מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 148 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי רב טקסט
ב' אוקטובר 07, 2019 3:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשימות בריסק
תגובות: 84
צפיות: 15313

Re: רשימות בריסק

לגבי ההשמטה בתניא וכו', בתניא ח"ב, הנקרא שער היחוד והאמונה, פרק ז' השמיט בעל התניא בעת ההדפסה הקטע על צמצום שכיוון נגד הגר"א, וכנראה בגלל המחלוקת בשנת תקנ"ז השמיט הדברים אך היו בכתבי יד, כך היו מאז ומתמיד בכל דפוסי התניא, כאשר אדמור הרש"ב הדפיס התניא מחדש מכת"י בשנת תש"...
על ידי רב טקסט
ד' ספטמבר 25, 2019 3:56 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ענין לשמוע תרועה תימני והנהגת הגריש"א ז"ל
תגובות: 78
צפיות: 17226

Re: ענין לשמוע תרועה תימני והנהגת הגריש"א ז"ל

שאלה בענין

שמעתי כמה תוקעים שבאים לעשות תרועה תימנית, אבל מרגישים שגם קולם שלהם, נשמע עם קול השופר.
אבקשה לדעת האמנם כך היא באמת, או שאותן תוקעים אין מצליחים לעשותו כראוי וכנכון.

מה טוב אם אפשר להעלות הקלטה ממומחה
או יש מי שיכול לתקוע כך, מבלי שיישמע קולו שלו, ויכול להקליט ולהעלות.
על ידי רב טקסט
א' יוני 16, 2019 8:30 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: פיסוק המשניות
תגובות: 7
צפיות: 1193

Re: פיסוק המשניות

כפי שאני רואה אין השאלה על פיסוק המשניות אלא בכלל על דרכי שימת סמני פיסוק.

ראה בשלטי הגבורים לר"א הרופא משער אריה, מנטובה, עמ' 16, ד"ה עוד ידיע להוי לך
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=44352&st=&pgnum=16
על ידי רב טקסט
ב' יוני 03, 2019 7:06 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: נוכח ונסתר בתפילת שמונה עשרה
תגובות: 8
צפיות: 1187

Re: נוכח ונסתר בתפילת שמונה עשרה

עיקר התמיהה בדומים שהבאתי, על שהם נמשכים עם לשון נוכח המדבר כלפי מעלה. דהיינו בהמשך ישר עם ברוך אתה ה', ומכיון שבפשטות נכון שמה שאמרו הראשונים שאחר הפתיחה עוברים ללשון נסתר, דרך פשט אינו אלא שקוראים לו בכיניים ובפעולות, לכן אין מזכירים אותן בנוכחות ממש, וכמו שאמרו מקודם, הרי שבמקרים אלה שפונים בנוכח...
על ידי רב טקסט
ב' יוני 03, 2019 4:49 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: נוכח ונסתר בתפילת שמונה עשרה
תגובות: 8
צפיות: 1187

Re: נוכח ונסתר בתפילת שמונה עשרה

בדרך הפשט אין כאן שאלה כלל, כי כן היא דרך הלשון. לדוגמא: אתה אדם יקר, העוזר לכל אדם מבלי לחשוב על טובתו האישית. "העוזר לכל אדם וכו'" - הוא תיאור של "אתה", וכתיאור הוא נייטרלי. זאת לעומת: אתה עוזר לכל אדם מבלי לחשוב על טובתך האישית. על דוגמא ג בלבד יש מקום לדון. ודאי כך הפשטות. ע...
על ידי רב טקסט
ב' מאי 27, 2019 2:02 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: שינוי ההטעמה כאשר הפועל הוא בו' ההיפוך
תגובות: 19
צפיות: 3355

Re: שינוי ההטעמה כאשר הפועל הוא בו' ההיפוך

חשוב להזכיר שגם אצל ואפית אותה יש בזה מחלוקת קדמונים, לפי זכרוני הוא מחלוקת בן אשר ובן נפתלי, ועיין שם במנחת שי.
על ידי רב טקסט
א' מרץ 24, 2019 10:45 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מגילה החסרה תיבות ופרשיות שנהפכו לפתוחות - הא כיצד?
תגובות: 9
צפיות: 3266

Re: מגילה החסרה תיבות ופרשיות שנהפכו לפתוחות - הא כיצד?

