החיפוש הניב 1124 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי קאצ'קלה
ב' יוני 18, 2018 1:08 am
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית יד ב' - הזכרת אביו בשמו?
תגובות: 12
צפיות: 487

Re: תענית יד ב' - הזכרת אביו בשמו?

לעיל כתב החכם קאצ'קלה: "בדפוסה הראשון של הגהותיו (דיהרנפורט תקס"ג) נדפס: "יתכן להיות הכי א"ר אבא א"ר יוחנן אלו וכו', וע' מ"ק ךב.". וכן נדפס לנכון בדפוסים הבאים: ווין תקס"ו; ווין תקפ"ב; פראג תק"צ; ווין תק"צ; טשערנאוויץ תקצ"ט; ברלין תר"...
על ידי קאצ'קלה
א' יוני 17, 2018 1:56 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: על חלוקת התורה לפרקים ולספרים
תגובות: 11
צפיות: 271

Re: על חלוקת התורה לפרקים ולספרים

מכיון שהועלה כאן שוב ענינו של ספר נחמיה הנקרא על שמו של עזרא, ראוי להביא מה שכתב היעב"ץ במטפחתו על דברי הזוהר פרשת ויצא קס ע"ב: " עזרא דאמר זכרה לי אלהי לטובה": מטפחת.JPG ר' משה קוניץ בספרו בן יוחאי [עשה עצמו כמי ש]לא הבין את דברי היעב"ץ, לכן כתב עליו (בשער ז מענה יג) את מה ...
על ידי קאצ'קלה
א' יוני 17, 2018 6:08 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חלקיהו בן שפן
תגובות: 3
צפיות: 150

Re: חלקיהו בן שפן

'חלקיהו בן משלם' המוזכר בספר נחמיה כאביו של שריה, הוא 'חלקיה בן שלום' שבדברי הימים (שם מובא ששריה היה בן-בנו). האם הוא חלקיהו הכהן הגדול שבימי יאשיהו המלך? הדעה הרווחת היא שכן. וכך נוטים דברי הדרש והעיון הנ"ל. אבל הרד"ק אינו סובר כן. בפירושו לישעיהו כב כב, בדברו על אליקים בן חלקיהו המוזכר ...
על ידי קאצ'קלה
ה' יוני 14, 2018 9:03 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: יהיה לך - לך יהיה
תגובות: 2
צפיות: 91

Re: יהיה לך - לך יהיה

בפירוש הטור עה"ת:
פירוש הטור.JPG
פירוש הטור.JPG (181.73 KiB) נצפה 75 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ה' יוני 14, 2018 7:21 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: דתן ואבירם היו אחים או גיסים?
תגובות: 4
צפיות: 133

Re: דתן ואבירם היו אחים או גיסים?

עזריאל ברגר כתב:
קאצ'קלה כתב:מן הענין להוסיף מה שכתב הרמ"ע בגלגולי נשמות:
גלגולי נשמות.JPG

לפי זה אבירם היה לכאורה (גם) חתנו של דתן.

והוא פלא!
מה מקורו של הרמ"ע?
על ידי קאצ'קלה
ה' יוני 14, 2018 7:19 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מניח את חברו יחידי - שכינה מסתלקת מישראל!
תגובות: 2
צפיות: 110

Re: מניח את חברו יחידי - שכינה מסתלקת מישראל!

מה שאמר אבא בנימין כך הוא (אליבא דעדי הנוסח הנזכרים, ויש מביאים הסגנון בשינויים קלים כמובן): שנים שנכנסו להתפלל, וקדם אחד מהם להתפלל ולא המתין לחבירו וסיים ויצא, טורפין לו תפלתו בפניו, שנאמר: טורף נפשו באפו הלמענך תעזב ארץ ויעתק צור ממקומו, ואין צור אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר: צור ילדך תשי. הדרשה מהפ...
על ידי קאצ'קלה
ה' יוני 14, 2018 7:18 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מניח את חברו יחידי - שכינה מסתלקת מישראל!
תגובות: 2
צפיות: 110

מניח את חברו יחידי - שכינה מסתלקת מישראל!

"מניח את חברו יחידי - שכינה מסתלקת מישראל!" מה המקור? גמרא מפורשת בברכות ה סוע"ב: תניא, אבא בנימין אומר: שנים שנכנסו להתפלל, וקדם אחד מהם להתפלל ולא המתין את חברו ויצא, טורפין לו תפלתו בפניו, שנאמר: טרף נפשו באפו הלמענך תעזב ארץ. ולא עוד אלא שגורם לשכינה שתסתלק מישראל , שנאמר: ויעתק צ...
על ידי קאצ'קלה
ה' יוני 14, 2018 5:54 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: דתן ואבירם היו אחים או גיסים?
תגובות: 4
צפיות: 133

Re: דתן ואבירם היו אחים או גיסים?

