החיפוש הניב 58 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי לענד
ג' נובמבר 06, 2018 12:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1413
צפיות: 92956

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ראיתי ספר אחד לשון בשם רבינו יונה במס' ברכות בשעת התפילה יחשוב בליבו כאילו עומד בשמים ויסיר מליבו כל תענוגי העולם הזה ויתבטלו אצלו כל הרגשות ורצונות הגוף עד שיהיה כל עניני הגוף ותענוגיו מה שנפשו של אדם מחמדתן נמאס בעיניו וכל תשוקתו רק בבורא יתברך להדבק בו כאילו אינו בעל גוף ונעשה כמלאך ממש עומד ומש...
על ידי לענד
ו' נובמבר 02, 2018 12:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1413
צפיות: 92956

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

יישר כח - אך לא ראיתי שם רק ענין הסרת תענוג עוה"ז, ולא ענין שפלות האדם שכ' הרמ"א
על ידי לענד
ו' נובמבר 02, 2018 9:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1413
צפיות: 92956

יחשוב קודם התפלה שפלות האדם

כ' רבינו הרמ"א באו"ח סי' צ"ח ויחשוב קודם התפלה מרוממות האל יתעלה ובשפלות האדם ויסיר כל תענוגי האדם מלבו ובדרכי משה כ' שכן מבואר ברבינו יונה, אמנם ברבינו יונה איתא רק ענין של 'רוממות האל יתעלה', וגם ענין 'להסביר תענוגי האדם בלבו', אבל ענין 'שפלות האדם' לא מצאתי שם, האם דבר זה לחשוב שפל...
על ידי לענד
ו' נובמבר 02, 2018 9:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1413
צפיות: 92956

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

ראיתי ספר אחד לשון בשם רבינו יונה במס' ברכות בשעת התפילה יחשוב בליבו כאילו עומד בשמים ויסיר מליבו כל תענוגי העולם הזה ויתבטלו אצלו כל הרגשות ורצונות הגוף עד שיהיה כל עניני הגוף ותענוגיו מה שנפשו של אדם מחמדתן נמאס בעיניו וכל תשוקתו רק בבורא יתברך להדבק בו כאילו אינו בעל גוף ונעשה כמלאך ממש עומד ומשמ...
על ידי לענד
ו' נובמבר 02, 2018 9:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1413
צפיות: 92956

תפלה - התגברות כח השכלי קרוב למעלות הנבואה- מקור?

וידוע ומפורסם לשון השו"ע בסי' צ"ח בצורת התפלה הנכונה 'כך היו עושים חסידים ואנשי מעשה שהיו מתבודדים ומכוונין בתפלתם עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמות ולהתגברות כח השכלי עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה', והוא מדברי הטור, וכ' שם הב"י דמקור הדברים 'הם דברי רבינו ראויים אליו' וקצתם מדברי הסמ...
על ידי לענד
ו' אוקטובר 19, 2018 9:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת ידים לפני תפילה
תגובות: 51
צפיות: 1423

Re: נטילת ידים לפני תפילה

בספר יבקשו מפיהו - דברים בשם הגריש"א ז"ל - דכהיום שהרך להתקלח כמה פעמים בשבוע, שוב אין דין נטילה בנגיעה במקום מכוסה [אפי' לא התקלח באותו היום] עי"ש בזה
על ידי לענד
א' אוקטובר 07, 2018 11:52 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: ספר ליקוטי צבי
תגובות: 0
צפיות: 311

ספר ליקוטי צבי

בספר ל[י]קוטי צבי - לר' צבי הירש בן יעקב יהושע הלוי הורווץ [שנת תרכ"ב], דף ד' הוא קודם דף ג', עי' עמ' 32-34 מדפי האוצר
על ידי לענד
א' אוקטובר 07, 2018 5:44 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: קובץ זרע יעקב
תגובות: 0
צפיות: 287

קובץ זרע יעקב

קובץ זרע יעקב גליון י"ט חסר יותר ממאה דפים, יש רק עד דף קכח, ומשם חסר
על ידי לענד
ו' ספטמבר 14, 2018 10:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קובץ עץ חיים גליון השלושים - חדש!
תגובות: 31
צפיות: 2863

Re: קובץ עץ חיים גליון השלושים - חדש!

