החיפוש הניב 1764 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי פלתי
ב' מאי 28, 2018 8:52 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: האם שאיפה לחיים מרוממים עושקת את החיים ה'פשוטים'?
תגובות: 12
צפיות: 254

Re: האם שאיפה לחיים מרוממים עושקת את החיים ה'פשוטים'?

המדהים ביותר ב'זה לצד זה', היה כאשר יצאה החוברת המפורסמת מאוד 'תשובה' של הרב אבר, שנידונה פה ובכל עולם התורה, כאשר היא מציגה 'בשורה' מהפכנית ביחס לכל מה שהכרנו כתשובה, זה עמד בסתירה גלויה לכל מה ש'אור ישראל' פיתחה באלול ובימים הנוראים, ואכן הרב רוזן לא איפשר את מכירת החוברות בישיבה... לא יאומן. לא ...
על ידי פלתי
ב' מאי 28, 2018 8:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דפי הרי"ף (נמוקי יוסף)
תגובות: 3
צפיות: 101

Re: דפי הרי"ף (נמוקי יוסף)

מדבר כתב:
הבטחתי כתב:שאלתך חסרה ביותר, לאיזה סדר מדובר, מה המ"מ הנצרך.
עכ"פ, ברי"ף וילנא יש ציונים בצד לדפים של כמה מהדורות אולי משם תושע.

דרכי משה סימן י"א ס"ק ב'

ראה בטור שירת דבורה שם מביא המ"מ שאתה מחפש לפי הדפוסים שלנו.
על ידי פלתי
א' מאי 27, 2018 7:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיצד חיו הלוים במדבר עם נשותיהם?
תגובות: 8
צפיות: 170

Re: כיצד חיו הלוים במדבר עם נשותיהם?

שברי לוחות כתב:בספר אמרי בינה נחמני בחלק אמרי נועם סוף פר' כי תצא הקשה כן
ותירץ שהיו להם מחילות שלא נתקדשו

בכל החניות שחנו חפרו מחילות?
על ידי פלתי
ד' מאי 23, 2018 4:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אהלות פ"ג מ"א מגע ואהל אם שם אחד הם אם לאו
תגובות: 9
צפיות: 130

Re: אהלות פ"ג מ"א מגע ואהל אם שם אחד הם אם לאו

התורה גילתה לנו חידוש בטומאת מת שלא רק במגע ממש מטמא אלא אפילו בכעין מגע דהיינו באהל. אבל בשרץ לא חידשה התורה שיהא אהל כמגע.
אין הפירוש שאין שום הבדל בין מגע לאהל. כמובן שיש הבדל, רק התורה גילתה לנו שלענין טומאת מת אין הבדל.
על ידי פלתי
ד' מאי 23, 2018 11:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ
תגובות: 54
צפיות: 832

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

מהיכא פשיטא לך שהולכים בטומאות אחרי חזקה?! כל עיקר הלימוד שהולכים אחר חזקה באיסורין נלמד מדיני טומאה וטהרה. חולין י' ע"ב. אמת. אבל בספק נגיעת שרץ - לא תמיד הולכים אחרי החזקה. יתכן שיש מקרים שלא הלכו בהם אחר החזקה, אבל לא פוסקים סתם לחומרא בלי סיבה. יש ספק טומאה ברשות הרבים שטמא אפילו נגד חזקת ...
על ידי פלתי
ד' מאי 23, 2018 11:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: אהלות פ"ג מ"א מגע ואהל אם שם אחד הם אם לאו
תגובות: 9
צפיות: 130

Re: אהלות פ"ג מ"א מגע ואהל אם שם אחד הם אם לאו

כמובן שצריך לומר שס"ל לר' דוסא שאהל דומה למגע יותר מאשר דומה למשא, דהאהל עושה כביכול חיבור ונגיעה. אבל זה רק אחרי הגזה"כ דמת מטמא באהל, ולא נאמר שממילא בכל הטומאות יהא אהל כמגע.
על ידי פלתי
ד' מאי 23, 2018 10:49 am
פורום: בית המדרש
נושא: אהלות פ"ג מ"א מגע ואהל אם שם אחד הם אם לאו
תגובות: 9
צפיות: 130

