מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 108 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ארופאי
ב' יולי 29, 2019 4:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ' - כפירה?!
תגובות: 23
צפיות: 1450

Re: ' - כפירה?!

ושוב, דברים פשוטים להוציא מלב הטועים- אין אנו מדברים בעצמותו ית' ובאמתתו הנעלמה, אלא בסדר ההאצלה, בפרצופים ועולמות ומידותיו ית'. לענ"ד אף שדבריך נכונים אתה מדגיש את ההדגשה הלא נכונה. ההדגשה צריכה להיות שאין מדברים אלא בדרך משל ומדובר כאן על ענינים ומושגים רוחניים. האזהרה מפני הגשמה נאמרה גם הא...
על ידי ארופאי
ב' יולי 29, 2019 3:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ' - כפירה?!
תגובות: 23
צפיות: 1450

Re: ' - כפירה?!

אני לא חושב שיש מה להמשיך בעניין הזה בציבור מ"מ אני חושב שצדקתי במה שכתבתי. והלשון הוא כמו שכתבת שהקב"ה היה בורא ומחריבן. טרחתי בשבילך לצטט קצת מהלשונות- ע"ח ש"נ פ"ה: 'טעם למיתת המלכים היה משום שלא היה זכר ונקבה כנודע אצלינו ונמצא כי אותן המלכים הם שנמשכו מלעילא ממוח מחשבה ...
על ידי ארופאי
ב' יולי 29, 2019 3:25 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ' - כפירה?!
תגובות: 23
צפיות: 1450

Re: ' - כפירה?!

והרב אירפאי הנושא כאן הוא מה אומרים אבל גם איך אומרים שהוא פן של המה אומרים. לדוגמה לא נראה שאם מישהו היה כותב כידוע שרגליו של הקב"ה יורדות מוות זה היה תקין. באתי רק להראות שהרעיון קיים, והדגשתי כדבר מובן מאליו לכל בר דעת שיש לדבר ע"ז בכל העדינות הראויה, ואין בזה ויכוח כלל. [ומ"מ אכת...
על ידי ארופאי
ב' יולי 29, 2019 3:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ' - כפירה?!
תגובות: 23
צפיות: 1450

Re: ' - כפירה?!

אחר כל הזעזוע וכו', לא נראה לי שחלילה מישהו התכוון לדבר בעצמותו ית' ובאמתתו הנעלמה, אלא באופן גילויו את התחתונים, כלו' בסדר ההאצלה, שבו יש אצלו ית' אכילה ושתיה ואהבה ושנאה וכו' אע"פ שודאי אינו גוף ולא ישיגוהו משיגי הגוף, [וגם הטועה בפרט זה האחרון, ידועה פלוגתת הר"מ והראב"ד פ"ג מת...
על ידי ארופאי
א' יולי 28, 2019 7:12 am
פורום: אספקלריא
נושא: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות
תגובות: 282
צפיות: 14460

Re: המשך הכחשת תורה שבע"פ בפי בעלי פשש"מ בצירוף ו' הקדמות

כבר הביאו לעיל כו"כ דברים מרשב"ם, לא שמתי לב אם הביאו גם לדבריו בשבת האחרונה עה"פ לא יחל דברו- 'לאסור אסר לא יחל דברו - מוסב על הנדר כלו' לא יאחר את נדרו עד לאחר הרגלים כמו שציום הקב"ה שכך פי' לא יחל כמו ויחל עד בוש. ויחל עוד שבעת ימים. יחל ישראל אל ה'. ימתין ויחכה לו. והמפרש ל' ...
על ידי ארופאי
ג' יולי 23, 2019 6:49 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ראשון - אחרון - שני
תגובות: 6
צפיות: 471

Re: ראשון - אחרון - שני

חגי פרק ב פסוק ט - גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן־הראשון... עי'"ש דקאי על בית שני. שו"ת הרשב"א ח"ד סי' קפז: חזר ובא עלי מצד אחר, ואמר: הנה הכתוב אומר שאין בית אחר הבית השני, שכן כתוב: גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון, מן הראשון. הנה שקראו אחרון, ואם יש אחר לאחריו, לא יקרא לזה א...
על ידי ארופאי
ג' יולי 23, 2019 6:29 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מזבח חדש בציון תכין
תגובות: 34
צפיות: 1553

