החיפוש הניב 7918 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מה שנכון נכון
ו' מאי 25, 2018 5:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "אקיל אקיל והא מיתנין" - מה זאת?
תגובות: 4
צפיות: 232

Re: "אקיל אקיל והא מיתמן" - מה זאת?

צודק. עינתי כעת בדף השלם, ואכן נראה שכתוב 'והא'. אך יתכן שאפשר לקיים את ההשערה הנ"ל, ולפרש: אקיל אקיל, והא - מיתמן, היינו מה שאתה אוכל כאן בעוה"ז הוא 'משם' - על חשבון חלקך בעוה"ב. הפתגם הוא בארמית ולא בערבית. הבאתי רק ראיה לחילוף האותיות מאותו מוצא במלה זו מכך שבערבית הוא כק' (רגילה ב...
על ידי מה שנכון נכון
ו' מאי 25, 2018 3:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הואיל ואתעביד ביה מצוה חדא ליעביד ביה מצוה אחריתי - דוגמאות ומקורות.
תגובות: 10
צפיות: 92

Re: הואיל ואתעביד ביה מצוה חדא ליעביד ביה מצוה אחריתי - דוגמאות ומקורות.

נט"י אולי אינה דרך כבוד כ"כ לכוס (וגם בד"כ לא יוכל לקיים בו מלא חופנאי מיא). יותר פשוט להסתפק אם ראוי לברך בהמ"ז או להבדיל דוקא על אותו כוס שקדשו וכי"ב. ושפך וכסה במה ששפך יכסה, עיקר החידוש הוא שלא יכסה ברגל, אך האם ראוי לכסות דוקא בסכין ששחט בה. בשו"ע כח, ו כתוב "...
על ידי מה שנכון נכון
ו' מאי 25, 2018 2:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הואיל ואתעביד ביה מצוה חדא ליעביד ביה מצוה אחריתי - דוגמאות ומקורות.
תגובות: 10
צפיות: 92

Re: הואיל ואתעביד ביה מצוה חדא ליעביד ביה מצוה אחריתי - דוגמאות ומקורות.

המ"ב בסכ"א מביא מהמהרי"ל להשתמש בחוטי ציצית שבלו כסימניות לספר.
אולי גם המשנה שממכנסי ואבנטי הכהנים שבלו היו מדליקים בשמחת בית השאובה היא מה"ט.
על ידי מה שנכון נכון
ו' מאי 25, 2018 12:23 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי קלונימוס קלמן גולדשמידט זצ"ל
תגובות: 10
צפיות: 206

Re: רבי קלונימוס קלמן גולדשמידט זצ"ל

שמעתי מהגאון רבי אריה ז'ולטי שליט"א ששמע מאביו הגאון רבי בצלאל זצ"ל שהיה נוכח בלוויה של הסבא מסלבודקה נ"ע והמשגיח הגרי"ל חסמן הספידו ואמר כך: 'מי יתן ראשי מים ועיני מקור דמעה', הפסוק בא ללמדנו שאין העיניים רשאיות להיות כמעיין דמעות – מקור דמעה, לפני שתחילה יהיה 'ראשי מים'. הדמעו...
על ידי מה שנכון נכון
ו' מאי 25, 2018 1:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: "אקיל אקיל והא מיתנין" - מה זאת?
תגובות: 4
צפיות: 232

Re: "אקיל אקיל והא מיתנין" - מה זאת?

נ"ל יותר שכתוב 'הדא/חדא מיתמן'. [כהשערה, לפי הקריאה הנראית יותר 'הדא': אקיל אקיל הדא - מיתמן. האוכל (אקיל אקיל = אכול אכול??) כאן בעוה"ז (הדא) - הוא על חשבון חלקו בעוה"ב (מיתמן), וע"כ לא כ"א זוכה לב' שולחנות. ומצאנו יסוד זה בחז"ל בכמה מקומות. ולענין הסגנון, השוה למש&quo...
על ידי מה שנכון נכון
ה' מאי 24, 2018 7:51 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מים המאררים
תגובות: 19
צפיות: 207

Re: מים המאררים

לענין ברכת המצוות מצד הכהן, ראה במצוין כאן . וי"ל שמה"ט גם אין לאשה לברך. אך יש לחלק קצת דהכא היא ברכת הנהנין כללית ולא ברכה מיוחדת למעשה זה, וכן כשיודעת שלא חטאה א"כ ע"י המים ונקתה ונזרעה זרע. אך מסתבר שמכיון ששם במים דבר מר כלענה (חוץ מהעפר) כמ"ש סוטה כ ע"א, שוב אינם ...
על ידי מה שנכון נכון
ה' מאי 24, 2018 2:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בקשה דחופה לפיענוח כת''י קשה
תגובות: 22
צפיות: 292

