החיפוש הניב 2377 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי סגי נהור
א' יולי 15, 2018 11:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שליח לגזילה
תגובות: 7
צפיות: 84

Re: שליח לגזילה

שאלני חכ"א מדוע אמרינן דאין שליח בגזילה משום דאין שליח לדבר עבירה ותיפוק ליה דלדעת הרבה מן הראשונים ס"ל דל"מ שליחות היכא דהוי חב לאחרים וא"כ למאי בעי לדינא דשליח לדבר עבירה והוא תמיהה גדולה עמדו בזה ? איני מבין הדמיון בין המקרים. במקרה של זכיה (לשיטת זכיה מטעם שליחות) הרי הזוכה ...
על ידי סגי נהור
א' יולי 15, 2018 10:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: צלם בהיכל
תגובות: 3
צפיות: 114

Re: צלם בהיכל

ואולי יל"ד כן גם בתמונה בתוך ביהכנ"ס. וגם בצילום בבתי קברות (כגון שמצטלם ליד קברו של צדיק ידוע), ובפרט אם יש לו שימוש בכה"ג, (כמו שמפרסמים שהרבנים התפללו עליך בכותל או בקבר פלוני), ויש כמובן הרבה לחלק בגדרי האיסוה"נ השונים. נראה פשוט שאין כאן שום הנאה של מראה. פירוש הנאה הוא הנא...
על ידי סגי נהור
ו' יולי 13, 2018 4:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם שם הוי"ה קשור לעצמותו?
תגובות: 7
צפיות: 530

Re: האם שם הוי"ה קשור לעצמותו?

ששתי הצדדים נכונים. אחד שאנו מכוונים לעצמותו, ושנית שהשם עצמו אינו כינוי לעצמותו. ישר כוח. למעשה אם כן הכל מאוד פשוט (למרות שכמו תמיד בתחום הזה, זה נראה מסובך). והמשל על דרך הקצנה, כמו בתחנת מוניות שלכל נהג יש מספר. וכך הם פונים אחד אל השני "חמש, אתה שומע? קבל קריאה" כאשר אומרים 'חמש' מתכ...
על ידי סגי נהור
ו' יולי 13, 2018 1:38 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: האם ניתן לשלב את סיפורי יוסף בן מתתיהו בתוך דברי חז"ל?
תגובות: 25
צפיות: 607

Re: האם ניתן לשלב את סיפורי יוסף בן מתתיהו בתוך דברי חז"ל?

האם מלבד הסתירות בין דברי חז"ל לסיפורי יוסיפוס ניתן להצביע על נקודות מרכזיות שבהן התיאורים חופפים? אגב, מי ששילב בהצלחה (ספרותית... איני יודע אם גם היסטורית) את סיפורי יוסיפוס עם דברי חז"ל הוא רש"מ וולך (מאיר ברעם) בספרו עיר מלוכה. אצלו יוחנן מגוש חלב הוא אצלו טיפוס חיובי הנשמע לריב&q...
על ידי סגי נהור
ד' יולי 11, 2018 8:04 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: פיקוח נפש לאומי או מוראלי - שיקול הלכתי?
תגובות: 12
צפיות: 382

Re: פיקוח נפש לאומי או מוראלי - שיקול הלכתי?

ודאי שיש מושג של פיקוח נפש מוראלי, כגון כל מה שהתירו ליולדת וכיו"ב כדי שתתיישב דעתה עליה.
אינני יודע מה ענין לאומיות לכאן.
על ידי סגי נהור
ד' יולי 11, 2018 5:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רֹגַע הים ויהמו גליו
תגובות: 5
צפיות: 145

Re: רֹגַע הים ויהמו גליו

בגמ' [ב"ב עג, א]: אמר רבה אשתעו לי נחותי ימא, בין גלא לגלא תלת מאה פרסי, ורומא דגלא תלת מאה פרסי וכו', ורמי לה גלא קלא לחברתה, חבירתי שבקת מידי בעלמא דלא שטפתיה, דניתי אנא ונאבדיה. א"ל פוק חזי גבורתא דמריך, מלא חוטא חלא ולא עברי, שנאמר {ירמיה ה-כב} האותי לא תיראו נאם ה', אם מפני לא תחילו,...
על ידי סגי נהור
ד' יולי 11, 2018 5:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רֹגַע הים ויהמו גליו
תגובות: 5
צפיות: 145