Re: מזבח חדש בציון תכין

הלשון 'חדש' מצינו לכאורה רק כאן, לא מבקשים בנה לנו בית חדש. וצ''ב. והל' הנ''ל נמצא גם במסכת סופרים שהקורא פסוק בזמנו כאילו בנה מזבח חדש. ועיין. והלשון 'תכין' נראה כרש''י בסוכה מ''א שביהמ''ק ירד בנוי. וי''ל שגם המזבח. שו''ר כן בפי' הרוקח. אפשר דהוא משום דקיי"ל מזבח שנפגם פסול, וכבר האריכו האחרו...
על ידי ארופאי
ב' יולי 15, 2019 3:18 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ביאור יקר מאד בפרשת בלק - מיוחד לחו"ר הפורום
תגובות: 17
צפיות: 2835

Re: ביאור יקר מאד בפרשת בלק - מיוחד לחו"ר הפורום

ביני כתב:פירוש הנ"ל מקורו הוא בספר הר סיני לר' סיני שטיינר בשם זקן אחד תלמידו של הגאון ר' יונתן אייבשיץ.שמעתי מר' חיים שאול קויפמאן מגייטסהד זצ"ל

נדפס בספרו משחת שמן. בחלק הפנינים. (יצא אחרי פטירתו).
על ידי ארופאי
ד' יולי 10, 2019 10:52 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: והמן נבעת בקמץ או בפתח
תגובות: 17
צפיות: 2604

Re: והמן נבעת בקמץ או בפתח

חיימקה כתב:מסתמא כוונתך - לא לצאת ידי שניהם.
אפרקסתא דעניא כתב:לצאת ידי שניהם.

נראה שנחלקו בנידון אלכסון במזוזה אי מהני לצאת ידי דעות הראשונים אי בעמידה או בשכיבה, יעויין ברמ"א יו"ד רפט.
על ידי ארופאי
ו' יולי 05, 2019 5:09 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: חולין ח. מותר לשחוט בסכין של איסוה"נ
תגובות: 2
צפיות: 233

Re: חולין ח. מותר לשחוט בסכין של איסוה"נ

איסו"ה מע"ז שאני משאר איסו"ה- יעויין ביראים (רעד) דתי' לקו' תוס' אמאי חשיב מקלקל והלא השוחט בשבת מתקן הוא ולא מקלקל משום דנהנה שמכשיר הבשר לאכילה, ותי' היראים דאף דבעלמא שחיטה חשובה תקון והנאה, אבל בע"ז אסרה תורה רווח ממון כדכתי' 'ולא ידבק בידך מאומה מן החרם', והרי בשחיטת הבהמה ל...
על ידי ארופאי
ה' יולי 04, 2019 2:18 am
פורום: בית התלמוד
נושא: שפיכת שירי הדם
תגובות: 7
צפיות: 685

Re: שפיכת שיריים

בחזו"א ר"ס יב כ' דלכאו' ליכא ש"ש, דהא כ' תוס' מג ע"א ד"ה הקומץ דהמתנות הם מתיר כלפי הש"ש, וא"כ כי היכי דלענין הקטרת אימורין זריקה שלב"מ אינה מתירה הקטרתן ה"נ לענין ש"ש, יעו"ש. ובמשנת ר"א קדשים סי' יב אות ז האריך בזה, ודעתו דאפי' לפי"ד ...
על ידי ארופאי
ב' יוני 24, 2019 3:28 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ס' עשייתו של גדול
תגובות: 259
צפיות: 22411

Re: ס' עשייתו של גדול

בקשר לרב יצחק בן מנחם , מעניין לציין שעל כריכת "התהוותו של גדול" [דומני שזה תרגום בהיר יותר לשם הספר] נדפס בין השאר חלק מ תמונה זו , בה הרבנים הרב הרצוג והרב מלצר. בתמונה המלאה נראה גם הרב קוטלר ובין שני האחרונים הרב בן מנחם (שמקצת פניו בכריכת הספר). כך כתב בעניין זה פרופ' זאב לב ב מאמרו ...
על ידי ארופאי
ב' יוני 24, 2019 1:52 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ס' עשייתו של גדול
תגובות: 259
צפיות: 22411

