החיפוש הניב 3001 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עזריאל ברגר
ד' מרץ 21, 2018 7:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם הכינרת נחשבת למים חיים או כמי גשמים
תגובות: 22
צפיות: 871

Re: האם הכינרת נחשבת למים חיים או כמי גשמים

קו ירוק כתב:לענין מים חיים הנידון הוא רק אם זה מים חיים (הנובעין) או לא.
ואין זה נ"מ איך נקרא קיבוץ מים
ו'ים' הוא מקווה מים, אפילו מיכל גדול (ים שעשה שלמה)

נפק"מ, שכאשר חז"ל אמרו "כל הימין פסולים לזבים" הם כללו גם את הכנרת.
על ידי עזריאל ברגר
ד' מרץ 21, 2018 7:28 pm
פורום: פסח
נושא: מצות מצוה - אפייה בער"פ
תגובות: 19
צפיות: 908

Re: מצות מצוה - אפייה בער"פ

שאלה קטנה, ז"ל שבלי הלקט - ובדברי הגאונים ז"ל מצאתי מצה הנאפת קודם ארבעה עשר כדי לאכול אותה בלילי חובה נראה שוודאי כשרה ויוצא בה ידי חובתו אך משום חבובי מצוה בשעתה אין לי להקדים ולאפות קודם חצות וראיה לדבר מיוצאי מצרים שלא אפו המצות מראש חודש אף על פי שנצטוו על פסח מצות ומרור מאז אלא המתי...
על ידי עזריאל ברגר
ד' מרץ 21, 2018 7:26 pm
פורום: פסח
נושא: בעיה במכירת חמץ
תגובות: 7
צפיות: 107

Re: בעיה במכירת חמץ

א. כמדומני שברוב השטרות כותבים משהו בסגנון "ותהיה ידו כידינו ופיו כפינו ועשייתו כעשייתנו" וכו', ב. כל בר דעת מבין ששליחותו של הרב לא מסתיימת בע"פ אלא באסרו חג, והוי דברים שבלב כל אדם. ג. בעל החמץ הוא מלווה, והלווה בא לפרוע את חובו ואומר "זכה במה שבחצרך בפרעון חובך". מה עוד ח...
על ידי עזריאל ברגר
ד' מרץ 21, 2018 7:20 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות במסכת מגילה
תגובות: 35
צפיות: 372

Re: הערות במסכת מגילה

יז,א איך תפסו קידושין בביתו של ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל אחות נביות ממשמע שנאמר בת ישמעאל איני יודע שהיא אחות נביות מלמד שקידשה ישמעאל ומת והשיאה נביות אחיה צריך עיון, דהלא באומות העולם אין קידושין כדילפינן מ'בעולת בעל – בעולת בעל יש להם נכנסה לחופה אין להם [עי' סנהדרין נז,ב]. ואם כן, היאך קידש...
על ידי עזריאל ברגר
ד' מרץ 21, 2018 7:15 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 380
צפיות: 6445

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

עוזרת בית נכרית שנגעה ביין שאינו חותם בתוך חותם מעשה שהיה בביתנו, ישנם מספר בקבוקי יין שעשאם סבי זצ"ל, הבקבוקים אינם סגורים בחותם בתוך חותם, אלא בפקק רגיל בלבד, באחד מערבי הפסח, על מנת לנקות היטב את הארון, הוציאה העוזרת הנוכרית את הבקבוקים בלא בקשת רשות, וניקתה את הארון. וכאן מתעוררת שאלה הלכה...
על ידי עזריאל ברגר
ד' מרץ 21, 2018 7:14 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 380
צפיות: 6445

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

ס, ב סא, א אמאי אוסרים את היין מחשש נגיעה, והלא ספיקא דרבנן לקולא איתיביה רב הונא לרב אשי נטל את החבית וזרקה בחמתו לבור זה היה מעשה בבית שאן והכשירו בחמתו אין שלא בחמתו לא התם דקאזיל מיניה ומיניה וברש"י, דקאזיל מיניה ומיניה. שהולך ומתגלגל הכלי כל שעה ע"י שהוא מגלגלו ומורידו לבור הלכך שלא ...
על ידי עזריאל ברגר
ד' מרץ 21, 2018 7:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם הכינרת נחשבת למים חיים או כמי גשמים
תגובות: 22
צפיות: 871

Re: האם הכינרת נחשבת למים חיים או כמי גשמים

קו ירוק כתב:ים כנרת אינו ים.