Re: רֹגַע הים ויהמו גליו

רעיון מופלא על גלי הים מתוך מאמרי אדמו"ר הזקן (תקס"ג, ד"ה בשוא גליו). בשוא גליו אתה תשבחם, פי' בזוהר לשון שבח שהמלאכים נקראים גלי הים העליון... והנה להבין שרש ענין זה למשכיל למעלה יש להקדים תחלה ענין גלי הים הגשמי. דהנה שטח הים נמוך הרבה משטח כדור הארץ, דהרי כתיב יורדי הים באניות כו' ...
על ידי סגי נהור
ג' יולי 10, 2018 4:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: שעת חלות הטבילה במקוה
תגובות: 3
צפיות: 179

Re: שעת חלות הטבילה במקוה

גם לסוברים שהחלות טבילה היא במים, ודאי שגם אם טבל טבילה ארוכה נחשבת כטבילה אחת, ומה שצריך לתקפו כדי שיהיה לזה שם של טבילה לשם עבדות, וממילא גם אם זה באמצע הטבילה מ"מ רואים שהטבילה הייתה לשם עבדות. ואכן בכמה מקומות מצינו שכל עוד העושה עומד באמצע העשיה, אף שיצא כבר י"ח, מ"מ המעשה עדיין...
על ידי סגי נהור
ג' יולי 10, 2018 4:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: קוואטער
תגובות: 10
צפיות: 303

Re: קוואטער

בוודאי תמצא בספרי המלקטים לבר"מ. בשולחן מנחם (לאדמו"ר מליובאוויטש זי"ע, בגלגולו הקודם - שערי הלכה ומנהג) יש סימן העוסק בזה, ושם מציין: ברית אבות על הל' מילה ס"ה אות כו ("מרגלא בפומי דנשי") ושם הביא גם מלקוטי ספר. זוכר הברית (אונגוואר תרצ"א) סי"א אות יג. ובמכתב...
על ידי סגי נהור
א' יולי 08, 2018 1:31 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: דברים שבצינעא בליל ט' באב שחל בשבת
תגובות: 19
צפיות: 739

Re: דברים שבצינעא בליל ט' באב שחל בשבת

הרמ"א סי' תקנד כ' שהמנהג להחמיר בתשמיש המיטה כשאר דברים שבצינעא, ובמשנ"ב כ' בשם הפוסקים להקל במקום מצווה כגון ליל טבילה והוסיף בשעה"צ שיש להקל גם בבא מן הדרך. ונשאלה שאלה בזמננו שיש אפשרות לאישה לעשות בדיקות באיזה ימים היא עשוייה יותר לכנס להריון, אם חל יום שכזה בליל ט' באב שחל בשבת ...
על ידי סגי נהור
א' יולי 08, 2018 1:23 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: דברים שבצינעא בליל ט' באב שחל בשבת
תגובות: 19
צפיות: 739

Re: דברים שבצינעא בליל ט' באב שחל בשבת

כדכד כתב:אני לא מבין מה הסברה להתיר
הרי בתשעה באב רגיל לא היו מתירים באופן כזה. נכון?
מאי שנא תשעה באב שיש בו את כל האיסורים מתשעה באב שחל בשבת שרק איסור דברים שבצנעא נשאר?