Re: בקשה דחופה לפיענוח כת''י קשה

טוב תורתו ע"ד אשר אני התרתי כהתר מחט סדקית, והוא ראה הרבה חכמה לפתוח שערים המצויינים כפתחו של אולם, הרחיב והעמיק בסבר'
על ידי מה שנכון נכון
ה' מאי 24, 2018 1:15 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בקשה דחופה לפיענוח כת''י קשה
תגובות: 22
צפיות: 292

Re: בקשה דחופה לפיענוח כת''י קשה

אכן נראה שכתוב מזדקיק.

וקודם לכן צ"ל בחד תרוצ'א.
על ידי מה שנכון נכון
ה' מאי 24, 2018 1:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בקשה דחופה לפיענוח כת''י קשה
תגובות: 22
צפיות: 292

Re: בקשה דחופה לפיענוח כת''י קשה

עדיין לא צורף.

א.
בטעמו דאינו לשמה
צ"ל בטעמ' [=בטעמא].
על ידי מה שנכון נכון
ד' מאי 23, 2018 7:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בקשה דחופה לפיענוח כת''י קשה
תגובות: 22
צפיות: 292

Re: בקשה דחופה לפיענוח כת''י קשה

ורשב"א בתשובה תש"ב?

(ח"א סי') תשז.
כשתי ??
השני בהמות??

השתא בהמה (קדושין סב, ב).
אפי' בשפחתו?

אכן. (עש"ב).
על ידי מה שנכון נכון
ד' מאי 23, 2018 3:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם ישנן הגהות הב"ח על פסקי תוספות?
תגובות: 1
צפיות: 52

Re: האם ישנן הגהות הב"ח על פסקי תוספות?

ראה שם בב"מ מכות ומנחות. (ואולי יש עוד).
על ידי מה שנכון נכון
ד' מאי 23, 2018 3:10 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: חדש ! תיקון ליל שבועות מדויק ע"פ האריז"ל
תגובות: 70
צפיות: 5970

Re: חדש ! תיקון ליל שבועות מדויק ע"פ האריז"ל

ואעפ"כ מצאנו בספרים חלוקת התורה לג"ן פרשיות.
כמדומני שיש דוגמאות נוספות לכך שרמזי ועניני קבלה נקבעים נתלים ומכוונים כנגד מנהגים מאוחרים יחסית.
על ידי מה שנכון נכון
ד' מאי 23, 2018 2:43 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: חדש ! תיקון ליל שבועות מדויק ע"פ האריז"ל
תגובות: 70
צפיות: 5970

Re: חדש ! תיקון ליל שבועות מדויק ע"פ האריז"ל

השנה ראיתי שבתכלאל תורת אבות לשבועות הדפיס גם ג' פסוקים מעזרא ונחמיה...! יש ליישב קצת לפ"ד החיד"א שבדורות האחרונים נתכפר לנחמיה ושוב נקרא ספרו על שמו (אף שמנין הספרים נשאר כ"ד)... לפחות לא שם משמואל א' ושמואל ב. את זה (וכן מלכים ודה"י) עשה הרב צוברי. (וי"ל ע"פ הרח"...
על ידי מה שנכון נכון
ד' מאי 23, 2018 7:39 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פתרו ספיקות בספר זרע יצחק לריז"א אבי החיד"א ז"ל
תגובות: 7
צפיות: 269

Re: פתרו ספיקות בספר זרע יצחק לריז"א אבי החיד"א ז"ל

ועוד אחד 123 [ה, יח]. יהי מקורך ברוך ושמח מאשת נעורך. יל"ד אומרו מאשת, והל"ל באשת. הפ"ש פי' בההיא דכהן נקרא מברך והישראל נקרא ברוך ממנו, ואמרו בפסחים בפ' (מ"ש) [אלו עוברין] בת כהן לישראל או קוברה וכו', זהו אומרו יהי מקורך מישראל שהוא ברוך, ולא מכהן שהוא מברך, ובזה לא תירא מהנהו ...
על ידי מה שנכון נכון
ד' מאי 23, 2018 7:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם שלטו הצנזורים בפירוש מעשה נסים?
תגובות: 7
צפיות: 283

Re: האם שלטו הצנזורים בפירוש מעשה נסים?