בקובץ הנפלא [מעמוד קפ"א והלאה] יש מאמרים אודות דרכים וכבשים המאהילים על קברי מתים בעיר ניו יארק - ובתו"ד כ' שצירוף מפה שעי"ז אפשר להקיף הביה"ק - ולא ראיתי שם המפה, האם אפשר להעלות המפה לכאן
נ"ב פלא שבעיר רבתי ניו יארק אין עסקנים וכו' שיטפלו בדברים הללו שיהא הכל עצהיו"ט
על ידי לענד
א' אוגוסט 19, 2018 5:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משכים לפתחה
תגובות: 3
צפיות: 468

Re: משכים לפתחה

מפורש בשו"ע אם הוצרך לראות איזה עסק דמותר לילך לפתח חבירו, והיינו כיון שממילא הולך לראות, אגב זה הולך עוד קצת עד לפתח חבירו, עי' סי' פ"ט פרמ"ג א"א סק"ז - א"כ כש"כ שהוא בביתו והולך לחדר אשתו- אך בכה"ג אולי אין לומר 'שלום', אלא 'צפרא דמרי טב', עי"ש בשו"...
על ידי לענד
ו' אוגוסט 10, 2018 9:45 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 735
צפיות: 74047

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

האם אפשר לעשות קובץ pdf מכל הנ"ל כדי שנוכל להורידו
על ידי לענד
ו' יולי 20, 2018 9:45 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: רחיצה בערב שבת חזון - מנהג הגר"א
תגובות: 0
צפיות: 222

רחיצה בערב שבת חזון - מנהג הגר"א

בס' מסורות משה חלק ג' [נדפס בשנה זו] אמר רבינו [הגאון רבי משה פיינשטיין], דאנו נוהגים כהגר"א שהתיר רחיצת כל גופו בערב שבת בחמין לאלו שרגילים, שהיתה מסורה שכן נהג הגר"א, ולמשל בלובאן בית המרחץ היה סגור, ורק יחידים שנהגו כהגר"א היו הולכים, או לשם, או רוחצים בביתם האם יש איזה מקור למנהג ...
על ידי לענד
ד' אפריל 25, 2018 5:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פולמוס העופות תשע"ז
תגובות: 2046
צפיות: 155751

Re: פולמוס העופות תשע"ז

קובץ נפלא בענין עוף הפטם, מסודר היטב, יצא לאור כבר בכמה מהודרות בארה"ב
קונטרס העוף בהלכה - מהדורא שניה.pdf
קובץ נפלא אודות העוף הפטם - יצא לאור לאחרונה בארה"ב
(2.46 MiB) הורד 159 פעמים
על ידי לענד
ג' ספטמבר 26, 2017 9:04 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: לולב בשמאל ואתרוג בימין
תגובות: 17
צפיות: 2384

Re: לולב בשמאל ואתרוג בימין

לעיל נכתב

במהרי"ל הל' לולב אות ז מבו' לכאו' דאפי' שיוצאים יד"ח בהיפך הלולב עם האתרוג, מ"מ חשיב עובר לעשייתן


עיינתי בדברי מהרי"ל שם ולא ראיתי שום משמעות לזה
על ידי לענד
ו' מאי 05, 2017 12:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידוע מה היה הגודל של הגביע של החפץ חיים זצל?
תגובות: 19
צפיות: 1448

Re: האם ידוע מה היה הגודל של הגביע של החפץ חיים זצל?

גבוע של החפץ חיים רק 76 מ"ל

ס' הזכרון לר' משה ליפשיץ, עמ' 136,
"הראה לי חתן בעל החפץ חיים הגר"מ זקס את הגביע שקידש בו החפץ חיים, והנה אין בו אלא 77 סמ"ק",

עי"ש עוד
על ידי לענד
א' דצמבר 25, 2016 12:18 pm
פורום: חנוכה
נושא: שיטת הגר"י בלויא - הדלקה למי שנמצא בבית מלון
תגובות: 1
צפיות: 409

Re: שיטת הגר"י בלויא - הדלקה למי שנמצא בבית מלון

עי' בספר פסקי תשובות מה שציין בזה
על ידי לענד
א' דצמבר 25, 2016 11:59 am
פורום: חנוכה
נושא: שנת נס חנוכה - מאמר להורדה
תגובות: 9
צפיות: 1182

שנת נס חנוכה - מאמר להורדה

מאמר נפלא אודות זמן חנוכה, וראיה ממטבעות שהנס לא היה בשנת ה' תרכ"ב
על ידי לענד
א' דצמבר 25, 2016 7:43 am
פורום: חנוכה
נושא: קונטרס להורדה - מהרמ"ד שטיינווארצאל זצ"ל
תגובות: 1
צפיות: 464

קונטרס להורדה - מהרמ"ד שטיינווארצאל זצ"ל

רצוף פה קונ' וידבר דוד על עניני חנוכה מהגאון רמ"ד שטיינוואצעל זצ"ל
על ידי לענד
ו' מרץ 11, 2016 9:56 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מגלת אסתר מהודרת - היכי משכחת לה?
תגובות: 11
צפיות: 2225

Re: מגלת אסתר מהודרת - היכי משכחת לה?