Re: ס' עשייתו של גדול

הסיפור על פרה אדומה, שזעזע כמה מהחברים כאן, ידוע ומוכר לכל בר בי רב, ומסופר תמיד להראות את ה'אורייתא מרתחא ביה' של ר' אהרן, ושהיה 'אכפת' לו מהתורה, ולא נשאר 'שוה נפש' אם הקשו עליו או ניסו לפורכו, כך הסיפור עובר תמיד, מתוך גילוי הערצה לר' אהרן, וללמד על החיבור לתורה. אני מניח שגם אצל ר' נתן הוא מובא ...
על ידי ארופאי
ש' יוני 22, 2019 11:42 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ס' עשייתו של גדול
תגובות: 259
צפיות: 22411

Re: ס' עשייתו של גדול

ציטוט מהמכלול: בין הדמויות הזוכות בספר לאזכורים 'בעייתיים' (לדעת השוללים) הוא הרב אהרן קוטלר, מייסד וראש ישיבת לייקווד בארצות הברית וממקימי עולם התורה שם. בין השאר, מסופר עליו שכתב מכתב לארוסתו שלא מצא חן בעיני חמיו הרב איסר זלמן מלצר, ושגער בנוסח: "פרה אדומה, שתוק!" לבחור ג'ינג'י שהפריע ...
על ידי ארופאי
ו' יוני 21, 2019 9:52 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי יעקב שכטר זצ"ל
תגובות: 69
צפיות: 8679

Re: רבי יעקב שכטר זצ"ל

דומני שעוד אין חודש מאז שהתחילו לכתוב באשכול הזה. (אחרי שהמתין כשנתיים כמעט ריק). ומספר הצפיות בו עלו לכמה אלפים.... כנראה יש הרבה מאד בני משפחה ומכרים שמתעניינים ומכירים את המקום הזה. שלום להרב השוחט אני לא רגיל כל כך להגיב כאן אבל הקטע הזה בדבריך מסביר לפחות חלק גדול מכמות הצפיות. הענוה והצניעות ...
על ידי ארופאי
ו' יוני 21, 2019 1:28 am
פורום: אספקלריא
נושא: ס' עשייתו של גדול
תגובות: 259
צפיות: 22411

Re: ס' עשייתו של גדול

כמי שקרא את הספר בשלימותה, אגיד לכם את הרגשתי. א. הספר איננה מיועדת עבור כלל הציבור. מי שגודל על 'פאר הדור', לא ימצא כאן ספר דומה על ר' יעקב ור' אהרן. לעולם לא יתנו ספר זה לילדים לקרות בבית ספר, ולא יביאו ציטוטים ממנה בציבור באופן רשמי. בדיוק כמו בשעתו בבחרותי, כל בחור קרא את 'הרב שך - שהמפתח בידו'...
על ידי ארופאי
ה' יוני 20, 2019 3:24 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי יעקב קמנצקי זצ"ל
תגובות: 107
צפיות: 22065

Re: רבי יעקב קמנצקי זצ"ל

שמעתי היום: בהספד על ר' נתן בסיום ה'שבעה' התבקש ראש הישיבה באיתרי הגאון ר' אריאב עוזר להספידו. הוא סיפר שבשעה שהוא התחיל לומר שיעור כללי בישיבה לפני כמה שנים, ר' נתן הגיע לשמוע השיעור. היה זה שנים רבות לאחר שר' נתן לא כיהן בישיבה בשום תפקיד. הוא גם היה מבוגר ממנו בכשלשים שנה. ר' נתן ישב והקשיב כל ה...
על ידי ארופאי
ג' יוני 18, 2019 3:17 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ס' עשייתו של גדול
תגובות: 259
צפיות: 22411

Re: רבי יעקב קמנצקי זצ"ל

בלי להכנס לתוכן הפולמוס דאז, רק להזכיר ולהודיע כי ההצגה כאילו תלמידיו ומשפחתו של ר' אהרן 'נפגעו', אינה מדוייקת כלל וכלל. אצל משפ' שוורצמן למשל, רק אחד מהם [תלמיד לשעבר של ר' נתן] הוא זה שעורר הכל, ולכל היתר לא נגע הדבר, לא היה אכפת להו, ולא 'נעלבו'. אצל תלמידיו למשל, ר' אפרים זורייבין ז"ל, שלית...
על ידי ארופאי
ב' יוני 10, 2019 9:45 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ס' עשייתו של גדול
תגובות: 259
צפיות: 22411

