החיפוש הניב 7170 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מה שנכון נכון
ו' אוקטובר 20, 2017 12:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: קושיא על הגר"ח בהל' מילה מיסוד הרמב"ם הידוע בפה"מ בגיד הנשה
תגובות: 8
צפיות: 69

Re: קושיא על הגר"ח בהל' מילה מיסוד הרמב"ם הידוע בפה"מ בגיד הנשה

לפי זכרוני ביש נוחלין. ואינו מתרץ.
[חשבתי פעם שי"ל שכוונת הרמב"ם שאין אמירת הקב"ה לאברהם מחייבת, אבל אמירתו למשה את מה שאמר לאברהם כן מחייבת. אך צל"ע אם זה מתאים ללשונו].
על ידי מה שנכון נכון
ה' אוקטובר 19, 2017 4:53 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ביאור מילת ספינה
תגובות: 11
צפיות: 138

Re: ביאור מילת ספינה

שדא הוא תרגום של ירך בכ"מ באונקלוס, וכן בת"י מלכים טז,יד (בנוסח תימן שבמק"ג הכתר). וע"כ נראה שארעית שדא הוא תרגום של ירכתי. [יתכן שהתרגום בא להסביר את לשון הרבים 'ירכתי' (ראה אב"ע ורד"ק), דהיינו למקום הנמוך ביותר]. ר"י אבן גנאח והרד"ק בשרשים כתבו על ספינה 'ידו...
על ידי מה שנכון נכון
ה' אוקטובר 19, 2017 12:54 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי שקרא "ואהבת" מלעיל יצא ידי חובתו?
תגובות: 80
צפיות: 1933

Re: מי שקרא "ואהבת" מלעיל יצא ידי חובתו?

ההבדל בין גנב כתואר או כפועל נשמע גם אצל אלו שאינם מבדילים בין קמץ לפתח לפי הדגש החזק. וכי"ב בעוד הרבה מאד מלים, ואה"ן שמי שאינו מקפיד ע"ז משנה משמעות.
הפיזור רלוונטי בהחלט, כי הוא מראה שלמרות שהיו במקומות שונים ולמרות הההשפעה שקבלו ממקומם, הגיתם נשארה דומה. ופשוט שזו ראיה.
על ידי מה שנכון נכון
ה' אוקטובר 19, 2017 12:29 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ביאור מילת ספינה
תגובות: 11
צפיות: 138

Re: ביאור מילת ספינה

איש גלילי כתב: וכן מלשון הראב"ע שם: 'אולי לא נכנס קודם זה בספינה'.

לי נראית כוונת האב"ע שהיתה זו הפלגתו הראשונה של יונה, ולא ידע שהספינה במצב מסוכן אלא חשב שכך מצוי להיות בים, וע"כ לא ידע שיש ממה להתירא (כמלחים), אלא הלך להפיג צערו.
על ידי מה שנכון נכון
ה' אוקטובר 19, 2017 12:07 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי שקרא "ואהבת" מלעיל יצא ידי חובתו?
תגובות: 80
צפיות: 1933

Re: מי שקרא "ואהבת" מלעיל יצא ידי חובתו?

על זה בדיוק אני טוען. א. שלא משנה אם המרחק גדול יותר או פחות הוא מספיק גדול כדי שמי שטוען שלה"ק לעניין נ"כ צריכה להיות בדיוק כצורתה יהיה לו בעייה רצינית. ב. קשה לומר שההברה התימנית קרובה יותר להברת הספרדים מאשר לאשכנזית. ג. נכון שיש מקרים שכולם מודים מה ראוי להיות. הטענה היא שבא זה ולימד ...
על ידי מה שנכון נכון
ה' אוקטובר 19, 2017 9:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: שלא מצינו שועל שמת בעפר פיר - נוטריקון עפר פיר?
תגובות: 1
צפיות: 50

Re: שלא מצינו שועל שמת בעפר פיר - נוטריקון עפר פיר?