מסתמא כוונתו לעמוד 178
אבל זה לא שאלה זו
על ידי רב טקסט
ד' מרץ 13, 2019 11:05 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: 'יארצייט'
תגובות: 14
צפיות: 2751

Re: 'יארצייט'

או כעבור זמן של שנה
על ידי רב טקסט
ד' מרץ 13, 2019 10:59 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: להשמיד [ו]להרג ולאבד, בפניהם/לפניהם
תגובות: 135
צפיות: 23814

Re: להשמיד [ו]להרג ולאבד, בפניהם/לפניהם

שמא תלייה בין השיטין צריכה להיות בענין מסוים שיהיה נראה כתיקון.

בין כך הלא כבר מבואר ממנהג הח"ס ומפורש במנחת חינוך מצוה תלז
מנחת חינוך תלז.JPG
מנחת חינוך תלז.JPG (34.58 KiB) נצפה 2650 פעמים
על ידי רב טקסט
ד' מרץ 13, 2019 9:55 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: להשמיד [ו]להרג ולאבד, בפניהם/לפניהם
תגובות: 135
צפיות: 23814

Re: להשמיד [ו]להרג ולאבד, בפניהם/לפניהם

למה, אם הוא במקום שאפשר לקדש ולצרף עם התיבות היה אפשר לומר דבעל כרחין מצטרפת עם התיבות לפסול, וכאלו נכתבה תוך השיטה ממש.

בדברי החת"ס מבואר כסברתך דלא אמרינן הכי.
על ידי רב טקסט
ד' מרץ 13, 2019 9:52 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מגילה החסרה תיבות ופרשיות שנהפכו לפתוחות - הא כיצד?
תגובות: 9
צפיות: 3266

Re: מגילה החסרה תיבות ופרשיות שנהפכו לפתוחות - הא כיצד?

אני מבין שהכוונה לומר, דמצד עצם השינוי לא חמיר השינוי בפרשיות טפי מהשמטת אותיות, אלא דמה שנעשה בכוונה פוסל גם בהשמטת אותיות.
אלו דברים של טעם
על ידי רב טקסט
ד' מרץ 13, 2019 9:32 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: "נחתם" - הווה או עבר?
תגובות: 10
צפיות: 2287

Re: "נחתם" - הווה או עבר?

כוונתו להעיר על מש"כ '@שבענו מטובך' בתחילת האשכול דבעל מכלול יופי (אשר למעשה מעתיק לשון רד"ק) מסתפק בזה, שאין כוונתו להסתפק אלא לומר שהוא עבר על אף היותו בקמץ.
והערתו נכונה

זכה מלאכתו נעשית ע"י אחרים.
על ידי רב טקסט
ד' מרץ 13, 2019 9:26 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: להשמיד [ו]להרג ולאבד, בפניהם/לפניהם
תגובות: 135
צפיות: 23814

Re: להשמיד [ו]להרג ולאבד, בפניהם/לפניהם

השאלה בנד"ד אי תלויה בענין שיכולה להכשיר בע"כ תפסול גם להנוב"י דעל כרחין חשבינן ליה מחובר להתיבה.
ולכאורה במגילה ודאי קי"ל כהנוב"י, וראיה מהציורים והברכות שבמגילות הישנות, אשר דיעבד הכשירום.
על ידי רב טקסט
ד' מרץ 13, 2019 9:23 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מגילה החסרה תיבות ופרשיות שנהפכו לפתוחות - הא כיצד?
תגובות: 9
צפיות: 3266

Re: מגילה החסרה תיבות ופרשיות שנהפכו לפתוחות - הא כיצד?

לא הבנתי, המאירי הרי בא לומר דהיכא שנעשה במכוון גרע, ומאי ענינו לכאן.