מן הענין להוסיף מה שכתב הרמ"ע בגלגולי נשמות:
גלגולי נשמות.JPG
גלגולי נשמות.JPG (61.21 KiB) נצפה 121 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ה' יוני 14, 2018 12:18 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פתרון חידה בשואל ומשיב ויקץ עמינדב
תגובות: 13
צפיות: 1058

Re: פתרון חידה בשואל ומשיב ויקץ עמינדב

נוטר הכרמים כתב:וכבר הובא לעיל בדברי החכם משנ"נ דברי החו"י במקור חיים.

נכון. על כן הוספתי מש"כ גם בחו"י.
על ידי קאצ'קלה
ד' יוני 13, 2018 9:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פתרון חידה בשואל ומשיב ויקץ עמינדב
תגובות: 13
צפיות: 1058

Re: פתרון חידה בשואל ומשיב ויקץ עמינדב

אודות חידה ידועה זו, לא מיותר לציין לחות יאיר סי' ריט:
ובכה"ג השיב לשואלו [שו"ת באר עשק] מאמר נפלא והוא כרישא דעמי נדב וסיפא דאכן יש. וביאורו, דתרי קראי ננהו אחד מסיים לא ידעתי ואחד מתחיל.
על ידי קאצ'קלה
ד' יוני 13, 2018 8:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'מעשה נסים' ו'ברכת אברהם' לראב"ם
תגובות: 6
צפיות: 486

Re: 'מעשה נסים' ו'ברכת אברהם' לראב"ם

אם נחליט שהוא חיבר את הספר בערך בזמן שכתב את הפתיחה, הרי שכתב את הספר בין תתקצ"ה (שנת הפולמוס) לבין תתקצ"ח (שנת פטירתו).
[לא בדקתי כעת מה כתב בפתיחה שהזכרת]
על ידי קאצ'קלה
ד' יוני 13, 2018 6:37 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ''אב - אבא'' לשון מלכות ונשיאות.
תגובות: 1
צפיות: 88

Re: ''אב - אבא'' לשון מלכות ונשיאות.

השווה מה שכתבתי בעבר כאן
על ידי קאצ'קלה
ג' יוני 12, 2018 9:28 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ויו במקום שין ולהיפך
תגובות: 16
צפיות: 1319

Re: ויו במקום שין

ייש"כ גדול ועכשיו ראיתי באחרונים שזה אחד מן המקומות שמצינו ו במקום ש ועיין תוספות יו"ט ב"ב פ"ב משנה ח מעניין האם זה קשור לשגיאה הלשונית של אנשים רבים באמרם: "במידה ו...", במקום "במידה ש...". נא להגדיר את הדברים. הלשון "הואיל ו אמרה תורה" מצויה בחז&q...
על ידי קאצ'קלה
ג' יוני 12, 2018 4:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פענוח ראשי תיבות של ספר
תגובות: 140
צפיות: 8084

Re: פענוח ראשי תיבות של ספר

לאיזה ספר הכוונה?
בדקדוקי סופרים למסכת ברכות:
ספר שבמה.JPG
ספר שבמה.JPG (46.59 KiB) נצפה 75 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ג' יוני 12, 2018 4:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם איסור לגבר לשים עגיל הוא מלא ילבש
תגובות: 11
צפיות: 610

Re: האם איסור לגבר לשים עגיל הוא מלא ילבש

ואגב, מרתא אינו שם איש, אלא שם אשה. נקודה. עי' אות מד ודאי אתה מתכוון להצביע על קטע זה: טעמא דקרא.JPG אבל ברוב כת"י בפסחים אין הגירסא "מרתא", אלא: "רב ברונא" (מינכן 95). "רב בירונא" (אוקספורד 366). "מרונא" (מינכן 6, רומי 134, קולומביה, ששון, בהמ"ל 2...
על ידי קאצ'קלה
ג' יוני 12, 2018 4:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם איסור לגבר לשים עגיל הוא מלא ילבש
תגובות: 11
צפיות: 610

Re: האם איסור לגבר לשים עגיל הוא מלא ילבש

גם בגמ' בבא בתרא (נב ע"א) מוצאים כך: "הני כיפי דמרתא ובני ברתא וכו', ופרשב"ם, כיפי - עגילים אנור"ש כדאמרינן בעלמא (עירובין דף צו:) כיפי תלא ליה עגילים תלה באזניהם. מרתא - שם חכם אחיו של ר' חייא. . בענין אי מרתא היא איש אחיו של ר' חייא - ולכן ראיה היא שמותר לאיש ללבוש עגילים - עי...
על ידי קאצ'קלה
ג' יוני 12, 2018 4:22 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9019
צפיות: 529535

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

מנחם-כהן כתב:אנא!

