מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 51 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי קושר כתרים
ב' אוקטובר 23, 2017 8:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תאריכים עבריים קודם 'החודש הזה לכם'
תגובות: 11
צפיות: 1708

החודש 'השני' בימי המבול

בענין זה יש לציין לדברי הרד"ק בספר מלכים (א ח, ב). בפסוק: ויקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל בירח האתנים בחג הוא החודש השביעי, פי' בתרגום [יונתן] ואתכנישו לות מלכא שלמה כל אנש ישראל בירחא דעתיקיא דקרן ליה ירחא קדמאה בחגא וכען הוא ירחא שביעאה. וברש"י ביאר דברי התרגום: "בירחא דעתיקיא דקרן...
על ידי קושר כתרים
ב' ספטמבר 18, 2017 10:06 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מנ"ל שר"ה הוא יום הדין והיכא רמיזא בקרא
תגובות: 14
צפיות: 2401

Re: מנ"ל שר"ה הוא יום הדין והיכא רמיזא בקרא

המהלך הפשוט , בגמ' ר"ה דף ח. מצאו רמז מן הקרא שר"ה הוא יום הדין. "דכתיב מראשית השנה ועד אחרית שנה, מראשית השנה נידון מה יהא בסופה (שהקב"ה דן בתשרי את כל באי העולם, כל הקורות אותם עד תשרי הבא - רש"י), ממאי דתשרי הוא, דכתיב תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו, איזהו חג שהחדש מתכסה ב...
על ידי קושר כתרים
ב' ספטמבר 18, 2017 9:44 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: פסוקי משלי ואיוב במלכיות זכרונות שופרות?
תגובות: 2
צפיות: 714

פסוקי משלי ואיוב במלכיות זכרונות שופרות?

במס' ר"ה (דף לב.) על המשנה מתחיל בתורה ומסיים בנביא, דייקו בתוס', וא"ת דבכל דוכתא משמע דנביאי עדיף מכתובים כדאמר (מגילה לא.) כתוב בתורה ושנוי בנביאים ומשולש בכתובים, והכא קאמרי קראי דכתיבי בכתובי ברישא והדר בנביאי, וי"ל משום דקראי דתהלים משלי ואיוב קדמו לנביאים. צ"ע וכי מה ענין &...
על ידי קושר כתרים
ה' יולי 20, 2017 1:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצוה ליישב: סתירה ברמב"ן בפרשת הנחלות
תגובות: 1
צפיות: 646

מצוה ליישב: סתירה ברמב"ן בפרשת הנחלות

בענין חלוקת הארץ (פר' פנחס) נמצא סתירה בדברי הרמב"ן, ומצוה גדולה ליישב. בראש הפרשה בפסוק (כו ה) חנוך משפחת החנוכי, כתב: "אולי כאשר נתחלקה הארץ לשבטים... ונטל שבט שמעון המועט כשבט יהודה המרובה חלק כחלק, כך נתחלקה לבתי אבות ליורדי מצרים, ועשו מנחלת ראובן ד' חלקים, והיה חלק משפחת החנוכי כחלק ...
על ידי קושר כתרים
ג' יולי 11, 2017 5:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם פנחס לפני שנתכהן היה לו דין לכה"פ של בת כהן?
תגובות: 13
צפיות: 2032

Re: האם פנחס לפני שנתכהן היה לו דין לכה"פ של בת כהן?

אחר עיון קל הדברים מותאמים אחד לאחד בלי קושיא ביניהם כלל. נתינת תרומה צריכה להיות ל"כהן" כשר (ויש דיון אם כשר לאשת כהן, כאשת רב כהנא), משא"כ אכילת כ"ד מתנות כהונה וביניהם חזה ושוק, כשר לכל זרע אהרן, כולל בניו ובנותיו, אף אלו שאינם כשרים לקבל תרומה. מעתה, פסוק יא ('וזה לך תרומת מת...
על ידי קושר כתרים
ב' יולי 10, 2017 5:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם פנחס לפני שנתכהן היה לו דין לכה"פ של בת כהן?
תגובות: 13
צפיות: 2032

Re: האם פנחס לפני שנתכהן היה לו דין לכה"פ של בת כהן?