שמא כוונתך לומר, דמבואר בדבריו דדין זה דהשמיט לא נאמר אלא כשנעשה בטעות, וממילא דלא הניח ריוח לחזור לשם לכתוב מה שהשמיט, ולא נעשה פרשה?
על ידי רב טקסט
ד' מרץ 13, 2019 1:10 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: להשמיד [ו]להרג ולאבד, בפניהם/לפניהם
תגובות: 135
צפיות: 23814

Re: להשמיד [ו]להרג ולאבד, בפניהם/לפניהם

לפי זכרוני יש עוד מקורות לזה דאות התלויה מועלת ואינה מזיקה.
דומני שיש מזה במנחת חינוך לענין מחיקת השם
על ידי רב טקסט
ד' מרץ 13, 2019 1:07 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: מגילה החסרה תיבות ופרשיות שנהפכו לפתוחות - הא כיצד?
תגובות: 9
צפיות: 3266

Re: מגילה החסרה תיבות ופרשיות שנהפכו לפתוחות - הא כיצד?

דין זה של השמטה נאמר בשני אופנים, (עי' מגילה יח:) 1. השמיט בה הסופר אותיות או פסוקים, עד חציה. 2. היו בה אותיות מטושטשות. פשטות הדברים הוא שהכותב שהשמיט לא הניח מקום לכתוב אותן פסוקים אלא השמיטן בטעות, ולא נעשה שם פרשה. מאידך היכא שיש אותיותמטושטשותשאין רשומן ניכר, יש לעיין אם זה מייצר פרשה. ואם ננק...
על ידי רב טקסט
ג' מרץ 12, 2019 11:54 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שמע כל מילה אך החמיץ אותיות.
תגובות: 20
צפיות: 2210

Re: שמע כל מילה אך החמיץ אותיות.

אצל הקורא אותו אני שומע דרך כלל אפשר לעמוד על כל אות. (מובן שאין הכוונה לאותיות הנקראים אצלינו בשווה). כשקורה ואות אחת אינה ברורה מעצמותה אני אומר התיבה, וכבר היו לי כמה פעמים שלא הוצרכתי לומר אחריו שום מלה בכל המגילה.
על ידי רב טקסט
ג' מרץ 12, 2019 11:51 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: להשמיד [ו]להרג ולאבד, בפניהם/לפניהם
תגובות: 135
צפיות: 23814

Re: להשמיד [ו]להרג ולאבד, בפניהם/לפניהם

גם במגילה השאיר שניהם, הוסיף התיקון בין שהיטין.
לענין לפניהם יש בזה סתירה בין שו"ת שבט סופר וחוט המשולש איזו תלה הבי"ת או הלמ"ד. ואצל להרג תלה הוי"ו בין השטין.
על ידי רב טקסט
ב' מרץ 11, 2019 7:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "על כיסוי הדם בעפר" - בעפר בסגול או בעפר בשווא?
תגובות: 14
צפיות: 1247

Re: "על כיסוי הדם בעפר" - בעפר בסגול או בעפר בשווא?

ראה כאן בסוף העמוד. אמנם בספרינו יתן כעפר קשתו בסגול, ואולי גם שם מבורר, ועל דרך אש ומים.
סוף סוף אם נסכים ש'עפר' סתם נאמר על דרך המבוררים, הדרא קושיא לדוכתה, דהא גם בציווים אשכחן הכי באש, ושרף אותו על עצים באש.
על ידי רב טקסט
ב' מרץ 11, 2019 6:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 751
צפיות: 109016

Re: אמן אחרי ברכה בלשון ארוך ומנהג רבינו יונה

ויש לשאול עוד למה היה אומר עם ש"צ כלל אם ש"צ מוציא יד"ח. ומקודם שאציע תשובה אפשרית, אזכיר שבסי' נ"ט על מה שהביא הטור שאביו הרא"ש היה אומר עם ש"צ ברכת יוצר מלה במלה מחשש שיפנה לבו, כתב בית יוסף שהיה אפשר לו לעשות כמנהג רבינו יונה לומר רק עד החתימה, ועל זה כתב דאולי רבינו...
על ידי רב טקסט
ד' מרץ 06, 2019 8:16 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: קריאה בלילה לבני הכפרים
תגובות: 3
צפיות: 653