המאמר 'גניזת חרסון' מהספר 'על חסידים וחסידות' של יצחק רפאל. יש באוצר

הנה:
א.PDF
(1.87 MiB) הורד 11 פעמים

וההמשך:
ב.PDF
(1.18 MiB) הורד 10 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ג' יוני 12, 2018 3:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 565
צפיות: 30179

Re: חיפוש מקור לדברי ה'קיצור שולחן ערוך

גם זה יעבור כתב:בסימן ע"א סעיף ה': יפשוט מלבושיו מעליו ואל יישן במלבושיו.

מה המקור?
מה הסברה?
והאם פוסקים אחרים דיברו מזה?

במנהגי חת"ס מובא שהיה ישן כשהוא לבוש ברוב בגדיו:
מנהגי חתס.JPG
מנהגי חתס.JPG (20.15 KiB) נצפה 347 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ג' יוני 12, 2018 3:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חיפוש מקור לדברי הקיצור שולחן ערוך
תגובות: 2
צפיות: 89

Re: חיפוש מקור לדברי הקיצור שולחן ערוך

הודעתך הקודמת לא נמחקה, ואין צורך בכפל.
היא הועברה לאשכול 'חיפוש מקור', ושם תמצאנה.
על ידי קאצ'קלה
ג' יוני 12, 2018 1:27 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''הטוב כי לא כלו רחמיך והמרחם כי לא תמו חסדיך''
תגובות: 2
צפיות: 91

Re: ''הטוב כי לא כלו רחמיך והמרחם כי לא תמו חסדיך''

חפש באוצר "כי לא כלו חסדיך", ותמצא יישובים ודרושים שונים.
על ידי קאצ'קלה
ג' יוני 12, 2018 1:21 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''הטוב כי לא כלו רחמיך והמרחם כי לא תמו חסדיך''
תגובות: 2
צפיות: 91

Re: ''הטוב כי לא כלו רחמיך והמרחם כי לא תמו חסדיך''

בפירוש סידור התפילה לרוקח:
יש קורין הטוב כי לא כלו חסדיך המרחם כי לא תמו רחמיך מעולם קיוינו לך, כדי שיאמרו המרחם רחמיך, וטעות הוא בידם שהרי כתוב חסדי ה' כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו.
על ידי קאצ'קלה
ו' יוני 08, 2018 3:54 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: החומשים ושמותיהם
תגובות: 2
צפיות: 147

Re: החומשים ושמותיהם

על ידי קאצ'קלה
ו' יוני 08, 2018 1:11 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בפענוח כתבי יד
תגובות: 719
צפיות: 47300

Re: עזרה בפענוח כתבי יד

אולי: מדברי ר' [פלוני].
על ידי קאצ'קלה
ה' יוני 07, 2018 7:17 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית יד ב' - הזכרת אביו בשמו?
תגובות: 12
צפיות: 487

Re: תענית יד ב' - הזכרת אביו בשמו?

ועיין ברכות מ"ח ע"א: 'אמר רבי אבא בריה דרבי חייא בר אבא (אמר רבי יוחנן): שמעון בן שטח דעבד - לגרמיה הוא דעבד, דהכי אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: לעולם אינו מוציא את הרבים ידי חובתן עד שיאכל כזית דגן'. הנכון כגירסת כת"י שם: בכת"י פירנצה 7: אמר רבי אבא בריה דרבי חייא בר אבא: ...
על ידי קאצ'קלה
ה' יוני 07, 2018 6:58 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית יד ב' - הזכרת אביו בשמו?
תגובות: 12
צפיות: 487

Re: תענית יד ב' - הזכרת אביו בשמו?

