החיפוש הניב 1206 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי קאצ'קלה
ה' אוקטובר 18, 2018 10:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צורת כבש המזבח
תגובות: 2
צפיות: 54

Re: צורת כבש המזבח

כתב הרמב"ם הלכות בית הבחירה פ"ב הט"ז: כשבונין המזבח בונין אותו כולו אטום כמין עמוד ואין עושין בו חלל כלל, אלא מביא אבנים שלמות גדולות וקטנות ומביא סיד וזפת וקונייא וממחה ושופך לתוך מלבן גדול כמדתו ובונה ועולה, ונותן בתוך הבנין גוף של עץ או אבן בקרן דרומית מזרחית כמדת היסוד, וכן נותן ב...
על ידי קאצ'קלה
ה' אוקטובר 18, 2018 5:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מצודת השגיאה
תגובות: 74
צפיות: 6605

Re: מצודת השגיאה

ברש"י בראשית כה ו:
הפלגשם, חסר כתיב, שלא היתה אלא פלגש אחת.

אצלינו נאמר שם: ולבני הפילגשים, במלא דמלא. וכבר העירו מפרשי רש"י על כך.

ויש עוד ברמב"ם, מאירי, אבודרהם ובעל הטורים, נלאיתי כעת להעתיקם.
על ידי קאצ'קלה
ה' אוקטובר 18, 2018 5:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מצודת השגיאה
תגובות: 74
צפיות: 6605

Re: מצודת השגיאה

ברש"י שמות כה כב: ואת כל אשר אצוה אותך אל בני ישראל. הרי וי"ו זו יתירה וטפלה, וכמוהו הרבה במקרא... וכן באבן עזרא שם: וטעם וי"ו ואת כל אשר אצוה , ככה הוא. לפנינו נאמר: "את כל אשר אצוה אותך...". וכבר העירו על כך הרא"ם ועוד ממפרשי רש"י. ויש בדברי רש"י אלה שינו&qu...
על ידי קאצ'קלה
ה' אוקטובר 18, 2018 5:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מצודת השגיאה
תגובות: 74
צפיות: 6605

Re: מצודת השגיאה

בתוספות ע"ז ג א ד"ה כהנים: ואומר רבינו תם, דיש לחלק בין אדם להאדם, ולא קשיא מהא דכתיב גבי חירם ואתה בן אדם ולא אל ביד מחללך , דאינו אומר כן לקרותו אדם בלשון חשיבות אלא לגנותו בלשון בזיון ושפלות... ואומר רבינו תם דעובדי כוכבים נמי מיקרי בני אדם שרוצה לומר בני אדם הראשון. לפנינו נאמר שם אצל ...
על ידי קאצ'קלה
ה' אוקטובר 18, 2018 5:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מצודת השגיאה
תגובות: 74
צפיות: 6605

Re: מצודת השגיאה

בשו"ת הראנ"ח סי' מ מביא מתוספות יומא ט א דפוס קושטא:
...דכתיב דוד בן ישי מלך ישראל.

וראה גם חידושי הריטב"א שם.
על ידי קאצ'קלה
ה' אוקטובר 18, 2018 5:51 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מצודת השגיאה
תגובות: 74
צפיות: 6605

Re: מצודת השגיאה

כתב רבינו בחיי בפרשת תרומה כה י:
ותמצא בדברי הימים אתה וארון עזיך, מלא ביו"ד.

לפנינו בפסוק: אתה וארון עזך (תהלים קלב ח, דברי הימים-ב ו מא).
על ידי קאצ'קלה
ה' אוקטובר 18, 2018 5:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מצודת השגיאה
תגובות: 74
צפיות: 6605

Re: מצודת השגיאה

בתוספות הרא"ש ברכות ג ב: אין הקומץ משביע את הארי. פירש רבינו האי גאון: הגומא שעומד בה הארי אינו משביעו אם לא ילך לבקש את טרפו, ויורידוהו לבור מתרגם ואחתנוהו לקומצא . לא הפסוק ולא התרגום מופיעים אצלינו. העיר על כך רב"מ לוין, אוצר הגאונים – הפירושים, ברכות עמ' 4: "פסוק זה כצורתו ותרגומו...
על ידי קאצ'קלה
ה' אוקטובר 18, 2018 5:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מצודת השגיאה
תגובות: 74
צפיות: 6605

