החיפוש הניב 3501 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עזריאל ברגר
ב' ספטמבר 17, 2018 12:12 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אמירת י"ג מידות ביחידות
תגובות: 8
צפיות: 92

Re: אמירת י"ג מידות ביחידות

חיימקה כתב:ביאור הלכה סימן קכה

לכאורה מהבה"ל לא משמע ששייך שומע כעונה.

אלא שתירץ תירוצים אחרים, שחלקם כוחם יפה אף לכאן.
על ידי עזריאל ברגר
א' ספטמבר 16, 2018 11:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הקלטה ביו"ט ושבת ללא ידיעת החזן
תגובות: 31
צפיות: 386

Re: הקלטה ביו"ט ושבת ללא ידיעת החזן

איני מבין, וכי ביום חול כן מותר להקליט את החזן ללא ידיעתו? כן. מי שמשמיע קולו במקום ציבורי לא יכול לצפות שלא יקליטו אותו, אם לא התנה זאת בפירוש. אלא שבשויו"ט יש מקום לומר שזה כמו שהתנה בפירוש, והאומר דבר לחבירו ה"ה בבל תאמר עד שיאמר לו לך אמור. וכידוע הנהגת הרבי, שלפעמים דיבר בשבת דברים ש...
על ידי עזריאל ברגר
א' ספטמבר 16, 2018 11:32 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אמירת י"ג מידות ביחידות
תגובות: 8
צפיות: 92

Re: אמירת י"ג מידות ביחידות

מנהגי כש"ץ לומר זאת ביחד עם הציבור.
אבל לכאורה שומע כעונה זו סברא טובה כאן.
על ידי עזריאל ברגר
א' ספטמבר 16, 2018 11:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טבילת מצוה למי שאינה שומתומ"צ בליל ב' של ר"ה
תגובות: 17
צפיות: 398

Re: טבילת מצוה למי שאינה שומתומ"צ בליל ב' של ר"ה

אני לא מבין את כל הנושא. מה הבעיה לדחות את הטבילה למוצאי שבת/חג/ ב' ימי ר"ה? איך תסביר לה שלמרות שהמקוה פתוחה לכולן, בשבילה זה סגור כיון שהיא לא דתיה, ושהיא צריכה לחכות עוד יום? מה הקושי? אפשר לומר לה בפשטות שהמקווה אמנם פתוח תמיד, אבל להגיע אליו ברכב בשבת וחג זו בעיה, ולכן עדיף לדחות את הטביל...
על ידי עזריאל ברגר
א' ספטמבר 16, 2018 11:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טבילת מצוה למי שאינה שומתומ"צ בליל ב' של ר"ה
תגובות: 17
צפיות: 398

Re: טבילת מצוה למי שאינה שומתומ"צ בליל ב' של ר"ה

לא אמרתי לומר לה לבוא ברכב ביו"ט.
אלא שהמקווה יהיה פתוח רק בלילה.
וכו'.
על ידי עזריאל ברגר
א' ספטמבר 16, 2018 11:02 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: השמיט במוסף כל פסוקי המלכויות וחתם מלך על כל הארץ האם חוזר?
תגובות: 18
צפיות: 347

Re: השמיט במוסף כל פסוקי המלכויות וחתם מלך על כל הארץ האם חוזר?

לפענ"ד ברכת מלכיות מתחלת מאתה בחרתנו, כדתנן "וכולל מלכיות בקדושת היום" דהיינו ששתיהן ברכה אחת, ואין מעיקר הדין חובה להזכיר את פסוקי מלכיות דווקא במקום מסוים.
על ידי עזריאל ברגר
א' ספטמבר 16, 2018 10:49 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אבינו מלכנו בלילה
תגובות: 2
צפיות: 75

Re: אבינו מלכנו בלילה

אהיכא קאי מר?
על ידי עזריאל ברגר
א' ספטמבר 16, 2018 10:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בגדר שמירה מן הסכנה [גלאי עשן וכדומה]
תגובות: 4
צפיות: 70

