגובות: 980
צפיות: 80240

Re: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי

הגאון רבי שמעון משה דיסקין זצ"ל באיגרותיו שבספר משמר הרש"ם ח"ו (שהו"ל הגאון רמ"מ שולזינגר זצ"ל) מביא שמועות וד"ת מעמיתו וידידו הגר"מ שפירא זצ"ל, ואביא כאן. 1) עמ' צ טור ב: והנה ראיתי לידידי ר"מ שפירא שליט"א שהיה ר"מ בבית התלמוד ואח"כ ב...
על ידי סיפרון
א' ינואר 15, 2017 10:24 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי
תגובות: 980
צפיות: 80240

Re: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי

אשרי יולדתו הרבנית רחל ע"ה, אמו של הגר"מ זצ"ל, מה משפחתה, ומתי נפטרה?,
על ידי סיפרון
ג' דצמבר 27, 2016 3:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי מחבר פירוש עמר נקא על התורה?
תגובות: 3
צפיות: 421

מי מחבר פירוש עמר נקא על התורה?

שמעתי כי פירוש רבינו עובדיה מברטנורה ז"ל על התורה הנקרא בשם עמר נקא, אינו לו ומחברו חכם אחר, מי ידע להוסיף פרטים ומ"מ. תודה מראש. ואגב מדוע נקרא פירוש זה בשם עמר נקא? בדניאל ז ט נמצא לשון זה ופירושו כצמר נקי ומה שייך ד"ז לפירוש הנ"ל.
על ידי סיפרון
ב' דצמבר 26, 2016 3:03 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון ר' דב לנדו שליט"א
תגובות: 423
צפיות: 33152

Re: הגאון ר' דב לנדו שליט"א

ראיתי בספר של הגריח"ס שליט"א: וכתב גדול האחרונים הגאון מהרש"ם בתשובותיו ח"ב (סימן קע"ה): "בדבר המפורש בב"ח שאין להקל מי יערב לבו כנגדו" עכ"ל.
על ידי סיפרון
ש' דצמבר 24, 2016 8:37 pm
פורום: חנוכה
נושא: "ועל המלחמות"?!
תגובות: 16
צפיות: 1698

Re: "ועל המלחמות"?!

מהגאון רי"ח סופר שליט"א
22222222222222222222222222222.PNG
22222222222222222222222222222.PNG (117.42 KiB) נצפה 1291 פעמים

33333333333333333333333333333.PNG
33333333333333333333333333333.PNG (140.52 KiB) נצפה 1291 פעמים

44444444444444444.PNG
44444444444444444.PNG (129.36 KiB) נצפה 1291 פעמים
על ידי סיפרון
ב' דצמבר 19, 2016 2:38 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: "אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים, והרשב"א בכף השניה, מכריע הוא את כולם",
תגובות: 3
צפיות: 533

"אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים, והרשב"א בכף השניה, מכריע הוא את כולם",

ראיתי בספר ברית יעקב להגרי"ח סופר שליט"א סימן ב' עמ' מד בהערה, שהביא דברי הג"ר יוסף בורלא בספר לקט יוסף (מערכת ק' כלל ז') שמרן הבית יוסף ז"ל כתב: "דעת הרשב"א שקולה כנגד כל הפוסקים ואפילו באלף לא בטיל", ושגם בשו"ת ימי יוסף בתרא (בנוספות לחו"מ סימן ז', עמוד...
על ידי סיפרון
ב' דצמבר 05, 2016 5:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מסוכן ללמוד אבלות???
תגובות: 11
צפיות: 919

Re: מסוכן ללמוד אבלות???

ראה עוד שו"ת יהודה יעלה למהר"י אסאד ח"ב סי' רמח ובהקדמה לספר מגדים חדשים על מו"ק

עבור לחיפוש מתקדם