החיפוש הניב 1820 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי פלתי
א' יולי 15, 2018 8:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ציור יד בכ"י על גליונות ספרי דפוס
תגובות: 1
צפיות: 48

Re: ציור יד בכ"י על גליונות ספרי דפוס

מתוך הקדמת פנ"י
פני יהושע.jpg
פני יהושע.jpg (86.39 KiB) נצפה 23 פעמים
על ידי פלתי
ג' יולי 10, 2018 8:40 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אולי נעשה הפסקה
תגובות: 16
צפיות: 703

Re: אולי נעשה הפסקה

עובר ושב כתב:יש לתמוה... לך תהיה חילוני, לפחות תהנה קצת בעולם הזה. למה תירש תרתי גיהנום?

יש לתמוה על מי שחושב שהחילוני נהנה בעולם הזה יותר ממי ששומר תורה ומצוות. עולם הפוך.
לעצם הענין באמת הנושאים הלעוסים האלו כבר מזמן עברו את גבול הטעם הטוב. והרבה פעמים מביאים לידי גיחוך.
על ידי פלתי
ג' יולי 10, 2018 8:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טריפה בתחילת השחיטה
תגובות: 9
צפיות: 198

Re: טריפה בתחילת השחיטה

נוצר תאנה כתב:לא הבנתי כוונת מר. בכל אופן במשנה ריש אלו טרפות נמנה נקב בוושט בין י"ח הטריפות.

כמדומה שהוא מתכוין דאה"נ נקובה הוי טריפה, אבל בד"כ כל פסולין שבאים ע"י שחיטה הוי נבילה, כמו הגרמה ועיקור ושהיה. ולכן מסתמא אי נימא דנפסלה בניקוב ע"י מעשה השחיטה הוי נבילה.
על ידי פלתי
ה' יולי 05, 2018 6:28 pm
פורום: אתר הטאבלט
נושא: מזל טוב על אתר הטאבלט החדש
תגובות: 81
צפיות: 4211

Re: מזל טוב על אתר הטאבלט החדש

יישר כחכם על העיצוב הבהיר החדש, וכן על הגדלת האותיות.
על ידי פלתי
ד' יולי 04, 2018 8:44 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 368
צפיות: 19455

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

סט, א האם איכא פסול שהייה במליקה ראיתי נידון בחשק שלמה [הגהות לסוגיין], האם ישנו פסול של שהייה והגרמה במליקת חטאת העוף. ויש לברר במאי תליא, האי פלוגתא דרבוותא. לכאורה המחלוקת היא אם מליקה במקום שחיטה עומדת, ולהכי פוסלין בה כל פסולי שחיטה. או דילמא אין לה דיני שחיטה כלל, שכל כולה של מליקה נבילה היא ...
על ידי פלתי
ד' יולי 04, 2018 8:41 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 368
צפיות: 19455

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

ההוא דאמר כתב:סח, א
מדוע אין חשש חולין בעזרה בקינים שנתערבו
איקבע
מבואר שבסיטואציות מסוימות, מספק האשה צריכה להביא קינים נוספים, על מנת לצאת בוודאות מנדרה.
צ"ע, מדוע יכולה להביא ו' קינים, ואין בזה חשש של חולין בעזרה.

וכי לא מדובר שמקדישה אותם לעולות? מדוע שיהיה בזה חשש חולין בעזרה?
על ידי פלתי
ג' יולי 03, 2018 8:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אורך ורוחב בריבוע
תגובות: 12
צפיות: 759

Re: אורך ורוחב בריבוע

ילמדונו רבותינו, מהו שאמרו על המזבח 'חמש אמות ארכו וחמש אמות רחבו' או 'אמה ארכו ואמה רחבו', מה נחשב אורך ומה נחשב רוחב בדבר שהוא מרובע? אחר מה שכתבו הנכבדים לפני, למה א"א אפשר לומר פשוט פשוט... אה"נ אין כאן לא אורך ולא רוחב, כי אחד שווה לשני, אבל כאשר רוצים להגדיר ריבוע בשפה פשוטה, מה אומ...
על ידי פלתי
ג' יולי 03, 2018 7:35 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: זה לשון או זו לשון
תגובות: 10
צפיות: 338

Re: זה לשון או זו לשון

שמן יש לי אצלך אדמון אומר יש בלשון הזה לשון קנקנים ורבנן סברי אין בלשון הזה לשון קנקנים אלא טעמא דאין בלשון הזה לשון קנקנים הא יש בלשון הזה לשון קנקנים חייב לימא תיהוי תיובתא דר' חייא בר אבא דא"ר חייא בר אבא טענו חטין ושעורים והודה לו באחד מהם פטור אמר רב שימי בר אשי נעשה כמי שטענו רימון בקליפת...
על ידי פלתי
ב' יולי 02, 2018 11:57 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: זה לשון או זו לשון
תגובות: 10
צפיות: 338

Re: זה לשון או זו לשון

ספרים וועלט כתב:שאלה זו נוגעת *גם* בעריכת ספרים ישנים כאשר מפענחים ראשי-תיבות, איך צריכים לפענח ר"ת שכיח זה.