Re: מצודת השגיאה

בפירוש התפלות לר' יהודה ב"ר יקר, ישתבח, עמ' טו: הבוחר בשירי זמרה, על שם דכתב בחרתי בשבט הלוי , והיינו למען השיר שאומרים. וכן באבודרהם, סדר תפלות של חול – ישתבח: הבוחר בשירי זמרה, על שם בחרתי בשבט הלוי לפי שאומרים השיר במקדש. העיר ר' שם-טוב גאגין בכתר שם טוב חלק ג עמ' 228: "ומתפלא אני על הר...
על ידי קאצ'קלה
ה' אוקטובר 18, 2018 5:50 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מצודת השגיאה
תגובות: 74
צפיות: 6605

Re: מצודת השגיאה

בפירוש רבינו מיוחס במדבר לד ב:
אל הארץ כנען. ה"א יתר והוא כמו אל ארץ כנען, וכן על הארץ מריתם.

איני יודע לאיזה פסוק התכוון, כי פסוק זה כצורתו לא מצאתי.
על ידי קאצ'קלה
ה' אוקטובר 18, 2018 5:49 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מצודת השגיאה
תגובות: 74
צפיות: 6605

Re: מצודת השגיאה

בפירוש רבינו אפרים על התורה פר' ויקרא א ב כתוב: אדם כי יקריב מכם, זה שאמר הכתוב אדם ביקר בל ילין נמשל כבהמות נדמו, כי מאחר שחטא ולא לן ביקר, נמשל כבהמה ויקריב הבהמה, וזהו אדם כי 'יקרב' חסר כתיב, אותיות 'ביקר' . בפסוק (ויקרא א ב): יקריב, בכתיב מלא. העיר על כך החיד"א בנחל קדומים פר' ויקרא שם: &qu...
על ידי קאצ'קלה
ה' אוקטובר 18, 2018 5:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מצודת השגיאה
תגובות: 74
צפיות: 6605

Re: מצודת השגיאה

בנזיר מט: הקשו התוס' (ד"ה על) למה לא דרשינן מ"כל" דעל כל נפש דנזיר כמו דדרשינן מעל כל נפשות דכה"ג: "דהא גבי נזיר נמי כתיב על כל נפש". ובחומשים שלנו בנזיר: "על נפש מת לא יבא". אכן באו"מ וב"ר שם מנסים לדחוק דברי התוס' בדרכים זרות לחומר הקו', וכותבים ד...
על ידי קאצ'קלה
ה' אוקטובר 11, 2018 6:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פירוש המשנה להרמב"ם - דפוס קושטא?
תגובות: 18
צפיות: 943

Re: פירוש המשנה להרמב"ם - דפוס קושטא?

אולי הכוונה לפירוש המשנה שנדפס בש"ס דפוס קושטא שמ"ג-שנ"ה בערך. אין לי את המהדורה הנ"ל, לכן אינני יכול לבדוק במסכת שביעית שם לראות אם כנה השערתי. לא אולי אלא ודאי (חכם עדיף מנביא), ושם: "מי שנתמנה לו. הוא שלא יתכוין לצוד עוף טמא או חיה טמאה...". ואני מתעצל להשוות כל הדפ...
על ידי קאצ'קלה
ד' אוקטובר 10, 2018 6:14 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: "רבנן דקיסרי, ואמרי לה דייני דקיסרי" - מה זה משנה בין כה נעלם זכרם?
תגובות: 7
צפיות: 255

Re: "רבנן דקיסרי, ואמרי לה דייני דקיסרי" - מה זה משנה בין כה נעלם זכרם?

אני מקוה שהבנתי את השאלה כראוי (מאחר ולא הבנתי את תגובת הרב שייף נפיק). מסתבר שהיתה קבוצת חכמים בקיסרי שהיו ידועים בכינוי " רבנן דקיסרי", וקבוצה אחרת בכינוי " דייני דקיסרי" (כשם שהיו 'אמוראי דפומבדיתא', 'דייני דפומבדיתא', 'סבי דפומבדיתא' ו'חריפי דפומבדיתא', ראה סנהדרין יז ע"...
על ידי קאצ'קלה
א' אוקטובר 07, 2018 9:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הבל. משמעות שמו, זמן קריאתו, מי נתן לו שם זה, ניקוד התיבה.
תגובות: 16
צפיות: 421

Re: הבל. משמעות שמו, זמן קריאתו, מי נתן לו שם זה, ניקוד התיבה.