כיון שיש מחלוקת בדבר ובמקום מצוה סומכים על המתירים, ראה בפוסקים.
על ידי סגי נהור
ו' יולי 06, 2018 4:25 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: "ניגונים ליטאיים"
תגובות: 133
צפיות: 6490

Re: "ניגונים ליטאיים"

ומעניין לציין שהחולם-צירי הליטאי נשמר היום אצל החבדניקים יותר מאשר אצל הליטאים המתנגדים). המבטא הליטאי הוא לא שיטה, הוא נגזר מהעגה הליטאית, ולכן הוא לא נשמר אצל מי שאין לו אותה יוצאי ליטא באמת שמרו עליו, ובסופו של דבר צאצאיהם התערבו בציבור ואיבדו את זה. ובכלל הייתי שמח לדעת באיזו ארץ נהג המבטא המקו...
על ידי סגי נהור
ו' יולי 06, 2018 6:37 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: דברים שבצינעא בליל ט' באב שחל בשבת
תגובות: 19
צפיות: 739

Re: דברים שבצינעא בליל ט' באב שחל בשבת

מבואר במשנ"ב ובשעה"צ שבמקום מצוה התירו. לא מצאנו מצוה מיוחדת (מלבד מצוות עונה) אלא בליל טבילה או בבא מן הדרך, ואין לנו לחדש מצוות מדעתנו שיש מצווה נוספת של עונה בליל הביוץ, ואם כן מנא לן להתיר. לא משום שזו מצוה מיוחדת אלא מפני שזה נחשב מקום צורך, שהרי גם בבא מן הדרך עיקר המצוה היא מצד הצו...
על ידי סגי נהור
ו' יולי 06, 2018 2:38 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: "ניגונים ליטאיים"
תגובות: 133
צפיות: 6490

Re: "ניגונים ליטאיים"

יעויין בארוכה גם בס' תולדות חב"ד בפולין ליטא ולטביה (מאת הרשד"ב לוין). ועדיין נראה שהדברים בתוקפם עומדים.
על ידי סגי נהור
ו' יולי 06, 2018 2:00 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: "ניגונים ליטאיים"
תגובות: 133
צפיות: 6490

Re: "ניגונים ליטאיים"

בירור קצר שעשיתי בעקבות הדיון באשכול זה העלה באופן חד-משמעי את המסקנא, שחסידי רייסין (עכ"פ החב"דיים שהיו הרוב) לא זיהו את עצמם כבני ליטא אלא כבני רוסיה הלבנה, וזאת בה בשעה שהמתנגדים שהתגוררו באותם עיירות ממש ראו עצמם ליטאים לכל דבר. דבר זה מוכח בעליל ממקורות רבים בכתב ובע"פ, ודיינו שנ...
על ידי סגי נהור
ו' יולי 06, 2018 12:29 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: חסידי וילנא
תגובות: 156
צפיות: 6211

Re: חסידי וילנא

תמונה זו פורסמה פעם בפורום זה, איני זוכר היכן.

וילנא.jpg
וילנא.jpg (140.71 KiB) נצפה 587 פעמים
על ידי סגי נהור
ה' יולי 05, 2018 10:49 pm
פורום: אספקלריא
נושא: נקמתם של חרדים בנאצים
תגובות: 81
צפיות: 2509

Re: נקמתם של חרדים בנאצים

ניצולי שואה שחשו כך, מה טוב. וגם חשקם בנקמה פיזית יותר ממובן. להיפך, התכוונתי להצביע על נקמה שאיננה פיסית. "בעיטה להיטלר" זו היא כמובן מטאפורה. אבל על פי האמת לא כדאי לדמיין שאנו בועטים בהיטלר ימ"ש. כה רבים נתפוגגו ללא שם ושארית, וערי אירופה נקיות מיהודים, כפי רצונם הטמא. בתי כנסת מש...
על ידי סגי נהור
ה' יולי 05, 2018 10:20 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: חסידי וילנא
תגובות: 156
צפיות: 6211

Re: חסידי וילנא

ליטוואק פון בודאפעסט כתב:ברח הרח"ע ליקטרינוסלב (מקום לידתו של האדמו"ר מחב"ד)...