מיותר לפתוח ר"ת כאלו. לדעתי.
על ידי פלתי
ה' יוני 28, 2018 12:22 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: עוקצין - עוקצים
תגובות: 8
צפיות: 227

Re: עוקצין - עוקצים

היינו הך ואין שום הבדל.
על ידי פלתי
ה' יוני 28, 2018 10:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: "פתילה שצריך להבהבה" - מה היא?
תגובות: 2
צפיות: 123

Re: "פתילה שצריך להבהבה" - מה היא?

הרב א"ס, אתה יוצא מנקודת הנחה שצריך להבהבה מדובר בפתילה מיוחדת. ולהכי קשיא לך. אבל לענ"ד לא משמע כך בשום מקום ופשטא דמילתא דסתם פתילות צריך להבהבם כדי שיהא נקל להדליקם ויבערו יפה.
על ידי פלתי
ה' יוני 28, 2018 9:27 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 368
צפיות: 19455

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

מהרשק.jpg
מהרשק.jpg (41.37 KiB) נצפה 779 פעמים
על ידי פלתי
ה' יוני 28, 2018 8:56 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 368
צפיות: 19455

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:עג.
שלש מאות פומין. יש לעיין מדוע נקט רבי יהושע מספר שלש מאות ולא אמר אלף או רבוא וצע"ק

בהרבה מאד מקומות מצינו דנקט מספר שלש מאות בתורת הפלגה. ועי' רשב"ם פסחים קי"ט ע"א וז"ל, לאו דוקא נקט שלש מאות אלא שכן דרך התלמוד. עכ"ל.
על ידי פלתי
ה' יוני 28, 2018 8:45 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 368
צפיות: 19455

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:עד.
אמאי נימא דמית איסורא מת כו'. האם הכוונה שיש להרוג אחד מן הבהמות?

ברור שכך הכוונה, למה נהרוג את כולם, הרי ברגע שהרגנו אחד ממילא הותרו כולם.
ואם עומק השאלה היא איך מותר לבטל איסור לכתחילה, ראיתי כתוב בשם מהרש"ק שכיון דהוא על פי מצוות בי"ד, לא חשיב ביטול איסור לכתחילה.
על ידי פלתי
ה' יוני 28, 2018 8:43 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 368
צפיות: 19455

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:עג.
שדרסה ע"פ עיגול ע"פ חבית ע"פ כוורת כו'. יש לעיין מדוע צריך ג' אוקימתות ולא סגי באחד.

שיטה מקובצת ביצה ג' ע"ב
שיטה.jpg
שיטה.jpg (37.04 KiB) נצפה 785 פעמים
על ידי פלתי
ד' יוני 27, 2018 11:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תַּלְמוּד בַּבְלִי מְנֻקֶּדֶת וּמְפֻסֶּקֶת
תגובות: 50
צפיות: 4838

Re: תַּלְמוּד בַּבְלִי מְנֻקֶּדֶת וּמְפֻסֶּקֶת

אש משמים כתב:זה מה שהתכוונתי שצריך לכתוב או "מהדורת תַּלְמוּד בַּבְלִי מְנֻקֶּדֶת וּמְפֻסֶּקֶת" או תלמוד בבלי מנוקד ומפוסק".

אפשר כך ואפשר כך. אם כותבים בלשון נקבה א"ש משום דקאי על המהדורה. ואם כותבים מנוקד ג"כ א"ש משום דקאי על התלמוד.
על ידי פלתי
ב' יוני 25, 2018 4:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הערה בשב שמעתתא (שמעת' ו' פ"ב)
תגובות: 22
צפיות: 356

Re: הערה בשב שמעתתא (שמעת' ו' פ"ב)

אין ספק שזו ידיעה חשובה. הגירסא דינקותא היא שקייל התראת ספק אינה התראה.
על ידי פלתי
ב' יוני 25, 2018 3:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הערה בשב שמעתתא (שמעת' ו' פ"ב)
תגובות: 22
צפיות: 356

Re: הערה בשב שמעתתא (שמעת' ו' פ"ב)