אלי גרסו זאת כתיבה אחת: בעפרפיר.
על ידי מה שנכון נכון
ה' אוקטובר 19, 2017 9:43 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי שקרא "ואהבת" מלעיל יצא ידי חובתו?
תגובות: 80
צפיות: 1933

Re: מי שקרא "ואהבת" מלעיל יצא ידי חובתו?

יש מבטאים שאכן טוענים כן. האחרים אומרים שבספק הם אוחזים בקבלה ובמסורת אבותיהם. ומה שתאמר על ברכה לבטלה בתפילין ושופר וס"ת (לחולקים על הר"מ) וכדו' (בענינים שאינם תלויים בהכרעה), ה"ה כאן. לכן הוספתי את מה שכתבתי הרי ברור שכל המבטאים הושפעו מאד מהסביבה ואף מבטא לא טוען ולא יכול לטעון שכ...
על ידי מה שנכון נכון
ד' אוקטובר 18, 2017 11:40 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי שקרא "ואהבת" מלעיל יצא ידי חובתו?
תגובות: 80
צפיות: 1933

Re: מי שקרא "ואהבת" מלעיל יצא ידי חובתו?

דברי האג"מ מוכרים, ותמוהים לענ"ד מכמה בחינות. [גם דבריו שכן היתה הברת האשכנזים מעולם (נניח ש'אלפי שנים' לאו דוקא), ושהם היו הרוב בכל הדורות (ואפי' כן מאי נ"מ) אינם ברורים כלל].
על ידי מה שנכון נכון
ד' אוקטובר 18, 2017 7:54 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי שקרא "ואהבת" מלעיל יצא ידי חובתו?
תגובות: 80
צפיות: 1933

Re: מי שקרא "ואהבת" מלעיל יצא ידי חובתו?

יש מבטאים שאכן טוענים כן.
האחרים אומרים שבספק הם אוחזים בקבלה ובמסורת אבותיהם.
ומה שתאמר על ברכה לבטלה בתפילין ושופר וס"ת (לחולקים על הר"מ) וכדו' (בענינים שאינם תלויים בהכרעה), ה"ה כאן.
על ידי מה שנכון נכון
ד' אוקטובר 18, 2017 7:44 pm
פורום: ניהול הפורום
נושא: אשכול מפוצל?
תגובות: 9
צפיות: 123

Re: אשכול מפוצל?

מביט ומבין כתב:מה שגם בהתחלה הם בכלל לא היו זה אחר זה, רא אח"כ שהוקפצו שתיים שלוש אשכולות

היו מיד בהתחלה שני אשכולות בגלל שלחצת על שליחה פעמיים, והגבתי באחד מהם. (אם יש איזו נ"מ).
על ידי מה שנכון נכון
ד' אוקטובר 18, 2017 7:24 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מי שקרא "ואהבת" מלעיל יצא ידי חובתו?
תגובות: 80
צפיות: 1933

Re: מי שקרא "ואהבת" מלעיל יצא ידי חובתו?

סברא אינני רואה בזה. שנוי מבטא יכול להועיל מדין בכל לשון. הבעיה בדברים שבהם לה"ק לעיכובא כברכת כהנים.
על ידי מה שנכון נכון
ד' אוקטובר 18, 2017 7:22 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הזכרת שם שמים בזמירות שבת
תגובות: 23
צפיות: 240

Re: הזכרת שם שמים בזמירות שבת

ואני התכוונתי לכנוי זה בפרט. ע"ש בדבריו ובדברי הר"ש וואזנר אליו, שבעבר לא היו משנים בכינוי זה.
על ידי מה שנכון נכון
ד' אוקטובר 18, 2017 7:12 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: הזכרת שם שמים בזמירות שבת
תגובות: 23
צפיות: 240

Re: הזכרת שם שמים בזמירות שבת

על הכינוי צבקות ראה בקנין תורה בהלכה של רא"ד הורוויץ.
על ידי מה שנכון נכון
ד' אוקטובר 18, 2017 6:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ושמחת בחגיך: אסופת מאמרי הגאון ר"י דנדרוביץ – תשרי תשע"ח
תגובות: 3
צפיות: 369

Re: ושמחת בחגיך: אסופת מאמרי הגאון ר"י דנדרוביץ – תשרי תשע"ח

קלונימוס הזקן כתב:מישהו יכול בבקשה להעלות את מאמר "ולא נראה זבוב" בנפרד?

