החיפוש הניב 1795 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי פלתי
ג' יוני 19, 2018 3:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אם טנק מקבל טומאה
תגובות: 7
צפיות: 205

Re: אם טנק מקבל טומאה

כלי עץ שגדלו למעלה מארבעים סאה אינו מקבל טומאה. כיון שדינו ככלי העשוי לנחת. צריך לברר מה דין טנק, ולחלק משתי סיבות: 1. אינו עשוי עץ. 2. עשוי לטלטול לפי זה כל כלי מתכת המטלטלים צריך לברר מה דינם משתי סיבות: 1. אינם עשויים מעץ. 2. עשויים לטלטול. הרי זו גופא היתה השאלה, כיון שהוא כלי מתכת המיטלטל, מה ...
על ידי פלתי
ג' יוני 19, 2018 11:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: אם טנק מקבל טומאה
תגובות: 7
צפיות: 205

Re: אם טנק מקבל טומאה

כנראה שהשאלה היתה קצת אחרת. האם הטנק מציל מטומאה למי שיושב בתוכו. כדין שידה תיבה ומגדל.
על ידי פלתי
ב' יוני 18, 2018 12:27 am
פורום: בית התלמוד
נושא: זבחים כה: יש בגר בקבר?
תגובות: 5
צפיות: 117

Re: זבחים כה: יש בגר בקבר?

תניא שה תמים זכר בן שנה שיהא תמים ובן שנה בשעת שחיטה בקבלה בהולכה בזריקה מנין ת"ל יהיה כל הוייותי' לא יהיו אלא תם ובן שנה וכו' ומי איכא מידי דבשעת שחיטה בן שנה בשעת הולכה וזריקה בן שתים אמר רבא זאת אומרת שעות פוסלות בקדשים. לא הבנתי, האם אחרי השחיטה כשכבר הבהמה אינה חיה, עדיין יש משמעות במה שע...
על ידי פלתי
א' יוני 17, 2018 1:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?
תגובות: 48
צפיות: 1022

במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?

מצינו במחלוקת קורח, שהצליח לשכנע גדולי ישראל, 250 ראשי סנהדראות. קורח איש פיקח היה, ומנושאי הארון היה. אם הוא הצליח לשכנע 250 ראשי סנהדראות, אז מסתמא היה מצליח לשכנע כמעט כל אחד מאיתנו בחכמתו. איך אני הקטן אמור להתנהל במחלוקת בין גדולי ישראל? מנין לי החכמה לדעת מי צודק? או שמא, צריך לדעת שאין לי יד ...
על ידי פלתי
ה' יוני 14, 2018 8:13 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 284
צפיות: 13132

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

זבחים כו. נתלה וקבל מהו אמר ליה כשרה אמר ליה אישתבשת אין דרך שירות בכך למה לא נגעו בה מדין חציצה בינו לבין הרצפה (ואויר/רוח נקרא חציצה כדלעיל נכנסה רוח בין בשרו לבגדו אי לאו משום דדרך לבישה בכך) וקשה לדחוק ולומר דכיון דאין דרך שירות בכך ממילא נקרא חציצה. חזון איש קמא ל' ב' חזון איש.jpg אגרות משה אג...
על ידי פלתי
ד' יוני 13, 2018 4:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גימטריא בתקופת התנאים
תגובות: 22
צפיות: 369

Re: גימטריא בתקופת התנאים

השעיר החיי כתב:תודה אבל שניהם לא תנאיים

קדוש יהיה דילפינן מיניה סתם נזירות ל יום. עי' בתוס' נזיר ו' ע"ב ד"ה שומע אני שכתבו דגם ר' יאשיה שהוא תנא דורש מגימטריא זו. וכן פירש הרא"ש שם.
על ידי פלתי
ג' יוני 12, 2018 7:33 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 284
צפיות: 13132