Re: אהלות פ"ג מ"א מגע ואהל אם שם אחד הם אם לאו

ביליצער ענה תשובה פשוטה. כאשר התורה אומרת שטומאת מת מטמאה באהל, אז יש מקום לטעון שכיון שהתורה טימאתו כנוגע בשאר טומאות, א"כ מצטרף מאהיל לנוגע כיון דשניהם מטמאים במת. ומה לי מאהיל מה לי נוגע, כיון שזה וגם זה מטמאין. וזהו רק היכא דגלי לן קרא דמטמא באהל. אבל אין זה הטעם לומר שאהל יחשב כנגיעה בשאר ...
על ידי פלתי
ד' מאי 23, 2018 10:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ
תגובות: 54
צפיות: 832

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

שוב תודה והתפעלות לטובה מהחכמים דפה. בשני מקרים דומים ברור לי מה תהיה ההכרעה, אמנם אשמח לשמוע חו"דכם. א] בשעה 8 הוא טבל בודאי, הספק הוא האם נגע בשרץ בשבע או בתשע. פסה"ד: טהור. ב] בשעה 8 נגע בשרץ ודאי, הספק הוא האם טבל במקווה בשבע או בתשע. פסה"ד: טמא. וזה נכון בין אם היה טהור מעיקרא א...
על ידי פלתי
ד' מאי 23, 2018 9:12 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 200
צפיות: 3904

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

ההוא דאמר כתב:וביותר דהלא העבודה היתה בכל עת במקדש, והאצטבאות מכורח המציאות היו דבר יום ביומו, ואם כן היאך ניתן לומר שזה נחשב כדרך עראי, וצ"ע.

כמדומה שרק בערב פסח היו פוקקין ולא בשאר ימות השנה וכדפרש"י למה פוקקים את העזרה בערבי פסחים.
על ידי פלתי
ד' מאי 23, 2018 8:18 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 200
צפיות: 3904

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

לה, א איך בנו את האצטבאות בעזרה והלא הכל בכתב מיד ה' ולעבודה היכי אזלי אזלי אאיצטבי. שמעתי להקשות, היאך בנו אצטבאות בעזרה, והלא שנינו לעיל [לג, א] ו ליעבד פישפש אביי ורבא דאמרי תרוייהו {דברי הימים א כח-יט} הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל (את) כל מלאכת התבנית. היינו, שצריך שאת כל מלאכת בנין בית המקדש, תהי...
על ידי פלתי
ד' מאי 23, 2018 8:07 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 200
צפיות: 3904

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

כט, א מהי ההו"א שהמאחר נדרו יפסל הקרבן? בן עזאי אומר אותו מה ת"ל לפי שנא' {דברים כג-כב} לא תאחר לשלמו יכול אף מאחר נדרו בלא ירצה ת"ל אותו אותו בלא ירצה ואין המאחר נדרו בלא ירצה. צריך עיון טובא, מה ההו"א שכאשר עובר הגברא באיסור דלא תאחר לשלמו, ומשהה את הקרבן ג' רגלים, יפסל מכח זא...
על ידי פלתי
ד' מאי 23, 2018 7:54 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 200
צפיות: 3904

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

לה, א מדוע הדם חוצץ והלא כל לנאותו אינו חוצץ אמר להם רבי יהודה לדבריכם למה פוקקין העזרה, אמרו לו שבח הוא לבני אהרן שיהלכו עד ארכובותיהן בדם, והא דם הוי חציצה . יש לעיין, דמאחר והדם הוי כבוד ושבח לבני אהרן, אם כן מהי פירכת הגמ' 'והא דם הוי חציצה'. והלא קיי"ל [סוכה לז, א] דכל לנאותו אינו חוצץ. ו...
על ידי פלתי
ג' מאי 22, 2018 11:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ
תגובות: 54
צפיות: 832

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

הנגיעה בשרץ היתה בודאי לאחר שטבל בראשונה. וכאשר נגע בשרץ היה בודאי בחזקת טמא ורק יש ספק אם נטהר בטבילה שבמקוה השני. אני לא מבין איזה דמיון מצאת לנדון דידן, ובטח שאין לך מה להתבייש ששכחת.
על ידי פלתי
ג' מאי 22, 2018 7:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ
תגובות: 54
צפיות: 832

