החיפוש הניב 1652 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בקרו טלה
ג' יולי 25, 2017 9:22 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: בעל השרידי אש
תגובות: 105
צפיות: 6677

Re: בעל השרידי אש

מענין המובא לעיל עי' באור יהל א בראש הספר בתולדותיו
על ידי בקרו טלה
ג' יולי 25, 2017 9:09 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: האדמו"ר רבי מרדכי דוד כהנא מספינקא ירושלים זצ"ל
תגובות: 35
צפיות: 706

Re: האדמו"ר רבי מרדכי דוד כהנא מספינקא ירושלים זצ"ל

בכ"מ הקפידו לכתוב שמות נשים בה"א מטעם הידוע להם רבינו בחיי בראשית פרק כט פסוק לה וכאשר נשלמו ללאה ארבעה בנים ורחל אין לה כלל קנאה בה קנאה יתירה, ובאה אצל יעקב בכח שיתן לה בנים על כל פנים בכח תפילתו, והוא השיב לה כי אין הדבר בידו ואין המניעה ממנו כי אם מה' יתעלה, ואז מסרה לו בלהה שפחתה כדי...
על ידי בקרו טלה
ג' יולי 25, 2017 2:02 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם בני ישראל ידעו שמשה רבינו לא נכנס לארץ?
תגובות: 5
צפיות: 78

Re: האם בני ישראל ידעו שמשה רבינו לא נכנס לארץ?

האם בני ישראל ידעו שמשה רבינו לא ייכנס לארץ? ולכאורה בדברי בני גד ובני ראובן (במדבר לב, ה) "אל תעבירנו את הירדן", משמע שסברו שמשה הוא שיכניס את ישראל לארץ. האם יש עוד ראיות לכאן ולכאן? [אי' במפרשי רש"י להסביר במרע"ה עצמו מאיזה שלב בחייו הי' יודע שלא יכנס לארץ, שמצד א' אי' שלח נא...
על ידי בקרו טלה
ג' יולי 25, 2017 11:43 am
פורום: אספקלריא
נושא: מי שיש עכברים בביתו מה הוא צריך לתקן
תגובות: 14
צפיות: 210

Re: Re:מי שיש עכברים בביתו מה הוא צריך לתקן

עין גמרא ב"ק פרק מרובה חתול מותר להרגו ואסור לקיימו שם בדף פ עמוד א מגדלין כלבים כופרין, וחתולין , וקופין, וחולדות סנאים, מפני שעשויין לנקר את הבית. וברש"י מן העכברים , ועיי"ש בע"ב באוקימתא בגמ' למסקנא, ועי' בשו"ע חו"מ (הל' אבידה ומציאה סי' רסו סעי' ד) חתול רע שמזיק לק...
על ידי בקרו טלה
ג' יולי 25, 2017 11:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת התורה של מנחה של שבת
תגובות: 22
צפיות: 149

Re: קריאת התורה של מנחה של שבת

שו"ת ציץ אליעזר חלק י סימן כ אם אפשר להקדים אמירת ובא לציון וקריאת התורה במנחה בשבת לפני הגעת זמן תפלת המנחה. ב"ה. יום ועש"ק ה' אייר תשכ"ח (כ' למטמונים). ירושלים עיה"ק תובב"א למע"כ ידידי הרב הגאון המפורסם איש תבונות וכו' כש"ת מוהר"ר יצחק וינשטיין שליט&qu...
על ידי בקרו טלה
ג' יולי 25, 2017 7:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קובץ 'בית אהרן וישראל' | גליון חדש להורדה
תגובות: 31
צפיות: 4222

Re: קובץ 'בית אהרן וישראל' |

"תיקון" ברש"י בדפוס וילנא
על ידי בקרו טלה
ג' יולי 25, 2017 5:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 7631
צפיות: 301990

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

תודה רבה להרב אמרתי אחכמה
על ידי בקרו טלה
ג' יולי 25, 2017 3:12 am
פורום: בית המדרש
נושא: תחת אשר לא עבדת את ה"א בשמחה
תגובות: 21
צפיות: 804