יש ספר שלם בשם 'מגילת ישראל' מאת הרב ישראל גרטנר, נדפס בשנת תשע"ג, ויש שם צילום ממגלית הגרח"ק שליט"א
על ידי לענד
ו' מרץ 11, 2016 9:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אסור לשתות יין שרף בפסח - הגאון ר' עקיבא איגר
תגובות: 3
צפיות: 624

Re: אסור לשתות יין שרף בפסח - הגאון ר' עקיבא איגר

והיכן נדפס הקול קורא מרבני ווארשא - באיזה הגדה [יש צילום בס' מאורן של ישראל]
על ידי לענד
ה' מרץ 10, 2016 7:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אסור לשתות יין שרף בפסח - הגאון ר' עקיבא איגר
תגובות: 3
צפיות: 624

אסור לשתות יין שרף בפסח - הגאון ר' עקיבא איגר

הגאון רבינו עקיבא איגר זצ"ל הוציא כרוז לאסור שתיית יין שרף בפסח - נדפס בס' אגרות רבי עקיבא איגר (מכתב קל"ב), לאסור שתיית יי"ש הנעשה מתפו"א, דקשה הדבר וכמעט אין ביכולת ידי אמן גם היותר מהתיר במלאכתו להוציא שפיריטוס מתפו"א אם ראוי למסוך יי"ש, בלתי אם נתחמץ, ואם המצא ימצא ...
על ידי לענד
ג' דצמבר 29, 2015 9:05 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי המחבר של ספר "דרך חוקיך" על איסור עשיית צורת שמש וכד'?
תגובות: 1
צפיות: 451

Re: מי המחבר של ספר "דרך חוקיך" על איסור עשיית צורת שמש וכד'

יש לי ספר 'דרך חוקיך' ח"ב, מאת הרב חננאל קורח, נדפס בירושלים,
הס' על איסור עשיית צורות, אך לא מצאתי שם בענין צורת השמש, אולי הוא בח"א [אין לי], או לא עיינתי היטב
כתובת המחבר , רחוב ברויאר 11, בן וגן, ירושלים, טל' 026432897
על ידי לענד
א' דצמבר 13, 2015 9:21 pm
פורום: חנוכה
נושא: הדלקה במוצאי שבת - סתירה בדברי רבינו הגרש"ד
תגובות: 2
צפיות: 596

הדלקה במוצאי שבת - סתירה בדברי רבינו הגרש"ד

יש שאלה במי שאוכל וישן בבית חבירו, ונשאר שם גם בליל המחרת, ואח"כ הולך לביתו לישן, אי יכול להדליק במקום שהוא עכשיו, אפי' אינו ישן שם בלילה, כיון שבליל העבר היה ישן שם, א"כ נשאר שם 'ביתו' על בית זה כל זמן שהוא שם, או כיון שבלילה הזה לא יהא שינתו בכאן, לכן לא מקרי ביתו – וזה נוגע במוצ"ש ...
על ידי לענד
ה' אוגוסט 27, 2015 9:23 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: קונטרס בעניני תקיעת שופר
תגובות: 64
צפיות: 6569

Re: קוננטרס בעניני תקיעת שופר

אולי ליתן אפשריות להוריד הקונטרוס באופן של PDF
על ידי לענד
ה' אוגוסט 27, 2015 8:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתי התחילו להקפיד על ק"ש בזמן מג"א?
תגובות: 34
צפיות: 2342

Re: מתי התחילו להקפיד על ק"ש בזמן מג"א?

ידוע דהראש ישיבה מרן ר' אהרן קטלר זצ"ל הורה להחמיר כדעת המג"א, אף על מש"כ להקשות במשנות ר' אהרן
על ידי לענד
ה' יולי 30, 2015 8:55 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: בגדי שבת בליל ת"ב במוצ"ש.
תגובות: 23
צפיות: 1764

Re: בגדי שבת בליל ת"ב במוצ"ש.