במשך חכמה עה"פ כל טהור בביתך יאכל אותו מבואר שכן וח"א העיר לי שהוא סותר את עצמו בפסוק ונתתם ממנו תרומת ה' לאהרן הכהן. אולי יש לחלק בפשטות בין חזה ושוק (ושאר מתנות כהונה) שאכן זכה בהם פינחס אף קודם כיהונו, לתרומה שלא זכה בהם, כמבואר במשך חכמה. כי באמת אין במתנות כהונה קדושה מצד עצמם כמבואר...
על ידי קושר כתרים
א' יולי 09, 2017 8:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם פנחס לפני שנתכהן היה לו דין לכה"פ של בת כהן?
תגובות: 13
צפיות: 2032

Re: האם פנחס לפני שנתכהן היה לו דין לכה"פ של בת כהן?

בתוס' בזבחים קא: מבואר (למ"ד שלא נתכהן פינחס עד שעשה שלום בין השבטים), היינו שלא נתכהן בכהונה גדולה, אבל כהן הדיוט היה מקודם. "שמימי משה נתכהן [ככהן הדיוט], וכששם שלום נתייחס ליקרא כהן, ולייחס זרעו במעלות כהונה להיותם כהנים גדולים, שכן מצינו בדברי הימים (א' ה') שלא היו כהנים גדולים אלא מזר...
על ידי קושר כתרים
ה' אפריל 27, 2017 5:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם היה לשמואל הנביא ושמואל האמורא בנים?
תגובות: 9
צפיות: 1575

Re: תמיה בספר חפץ ה' לאור החיים הקדוש

ואגב, מענינא דיומא בפר' אשה כי תזריע וילדה זכ"ר. יש להבין דברי הגמ' שאמר יהושע איני ראוי לברכה שלא זכיתי לבן , הגם שבנות נקיבות אכן היו לו, לפי מה דאיתא במדרש (במב"ר ג, ח) למה נאמר כל זכר ואינו מזכיר כל נקבה, " מפני שכבודו של הקב"ה עולה מן הזכרים ", ולכן שפיר אמר איני מברך ש...
על ידי קושר כתרים
ה' אפריל 27, 2017 5:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם היה לשמואל הנביא ושמואל האמורא בנים?
תגובות: 9
צפיות: 1575

Re: תמיה בספר חפץ ה' לאור החיים הקדוש

כתב בספר חפץ ה' ברכות דף ה: בענין צדיקים שלא היו להם בנים וז"ל "ובזה לא תיקשה מדוע מצינו ראינו כמה צדיקים יהושע ע"ה ברוב צדקתו וכדומה דלא הוו ליה כלל. וגם שמואל ע"ה ". עכתו"ד ויש להבין למי כוונתו "שמואל ע"ה" אי הכוונה על שמואל הנביא הרי היה לו בנים כמבוא...
על ידי קושר כתרים
ג' אפריל 25, 2017 5:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שריפת עגל חטאת דמילואים - פליאה ב'ספורנו'
תגובות: 1
צפיות: 597

שריפת עגל חטאת דמילואים - פליאה ב'ספורנו'

ויהי ביום השמיני. בשמיני למילואים צוה משה לאהרן להקריב קרבנות דלהלן: קרבנות אהרן (ויאמר אל אהרן קח לך וגו'): א. עגל לחטאת ב. איל לעולה קרבנות בני ישראל (ואל בני ישראל תדבר לאמר וגו'): א. שעיר עזים לחטאת ב. עגל וכבש לעולה ג. שור ואיל לשלמים ד. מנחה הנה, קרבנותיו של אהרן מפורש בראש הפרשה מה עשו עמהם, ...
על ידי קושר כתרים
ב' אפריל 03, 2017 11:45 pm
פורום: פסח
נושא: השמטת דין 'ל' יום קודם החג' ברמב"ם - ואיזכורו בשאר מקומות
תגובות: 3
צפיות: 779