בהגדרה המדעית-מודרנית - אינו ים.
בלשון התורה ובלשון חז"ל - הוא ים.
על ידי עזריאל ברגר
ד' מרץ 21, 2018 6:27 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 380
צפיות: 6445

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

ס, ב סא, א אמאי אוסרים את היין מחשש נגיעה, והלא ספיקא דרבנן לקולא איתיביה רב הונא לרב אשי נטל את החבית וזרקה בחמתו לבור זה היה מעשה בבית שאן והכשירו בחמתו אין שלא בחמתו לא התם דקאזיל מיניה ומיניה וברש"י, דקאזיל מיניה ומיניה. שהולך ומתגלגל הכלי כל שעה ע"י שהוא מגלגלו ומורידו לבור הלכך שלא ...
על ידי עזריאל ברגר
ג' מרץ 20, 2018 10:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: שטר קרוע לקופת הצדקה
תגובות: 5
צפיות: 67

Re: שטר קרוע לקופת הצדקה

אם זה ספק - לכאורה חיובו למעשרות הוא ודאי והפטור ספק, והוי כ"איני יודע אם פרעתיך", וראוי להחמיר.
על ידי עזריאל ברגר
ג' מרץ 20, 2018 9:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: שיעור כדי אכילת פרס
תגובות: 4
צפיות: 70

Re: שיעור כדי אכילת פרס

מעולם לא שמעתי על פחות מ2 דקות.
על ידי עזריאל ברגר
ג' מרץ 20, 2018 9:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: שטר קרוע לקופת הצדקה
תגובות: 5
צפיות: 67

Re: שטר קרוע לקופת הצדקה

וברור שהוא עשה מעשה בלתי ראוי, כקין ולא כהבל...
על ידי עזריאל ברגר
ג' מרץ 20, 2018 9:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: איך קידשו החודש בין בית ראשון לבית שני?
תגובות: 6
צפיות: 104

Re: איך קידשו החודש בין בית ראשון לבית שני?

איך דנים בהלכה בלי להביא את הפסק להלכה? אין מחשבין וקובעין חדשים ומעברין שנים אלא בארץ ישראל שנאמר {{ישעיה ב-ג}} {כי מציון תצא תורה דבר ה' מירושלים}. ואם היה אדם גדול בחכמה ונסמך בארץ ישראל ויצא לחוצה לארץ ולא הניח בארץ ישראל כמותו הרי זה מחשב וקובע חדשים ומעבר שנים בחוצה לארץ. ואם נודע לו שנעשה באר...
על ידי עזריאל ברגר
ג' מרץ 20, 2018 9:40 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 380
צפיות: 6445

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

נט, ב נמדוע עכו"ם המנסך יין לע"ז חייב, ומאי שנא מהיזק שאינו ניכר אמר רב אשי האי עובד כוכבים דנסכיה לחמרא דישראל בכוונה אע"ג דלזבוניה לעובד כוכבים אחרינא אסור שרי ליה למישקל דמיה מההוא עובד כוכבים מאי טעמא מיקלא קלייה. צריך עיון טובא, מדוע דין זה אינו שייך לנידון בגמ' בגיטין [נג, א] ה...
על ידי עזריאל ברגר
א' מרץ 18, 2018 4:21 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות במסכת מגילה
תגובות: 35
צפיות: 372

Re: מגילה יד ב' - בענין גירות רחב

מעניין לעניין,, מפליא הדבר, שבעוד כהן אסור בגיורת וזה נחשב לדבר של בדיעבד, הרי שמשה, כלב ויהושע נישאו לגיורת,! ומה הפליאך, אינם כהנים! לגבי משה, האיכא למ"ד "משה כהן היה ואוכל בקדשי שמים", אלא שמאחר שנשאה לפני כן - הותרה לו, ככהן הדיוט שאירס (וכ"ש נשא) אלמנה ומינוהו לכהן גדול. וז...
על ידי עזריאל ברגר
א' מרץ 18, 2018 3:16 pm
פורום: פסח
נושא: בעניין ברכת מעין שבע השנה
תגובות: 34
צפיות: 1791

Re: בעניין ברכת מעין שבע השנה

בני ברקי כתב:בנטעי גבריאל מביא שמנהג חסידים(ויזניץ,סקוורא ו,ספינקא ועוד)כן לומר מעין שבע בליל פסח שחל בשבת.
יש חסידיות שלא נהגו לומר?