הערת אגב: האדמו"ר מליובאוויטש זי"ע נולד בניקולייב.
על ידי סגי נהור
ה' יולי 05, 2018 6:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סדור קידושין ע"י המנח"ח
תגובות: 13
צפיות: 765

Re: סדור קידושין ע"י המנח"ח

בפשטות היא מחלוקת הראשונים (הרמב"ם והרא"ש), וכנ"ל.
על ידי סגי נהור
ה' יולי 05, 2018 5:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סדור קידושין ע"י המנח"ח
תגובות: 13
צפיות: 765

Re: סדור קידושין ע"י המנח"ח

עצם הנהגת המנ"ח הנ"ל, אינה עולה בקנה אחד עם כל דבריו בספרו על מצות פרו ורבו. שם הוא נוקט בבירור שאי"צ כוונה בשעת הביאה, ובסתמא גם לא בשעת הלידה, והר"ז מן המצוות המתקיימות כראוי גם בלי כוונה. והעד בדבר, שאפשר לקיים המצווה גם בבנים שהיו לו בגיותו. ולפ"ז מה שייך להצריך כוונה ד...
על ידי סגי נהור
ה' יולי 05, 2018 2:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: הרמב"ם: אני מתאבל ולא התנחמתי - איך הדברים מתיישבים עם מה שכתב?
תגובות: 8
צפיות: 358

Re: הרמב"ם: אני מתאבל ולא התנחמתי - איך הדברים מתיישבים עם מה שכתב?

אינני מבין את השאלה. דברי הרמב"ם בהל' אבל עוסקים במי שמצער עצמו ע"י פעולות שונות של בכי ומספד, ונוהג במכוון במנהגי אבלות להרבות צערו, ובזה אסור לאדם להוסיף על השיעור שקבעו חכמים. איך זה שייך לאגרת שבה חושף הרמב"ם את צפונות לבבו ומספר על גודל הקושי להתגבר על היגון והצער (אף שמתאמץ &quo...
על ידי סגי נהור
ה' יולי 05, 2018 1:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על השלם - שניצל וכיו"ב
תגובות: 13
צפיות: 529

Re: ברכה על השלם - שניצל וכיו"ב

עושה חדשות כתב:-האם ראוי לברך על פס עוגה שלם ורק אח"כ לחתוך ממנו פרוסה? לא נהוג, אבל מאי שנא?

דין ברכה על השלם נזכר בפוסקים גם גבי עוגה - ראה שוע"ר סי' קסז סוס"ג ובמצוין שם.
על ידי סגי נהור
ה' יולי 05, 2018 12:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על השלם - שניצל וכיו"ב
תגובות: 13
צפיות: 529

Re: ברכה על השלם - שניצל וכיו"ב

מענין לענין באותו ענין, הסתפקתי זה מכבר אם יש ענין להעדיף לברך על פרוסה שלימה או סנדביץ שלם וכדו', או מנה פיצה שלימה, וכל כיוצ"ב. ברור שאין לזה דין שלם גמור להקדימו למעלות אחרות, אבל יש בזה בחינה מסויימת של כבוד הברכה. וצ"ע. מג"א סי' קסז סק"ד: ונ"ל דאפי' בפרוסה לא יחתוך לגמ...
על ידי סגי נהור
ד' יולי 04, 2018 11:24 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: אם היתה ביקורת על הנהגת חסידים מסיבות הלכתיות ותשובות החסידים עליה
תגובות: 84
צפיות: 3293

Re: אם היתה ביקורת על הנהגת חסידים מסיבות הלכתיות ותשובות החסידים עליה

הרה"ק מרימנוב הוא הרבי שלי ושל כל הקוראים והכותבים כאן, ועכ"ז איני מאמין לסיפור ההוא. למה להשאיר הבלים אלו בשתיקה? לא, הוא לא הרבי שלי. אל תעביר את העניינים שלך על אחרים. כנראה כתבת את תגובתך לפני שקראת את התשובה המצו"ב. תשובה קד.pdf עד שאתה מתאמץ לעשות את הרה"ק מרימנוב רבו, מני...
על ידי סגי נהור
ג' יולי 03, 2018 3:35 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: כתיבת מגילת איכה
תגובות: 21
צפיות: 608

Re: כתיבת מגילת איכה

והסיבה שיסתכלו בספר על החורבן היא, כדי לדעת ולזכור תמיד איזה דברים גרמו לנו את הגלות והחורבן, לדעת כיד לתקן את עצמנו ולראות מה החטא גורם. או כדי לשמוח בכפליים בשמחת הגאולה כיתרון האור מן החושך. או בעומק יותר, כדי להיווכח למפרע איך תהפוכות החורבן והגלות היו שלבים של הכנה בדרך אל הגאולה, ואזי נודה על...
על ידי סגי נהור
ג' יולי 03, 2018 10:40 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: גניבה ספרותית מעניינת?
תגובות: 4
צפיות: 453

Re: גניבה ספרותית מעניינת?

