מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 27 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ואם תאמר
ב' מרץ 31, 2014 3:32 am
פורום: פסח
נושא: בדיקת חמץ בליל שבת בערב פסח שחל להיות בשבת
תגובות: 2
צפיות: 636

Re: בדיקת חמץ בליל שבת בערב פסח שחל להיות בשבת

גם מי שבודק ביום י"ד צריך לבדוק לאור הנר, רק במקום אכסדרה וכדומה יש אומרים דסגי לאור החמה
ואגב עיין בשו"ת פני מבין בסימן צ"ה שפסק בזה, דלא יבדוק בשבת רק במוצאי שבת שהוא ליל א' של יו"ט יבדוק לאור הנר
על ידי ואם תאמר
ד' פברואר 20, 2013 5:00 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: אם אסתר השתתפה ב'משתה' שערכה להמן
תגובות: 15
צפיות: 3048

Re: אם אסתר השתתפה ב'משתה' שערכה להמן

בנוגע למשתה הראשון נראה, שהיא התנזרה מלהשתתף עם המוזמנים, שכן משתה זה היה 'ביום השלישי' לצומה, כפשטות המקראות וכהסכמת המדרש . עיין במהר"ל בספרו אור חדש דהעיר שם האיך אכל אסתר אצל המשתה ביום השלישי הלא היתה שרייה בתענית כמו שכ' גם אני ונערותי אצום כן וז''ל ואע"ג דמסתמא אסתר ג"כ היתה ב...
על ידי ואם תאמר
ד' פברואר 20, 2013 4:48 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מדוע בכלל נקרא פורים?
תגובות: 9
צפיות: 2179

Re: מדוע בכלל נקרא פורים?

ועיין בדרשות חתם סופר דף ר"ה דמבואר מדבריו דהטעם שנקרא פורים היא לקיים ונוהפוך היא דהיינו היפך מחשבת המן הרשע שכתב וז"ל: אבל כי המן חשב לאבד כל היהודים, ולא ישאר זכר בעולם וחשש דלאחר זמן, לא ידעו מה פעל ועשה בעולם, כי לא יזכר שמם עוד, ע"כ גזר שיקראו שם הימים גורלות בלשון הקודש ע"...
על ידי ואם תאמר
ד' פברואר 20, 2013 4:25 am
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: אזני המן - זכר עמלק?
תגובות: 1
צפיות: 964

Re: אזני המן - זכר עמלק?

וידוע מה שעורר היעב"ץ על הגמ' במס' בב"ב דף מו ע"ב שהגמ' נותן שם סימן ע"י תיבת עמלק (שהיא ר"ת ערב מלוה לוקח קבלן) והלא כתוב תמחה את זכר עמלק מתחת השמים והאיך נותנו הגמ' סימן לזכירה(ועיין במגלה עמוקות סו"פ ויחי שכ' עמלק ר"ת עמרם משה לוי קהת)? ותי' היעב"ץ וז"...
על ידי ואם תאמר
ג' ספטמבר 11, 2012 6:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גר שנתגייר-מתי הוא מקבל את היצר טוב?
תגובות: 10
צפיות: 1520

Re: גר שנתגייר-מתי הוא מקבל את היצר טוב?

עי' בגליוני הש"ס שבת פט: -להגר"י ענגיל- בשם מהר"י באסאן שחתן אינו נענש בב"ד של מעלה עד אחר כ' שנים מחתונתו כי אז הוי כקטן שנולד דמי, ומכאן תשובה לאוצר החכמה שתמה שלא מצא מדברים מזה, בעקיפין נמצינו למדים חידוש עצום שהגר עד י"ג שנים אין לו דין גדול, והוא חידוש. והוא מילתא דתמ...
על ידי ואם תאמר
ב' ספטמבר 10, 2012 5:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גר שנתגייר-מתי הוא מקבל את היצר טוב?
תגובות: 10
צפיות: 1520

Re: גר שנתגייר-מתי הוא מקבל את היצר טוב?

ידוע חקירת הג"ר יוסף שאול נאטנזאהן זצ"ל מלבוב בספרו יד שאול בספר ידות נדרים' סי' רמד אות ב לגבי מצות "מפני שיבה תקום" שהיא מבן שבעים שנה ומעלה וכתב "יש להסתפק בגר שנתגייר בעת זקנותו ואינו חכם רק שהגיע לשיבה אם נחשב מעת הגירות והימים הראשונים יפלו ואינו בן שבעים כעת ומפני גוי...
על ידי ואם תאמר
ה' אוגוסט 02, 2012 6:01 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: עשיית התשובה אינה מניחה לישון
תגובות: 15
צפיות: 2557

