מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 990 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יעקובי
ב' דצמבר 07, 2020 11:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תרי ותלת דרבנן
תגובות: 5
צפיות: 293

Re: תרי ותלת דרבנן

ועוד מובא במג"א סוף סימן שלז בשם בה"ג, לאסור פסי"ר דלא ניחא ליה בתלת דרבנן (וא"כ המעשה בכללותו הוא ארבעה דרבנן), והובא במשנ"ב שם (ס"ק יט): לא יכריע החבית וישפוך ממנה אלא מגביה מן הארץ ושופך, שאם לא כן יחפיר מן הארץ בוודאי. ואף שמקלקל הוא, וגם מלאכה שאין צריך לגופה היא, ...
על ידי יעקובי
ב' דצמבר 07, 2020 10:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תרי ותלת דרבנן
תגובות: 5
צפיות: 293

Re: תרי ותלת דרבנן

ועוד, מובא בב"י ריש סימן שלז, ובמג"א שם, שאסור לגרור מטה כסא וספסל גדולים ביותר משום דפסי"ר הוא שעושה חריץ. וכתב על כך השער הציון (שלז, ב) שבמקרה זה 'לית בזה גררא דאורייתא מכמה אנפי (=תלת דרבנן), אחד דהחריץ שיעשה בזה הוא רק חופר כלאחר יד, ועוד דהוא מקלקל ע"י הגומות שנעשים בבית ול...
על ידי יעקובי
ב' דצמבר 07, 2020 9:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תרי ותלת דרבנן
תגובות: 5
צפיות: 293

Re: תרי ותלת דרבנן

בפשטות גמרא ערוכה היא לאסור מעשה שיש בו תלת דרבנן. אמרו בשבת (קמא ע"א), והובא ברמב"ם (שבת טו, כב) ובטוש"ע (או"ח שכו, ז): 'הרוחץ בנהר צריך שינגב גופו יפה כשעולה מן הנהר, מפני המים שלא ישארו עליו ויטלטלם ארבע אמות בכרמלית'. והנה מעשה זה הוא תלת דרבנן: (א) טלטול בכרמלית; (ב) עצם טלט...
על ידי יעקובי
ו' נובמבר 13, 2020 2:41 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כאשר האור-זרוע מעתיק את פירוש רש"י
תגובות: 3
צפיות: 272

Re: כאשר האור-זרוע מעתיק את פירוש רש"י

לגבי האור זרוע לא ידוע לי. לגבי הר"ן, כבר רבים מהאחרונים הרגישו בזה, וכתבו שהר"ן דרכו להעתיק את רש"י גם שאינו סובר כמותו. ראה בציונים שהביא השד"ח ח"ו כללי הפוסקים סימן ד אות א. ויש להוסיף על כך גם את דברי הביאור הלכה (ס' שח סעיף מא): ואף דהמג"א כתב זה בשם הר"ן, הנה...
על ידי יעקובי
ו' אוקטובר 02, 2020 2:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר דרשות הבית יוסף
תגובות: 2
צפיות: 224

Re: ספר דרשות הבית יוסף

בשנת תקנ"ט נדפס בשלוניקי ספר 'אור צדיקים' ובו קובץ 'מדרשות גדול אדונינו מרנא ורבנא מהריק"א זלה"ה', כרשום בשער; גם בהקדמת המביא לדפוס (ר' משה שבתי) נאמר: 'דרשות גדול אדונינו מרן הקדוש מהריק"א זלה"ה'; וכן נרשם בכותרות שבראשי העמודים: 'דרשות מרן מהריק"א ז"ל'. הסיבה לי...
על ידי יעקובי
ג' אוגוסט 25, 2020 10:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בריכה בשבת
תגובות: 58
צפיות: 6190

Re: שחיה בשבת, בבריכה פרטית

ועדיין צריך להדגיש. השו"ע, המשנ"ב והערוך השולחן, כולם לדבר אחד נתכוונו. בריכה ללא שפה, דהיינו בריכה קלאסית העשויה מחפירה בקרקע באופן ששפתה שווה לקרקע החצר - אסורה. ואם יש לה שפה מוגבהת, וק"ו בריכה העשויה כמו כלי גדול עם שפתות סביב, מצד נידון זה מותרת. היכן נזכר שהכתלים צריכים להיות ג...
על ידי יעקובי
ג' אוגוסט 25, 2020 10:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בריכה בשבת
תגובות: 58
צפיות: 6190