קל להיווכח שמקור העותק של אוצה"ח הוא בהיברובוקס, כך שאולי הטעות בצילום אירעה אצלם...
על ידי סגי נהור
ו' יוני 29, 2018 10:52 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: וסת - לשון זכר או נקבה?
תגובות: 21
צפיות: 768

Re: וסת - לשון זכר או נקבה?

נקוט האי כללא בידך, שמחוץ לתיבות התורה והתפילה אין ללמוד שום דבר בדקדוק הלשון מדרך ההגייה המקובלת אצל האשכנזים, ובכלל זה אדמו"רים, ראשי ישיבות ופוסקי הדור.
על ידי סגי נהור
ו' יוני 29, 2018 10:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: איך מותר לספר לשון הרע לתועלת - בזמן הזה?
תגובות: 2
צפיות: 168

Re: איך מותר לספר לשון הרע לתועלת - בזמן הזה?

התירוץ נראה פשוט, דבשלמא לענין שנאה, כיון שאין מי שיודע להוכיח, אסור לשנוא, שמא אם היה מוכיחו כראוי היה מקבל וא"כ אינו ראוי לשנאה. אבל לענין לה"ר לתועלת, הטעם שצריך להוכיחו תחילה הוא דשמא אפשר להגיע לידי התועלת שלא ע"י הדיבור בגנותו אלא ע"י התוכחה בלבד, וא"כ הסברא שאם היה מו...
על ידי סגי נהור
א' יוני 24, 2018 12:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שמות תמוהים בתנ"ך
תגובות: 12
צפיות: 609

Re: שמות תמוהים בתנ"ך

בשולי הדיון, האם יש מי שעסק במגמה הכללית של מדרשי חז"ל לזהות שמות לא מוכרים עם דמויות מוכרות?

כלומר, מה אכפת לנו שיהיה אדם בשם התך, עד שנצטרך לפרש שהוא דניאל? ומדוע אמרפל אינו יכול להיות רק אמרפל? וכו'.
על ידי סגי נהור
א' יוני 24, 2018 4:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התגברות החושך לפני עלות השחר
תגובות: 24
צפיות: 577

Re: התגברות החושך לפני עלות השחר

ראיתי פעם הסבר לענין, שהכוונה היא שככל שמתארכת החשכה מרגיש האדם שהחושך הולך ומתגבר, ונמצא שהרגעים האחרונים שלפני עלות השחר הם בהרגשתו הזמן החשוך ביותר. אמנם הסבר זה אינו הולם את פשטות דברי רבותינו שהובאו.
על ידי סגי נהור
ו' יוני 22, 2018 8:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: מעשר כספים - קיזוז במשכורת. האם נחשב
תגובות: 8
צפיות: 248

Re: מעשר כספים - קיזוז במשכורת. האם נחשב

לא הבנתי מה השבת לי.
על ידי סגי נהור
ו' יוני 22, 2018 7:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: מעשר כספים - קיזוז במשכורת. האם נחשב
תגובות: 8
צפיות: 248

Re: מעשר כספים - קיזוז במשכורת. האם נחשב

מה שכתבת מגדיל את הקושי. ממה נפשך אם אתה מתייחס למה שהאברך מקבל כשכר בטלה, כמו שראוי באמת להתייחס אז יש לו שווי והוא כמו שכתבת גבי עבודה. לכאורה החילוק פשוט, שכשמדובר בעבודה הרי הוא נותן תמורה בעבודתו, ותמורה זו ששוויה הוא כך וכך היא המעשר. משא"כ אברך כולל אין שווי כספי ללימודו, וכיון שנתרצה ל...
על ידי סגי נהור
ה' יוני 21, 2018 3:44 am
פורום: ויתהלך חנוך את האלקים
נושא: בחורים הלומדים את סברת כרסם
תגובות: 44
צפיות: 4447