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

נ״ה ע״א אי הכי אפוקי נמי, לחדא מפקינן מתרתי לא מפקינן כו׳ לכאורה הול״ל מתלת לא מפקינן וצע״ק. בשיעורי ר' משולם דוד עע"ז והניח בצ"ע. ולכאורה יש ליישב בקל, דפריך לרבא דכי היכי דאמרת דחדא מעיילינן תרתי לא מעיילין, ה"נ היה לך לומר גבי אפוקי דחדא מפקינן תרתי לא מפקינן. ואת לא אמרת הכי, אלא...
על ידי פלתי
ב' יוני 11, 2018 10:21 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 284
צפיות: 13132

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

נה. לכהנים ״לנשיהם״ ולבניהם כו׳ פירש״י ולנשיהם כדכתיב ואת חזה התנופה וגו׳ אתה ובניך ובנותיך . לכאורה צ״ע, איך ילפינן נשיהם של הכהנים מקרא של בנותיהם. אשמח בביאור בזה. קושיא יפה. עמדו על זה בחידושי ר' משולם דוד על אתר. וכן בתורת זאב אגרות סי' ק"ו. ובאמת יש לעיין מדוע לא כתב קרא ״אתה ואשתך ובניך...
על ידי פלתי
ב' יוני 11, 2018 8:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: נדרה בעמוקה שאם תלד בן תקרא אותו ע"ש - תקרא לו יונתן או יהונתן?
תגובות: 11
צפיות: 417

Re: נדרה בעמוקה שאם תלד בן תקרא אותו ע"ש - תקרא לו יונתן או יהונתן?

אפרים זלמן כתב:נדרי קבלה מצינו רק לענין מצוה, ולכאו' קריאת שם ע''ש תנא אינו מצוה. מלבד אם נשבעה.

שבועה בלשון נדר הוי שבועה.
על ידי פלתי
ב' יוני 11, 2018 8:28 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 284
צפיות: 13132

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

נ״ד ע״א ת״ש דתני לוי כו׳ ומביא סיד וקוניא וזפת כו׳ ומביא זפת וקוניא וממחה ושופך וזהו קרן כו׳ יש לדקדק, א) מדוע אצל היסוד הקדים קוניא לזפת ואצל הקרן הקדים זפת לקוניא? ב) מדוע לא הזכיר סיד אצל הקרן? ועיין הגהות הגר״א שהגיה דתיבת זפת נמחק וצ״ל גפסיס. אשמח בביאור כוונתו. ב) עי' במהדורת זכר חנוך שהביא ד...
על ידי פלתי
ב' יוני 11, 2018 8:24 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 284
צפיות: 13132

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:נה.

לכהנים ״לנשיהם״ ולבניהם כו׳
פירש״י ולנשיהם כדכתיב ואת חזה התנופה וגו׳ אתה ובניך ובנותיך.

לכאורה צ״ע, איך ילפינן נשיהם של הכהנים מקרא של בנותיהם.
אשמח בביאור בזה.

קושיא יפה. עמדו על זה בחידושי ר' משולם דוד על אתר. וכן בתורת זאב אגרות סי' ק"ו.
על ידי פלתי
א' יוני 10, 2018 1:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אבטיח מורכב על דלעת - האמנם?
תגובות: 7
צפיות: 272

Re: אבטיח מורכב על דלעת - האמנם?

הכותרת מטעה. זו אינה הרכבה אלא כלאי זרעים.
על ידי פלתי
ה' יוני 07, 2018 10:38 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: א ה ע
תגובות: 18
צפיות: 3160

Re: א ה ע

ברצוני לשאול את הבקיאים דפה שאלה פשוטה ותמימה. במבטא האשכנזי הקלאסי (רוסיה פולין ליטא גליציה וכו') אין הבדל בביטוי שלושת האותיות הנ"ל, "אהע", והכל נשמע אותו דבר. ואילו אצל עדות המזרח, תימנים וספרדים, ההבדל בולט, א-רגילה ה-רחבה ע-עמוקה, (הבנתם מה אני מתכוין, לא מכיר איך להגדיר את זה י...
על ידי פלתי
ג' יוני 05, 2018 7:00 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: הזיקא, הקיפא, התירא?
תגובות: 14
צפיות: 359

Re: הזיקא, הקיפא, התירא?