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

הרמב"ם שם מדבר על שני מקוואות, שאחד כשר ואחד פסול, ומתאר מצב שאדם טבל בשניהם בזה אחר זה, ובין שתי הטבילות נטמא בוודאי, שזה בדיוק נדו"ד - ספק אם הטבילה במקווה הכשר קדמה לנגיעה בשרץ או להיפך. ובכל האפשרויות שמדובר שם - לא מעמידים על חזקת טומאה ולא על חזקת טהרה, ולא מחלקים בין ספק ברה"י...
על ידי פלתי
ג' מאי 22, 2018 6:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ
תגובות: 54
צפיות: 832

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

מריה דאברהם! מה שייך כאן מחזיקין מטומאה לטומאה? הרי לא יתכן לומר שהוא טמא עכשיו אא"כ נאמר שנטהר מטומאתו הראשונה קודם שנגע בשרץ. לענ"ד צריך לדון על השאלה מהצד הזה. מה הדין אם הוא לא היה טמא קודם אלא שיודע שנגע בשרץ ושנכנס למקוה וא"י איזה קודם? לכאורה פשוט שנעמיד אותו בחזקת טומאה דהא ו...
על ידי פלתי
ג' מאי 22, 2018 6:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ
תגובות: 54
צפיות: 832

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

הרמב"ם שם מדבר על שני מקוואות, שאחד כשר ואחד פסול, ומתאר מצב שאדם טבל בשניהם בזה אחר זה, ובין שתי הטבילות נטמא בוודאי, שזה בדיוק נדו"ד - ספק אם הטבילה במקווה הכשר קדמה לנגיעה בשרץ או להיפך. ובכל האפשרויות שמדובר שם - לא מעמידים על חזקת טומאה ולא על חזקת טהרה, ולא מחלקים בין ספק ברה"י...
על ידי פלתי
ג' מאי 22, 2018 1:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ
תגובות: 54
צפיות: 832

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

לכאורה זה תלוי עם מה שהיה לפני לידת הספק. שאם היה טהור, אז יש לו חזקת טהרה ואין להוציאו מחזקתו מספק. איזו חזקת טהרה? הרי הוא בוודאי נגע בשרץ לאחר מכן, וכדבריך: ואם היה טמא, אז לא שייך בזה לומר העמידנו על חזקת טמא, שהרי הטבילה בודאי הוציאה אותו מחזקת טמא שהיה מקודם... הרי גם אם היה טהור לא שייך להעמ...
על ידי פלתי
ג' מאי 22, 2018 12:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ
תגובות: 54
צפיות: 832

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

לא חשבתי על זה. ובכן, אם כך היה הספק, אז זיל לאידך גיסא, בודאי מחזקינן ליה בחזקת טומאה. היות ובשעה 10 היה בודאי טמא, ואילו לגבי הטבילה אין לנו שום ידיעה אימתי היתה ואין חזקת טהרה. ומה בדיוק השאלה? ברור שהוא בחזקת טמא. האם ידיעת השעה היא הקובעת? בכל אופן לא כתבתי כך אלא לדבריך, שכתבת ש"ידוע לנו...
על ידי פלתי
ג' מאי 22, 2018 12:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ
תגובות: 54
צפיות: 832

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

לא בטוח בכלום. אני רק אומר דבר אחד. חזקה צריכה להיות מבוררת. צריך רגע מסויים שאנו יודעים שהיה בחזקת טמא או בחזקת טהור. \ לגבי הטומאה אין לנו שום רגע שבודאי לנו שהיה טמא. והלכך לא שייך להעמידו בחזקת טמא. לגבי הטהרה היה לנו רגע שבודאי לנו שהיה טהור והלכך שייך להעמידו בחזקת טהור. אם הבנת את השאלה אחרת...
על ידי פלתי
ג' מאי 22, 2018 11:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ
תגובות: 54
צפיות: 832