Re: השמטת דין 'ל' יום קודם החג' ברמב"ם - ואיזכורו בשאר מקומות

לא הבנתי את קושייתך. אין דרכו של הרמב"ם לסמוך על רמזים דחוקים כמו שהזכרת והוא נוהג לכתוב את דבריו בצורה ברורה ומפורשת, ובמילא הקושיא למה השמיט חוזרת בעינה. אין כאן שום קושיא ו'פלא' על השואל. (וסליחה על הביטוי). רק עצם האיזכור של הלכות אלו ברחבי היד החזקה - ודוקא במקומו לא - היה מעניין ונפלאת ב...
על ידי קושר כתרים
ב' אפריל 03, 2017 9:02 pm
פורום: פסח
נושא: השמטת דין 'ל' יום קודם החג' ברמב"ם - ואיזכורו בשאר מקומות
תגובות: 3
צפיות: 779

השמטת דין 'ל' יום קודם החג' ברמב"ם - ואיזכורו בשאר מקומות

שואלין ודורשין שלשים יום קודם החג. הגאון רבי ישעי' פיק ז"ל (ס' אומר השכחה אות נ"א) עמד בזה שבספר היד לרמב"ם לא נזכר דין ד"שלשים יום קודם החג שואלין ודורשין בהלכות החג", לא בהלכות פסח ולא הלכות תלמוד תורה, וכתב שמצוה ליתן טעם למה לא זכרו ולא פקדו. לפלא: כי אף שלא נזכר בב' מקו...
על ידי קושר כתרים
ב' אפריל 03, 2017 8:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשה נעלה משמחה
תגובות: 13
צפיות: 2548

Re: אשה נעלה משמחה

אכן ברשב"א הוא טעות גסה כפי שהגיבו כולם. אמנם דין זה של קניית מנעלים הרי הוזכר במהרי"ל (הל' יו"ט או טו) עיי"ש והוזכר במשנ"ב ןמשנה כתובות ומנעלים ממועד למועד וברמב"ם פי"ג ה"א מהל' אישות: כמה הכסות שהוא חייב ליתן לה, בגדים של חמשים זוז משנה לשנה... ונותן לה חגו...
על ידי קושר כתרים
ה' נובמבר 03, 2016 11:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למך- שני מחותנים בשם זהה
תגובות: 32
צפיות: 7146

Re: למך- שני מחותנים בשם זהה

ש. ספראי כתב:מקור חביב לכך שניתן להשתדך כששמות שני המחותנים שווים...

ראי' נכונה בחז"ל על שני מחותנים בשמות שווים, במס' ברכות דף מ"ב ע"א, "רב יהודה הוה עסיק ליה לבריה בי רב יהודה בר חביבא".
על ידי קושר כתרים
ה' אוגוסט 25, 2016 9:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לצעקת המחברים "גנוב הוא מאתי!"
תגובות: 162
צפיות: 28507

Re: לצעקת המחברים "גנוב הוא מאתי!"

רבי יצחק שטרנהל, כותב בספרו כוכבי יצחק, חלק א, ניו יורק תשכ"ט, פתיחה, מאמר ראשון, עמ' טו: "מאז ומתמיד הפליאני הדבר למה לא הזכירו רבותינו בעלי השלחן ערוך שום דבר בענין 'לומר דבר בשם אומרו' מצד החיוב והמצוה... כן מוזכר במגן אברהם או"ח סי' קנ"ו, "כל שאינו אומר דבר בשם אומרו עו...
על ידי קושר כתרים
ו' אוגוסט 19, 2016 6:40 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: חמשה עשר באב-הארת פני ה'
תגובות: 1
צפיות: 1288

Re: חמשה עשר באב-הארת פני ה'

