החיפוש הניב 1977 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי איש גלילי
ו' יולי 20, 2018 10:05 am
פורום: דרישת ציון
נושא: גבולות הארץ
תגובות: 163
צפיות: 12276

Re: גבולות הארץ

קיצורו של דבר, אין לנו ראיה מפורשת שהפסוק קורא בשם 'ירדן' לחלק הצפוני של הירדן. בלשון חז"ל זה משהו אחר, אבל מהלשון "ירדן יוצא ממערת פמייס" אין לענ"ד ראיה שהגמ' מתכונת לומר שירדן בלשון מקרא הוא ממערת פמייס והלאה (ולהזכיר מאיפה התחלנו, אי אפשר להביא ראיה שיש ליהודה חלק בגולן מכך שכ...
על ידי איש גלילי
ה' יולי 19, 2018 12:27 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: גבולות הארץ
תגובות: 163
צפיות: 12276

Re: גבולות הארץ

אמנם ברוב המקומות שבתורה 'ירדן' הוא החלק הדרומי שלו, אבל לא מעט מקומות מתפרשים גם על החלק הצפוני שלו, ואתן רשימה חלקית כדי לא להלאות בהפניות: 'את שלש הערים תתנו מעבר לירדן' (במד' לה יד) . וגמלא שבבשן היא כנגד הירדן הצפוני. ונקח בעת ההוא את הארץ מיד שני מלכי האמרי אשר בעבר הירדן מנחל ארנן עד הר חרמו...
על ידי איש גלילי
ה' יולי 19, 2018 6:12 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת מטות - בני גד ובני ראובן
תגובות: 10
צפיות: 162

Re: פרשת מטות - בני גד ובני ראובן

שם זה טענה על נוסח בלתי מכובד כלפי ישראל ואבותם, ולא על שלא שאל את פיו.
על ידי איש גלילי
ה' יולי 19, 2018 1:43 am
פורום: דרישת ציון
נושא: גבולות הארץ
תגובות: 163
צפיות: 12276

Re: גבולות הארץ

בכל המקומות שמוזכר ירדן בכתוב, ואפשר להבין מהפסוק בעצמו לאיזה חלק בירדן הכונה, מוכח מן הכתוב בעצמו שהכונה לחלק הדרומי לכנרת. בשביל לומר שהחלק הצפוני ג"כ נקרא ירדן - מסתבר שצריך להביא ראיה למקום שהפסוק אומר ירדן והכונה היא בודאות לחלק הצפוני לכנרת. ולגבי הגמרא - אדרבה, הרי הגמרא אומרת בפירוש ש&q...
על ידי איש גלילי
ה' יולי 19, 2018 12:38 am
פורום: דרישת ציון
נושא: גבולות הארץ
תגובות: 163
צפיות: 12276

Re: גבולות הארץ

הירדן שזורם מצפון הכנרת אינו נקרא בשום מקום 'ירדן'. כתבתי במאמרי על טבילת כלים בירדן ...מבואר בילקוט שמעוני (מסעי תשפ"ז, ובקצרה בבכורות נ"ה., ובתוס' בכורות נ"ה. ד"ה אין 'אמר רבי יוחנן אין ירדן אלא מבית יריחו ולמטה, למאי הילכתא אילימא לנודר, הלך אחר לשון בני אדם וכל היכא דקרו ליה...
על ידי איש גלילי
ה' יולי 19, 2018 12:32 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת מטות - בני גד ובני ראובן
תגובות: 10
צפיות: 162

Re: פרשת מטות - בני גד ובני ראובן

אוהב עמו כתב:גם כאן מצינו במדרש שנענש מרע"ה שאמר תרבות אנשים חטאים, ולכאורה התביעה הייתה שלא שאל את הקב"ה היאך להתייחס אליהם.

מחילה, לא הבנתי את הקשר.
על ידי איש גלילי
ד' יולי 18, 2018 1:45 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת מטות - בני גד ובני ראובן
תגובות: 10
צפיות: 162

Re: פרשת מטות - בני גד ובני ראובן

אוהב עמו כתב:
איש גלילי כתב:לענ"ד יש כאן תשובה, כי דברי משה הם דברי ה' גם אם אינו מזכיר כן במפורש.