Re: בגדר שמירה מן הסכנה [גלאי עשן וכדומה]

ולהעיר שיש גלאי עשן שמרבים להתריע התרעות שווא, ונזקם מרובה מספק-תועלתם...
על ידי עזריאל ברגר
ה' ספטמבר 13, 2018 5:39 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: העושה סינון לאינטרנט האם זה תשובה המעולה
תגובות: 19
צפיות: 395

Re: העושה סינון לאינטרנט האם זה תשובה המעולה

לפענ"ד מי שנכשל בעברה עם אשה זרה ועכשיו הוא נזהר שלא להתייחד איתה, מקיים "תשובה גמורה" על איסור ייחוד (שהוא איסור בפ"ע), אבל לא על הביאה.
ועד"ז בנדו"ד, בחסימת האינטרנט הוא יעשה "תשובה גמורה" על שלא חסם לעצמו לפני כן, אבל לא על הראיות האסורות.
על ידי עזריאל ברגר
ה' ספטמבר 13, 2018 4:54 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: השמיט במוסף כל פסוקי המלכויות וחתם מלך על כל הארץ האם חוזר?
תגובות: 18
צפיות: 347

Re: השמיט במוסף כל פסוקי המלכויות וחתם מלך על כל הארץ האם חוזר?

מעשה שהיה באשה שהתפללה מתוך איזה ספר פרשנות שיש שם ביאור על כל המוסף אבל נחסר שם מעל כן נקוה ועד או"א שאחרי הפסוקים. שמעתי שכמה מורים הורו לה שאמנם ידי מלכויות לא יצאה (שכן אפילו "ככתוב בתורתך" לא אמרה) אבל מ"מ ידי מוסף יצאה ואינה יכולה לחזור ולהתפלל מוסף והיה אצלי חדש. אבל אמרה...
על ידי עזריאל ברגר
ה' ספטמבר 13, 2018 4:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעשה בלימונים
תגובות: 3
צפיות: 224

Re: מעשה בלימונים

שמעתי ממו"ח, שהתורה שומרת על יהודי שיחשוב לפני כל צעד ושעל שלו, ואל יהי כבהמה.
הנה גוי שהיה מקבל שקית לימונים היה עושה בה כחפצו בלי להפעיל את המוח בכלל,
אבל יהודי צריך לחשוב כל כך הרבה עד שהוא יכול ליהנות מלימון...
כך שומרים על אנושיות!
על ידי עזריאל ברגר
ה' ספטמבר 13, 2018 4:43 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: פתיחת הארון - הוצאת התיבה לרחוב העיר
תגובות: 7
צפיות: 121

Re: פתיחת הארון - הוצאת התיבה לרחוב העיר

יקר עלי דבר זה ששמעתיו בשם הגר"מ שפירא זללה"ה, אשר נשאל אודות המנהג לפתוח את ארון הקודש בתפילות ופיוטים מסויימים כנהוג, והשיב כי מקורו טהור ממתני', "מוציאין את התיבה לרחובה של עיר", ודפח"ח . [ואם כדברי הגרמ"ש, הרי אמרו בגמ' תענית "ולמה מוציאין את התיבה לרחובה של ע...
על ידי עזריאל ברגר
ה' ספטמבר 13, 2018 4:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טבילת מצוה למי שאינה שומתומ"צ בליל ב' של ר"ה
תגובות: 17
צפיות: 398

Re: טבילת מצוה למי שאינה שומתומ"צ בליל ב' של ר"ה

הואיל ויום א דאורייתא ויום ב דרבנן, והואיל וכמעט א"א למצוא איסור דאורייתא בנסיעה ברכב ביו"ט (שהרי הבערת אש חדשה לפי הרבה פוסקים לא נאסרה מדאורייתא, ואיסור בונה הותר לאוכל נפש לפי חלק מרבותינו, וגם מכה בפטיש יש מקום להתירו עכ"פ מדאורייתא), לכן נלפענ"ד שיפתחו את המקווה מאוחר כבמוצש...
על ידי עזריאל ברגר
ה' ספטמבר 13, 2018 4:28 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מיגו דאתקצאי בראש השנה
תגובות: 5
צפיות: 931