סמוכין נפלאים ליסוד החג ט"ו באב על הארת פני ה' לישראל. בס' ישמח משה (פר' קדושים) ביאר הגמ' [תמיד ל"ב ע"ב] כל העוסק בתורה בלילה השכינה כנגדו שנאמר (איכה ב יט) קומי רוני וגו' נוכח פני ה'. והקשה הלא אמרו (ברכות ו.) שאפילו אחד שעוסק בתורה השכינה עמו, משמע אפילו ביום, אם כן מה מעלה יש להעו...
על ידי קושר כתרים
ו' אוגוסט 12, 2016 7:48 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: בשבת ת"ב אינו אוכל כסעודת שלמה בשעתו - דיוק ברמב"ם
תגובות: 1
צפיות: 720

Re: בשבת ת"ב אינו אוכל כסעודת שלמה בשעתו - דיוק ברמב"ם

על עצם הדין שחילק הרמב"ם, יש בה הערת דברים. בסוף מסכת תעניות (כט ע"ב): "תניא ת"ב שחל להיות בשבת אוכל ושותה ומעלה על שולחנו ואפילו כסעודת שלמה בשעתו". ומקור הדין הוא בתוספתא מס' תענית (פרק ג הל' י"ב) כתב וז"ל: "ט' באב שחל להיות בשבת אוכל אדם כל צרכו ושותה כל צר...
על ידי קושר כתרים
ו' אוגוסט 12, 2016 7:42 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: בשבת ת"ב אינו אוכל כסעודת שלמה בשעתו - דיוק ברמב"ם
תגובות: 1
צפיות: 720

בשבת ת"ב אינו אוכל כסעודת שלמה בשעתו - דיוק ברמב"ם

בדיני אכילה בשבת ערב ת"ב או ת"ב, כתב הרמב"ם הל' תעניות פ"ה הל' ח, "וערב תשעה באב שחל להיות בשבת אוכל ושותה כל צרכו ומעלה על שלחנו אפילו כסעודת שלמה, וכן תשעה באב עצמו שחל להיות בשבת אינו מחסר כלום" . כשנדייק בדברי הרמב"ם - דלא ערבנהו ותנינהו שבערב ת"ב ות"...
על ידי קושר כתרים
ו' אוגוסט 05, 2016 9:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהדורת תלמוד ירושלמי מומלצת
תגובות: 5
צפיות: 1442

Re: מהדורת תלמוד ירושלמי מומלצת

לוצאטי כתב:המהדורה המדוייקת ביותר - מהדורת האקדמיה ללשון.
מהדורה עם פירושים - עוז והדר, למרות כל החסרונות.

האם יש כבר מעוז והדר פירוש על ירושלמי מסדר מועד והלאה??
ראיתי רק על סדר זרעים
על ידי קושר כתרים
ב' יולי 25, 2016 8:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פשט בבעל הטורים - ותהי אחריתי כמוהו?
תגובות: 1
צפיות: 568

פשט בבעל הטורים - ותהי אחריתי כמוהו?

בפסוק תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו, כתב בבעל הטורים "ישרים, בגימטריא אבות העולם. סופי תיבות של שמות האבות אברהם' יצחק' ויעקב' בגימטריא בלעם, וזהו ותהי אחריתי כמוהו". רמז נאה, אבל לכאורה עדיין צ"ב מה הכוונה של סיפא דקרא ותהי אחריתי כמוהו? על מה היה מתאוה ומבקש כאן? אם שהיה בלע...
על ידי קושר כתרים
ד' יולי 13, 2016 11:54 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: דבר והיפכו: הוא יתחטא... יטהר, ואם לא יתחטא... לא יטהר (פ' חקת)
תגובות: 3
צפיות: 1366

דבר והיפכו: הוא יתחטא... יטהר, ואם לא יתחטא... לא יטהר (פ' חקת)

בפרשת פרה אדומה, הוא יתחטא בו ביום השלישי וביום השביעי יטהר ואם לא יתחטא ביום השלישי וביום השביעי לא יטהר. לאיזה צורך הוצרך הכתוב לכפול סדר טהרת הזאת שלישי ושביעי, בהן ולאו, הוא יתחטא... ביום השלישי וביום השביעי יטהר, ואם לא יתחטא... לא יטהר. הלא מכלל הן אתה שומע לאו, ולא מצינו דכוותי' בכל טהרות שבת...
על ידי קושר כתרים
ג' יולי 12, 2016 11:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ידיעה ובחירה / אונס ורצון
תגובות: 4
צפיות: 925