ועדיין בבנות צלפחד מצאנו שהתורה מאריכה על מרע"ה ששואל את הקב"ה היאך לנהוג, וכאן לא הוזכר מזה רמז.

שם זה המקום המוקשה, וכמו שאמרו חז"ל שנענש על שאמר "והדבר אשר יקשה מכם" וגו'.
על ידי איש גלילי
ג' יולי 17, 2018 7:46 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת מטות - בני גד ובני ראובן
תגובות: 10
צפיות: 162

Re: פרשת מטות - בני גד ובני ראובן

לענ"ד יש כאן תשובה, כי דברי משה הם דברי ה' גם אם אינו מזכיר כן במפורש.
על ידי איש גלילי
ג' יולי 17, 2018 6:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהו שבטו של עתניאל בן קנז
תגובות: 21
צפיות: 882

Re: האם נשמט מרש"י מהו שבטו של עתניאל בן קנז

עתניאל בן קנז כתב:אכן. אבל אודותיו מובא בפירוש בית לחם יהודה.

איפה בדיוק? אף לא במקום אחד.
על ידי איש גלילי
ג' יולי 17, 2018 9:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב להרב חד ברנש שליט"א לרגל הולדת בנו,
תגובות: 18
צפיות: 424

Re: מזל טוב להרב חד ברנש שליט"א לרגל הולדת בנו,

מזל טוב!!!
יזכו אביו ואמו להכניסו בבריתו של אאע"ה בעתו ובזמנו, ולגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים.
על ידי איש גלילי
ג' יולי 17, 2018 8:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מהו שבטו של עתניאל בן קנז
תגובות: 21
צפיות: 882

Re: האם נשמט מרש"י מהו שבטו של עתניאל בן קנז

מחולת המחנים כתב:
עתניאל בן קנז כתב:ואגב האם 'אבצן זה בועז' כן מפורש בפסוק?, או רק דרשת חז"ל (ויש גם מן המפרשים החולקים על כך)...

בין כך ובין כך, ודאי בא מיהודה שהרי היה מבית לחם כמפורש בכתוב, (מבית לחם יהודה בפסוקים רבים אחרים).

יש גם בית לחם של זבולון (יהושע יט טו).
על ידי איש גלילי
ב' יולי 16, 2018 6:19 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כל חלוצי צבא
תגובות: 14
צפיות: 244

Re: כל חלוצי צבא

ברזילי כתב:נראה מיהושע כב, ח (ובמפרשים שם) שאכן נשארו חלק מן הגברים לשמור על הנשים והטף, וכן מסתבר

כדברי רש"י שם, ודלא כרד"ק.
ולדברי הרד"ק צ"ל שרק ארבעים אלף הלכו בראש העם, והשאר הלכו יחד עם העם.
וכדברי הרב ביקורת תהיה פירש המלבי"ם שם ד, יג.
על ידי איש גלילי
ה' יולי 12, 2018 10:21 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: קנאותו של פנחס
תגובות: 11
צפיות: 392

Re: קנאותו של פנחס

דאמר ר' אלעזר אמר ר' חנינא: לא נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרי, דכתיב (במדבר כה יג) "והיתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם". רב אשי אמר: עד ששם שלום בין השבטים (בימי יהושע, בשבט בני גד ובני ראובן שבנו את המזבח בעבר הירדן, ובקשו שאר שבטים לעלות עליהם לצבא, ושלחו את פנחס לדבר עמהם, רש"י) , ...
על ידי איש גלילי
ה' יולי 12, 2018 12:21 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס
תגובות: 40
צפיות: 1215

Re: רכיבת בלעם על האתון ולא על סוס

לייטנר כתב:סוס הוא רכב מלחמה

וכדכתיב "סוס מוכן ליום מלחמה" (משלי כא לא).
על ידי איש גלילי
ה' יולי 12, 2018 12:18 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כמה שאלות בפרשת בני גד ובני ראובן
תגובות: 23
צפיות: 1339