רמב"ם הלכות סנהדרין פרק טז הלכה ד אין אדם לוקה אלא בעדים והתראה ובודקין העדים בדרישה ובחקירה כדרך שעושים בדיני נפשות, עבר על לאו שניתק לעשה והתרו בו ואמרו לו אל תעשה דבר זה שאם תעשנו ולא תקיים עשה שבו תלקה, ועבר ולא קיים העשה הרי זה לוקה, אף על פי שהתראה בספק היא שאם יקיים יפטר התראת ספק התראה...
על ידי פלתי
ב' יוני 25, 2018 2:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הערה בשב שמעתתא (שמעת' ו' פ"ב)
תגובות: 22
צפיות: 356

Re: הערה בשב שמעתתא

פלתי כתב:
החושב כתב:ב. עוד אופן. שני עדים אמרו: אל תאכל, כי אולי זה חלב, ואם זה חלב - תתחייב מלקות. ואחר כך בא עד אחד ובירר שאכן זה היה חלב.

האופן הב' נראה לכאורה שהוא התראת ספק ולא מהני.

כמדומה דאנן קיי"ל דהתראת ספק לא הוי התראה וא"כ איך תיישב בזה את דברי הרמב"ם.
על ידי פלתי
ב' יוני 25, 2018 9:06 am
פורום: אתר הטאבלט
נושא: מזל טוב על אתר הטאבלט החדש
תגובות: 81
צפיות: 4211

Re: מזל טוב על אתר הטאבלט החדש

לתשומת לב העוסקים במלאכה. בגמרא עוז והדר שבספרי יסוד, בסוף כל עמוד יש הרבה מאד שוליים לבנות.
על ידי פלתי
ב' יוני 25, 2018 9:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: הערה בשב שמעתתא (שמעת' ו' פ"ב)
תגובות: 22
צפיות: 356

Re: הערה בשב שמעתתא

החושב כתב:ב. עוד אופן. שני עדים אמרו: אל תאכל, כי אולי זה חלב, ואם זה חלב - תתחייב מלקות. ואחר כך בא עד אחד ובירר שאכן זה היה חלב.

האופן הב' נראה לכאורה שהוא התראת ספק ולא מהני.
על ידי פלתי
א' יוני 24, 2018 10:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הערה בשב שמעתתא (שמעת' ו' פ"ב)
תגובות: 22
צפיות: 356

Re: הערה בשב שמעתתא

שמעתתא ו פרק ב (בסופו) ובתוס' פ"ב דגיטין דף י"ח בד"ה הני קלא אית להו הקשו, בזמן הזה דליכא עונש מיתה למה תיקנו זמן משום בת אחותו, ותי' שלא יחפה על בניה ממזרים או שמא יחזיר גרושתו ע"ש, ולפי מ"ש א"כ לחפות על בנים ממזרים מה הועילו חכמים בתקנתן אי נימא דנאמן על גירושין דלמפ...
על ידי פלתי
א' יוני 24, 2018 8:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הערה בשב שמעתתא (שמעת' ו' פ"ב)
תגובות: 22
צפיות: 356

Re: הערה בשב שמעתתא

שמואל דוד כתב:
פלתי כתב:גם יתכן באופן שהיה ברור אצל כולם שהוא חלב, ורק לאחר אכילתו נפל בו הספק.

לא הבנתי.

אולי אני טועה בזה, אך כוונתי היתה באופן שהיה חלב לפנינו ואכלו אחד עם עדים ועם התראה. ואח"כ נפל ספק בדבר, דהיינו שמה שחשבו בתחילה שזה חלב ודאי, התברר עכשיו שאינו אלא ספק חלב. ואז בא עד אחד והעיד שזה חלב.
על ידי פלתי
א' יוני 24, 2018 8:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הערה בשב שמעתתא (שמעת' ו' פ"ב)
תגובות: 22
צפיות: 356

Re: הערה בשב שמעתתא

שוב ראיתי באבי עזרי שכתב דהטעם דאינו לוקה לאחר מעשה הוא משום דהוי התראת ספק. (לא התעמקתי בדבריו, אבל נראה שחולק על הש"ש).
אבי עזרי.jpg
אבי עזרי.jpg (91.24 KiB) נצפה 181 פעמים
על ידי פלתי
א' יוני 24, 2018 4:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הערה בשב שמעתתא (שמעת' ו' פ"ב)
תגובות: 22
צפיות: 356

Re: הערה בשב שמעתתא

גם יתכן באופן שהיה ברור אצל כולם שהוא חלב, ורק לאחר אכילתו נפל בו הספק.
על ידי פלתי
ג' יוני 19, 2018 3:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אם טנק מקבל טומאה
תגובות: 7
צפיות: 299