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

לא בטוח בכלום. אני רק אומר דבר אחד. חזקה צריכה להיות מבוררת. צריך רגע מסויים שאנו יודעים שהיה בחזקת טמא או בחזקת טהור. \ לגבי הטומאה אין לנו שום רגע שבודאי לנו שהיה טמא. והלכך לא שייך להעמידו בחזקת טמא. לגבי הטהרה היה לנו רגע שבודאי לנו שהיה טהור והלכך שייך להעמידו בחזקת טהור. אם הבנת את השאלה אחרת,...
על ידי פלתי
ג' מאי 22, 2018 11:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ
תגובות: 54
צפיות: 832

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

אני לא מתבייש שלא הכרתי רמב"ם, אך עיינתי שם ולענ"ד אין שם ולו רמז קלוש לנידון דידן. אדרבה אולי תעתיק את הקטע הרלוונטי מה שקשור לעניינינו. בקשר להעתק והדבק שעשית, זה מאד נחמד אבל למעשה הוא טעות. כי באמת כאשר טבל הוא היה בודאי טהור, ואתה יכול להצביע על שעה מסויימת שמשם ואילך העמידנו על חזקת ...
על ידי פלתי
ג' מאי 22, 2018 10:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ
תגובות: 54
צפיות: 832

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

אינני מבין מאי איכפת לן באותו (ספק) טבילה שאחרי הנגיעה. יש כאן אדם טמא שספק טבל ספק לא טבל, ותו לא. למה ספק טבל? ידוע לנו שטבל, וידוע לנו שאחרי הטבילה היה טהור. ממילא כל מה שהיה קודם לכן אינו נוגע לנו. הספק היחיד העומד בפנינו הוא אם אחר הטבילה חזר ונטמא שוב. למה ספק נגע? ידוע לנו שנגע, וידוע לנו שא...
על ידי פלתי
ג' מאי 22, 2018 7:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 497
צפיות: 24325

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

המכון כתב:והתפלאו מדוע זה לא נתפרש במשנה במישרין

נזירה.jpg
נזירה.jpg (42.48 KiB) נצפה 148 פעמים
על ידי פלתי
ה' מאי 17, 2018 11:19 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהירות האור עפ"י תורה
תגובות: 191
צפיות: 2468

Re: מהירות האור עפ"י תורה

חשבתי שאתה רוצה להגיד שהתאוריה הגיונית. נגיד לדוגמא שלצמוח עין לוקח כמה מליון שנה, כיון שהעין מורכב ממיליוני חלקים, היינו צריכים לראות במשך כמה דורות איזה שהוא התחלה של צמיחה של עין, ולמה כל דבר הוא בשלימותו, ולא רואים שום דבר באמצע התפתחותו. התשובה היא שהכל גדל ביחד. קח נא לדוגמא פרח אחד, הפרח מור...
על ידי פלתי
ה' מאי 17, 2018 7:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהירות האור עפ"י תורה
תגובות: 191
צפיות: 2468

Re: מהירות האור עפ"י תורה

מלבב כתב:
פלתי כתב:אבל לכל הדעות העולם לא קיים יותר מ12 מיליארד שנה.

טוב. אז 12 מילארד. אולי תסביר כבר למה אתה חותר? אני בסה"כ ניסיתי להסביר מדוע אין אנו רואים את השינויים בעינינו, ועל זה אמרתי שכל שינוי לוקח אלפי או מליוני שנים. באופן שאי אפשר לראות את זה בתקופה של כמה דורות בלבד.
על ידי פלתי
ד' מאי 16, 2018 11:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהירות האור עפ"י תורה
תגובות: 191
צפיות: 2468

Re: מהירות האור עפ"י תורה

מלבב כתב:
פלתי כתב:3 מליארדי שנים. מה הבעיה?

כנראה שאתה לגמרי לא מודע למורכבות של בן אדם

קיבלתי. אז 3000000 טריליוני שנה.
על ידי פלתי
ד' מאי 16, 2018 9:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהירות האור עפ"י תורה
תגובות: 191
צפיות: 2468

Re: מהירות האור עפ"י תורה

3 מליארדי שנים. מה הבעיה?
על ידי פלתי
ד' מאי 16, 2018 8:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהירות האור עפ"י תורה
תגובות: 191
צפיות: 2468

Re: מהירות האור עפ"י תורה

מקדש מלך כתב:מישהוא ראה פעם נברא בעולם שהשתנה מבריאתו המקורית במהלך השנים?