Re: כמה שאלות בפרשת בני גד ובני ראובן

[ויש לדון בנידון האם יש מצוות התלויות בארץ בעבר הירדן] פשוט שמצוות התלויות בארץ נוהגות בעבר הירדן, והיא ארץ ישראל לכל דבר, עיין ברכי יוסף או"ח סי' תפ"ט ס"א. התכוונתי בעיקר לנידון של קדושת אר"י, ובזהב מרדכי ה"ה הגר"מ אליפנט היה מאריך ביסוד זה טובא, והיה מביא את דברי הגמ...
על ידי איש גלילי
ה' יולי 12, 2018 12:13 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כמה שאלות בפרשת בני גד ובני ראובן
תגובות: 23
צפיות: 1339

Re: כמה שאלות בפרשת בני גד ובני ראובן

אוהב עמו כתב:[ויש לדון בנידון האם יש מצוות התלויות בארץ בעבר הירדן]

פשוט שמצוות התלויות בארץ נוהגות בעבר הירדן, והיא ארץ ישראל לכל דבר, עיין ברכי יוסף או"ח סי' תפ"ט ס"א.
על ידי איש גלילי
ה' יולי 12, 2018 12:04 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: האם לפנחס היו ילדים?
תגובות: 6
צפיות: 378

Re: האם לפנחס היו ילדים?

לשיטת 'פינחס הוא אליהו', ידועים דברי ר' אברהם בן הרמב"ם בספר המספיק שאליהו הנביא מעולם לא נשא אשה. וידועים גם דברי הזוהר חדש רות מב ע"א: רבי נתן שאל ליה לרבי יוסי ברבי חנינא יומא חד ואמר ליה: אליהו הוה ליה ברא או לאו? אמר ליה: מילתא אחרא הוה ביה, וכתיב: אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תרעו, מאי...
על ידי איש גלילי
ו' מאי 25, 2018 6:48 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב לידידנו היקר, חריף ובקי, סיני ועוקר הרים ה"ה הגאון רבי מה שנכון נכון!
תגובות: 23
צפיות: 1601

Re: מזל טוב לידידנו היקר, חריף ובקי, סיני ועוקר הרים ה"ה הגאון רבי מה שנכון נכון!

ג"א מצטרף בקהל הקודש, להוקיר טובה לבעלה, כאשר אני נהנה מאורו של הגרמשנ"נ שליט"א חדשים לבקרים, כמעט אשר כל רז לא אניס ליה לענות במהירות וביעילות, וענותו וצניעותו עולה על כולנה. יזכה להמשיך פעלו הטוב להגדיל תורה ולהאדירה כשאיפת נפשו הטובה.
על ידי איש גלילי
ו' מאי 25, 2018 6:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆
תגובות: 322
צפיות: 21858

Re: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆

מי מן החכמים דאתרא קדישא הדין יוכל לפתור לי לשון החכם הזה: קיינע צייגען פעכטער אייגענהענדיג מלאכה דאורייתא געטהאן אונד אין אנדערע עבירות מוחזק בכשרות איזט מקוה כשר מלבד המילים המודגשות, שאר המילים מובנות. בערך: לא היה שום סימן או עדות שהחוכר עשה על יד עצמו יישר כח!!! כשאתה אומר כך, אני שם לב באמת ש...
על ידי איש גלילי
ו' מאי 25, 2018 6:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆
תגובות: 322
צפיות: 21858

Re: ◆ אשכול בקשת תרגום משפה זרה ◆

מי מן החכמים דאתרא קדישא הדין יוכל לפתור לי לשון החכם הזה:
קיינע צייגען פעכטער אייגענהענדיג מלאכה דאורייתא געטהאן אונד אין אנדערע עבירות מוחזק בכשרות איזט מקוה כשר

מלבד המילים המודגשות, שאר המילים מובנות.
על ידי איש גלילי
ה' מאי 03, 2018 1:30 pm
פורום: אספקלריא
נושא: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז
תגובות: 194
צפיות: 11552