חב"ד לא אומרים.
על ידי עזריאל ברגר
א' מרץ 18, 2018 2:47 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מעולם ועד עולם - או מעולם עד עולם?
תגובות: 4
צפיות: 155

Re: מעולם ועד עולם - או מעולם עד עולם?

זאת מצאתי:

תהילים מא,יד: מהעולם ועד העולם.
צ,ב: ומעולם עד עולם
קג,יז: מעולם ועד עולם
קו,מח: מן העולם ועד העולם
נחמיה ט,ה: מן העולם עד העולם
דברי הימים א, טז,לו: מן העולם ועד העולם.
כט,י: מעולם ועד עולם
על ידי עזריאל ברגר
ו' מרץ 16, 2018 4:42 pm
פורום: פסח
נושא: משמרת תרומתי - בער"פ
תגובות: 3
צפיות: 71

Re: משמרת תרומתי - בער"פ

אסור לתת תרומה לגוי!
על ידי עזריאל ברגר
ו' מרץ 16, 2018 4:37 pm
פורום: פסח
נושא: ריבוי מצות בקערה
תגובות: 4
צפיות: 95

Re: ריבוי מצות בקערה

מקור - לא ידענא.
סברא - כדי שכל המסובים יאכלו מהמצות שבקערה.
על ידי עזריאל ברגר
ו' מרץ 16, 2018 10:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: דירוג בין ג' עבירות חמורות
תגובות: 26
צפיות: 852

Re: דירוג בין ג' עבירות חמורות

זקני דרום כתב:מצאתי דבר נפלא מהגר"א באמרי נעם ברכות סא. שהוא מדרג רציחה קלה מג"ע וג"ע קל מע"ז

מסתמא למד זאת מהגמרא "אחורי ארי ולא אחורי אשה, אחורי אשה ולא אחורי ע"ז", ודלמא עלה קאי.
על ידי עזריאל ברגר
ה' מרץ 15, 2018 10:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ניצוק מהקומקום על בשר ועל חלב
תגובות: 14
צפיות: 226

Re: ניצוק מהקומקום על בשר ועל חלב

בספר "שבת כהלכה" להר'י פרקש מדבר על זה לגבי הוספת מים חמים לצ'ולנט העומד לישרף.
על ידי עזריאל ברגר
ד' מרץ 14, 2018 8:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הדלקת נר לבדיקת חמץ ביו"ט
תגובות: 7
צפיות: 87

Re: הדלקת נר לבדיקת חמץ ביו"ט

קביעות מזוזה אינו עניין לכאן, כי מיירי במלאכה שהותרה לצורך או"נ ומתוך שהותרה הבערה לצורך הותרה שלא לצורך ועדיין צריך צורך יו"ט קצת. אבל מלאכת בונה לא הותרה לצורך אוכל נפש (תוספות בשבת גבי מגבן שאלו מדוע לא אבל לא כתבו שאכן הותרה) וממילא לא מועיל בה צורך יו"ט קצת. נכון. ואחרי כל החשבו...
על ידי עזריאל ברגר
ד' מרץ 14, 2018 1:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הדלקת נר לבדיקת חמץ ביו"ט
תגובות: 7
צפיות: 87

Re: הדלקת נר לבדיקת חמץ ביו"ט

קיצרתי, וארחיב מעט: ברית מילה - מצוותה בו ביום, משא"כ בדיקת חמץ - מצוותה אתמול. ומלאכה שיכולה ליעשות מבערב - אינה נעשית ביו"ט. אלא שבד"כ לא מדקדקים בהדלקת הנר אם יכלה להיעשות מבערב, ולכן עצ"ע. הבנתי, אך גם אילולא מש"כ שצ"ע בענין הדלקת הנר... אכן יכול/חייב היה לעשות מעי...
על ידי עזריאל ברגר
ד' מרץ 14, 2018 12:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הדלקת נר לבדיקת חמץ ביו"ט
תגובות: 7
צפיות: 87