Re: תחת אשר לא עבדת את ה"א בשמחה

חתם סופר בראשית פרק נ פסוק כג
וירא יוסף לאפרים בני שלשים גם בני מכיר בן מנשה יולדו על ברכי יוסף. וכו'. ואמרתי שזהו מצוה ראשונה שמקיים הנער מיד בכניסת שנת י"ד בצאת הכוכבים הוא שש ושמח שזוכה לקבל עול מצות ה' אלקיו והשמחה היא מ"ע דאורייתא לעבדו בשמחה ובטוב לבב מרוב כל.
על ידי בקרו טלה
ג' יולי 25, 2017 1:49 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 7631
צפיות: 301990

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

הון עשיר על משניות <מהדורה חדשה> א עמ' 47
על ידי בקרו טלה
ב' יולי 24, 2017 9:01 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון הצדיק רבי אלעזר אביחצירא זצ"ל
תגובות: 52
צפיות: 3321

Re: הגאון הצדיק רבי אלעזר אביחצירא זצ"ל

אכתוב כאן דבר ששמעתי בליל אחת משבתות החורף השתא מבנו הרב פנחס - סיפר שביום שנעשה בר מצווה שאל אותו אביו איזו מצווה יקיים כבר חיובא לראשונה, והשיב לו שקר"ש של ערבית הון עשיר מסכת ברכות פרק א [וכן אי' בפתח עינים לחיד"א ובשם הגר"א והחידושי הרי"ם] קורין את שמע. פתח התנא במצוה הזאת, ...
על ידי בקרו טלה
ב' יולי 24, 2017 8:48 pm
פורום: אספקלריא
נושא: שאלה בדבר כינוס חברי הפורום...
תגובות: 60
צפיות: 1987

Re: שאלה בדבר כינוס חברי הפורום...

מודעה רבה לאורייתא
מאיר סובל כתב: ואם זה דבר שלא ניתן ליכתב בפורום כרגיל, אפשר לבחור את העמיתים להתכתב עמהם באותו ענין דרך התיבה האישית.

[אני לא הכתובת]
על ידי בקרו טלה
ב' יולי 24, 2017 7:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 7631
צפיות: 301990

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ייש"כ גדול להרב אמרתי אחכמה
על ידי בקרו טלה
ב' יולי 24, 2017 5:06 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מי שיש עכברים בביתו מה הוא צריך לתקן
תגובות: 14
צפיות: 210

Re: מי שיש עכברים בביתו מה הוא צריך לתקן

דבר מדהים. ידידי לספסל הלימודים שח לי: לפני חודש התפשטה בבתי מכה של מיני זוחלים מקקים ג'וקים ועוד מרעין בישין, שנמצאו בארונות ובכל מקום שמצוי בו אוכל, כמובן שהזמנתי מדביר אך ללא הועיל, בצר לי עליתי לבית הגר"ח קנייבסקי (לא כאן המקום לדון אם על דברים כעין אלו יש "להטריד" את גדולי הדור....
על ידי בקרו טלה
ב' יולי 24, 2017 4:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 7631
צפיות: 301990

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

מקצה הארץ - טאוב עמ' 284 - 289
על ידי בקרו טלה
ב' יולי 24, 2017 2:00 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מי שיש עכברים בביתו מה הוא צריך לתקן
תגובות: 14
צפיות: 210

Re: מי שיש עכברים בביתו מה הוא צריך לתקן

הרוצה להחכים כתב:הסבים שלנו, במקרה הזה, אימצו חתולים ופתרו את הבעיה.

האם ידוע על מי מגדולי הדורות האחרונים שגידל בעלי חיים?
על ידי בקרו טלה
ב' יולי 24, 2017 1:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 7631
צפיות: 301990

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ייש"כ גדול להרב ארזי ביתר
על ידי בקרו טלה
ב' יולי 24, 2017 12:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 7631
צפיות: 301990

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ארזי ביתר כתב:
בקרו טלה כתב:פנים יפות מהדו"ת עמ' 366

לא הבנתי מה אתה מחפש.