Re: קריאה בלילה לבני הכפרים

מה שנעלנ"ד א. אפשר דצריך דוקא דביום יהיה השני, כלשון הגמ' ולחזור ולשנותה ביום, או אפשר דאם מקדימין מקדימין לכולה מילתא ולא שייך לחלק בזה. ואולי תלוי בהשאלה אם אפשר להם ליתן מתנות לאביונים בי"ד או צריכים ליתן דוקא ביום קריאתה. ב. הוא פוסק שבי"ד אין צריכים לטרוח אחר י', איך יסתדרו בזה ת...
על ידי רב טקסט
ד' מרץ 06, 2019 7:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עוזרת נכרית בבית, מהו לעניין חשש יין נסך?
תגובות: 18
צפיות: 2016

Re: עוזרת נכרית בבית, מהו לעניין חשש יין נסך?

יש באוצר קונטרס 'למנקיות ולקשות הנסך' על ענין זה
על ידי רב טקסט
א' מרץ 03, 2019 1:58 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: להשמיד [ו]להרג ולאבד, בפניהם/לפניהם
תגובות: 135
צפיות: 23814

Re: להשמיד [ו]להרג ולאבד, בפניהם/לפניהם

חיבור המלות
על ידי רב טקסט
א' מרץ 03, 2019 1:13 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: להשמיד [ו]להרג ולאבד, בפניהם/לפניהם
תגובות: 135
צפיות: 23814

Re: להשמיד [ו]להרג ולאבד, בפניהם/לפניהם

במאמר שהעליתי נתבארו שתי נקודות, א' שבמגילה ההחזרה על טעות שהענין משתנה הוא מטעם דנחשב שלא קרא אותה מלה. הב' שאף אם כללות המאמר והמשפט לא השתנה אלא המלה עצמה השתנה מחזירין על זה, ומבואר דגם זה חשיב מלה אחרת. דומני שזה הוכח במאמר די ברור בס"ד. אם כת"ר מסכים לזה, הרי מעתה כל הדיון אם יש לנו ...
על ידי רב טקסט
ה' פברואר 28, 2019 8:04 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 1074
צפיות: 209622

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

ודאי לא, זוהי גרש של סוף מלת החכמי'. עם כי עוד לא ברירא לי שאמנם הנכון 'ידעתי'
על ידי רב טקסט
ה' פברואר 28, 2019 7:32 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 1074
צפיות: 209622

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

[quote="הוד_והדר"]מי יכול לעזור - המוזרח בצבע אדום[quote] דשפיר ושמין ומצלח -נכון ואתעודד - נכון סגני חזני -נכון עלות = עלותם ... יעלה = ידעתי יעלה, כך נראה ... ... ... יגדלהו = הא-ל המלמד לאדם דעת יגדלהו יאריך ימיו = יאריך ימי' [=ימים] ... יחדיו = והנוחי' [והנוחים] יחדיו, כך נראה תמימי. =...
על ידי רב טקסט
ה' פברואר 28, 2019 7:16 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: להשמיד [ו]להרג ולאבד, בפניהם/לפניהם
תגובות: 135
צפיות: 23814

Re: להשמיד [ו]להרג ולאבד, בפניהם/לפניהם

תלוי מה הדגש בא לומר.

כאן הוי"ו בא לומר משהו. מה שאתה מבין גם בלא זה מועיל לגבי הגדרת המלה, לא נראה לי.
אני נראה כבר כתוקע עצמו לדבר הלכה?
על ידי רב טקסט
ה' פברואר 28, 2019 7:03 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: להשמיד [ו]להרג ולאבד, בפניהם/לפניהם
תגובות: 135
צפיות: 23814

Re: להשמיד [ו]להרג ולאבד, בפניהם/לפניהם

אכן טעיתי בחפזי כאילו יש כאן קרי וכתיב (כמו שהז מופיע למעשה בקצת ספרים משובשים)

לענין הוי"ו, אכן לא נשתבש כוונת כלל המאמר אבל כשהפסוק מפרש את הוי"ו כחלק מן המלה, ואתה מדלגו, אמרת מלה אחרת. לפי דמיוני.
על ידי רב טקסט
ה' פברואר 28, 2019 6:59 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שמע כל מילה אך החמיץ אותיות.
תגובות: 20
צפיות: 2210

Re: שמע כל מילה אך החמיץ אותיות.