תגובת הרש"א בעל המאמר הנ"ל: הניסיון לומר שבמקור היה כתוב ונמצא בספרי' עם מקף והכוונה לספרים, ייתכן והוא לא היה אומר כך אילו היה רואה את הצילום עם המרווחים. מלבד זאת הביטוי 'ונמצא בספרים' מצוי יותר אצל כותבי ווארטים חסידיים מדרג ב' ומטה, שממציאים ציטטות מהבטן ומבקשים להתלות באילן גדול (בדר...
על ידי מה שנכון נכון
ג' מאי 22, 2018 4:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מדרשי פליאה לרוקח
תגובות: 11
צפיות: 186

Re: מדרשי פליאה לרוקח

גם בשערי קדושה ראיתי פעם שמחשיב כגידים (שס"ה גידים) את צנורות הדם (וכמדומני שיש לזה עוד מקורות).
על ידי מה שנכון נכון
ג' מאי 22, 2018 2:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נולד מהול
תגובות: 15
צפיות: 1110

Re: נולד מהול

ע"ע בס' ברית עולם בלום עמ' 173-4.
על ידי מה שנכון נכון
ג' מאי 22, 2018 9:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: להטיל ציציות כשלובשים הבגד
תגובות: 1
צפיות: 49

Re: להטיל ציציות כשלובשים הבגד

ע"ע בבית הלוי עה"ת בסוף החלק שעל בראשית.
על ידי מה שנכון נכון
ג' מאי 22, 2018 8:26 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: אוצר המלבי"ם!! קורקונדציה!!
תגובות: 1
צפיות: 96

Re: אוצר המלבי"ם!! קורקונדציה!!

'אוצר המלבי"ם' זה שם חדש שהמציאו ל'הכרמל'. ישנו באוצר.
גם קונקורדנציה (כך צ"ל) יש.
על ידי מה שנכון נכון
ג' מאי 22, 2018 8:16 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השמיט ‘חיות רעות’ בתפילת הדרך וקרה משהו במטוס... במי היה?
תגובות: 5
צפיות: 179

Re: השמיט ‘חיות רעות’ בתפילת הדרך וקרה משהו במטוס... במי היה?

למה לספר זאת על ה'גדול', הרבה יותר יפה ומתאים לספר על הנהג.
ראה עלינו לשבח ח"ב עמ' תעב (שם הגיע דבור), ואגן הסהר עמ' 179 (שם קפץ כלב). וקצ"ע שב' אלו מצויין גם ביישוב.
מטעמים טכניים ועוד הסיפור הוא על מכונית ולא על מטוס.
על ידי מה שנכון נכון
ג' מאי 22, 2018 8:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 495
צפיות: 24098

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

למען הדיוק אציין שקטע זה שבספר שער החצר הוא ממה "שמצא בכתבי אחד קדוש", והוא המצטט את "מה שאמרו בשם פרקי רי"ש".
על ידי מה שנכון נכון
ב' מאי 21, 2018 6:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משה רבינו ע"ה - "לא נראה בו שום רגש והתפעלות, רק מוח שהוא קר"...
תגובות: 15
צפיות: 310

Re: משה רבינו ע"ה - "לא נראה בו שום רגש והתפעלות, רק מוח שהוא קר"...

והוא היה מבתי גואי ולא נראה בו שום רגש והתפעלות, רק מוח שהוא קר , כמ"ש בספר ישמח משה (פ' אחרי) באריכות, אך קרח היה לוי וחכם גדול ומטועני הארון היה,[/b]) למה נשמטו המלים הצבועות? ישמח משה. השם משמואל כתב ע"ז במקומות נוספים, הנה מש"כ בואתחנן תרע"ה במד"ר הלכה אדם מישראל שהי' ע...
על ידי מה שנכון נכון
ב' מאי 21, 2018 5:07 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 495
צפיות: 24098

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

כתב בספר זרע שמשון (סוף פרשת מסעי) שכתב הרב אלגאזי על פסוק אין דן דינך למזור רפאות תעלה אין לך, אף על פי שאין דן דינך למזור, דהיינו בסנהדרין שפתחה כולה לחובה שהדין נותן שיצא הדין לזכות, עם כל זה רפאות תעלה אין לך שיצאתה חייבת. עכ"ל. האם מישהו יודע מי הוא הרב אלגאזי הנ"ל, ובאיזה ספר מדובר?...
על ידי מה שנכון נכון
א' מאי 20, 2018 11:31 pm
פורום: אספקלריא
נושא: צמחונות וטבעונות במבט תורני
תגובות: 116
צפיות: 1561