Re: עשיית התשובה אינה מניחה לישון

ידוע מש"כ השל"ה (בסוף שער האותיות) בטעמא דת"ח שעבר עבירה בלילה אל תהרהר אחריו ביום דוודאי עשה תשובה, משום דחז"ל בטוחים שעשה תשובה קודם שהלך לישון בלילה , (וכן ביאר בספר הק' מקור חיים תלמידו של ר' חיים וויטאל זי"ע בהלכות חוה"מ סימן תקמ"ח אות ד') דהשינה היא חלק ס' ממ...
על ידי ואם תאמר
ג' יולי 31, 2012 6:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פשט בגמ' סוטה לקשר בין גאוה לאיסור אשת איש
תגובות: 4
צפיות: 987

Re: פשט בגמ' סוטה לקשר בין גאוה לאיסור אשת איש

ועיין בכלי יקר עה"ת בפרשת קרח עה"פ וישמע משה ויפול על פניו כתב במס' סנהדרין ק"י אמרו מה שמועה שמע מלמד שחשדוהו באשת איש, שנאמר תהלים קו טז ויקנאו למשה במחנה שכל אחד קינא אותו עם אשתו, ודבר זה רחוק מן השכל מאד, ומדברי קבלה לא ילפינן כי מאן יימר שחשד זה היה בזמן זה דווקא, כי אין לו רמז ...
על ידי ואם תאמר
ד' ינואר 04, 2012 5:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כל פינות בדברי חול
תגובות: 12
צפיות: 1522

Re: כל פינות בדברי חול

בשו''ת משנה הלכות בחלק אחד עשר בסימן תקלז דן בזה וז''ל ר"ח ניסן תשכ"ו, ברוקלין נ"י יצו"א. כבוד ידי"נ הרה"ג וו"ח מוה"ר אפרים גרינבלאט שליט"א. ובדבר שאלתו כשיש לו לפניו שתי עמודים לחשבון אם צריך קודם לחשוב צד הימיני ואח"כ צד השמאל משום דכל פינות שאתה פ...
על ידי ואם תאמר
ג' דצמבר 13, 2011 5:27 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: עץ גבוה נ' אמה – מעץ הדעת או מעץ האטד? - לאוקמי גירסא
תגובות: 9
צפיות: 2165

Re: עץ גבוה חמשים אמה – מעץ הדעת?

ועיין בילקוט שמעוני בפרשת בשלח עה''פ ויוריהו ה' עץ שכתב שם שהעץ הביא פרשנדתא מתיבת נח עיי''ש ועיין בספר יערות דבש בדרוש ט שכתב וז''ל: הנה האר"י ז"ל דרש בהספדו למהרמ"ק כי יהיה באיש חטא משפט מות, פירוש שיחסר טעם משפט מות, כי לא פעל רע ולמה ימות, ותלית אותו על העץ, מחמת עץ הדעת שגזר מיתה...
על ידי ואם תאמר
א' דצמבר 11, 2011 5:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: ימי עיבורו של בנימין בן יעקב
תגובות: 6
צפיות: 1475

Re: ימי עיבורו של בנימין בן יעקב

אעתיק מה שכתב בקובץ עץ חיים (האחרון) וז''ל בפירוש הרוקח עה"ת פרשת ויחי על פסוק אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי, כתב וזה לשונו, לפי שהיו ראויין לצאת ממני עוד ב' שבטים אלא שהמלאך נגע בכף יריכי ולא יכולתי להוליד עוד עכ'"ל. מבואר מדבריו דאחר שנגע המלאך בכף יריכו לא הוליד יעקב עוד בנים. ולכאו...
על ידי ואם תאמר
ב' ספטמבר 12, 2011 5:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחנה לוי במדבר - עיר מקלט
תגובות: 1
צפיות: 573

Re: מחנה לוי במדבר - עיר מקלט

לכאורה אפי' בלא דברי השאגת אריה קשה, מה יעשה מצורע שהרג בשוגג במדבר, אל מי ינוס, והלא אסור לו להיות במחנה לויה, ועל כרחך אתה צריך לומר דכיון דפיקוח נפש היא מפני גואל הדם אפשר דמותר א''כ גם השאגת אריה מיושב
על ידי ואם תאמר
ב' ספטמבר 12, 2011 5:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: בעשרת ימי תשובה אין עניין להתפלל בצבור - האמנם
תגובות: 1
צפיות: 699

Re: בעשרת ימי תשובה אין עניין להתפלל בצבור - האמנם

עיין בספר קהלת יעקב על מס' עבודה זרה סימן א' שהעיר בזה וז''ל בספר הק' מגלה עמוקות בפרשת ויצא ויק"ץ יעק"ב משנת"ו ויאמ"ר, ס"ת צבור בגי' רחמים, זה שאמר אכן יש ה' במקום הזה, כשיש צבור אז בלי ספק יש ד' שהוא רחמים, אבל ואנכי לא ידעתי, ר"ל כשאני בעצמי ביחיד מתפלל לא ידעתי אם י...
על ידי ואם תאמר
ב' ספטמבר 12, 2011 1:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אב ואם לא מקבלים את שמם באותו זמן
תגובות: 4
צפיות: 876