ואם הדיון מצד השומע, כשידוע שהקורא קרא היטב, ידוע שבלקט ישר מחלק בזה בין אנשים לנשים עד כמה צריכים לשמוע חתוך האותיות. ומי יבהיר לנו ההגדרה המדויקת לאנשים ולנשים.
על ידי רב טקסט
ה' פברואר 28, 2019 6:58 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שמע כל מילה אך החמיץ אותיות.
תגובות: 20
צפיות: 2210

Re: שמע כל מילה אך החמיץ אותיות.

אם האותיות באמת נבלעים מכח שטף הדיבור, עד שהקורא עצמו לא ביטאם. הנה על הקורא לאהרן הרן, משמע בפמ"ג סי' קמ"ב, דמה שאין מחזירין על זה מפני ששתי האותיות גרוניות, והיינו שלפי דרך קריאתו הכחיד האחת תחת לשונו. ולפי זכרוני כן כתב יותר מפורש בדברי מלכיאל ח"ה סי' כ'. ואפשר עוד שתלוי בספקו של ה...
על ידי רב טקסט
ה' פברואר 28, 2019 6:44 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: להשמיד [ו]להרג ולאבד, בפניהם/לפניהם
תגובות: 135
צפיות: 23814

Re: להשמיד [ו]להרג ולאבד, בפניהם/לפניהם

לא הבנתי למה השינוי של "להרג" במקום "ולהרג" או איפכא נחשב אצל כת"ר כשינוי במבנה המלה יותר מ"היהודים" "היהודיים" או כל חוסר דקדוק אחר. לגבי בפניהם לפניהם - לא הבנתי איך אפשר לומר שלא התייצבו לפניהם כלל הרי הרגו חמשה ושבעים אלף? יתכן שיש הבדל במשמעות בין &...
על ידי רב טקסט
ה' פברואר 28, 2019 2:48 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: להשמיד [ו]להרג ולאבד, בפניהם/לפניהם
תגובות: 135
צפיות: 23814

Re: להשמיד [ו]להרג ולאבד, בפניהם/לפניהם

נא לקרא המאמר שהעליתי ולא אמרו רבנן בכפילא אך בקיצור, הפר"ח והגר"א חולקים - מכח האי ירושלמי דיהודים יהודיים - על הכרעת הרמ"א גבי קרה"ת, אנו דנים האם בקריאת התורה מחזירים על זה לפי הכרעת הרמ"א. ואדרבה מתוך דברי הפוסקים שהבאת נראה דלדעת הרמ"א יוצא שאין הבדל בין מגילה לקרה...
על ידי רב טקסט
ה' פברואר 28, 2019 2:35 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: שומע את הקריאה - אבל חולם - לא יצא יד"ח!
תגובות: 14
צפיות: 3260

Re: שומע את הקריאה - אבל חולם - לא יצא יד"ח!

יש על זה מאמר ארוך בקובץ 'פעלים לתורה' גליון כ"ה.
http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=7&t=17672#p269368
על ידי רב טקסט
ה' פברואר 28, 2019 2:00 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: להשמיד [ו]להרג ולאבד, בפניהם/לפניהם
תגובות: 135
צפיות: 23814

Re: להשמיד [ו]להרג ולאבד, בפניהם/לפניהם

הבאתי המאמר להראות המחלקת על טעות של הוספת\הסרת וי"ו החיבור גבי קריאת התורה. לא רציתי להגיב כאן על כללות הענין, אבל אם אתב כבר שואל, לענ"ד במגילה לכו"ע כל שינוי מצד מבנה המלה מגדיר את המלה למלה אחרת ונחשב שדילג. ולדעת הח"א והמשנ"ב הוא הדין לקריאת התורה. ובכלל זה ההשינויים בי...
על ידי רב טקסט
ד' פברואר 27, 2019 7:08 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: כפילת התיבות: אל יד שעשגז / על יד שעשגז
תגובות: 2
צפיות: 627

Re: כפילת התיבות: אל יד שעשגז / על יד שעשגז

כאן זה בגדר איתמר הילכתא.