Re: צמחונות וטבעונות במבט תורני

הוא היה צמחוני מסיבות בריאותיות. (בעיות עיכול והשמנה, בפרט לאחר שחרורו מהכלא). פרט זה היה ידוע ומפורסם גם בחייו, ולא תגלית חדשה. הכוונה כנראה רק שזה סיוע בזיהוי השניים שנמצאו. (גם מעישון ושתיה התנזר).
על ידי מה שנכון נכון
ו' מאי 18, 2018 3:42 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''אני מאמין'' לו לבדו ראוי להתפלל''
תגובות: 5
צפיות: 216

Re: ''אני מאמין'' לו לבדו ראוי להתפלל''

ביקורת תהיה כתב:
מה שנכון נכון כתב:ולשון הרמב"ם עצמו שם הוא 'ראוי'.

הלשון בפירוש המשניות הוא תרגום, ומעניין אם המונח 'ראוי' הוא תרגום מדויק או תרגום חפשי.

בדקתי כמובן שכך תרגומה ומשמעותה גם בשאר מקומות.
על ידי מה שנכון נכון
ו' מאי 18, 2018 12:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: 'ודבר דבר' - ולעשות עצמו כאלם בביהכ"נ
תגובות: 3
צפיות: 149

Re: 'ודבר דבר' - ולעשות עצמו כאלם בביהכ"נ

מ.ל. כתב: אומרים ומחליפים ווארט טוב על הפרשה וכיו"ב, ואמרו לתקן שאפילו זה צריך למנוע, כיון שלפעמים אח"כ מתגלגלים ומדברים דברים בטלים.

כעי"ז מספר רח"ו על האר"י. ראה מג"א קנא ס"ק ג ומ"ב ס"ק י, והועתק הלשון בכה"ח ס"ק ח.
על ידי מה שנכון נכון
ה' מאי 17, 2018 4:43 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: טעם נוסף למנהג אכילת החלב בשבועות
תגובות: 16
צפיות: 1183

Re: טעם נוסף למנהג אכילת החלב בשבועות

נטג.PNG
נטג.PNG (10.39 KiB) נצפה 130 פעמים

נטג 2.PNG
נטג 2.PNG (8 KiB) נצפה 130 פעמים


שני הדברים לקוחים כנראה מספר אבני חן של שלמה אשכנזי עמ' 115 ו121.
האופן שבו הובאו הדברים על "זמן בית שני" בסתם ועל "המדקדקים" בעייתי, שכן בשני המקרים מדובר על מנהגי האיסיים.
בית תלמוד.PNG
בית תלמוד.PNG (75.55 KiB) נצפה 130 פעמים
על ידי מה שנכון נכון
ה' מאי 17, 2018 3:06 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''אני מאמין'' לו לבדו ראוי להתפלל''
תגובות: 5
צפיות: 216

Re: ''אני מאמין'' לו לבדו ראוי להתפלל''

זה לא רק איסור בגדר איפשי ומה אעשה שאבי שבשמים גזר עלי, אלא עיקר האמונה הוא שאין מקום וטעם להתפלל למישהו אחר, כי הכל מאתו ובידו וכמ"ש הרמב"ם עצמו בביאור יסוד זה. (ולשון הרמב"ם עצמו שם הוא 'ראוי'). ובאופן כללי "אין ראוי" פעמים רבות פירושו אי אפשר;אין מצב, ונאמר גם על דברים שא...
על ידי מה שנכון נכון
ה' מאי 17, 2018 2:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השם "יעקב ישראל [ו]ישורון" - עם או בלי וא"ו?
תגובות: 9
צפיות: 830

Re: השם "יעקב ישראל [ו]ישורון" - עם או בלי וא"ו?