Re: אב ואם לא מקבלים את שמם באותו זמן

עיין בספר חבצלת השרון בפרשת בהעלותך אריכות גדול בענין זה שיטות לכאן ולכאן והביא שם בשם הנצי''ב בפרשת משפטים דרק אחר שעבר ג' חדשי עיבור ראוי להיקרא בשם אב, ובזה ביאר הנצי''ב המקראות שם, שהחובל באשה ויצאו ילדיה כאשר ישית עליו ''בעל האשה ישלם, אשר לכאורה צ"ב למה כתוב בעל האשה, והרי בפשוטו חובת תשל...
על ידי ואם תאמר
ב' ספטמבר 12, 2011 12:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה זה "עֶף"?
תגובות: 10
צפיות: 1335

Re: מה זה "עֶף"?

הבונה כתב מצאתי כעת בחיפוש באוצר, בספר מגדולי התורה והחסידות ד - אלכסנדר, של ברומברג, עמ' מ, שמסביר שזו מדריגה גבוהה, אינני יודע אם כתב כך מידע, או מהשערה לפי הענין כפי שכתבתי בהודעה קודמת. גם אם כדבריו זו ההגדרה המדויקת, עדיין לא ברור, מה מקור המילה, ומאיזו שפה היא. זה לשון הספר רמ'ז הרומ''ז אות קל...
על ידי ואם תאמר
ו' ספטמבר 09, 2011 8:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: המביט בעין אחת - מתורתו של בעל ה"סמיכת חכמים"
תגובות: 5
צפיות: 1125

Re: המביט בעין אחת - מתורתו של בעל ה"סמיכת חכמים"

זה לשון הסמיכות חכמים בספרו קדושה וברכה על מס' ברכות דף כ ''הובא במקובלים המבקש להכניס עין הרע סוגר עין אחת , לפי שכשאדם צורתו שלימה בשתי עיניו, אז נחה עליו רוח אלהים, וכשסוגר עין אחת אז מסתלק מעליו רוח אלהים, ובא אליו רוח רעה רחמנא ליצלן, ואז כשמסתכל מכניס עין הרע ע"י הרוח רעה שנח עליו, והנה ב...
על ידי ואם תאמר
ג' ספטמבר 06, 2011 6:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: היום יא"צ בעל "זרע שמשון" והבטיח....
תגובות: 17
צפיות: 5003

Re: היום יא"צ בעל "זרע שמשון" והבטיח....

בזרע שמשון הנ''ל במגלת אסתר פי' בהא דאיתא בגמ' במס' מגילה דהאכילה אחשורוש לאסתר מאכל יהודי דלכאורה קשיא והא עדיין לא ידע אחשורוש שהיא יהודית ותי' שהואיל שמאכל הנכרים הם מזיקים לגוף כגון השקצים והדם ובשר בחלב וכדומה משו''ה היתה אומרת כי לבריאות גופה לא היתה רוצה לאכול כי אם מאכל יהודי (וכתי' הנ''ל תי...
על ידי ואם תאמר
ב' ספטמבר 05, 2011 4:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: אמירת פסוק "נער היתי" בלחש בברכת המזון
תגובות: 3
צפיות: 1087

Re: אמירת פסוק "נער היתי" בלחש בברכת המזון

בויקרא רבה פרק לה אות ב מפרש המדרש את הפסוק הנ''ל וז''ל ''אף על פי שזרעו ובניו הם מבקשים לחם לא ראיתי לאותו צדיק אביהם נעזב מיראתו של הקדוש ברוך הוא עד כאן לשון המדרש
על ידי ואם תאמר
ב' ספטמבר 05, 2011 4:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה
תגובות: 2
צפיות: 906

Re: שאלה

בויקרא רבה פרק לה כתב שם המדרש לפרש הפסוק ''אף על פי שזרעו ובניו מבקשים לחם לא ראיתי לאותו צדיק אביהם נעזב מיראתו של הקדוש ברוך הוא''
על ידי ואם תאמר
ו' ספטמבר 02, 2011 2:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: 40 יום ?
תגובות: 15
צפיות: 2155

Re: 40 יום ?