אני מקווה שאתה לא מצפה שנראה עכברים שנהפכים לחמורים בין לילה. לפי תורת האבולוציה כל שינוי ולו הקטן ביותר, יכול לקחת אלפי או מליוני שנים.
על ידי פלתי
ד' מאי 16, 2018 10:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהירות האור עפ"י תורה
תגובות: 191
צפיות: 2468

Re: מהירות האור עפ"י תורה

אפשר לומר שמעולם לא נוצרו, אלא שהעולם נברא בצביונו, ובכדי שיהא בצביונו נחוץ שמיד יהיו נראים כוכבים שמתפוצצים ונעלמים. באותה מידה ניתן לומר שהעולם נברא רק לפני 5 דקות בצורה שנראה כביכול שהיה מתן תורה לפני 3,000 שנה ח"ו. זה נכון. וגם אפשר לומר שהכל חלום. אבל הרי אנחנו מאמינים שהעולם נברא מתי שנב...
על ידי פלתי
ד' מאי 16, 2018 10:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהירות האור עפ"י תורה
תגובות: 191
צפיות: 2468

Re: מהירות האור עפ"י תורה

ישן ישן הקב"ה ברא את עולמו באופן כזה שהאור היה באמצע מסעו זאת אומרת קח ה'תשע"ח שנים אחורה, תחשבן מה היה מצב האור אז, זה רגע הבריאה. (כמובן שכל התאוריות הנ"ל הם מחזקות מאד לראות בעינים את הבריאה, כי הם מוכיחות בודאי נגד הסכלים של קדמות העולם) ואנחנו בשם ה"א נזכיר! זה הסבר נחמד, א...
על ידי פלתי
ד' מאי 16, 2018 10:01 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהירות האור עפ"י תורה
תגובות: 191
צפיות: 2468

Re: מהירות האור עפ"י תורה

המדענים העידו כבר על עצמם שיודעים לומר דברים טפשיים לחלוטין במקום להאמין בה', לדוגמא [אל] תעיין בויקיפדיה ערך "שמש" איך בטעות נוצרה השמש בדיוק במקום המתאים, עפ"ל, וגם תיאוריית "מפץ הגדול" עפ"ל וכו' וללמד על הכלל כולו יצא אני לא מבין את הסתירה. וכי אי אפשר להצדיק כל מינ...
על ידי פלתי
ד' מאי 16, 2018 9:42 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהירות האור עפ"י תורה
תגובות: 191
צפיות: 2468

Re: מהירות האור עפ"י תורה

אבלציה נראה כהזיות והבלים שאנשים שיסכימו להאמין בכל מיני הבלים, שמקוף נעשה אדם, ומחתול נעשה עכבר, דברים בלתי הגיוניים ואינם עולים על הדעת, (ואף שיש מאובנים עדיין אינו עולה על הדעת התיאוריה) מאשר להאמין בה'. זה בכלל לא נראה כמו הזיות והבלים. הדברים האלו מבוססים מאד וכמדומה שרוב המדענים מקבלים את התו...
על ידי פלתי
ד' מאי 16, 2018 9:19 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהירות האור עפ"י תורה
תגובות: 191
צפיות: 2468

Re: מהירות האור עפ"י תורה

לילדים קטנים זה בסדר להגחיך את התורה הזו ולהמחיש להם שזה שטויות לומר שמחתול נעשה עכבר (בהנחה שהם עדיין לא מכירים את המדרש שמאדם נעשו קופים ופילים). להיפך, אחרי שהם מכירים את המדרש הם מבינים שגם כנעשה עכבר מחתול זה נס ולא טבע! באמת אין שום חילוק בין טבע לנס. הרי כל הטענה והגיחוך על תורת האבולוציה הו...
על ידי פלתי
ד' מאי 16, 2018 8:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהירות האור עפ"י תורה
תגובות: 191
צפיות: 2468

Re: מהירות האור עפ"י תורה

מצד שני ברור שתיאורית האבולציה מאד מסתברת מבחינה מדעית... מבחינה מדעית, תיאוריית האבולוציה היא שטויות ורק שטויות. המדענים שמאמינים בה, או שהם באמת לא מבינים במה הם מאמינים, או שמאמינים מחוסר אופציה אחרת. אני מתחבר לדבריך, אבלציה נראה כהזיות והבלים שאנשים שיסכימו להאמין בכל מיני הבלים, שמקוף נעשה אד...
על ידי פלתי
ו' מאי 11, 2018 6:54 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 200
צפיות: 3904