ניתן לראות ביו"ד תשלום של הנו"ן החסרה, שהרי השורש הוא: נתר, נקף, נזק. מסתבר שתפקיד היו"ד הוא להעמיד מלים אלה על משקל הֶפעל, למרות האות החסרה. יתכן. זו כבר סמטא שאין לי בה יד ורגל. אבל עדיין צריך ליישב את הגירסה שמופיעה הרבה בחז"ל ובראשונים "התירא" שהכניסו היו"ד אח...
על ידי פלתי
ג' יוני 05, 2018 6:55 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: הזיקא, הקיפא, התירא?
תגובות: 14
צפיות: 359

Re: הזיקא, הקיפא, התירא?

כדכד כתב:שלא תיקרא הַתָּר כמו כלב בן יפונה מן התרים את הארץ וכמו שכתבתי לעיל באשכול זה

ועכשיו כשכותבים עם יו"ד אפשר לקרוא יתר עם ה"א הידיעה ומה הועילו חכמים. וגם א"כ למה הוסיפו יו"ד ולא וא"ו למשל?
על ידי פלתי
ג' יוני 05, 2018 5:21 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צונאמי של 'השקפה'...
תגובות: 123
צפיות: 5125

Re: צונאמי של 'השקפה'...

שפתיים ישק. מזדהה לגמרי עם כל דבריך הנכונים והנבונים.
על ידי פלתי
ג' יוני 05, 2018 4:00 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: הזיקא, הקיפא, התירא?
תגובות: 14
צפיות: 359

Re: הזיקא, הקיפא, התירא?

אבל יש הבדל גדול, דבשלמא במילה מיותר, הוא"ו באה להשלים את הניקוד. אבל במילה היתר, מהו תפקידה של היו"ד? הרי אין צריך לקרותה בחיריק.
על ידי פלתי
ג' יוני 05, 2018 12:49 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: הזיקא, הקיפא, התירא?
תגובות: 14
צפיות: 359

Re: הזיקא, הקיפא, התירא?

סגי נהור כתב:
פלתי כתב:אני רחוק מלהבין בדקדוק.
אמנם בלה"ק לכאורה היו"ד מיותר לגמרי, וצריך לכתוב התר בלי יו"ד.

בלה"ק גם הוא"ו במלה "מיותר" מיותרת לגמרי, וצריך לכתוב מיתר... וק"ל.

בבורותי לא זכיתי להבין עקיצתך. אולי בכל אופן תבאר לבור כמוני.
על ידי פלתי
ג' יוני 05, 2018 12:10 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: הזיקא, הקיפא, התירא?
תגובות: 14
צפיות: 359

Re: הזיקא, הקיפא, התירא?

אני רחוק מלהבין בדקדוק.
אמנם בלה"ק לכאורה היו"ד מיותר לגמרי, וצריך לכתוב התר בלי יו"ד.
אם להוסיף יו"ד אז לכאורה דוקא אחר התי"ו שהיא צרויה. וכן בלשון ארמית.
אמנם כמו שכתב ר' ביקורת, כל הצורות כבר רווחו.
על ידי פלתי
ג' יוני 05, 2018 10:22 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: כיצד מתמודדים עם נער מתמרד?
תגובות: 261
צפיות: 15224

Re: כיצד מתמודדים עם נער מתמרד?

כדכד כתב:הוא לא שתק כדי ששתיקתו לא תיחשב כהודאה לדברי הרב פ"ת אבל לא ענה להשיב דבר על מכונו מפני שאין לו את הסבלנות לכך כדלעיל

הרי הוא כתב לתומו ובלי משים
קשה להתגבר על יצר ההתנצחות

הרי הוא מודה שמה שמנחה אותו הוא יצר ההתנצחות ולא שום דבר אחר.
על ידי פלתי
ג' יוני 05, 2018 9:42 am
פורום: אספקלריא
נושא: כנס אחוות התורה - רשמים
תגובות: 207
צפיות: 9141