אצל בפניהם,להרג - הלא המנהג בספרי אשכנז [הוא\היה] בבי"ת ובלא וי"ו, וחששו גם לעדויות המסרה.
אם המנהג התפשט גם למדינות שקבלתם היה מעולם כפי עדויות המסרה, הוא על דרך התפשטות הנהגות ממדינה למדינה.
אבל לחדש לחשוש לדעה שודאי אינה קבלתנו, אתמהה.
על ידי רב טקסט
ג' פברואר 26, 2019 10:01 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: להשמיד [ו]להרג ולאבד, בפניהם/לפניהם
תגובות: 135
צפיות: 23814

Re: להשמיד [ו]להרג ולאבד, בפניהם/לפניהם

לענין קריאת התורה הביא בבית יוסף מן הירושלמי דשינוי בין אם ל-ואם מחזירין עליה. אלא ששם נחלקו הפוסקים אם למעשה קי"ל כן, שהב"י הוכיח מזה כדעת הרמב"ם והאחרונים נחלקו אם פסק הרמ"א דתלוי בשינוי ענין הוא לפי הרמב"ם או לא. יישר כח. אולי תציין מיהם הדעות? בקובץ פעלים לתורה, גליון ז...
על ידי רב טקסט
ב' פברואר 25, 2019 10:29 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מסורת הפתוחות והסתומות בתורה
תגובות: 93
צפיות: 14289

Re: מסורת הפתוחות והסתומות בתורה

תודה רבה על המקור בברכי יוסף. הוכחה אחת זכורה לי כעת, והוא מה שפסקנו מלכתוב אותיות הלפופות ושאר המשונות, ע"פ פסק חכמי צפת, בעדות ר' מאיר הסופר המובא ב שלטי הגבורים דף קע"ד א' . (אגב, כאן בתמונה 17, אפשר לראות עדות זו בכתב ידו של ר' מאיר הסופר עצמו. וראה כאן יותר אודותיו). שכתב: וכתב הסופר ...
על ידי רב טקסט
ב' פברואר 25, 2019 10:08 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: להשמיד [ו]להרג ולאבד, בפניהם/לפניהם
תגובות: 135
צפיות: 23814

Re: להשמיד [ו]להרג ולאבד, בפניהם/לפניהם

לענין קריאת התורה הביא בבית יוסף מן הירושלמי דשינוי בין אם ל-ואם מחזירין עליה. אלא ששם נחלקו הפוסקים אם למעשה קי"ל כן, שהב"י הוכיח מזה כדעת הרמב"ם והאחרונים נחלקו אם פסק הרמ"א דתלוי בשינוי ענין הוא לפי הרמב"ם או לא.
על ידי רב טקסט
ה' פברואר 21, 2019 8:35 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מסורת הפתוחות והסתומות בתורה
תגובות: 93
צפיות: 14289

Re: מסורת הפתוחות והסתומות בתורה

נא לסלוח על האיחור.
לפי זכרוני היו לי מאז כמה מקורות דומות לזה שיש ליזהר בכל פרשה לעצמה לעשותה כראוי.
ולענ"ד גם מסברא צ"ל כן, כי כתיבת ספר תורה אינה מסתכמת ביצירת חפצא של ספר תורה כשר, אלא כותב את התורה, וצריך לכתוב הכל כדין עד מקום שידו מגעת.
על ידי רב טקסט
ג' פברואר 12, 2019 10:16 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מסורת הפתוחות והסתומות בתורה
תגובות: 93
צפיות: 14289

Re: מסורת הפתוחות והסתומות בתורה

מאחר שמבואר בכמה מקורות שהרמב"ם למד גם הצורות של הפתוחות והסתומות מתוך ספר המדויק, ולא רק מקומן של הפתוחות והסתומות, מוכח מזה שלפחות בקצת הפרשיות היה ידוע אם צריך להיות שם פתוחה או סתומה, ולא מכח הספר המדויק, ועל ידי זה היה בכחו להוציא מסקנא מתוך אותו המקום, ע"פ מה שראה בספר המדויק, שכך צו...

עבור לחיפוש מתקדם