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

חיים סגל כתב:אכן, אך לכאורה גם אין איסור משום פירוע ראש, וממילא שייך למיבעי

מדוע שלא יהא איסור פרוע ראש בפיאות?
על ידי פלתי
ד' מאי 09, 2018 9:47 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: לעומת המקטרגים: מחשבות על חגיגות ל"ג בעומר
תגובות: 320
צפיות: 6327

Re: לעומת המקטרגים: מחשבות על חגיגות ל"ג בעומר

אכן דברים כדרבונות, הסיפור הכי מפורסם עם הגר"א שדנו בו הפוסקים הליטאים הוא פלוקלור בעלמא, אף אחד לא מאמין לסיפורי המגידים, אבל עם כמה סלחנות! הנה חזון אחרית הימים, פלוקלור על הגר"א חובר לסיפורים מגויירים משבחי הבעש''ט. כמה קל ופשוט. רק להזכירכם, הנידון כאן היה אמינותם של סיפורי חסידים... ...
על ידי פלתי
ג' מאי 08, 2018 2:36 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: לעומת המקטרגים: מחשבות על חגיגות ל"ג בעומר
תגובות: 320
צפיות: 6327

Re: לעומת המקטרגים: מחשבות על חגיגות ל"ג בעומר

לכאו' הביטוי צווח או צווח ככרוכיא, הוא על הגדרת הצעקה החזקה שקוראת בקול ניחר, כי אין שומע לו. ולא ביטוי נחות על האישיות של הצווח. ברור שאין זה ביטוי נחות של הצווח. וגם גועה כבהמה אינו ביטוי נחות אלא על הגדרת הבכיה מעומק הלב. משום מה אתה מתעקש כפרד שלא להודות ולהתנצל על ביטוייך הנחותים שהרב העליר זצ...
על ידי פלתי
ג' מאי 08, 2018 12:13 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: לעומת המקטרגים: מחשבות על חגיגות ל"ג בעומר
תגובות: 320
צפיות: 6327

Re: לעומת המקטרגים: מחשבות על חגיגות ל"ג בעומר

ועוד דבר הגאון רב פעלים עצמו כותב על הפר"ח דצווח ככרוכיא. אלמא דוקא לגבי התנא הקדוש הוא דס"ל דלא יאי הך מילתא. ודו"ק.
על ידי פלתי
ג' מאי 08, 2018 12:06 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: לעומת המקטרגים: מחשבות על חגיגות ל"ג בעומר
תגובות: 320
צפיות: 6327

Re: לעומת המקטרגים: מחשבות על חגיגות ל"ג בעומר

וכמו שכתוב בהרבה מאד מקומות "צווח ככרוכיא" שפירושו עגור או עורב. ואין בכך שום גנאי. הקדמתי רפואה למכה... אוסיף את תלונתו של מרן בעל רב פעלים על מה שכתב מהרש"ל "ואילו היה רשב"י עומד וצווח לפנינו..." (וכעס עליו אע"פ שלא הזכיר כרוכיה. אמנם המהרש"ל בחריפות לשונו ...
על ידי פלתי
ג' מאי 08, 2018 10:58 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: לעומת המקטרגים: מחשבות על חגיגות ל"ג בעומר
תגובות: 320
צפיות: 6327

Re: לעומת המקטרגים: מחשבות על חגיגות ל"ג בעומר

כן כן, התנאים אומרים על עצמם. ואפשר לראות המון ביטויים כאלו אצל גדולי הדורות: במקרה אני נזכר, בתפארת ישראל שמלא בביטויים מפליגים מאוד בהתבטלות כלפי רעק"א! אבל הוא כתב בעצמו על עצמו, אבל לכתוב זאת על אחרים? אני שאלתי את עצמי, בא נניח שאנו נכתוב על המגיד ממזעריטש או על הגר"א שעלו לרגל והיו ...

עבור לחיפוש מתקדם