Re: רבי יעקב קמנצקי זצ"ל

באיזהו מקומן התבטא שלו חיבר הרב אלישיב חיבורים, היה מתייחס אחרת אליו ולחיבורו. הרב אלישיב הפריד בזמנו בין המחבר לספר, שהתנגדותו היא לספר שאינו מתאים לבני דורנו שלא יבינו הכל בעדינות הנכונה, ולא חלילה למחבר שהינו ת"ח בשיעור קומה, ואכן הרב אלישיב הורה לשואלים להמשיך לכבדו בכל מיני כבוד שהיו רגיל...
על ידי ארופאי
ו' מאי 31, 2019 1:31 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי יעקב שכטר זצ"ל
תגובות: 69
צפיות: 8679

Re: רבי יעקב שכטר זצ"ל

מרתק!
גם התוכן וגם הכתיבה.
בהודאה על העבר ובקשה על העתיד.
על ידי ארופאי
ד' מאי 29, 2019 10:52 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: זיהוי רבנים שבתמונה
תגובות: 8071
צפיות: 984834

Re: זיהוי רבנים שבתמונה

ר' משה שורין?
על ידי ארופאי
ה' מאי 23, 2019 2:44 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מה שנתבשר האלשיך קודם מותו
תגובות: 6
צפיות: 1222

Re: מה שנתבשר האלשיך קודם מותו

וכ"ה בבהגר"א למשלי לא,ל: '...וכן בעוה"ב כשבא לשם נותנים לו שמונים ומאת יום לדרוש תורה ברבים, התורה שלמד בעוה"ז, וכל הצדיקים שומעים לו, ועי"ז יתהלל וכו''.
על ידי ארופאי
ה' מאי 02, 2019 2:07 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וְאַרְיֵה כַּבָּקָר יֹאכַל תֶּבֶן
תגובות: 11
צפיות: 2678

Re: וְאַרְיֵה כַּבָּקָר יֹאכַל תֶּבֶן

(ישעיהו פי"א, ופס"ה). וברש"י הביא "ומדרש אגדה ואריה כבקר יאכל תבן לפי שמצינו שעשו נופל ביד בני יוסף שנאמר בית עשו לקש ובית יוסף להבה וגו' אבל ביד בני שאר השבטים שנמשלו לחיות לא מצינו לכך נאמר ואריה כבקר יאכל תבן אותם השבטים שנמשלו כאריה כגון יהודה ודן כיוסף שנמשל כשור יאכלו אותו...
על ידי ארופאי
ג' אפריל 30, 2019 3:39 pm
פורום: אספקלריא
נושא: תוכחה מגולה - הרב אריאב עוזר
תגובות: 20
צפיות: 2690

Re: תוכחה מגולה - הרב אריאב עוזר

כל מילה נכונה.
על מעלותיו של ר' אריאב שליט"א אפשר להאריך הרבה, וחזקה עלינו ההוראה שלא לכתוב על החיים המהלכים עמנו לאוי"ט.
והנוגע לדידן- יש גם לזכור שהגאון שליט"א מכיר ובקי בהויית סגנון הבתים המסויים שבישיבת אתרי, הוא עצמו בוגר הישיבה, הוא מבין את שיגם ורוחם,
ומשכך- צעקתו מהדהדת בכפליים!
על ידי ארופאי
ג' אפריל 30, 2019 1:43 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1647
צפיות: 262812

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

הרב השוחט,
מרתק!
ואחר ההודאה תבוא הבקשה-
ידך אל תנח, לא כאן ולא באשכולות אחרים!