Re: בריכה בשבת

לעצם הנדון, יש כאן עוד בעיה שלא דובר עליה, שהרי אם נכנס בבגדו (או בגד ים), שרייתו זוהי כיבוסו. ראה תוס' שבת קיא ע"ב ד"ה האי מסוכרייתא, שההולכים במים עם הבגדים הוי דרך לכלוך ולא דרך נקיון, ולא אמרינן בכה"ג שרייתו זהו כיבוסו (וכמו שאמרו ההולך להקביל פני רבו עובר עד צווארו במים ואינו חו...
על ידי יעקובי
ו' אוגוסט 21, 2020 1:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: בריכה בשבת
תגובות: 58
צפיות: 6190

Re: שחיה בשבת, בבריכה פרטית

ועדיין צריך להדגיש.
השו"ע, המשנ"ב והערוך השולחן, כולם לדבר אחד נתכוונו. בריכה ללא שפה, דהיינו בריכה קלאסית העשויה מחפירה בקרקע באופן ששפתה שווה לקרקע החצר - אסורה.
ואם יש לה שפה מוגבהת, וק"ו בריכה העשויה כמו כלי גדול עם שפתות סביב, מצד נידון זה מותרת.
על ידי יעקובי
ו' אוגוסט 21, 2020 1:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: בריכה בשבת
תגובות: 58
צפיות: 6190

Re: שחיה בשבת, בבריכה פרטית

פתאום אני תופס.
אני דיברתי כל הזמן, מהתחלה ועד הסוף, על בריכות רגילות, המובנות בקרקע ע"י חפירה, ששפתן שווה לקרקע החצר.
יתכן שאתה מדבר על משהו כמו בריכות מיטלטלות, כעין כלים גדולים מאוד עם שפתות.
אם כך אין בינינו שום ויכוח.

ושוב, שבת שלום.
על ידי יעקובי
ו' אוגוסט 21, 2020 12:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: בריכה בשבת
תגובות: 58
צפיות: 6190

Re: שחיה בשבת, בבריכה פרטית

עוד יותר טוב שאלו דברי הערוך השולחן בפירוש.
ולזה בדיוק, אבל בדיוק בדיוק, התכוונתי לכל אורך האשכול.
על ידי יעקובי
ו' אוגוסט 21, 2020 12:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: בריכה בשבת
תגובות: 58
צפיות: 6190

Re: שחיה בשבת, בבריכה פרטית

ממש איני מבין שיגך ושיחך. הבאת לעיל את דברי הערוך השולחן, ולאור דבריו כתבת:
ולכן אם הבריכה אין לה שפה סביב אלא היא שוה להקרקע שחוצה לה - הרי היא דומה לנהר, מפני שכשהמים נעקרים יוצאים חוץ לבריכה כמו בנהר, ואסור לשוט בה כמו בנהר.

זה בדיוק מה שאני אומר!

שבת שלום.
על ידי יעקובי
ה' אוגוסט 20, 2020 9:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בריכה בשבת
תגובות: 58
צפיות: 6190

Re: שחיה בשבת, בבריכה פרטית

רש"י על אתר להמחשה ,דלית ליה גידודי. שאין שפתה גבוהה שיהיו המים עמוקים אצל שפתה כמו באמצע דכיון שאין עמוקים שם כי מטי סמוך לשפתה נועץ רגליו בקרקע וחופר וממחה העפר לתוך המים ודמי למגבל ולי נראה דאית ליה גידודי שרי דלא דמי לנהר אלא לכלי דלית ליה גידודי דמיא לנהר ואסור. נכון, זו שיטת רש"י הי...
על ידי יעקובי
ה' אוגוסט 20, 2020 6:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בריכה בשבת
תגובות: 58
צפיות: 6190