בנוסף להנ"ל רשום אצלי, בנוגע למשמעות שמו:
בקדמוניות היהודים ליוסף בן מתתיהו: "שם השני הבל, מה שמסמן אַיִן".
במאור האפלה בראשית: "הבל מלשון הבל הבלים".
במדרש הבאור: "הבל כמשמעו".
במדרש החפץ: "הבל כשמו".
על ידי קאצ'קלה
ד' אוקטובר 03, 2018 6:29 am
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין לג: רב יהודה היה רבו של ר' יחזקאל אביו?
תגובות: 13
צפיות: 1183

Re: קידושין לג: רב יהודה היה רבו של ר' יחזקאל אביו?

בגיטין סז. אמר שמואל אמר רבי הלכה כרבי יוסי דאמר מילי לא מימסרן לשליח, אמר לפניו רבי שמעון ברבי מאחר שר"מ וחנינא איש אונו חולקין על רבי יוסי מה ראה רבי לומר הלכה כרבי יוסי, אמר לו שתוק בני שתוק לא ראית את רבי יוסי, אילמלי ראיתו נימוקו עמו. (אולם יש גורסין שם שהשואל היה רבי ישמעאל ברבי יוסי, או...
על ידי קאצ'קלה
ד' אוקטובר 03, 2018 4:31 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: "לתמכו ברוח נשברה" - איך נתמכים ברוח נשברה?
תגובות: 10
צפיות: 389

Re: "לתמכו ברוח נשברה" - איך נתמכים ברוח נשברה?

לתומכו אם יהיה ברוח נשברה. ולגרסא שהבאת איך פרשת? ראה בבית הקודם: "לקרבו לרחמו לשמרו מכל צרה". רק 'לשמרו' קשור ל'מכל צרה', כי אין לומר "לקרבו לרחמו מכל צרה". כמו כן כאן: "לתמכו לתקפו", ובנפרד "לתממו ברוח נשברה" - לעשותו איש תם על ידי שתהיה לו רוח נשברה. ומכאן...
על ידי קאצ'קלה
א' ספטמבר 30, 2018 5:55 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: "לתמכו ברוח נשברה" - איך נתמכים ברוח נשברה?
תגובות: 10
צפיות: 389

"לתמכו ברוח נשברה" - איך נתמכים ברוח נשברה?

סח לי איש נבון: ברשות לחתן תורה הנוסח בהרבה מחזורים: ל א מצו ל ב רכו ל ג דלו בתלמוד תורה ... ל ק רבו ל ר חמו ל ש מרו מכל צוקה וצרה, ל ת קפו ל ס מכו ל ת מכו ברוח נשברה. ברכות רבות השפיע הפייטן על ראש ה'חתן תורה', וסידרן לפי סדר אלפא ביתא. נראה שבסוף רצה להשלים שלש פעמים באות ת', אלא שלפנינו נשלם באות...
על ידי קאצ'קלה
ו' ספטמבר 28, 2018 5:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השם בן ציון
תגובות: 5
צפיות: 418

Re: השם בן ציון

בעל סדר הדורות מביא בערך ציון את ענין "משפחת בית צריפה היתה בעבר הירדן ורחקה בן ציון בזרוע".
משמע לכאורה כי לדעתו שם האיש לא ידוע, אלא שהיה בנו של 'ציון'.
על ידי קאצ'קלה
ה' ספטמבר 27, 2018 4:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ניגוני הלויים בבית המקדש
תגובות: 50
צפיות: 2011

Re: ניגוני הלויים בבית המקדש

בענין ניגונים עתיקים מימות אדם הראשון ואילך ראה גם באשכול זה. ואשרי [האומנם?] המאמין.
על ידי קאצ'קלה
ו' ספטמבר 21, 2018 10:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השם בן ציון
תגובות: 5
צפיות: 418

Re: בן ציון

אלה דברי החיד"א בשו"ת חיים שאל חלק א סי' לח אות ד: וראיתי להרב מהר"ם ן' חביב בס' עזרת נשים שכתב וז"ל ודע דלא ראיתי ולא שמעתי מי שנקרא בן ציון אבל ראיתי מי שנקרא ציון בעיר ניקופול וכו' ע"ש. ויש להעיר דהרי אחד מזקני רבני ויניציא בשנת ש"ס נקרא מהר"ר בן ציון צרפתי ויש ...
על ידי קאצ'קלה
ג' ספטמבר 18, 2018 4:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התוספות הכי ארוך בש"ס?
תגובות: 17
צפיות: 953

Re: התוספות הכי ארוך בש"ס?