Re: כנס אחוות התורה - רשמים

התשובה פשוטה. ברור שהמנהלים גורמים. (וזה לא עושה אותם רשעים). מה הקשר בין צבע החולצה לבין קבלת הבת לסמינר? אלא מאי, אתה טוען שצבע החולצה זה רק סימפטום, ואם צבע החולצה הוא כחול, אז הבית לא ראוי וכו' וכו'. א"כ גם אם הוא יחליט להחליף את החולצה, עדיין הבית לא ראוי וכו' וכו'. ולמה שהמנהל ירצה לקבל א...
על ידי פלתי
ב' יוני 04, 2018 9:19 am
פורום: עזר אחים
נושא: תחרות כתיבת חיבורים תורניים
תגובות: 33
צפיות: 1164

Re: תחרות כתיבת חיבורים תורניים

ראוי לתת את הדעת, למה מפעל הפיס יסכימו בכלל לתת מלגות לאברכים על כתיבת חידושי תורה. והתשובה היא פשוטה מאד. במפעל הפיס שמו לב, שהציבור החרדי ממעט לקנות כרטיסי הגרלה וכיוצא בזה לעומת הציבור החילוני. הסיבה היא פשוטה מאד, שהימורים בציבור החרדי יש להם שם רע. ישבו במפעל הפיס וחשבו איך אפשר להכנס לשוק החר...
על ידי פלתי
א' יוני 03, 2018 5:45 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: כיצד מתמודדים עם נער מתמרד?
תגובות: 261
צפיות: 15224

Re: כיצד מתמודדים עם נער מתמרד?

ייש"כ עצום להרב פרנקל תאומים שליט"א על כתיבה בהירה משובחת וכנה, בכל רחבי הפורום ובאשכול זה בפרט, כל תגובה שלו מיוסדת על אדני השכל ובהתייחסות עניינית לגופו של עניין ולא לגופו של כל כותב, ועם זאת ללא התעלמות מצביעות וחוסר יושר. ...חזק ואמץ גם אני מצטרף גם אני מצטרף כמובן. אך אוסיף כי במיוחד...
על ידי פלתי
ו' יוני 01, 2018 1:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איך יתכן מליקה בבהמה?!
תגובות: 6
צפיות: 281

Re: איך יתכן מליקה בבהמה?!

מענין לענין. בפרשת אמור כתיב גבי כהנים "נבלה וטרפה לא יאכל לטמאה בה". ופירש הרשב"ם אע"פ שמליקת העוף הותרה להם שדומה לנבלה. עכ"ל. ואם כך הוא פירוש פשט הפסוק א"כ מה ראו חכמים בעיה בפסוק שביחזקאל? וגם לפירוש רש"י שמדבר על טומאת נבלת עוף טהור, א"כ גם בקרא דיחזקאל ...
על ידי פלתי
ה' מאי 31, 2018 9:41 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: כיצד מתמודדים עם נער מתמרד?
תגובות: 261
צפיות: 15224

Re: כיצד מתמודדים עם נער מתמרד?

ברצוני להגיב על הדמגוגיה והמוזרות שישנה במתיחת הקו בין ביטול קריאת שמע בזמנה לבין עבירות חמורות של ג"ע. . אם יש לך להגיב על דמגוגיה ומוזרות לא היה לך לתלות זאת בדברי הרב פ"ת אלא בדברי מי שניסה לדמות נדון דידן למי שהמיר דתו והפך לכומר נוצרי. הרב פ"ת בהשוואתו הנ"ל רק בא להעמיד מרא...
על ידי פלתי
ה' מאי 31, 2018 7:08 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: כיצד מתמודדים עם נער מתמרד?
תגובות: 261
צפיות: 15224

Re: כיצד מתמודדים עם נער מתמרד?