Re: ידיעה ובחירה / אונס ורצון

עד כמה שנעמיק וננסה להבין, עדיין הוא רחוק משכל אנוש להבין דק מן הדק בסוגיא קשה זו. ומבואר כבר בספרי הראשונים שהידיעה והבחירה שניהם מוכרחים על פי התורה, ושכל האדם אי אפשר לו להשיג מציאות שניהם, אלא שמחויבים אנו להאמין בשניהם, ואילו היה השי"ת יודע שהמושכל הזה הוא לטובתינו, היה מודיע אותה לנו, אלא...
על ידי קושר כתרים
ה' יוני 23, 2016 7:23 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שאלה ברש"י בישעיה
תגובות: 7
צפיות: 1543

Re: שאלה ברש"י בישעיה

בישעיה יד כח: "בשנת מות המלך אחז היה המשא הזה". וברש"י: "בשנת מות המלך אחז, ומלך חזקיה בנו, היה המשא הזה על פלשתים". מה רש"י מוסיף על דברי הפסוק ? לפי פשוטו, שהמשא הזה על פלשתים, נוגע על התקופה של " מלך חזקיה בנו ", שהיא - במקרה - בשנת מות אביו המלך אחז. ולפי...
על ידי קושר כתרים
ד' יוני 22, 2016 9:13 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מי החריב את שילה
תגובות: 10
צפיות: 2666

Re: מי החריב את שילה

///וחת"ס יו"ד רס"ד, שכתבו שלא נזכר חורבן שילה במקרא, וע"כ שכיון שהלך משם הארון פקעה קדושתו... אבל רש"י תהלים עד ח, כתב מפורש שנשרף ונחרב שילה ע"י פלשתים זה לשון רבינו אור עולם החתם סופר זי"ע (שו"ת יו"ד סי' רס"ד): "וכן נ"ל בחומת שילה, שלא מ...
על ידי קושר כתרים
ד' יוני 22, 2016 8:58 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מי החריב את שילה
תגובות: 10
צפיות: 2666

Re: מי החריב את שילה

...אבל רש"י תהלים עד ח, כתב מפורש שנשרף ונחרב שילה ע"י פלשתים. וזה היאור הפסוק שרפו כל מועדי אל בארץ. הרד"ק ביהושע יח א מזכיר פעולת הפלישתים על חורבן שילה: "ויקהלו כל עדת בני ישראל שילה... וארון אלהים יושב בתוך היריעה... והיה שם בשילה שס"ט שנה, עד שהגלו פלשתים את הארון. ועל...
על ידי קושר כתרים
ד' יוני 22, 2016 8:32 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם היו ליתרו בנים? (שמות ב, טז)
תגובות: 18
צפיות: 3568

Re: האם היו ליתרו בנים?

כתבו המפרשים שלשון מבני בניו יכול להתפרש על בני בנותיו. כגון מבני בניו של המן [ליישב הא דאין מקבלים גרים מעמלק]. והוא כמעט תלמוד מפורש במגילה יד: אמר רב נחמן חולדה מבני בניו של יהושע היתה... ומי הוו ליה זרעא ליהושע?, והכתיב נון בנו יהושע בנו. בני לא הוו ליה, בנתן הוו ליה. על יהושע בן נון עצמו שתירצ...
על ידי קושר כתרים
ב' יוני 20, 2016 11:31 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: שאלות במגילת רות
תגובות: 47
צפיות: 8618

אשת אחיו שלא הי' בעולמו - ואשת אחיו מאמו

הערה. בפסוק כי זקנתי מהיות לאיש, הקשה רש"י על כל עצם היבום והנישואין של רות עם בנה אשר יוולד לה, דהלא אסורה לרות משום אשת אחיו שלא הי' בעולמו [שנולד לאחר מיתת מחלון וכליון], ותירץ שבאמת אינה זקוקה ליבם, לפי שלא היו למחלון וכליון קדושין בהן, שנכריות היו, ולא נתגיירו, ועכשיו הן באות להתגייר. אך ז...
על ידי קושר כתרים
ב' יוני 20, 2016 11:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משמעות שמו של דוד המלך
תגובות: 21
צפיות: 6548