תוס' ביומא לד ע"ב ד"ה הני מילי 1630 מילים כעת יעמוד מי שירצה ויבדוק את התוספות בנזיר שציינתי לעיל, מול התוספות ביומא. יש לפתוח את הנוטריקונים (ראשי תיבות) הרבים ולבדוק את מספר המילים המדויק ואת מספר האותיות, כדי להווכח איזה דיבור ארוך יותר. לכבוד בין הזמנים התנדב בני נ"י לבדוק (לפענח...
על ידי קאצ'קלה
ו' ספטמבר 14, 2018 3:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רבי יהודה הנשיא - רבי יהודה נשיאה
תגובות: 14
צפיות: 699

Re: רבי יהודה הנשיא

רבי יהודה הנשיא (רבי, רבינו הקדוש) היה אבי אביו של רבי יהודה נשיאה (בי דינא דשרי מישחא) בן רבי גמליאל בן רבי. ומכאן צ"ע על המהרש"א במהדו"ב גיטין עב: בד"ה לא רבי סבר לה כרבי יוסי, שהקשה סתירה מזה שמצינו שם שר"י נשיאה פסק כרבי יוסי ואח"כ אמרי' שרבי לא סבר כר"י "...
על ידי קאצ'קלה
ו' ספטמבר 14, 2018 8:40 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: 'על דרך תפלת כושי', מאי משמע?
תגובות: 4
צפיות: 198

Re: 'על דרך תפלת כושי', מאי משמע?

בנוגע למקורות שצויינו וצוטטו לעיל, מרתק מאוד לבדוק כל אחד מהם בדפוסו הראשון, שכן פותח האשכול העתיק 'כושי' ממטה משה, ושוב באו החברים וביקשו למצוא לו פתרון, ויאמר כל אחד: וִיהִי מָה! אָרֻצָה נָּא גַם אָנִי אַחֲרֵי הַכּוּשִׁי! אבל בדיקה בדפוסים הראשונים מעלה שאין כאן כושי, כי אם כותי. בילקוט שמעוני דפו...
על ידי קאצ'קלה
א' ספטמבר 09, 2018 5:35 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: 'יד' לעומת 'ימין'
תגובות: 5
צפיות: 396

'יד' לעומת 'ימין'

במקראי קודש מצוי, שבחלקו האחד של פסוק מוזכרת תיבת 'יד', ומולה בחלקו האחר תיבת 'ימין'. יתכן שהיד השמאלית היא שנקראת 'יד' סתם, או שהיד הימנית נקראת 'יד' וגם 'ימין'. אלה הם הפסוקים: יָדָהּ לַיָּתֵד תִּשְׁלַחְנָה / וִימִינָהּ לְהַלְמוּת עֲמֵלִים (שופטים ה כו). אַף יָדִי יָסְדָה אֶרֶץ / וִימִינִי טִפְּחָ...
על ידי קאצ'קלה
ד' ספטמבר 05, 2018 5:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: כל העולם כולו
תגובות: 37
צפיות: 2400

Re: כל העולם כולו

מיללער כתב:ובעיקר דברי הטו"ז בהל' ר"ה שהובא בפתיחת האשכול, ציין הרש"ש שם בהוריות לעיין בחידושיו על שו"ע שם. האם נדםסו חידושי והגהות הרש"ש על שלחן ערוך?

ודאי שנדפסו, בשו"ע מדפוס ווילנא תרי"ט ואילך (כיום בילקוט מפרשים שבסוף כרכי השו"ע).
הנה הקטע המבוקש:
רשש סימן תקפב.JPG
רשש סימן תקפב.JPG (181.87 KiB) נצפה 1352 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ד' ספטמבר 05, 2018 5:10 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אם תחנה עלי מחנה
תגובות: 7
צפיות: 397

Re: אם תחנה עלי מחנה

ספק זה מזכיר אותי את הקריאה בשב"ק שעברה: זֶרַע רַב תּוֹצִיא הַשָּׂדֶה. ומפרש הש"ך בחו"מ סי' שטז ס"ק ה: "דשדה אשכחן נמי לשון נקבה וכדכתיב זרע רב תוציא השדה". והרש"ש בב"ק נח ע"ב כתב על דבריו: "משמע דמפרש תוציא לנקבה נסתרת, וכ"מ באונקלוס. אבל האשכ...
על ידי קאצ'קלה
ד' ספטמבר 05, 2018 5:05 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אם תחנה עלי מחנה
תגובות: 7
צפיות: 397