בענין תפלה לארבעים יום ידוע שאחר חטא העגל עלה משה על ההר והתפלל ארבעים יום עיין ברמב''ן בפרשת כי תשא (פרק לב פסוק יא)
ובספר "צדיק יסוד עולם" על רבי שלמה מזוועהיל זיע"א ח''ב עמ' ל"ט מובא שהיה מייעץ כן לילך בעת צרה ח"ו להתפלל ארבעים יום ע"י הכותל המערבי
על ידי ואם תאמר
ו' ספטמבר 02, 2011 1:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: מי הורג, האדם או מלאך המוות?
תגובות: 5
צפיות: 990

Re: מי הורג, האדם או מלאך המוות?

עיין בספר נחלת צבי בפרשת חקת דהעתיק שם משו''ת האבני נזר יו''ד סימן תסו שהנהרג, אינו מת ע"י מלאך המות, וכתב שם דיש להעיר מדברי התורת חיים במס' סנהדרין דף קיב, שנראה מדבריו שגם הנהרג, הוא ע"י מלאך המות, שכתב בטעמא שצוה הכתוב לשחוט בהמה חיה עוף, ואסר את הנבלה וטימא אותה, דהוא משום דשלטא בה סט...
על ידי ואם תאמר
ה' ספטמבר 01, 2011 12:29 am
פורום: פסח
נושא: מרור זה - מצביעים על האשה
תגובות: 63
צפיות: 12705

Re: מרור זה - מצביעים על האשה

חכם באשי
עיין היטיב בהמאמר של הפעמון ותראה שתכלית המאמר היא להביא שלל מקורות שיש חילוק במספר שניים בין ישראל לאומות העולם ועל זה אשמח לראות עוד מקורות . והמקורות שהבאת היא רק שיש לב' שיניים לאדם ולא שיש חי' בין ישראל לעמים
על ידי ואם תאמר
ד' אוגוסט 31, 2011 11:41 pm
פורום: פסח
נושא: מרור זה - מצביעים על האשה
תגובות: 63
צפיות: 12705

Re: מרור זה - מצביעים על האשה

חכם באשי
הרבינו אפרים מובא בקובץ הפעמון עיין שם,
על ידי ואם תאמר
ד' אוגוסט 31, 2011 10:22 pm
פורום: פסח
נושא: מרור זה - מצביעים על האשה
תגובות: 63
צפיות: 12705

Re: מרור זה...

בני יששכר מאמרי חודש ניסן מאמר ד - טיול בפרדס, דרוש י וללועסו בל"ב שינים רומזים לל"ב נתיבות החכמה [לקו"ת פ' עקב] דרך אגב זוכרני שראיתי פעם פולמוס שלם אם יש ל"ב שינים והאם לגויים ל"ג שיניים או משהו כעי"ז האם מישהו יאיר עיני? לאחרונה יוצא לאור כת"ע, די מעניין, בשם '...
על ידי ואם תאמר
ד' אוגוסט 31, 2011 10:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: היחס לס' 'תפארת ישראל' בימינו
תגובות: 161
צפיות: 27748

Re: היחס לס' 'תפארת ישראל' בימינו

הבור ועם הארץ כתב שמעתי מהגר"ח קניבסקי שליט"א שאביו זצ"ל הכיר את ר' ברוך אפשטיין, הם היו באותה עיר - פינסק (וזה היה בסוף ימיו כמובן - הסטייפלר היגר משם בתרצ"ד), והוא היה ירא וחרד. ועיין בספר דרך שיחה בפרשת כי תצא שכתב על המחבר ספר תורה תמימה ''הוא עסק עם המשכילים אבל היה יהודי יר...
על ידי ואם תאמר
ד' אוגוסט 31, 2011 8:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הדלקת נר לעלוי נשמת משה בן עמרם
תגובות: 12
צפיות: 2231

Re: הדלקת נר לעלוי נשמת משה בן עמרם

חכם באשי המעשה הנ''ל מובא בספר אביר הרועים דף פד אות קמח שפעם אחת הזכיר לפני הגה"ק בעל אבני נזר מסוכוטשוב זצ"ל אחד מחסידיו את בנו הילד החולה שהיה שמו "משה" ויהי כאשר הביט הגאון בעל אבני נזר בהקוויטל נתבהל ושאל את אבי הילד ברעש וברגש, אחר מי נתת לו השם "משה" והודה לו אבי...
על ידי ואם תאמר
ד' אוגוסט 31, 2011 7:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הדלקת נר לעלוי נשמת משה בן עמרם
תגובות: 12
צפיות: 2231

Re: הדלקת נר לעלוי נשמת משה בן עמרם

הא לך מה שכתב החיד''א במס' שבת דף נ"ה אמר ר' שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה וכו' שמעתי בשם הגאון מהר"מ איסרלאס ז''ל הרב בעל המפה שדרש לשבח ובא ראובן והחזיק לו טובה גם ראיתי בס' רבינו אפרים כ''י שכת' משם הרב החסיד שדרש לזכות ראובן ובא ראובן והחזיק לו טובה ושני...

עבור לחיפוש מתקדם