Re: משמעות שמו של דוד המלך

ז.
בספה"ק קדושת לוי (למס' אבות) כתב:
הנה דוד הוא דור י"ד מהאבות, וגם דוד מספרו י"ד. וזהו הרמז כי יד על כס י"ה (שמות יז טז), כי דוד הוא שאמר ואנחנו נברך י"ה מעתה כו' (תהלים קטו יח), כי דוד הוא יעשה מלחמת עמלק.

כן יהי רצון, הרחמן יזכנו לזה בקרוב.
על ידי קושר כתרים
ב' יוני 20, 2016 11:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משמעות שמו של דוד המלך
תגובות: 21
צפיות: 6548

Re: משמעות שמו של דוד המלך

ח. במס' קידושין (דף ב' ע"ב) כתב בבן יהוידע, דרכו של איש לעשות מלחמה ואין דרכה של אשה. דהנה היתר הנשים דעמון ומואב, לדעת רבי שמעון דדריש טעמא דקרא, על דבר אשר לא קדמו אתכם, איש דרכו לקדם ואין אשה דרכה לקדם [יבמות ע"ג ע"א], אין נסמך טעם זה על פסוק [תהלים מ"ה י"ד] כל כבודה בת מ...
על ידי קושר כתרים
ב' יוני 20, 2016 10:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משמעות שמו של דוד המלך
תגובות: 21
צפיות: 6548

Re: משמעות שמו של דוד המלך

ח.
במס' תענית (דף כ"ט ע"א) כתב בבן יהוידע, דבחורבן ביהמ"ק אשתכח דהוה כתיב אנת צבית לחרובי ביתא וידך אשלימת ליה, מה שנעשית הנקמה בסמל בקטיעת ידו ולא באבר אחר, שנקטעה ידו של הסמל בזכות דוד המלך ע"ה שמספר שמו י"ד, שבזכותו תהיה פליטה בכותל המערבי, ולזה אמר לקמן יצאה כעין פסת יד.
על ידי קושר כתרים
ב' יוני 20, 2016 10:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משמעות שמו של דוד המלך
תגובות: 21
צפיות: 6548

Re: משמעות שמו של דוד המלך

ז. כמה פנינים מס' בניהו בן יהוידע בביאור שמו של דוד שבגימ' י"ד. בפסחים דף ב' ע"א, פירש מאמר דוד המלך ע"ה (תהלים קלט יא) ולילה אור בעדני, ואמרו בגמרא הכי קאמר דוד עולם הזה שהוא דומה ללילה אור בעדני, נמצא דוד המלך ע"ה מצפה היה לאור להתחבר עמו. ולכך אמר דוד (שם כג ה) דשנת בשמן ראשי ...
על ידי קושר כתרים
ב' יוני 20, 2016 10:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משמעות שמו של דוד המלך
תגובות: 21
צפיות: 6548

Re: משמעות שמו של דוד המלך

ו. הגר"א בספרו קול אליהו על תהלים (לא טז) פירש הכתוב בידך עתותי הצילני מיד אויבי ומרודפי, עפימ"ד במדרש, שכל ימי דוד היה לו י"ד טובות וי"ד רעות, וזהו שכוון שלמה ע"ה בכ"ח עתים שבקהלת י"ד לטובה וי"ד לרעה, ודוד בסיהרא כידוע, והענין כי י"ד דורות מאברהם עד דוד,...
על ידי קושר כתרים
ב' יוני 20, 2016 10:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משמעות שמו של דוד המלך
תגובות: 21
צפיות: 6548