Re: אם תחנה עלי מחנה

האם הכוונה שאומרים להקב"ה בלשון נוכח, אם (אתה) תחנה עלי מחנה כו', או: 'אם' המחנה היא זו ש'תחנה' עלי? אופן שלישי נמצא בלקח טוב פרשת ויצא לב ט: [המחנה]. והוא לשון זכר. ואם תאמר הא כתיב: אם תחנה עלי מחנה, ומשמע אם תחנה עלי מחנה, והוא לשון נקבה! כך הצעתו: אם תחנה עלי האומה מחנה - לא יירא לבי, ואם ...
על ידי קאצ'קלה
ב' ספטמבר 03, 2018 4:30 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: עלייה לרגל בחג הסוכות - המסיבית ביותר מבין שלשת הרגלים
תגובות: 10
צפיות: 472

Re: עלייה לרגל בחג הסוכות - המסיבית ביותר מבין שלשת הרגלים

במקור חיים (על אבן-עזרא) פרשת ראה: ואמר מקץ שבע שנים במועד שנת השמטה בחג הסוכות . ואמר כי בזה הזמן שהיו כל ישראל מקובצים יותר משני הרגלים שהם פסח ושבועות , לפי שבזה המועד היו מאוספים התבואה והפירות, כמו שאמר וחג האסיף, ולפיכך היה להם פנאי לעלות לרגל, אמר שיקהלו האנשים והנשים והטף ויצוה להם שישמטו חו...
על ידי קאצ'קלה
א' ספטמבר 02, 2018 8:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידוע מדברי רבותינו מי הייתה אמם של לאה ורחל?
תגובות: 35
צפיות: 3840

Re: האם ידוע מדברי רבותינו מי הייתה אמם של לאה ורחל?

במדרש אגדה פרשת וישלח מובא:
מינקת רבקה. אמה של רבקה.

האם הכוונה שדבורה מינקת רבקה היא בעצם אמה של רבקה? אם כן, מדוע נקראת מניקתה ולא אמה?
הגרח"ק ב'למכסה עתיק' פרשת חיי שרה על 'ותרץ הנערה ותגד לבית אמה' למד ממדרש אגדה הנ"ל שדבורה היתה אמה של רבקה.
על ידי קאצ'קלה
א' ספטמבר 02, 2018 8:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תפלה על גוי - בשם אביו?
תגובות: 12
צפיות: 545

Re: תפלה על גוי - בשם אביו?

ראה גליון מרי"ח ניחוח, תשע"ב, גליון 96 עמ' 8:
מריח ניחוח.JPG
מריח ניחוח.JPG (57.71 KiB) נצפה 405 פעמים
על ידי קאצ'קלה
א' ספטמבר 02, 2018 10:54 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: חידת הרמ"א: ברכת התורה לפני סליחות?
תגובות: 3
צפיות: 274

Re: חידת הרמ"א: ברכת התורה לפני סליחות?

סיוע לדבריך תמצא במשנת יעקב הלכות תפלה פ"ז ה"י אות ה (עמ' קעט) עיי"ש.
על ידי קאצ'קלה
ו' אוגוסט 31, 2018 5:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יומא טבא לרבנן ! ה"שואל ומשיב" עולה ונדפס מחדש!
תגובות: 88
צפיות: 7566

Re: יומא טבא לרבנן ! ה"שואל ומשיב" עולה ונדפס מחדש!

מצטרף לאומרים 'אל תסתכל בקנקן'.
אודות מהדורא-מהדורה, ראה אשכול זה.
על ידי קאצ'קלה
א' אוגוסט 26, 2018 4:59 am
פורום: בית התלמוד
נושא: סנהדרין צה: - הגהת מהרש"ל מוקשה
תגובות: 3
צפיות: 684

Re: סנהדרין צה: - הגהת מהרש"ל מוקשה

ביקורת תהיה כתב:
קאצ'קלה כתב:תמוהה רק ההגהה שבמהדורת עוז והדר.

במהדורות האחרונות הגהה זו איננה.