ולא נראה זבוב.pdf
(460.98 KiB) הורד 13 פעמים
על ידי מה שנכון נכון
ד' אוקטובר 18, 2017 2:58 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: איפה היה סיחון - מבני הנפילים - בעת המבול?
תגובות: 4
צפיות: 76

Re: איפה היה סיחון - מבני הנפילים - בעת המבול?

בפירוש הנקרא פירוש הרא"ש. ומקשינן אנן ידעינן דעוג וסיחון אחי הוו ואמאי לא קבעי סיחון היכן קאים וי"ל כי הניצולים מן המבול ניצולו זוגות זוגות ועוג היה ניצול והציל אמו עמו והיתה מעוברת מסיחון או א"נ שעוג בא על אמו לאחר המבול והוליד סיחון. וראה בתוס' נדה סא ע"א ובמהרש"א וערל&quo...
על ידי מה שנכון נכון
ד' אוקטובר 18, 2017 1:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בענין הגהות הגר"א לש"ס
תגובות: 1
צפיות: 78

Re: בענין הגהות הגר"א לש"ס

ראה אצל שפיגל עמודים הגהות מעמ' 454.
על ידי מה שנכון נכון
ד' אוקטובר 18, 2017 1:55 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אפילו שדים?
תגובות: 7
צפיות: 125

Re: אפילו שדים?

ושקרא ופחתא?
על ידי מה שנכון נכון
ד' אוקטובר 18, 2017 1:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם היו לפני המאירי חידושי תלמידי רבינו יונה
תגובות: 2
צפיות: 85

Re: האם היו לפני המאירי חידושי תלמידי רבינו יונה

הוא מזכירו שם, וגם ראה את שע"ת כמו שנראה מחיבור התשובה, וכתב ע"כ הריח"ס. (אבל אי"ז עונה על השאלה).
על ידי מה שנכון נכון
ד' אוקטובר 18, 2017 11:26 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הבנה בספר חסידים
תגובות: 2
צפיות: 70

Re: הבנה בספר חסידים

ראה ברכות כד ע"א קול באשה ערוה שנאמר כי קולך ערב. שער באשה ערוה שנאמר שערך כעדר העזים. ופרש"י מדמשבח לה קרא בגוה ש"מ תאוה היא.
וה"ה לשאר דברים שנשתבחו שם.
[הלשון בס"ח צריך קצת תיקון. או שהוא כלל ואחריו פרט].
על ידי מה שנכון נכון
ד' אוקטובר 18, 2017 7:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כותרות הסימנים אינם ממרן (כינוי 'שלש-סעודות' לס"ג אצל הספרדים)
תגובות: 23
צפיות: 542

Re: כותרות הסימנים אינם ממרן?

לפני שנים רבות שמעתי בשיעור שמסר מורה הוראה מובהק, שיש ללמוד הלכה גם מכותרות הסימנים של השו"ע. וביאר: בשו"ע יו"ד סי' קצו מובא: "ביום שפסקה מלראות ובודקת עצמה כאמור, תלבש חלוק הבדוק לה שאין בו כתם , ובלילה תשים סדינים הבדוקים מכתמים, ומיום המחרת תתחיל לספור שבעה נקיים". ולא ...
על ידי מה שנכון נכון
ד' אוקטובר 18, 2017 7:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כותרות הסימנים אינם ממרן (כינוי 'שלש-סעודות' לס"ג אצל הספרדים)
תגובות: 23
צפיות: 542

Re: כותרות הסימנים אינם ממרן (כינוי 'שלש-סעודות' לס"ג אצל הספרדים)