Re: מיגו דאתקצאי בראש השנה

אדמו"ר הזקן בשו"ע שלו בהלכות יו"ט כותב שצריכים להתחשב בג צדדי הספק:
שמא יום א קודש ויום ב חול
שמא יום ב קודש ויום א חול
שמא שניהם קודש וקדושה אחת
ורק כאשר בכל ג צדדי הספק יש היתר - אז מותר (כגון הדלקת "שיורי הלפידים" שנידונה שם - סימן תקא סעיף יח ובקונטרס אחרון שם ס"ק ב).
על ידי עזריאל ברגר
ה' ספטמבר 13, 2018 4:24 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ותמלוך אתה ה' לבדך - מלכויות כשיטת ריב"נ !
תגובות: 8
צפיות: 1045

Re: ותמלוך אתה ה' לבדך - מלכויות כשיטת ריב"נ !

יש להוסיף אולי את הפיוט "שמו מפארים" הנאמר בשחרית יום שני של ר"ה (שהוא למעשה אוסף הפזמונים של הפיוט הפותח "אדר והוד אתן בצביון" שלא נאמר בישיבות), המסודר כולו על סדר מז"ש וכולל גם פסוקים של מז"ש! ( אמנם יש בו פסוקים שלדינא לא יוצאים בהם כמו פקדונות במקום זכרונות !...
על ידי עזריאל ברגר
ה' ספטמבר 13, 2018 4:14 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: "מקדש ישראל וראש השנה"
תגובות: 5
צפיות: 248

Re: "מקדש ישראל וראש השנה"

למה לטחון קמח טחון?
רוב דבריכם נידונו באשכול הנ"ל, אז תצרפו שם את ההמשך...
על ידי עזריאל ברגר
ה' ספטמבר 13, 2018 4:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בתנאי החיוב יש חיוב כאש"ז?
תגובות: 6
צפיות: 91

Re: בתנאי החיוב יש חיוב כאש"ז?

חז"ל דנו על כעין זה, כגון ג כיתי עדים שהעידו על שור שנגח ועשאוהו מועד והוזמו, או שהעידו על ג שני חזקה. ומשמע מהסוגיא שהכל תלוי בכוונת העדים כפי שהיא נראית לפנינו מתוך מעשיהם, שאם היה להם מקום לומר שבאו לזכותו של הנידון (כגון בחזקה: לא באנו אלא לחייבו בפירות שנה אחת) או לעונש קל (כגון בשור: לא ב...
על ידי עזריאל ברגר
ה' ספטמבר 13, 2018 3:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב כאשר זמם מתי חל
תגובות: 5
צפיות: 118

Re: חיוב כאשר זמם מתי חל

מסברא - חיוב הממון חל משעת העדות, ככל מחויבי קנסות.
על ידי עזריאל ברגר
ה' ספטמבר 13, 2018 3:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אפשרות קלה להיפטר מעונשי מלקות ומיתה
תגובות: 33
צפיות: 2405

Re: אפשרות קלה להיפטר מעונשי מלקות ומיתה

איש טלז כתב:ועיל"ד דכל עד זומם יודה שזמם לשיטות דעד"ז קנסא ושוב לא יוכל להענש והוי עשאאי"ל [רק ע"ז לא קשה דזה גופא דין קנס ועיין]

זאת שאלה של "כיוון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד", ועיין ברמב"ם סופי"ח מהלכות עדות, ובמפרשיו.
אבל כל זמן שאיננו חוזר מעדותו - אפשר להזימו.
על ידי עזריאל ברגר
ג' ספטמבר 04, 2018 10:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2210
צפיות: 207951

Re: אשכול אביעה חידות

קראקובער כתב:איך יתכן חפץ שנטמא ויש לו טהרה בלי שבירה ובלי טבילה?