אמת שרכישת רכב מסחרי (ויהא מונית) היתה הרבה יותר קלה. ההבדל בין שנת תש"י לשנת תש"כ בארץ מבחינת קניית רכב הוא הבדל שמים וארץ. האמירה ההפוכה שאם נכתב ב'פאר הדור', בוודאי זה נכון שווה לאותה מקצועיות שעליה העיר איתם (אגב, אני שמח לקרוא שהוא הפך להיות פוסק אחרון כאן...). אחרונה (בנושא זוטא זה)...
על ידי פלתי
ה' מאי 31, 2018 4:32 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: האריך/האריכה הגמרא
תגובות: 21
צפיות: 1937

Re: האריך/האריכה הגמרא

ייש״כ! אולם הרא״ש בבבא קמא פרק הגודל עצים סימן כב כתב ״האריך הגמרא״ עיין שם. גם ראיתי בהרבה אחרונים שכתבו כן. 1. תוספות מסכת פסחים דף פט עמוד א ד"ה וניתי מותר דבזה לא היה טועה הגמרא 2. תוספות מסכת בבא מציעא דף קטו עמוד א ד"ה למה ממשכנין ומ"מ לא רצה הגמרא לתרץ כן תפתח ש"ס ישן ותר...
על ידי פלתי
ה' מאי 31, 2018 1:09 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: האריך/האריכה הגמרא
תגובות: 21
צפיות: 1937

Re: האריך/האריכה הגמרא

אני הייתי כותב האריך הש"ס
על ידי פלתי
ה' מאי 31, 2018 11:39 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: האריך/האריכה הגמרא
תגובות: 21
צפיות: 1937

Re: האריך/האריכה הגמרא

אני סבור שגמרא הוא לשון זכר שהרי הוא תרגום של תלמוד
על ידי פלתי
ה' מאי 31, 2018 7:09 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 284
צפיות: 13132

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמר כתב:ב.
אסור לשנויי ביה וכו' מוצא שפתיך תשמור וכו' אם לא נדר יהא נדבה.

אחר העיון בסוגיית "שכיב ר"ל על מעוהי" לקמן ה. עולה שהפסוק הנ"ל לא שייך באשם עיי"ש.
וא"כ האם מותר לשנויי באשם (לאיבעית אימא קרא)?

איבעית אימא קרא.jpg
איבעית אימא קרא.jpg (68.23 KiB) נצפה 3659 פעמים
על ידי פלתי
ג' מאי 29, 2018 11:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפצת סרטון מבייש
תגובות: 29
צפיות: 976

Re: הפצת סרטון מבייש

יאיר כתב:איני בקי בנושא לצערי, אבל לפי"ז יוצא דאם שניים מספרים על פלוני דעבר עבירה אין זה לה"ר
משום דהוא כמראה (דשניים נאמנים לכל דבר בתורה)?

אני מקוה שאתה מתלוצץ.
על ידי פלתי
ג' מאי 29, 2018 12:51 pm
פורום: הבה נתחכמה
נושא: כהן שיש לו אייפון, אם יכול לישא כפיו
תגובות: 44
צפיות: 3267

Re: כהן שיש לו אייפון, אם יכול לישא כפיו

באמת סיפור הזוי ובלתי מתקבל על הדעת
על ידי פלתי
ג' מאי 29, 2018 10:09 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: כיצד מתמודדים עם נער מתמרד?
תגובות: 261
צפיות: 15224

Re: כיצד מתמודדים עם נער מתמרד?

לפני איזה ימים יצא לי להאזין להרב אורי זוהר שליט"א. הוא מספר שם על מקרה שטיפל בו. בחורה שירדה מן הדרך ל"ע, והיתה התלבטות אצל ההורים אם להרחיקה מן הבית. וכאשר נשאל להרב אלישיב זצ"ל על כך, הוא ענה נחרצות כי בשום אופן אין להרחיקה מן הבית. וכשנשאל מה יהיה על שאר הילדים, שהרי יכולים להיות ...
על ידי פלתי
ב' מאי 28, 2018 9:48 pm
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: כיצד מתמודדים עם נער מתמרד?
תגובות: 261
צפיות: 15224

Re: כיצד מתמודדים עם נער מתמרד?