Re: הדלקת נר לבדיקת חמץ ביו"ט

אולי מצד "מלאכה שאפשר לה ליעשות מעיו"ט"? אבל בד"כ לא אומרים זאת בהדלקת הנר... והלא הוא גם שכח לבדוק לפני.... קיצרתי, וארחיב מעט: ברית מילה - מצוותה בו ביום, משא"כ בדיקת חמץ - מצוותה אתמול. ומלאכה שיכולה ליעשות מבערב - אינה נעשית ביו"ט. אלא שבד"כ לא מדקדקים בהדלקת ...
על ידי עזריאל ברגר
ד' מרץ 14, 2018 9:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: הדלקת נר לבדיקת חמץ ביו"ט
תגובות: 7
צפיות: 87

Re: הדלקת נר לבדיקת חמץ ביו"ט

אולי מצד "מלאכה שאפשר לה ליעשות מעיו"ט"?
אבל בד"כ לא אומרים זאת בהדלקת הנר...
על ידי עזריאל ברגר
ב' מרץ 12, 2018 2:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: במוצ"ש הי' חיב בערבית ובתשלומי מנחה, והתפלל רק אחת וטעה ולא הבדיל בה
תגובות: 18
צפיות: 354

Re: במוצ"ש הי' חיב בערבית ובתשלומי מנחה, והתפלל רק אחת וטעה ולא הבדיל בה

החושב כתב:באופן שהוא אומר בפירוש שאת התפילה הראשונה התפלל לשם מעריב, ואת השנייה - לשם תשלומין, בזה הדין יהיה שונה - הוא יוצא ידי חובת שתי התפילות (וזה לא כמו הט"ז, שאומרת שלא מאמינים לו, ודבריו צריכים עיון).

מה כותב הט"ז?
על ידי עזריאל ברגר
א' מרץ 11, 2018 2:50 pm
פורום: פורים וארבע פרשיות
נושא: האם היו למרדכי היהודי בנים?
תגובות: 13
צפיות: 745

Re: האם היו למרדכי היהודי בנים?

דמשק כתב:תמיהני שלא העירו בזה, דלפי המבואר בחז"ל שמרדכי מסנהדרין היה, ברור שהיה לו בנים דאין מושיבין בסנהדרין מי שאין לו בנים (סנהדרין לו:).

ואולי מספיק ילדים מאומצים בשביל צער גידול בנים?
על ידי עזריאל ברגר
א' מרץ 11, 2018 2:38 pm
פורום: פסח
נושא: שימור המצות לאחר האפיה - לאור עובדות מהגר"ח והגרי"ז הלוי
תגובות: 11
צפיות: 368

Re: שימור המצות לאחר האפיה - לאור עובדות מהגר"ח והגרי"ז הלוי

דרומי כתב:[מסופר על אחד הצדיקים שביקש שיקנו איזה דבר מאכל לפסח, ואמר שיקנוהו דוקא בחנות שלא מוכרים בה חמץ כלל]

זה היה שקדים מתוקים, שמסתמא נמכרו בתפזורת, ולכן היה חשש מתערובת חמץ.
על ידי עזריאל ברגר
ש' מרץ 10, 2018 8:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: במוצ"ש הי' חיב בערבית ובתשלומי מנחה, והתפלל רק אחת וטעה ולא הבדיל בה
תגובות: 18
צפיות: 354

Re: במוצ"ש הי' חיב בערבית ובתשלומי מנחה, והתפלל רק אחת וטעה ולא הבדיל בה

או דלמא לאידך גיסא:
אותו אחד ששכח להבדיל בראשונה והבדיל בשניה, אם עתה ישכח ויאכל לפני הבדלה - הוא יבוא בטענה שכבר הבדיל בתפילתו השניה ואינו נחשב "טעה בזו ובזו", ולמפרע ירצה להחיל עליה שם "תפילת ערבית".
ואולי לכן תמיד נחשיב את התפילה הראשונה שבה הבדיל כתפילת ערבית.