Re: שחיה בשבת, בבריכה פרטית

יעקובילה ,המשנה ברורה אינו הפוסק אחרון של הספרדים ,וממש לא כל הראשונים אוחזים שצריך מחיצות גבוהות ולענ"ד אפילו לא הרמב"ם , וז"ל אין שטין על פני המים גזירה שמא יתקן חבית של שייטין, בריכה שבחצר מותר לשוט בתוכה שאינו בא לעשות חבית של שייטין והוא שיהיה לה שפה מוקפת שלא יעקר ממנה המים, כד...
על ידי יעקובי
ה' אוגוסט 20, 2020 11:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: בריכה בשבת
תגובות: 58
צפיות: 6190

Re: שחיה בשבת, בבריכה פרטית

בנידון דידן אין גם מחלוקת שו"ע ורמ"א, אלו דברים ברורים בב"י ובשו"ע לאסור. ואעפ"כ יאמרו לספרדים מותר. כ"כ פשתה המספחת של שיטת 'חוכא(!) דהיתרא עדיף'.
על ידי יעקובי
ה' אוגוסט 20, 2020 11:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: בריכה בשבת
תגובות: 58
צפיות: 6190

Re: שחיה בשבת, בבריכה פרטית

מחילה, לא מובן. בשו"ע (סי' שלט): ואם יש לה שפה סביב מותר, דכיון דאפילו נעקרו המים השפה מחזרת אותם למקומם הוי ליה ככלי... מדובר באופן שאין המים יכולים להעקר ולהשפך על הריצפה מחוץ לברכה. והמשנה ברורה על אתר הסביר את דברי השו"ע היטב: שפה, היינו כעין כותלים גבוהים מכל צד. דברי המשנ"ב הם פ...
על ידי יעקובי
ה' אוגוסט 20, 2020 12:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נתן העזתי ברחובות הריכוזים החרדיים. הכשר חדש לשבתאי ישן?
תגובות: 63
צפיות: 10903

Re: נתן העזתי ברחובות הריכוזים החרדיים. הכשר חדש לשבתאי ישן?

יפה!
זו כבר טביעת עין חדה לזהות בעיות בגוף הטקסט.
על ידי יעקובי
ד' אוגוסט 19, 2020 11:53 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נתן העזתי ברחובות הריכוזים החרדיים. הכשר חדש לשבתאי ישן?
תגובות: 63
צפיות: 10903

Re: נתן העזתי ברחובות הריכוזים החרדיים. הכשר חדש לשבתאי ישן?

במטותא, אני מכיר את הספר הפיזי, ומשם מקום הספק. באחת ההקדמות הוא מבהיר: על אודות הטקסט כפי שבחרנו להציגו. הטקסט מובא בעברית מודרנית, להוציא פסוקים או ביטויים השאובים ממקורות מסורתיים... אותם הבאנו כלשונם או כפי ששבתי צבי (ש"ץ) שילבם בדבריו... השתמשנו באיות מודרני ואחיד לאורך היומן... בשאר ההקדמ...
על ידי יעקובי
ד' אוגוסט 19, 2020 11:10 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נתן העזתי ברחובות הריכוזים החרדיים. הכשר חדש לשבתאי ישן?
תגובות: 63
צפיות: 10903

Re: נתן העזתי ברחובות הריכוזים החרדיים. הכשר חדש לשבתאי ישן?

יש מי שטוען שקיים אוטוגרף של ש"צ עצמו. לא רק טוען, הוא אף הוציא לאור את 'יומני שבתי צבי', למי שמכיר.
נראה אחד השקרים הגדולים בעולם (או שגם המו"ל לא התכווין ברצינות).
על ידי יעקובי
ג' אוגוסט 18, 2020 6:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מוצאי ראש חודש או ראש חודש?
תגובות: 5
צפיות: 525

Re: מוצאי ראש חודש או ראש חודש?

כפי שכל אחד יכול לראות באוצר החכמה, גם בשו"ע דפו"ר (שנשלח לדפוס ע"י מרן המחבר עצמו), ונציה שכ"ה, מופיע: 'מוצאי ר"ח הוא'.
מן הסתם מדובר בשגגת קולמוס ותו לא.