שברי לוחות כתב:סיפור ואמיתי בדרך כלל לא הולכים יחד

מדוע לצנן את האמבטי?
על ידי פלתי
ב' מאי 28, 2018 8:52 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: האם שאיפה לחיים מרוממים עושקת את החיים ה'פשוטים'?
תגובות: 21
צפיות: 1228

Re: האם שאיפה לחיים מרוממים עושקת את החיים ה'פשוטים'?

המדהים ביותר ב'זה לצד זה', היה כאשר יצאה החוברת המפורסמת מאוד 'תשובה' של הרב אבר, שנידונה פה ובכל עולם התורה, כאשר היא מציגה 'בשורה' מהפכנית ביחס לכל מה שהכרנו כתשובה, זה עמד בסתירה גלויה לכל מה ש'אור ישראל' פיתחה באלול ובימים הנוראים, ואכן הרב רוזן לא איפשר את מכירת החוברות בישיבה... לא יאומן. לא ...
על ידי פלתי
ב' מאי 28, 2018 8:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דפי הרי"ף (נמוקי יוסף)
תגובות: 7
צפיות: 390

Re: דפי הרי"ף (נמוקי יוסף)

מדבר כתב:
הבטחתי כתב:שאלתך חסרה ביותר, לאיזה סדר מדובר, מה המ"מ הנצרך.
עכ"פ, ברי"ף וילנא יש ציונים בצד לדפים של כמה מהדורות אולי משם תושע.

דרכי משה סימן י"א ס"ק ב'

ראה בטור שירת דבורה שם מביא המ"מ שאתה מחפש לפי הדפוסים שלנו.
על ידי פלתי
א' מאי 27, 2018 7:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיצד חיו הלוים במדבר עם נשותיהם?
תגובות: 10
צפיות: 696

Re: כיצד חיו הלוים במדבר עם נשותיהם?

שברי לוחות כתב:בספר אמרי בינה נחמני בחלק אמרי נועם סוף פר' כי תצא הקשה כן
ותירץ שהיו להם מחילות שלא נתקדשו

בכל החניות שחנו חפרו מחילות?
על ידי פלתי
ד' מאי 23, 2018 4:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אהלות פ"ג מ"א מגע ואהל אם שם אחד הם אם לאו
תגובות: 9
צפיות: 185

Re: אהלות פ"ג מ"א מגע ואהל אם שם אחד הם אם לאו

התורה גילתה לנו חידוש בטומאת מת שלא רק במגע ממש מטמא אלא אפילו בכעין מגע דהיינו באהל. אבל בשרץ לא חידשה התורה שיהא אהל כמגע.
אין הפירוש שאין שום הבדל בין מגע לאהל. כמובן שיש הבדל, רק התורה גילתה לנו שלענין טומאת מת אין הבדל.
על ידי פלתי
ד' מאי 23, 2018 11:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ
תגובות: 59
צפיות: 1289

Re: גם טבל במקווה גם נגע בשרץ

מהיכא פשיטא לך שהולכים בטומאות אחרי חזקה?! כל עיקר הלימוד שהולכים אחר חזקה באיסורין נלמד מדיני טומאה וטהרה. חולין י' ע"ב. אמת. אבל בספק נגיעת שרץ - לא תמיד הולכים אחרי החזקה. יתכן שיש מקרים שלא הלכו בהם אחר החזקה, אבל לא פוסקים סתם לחומרא בלי סיבה. יש ספק טומאה ברשות הרבים שטמא אפילו נגד חזקת ...
על ידי פלתי
ד' מאי 23, 2018 11:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: אהלות פ"ג מ"א מגע ואהל אם שם אחד הם אם לאו
תגובות: 9
צפיות: 185

Re: אהלות פ"ג מ"א מגע ואהל אם שם אחד הם אם לאו

כמובן שצריך לומר שס"ל לר' דוסא שאהל דומה למגע יותר מאשר דומה למשא, דהאהל עושה כביכול חיבור ונגיעה. אבל זה רק אחרי הגזה"כ דמת מטמא באהל, ולא נאמר שממילא בכל הטומאות יהא אהל כמגע.

עבור לחיפוש מתקדם