Re: משמעות שמו של דוד המלך

ה.
במקום אחר מביא החיד"א (שמואל א יט ט), מתיקוני זוה"ק, ודוד מנגן בי"ד, סתרי תורה. [ואולי יש בזה רמז בשמו שבגימ' י"ד כנ"ל]
על ידי קושר כתרים
ב' יוני 20, 2016 10:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משמעות שמו של דוד המלך
תגובות: 21
צפיות: 6548

Re: משמעות שמו של דוד המלך

ד.
עוד כתב החיד"א שם, שכתב האריז"ל בליקוטי תורה עה"פ ודוד מנגן בי"ד, דיש לו י"ד עתים טובות. ולפי זה אפשר לרמוז דלכך נקרא דוד גימט' י"ד.
על ידי קושר כתרים
ב' יוני 20, 2016 10:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משמעות שמו של דוד המלך
תגובות: 21
צפיות: 6548

Re: משמעות שמו של דוד המלך

ג. החיד"א בחומת אנך (שמואל א טו יב) מבאר הכתוב ויוגד לשאול לאמר בא שאול הכרמלה והנה מציב לו "יד" ויסוב ויעבור וירד הגלגל, כי שאול לא הרג את אגג מלך עמלק, שדן ק"ו מעגלה ערופה שלא כדין ובכך עבר את דבר ה', ופירש תלמיד רבינו הרשב"א ז"ל שחשב שאול כי כבר קיים מצות הי"ד, ...
על ידי קושר כתרים
ב' יוני 20, 2016 10:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משמעות שמו של דוד המלך
תגובות: 21
צפיות: 6548

Re: משמעות שמו של דוד המלך

ב.
בבעל הטורים פר' וישב, (לח כט) עה"כ מה פרצת עליך פרץ, "רמז שהמלך פורץ גדר לעשות לו דרך ואין ממחין בידו. פרץ. בא"ת ב"ש עולה י"ד, והוא בגימטריא דוד.
על ידי קושר כתרים
ב' יוני 20, 2016 10:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משמעות שמו של דוד המלך
תגובות: 21
צפיות: 6548

Re: משמעות שמו של דוד המלך

סביר שפירוש השם דוד קשור לאהוב (השווה לדמיון לשם 'ידידיה': "ותלד בן ... וה' אהבו . וישלח ביד נתן הנביא ויקרא שמו ידידיה ").[/size] זה נאמר על שלמה בנו של דוד. יש באמתחתי כמה רמזים על שמו של דוד, מפי גדולי הפרשנים: א. שם בפסוק ויקרא שמו ידידיה (שמואל ב יב כד), כתב החיד"א בחומת אנך: וי...
על ידי קושר כתרים
ו' יוני 03, 2016 12:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שבעים שמות ירושלים
תגובות: 10
צפיות: 2531

Re: שבעים שמות ירושלים

ב'קולמוס' משפחה מלפני כמה שנים, היה מאמר נהדר על שבעים שמות ירושלים, אם מקורות וציטוטים על כולם.
על ידי קושר כתרים
ב' מאי 30, 2016 10:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה הפרק הכי קל בש"ס למתחילים ללמוד?
תגובות: 17
צפיות: 2889

Re: מה הפרק הכי קל בש"ס למתחילים ללמוד?

פרק "משקין" היינו מס' מועד קטן.

אבל אולי כוונת "מאימתי" היינו פרק מאימתי שבתחילת מס' תענית? שהיא פרק קל-יחסית.
ולא מתחילת הש"ס במס' ברכות (עכ"פ מדי הוכחה לא יצאנו)
על ידי קושר כתרים
ב' מאי 30, 2016 10:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תלמידיו הראשונים של רבי עקיבא
תגובות: 32
צפיות: 3494

Re: תלמידיו הראשונים של רבי עקיבא

האם ידוע באיזה משך-זמן מתו תלמידי ר"ע בפרק אחד של ימי הספירה,
אם כולם בשנה אחת מתו, או במשך כמה שנים?

(כי אם מתו בכמה שנים, צ"ע השמחה של ל"ג בעומר שפסקו מלמות, מתי זה הי'?)

עבור לחיפוש מתקדם