שו''ע דפו''ר.png
שו''ע דפו''ר.png (23.57 KiB) נצפה 503 פעמים
על ידי יעקובי
ב' אוגוסט 10, 2020 8:54 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי חזקיה בר' דוד די סילוא-הפרי חדש
תגובות: 32
צפיות: 7480

Re: רבי חזקיה בר' דוד די סילוא-הפרי חדש

ועדיין אתם לא מביאים מה היה המעשה... ראה בפר"ח יו"ד סי' פג ס"ק כו, שתמה תמיהות קשות על חידוש גדול מאוד של הבית יוסף, וכתב שהתיר את האסור והתיר את המותר, ע"ש באורך. הגינת ורדים (יו"ד כלל ג סי' ג) מספר על כך: ויהי כבוא הספר הלז למצרים, עברו מעברה על מקצת דבריו, ומצאו ששלח רסן...
על ידי יעקובי
ב' אוגוסט 10, 2020 7:10 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר עמודי גולה להסמ"ק
תגובות: 14
צפיות: 955

Re: ספר עמודי גולה להסמ"ק

אכן, דפוס קושטא הנ"ל מכיל את הגהות ר"פ.
ישנם ארבעה כתבי יד של ספר זה עם הגהות ר"פ, שנכתבו עוד בחייו של ר"פ, ביניהם כתב יד נים 26 שהזכרת, והוא ניתן לצפיה, חפש בכתיב.
האם היה תלמידו של ר"י המחבר? אורבך כתב שכן, אולם י' גולינסקי דחה דבריו.
על ידי יעקובי
ב' אוגוסט 10, 2020 6:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספר עמודי גולה להסמ"ק
תגובות: 14
צפיות: 955

Re: ספר עמודי גולה להסמ"ק

א. נדפס לראשונה בקושטא, חסר שנת דפוס. משוער לשנת ר"ע. ב. ר' יצחק מקורביל, מחבר הסמ"ק, נפטר קרוב למאתיים שנה קודם המצאת הדפוס בעולם. ג. כנ"ל אות א. ד. ר' פרץ מקורביל, בן עירו ובן מקומו של ר' יצחק מקורביל מחבר הסמ"ק, כתב בעצמו את הגהותיו על ספרו של עמיתו ר' יצחק (והסברה שר' פרץ היה...
על ידי יעקובי
א' אוגוסט 09, 2020 2:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת הטוב והמטיב על שינוי יין - הלכה למעשה!
תגובות: 40
צפיות: 6516

Re: ברכת הטוב והמטיב על שינוי יין - הלכה למעשה!

כמובן, התכוונתי לסברא אחר העיון בתוס'.
על ידי יעקובי
א' אוגוסט 09, 2020 2:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת הטוב והמטיב על שינוי יין - הלכה למעשה!
תגובות: 40
צפיות: 6516

Re: ברכת הטוב והמטיב על שינוי יין - הלכה למעשה!

לענ"ד הסברא הפשוטה היא בהפך, שמאחר ומיץ ענבים אינו סעיד ומשמח, ולדברי התוס' הברכה נתקנה רק על יין דאית ביה תרתי - סעיד ומשמח, הרי שמיץ ענבים אינו בכלל התקנה.
על ידי יעקובי
ו' אוגוסט 07, 2020 5:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת הטוב והמטיב על שינוי יין - הלכה למעשה!
תגובות: 40
צפיות: 6516

Re: ברכת הטוב והמטיב על שינוי יין - הלכה למעשה!

יוסף חיים אוהב ציון כתב:שתה מיץ ענבים והביאו לו יין, יברך הטוה"מ?

מדברי התוס' ברכות נט ע"ב ד"ה הטוב והמטיב, נראה שמיץ ענבים אינו בכלל תקנה זו.
על ידי יעקובי
ד' אוגוסט 05, 2020 1:32 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת המזון מדאוריתא כל הג' ברכות?
תגובות: 5
צפיות: 437

Re: ברכת המזון מדאוריתא כל הג' ברכות?

ראה משנ"ב על אתר ס"ק א-ב.
על ידי יעקובי
ד' אוגוסט 05, 2020 1:25 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: אבל שאר אחרונים חולקין... האם כך ההלכה?
תגובות: 7
צפיות: 642

Re: אבל שאר אחרונים חולקין... האם כך ההלכה?