Re: אם טנק מקבל טומאה

כלי עץ שגדלו למעלה מארבעים סאה אינו מקבל טומאה. כיון שדינו ככלי העשוי לנחת. צריך לברר מה דין טנק, ולחלק משתי סיבות: 1. אינו עשוי עץ. 2. עשוי לטלטול לפי זה כל כלי מתכת המטלטלים צריך לברר מה דינם משתי סיבות: 1. אינם עשויים מעץ. 2. עשויים לטלטול. הרי זו גופא היתה השאלה, כיון שהוא כלי מתכת המיטלטל, מה ...
על ידי פלתי
ג' יוני 19, 2018 11:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: אם טנק מקבל טומאה
תגובות: 7
צפיות: 299

Re: אם טנק מקבל טומאה

כנראה שהשאלה היתה קצת אחרת. האם הטנק מציל מטומאה למי שיושב בתוכו. כדין שידה תיבה ומגדל.
על ידי פלתי
ב' יוני 18, 2018 12:27 am
פורום: בית התלמוד
נושא: זבחים כה: יש בגר בקבר?
תגובות: 5
צפיות: 261

Re: זבחים כה: יש בגר בקבר?

תניא שה תמים זכר בן שנה שיהא תמים ובן שנה בשעת שחיטה בקבלה בהולכה בזריקה מנין ת"ל יהיה כל הוייותי' לא יהיו אלא תם ובן שנה וכו' ומי איכא מידי דבשעת שחיטה בן שנה בשעת הולכה וזריקה בן שתים אמר רבא זאת אומרת שעות פוסלות בקדשים. לא הבנתי, האם אחרי השחיטה כשכבר הבהמה אינה חיה, עדיין יש משמעות במה שע...
על ידי פלתי
א' יוני 17, 2018 1:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?
תגובות: 48
צפיות: 1445

במחלוקת בין גדולים, איך אפשר לדעת מי צודק?

מצינו במחלוקת קורח, שהצליח לשכנע גדולי ישראל, 250 ראשי סנהדראות. קורח איש פיקח היה, ומנושאי הארון היה. אם הוא הצליח לשכנע 250 ראשי סנהדראות, אז מסתמא היה מצליח לשכנע כמעט כל אחד מאיתנו בחכמתו. איך אני הקטן אמור להתנהל במחלוקת בין גדולי ישראל? מנין לי החכמה לדעת מי צודק? או שמא, צריך לדעת שאין לי יד ...
על ידי פלתי
ה' יוני 14, 2018 8:13 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 368
צפיות: 19455

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

זבחים כו. נתלה וקבל מהו אמר ליה כשרה אמר ליה אישתבשת אין דרך שירות בכך למה לא נגעו בה מדין חציצה בינו לבין הרצפה (ואויר/רוח נקרא חציצה כדלעיל נכנסה רוח בין בשרו לבגדו אי לאו משום דדרך לבישה בכך) וקשה לדחוק ולומר דכיון דאין דרך שירות בכך ממילא נקרא חציצה. חזון איש קמא ל' ב' חזון איש.jpg אגרות משה אג...
על ידי פלתי
ד' יוני 13, 2018 4:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גימטריא בתקופת התנאים
תגובות: 22
צפיות: 518

Re: גימטריא בתקופת התנאים

השעיר החיי כתב:תודה אבל שניהם לא תנאיים

קדוש יהיה דילפינן מיניה סתם נזירות ל יום. עי' בתוס' נזיר ו' ע"ב ד"ה שומע אני שכתבו דגם ר' יאשיה שהוא תנא דורש מגימטריא זו. וכן פירש הרא"ש שם.
על ידי פלתי
ג' יוני 12, 2018 7:33 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 368
צפיות: 19455

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

נ״ה ע״א אי הכי אפוקי נמי, לחדא מפקינן מתרתי לא מפקינן כו׳ לכאורה הול״ל מתלת לא מפקינן וצע״ק. בשיעורי ר' משולם דוד עע"ז והניח בצ"ע. ולכאורה יש ליישב בקל, דפריך לרבא דכי היכי דאמרת דחדא מעיילינן תרתי לא מעיילין, ה"נ היה לך לומר גבי אפוקי דחדא מפקינן תרתי לא מפקינן. ואת לא אמרת הכי, אלא...
על ידי פלתי
ב' יוני 11, 2018 10:21 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 368
צפיות: 19455