באשר לכותרת על מנהג הכפרות. השינוי בדפוס אמ"ד תס"ח לא נעשה על סמך מש"כ בשמש צדקה, כי ספר זה נדפס רק בשנת תק"ג. (כמובן שערי השערות לא ננעלו שנודע להם באיזו דרך וכו'. ובפרט ע"פ המובא להלן מהמאמר של בניהו). מש"כ בשמש צדקה בשם מהר"ש אבוהב צ"ב איך מתאים לשיטתו (בדב...
על ידי מה שנכון נכון
ג' אוקטובר 17, 2017 3:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 223
צפיות: 11614

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

ד"ת נחמד זה הוא מספר 'עטרת זקנים' [קאנשיגר לבוב תרל"א] מחלקו השני שכתבו נכד המחבר ח"א [רבי אברהם מטארנופול?] ואם יש מאן דהו היכול לשפוך אור על התעלומה מי הוא זה ואיזהו הספר זרע אברהם והיכן אפשר למצוא דב"ז אודה לו במאוד מאוד. בברכה שלימה ואנמנה א גאליציאנער ראה כאן (יש הבדלים).
על ידי מה שנכון נכון
ג' אוקטובר 17, 2017 3:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוראת החזו"א על קימה והידור בשעת קרי"ש
תגובות: 11
צפיות: 272

Re: הוראת החזו"א על קימה והידור בשעת קרי"ש

עיין בהרחבה בברכי יוסף יו"ד סימן רמד ס"ק א, שהביא דברי "אחד קדוש" שלא לעמוד וחלק עליו. וכן מפורש להדיא ברוקח (סימן שסט). וכ"פ בשו"ת פני מבין (או"ח סו"ס רלד) ובשלמת חיים זונפלד (או"ח מח). באף ספר מכל הנ"ל לא מתיר לעמוד בפסוק ראשון. הברכ"י אוסר ל...
על ידי מה שנכון נכון
ג' אוקטובר 17, 2017 1:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול בירור מקור לשם או מהות השם
תגובות: 100
צפיות: 3912

Re: אשכול בירור מקור לשם או מהות השם

בתנ"ך מצאנו רק "נתניה" אחד (אביו של ישמעאל שרצח את גדליה בן אחיקם), והוא היה רשע (רש"י במדבר כז,א). טעות. מצאנו נתניה בדה"א כה, ב מבני אסף מן הלויים המשוררים. כמו"כ יש נתניהו צדיק בדה"ב יז, ח (ויש עוד). והוא ונתניה שם אחד, כמו שנקרא ישמעאל הנ"ל 'בן נתניהו' בי...
על ידי מה שנכון נכון
ג' אוקטובר 17, 2017 1:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לכל אחד יש חלק בתורה - מה המקור הראשון
תגובות: 12
צפיות: 179

Re: לכל אחד יש חלק בתורה - מה המקור הראשון

ע"ע בליקוט מספרי הרמ"ק "חביבא אורייתא קמי' דקב"ה" אות לז.
ובבנין עולם ודברי חן פי"ב.
[שם הביא מהח"ח בשם עולם שכ"ה כוונת התדא"ר פכ"ה שיש לכל ת"ח חדרי חדרים בתורתו. ואינו מוכרח].
על ידי מה שנכון נכון
ב' אוקטובר 16, 2017 3:10 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שמות בני הענק - אחימן ששי ותלמי
תגובות: 2
צפיות: 112

Re: שמות בני הענק - אחימן ששי ותלמי

המקור הוא בשפתי כהן בשם 'שמעתי'. מובא גם בילקוט ראובני ריש חיי שרה.
והספר שבו ראה זאת הנחלת אבות הוא כנראה מלאכת הקדש. (או בס' מזמרת הארץ).
אבל לא זכר היטב את פרטי הדברים כיע"ש.
על ידי מה שנכון נכון
ב' אוקטובר 16, 2017 2:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 2599
צפיות: 155273

Re: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר

אשי ישראל כתב:אני זקוק לספר 'בכורי חיים' שיש בו הסכמה של הגר"ש דבליצקי (אין זה 'ביכורי חיים' הנמצא באוצר החכמה ובהיברו בוקס של הרב רוזין).
אני זקוק לעמוד של ההסכמה.
אודה מאוד למי שיסייע לי.