ראייה ברורה לזה מדברי הטור. ראה טור או"ח סי' שז (סעיף ה): כתב הרמב"ם ז"ל שאמירה לגוי מותרת בשבות דרבנן בדבר שיש בו צורך מצווה... אבל התוספות כתבו שאסור לומר לו להביא שום דבר... שלא התירו אמירה לגוי אלא לצורך מילה שהיא גופה דוחה שבת. יותר מזה לא הוסיף הטור דבר. ובמקום אחר חזר הטור וגיל...
על ידי יעקובי
ד' אוגוסט 05, 2020 1:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת המזון מדאוריתא כל הג' ברכות?
תגובות: 5
צפיות: 437

Re: ברכת המזון מדאוריתא כל הג' ברכות?

ראה ב"י או"ח סי' קצא.
על ידי יעקובי
ה' יולי 30, 2020 6:27 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: האם מותר לשטוף את הבית בת"ב אחרי חצות?
תגובות: 10
צפיות: 1208

Re: האם מותר לשטוף את הבית בת"ב אחרי חצות?

מנהג זה מובא בב"י סוף סי' תקנד' בשם הכלבו משמע שהיה מנהג זה קדום מאד ולא כ' שיש למחות בהם... המנהג המוזכר שם הוא "שהנשים רוחצות ראשן מן המנחה ולמעלה...". וגם על כך העיר הכלבו שזה דווקא לנשים החלושות מלהאמין בנחמות, אך לא לאנשים. והב"י כתב על כך שישתקע ולא יאמר, וכל הבא להקל בדבר...
על ידי יעקובי
ה' יולי 30, 2020 9:42 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: זמן הישיבה על הספסל בת"ב
תגובות: 11
צפיות: 1261

Re: זמן הישיבה על הספסל בת"ב

והנה מה שכתב המג"א ש'כן הוא במנהגים', הנה 'מנהגים' סתם היינו ספר המנהגים למהר"א קלויזנר, ובדבריו שם לא מצאתי מאומה שאין לשבת על הספסל עד חצות. 'מנהגים' סתם היינו ספר המנהגים לר' אייזיק טירנא, ואכן שם (פרק מנהגי חודש אב קרוב לסופו): ואין נושאין ונותנין עם הנכרי ואין יושבין על הכסאות עד אחר...
על ידי יעקובי
ג' יולי 21, 2020 10:56 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 1551
צפיות: 385072

Re: ◆ אני מחפש מידע על הרב... מי יכול לעזור? ◆

הר' חיים בלייח זצ"ל. והאם יש לו שו"ת בכת"י? קיבלתי מהרב שלמה מ. ד. ועקנין שליט"א: תשובות מהג"ר חיים בלייח זצ"ל בספרים הבאים: ס' אתם קשות (איזמיר תרנ"ג) סימן ו', דפים לג: - עד: ס' מים חיים (משאש) ח"א (ירושלים תשכ"ז) סי' מ"א (עמ' נ"ג), הביא מכת&q...
על ידי יעקובי
ג' יולי 21, 2020 8:57 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ''דלות מעשים בשורך'' - תפילת יום כיפור קטן.
תגובות: 5
צפיות: 833

Re: ''דלות מעשים בשורך'' - וידוי לרבינו ניסים

ר' משה ניגרין, בספרו 'ראש אשמורות' (עמ' צב במהדו' תשע"ט) מפרש:
דלות מעשים בשורך, כלומר בשורך והביטך מעשינו הרעים והדלים
על ידי יעקובי
א' יולי 19, 2020 11:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מה הן המקורות לפטירת רש"י בכ"ט תמוז?
תגובות: 6
צפיות: 1724

Re: מה המקור שיום פטירתו של רש"י הוא כ"ט תמוז

בנוגע ליום פטירתו, ראה א' גרוסמן, חכמי צרפת הראשונים, ירושלים תשס"א, עמ' 122.
על ידי יעקובי
ד' יולי 08, 2020 9:17 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מוקצה חמיר טפי משאר תקנות דרבנן
תגובות: 11
צפיות: 788