Re: 70 שנות מדינה- מאמר שהיה אמור להתפרסם באלעד ונגנז

ש"י מד"נ. ואמנם, עיקר הבעיה עליה עמד הרב אי"ס (כפי שאני הקטן הבנתי אותו), היא הדמיון שמדמים לילד כביכול האנשים בחוץ אכן נראים כבהמות, ולא תמצא אצלם לא חכמה ולא מוסר. כאשר הילד יוצא החוצה ורואה כי הבל למדוהו, הוא מסיק מיד מה שמסיק. אדרבה, הדרך הנכונה היא לבאר לילד כי בלא התורה אף אחד מ...
על ידי איש גלילי
ו' אפריל 27, 2018 3:55 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ''לעולם ועד'' למה לא מספיק לעולם?
תגובות: 8
צפיות: 426

Re: ''לעולם ועד'' למה לא מספיק לעולם?

עיין ראב"ע בפרשת משפטים (שמות כא ו) ד"לעולם" פירושו זמן, ואם הבנתי נכון היינו עד סוף הזמן הרלוונטי בענין המדובר.
ועל לעולם ועד פירש (שם טו יח), שהוא קיצור של "לעולם וְעַד עולם"', והיינו לנצח.
על ידי איש גלילי
ו' אפריל 27, 2018 3:45 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: 'הגה' 'הגית' (והמסתעף) - והקשר ביניהם ?
תגובות: 10
צפיות: 687

Re: 'הגה' 'הגית' (והמסתעף) - והקשר ביניהם ?

הקושיא היא מכמה מקראות שא"א בשום פנים לפרשם על הלב. [דהיי' לי אישית אמנם נראה כהרד"ק ש בכל מקום הכונה היא על הפה, ועל זה אכן אפשר להתוכח, אבל להוכיח מ'והגית' שבודאי מדובר על הלב, דהיי' שבעצם בכל מקום הכונה היא בלב, הוא צע"ג איך יפרש המקראות הנ"ל וה' יאיר עיני. על הגר"א אין ...
על ידי איש גלילי
ה' אפריל 26, 2018 2:40 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: 'הגה' 'הגית' (והמסתעף) - והקשר ביניהם ?
תגובות: 10
צפיות: 687

Re: 'הגה' 'הגית' (והמסתעף) - והקשר ביניהם ?

ד. כבר נודעו דברי מרנא הגר"א בביאורו על השו"ע [מז,ד] שהקשה על דעת השו"ע שאין מברכים ברכה"ת על ת"ת בהרהור, מקרא ד'והגית' דהיי' בלב כמבו' בקרא ד'והגיון לבי', וצע"ג מכל מה שנתבאר וה' יאיר עינינו. לא יתכן להקשות על דברי הגר"א ולהשאיר בצע"ג רק מפני שמע"כ הבין...
על ידי איש גלילי
ד' אפריל 18, 2018 11:56 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: 'הגה' 'הגית' (והמסתעף) - והקשר ביניהם ?
תגובות: 10
צפיות: 687

Re: 'הגה' 'הגית' (והמסתעף) - והקשר ביניהם ?

וראיתי יש שדנו בענין המחל' אי מברכין ברכת התורה גם על הרהור או רק על דיבור -- שני פירושים אלו (מחשבה או דיבור) במילת "והגית". מצאתי כתוב אצלי שכן פירש במשיב דבר (ח"א סי' מז), ע"פ הגמ' בנדרים (ח.) לגבי מי שאומר אקום ואשנה פרק זה הוא מושבע ועומד מהר סיני, דהרא"ש פירש שהוא מוש...
על ידי איש גלילי
א' מרץ 25, 2018 9:50 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ זצ"ל ממונסי
תגובות: 133
צפיות: 8097

Re: כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ זצ"ל ממונסי

די לחכימא כתב:
איש גלילי כתב:הביטוי אלפי אלפים הוא תרגום שגוי של טויזנטערס, טויזנטערס?

עי' בנשמת כל חי.

חשבתי בעניי שדי לחכימא ברמיזא...