המעשה עם הגרש"ז והקריעה מבהיל!
יש בו הרבה כדי ללמד על שניהם ועל היחס ביניהם.
על ידי ארופאי
א' אפריל 28, 2019 10:36 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 734
צפיות: 117357

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל

גא"מ. בצפיתנו צפינו----
על ידי ארופאי
ו' אפריל 19, 2019 1:58 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי
תגובות: 1021
צפיות: 142687

Re: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי

מי ששמע את הרב זצ"ל מדבר על גלות אדום, מלכות רומי הרשעה, הנצרות, אותו האיש, האפיפיור וכל שאר קליפין דאותה הטומאה- באיזו תחושת מיאוס וגועל נפש ממש, מאד בלט שהסלידה באה מבתי גואי לפני ולפנים שלו. למי ששמע, התיאורים מיותרים... מאז פרוץ השריפה בקתדרלת נוטרדאם בתחילת השבוע, צפות ועולות בי התחושות וה...
על ידי ארופאי
א' מרץ 31, 2019 11:18 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: ר' יצחק שלמה זילברמן
תגובות: 7
צפיות: 1954

Re: ר' יצחק שלמה זילברמן - מה חיפש בהצעה לבתו

.השוחט כתב:
[מחילה מהקוראים הנאמנים שכל שם באשכול הפעיל מעלה לי זכרונות ביום שהאצבע קלה על המקלדת]...

מחול לך מחול לך, ובתנאי שתמשיך הלאה...
על ידי ארופאי
א' מרץ 31, 2019 1:18 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: אודות המלה "גט"
תגובות: 16
צפיות: 2293

Re: אודות המלה "גט"

הגר"ח קנייבסקי שליט"א מצא עוד אותיות שאינן מתחברות בתנ"ך, ולכן הוא ביאר שהשם גט התייחד לשטר גירושי נשים משום הטעם האמור. נדפס בטעמא דקרא פ' תצא: 'כתבו בשם הגר"א ז"ל דלכך נקרא גט משום שאותיות ג"ט לא מצינו סמוכים זה לזה בכל הפסוקים ולכך הוא סימן להרחקה. וצ"ע דגם אות...
על ידי ארופאי
ב' מרץ 04, 2019 10:49 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "ישראל" - "ישורון" - מה ההבדל?
תגובות: 13
צפיות: 712

Re: "ישראל" - "ישורון" - מה ההבדל?

אנחנו רואים ששמות המלאכים רובם ככולם מסיימים או ב-אל או ב-ון. [/quote] בבית ישי (דרשות סי' נה הערה יב) הביא מהגר"א דג' כתות של מלאכים הן; יש ששמם מסתיים באותיות א"ל (כגון מיכאל גבריאל מיכאל) יש באותיות ו"ן (כגון מטטרון סנדלפון) ויש באותיות י"ה (כגון זבדיה), ושלשה אלו עולים 'אלהי...
על ידי ארופאי
ב' מרץ 04, 2019 10:32 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: "ישראל" - "ישורון" - מה ההבדל?
תגובות: 13
צפיות: 712

Re: "ישראל" - "ישורון" - מה ההבדל?

פעמים שכלל ישראל נקרא בשם "ישורון", מה ההבדל בניהם? משך חכמה ויקרא טז,ל: כי אתה סלחן לישראל ומחלן לשבטי ישורון בכל דור. (תפלת יו"כ) הנה בכל תפלה לא נזכר שבטי ישורון, הלא דבר הוא...... וזה שאמרו כי אתה סלחן לישראל, היינו על כל החטאים שבין אדם למקום, שהרושם הוא משורש העגל, שנאמר אלה אל...
על ידי ארופאי
ד' פברואר 27, 2019 11:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם להחיות גר תושב זה מצווה מהתורה או מדרבנן?
תגובות: 5
צפיות: 256

Re: האם להחיות גר תושב זה מצווה מהתורה או מדרבנן?

סליחות כתב:מצאנו בהלכות רבות* שיש מצווה להחיות את הגר תושב. האם זו מצווה מהתורה או מדרבנן?

בפסחים כא: מוכח שהוא דאו', עש"ה.
על ידי ארופאי
ג' פברואר 26, 2019 9:07 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי יחזקאל ברטלר זצ"ל
תגובות: 101
צפיות: 12609

Re: הגאון רבי יחזקאל ברטלר זצ"ל - הוספות בתוך מאמר קודם

נוטר הכרמים כתב:
.השוחט כתב:לא נצרכא אלא לאודועי שהוספתי בתוך המאמר הארוך, שכתבתי עוד לפני ההלוייה, תוספת מרובה כעיקר ואולי אף מרובה עליה. מהעיתון, מהשבעה, וממה שנזכרתי עוד.