עי' ס' אורח דוד שכן נהג הגאון רבי זלמן בהר"ן [בן הגאון הק' ר' נחום שאדיקער ז"ל]
על ידי לענד
ג' יולי 28, 2015 4:51 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: רחיצה בבורית- האם מותר בט' ימים או באבל
תגובות: 0
צפיות: 410

רחיצה בבורית- האם מותר בט' ימים או באבל

כ' הפוסקים דאף בערב שבת חזון אסור לרחוץ בבורית - אמנם אחר העיון לא מצאתי בפירוש דיש איסור לרחוץ פניו ידיו ורגליו בצונן עם בורית, וגם באבל לא מצאתי איסור כזה בפירוש [בדברי סופרים כ' לאסור משום סיכה, אבל בט' ימים ליכא איסור סיכה, וגם יש הרבה א ופנים שאף בבורית ליכא סיכה, ופשוט], המג"א הביא בשם הל...
על ידי לענד
ו' יולי 24, 2015 12:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: לקיחת גלולות קלי צום בשבת ערב ט"ב
תגובות: 17
צפיות: 2033

Re: לקיחת גלולות קלי צום בשבת ערב ט"ב

רבינו הגרש"ד שליט"א בספרו [על ט"ב ביום א'] אוסר, ולא ביאר אי משום הכנה או משום רפואה,ואולי במהודרה החדשה בעזהשי"ת בקרוב, יבואר
על ידי לענד
ו' מאי 08, 2015 10:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מזרח?
תגובות: 38
צפיות: 2892

Re: מזרח?

בודאי לכתחילה יש לדייק כמה דאפשר, ויש ראי' מדברי הגמ' מבבל דלא סגי בתפלה לצד מערב, אלא צריך גם לצד דרום, אע"ג שהוא דבר מיעוט, עי' באחרונים, אך השאלה במצב של בדיעבד, בנין שכבר נבנה, וכיוצ"ב, עד איזה מעלה נקרא שמקיים דברי חז"ל, ומתי נקרא שאינו מתפלל כלל לצד ארץ ישראל
על ידי לענד
ו' מאי 08, 2015 2:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מזרח?
תגובות: 38
צפיות: 2892

Re: מזרח?

הכותבים האריכו דבדברי הפוסקים מבואר דא"צ לדקדק להתפלל ממש למזרח [היינו לארץ ישראל], אמנם לא ראיתי מבואר בהדיא עד מתי עדיין נקרא שמתפלל לצד ארץ ישראל, למשל מי שנמצא מכוין לצד מערב של ארץ ישראל, וא"כ צריך להתפלל לצד מזרח ממש, היינו 90 מעלות, אם מתפלל בנטיה לדרום, האם עדיין נקרא שמתפלל נגד אר...
על ידי לענד
ו' מאי 08, 2015 1:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חידושים מספר 'קונטרס תפילת הדרך'
תגובות: 4
צפיות: 681

חידושים מספר 'קונטרס תפילת הדרך'

עכשיו יצא לאור ספר נפלא על עניני תפילת הדרך, בשם 'קונטרס תפילת הדרך', מאת הרב אהרן שטויבער שליט"א מעיר ליקוואוד - והוא ספר נפלא עם הרבה חידושי דינים והרבה הכרעת מפסקי זמנינו, ומסודר היטב, וראוי לברך עליו ברכת הנהנין והנה ראיתי שם כמה חידושים, [בקונ' נתיבות הדרך שבסוף הספר], היינו דברים שהם לענ&...
על ידי לענד
ג' דצמבר 23, 2014 8:41 am
פורום: חנוכה
נושא: חידוש הראבי"ה בהדלקת נר חנוכה לאחר זמנה
תגובות: 7
צפיות: 1540

Re: חידוש הראבי"ה בהדלקת נר חנוכה לאחר זמנה

ויש לציין לדברי אחד מגדולי האחרונים, ה"ה רבינו הפרי מגדים ז"ל, דבספרו שו"ת מגידות ח"ב (הנדפס לאחרונה מכת"י, סי' קס"ג) כ' לענין אונן בנר חנוכה, דפטור מהדלקת נר חנוכה, דאם נקבר המת לאחר שתכלה רגל מן השוק, דאין לו לברך אח"כ, הואיל ופטור בזמן חיובו, דעיקר הזמן הוא חצי ...
על ידי לענד
ה' יוני 26, 2014 8:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9845
צפיות: 726854

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ראיתי בכמה מלקטים מספר 'הלכות תפילת הדרך' למורינו הגש"ד שליט"א, ולא ראיתי הספר באוצר שלי, אולי אפשר להעלותו כאן, יישר כח
על ידי לענד
ו' מאי 30, 2014 5:50 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: זמן תפילת שחרית בחג שבועות
תגובות: 51
צפיות: 6986