ועצ"ע.
על ידי עזריאל ברגר
ש' מרץ 10, 2018 7:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: במוצ"ש הי' חיב בערבית ובתשלומי מנחה, והתפלל רק אחת וטעה ולא הבדיל בה
תגובות: 18
צפיות: 354

Re: במוצ"ש הי' חיב בערבית ובתשלומי מנחה, והתפלל רק אחת וטעה ולא הבדיל בה

אוי"ל, ובהקדים: יש מחלוקת הפוסקים לגבי הטועה והזכיר דבר שאינו מחויב בו שלא בעיתו אם יחזור ויתפלל (והכרעה המקובלת שיחזור ויתפלל נדבה אם אפשר). והנה, למ"ד שאינו חוזר - אין ראיה לעניננו. אבל למ"ד שחוזר, יש לדון: אם הבדיל בשתיהן יצא. מכאן נמצינו למדים שגם תפילת תשלומי מנחה יש לה שייכות לה...
על ידי עזריאל ברגר
ו' מרץ 09, 2018 8:57 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 380
צפיות: 6445

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

נ, ב איך אמר רב ששת על אביו שאינו חכם ולית נגר ולא בר נגר דיפרקינה ופירש רש"י, "נגר בן נגר. חכם בן חכם" ממשיכה הגמ', "אמר רב ששת אנא לא נגר אנא ולא בר נגר אנא". ומקשים, הלא אם בר נגר פירושו בנו של אדם חכם, היאך אמר רב ששת על אביו שאינו נגר - חכם, והלא בזה ממעיט הוא לכאורה מ...
על ידי עזריאל ברגר
ו' מרץ 09, 2018 8:56 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 380
צפיות: 6445

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

נ, א בנן של קדושים "א"ר יוחנן בנן של קדושים מהלך עליהן ואנן נפרוש מהן, מאן ניהו בנן של קדושים רבי מנחם ברבי סימאי ,ואמאי קרו ליה בנן של קדושים דאפי' בצורתא דזוזא לא מיסתכל" א. מדוע אם כן נקרא בנן של קדושים, והלא הקדושה היא משום שהוא לא מסתכל בצורתא דזוזא. ב. האם המושג 'קדוש', זהו רק ...
על ידי עזריאל ברגר
ה' מרץ 08, 2018 10:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: שכחת התפילה בדורות הקדמונים
תגובות: 15
צפיות: 400

Re: שכחת התפילה בדורות הקדמונים

כמדומני שיש מבארים, שאחרי החורבן היו צריכים לתקן נוסח חדש (כמו "ולירושלים עירך ברחמים תשוב", שבזמן הבית מסתמא אמרו אותה בנוסח אחר), וזה מה שתיקן ר"ג ובית דינו.
על ידי עזריאל ברגר
ה' מרץ 08, 2018 10:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: הזיק ולא יודע מי הניזק. מה הדין? (רכב הזיק רכב חונה והשני לא התקשר)
תגובות: 13
צפיות: 351

Re: הזיק ולא יודע מי הניזק. מה הדין? (רכב הזיק רכב חונה והשני לא התקשר)

האם אינך יכול לפנות למשטרה ולבקש פרטים של בעל הרכב?
או עכ"פ לבקש מהם שיפנו לבעל הרכב וימסרו לו שאתה מחפש אותו לצורך תשלום?
על ידי עזריאל ברגר
ה' מרץ 08, 2018 9:59 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מכות יג: - מסית ומדיח - אין בהם כרת?!
תגובות: 2
צפיות: 102

Re: מכות יג: - מסית ומדיח - אין בהם כרת?!