פלאי פלאים!!!

למה תמיד מספרים לנו כשכבר אי אפשר.

ג"א מצטרף.
הבה לנו עוד, שבענו מטובך.
אולי תוכל להרחיב עוד על קשריו עם האישים הנזכרים באות טז.
על ידי ארופאי
ג' פברואר 26, 2019 7:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שחיטת עוף טריפה
תגובות: 26
צפיות: 1150

Re: שחיטת עוף טריפה

לשיטת ר"י (במס' טהרות א,א, ובזבחים דס"ט) אין שחיטת עוף טריפה מטהרתו מטומאת נבילה, האם באכילתו לוקה משום נבילה או משום טריפה. מדברי המיוחס לרש"י ורש"י כ"י בזבחים דס"ט מבואר דליכא חסרון בעצם מעשה השחיטה בשחיטת עוף טריפה, ורק כלפי הטומאה הוא דלא אהניא השחיטה, והיינו או מש...
על ידי ארופאי
ד' פברואר 20, 2019 3:47 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1647
צפיות: 262812

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

עיין למקורבו של רח"ק מאנטוורפן, ה"ה העילוי ר' אברהם משה באקאן, בירור דברים עם בקיאות גדולה, בספרו אומר הבא מן החדש. (חבל שאינו באוצר.)
על ידי ארופאי
ד' פברואר 20, 2019 3:01 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1647
צפיות: 262812

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

נעמן כתב:(כמדומני שראיתי פעם באחד מספרי הליקוטים, שהגרש"ז הציע לבחור שהיה בנערווין על אי הנחת תפילין בחוה"מ, שיניח תפילין חצי שעה נוספת בשבוע אחרי...

ואולי נתכוון הגרש"ז גם לעצת הגרי"ז, יעויין במנהגו בתשובות והנהגות ח"א סי' שסט ובעוד ספרים.
על ידי ארופאי
ש' דצמבר 29, 2018 11:13 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: נתחכם למושיען של ישראל לדונם במים
תגובות: 4
צפיות: 475

Re: נתחכם למושיען של ישראל לדונם במים

רמב"ן א,י: הבה נתחכמה לו. לא ראה פרעה וחכמי יועציו להכותם בחרב, כי תהיה בגידה גדולה להכות חנם העם אשר באו בארץ במצות המלך הראשון וגם עם הארץ לא יתנו רשות למלך לעשות חמס כזה, כי עמהם הוא מתייעץ, ואף כי בני ישראל עם רב ועצום ויעשו עמהם מלחמה גדולה אבל אמר שיעשו דרך חכמה שלא ירגישו ישראל כי באיבה ...
על ידי ארופאי
ש' דצמבר 29, 2018 11:09 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וְאַל־יִשְׁע֖וּ בְּדִבְרֵי־שָֽׁקֶר
תגובות: 1
צפיות: 296

Re: וְאַל־יִשְׁע֖וּ בְּדִבְרֵי־שָֽׁקֶר

יעויין בזה דברים נפלאים בספר אמת ליעקב להג"ר יעקב קמנצקי זצ"ל.
על ידי ארופאי
ש' דצמבר 15, 2018 9:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם הדליקו מנורה בשילה-נוב-גבעון?
תגובות: 15
צפיות: 1483

Re: האם הדליקו מנורה בשילה-נוב-גבעון?

בדרך אגב אשאל: וַיִּקְרָא יְקֹוָק אֶל שְׁמוּאֵל וַיֹּאמֶר הִנֵּנִי: וַיָּרָץ אֶל עֵלִי וַיֹּאמֶר הִנְּנִי כִּי קָרָאתָ לִּי וַיֹּאמֶר לֹא קָרָאתִי שׁוּב שְׁכָב וַיֵּלֶךְ וַיִּשְׁכָּב: וַיֹּסֶף יְקֹוָק קְרֹא עוֹד שְׁמוּאֵל וַיָּקָם שְׁמוּאֵל וַיֵּלֶךְ אֶל עֵלִי וַיֹּאמֶר הִנְנִי כִּי קָרָאתָ לִי וַי...

עבור לחיפוש מתקדם