Re: בחורים הלומדים את סברת כרסם

הדיון בענין איסור גברא וחפצא הועבר לכאן.
על ידי סגי נהור
ד' יוני 20, 2018 10:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור גברא ואיסור חפצא
תגובות: 27
צפיות: 590

Re: איסור גברא ואיסור חפצא

אגב כפי הידוע לי, הריטב"א והר"ן אומרים במפורש שכל איסורי התורה הם איסור גברא. ואין חכם מחכמי הראשונים שכותב במפורש שכל האיסורים הם איסורי חפצא, אלא זה פרשנות של כמה אחרונים בראשונים שסוברים שאין נדר חל על איסור תורה (וגם זה מחלוקת ראשונים גדולה). אבל בהחלט יש מקום לפרש את הראשונים באופן א...
על ידי סגי נהור
ד' יוני 20, 2018 3:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור גברא ואיסור חפצא
תגובות: 27
צפיות: 590

Re: בחורים הלומדים את סברת כרסם

דברי הרב סגי נהור הם ריטבא רק שהא טעה בין טומאה לקדושה, הריטב"א לומד שכל איסורי תורה הם איסור גברא כיון שאין שדינוי בעצם החפץ ורק הקדש ונדרים הדומים להקדש בענין זה הם איסור חפצא כיון שיש בהם חלות קדושה כמובן אני מדבר לפי הפשטות שכל איסורי תורה הם איסורי חפצא, כדברי הרשב"א בתשובותיו (ח&quo...
על ידי סגי נהור
ד' יוני 20, 2018 5:28 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: לימוד למוחל שלא יהא אכזרי
תגובות: 4
צפיות: 234

Re: לימוד למוחל שלא יהא אכזרי

בקרו טלה כתב:
סגי נהור כתב:ראה גם במצוין בלקוטי שיחות (אוצר לקו"ש ח"ה, חוקת א) ובמבואר שם בארוכה.

אבקש מחילה [ולא יהא המוחל אכזרי] ממי שלא מבין את השפראך

על כן ציינתי דווקא לאוצר לקו"ש, שבו זה מופיע בלשון הקודש.
אשתדל להעלות בהמשך היום בל"נ.
על ידי סגי נהור
ד' יוני 20, 2018 4:31 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: לימוד למוחל שלא יהא אכזרי
תגובות: 4
צפיות: 234

Re: לימוד למוחל שלא יהא אכזרי

ראה גם במצוין בלקוטי שיחות (אוצר לקו"ש ח"ה, חוקת א) ובמבואר שם בארוכה.
על ידי סגי נהור
ד' יוני 13, 2018 6:36 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: למה לשלוח מלאכים לבשר דבר שכבר נאמר?
תגובות: 6
צפיות: 268

Re: למה לשלוח מלאכים לבשר דבר שכבר נאמר?

בקרו טלה כתב:אוצר מפרשי התורה.pdf

יישר כח, גם ברוך תהיה לה'. מה שהובא כאן (רס"ג ורמב"ן) ראיתי. האם מכך שלא הובאו בספר זה תירוצים נוספים ניתן להסיק שאין למצוא אצל מפרשי התורה הידועים תשובות נוספות לשאלה? אינני מכיר מספיק טיבו של הספר.
על ידי סגי נהור
ד' יוני 13, 2018 5:53 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: למה לשלוח מלאכים לבשר דבר שכבר נאמר?
תגובות: 6
צפיות: 268

Re: למה לשלוח מלאכים לבשר דבר שכבר נאמר?

תודה רבה. אם ידוע למישהו על מקור נוסף, ובפרט ספר שישנו באוצר, אודה בכפליים.

עבור לחיפוש מתקדם