יפה. שימחתני.
על ידי קאצ'קלה
ו' אוגוסט 24, 2018 11:22 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: סנהדרין צה: - הגהת מהרש"ל מוקשה
תגובות: 3
צפיות: 684

Re: סנהדרין צה: - הגהת מהרש"ל מוקשה

ברש"י דפוס ויניציאה ר"פ (וכזה ממש בדפוס ברקו רנ"ח-רנ"ט ובדפוס שונצינו): רשי.JPG ובא מהרש"ל לתקן את הדיבור הקודם שבפירוש רש"י, על כן כתב (בדפו"ר, נמצא באוצר): מהרשל דפוס ראשון.JPG בדפוסים מאוחרים של הגמרא (אולי מדפוס קראקא שס"ד ואילך) תוקן ברש"י 'למקום' במ...
על ידי קאצ'קלה
ה' אוגוסט 23, 2018 9:07 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: אגרא דבי הילולא מילי - תוספת מאוחרת?
תגובות: 2
צפיות: 1068

Re: אגרא דבי הילולא מילי - תוספת מאוחרת?

אותה אבקש כתב:בשאילתות מובא בשם אביי.

רק עכשיו ראיתי את הערתך.
ודאי כוונתך לשאילתות 'נוסח הדפוס'. ואני הבאתי לעיל שברוב כת"י של השאילתות המאמר חסר לגמרי.
על ידי קאצ'קלה
ה' אוגוסט 23, 2018 12:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 831
צפיות: 64224

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

רשימת 'עשרה מילי דחסידותא' שנהג בהם רב (המופיעה בשע"ת הנ"ל) אמינה מאד, וברור שיצאה מבית מדרשם של הגאונים. היא מופיעה גם במקומות אחרים: ספר האורה עמ' 6-3. האשכול מהדורת אלבק, חלק א עמ' 3-2. 'לקט עתיק של מדרשים ודברי גאונים וראשונים' כת"י, בתוך: גנוזות ספר שני עמ' קנח אות יז. ספר יוחסין...
על ידי קאצ'קלה
ג' אוגוסט 21, 2018 10:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מחיקת הודעות בפורום
תגובות: 48
צפיות: 4072

Re: מחיקת הודעות בפורום

ייש"כ הרב אוצה"ח.
אני בעד. עכ"פ לשם נסיון. ויהי כנגד המשחיתים את דבריהם על מנת לקלקל.
לא זכור לי ששיניתי פעם הודעה אחרי 20 יום. אם כן, אז אולי פעם או שתיים בלבד.
על ידי קאצ'קלה
ג' אוגוסט 21, 2018 8:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות אמוראים מתחלפים לפי המקרה - ר' יונה בר תחליפא
תגובות: 42
צפיות: 3648

Re: שמות אמוראים מתחלפים לפי המקרה - ר' יונה בר תחליפא

בירושלמי ברכות פ"ב ה"ד: "ר' יונה בשם רב חסדא צריך להתיז כי לעולם חסדו".
על ידי קאצ'קלה
ג' אוגוסט 21, 2018 8:19 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיקונים מצחיקים של הצנזורה (צילומים)
תגובות: 24
צפיות: 2707

Re: תיקונים מצחיקים של הצנזורה (צילומים)

בפתיחת האשכול הבאתי ממשניות דפוס אמשטרדם תצ"ג בה נדפס "ומזרח נכרים" במקום "ומזרח עכו".
כעת מצאתי בספר ישרש יעקב, אלטונא תקכ"ח, דף יז ע"ב:
ישרש יעקב.JPG
ישרש יעקב.JPG (49.64 KiB) נצפה 709 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ג' אוגוסט 21, 2018 8:14 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שאלות על גירסאות בתוספות
תגובות: 12
צפיות: 935

Re: שאלות על גירסאות בתוספות

כבדפוסים ראשונים נדפס גם בדפוס לובלין הגדול ובדפוס אמשטרדם הקטן ובדפוס אמשטרדם תע"ד ובדפוס סלאוויטא השני. ולא בדקתי בכל הדפוסים שלפניהם ושאחריהם ושביניהם (כמה עשרות דפוסים נכבדים), אך נראה כי זו שגיאה שצצה בדפוס מאוחר יחסית. (חידה: נראה אם יש פה איזה חכם ונבון, שיקשה על פרט קטן בהודעתי זו הרגש...

עבור לחיפוש מתקדם