הביטוי אלפי אלפים הוא בלע"ז מליונים, והיות שפשוט לי שלא היו שם מליוני אנשים שאלתי אם זה פשוט תרגום שגוי של טויזנטערס, טויזנטערס.
על ידי איש גלילי
ו' מרץ 23, 2018 3:00 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ זצ"ל ממונסי
תגובות: 133
צפיות: 8097

Re: כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ זצ"ל ממונסי

הביטוי אלפי אלפים הוא תרגום שגוי של טויזנטערס, טויזנטערס?
על ידי איש גלילי
ד' מרץ 21, 2018 1:10 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ זצ"ל ממונסי
תגובות: 133
צפיות: 8097

Re: כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ זצ"ל ממונסי

מעולם היו אלו החצרות קאסוב-סיגוט, וויזניץ- סאטמאר כמו שאומרים זיך ליב געהאט צוריק ציוועגס.... זה התנהל ככה עד שבא היטלר והוליך את חסידי שני החצרות ביחד על הקרונות להמשרפות, ואחר המלחמה כשכבר נשתדכו ביניהם, לא היה האדמו"ר מסאטמאר כ"כ שבע רצון מן השידוך.... [אני יודע פרטים מכלי ראשון, אבל ל...
על ידי איש גלילי
ג' מרץ 20, 2018 9:11 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ זצ"ל ממונסי
תגובות: 133
צפיות: 8097

Re: נשבה ארון הקודש - כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ זצוקללה"ה ממונסי

בשר בהמה מעולם לא אכל, כפי שנפלט פעם מפיו "מעולם לא טעמתי טעם בשר בהמה". כן הוא מנהג אדמו"רי ויז'ניץ ע"פ הכתוב בשלחן של ארבע. יש הסבר למה? עד כמה שאני זוכר, בשלחן של ארבע איתא שיאכל מאכלים יותר עדינים, כגון עופות דקים. לכן לא היו אוכלים בשר בהמה וגם לא בשר אינדיק שהוא עוף גס יותר.
על ידי איש גלילי
ג' מרץ 20, 2018 2:58 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ זצ"ל ממונסי
תגובות: 133
צפיות: 8097

Re: נשבה ארון הקודש - כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ זצוקללה"ה ממונסי

בסדר כתב:בשר בהמה מעולם לא אכל, כפי שנפלט פעם מפיו "מעולם לא טעמתי טעם בשר בהמה".

כן הוא מנהג אדמו"רי ויז'ניץ ע"פ הכתוב בשלחן של ארבע.
על ידי איש גלילי
ב' מרץ 19, 2018 3:17 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: כ"ק האדמו"ר מויז'ניץ זצ"ל <ישועות משה>
תגובות: 56
צפיות: 6698

Re: כ"ק מרן האדמו"ר הישועות משה מויז'ניץ זצוק"ל

היום הוא יום היארצייט ה-6 של האי צדיק נשגב. רבים עוד זוכרים את התקופה [לפני כ-27 שנה] שרצה לחזק את סדר הלימוד של שיעורי תורה ברבים בביהמ"ד הגדול בקרית ויזניץ, והוא עצמו בא ללמוד שם, האיך ישב בריכוז ולמד בשקיקה דפי גמרא מתוך ניתוק מוחלט לכל הסובב אותו. זה היה ספר מוסר חי האיך צריך להיות ולהתנהג...
על ידי איש גלילי
ב' מרץ 19, 2018 3:06 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ זצ"ל ממונסי
תגובות: 133
צפיות: 8097

Re: נשבה ארון הקודש - כ"ק מרן האדמו"ר מויזניץ זצוקללה"ה ממונסי

אוי, מי יתן לנו תמורתו, שריד של דור דעה, מאלו שעוד זכו להכיר את רביה"ק בעל אהבת ישראל, ולינק מזיו אורו באהבת השי"ת אהבת התורה ואהבת ישראל. פטור בלא כלום אי אפשר... שמעתי מידיד (מחסידי ויז'ניץ ב"ב) שנכנס אל הרבי זצללה"ה להנחת תפילין, ומשראה הצדיק חסיד של אחיו, אמר לו: אספר לך שני...
על ידי איש גלילי
ג' מרץ 06, 2018 3:16 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר טהרות הקודש
תגובות: 0
צפיות: 207