לפי הסיפורים הוא הגיע מירושלים (בשנת ד"א תתקכ"ב).
על ידי מה שנכון נכון
ה' מאי 17, 2018 2:30 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: יוצר לר"ה: ולשיבה כהה מאורו להשע, עבור שאתו פני הרשע
תגובות: 3
צפיות: 158

Re: יוצר לר"ה: ולשיבה כהה מאורו להשע, עבור שאתו פני הרשע

פשטות כוונת הפייטן כמו שפירשו המפרשים דקאי על יצחק אבינו שכהו מאור עיניו בזקנותו, על שהסתכל בפני עשו הרשע (עפ"י דברי הגמרא מגילה כח.). מש"כ "ע"פ המדרש יצר זה" ולא ציין לתלמוד במגלה הוא מפני שאין לשון שאתו פני רשע מתפרש כ"כ על ראיה, אלא על שכבדו ואהבו. וע"כ כתב שבו...
על ידי מה שנכון נכון
ה' מאי 17, 2018 2:02 pm
פורום: עזר אחים
נושא: איך מתפטרים מצרצר נודניק???
תגובות: 8
צפיות: 279

Re: איך מתפטרים מצרצר נודניק???

היות והצרצר מכוין בצרצורו לאזני שומעיו ושומעותיו, אולי יעזור להקליט אותו (או צרצר אחר) ולהשמיע לו את הקלטה. יתכן שהוא יתבלבל ויחפש לו טריטוריה אחרת פנויה.
לפני הכל יש לנסות את העצה הבדוקה והמנוסה של "מחול לך" ג"פ.
על ידי מה שנכון נכון
ה' מאי 17, 2018 1:33 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: למה יוחנן בן קרח ביקש רשות להרוג את ישמעאל בן נתניה?
תגובות: 10
צפיות: 284

Re: למה יוחנן בן קרח ביקש רשות להרוג את ישמעאל בן נתניה?

בנדה סא ע"א אמרו שהיה לגדליה למיחש לדברי יוחנן אף שלא קבלם, והיינו לשמור עצמו ואנשיו ממנו (כמ"ש הח"ח בבאמ"ח ז,ו), וא"כ י"ל דהוי כיכול להצילו באחד מאבריו, (ואם אפשר יש גם להזהיר את הרודף מתחילה, ראה רמב"ם א,ז). [וא"כ יש לשאול להיפך על יוחנן, אבל כמדומני שאין הה...
על ידי מה שנכון נכון
ה' מאי 17, 2018 1:22 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ''זכור''
תגובות: 4
צפיות: 198

Re: ''זכור''

אשר177 כתב:זכור זה האבר, זכר זה האיש...

אז מה פירוש הבא על הזכור?
[כדאי לעיין קודם במקורות שצוינו].
על ידי מה שנכון נכון
ה' מאי 17, 2018 1:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ומ"ע מה"ת שיחזור בתשובה לפני יום הכיפורים, כמו שכתוב לפני ה' תטהרו?!
תגובות: 2
צפיות: 78

Re: ומ"ע מה"ת שיחזור בתשובה לפני יום הכיפורים, כמו שכתוב לפני ה' תטהרו?!

(ובפרט שאין יוה"כ מכפר בלילה אלא רק ביום, ולדעה א' בסופו).
וע"ע בדבריו קמד,ה.
ברמ"ם ובשע"ת מבואר שהמצוה לשוב ביוה"כ.
על ידי מה שנכון נכון
ה' מאי 17, 2018 1:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הרמ"ק - קורדובירו או קורדואירו
תגובות: 11
צפיות: 305

Re: הרמ"ק - קורדובירו או קורדואירו

רמד"ל כותב על בן הרמ"ק: קורדוירי - ד' בחולם ו' בצירה ר' בחירק. אבל כנראה שינה קצת לצורך החרוז. (ובמק"א כינהו: קורטובי).
[מסתבר (שלפחות במקור השם) היו הב' או הו' נשמעים במבטא, כי ככה"נ פירושו הוא שמוצא המשפחה מקורדובה].
על ידי מה שנכון נכון
ה' מאי 17, 2018 12:24 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: דאדוני
תגובות: 14
צפיות: 296

Re: דאדוני

בובא לציון: בריך יקרא דה'.
על ידי מה שנכון נכון
ד' מאי 16, 2018 10:10 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אמות הקריאה בשמות האותיות
תגובות: 5
צפיות: 153

Re: אמות הקריאה בשמות האותיות

במסורת תימן מם בחירק. ומנין שבזמנו של הרמב"ם אמרו במצרים למשל בצירה?
על ידי מה שנכון נכון
ד' מאי 16, 2018 9:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בעוון אדם מתה אשתו - אילו עוונות?
תגובות: 4
צפיות: 183

Re: בעוון אדם מתה אשתו - אילו עוונות?

קטלנית. יבמות סד ע"ב.

עבור לחיפוש מתקדם