א. בגד מנוגע שצבעו.
ב. בטומאת אבנים שעשאן כירה - אפשר להוסיף אבן אחרת או להסירה וזה ישנה את טומאתה של האבן הקיימת, אבל זה סוג של שבירה.
ג. דברים שמשנים את הדין למפרע, כגון שחשב על המת להוציאו בפתח אחר.

אבל מסתמא לא לאלו התכוונת...
על ידי עזריאל ברגר
ג' ספטמבר 04, 2018 9:34 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "היניקה בנים שרה" - שני בנים!
תגובות: 9
צפיות: 253

Re: "היניקה בנים שרה" - שני בנים!

סעדיה כתב:בהדיא אמרו "זה יחיד לאמו" (סנהדרין פ"ט: וכ"ה בב"ר פר' נ"ה וברש"י עה"ת שם).

ברור שזה הפירוש הנפוץ וכו'.
מי אמר שאין חולק בזה?
על ידי עזריאל ברגר
ג' ספטמבר 04, 2018 8:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: ונתתי עשב בשדך בדג זהב
תגובות: 2
צפיות: 202

Re: ונתתי עשב בשדך בדג זהב

א. בפשטות דין זה של נתינת מאכל לבהמתו הוא כששניהם צריכים לאכול, כלומר שזה דין בחפצא שיהיה לבהמה מה לאכול ולא תרעב בשעה שאתה ממלא את כרסך. שים לב שבפסוק כתוב שלא אתה תתן אוכל לבהמה! ב. לכאורה הדג יכול לומר "אי אפשי בתקנת חכמים", ואסור להאכיל אותו את מה שמזיק לו, מדין צעב"ח! ג. תודיע לי...
על ידי עזריאל ברגר
ג' ספטמבר 04, 2018 8:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה אסור לאכול בריה לאחר שכבר אכל בריה?
תגובות: 32
צפיות: 950

Re: למה אסור לאכול בריה לאחר שכבר אכל בריה?

כל בריה היא 'מחייב' בפני עצמו, וממילא הוא מוסיף עליו עוד סיבת חיוב לברכה, שאינו מקיימה. מי ראית שאומר כן - שלא לאכול עוד בריה אחרי שאכל אחת? ראיתי ב'דרשו' כמדומני בשם הגר'נ קרליץ. ולתירוצו של מר: אין איסור לאכול 'מחייבים'. יש איסור לא לברך ברכה אחרונה. גם מי שהוא בעל עבירה ולא מברך, לא יענש על אכיל...
על ידי עזריאל ברגר
ב' ספטמבר 03, 2018 5:24 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בגדי שבת בסליחות?!
תגובות: 41
צפיות: 1544

Re: בגדי שבת בסליחות?!

הגמ' אומרת במפורש שיוה"כ שאין במה לכבדו [אסור באכילה ושתיה] מכבדו בכסות נקיה. וודאי שלא ישב על שק. וכ"כ הפוסקים (אולי זה מה שציין הרב דרומי?), דאף מי שלובש שק כל השנה "משום תשובה" - צריך לפשטו ביוה"כ מדין "כסות נקיה". ומכאן מצאנו ראיה ברורה שיש ענין של לבישת שק מפ...
על ידי עזריאל ברגר
א' ספטמבר 02, 2018 11:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: ביצים בחלב אמאי מותר?
תגובות: 33
צפיות: 1126

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

אולי יותר מדויק לומר שהביצים הן יוצאות מן העוף, ולא מהבשר.
על ידי עזריאל ברגר
א' ספטמבר 02, 2018 11:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: מוצרים כשרים ללא הכשרים
תגובות: 25
צפיות: 1508

Re: מוצרים כשרים ללא הכשרים

ידידיה כתב:
עזריאל ברגר כתב:קיבלתי בימים האחרונים.
IMG-20180831-WA0029.jpg

מדובר על ארץ ישראל.
ובזה לדעתי איש לא חולק שכשיש לפנינו בהשגחה, אין לקנות ללא כשרות.