ייש"כ על הרצון לעזור
[בתוך פנים יפות (12 כרכים)]
https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?198333&
על ידי בקרו טלה
ב' יולי 24, 2017 12:09 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מי שיש עכברים בביתו מה הוא צריך לתקן
תגובות: 14
צפיות: 210

Re: מי שיש עכברים בביתו מה הוא צריך לתקן

ירושלמי מסכת דמאי פרק א הלכה ג ד ע"א רבי פנחס בן יאיר אזל לחד אתר אתון לגבי' אמרו לי' עכבריא אכל עיבורן גזר עליהן וצמתון שרון מצפצפין אמר לון ידעין אתון מה אינון אמרין אמרו לי' לא. אמר לון אמרו דלא מתקנה אמרו לי' עורבן וערבון ולא אנכון: [פני משה עכברייא. אוכלין תבואה שלנו ומה נעשה וגזר עליהם ונ...
על ידי בקרו טלה
ב' יולי 24, 2017 7:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ירחון האוצר - גיליון ו'
תגובות: 3
צפיות: 212

Re: ירחון האוצר - גיליון ו'

בעמ' רצ בענין דעת מרן האמרי אמת [בסיוע הרב משנ"נ שליט"א]
על ידי בקרו טלה
א' יולי 23, 2017 9:11 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי
תגובות: 97
צפיות: 8471

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

סנהדרין דף ח ע"א כקטן כגדול תשמעון אמר ריש לקיש שיהא חביב עליך דין של פרוטה כדין של מאה מנה למאי הלכתא אילימא לעיוני ביה ומיפסקיה פשיטא אלא לאקדומיה לא תגורו מפני איש (אמר רב חנן אל תכניס דבריך מפני איש) כי המשפט לאלהים הוא אמר רב חמא ברבי חנינא אמר הקדוש ברוך הוא לא דיין לרשעים שנוטלין מזה ממ...
על ידי בקרו טלה
א' יולי 23, 2017 1:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 7631
צפיות: 301990

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

ייש"כ גדול להרב שש ושמח
על ידי בקרו טלה
א' יולי 23, 2017 11:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יחודיותו של ספר דברים
תגובות: 62
צפיות: 4678

Re: יחודיותו של ספר דברים

דברים מופלאים מתורת האבני נזר בספרו נאות הדשא. שם משמואל (תרע"ה) כ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה אמר שמשנה תורה היא ממוצעת בין תורה שבכתב לתורה שבע"פ ע''כ. והיינו באשר משה מפי עצמו אמרה, ואיננה מובדלת ומרוממת מישראל כמו ארבעה הספרים הקודמים, וע"כ במשנה תורה נראות ביותר הדרשות, ...
על ידי בקרו טלה
א' יולי 23, 2017 10:44 am
פורום: אספקלריא
נושא: מקור לאגדת עם על הרמב"ם - תרופה לחיי נצח
תגובות: 11
צפיות: 435

Re: מקור לאגדת עם על הרמב"ם - תרופה לחיי נצח

נראה שממציא האגדה ההזויה הלז, הכיר את הרמב"ם, וניסה להדביק לו את הסיפור שהכי רחוק ממנו בעולם. זה מזכיר את האגדה החסידית על הרמב"ם שהשיב לאנשי עיר שהיו להם ספיקות באמונה, שיש להם בעיות בגלל שהם אוכלים 'נבילות וטריפות'... מענין למה הרמב"ם כתב ספר מפורט 'מורה נבוכים' לנבוכים בדברי התורה...
על ידי בקרו טלה
א' יולי 23, 2017 10:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 7631
צפיות: 301990

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אישים וקהילות - צינוביץ עמ' 209 - 210
קובץ נחלת צבי יג עמ' 191 - 193
על ידי בקרו טלה
א' יולי 23, 2017 7:23 am
פורום: אספקלריא
נושא: סוד השנים עשר לראב"ע
תגובות: 73
צפיות: 1370

Re: סוד השנים עשר לראב"ע

עקביה כתב:
תלמוד בבלי מסכת מגילה דף לא עמוד ב
אמר אביי: לא שנו אלא בקללות שבתורת כהנים, אבל קללות שבמשנה תורה - פוסק. מאי טעמא? הללו - בלשון רבים אמורות, ומשה מפי הגבורה אמרן. והללו - בלשון יחיד אמורות, ומשה מפי עצמו אמרן.