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

נה. לכהנים ״לנשיהם״ ולבניהם כו׳ פירש״י ולנשיהם כדכתיב ואת חזה התנופה וגו׳ אתה ובניך ובנותיך . לכאורה צ״ע, איך ילפינן נשיהם של הכהנים מקרא של בנותיהם. אשמח בביאור בזה. קושיא יפה. עמדו על זה בחידושי ר' משולם דוד על אתר. וכן בתורת זאב אגרות סי' ק"ו. ובאמת יש לעיין מדוע לא כתב קרא ״אתה ואשתך ובניך...
על ידי פלתי
ב' יוני 11, 2018 8:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: נדרה בעמוקה שאם תלד בן תקרא אותו ע"ש - תקרא לו יונתן או יהונתן?
תגובות: 11
צפיות: 504

Re: נדרה בעמוקה שאם תלד בן תקרא אותו ע"ש - תקרא לו יונתן או יהונתן?

אפרים זלמן כתב:נדרי קבלה מצינו רק לענין מצוה, ולכאו' קריאת שם ע''ש תנא אינו מצוה. מלבד אם נשבעה.

שבועה בלשון נדר הוי שבועה.
על ידי פלתי
ב' יוני 11, 2018 8:28 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 368
צפיות: 19455

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

נ״ד ע״א ת״ש דתני לוי כו׳ ומביא סיד וקוניא וזפת כו׳ ומביא זפת וקוניא וממחה ושופך וזהו קרן כו׳ יש לדקדק, א) מדוע אצל היסוד הקדים קוניא לזפת ואצל הקרן הקדים זפת לקוניא? ב) מדוע לא הזכיר סיד אצל הקרן? ועיין הגהות הגר״א שהגיה דתיבת זפת נמחק וצ״ל גפסיס. אשמח בביאור כוונתו. ב) עי' במהדורת זכר חנוך שהביא ד...
על ידי פלתי
ב' יוני 11, 2018 8:24 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 368
צפיות: 19455

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

שמואל דוד כתב:נה.

לכהנים ״לנשיהם״ ולבניהם כו׳
פירש״י ולנשיהם כדכתיב ואת חזה התנופה וגו׳ אתה ובניך ובנותיך.

לכאורה צ״ע, איך ילפינן נשיהם של הכהנים מקרא של בנותיהם.
אשמח בביאור בזה.

קושיא יפה. עמדו על זה בחידושי ר' משולם דוד על אתר. וכן בתורת זאב אגרות סי' ק"ו.
על ידי פלתי
א' יוני 10, 2018 1:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אבטיח מורכב על דלעת - האמנם?
תגובות: 7
צפיות: 337

Re: אבטיח מורכב על דלעת - האמנם?

הכותרת מטעה. זו אינה הרכבה אלא כלאי זרעים.
על ידי פלתי
ה' יוני 07, 2018 10:38 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: א ה ע
תגובות: 19
צפיות: 3583

Re: א ה ע

ברצוני לשאול את הבקיאים דפה שאלה פשוטה ותמימה. במבטא האשכנזי הקלאסי (רוסיה פולין ליטא גליציה וכו') אין הבדל בביטוי שלושת האותיות הנ"ל, "אהע", והכל נשמע אותו דבר. ואילו אצל עדות המזרח, תימנים וספרדים, ההבדל בולט, א-רגילה ה-רחבה ע-עמוקה, (הבנתם מה אני מתכוין, לא מכיר איך להגדיר את זה י...
על ידי פלתי
ג' יוני 05, 2018 7:00 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: הזיקא, הקיפא, התירא?
תגובות: 14
צפיות: 582

Re: הזיקא, הקיפא, התירא?

ניתן לראות ביו"ד תשלום של הנו"ן החסרה, שהרי השורש הוא: נתר, נקף, נזק. מסתבר שתפקיד היו"ד הוא להעמיד מלים אלה על משקל הֶפעל, למרות האות החסרה. יתכן. זו כבר סמטא שאין לי בה יד ורגל. אבל עדיין צריך ליישב את הגירסה שמופיעה הרבה בחז"ל ובראשונים "התירא" שהכניסו היו"ד אח...
על ידי פלתי
ג' יוני 05, 2018 6:55 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: הזיקא, הקיפא, התירא?
תגובות: 14
צפיות: 582

Re: הזיקא, הקיפא, התירא?

כדכד כתב:שלא תיקרא הַתָּר כמו כלב בן יפונה מן התרים את הארץ וכמו שכתבתי לעיל באשכול זה

ועכשיו כשכותבים עם יו"ד אפשר לקרוא יתר עם ה"א הידיעה ומה הועילו חכמים. וגם א"כ למה הוסיפו יו"ד ולא וא"ו למשל?

עבור לחיפוש מתקדם