הנדון כמובן הוא במקומות שאין.

אינני רואה חילוק אמיתי ביניהם.
לו היה מדובר בדבר שזקוקים לו לצרכי בריאות - אולי היה מקום להקל במקום הצורך.
אבל וכו'
על ידי עזריאל ברגר
ש' ספטמבר 01, 2018 11:19 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בגדי שבת בסליחות?!
תגובות: 41
צפיות: 1544

Re: בגדי שבת בסליחות?!

מכון חכמי ספרד כתב:אני רק מנסה לחשוב, איך היה אצלנו, אם במשך ארבעים יום צריך ללבוש בגדי שבת...

לא בכל הסליחות לובשים בגדי שבת.
אלא רק בראשונות - הנקראות "סליחות במוצאי מנוחה", ונאמרות במוצאי שבת.
על ידי עזריאל ברגר
ש' ספטמבר 01, 2018 11:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גניבה בשוגג
תגובות: 17
צפיות: 532

Re: גניבה בשוגג

צריך לזכור שהוא פתח את הברז על דעת לשלם, ואין סיבה שלא ישלם את המחיר שהוא היה אמור לשלם אילו השעון היה מותקן כהלכתו.
כמובן שאם מגיע לו הנחה - צריך לחשב אותה.

הוא לא גזלן, הוא "לוקח"!
על ידי עזריאל ברגר
ש' ספטמבר 01, 2018 11:07 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: החזקת ספרי התורה בשעת התקיעות
תגובות: 5
צפיות: 232

Re: החזקת ספרי התורה בשעת התקיעות

בחב"ד נוהגים שהם מונחים על הבימה, כמו בקדיש וביזכור.
על ידי עזריאל ברגר
ש' ספטמבר 01, 2018 10:58 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: לידע אם התקיעה היא הקודמת לתרועה או לאחריה
תגובות: 5
צפיות: 347

Re: לידע אם התקיעה היא הקודמת לתרועה או לאחריה

נכב"ב לאחרונה.
יגע ומצא.

אם כי כמדומני שמפורש בפוסקים להיפך.
על ידי עזריאל ברגר
ש' ספטמבר 01, 2018 10:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תפלה על גוי - בשם אביו?
תגובות: 12
צפיות: 446

Re: תפלה על גוי - בשם אביו?

שמש כתב:לכאורה להפך דגוי אין לו חייס..

יש לו. ונהרג על אשת אביו.
רק לעבד אין חייס.
על ידי עזריאל ברגר
ש' ספטמבר 01, 2018 10:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עדות קידושין בישיבה כשר? - חיפוש מקורות
תגובות: 9
צפיות: 454

Re: עדות קידושין בישיבה כשר? - חיפוש מקורות

אאל"ט באהע"ז בסימן קמ"ב מפורש לגבי עדות הגט שהיא דוקא בעמידה. ככל עדות ועמדו שני האנשים וכו'. ולכאו' היינו הך. עדים החתומים על השטר נעשו כמי שנחקרה עדותן בב"ד, דהיינו שבשעת החתימה יש להם דין "הגדת עדות", אבל לא בשעת ראיית העדות לכאורה. ואף אם נמצא מקור מפורש בזה מרבותי...
על ידי עזריאל ברגר
ש' ספטמבר 01, 2018 10:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מוצרים כשרים ללא הכשרים
תגובות: 25
צפיות: 1508

Re: מוצרים כשרים ללא הכשרים

קיבלתי בימים האחרונים.
IMG-20180831-WA0029.jpg
IMG-20180831-WA0029.jpg (68.09 KiB) נצפה 885 פעמים
על ידי עזריאל ברגר
ג' אוגוסט 28, 2018 9:26 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גניבה בשוגג
תגובות: 17
צפיות: 532