ספר טהרות הקודש

האם ידוע למישהו פרטים אודות ספר זה, נדפס באמשטרדם שנת תצ"ג, ובאתר הספריה הלאומית ראיתי שיש הטוענים שמחברו היה מכת ש"ץ.
יישר כח.
על ידי איש גלילי
ב' פברואר 05, 2018 9:13 pm
פורום: הבה נתחכמה
נושא: תחליפים ראויים לאתרים פופולאריים כלליים
תגובות: 14
צפיות: 2263

Re: תחליפים ראויים לאתרים פופולאריים כלליים

הבהרה: האשכול נפתח עם פרפורי לב חזקים מטעמים מובנים. כוונתי בזה רק למען התועלת שבדבר, וממש לא בכדי לקחת את הפורום למקומות שהוא אינו אמור להיות שם. עד כמה שיש לי זכות, אני מתחנן להגיב בשום דעת, ולא להחריף את הבעייתיות שיש ממילא באשכול זה. מכיון שלאחרונה היו כאן מספר אשכולות בנושא "התמודדות החרד...
על ידי איש גלילי
ד' ינואר 31, 2018 6:16 pm
פורום: הבה נתחכמה
נושא: מצוה לחטוף אייפון ולשבור אותו- פסק מרן הגרח"ק שליט"א
תגובות: 109
צפיות: 6488

Re: מצוה לחטוף אייפון ולשבור אותו- פסק מרן הגרח"ק שליט"א

איזה קלקולים מביא איסור האינטרנט? כמדומני שזה כבר התבאר היטב כאן ובאשכולות אחרים, ובכל זאת בקצרה: כאשר אומרים לאדם שהוא עושה דבר פסול בעצם, וגם אם כבר התירו לו בדוחק הוא צריך להסתיר את זה מעין כל, אומר לו הבע"ד: אתה כבר ממילא סוג ג', וממילא אתה מסתתר, אפשר כבר לעשות עוד כמה דברים. לדעתי - אחד ...
על ידי איש גלילי
ה' ינואר 25, 2018 4:32 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: שאלה בפרשת בשלח
תגובות: 3
צפיות: 348

Re: שאלה בפרשת בשלח

בפירוש נמנה עמוד הענן בין ז' ענני הכבוד (תוספתא סוטה פ"ד ה"א).
על ידי איש גלילי
ה' ינואר 25, 2018 4:23 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: חריזה בתנועות שונות עקב דמיון הגייתם במקום המחבר
תגובות: 26
צפיות: 1966

Re: חריזה בתנועות שונות עקב דמיון הגייתם במקום המחבר

א. על הטענה שהאשכנזים הגו את הקמץ כפתח כבר כתבתי במקום אחר כאן שאין לה שום הוכחה. http://forum.otzar.org/viewtopic.php?p=312746#p312746 וזה בהחלט שכנע לחלוטין, שאפשר להקיש בין חריזת מ"ם ונו"ן (שכולם יודעים ומכירים בדמיונם, ויודעים לכן להבדיל בין רמב"ם לרמב"ן במלעיל ומלרע) לחריזת...
על ידי איש גלילי
ב' ינואר 15, 2018 2:23 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מחזור המים
תגובות: 87
צפיות: 4029

Re: מחזור המים

או שפשוט התחילו להסתובב סטודנטים בבית החולים, ערבים או לא, וההרגשה שאתה מתאר קשורה משום מה לזה (לאו דווקא מייצג, אבל אני מכיר במקרה רופא ערבי, בוגר צפת, והוא מאוד מרשים). אינני מתאר הרגשה אלא עובדות, ולא הכל אני יכול לפרט. ולא מצד הסטודנטים (שהם אכן מטרד בפני עצמו, עד כדי נתינה לסטודנטים לטפל בעצמם...

עבור לחיפוש מתקדם