בעקבות מה שכתבתי לעיל בענין זה, נודע לי שטעיתי בפרט אחד ממה שכתבתי, והטעות הזאת נמצאת בימינו בגליון כל דפוסי הגמרא המצויים . בברכות ה ע"א: אמר להו רבי אבא בריה דרבי חייא בר אבא: הכי אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן . הבן מסר את מה ששמע מאביו ששמע מרבי יוחנן רבו. השאלה היא, היאך הזכיר את אביו ב...
על ידי קאצ'קלה
א' יוני 03, 2018 5:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 565
צפיות: 30179

Re: ◆ חיפוש מקור ◆ להעמיד מצבה כשלא יודעין במדויק היכן מקום קבורתו

פעם שמעתי דאיתא בזוה"ק, שגם כשלא יודעים במדויק היכן קבור הנפטר, ניתן להעמיד מצבה באזור של מקום קבורתו, והנשמה יורדת על אותו מקום. האן מאן דהו יודע מקור לכך? לא ראיתי בענין הנשמה היורדת, אבל יש תשובה בחזון נחום אודות מצבה שספק אם הונחה במקומה. חזון נחום.pdf והנה קטע קצר מתוך התשובה (וראה בהמשך ...
על ידי קאצ'קלה
א' יוני 03, 2018 5:22 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסכת תענית במקום תענית?
תגובות: 3
צפיות: 170

Re: מסכת תענית במקום תענית?

מאחר ולא ראיתי התיחסות לשאלת השואל, אביא כאן שמועה אודות לימוד מסכת תענית בעת עצירת גשמים (לא מובא שהוא מהווה תחליף לתענית), מתוך קונטרס 'צדיק באמונתו יחיה' עמ' סח, ממה שסיפר רבי יחיאל פישל אייזנבאך זצ"ל:
צדיק באמונתו.JPG
צדיק באמונתו.JPG (86.24 KiB) נצפה 134 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ב' מאי 28, 2018 5:41 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שיבושים בפתיחת ראשי תיבות
תגובות: 118
צפיות: 9203

Re: שיבושים בפתיחת ראשי תיבות

א נ פוענח: אין נוחלין . הפענוח הנכון: איזהו נשך . בסדר הדורות, הוצאת ספרי אור החיים, בני-ברק תשס"ג, חלק א, שנת ד'תתק"ל, עמ' שמז: פרק אין נוחלין.JPG בדפוסים הראשונים נדפס: פרק א"נ . וכונתו לפרק איזהו נשך (מרדכי ב"מ רמז תלה). במהדורה זו בדו מלבם פרק חדש, וַיִקָרא שמו 'פרק אין נוחל...
על ידי קאצ'קלה
ב' מאי 28, 2018 7:15 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רש"י פר' נשא: שהיו נבעלות לבעליהן "תחת התפוח" דלא כחז"ל
תגובות: 13
צפיות: 2947

Re: רש"י פר' נשא: שהיו נבעלות לבעליהן "תחת התפוח" דלא כחז"ל

מהיכן הוא הפירוש רש"י כת"י שבאוצה"ח?
שם כתוב גם כן "שהיו נבעלות לבעליהן במצרים, שנאמר תחת התפוח עוררתיך" (כבכתב היד שהביא ר' שבענו מטובך לעיל).

פירוש רשי כתב יד.JPG
פירוש רשי כתב יד.JPG (65.7 KiB) נצפה 2761 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ו' מאי 25, 2018 9:10 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: שבה"ל
תגובות: 2
צפיות: 275

Re: שבה"ל

תשובה זו מופיעה באריכות בשערי שמחה לרי"ץ גיאת חלק ב עמ' קט, בשם רב האי גאון.
על ידי קאצ'קלה
ו' מאי 25, 2018 8:49 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "אקיל אקיל והא מיתנין" - מה זאת?
תגובות: 4
צפיות: 377

Re: "אקיל אקיל והא מיתנין" - מה זאת?

ייש"כ. השערה נאה, אבל מגדר ספק לא יצאנו כמובן.
מסתבר מאוד שתוספת זו נכתבה תחילה בגליון הגמרא, והמעתיק הזה הכניס אותה בפנים. כדרכם של אלו.
על ידי קאצ'קלה
ו' מאי 25, 2018 8:36 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מפני כבודו של דוד אמר ישראל ולא יעקב
תגובות: 2
צפיות: 294

Re: מפני כבודו של דוד אמר ישראל ולא יעקב

צ"ל המפרש. לא רש"י.
בחומת אנך מבואר יפה, כי ידוע שכל היחס בדברי הימים נאמר רק לכבודו של דוד, לכן חש הכתוב להזכיר את יעקב אבינו בשם 'ישראל', לשון חשיבות, להורות שלא חטא יעקב בשתי אחיות, וכן לא חטאו יהודה ובועז, וכסא דוד נקי, עיי"ש.
על ידי קאצ'קלה
ו' מאי 25, 2018 3:47 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9019
צפיות: 529535

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

הצעיר באלפי כתב:חשבונות של מצוה להאדר"ת
מצוה רס"ט עמודים ר"ח עד רט"ו

ספר אשא כפי לר' חיים כץ
עמודים קפ"ב עד קפ"ט

יישר כח גדול בהקדם !!