Re: גניבה בשוגג

ברור שחיוב המים שבהם הוא השתמש - הוא עליו, שהרי הוא השתמש, ומה זה משנה אם בשוגג או במזיד?! והמוציא מחבירו עליו הראיה (ואין דינו כחמשין ידענא וחמשין לא ידענא, כי התובע לא יודע בוודאי), ולכאורה ראוי לעשות חישוב מקורב כדי להתפשר. בהא מודינא שמה שהוא השתמש הוא חייב, אבל, הרי יש חלק שלא הוא השתמש אלא הק...
על ידי עזריאל ברגר
ג' אוגוסט 28, 2018 9:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביצים בחלב אמאי מותר?
תגובות: 33
צפיות: 1126

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

מקדש מלך כתב:"א. שכחתי להדגיש ששאלתי לאלו ששומרים גם על דינים דרבנן.."

כוונת הרב ברגר לכאורה שאם הוא דרבנן יש לומר בפשטות שלא גזרו על זה, כיון שאינו דומה לבשר, ואין כיוצא בו בבהמה

אכן.
על ידי עזריאל ברגר
ג' אוגוסט 28, 2018 9:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביצים בחלב אמאי מותר?
תגובות: 33
צפיות: 1126

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

עיין ריטבא עירובין סב. דלא מיבעי למאן דאמר בשר עוף בחלב דרבנן אלא אף למאן דאמר דאורייתא מכל מקום לא גזרו חז״ל על ביצים כיון דבשר בחלב חידוש הוא הבו דלא להוסיף עלה ועיין רדב״ז ח״ו סימן קח הריטב"א אינו דן מצד 'יוצא' מן הבשר, אלא מדין בשר עצמו, דבביצת נבילה אסרו בית הלל אטו מעורה בגידין [דבמעורה ...
על ידי עזריאל ברגר
ג' אוגוסט 28, 2018 8:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עדות קידושין בישיבה כשר? - חיפוש מקורות
תגובות: 9
צפיות: 454

Re: עדות קידושין בישיבה כשר? - חיפוש מקורות

שאלת תם:
איזה דין עדות יש בקידושין?
עדי הקידושין רואים. הם לא מעידים עכשיו!

ושמא כבר הילכו בה נמושות?
על ידי עזריאל ברגר
ב' אוגוסט 27, 2018 11:09 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול אביעה חידות
תגובות: 2210
צפיות: 207951

Re: אשכול אביעה חידות

עזריאל ברגר כתב:כמה עלתה ביצה בזמן בית שני?
(מצאתי גמרא שנותנת השערה למחיר)

ערכין כז,א - בין פרוטה ל4 פרוטות.
על ידי עזריאל ברגר
ב' אוגוסט 27, 2018 10:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: ביצים בחלב אמאי מותר?
תגובות: 33
צפיות: 1126

Re: ביצים בחלב אמאי מותר?

א. עוף עצמו אינו אלא דרבנן...
ב. ומדוע הותרה אכילתן ואינן נחשבות אבר מן החי? אלא פשוט שביצים הן דבר בפ"ע ואינן כבשר העוף.
על ידי עזריאל ברגר
ב' אוגוסט 27, 2018 10:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע בן סורר ומורה נידון בסקילה ולא בסייף
תגובות: 12
צפיות: 842

Re: מדוע בן סורר ומורה נידון בסקילה ולא בסייף

לשאלה הזאת יש תשובה חזקה ביותר במהרי"ל דיסקין על התורה: באמת משורת הדין אחד שהרג שני אנשים דינו ליהרג בסקילה, אלא שלמעשה דין זה לא יכול לצאת לפועל אף פעם מכיון שזה עדות שאי אפשר להזימה, כי העדים הרי לא מעידים על שנים לכן נותנים לו סייף גם אם הרג שני בנ"א ולא מחמירים את עונשו. (העדות השניה...

עבור לחיפוש מתקדם