יחודיותו של ספר דברים
על ידי בקרו טלה
ש' יולי 22, 2017 11:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: וְנָתַץ אֶת הַבַּיִת - מי?
תגובות: 2
צפיות: 64

Re: וְנָתַץ אֶת הַבַּיִת - מי?

-
על ידי בקרו טלה
ש' יולי 22, 2017 11:07 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי
תגובות: 97
צפיות: 8471

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

סנהדרין דף ב ע"א
ומנין לקטנה שהיא של עשרים ושלשה שנאמר ושפטו העדה והצילו העדה עדה שופטת ועדה מצלת הרי כאן עשרים. בפרשתינו [מסעי]
על ידי בקרו טלה
ו' יולי 21, 2017 6:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איסור שאלת רב אחרי שרק אחד אסר
תגובות: 2
צפיות: 82

Re: איסור שאלת רב אחרי שרק אחד אסר

תוס' עבודה זרה ז. ד"ה הנשאל וי"ל דאינו אסור אלא לשאול אם לא יודיע לו כבר שאלתי לפלוני ואסר לי אבל אם אומר לו כבר שאלתי פלוני חכם מותר תוספות נדה דף כ: ד"ה אגמרי' וי"ל דקפידא לא הויא אשואל אלא אחכם אבל השואל ישאל כל מה שירצה דמתוך כך ידקדקו בדבר ופעמים שהראשון טועה ויצא הדבר לאורה...
על ידי בקרו טלה
ה' יולי 20, 2017 11:06 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: סנהדרין ז' א' בענין 'דאזיל מבי דינא שקל גלימא ליזמר זמר' פנינה נאה
תגובות: 1
צפיות: 36

Re: סנהדרין ז' א' בענין 'דאזיל מבי דינא שקל גלימא ליזמר זמר' פנינה נאה

שייף נפיק כתב:אם יישר בעיני העולם יעבירוהו גם לפרשת יתרו.

ואולי שייך גם לריש פר' משפטים כדאי' שם בזוה"ק ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, תרגום ואלין דיניא דתסדר קדמיהון, אלין אינון סדורין דגלגולא, והיו במקום הדין כמה אשכולות בעני"ז.
עי' בחפץ חיים על התורה פר' שמות
על ידי בקרו טלה
ה' יולי 20, 2017 9:04 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגרב"ד לייבוביץ זצ"ל
תגובות: 101
צפיות: 7662

Re: הגרב"ד לייבוביץ זצ"ל

משוש דורים כתב:לא צויין בהמשך האשכול את הידוע לכל, (אחר פתיחת האשכול), כי אותר מקום קבורתו והוקמה מציבה על קברו.

קברו של הגרב"ד ליבוביץ - ר' ברוך בער
על ידי בקרו טלה
ה' יולי 20, 2017 3:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ט"ז במקום י"ו
תגובות: 4
צפיות: 140

Re: ט"ז במקום י"ו

כמדומני בחצי גבורים האחרונים
על ידי בקרו טלה
ה' יולי 20, 2017 2:07 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי נחמן טוקר זצ"ל, מראשי ישיבת חברון
תגובות: 99
צפיות: 3379

Re: הגאון רבי נחמן טוקר זצ"ל, מראשי ישיבת חברון

פעם כשדיבר על השפעות של חבר רע הביא את הפסוק " ויתרוצצו הבנים בקרבה" ושאל במילא עשיו מובן שרצה לצאת כדי לעבוד ע"ז אך למה יעקב רצה לצאת, וכי לא מספיק לו ללמוד תורה מפי המלאך? ואמר הגר"נ שעם כזה חברותא כמו עשיו עדיף להפסיד לימוד אפי' ממלאך.. עד כדי כך צריך להתרחק מחבר רע!. אמרי צד...

עבור לחיפוש מתקדם