הנה:
חשבונות.PDF
(1.36 MiB) הורד 16 פעמים

אשא.PDF
(1.03 MiB) הורד 16 פעמים
על ידי קאצ'קלה
ו' מאי 25, 2018 1:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "אקיל אקיל והא מיתנין" - מה זאת?
תגובות: 4
צפיות: 377

"אקיל אקיל והא מיתנין" - מה זאת?

זה לא "מנא מנא תקל ופרסין"... ידוע הסיפור על רבי יוחנן ורבי אלעזר המובא בברכות ה ע"ב: רבי אלעזר חלש, על לגביה רבי יוחנן. חזא דהוה קא גני בבית אפל, גלייה לדרעיה ונפל נהורא. חזייה דהוה קא בכי רבי אלעזר. אמר ליה: אמאי קא בכית? אי משום תורה דלא אפשת - שנינו: אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שי...
על ידי קאצ'קלה
ג' מאי 22, 2018 8:20 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב לרב חד ברנש לאירוסי בתו
תגובות: 44
צפיות: 1542

Re: מזל טוב לרב חד ברנש לאירוסי בתו

מזל טוב לשמחת החתן והכלה
ואל תהי ברכת קאצ'קלה
בעיניך קלה
על ידי קאצ'קלה
ג' מאי 22, 2018 4:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אי אפשר שכהן יהיה עני?
תגובות: 21
צפיות: 556

Re: אי אפשר שכהן יהיה עני?

יישר כוחם של העונים והתורמים מידיעותיהם המופלגות, על מנת להגדיל תורה ולהאדירה. המקור שהעלמתי בראש האשכול, הוא סדר דורות ראשונים לר' אברהם שמעון קושס, חלק ד, שם הוא כותב: והיכן מצינו בר' חנינא בן דוסא שהיה כהן? ובברכות (יז:), תענית (כד:), חנינא בני די לו בקב חרובין מערב שבת לערב שבת. ובתענית שם, אמרה...
על ידי קאצ'קלה
ה' מאי 17, 2018 7:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רבי חלפתא בן דוסא - תנא שלא היה?
תגובות: 11
צפיות: 796

Re: רבי חלפתא בן דוסא - תנא שלא היה?

אגב, לגירסא המובאת לעיל אצל שרביט (מתוך משניות כת"י פאריז) "ר' חלפתא איש כפר תמרתא ", נמצא שבשמו של תנא זה ובמקומו מצויים החילוף (חלפתא) והתמורה (תמרתא). ואכן ישנן בו ובמקומו גירסאות מתחלפות. הרגע מצאתי תוספת מעניינת להאמור לעיל: בספר מקדש מעט, ווין תרי"א, דף עז ע"ב, כתב ר'...
על ידי קאצ'קלה
א' מאי 13, 2018 4:38 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: 'עירוב'?
תגובות: 10
צפיות: 309

Re: 'עירוב'?

השערה: יתכן אולי שיש כאן שיבוש של עָרֵב, שעל ידי הנחת פיסת בד על הספר, הרי הוא נותן ערבון שהוא עתיד לחזור במהרה.
על ידי קאצ'קלה
א' מאי 13, 2018 5:28 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ניקוד שמות האמוראים
תגובות: 26
צפיות: 1254

Re: ניקוד שמות האמוראים

שאלה קטנה: עד שאתה שואלים על הניקוד, אני שואל שלפעמים יש להסתפק על עצם שם האמורא או התנא. לפעמים כתוב בגמרות "ר"א", ואינך יודע האם זה ר' אליעזר או ר' אלעזר או ר' אבא וכו'. האם יש בזה איזה כלל ברור? הכלל הראשון הוא לבדוק בכתבי היד ובספרי הגאונים והראשונים. לפעמים הספק ייפתר לפי סדרם ש...
על ידי קאצ'קלה
ה' מאי 10, 2018 2:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זיהוי מילה שחציה נמחקה (בפי' עקידת יצחק)
תגובות: 18
צפיות: 527

Re: זיהוי מילה שחציה נמחקה (במנורת המאור)

ניתן להבין את המקום לקריאה זו, מאחר שהצד הימני העליון של האות דומה ל-ש'. אגב, בחיפוש מהיר בפרוייקט השו"ת ראיתי כי בספר מטה משה עמוד העבודה סי' שצה איתא רב אשי [איני יודע, אם שייך לקרוא לזה עד נוסח]. ייש"כ. אמת שכך ניתן לקרוא, בהחלט. אבל מידי ספק לא יצאנו. כמובן שגם אני עשיתי את החיפוש הזה...

עבור לחיפוש מתקדם