אולי יעזור לך גם האמור כאן.
על ידי מה שנכון נכון
ב' אוקטובר 16, 2017 1:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דעת הגר"ע יוסף: חזון עובדיה או ילקוט יוסף?
תגובות: 16
צפיות: 460

Re: דעת הגר"ע יוסף: חזון עובדיה או ילקוט יוסף?

מענה איש כתב:הגר''ע יוסף זצ''ל לא עבר על הילקוט יוסף קודם שנדפס (למעט חלק א' )

לא מדוייק.
הרע"י עבר על החלקים הראשונים של ילקו"י, על כל הספר או עכ"פ על רובו ככולו.
חלק א' (הראשון) של ילקו"י הוא לקוט מכתבי הרע"י בלבד.
על ידי מה שנכון נכון
א' אוקטובר 15, 2017 10:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8023
צפיות: 363793

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ישראל אליהו כתב:בבקשה 'תקופת הגאונים וספרותה' עמ' קח-קי מעמודי הספר.
תודה רבה

תקופת.PDF
(520.93 KiB) הורד 10 פעמים
על ידי מה שנכון נכון
א' אוקטובר 15, 2017 8:55 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהדורות ספר קהילות יעקב
תגובות: 11
צפיות: 662

Re: מהדורות ספר קהילות יעקב

יהודה בן יעקב כתב:מרן הגרח"ק מציין בספרו דרך אמונה ב' פעמים ללקוטים ח"ב סי' ה', 1. ביאור ההלכה הלכות מתנות עניים פרק ט הלכה יג ד"ה לא יטול, 2. ציון ההלכה הלכות מתנות עניים פרק ד ס"ק קטז. אשמח לדעת היכן נמצאים הדברים במהדורות המצויות.

סוכה סכ"ט.
על ידי מה שנכון נכון
ד' אוקטובר 11, 2017 2:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 223
צפיות: 11614

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

מיכאל1 כתב:איפה אפשר למצוא אותו, חיפשתיו בהיברו בוקס ואינו....

ישנו, תחת השם המדוייק "מקרא קודש".
על ידי מה שנכון נכון
ד' אוקטובר 04, 2017 2:39 am
פורום: אספקלריא
נושא: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?
תגובות: 228
צפיות: 12516

Re: כיצד היחס של החסידים (ובכלל) לרש"ש ולביאוריו?

"הגהות הרש"ש" נדפסו במהדורת ש"ס ווילנא בשנות התר"מ, מספר שנים לאחר פטירת הרש"ש בשנת תרל"ב. ומה שהנך תולה בוקי סריקי ברבינו הרש"ש - הרש"ש לא חתום על ספרו, "הגהות הרש"ש" נדפסו לאחר פטירתו כמש"כ לעיל, בעריכת עובדי הדפוס בווילנא וחבריו של...
על ידי מה שנכון נכון
ג' אוקטובר 03, 2017 10:08 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אֲשֶׁר שַׂמְתִּי עֲרָבָה בֵיתוֹ | הרב י"י סטל
תגובות: 16
צפיות: 674

Re: אֲשֶׁר שַׂמְתִּי עֲרָבָה בֵיתוֹ | הרב י"י סטל

(הנה ציטוט יפה "ואילולא ש'ספר תניא' שימר לנו את המנהג לא היינו יודעים את הכוונה האמתית של מליצת עמנואל. " אשרינו! ). הנושא הוא לא מליצות עמנואל, אלא שמדבריו אנו למדים על המנהג באיטליה בזמנו. ומספר תניא אנו למדים שאין כוונת עמנואל למנהג אחר, כפי שפירש בו ירדן. אולי מנהג יהודי איטליה לפני כ...
על ידי מה שנכון נכון
ג' אוקטובר 03, 2017 9:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך
תגובות: 11
צפיות: 275

Re: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך

על כעס יש ספר ארך אפים, וספר והסר כעס מלבך (טובולסקי).

עבור לחיפוש מתקדם