Re: זמן תפילת שחרית בחג שבועות

נצחנות בעלמא כ' בכל מקרה דברי החכם שהביא לענד ודברי שחר קמתי לא יועילו ולא יצילו על ההולך לישון משעלה עמוה"ש, שאז אינו לילה ודייקא על שנת לילה אפשר לברך, (אא"כ סומכים על דברי רעק"א לברך בצירוף שינת יום ולילה אפי' בלי שינה, אלא שא"כ שוברו בצידו דכבר אהני ליה שינת ערב יו"ט שיש...
על ידי לענד
א' פברואר 09, 2014 7:42 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גדולי ישראל שמגילת אסתר שלהם היו עם גליונות כדין
תגובות: 16
צפיות: 1214

גדולי ישראל שמגילת אסתר שלהם היו עם גליונות כדין

קי"ל דלספר תורה ולכתבי הקודש חייבים להיות להם גליונות למטה ולמעלה, טפח למטה וג' אצבעות למעלה בס"ת, ג' אצבעות למטה וב' אצבעות למעלה בכתבי הקודש, וכדאיתא בגמ' ב"ב ובשו"ע יו"ד הל' ס"ת, ובמגילת אסתר נחלקו הפוסקים, דעת הא"ר וח"א דדינו כס"ת, ודעת הקסת הסופר דדי...
על ידי לענד
ו' אוגוסט 16, 2013 10:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2729
צפיות: 473044

Re: בשורת ספרים חדשים

כמה ספרים חדשים שיצאו לאור ס ' ביאורי הרמ"מ - לרבינו רמ"מ משקלאוו ז"ל, ביאורים בתורת הסוד על 'ספר הפליאה', י"ל ע"י מכון הגר"א נ"י ארה"ב ס' פתחי דעת - על הל' נדה ח"א, להרה"ג רד"א מורגנשטרן שליט"א, מיוסד על מה שקיבלו ממורו מרן הגריש"א ז&...
על ידי לענד
ב' יולי 22, 2013 12:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: הלכה למעשה-הנהגה בביה"כ ובבית המרחץ
תגובות: 8
צפיות: 1376

Re: הלכה למעשה-הנהגה בביה"כ ובבית המרחץ

עי' בס' לבושה של תורה (לבעמח"ס שו"ת מחזה אליהו שליט"א, סי' נ"ב) שהאריך בכל זה, דגם בביה"כ ובית המרחץ יש כל החיובים הנ"ל, ולכן חייבים למעט הגילוי ככל שאפשר, והביא ראיות מדברי הפוסקים לזה, [ובסו"ד ציין לדברי הזה השלחן בזה] אגב יש לציין מש"כ במאסף 'ישורון' אודות ...
על ידי לענד
ב' יולי 22, 2013 12:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חוששני מחטאת - לא להדפיס ספר קודם שמדפיס ספרי אבותיו
תגובות: 1
צפיות: 413

Re: חוששני מחטאת - לא להדפיס ספר קודם שמדפיס ספרי אבותיו

בשו"ת זרע יצחק (לר' אברהם ב"ר יצחק אב"ד אילינוב) כ' בן המחבר אמר בן המחבר, בלב נשבר מדבר, באתי לספר את כל הקורות וכו', הייתי מוצלח בנסחרים ככל נכבדי קציני עיריני, ואמנם פתאום ירדתי ממעמדי ותשפך לארץ כבדי ותזנח משלום נפשי נשיתי טובה ויצאתי חפשי מכל הוני ורכישי, ונוסעת לדרוש מחכמי חרשים...
על ידי לענד
ה' יולי 11, 2013 10:53 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: האם חילוקי מנהגי הרחיצה מחמת אקלים הארצות?
תגובות: 55
צפיות: 4868

Re: האם חילוקי מנהגי הרחיצה מחמת אקלים הארצות?

וכ"כ הגרח"ק שליט"א במכתבו בריש ספר נחלת אליהו להגה"צ ר' אליהו דושניצר, וז"ל "עוד רשום אצלי שהרר"א זצ"ל רצה להתיר לבני הישיבה שמזיעין ביותר לעשות מקלחת בתשעת הימים, ומרן החזו"א זצ"ל לא הסכים"
על ידי לענד
ו' מאי 17, 2013 11:51 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: זמן תפילת שחרית בחג שבועות
תגובות: 51
צפיות: 6986

Re: זמן תפילת שחרית בחג שבועות

מה שכתב 'שחר קמתי' [מרא דשמעתתא!!] דעל שינה א"צ חצי שעה כדי לברך ברכת התורה שלש תשובות בדבר א. י"א דאף על שינה בלילה צריך דוקא חצי שעה, עי' הליכות שלמה תפלה פ"ו בזה ב. בליל שבועות נעורים כל הלילה, וא"כ השינה כבר בבוקר, ובכה"ג יש יותר מקום שצריך חצי שעה ג. השאלה אינו דוקא על ...

עבור לחיפוש מתקדם