הטעות היא שלא בכל חייבי מיתות ב"ד יש כרת. וכפי שכתב הרמב"ם בספר המצוות מצות לא-תעשה שנ"ב: וכן יתבאר לך שכל מי שנתחייב מיתת בית דין איזו מיתה שתהיה הנה האיש ההוא גם כן בכרת כשלא המיתוהו בית דין או לא נודע בו מלבד עשרה אנשים שהם מחוייבי מיתת בית דין ואין כרת עליהן והם מסית ומדיח ונביא ש...
על ידי עזריאל ברגר
ד' מרץ 07, 2018 10:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: קדושה בשומע תפילה
תגובות: 11
צפיות: 220

Re: קדושה בשומע תפילה

נשאל בזה בשולחן מנחם ח"א ע' רלח, והשיב: "לא אישתמיט שום פוסק להביא דבר זה, חידוש גדול כזה. ולכן לא נראה לי הוראה הנ"ל [=שרצה לחדש להתיר לומר קדושה אז], ואפשר לומר הטעם לשלילתה - כי אין להערים בדבר שאינו הכרח". ויש לעיין מדוע לא ציין למחלוקת בדינו של השוכח "אתה חוננתנו"...
על ידי עזריאל ברגר
ד' מרץ 07, 2018 9:01 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 380
צפיות: 6445

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

אוי"ל באו"א: מכיוון שכל האבנים אסורות בהנאה מדאורייתא - לא רצו חכמים להקל בטומאתם, ולומר שחלק מהאבנים אסורות בהנאה ומטמאות, וחלק אסורות בהנאה ואינן מטמאות. ועוד חשבתי לומר, שמכיוון שאסורות בהנאה - שוב אין מה לחלק את האבנים, אלא שזה לא פשוט, דהנה אם יבואו הכמרים ויתבעו לתת להם חצי מהאבנים -...
על ידי עזריאל ברגר
ד' מרץ 07, 2018 8:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מקור לקשר בין מציאת פרה אדומה לביאת המשיח?
תגובות: 3
צפיות: 122

Re: האם יש מקור לקשר בין מציאת פרה אדומה לביאת המשיח?

שמעתי מספרים שאמרו לא' מגדולי ישראל (אולי הגרמ"פ) שנולדה פרה אדומה, והנה סימן לביאת משיח וכו'. אמר להם: הלא "פרה בת ג' שנים", ומה תועיל עגלה בת יומה אם משיח יבוא עתה?! אלא צ"ל שיש כבר פרה אחרת "בת ג' שנים" שאיננו יודעים איפה היא, והיא עומדת מוכנה שכאשר "פתאום יבוא ...
על ידי עזריאל ברגר
ג' מרץ 06, 2018 9:43 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: איך משכח"ל טביחה ומכירה לרבא?
תגובות: 8
צפיות: 492

Re: איך משכח"ל טביחה ומכירה לרבא?

השייכות (ע"ד אפשר) כי באביי מבואר באיסורא את"ל מחודש, כי הרי באבידה שאין בה סימן אינו חייב בהשבה וגם לא נעשה שומר, ואעפ"כ אינו זוכה אח"כ ביאוש, וא"כ ה"ה בשינוי רשות ואח"כ יאוש. גם באבידה שאין בה סימן חייב בהשבת אבידה, וממילא נעשה שומר, כמבואר בסוגיא דנפל מטבע שאם ...
על ידי עזריאל ברגר
ג' מרץ 06, 2018 9:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מדוע האריז"ל לא אמר 'ויתן לך' בביכנ"ס
תגובות: 7
צפיות: 243

Re: מדוע האריז"ל לא אמר 'ויתן לך' בביכנ"ס

טעמו אינני יודע.
אבל יש להעיר ממנהג חב"ד שאומרים זאת [בבית] אחרי הבדלה, אך מדייקים לומר שנים ביחד, בד"כ מתוך סידור אחד.
על ידי עזריאל ברגר
ג' מרץ 06, 2018 6:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הזיק ולא יודע מי הניזק. מה הדין? (רכב הזיק רכב חונה והשני לא התקשר)
תגובות: 13
צפיות: 351

Re: הזיק ולא יודע מי הניזק. מה הדין? (רכב הזיק רכב חונה והשני לא התקשר)

ברור שהדין הוא לעשות צרכי רבים. מה זה שייך לאבידה?! יש כאן חוב ממון שחייב המזיק מדין "ישיב", ולא ממון בעין כבאבידה. בדיוק כמו שבגזל יש חוב ממון, בגוונא שהגזילה כבר לא בעין, מדין "והשיב". ולכן בשניהם הדין הוא שאם לא יכול לאתר את בעל החוב יעשה בכסף צרכי רבים וכי אבידה איננה חוב ממ...

עבור לחיפוש מתקדם