Re: מוקצה חמיר טפי משאר תקנות דרבנן

מבואר שם שהגם שאין שבות (איסור דרבנן) במקדש, איסור מוקצה כן נוהג במקדש, ומטעם שגזרו עליו לפי שהיו מחללים שבת. במקביל, נזכר העניין גם בתוספות עירובין קב ע"ב ד"ה והעליון, לגבי הנאמר שם שהחזרת ציר עליון במקדש אסורה, וביארו התוספות "דשבות גדולה כזה לא התירו במקדש", ומיד דימו זאת לסיד...
על ידי יעקובי
ד' יולי 08, 2020 7:56 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מוקצה חמיר טפי משאר תקנות דרבנן
תגובות: 11
צפיות: 788

Re: מוקצה חמיר טפי משאר תקנות דרבנן

שבת קכג ע"ב תד"ה לא.
על ידי יעקובי
ג' יולי 07, 2020 12:22 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: הגאון הגדול ר' בן ציון אבא שאול
תגובות: 108
צפיות: 14580

Re: הגאון הגדול ר' בן ציון אבא שאול

וכאן המקום לברך את עורך הקובץ הרב ישראל אליהו שליט"א, על היוזמה הברוכה של הוצאת הקובץ, על הטורח לקבץ מאמרים מתלמידי חכמים חשובים, על העריכה המוקפדת, ועל נתינת הדגש שיהיו הדברים באיכות וברמה גבוהה, מתוך מסירות ואחריות רבה. באופן כללי מהקובץ הזה עולה מסר של הגדרת דברים בבהירות, ובעיקר בנתינת משקל...
על ידי יעקובי
ש' יוני 06, 2020 10:40 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לימוד בית יוסף
תגובות: 10
צפיות: 1530

Re: לימוד בית יוסף

גם מהקדמתו לספר שולחן ערוך מובן שהתוכנית הייתה לפסוק הלכה, ושתהיה ברורה ומחוורת: ...למען תהיה תורת ה' תמימה שגורה בפי כל איש ישראל, כי כאשר ישאלו לתלמיד חכם דבר הלכה לא יגמגם בה, אלא יאמר לחכמה אחותי את, כשם שברור לו שאחותו אסורה לו כך יהיה ברור לו כל דין שישאל עליו הלכה למעשה בהיותו שגור בפיו ספר ז...
על ידי יעקובי
ה' יוני 04, 2020 12:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לימוד בית יוסף
תגובות: 10
צפיות: 1530

Re: לימוד בית יוסף

הערה יפה. גם אני הקטן הבחנתי בזה מזמן, ומזה כמה שנים שאני עוקב אחר התופעה. אוכל להוסיף שבעיקרון גם הרבה פעמים נמצא להפך, שהלשון בשו"ע מדויקת ומדוקדקת בהתאם למה שדן והעיר בב"י (כלומר הגם שהוא מעתיק את לשון קודמיו - הרמב"ם או הטור - מ"מ הוא משנה ומזקק את הניסוח בהתאם להערותיו שבב&q...
על ידי יעקובי
ד' יוני 03, 2020 8:31 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תפלין במנחה - מנהג מרן בזקנותו
תגובות: 6
צפיות: 1273

Re: תפלין במנחה - מנהג מרן בזקנותו

בית יוסף, או"ח, סימן מו: ומנין מאה ברכות כך הוא, בלילה כשהולך לישון מברך המפיל חבלי שינה... ובשתי סעודות שהוא סועד אחת ערבית ואחת שחרית יש ט"ז ברכות, ח' בכל סעודה אחת... הרי מאה וחמש ברכות אדם מברך בכל יום, ואם הוא מתענה חסרו ח' מסעודה אחת שאינו סועד, ונמצא שאינו מברך אלא (צ"ח) [צ&quo...
על ידי יעקובי
ג' מאי 26, 2020 10:32 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אור חדש בא לעולם - גנזי הירושלמי
תגובות: 16
צפיות: 3401

Re: אור חדש בא לעולם - גנזי הירושלמי

כנראה שהנ"ל נכלל בדבריו של זוסמן בפתיחה: במשך כארבעים שנה חזרתי ואספתי את כל קטעי הירושלמי מהגניזה הקהירית ומספריות העולם... במקביל אספתי חומר לשינויי הנוסח, חומר שצריך היה לשמש אותי בכתיבת מבוא מקיף לנוסח הקטעים. איתרע מזלי וזה למעלה מעשר שנים איני יכול לעסוק בעבודתי המדעית. על כן החלטתי להסתפ...

עבור לחיפוש מתקדם