החיפוש הניב 135 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מאור עינים
ה' נובמבר 08, 2018 3:00 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מי הוא הרב יעקב ישראל פוזן?
תגובות: 198
צפיות: 23520

Re: מי הוא הרב יעקב ישראל פוזן?

באשכול הנוכחי דובר על הסגנון של ההכרעות הנהוג במקומות מסוימים הנה דוגמא מעניינת הרב סילמן.jpg נניח לשימוש במשקל. (מה יודע הרב המחבר על המחנה חיים למשל?). האם רק לחזו"א מותר לבטל את החת"ס למשל ("ישתקע הדבר ולא יאמר" עי' במש"כ על ד' החת"ס בד' כמה ראשונים דזוחילן דרבנן) ו...
על ידי מאור עינים
ד' אוקטובר 03, 2018 7:03 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם יתכן חיוב מדאורייתא לשתות כוס מים בסוכה גם שלא בזמן הסעודה?
תגובות: 7
צפיות: 400

Re: האם יתכן חיוב מדאורייתא לשתות כוס מים בסוכה גם שלא בזמן הסעודה?

הגאון ר' שלמה זלמן זצ"ל אם הוא סמוך לסוכתו, באופן כזה שבמשך השנה אם הוא סמוך לביתו היה נכנס לביתו, הרי"ז "תשבו תדורו" ומחויב מן התורה, שהרי סיבת הפטור בארעי שהרי גם לביתו לא יכנס בשביל אותה אכילה, נמצא שבכה"ג חייב מה"ת. מענין, אפשר מקור? נדמה לי שראיתי בספר מעדני שלמה,...
על ידי מאור עינים
ה' ספטמבר 20, 2018 7:19 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: נענועים באתרוג
תגובות: 1
צפיות: 279

Re: נענועים באתרוג

שו"ר בס' תשובות והנהגות כ"ג סי' ר', זה לשונו, הנה חידש מרן הגאון דבריסק הגריז"ס זצ"ל שמצות נענועים היא רק בג' מינים ולא באתרוג וכמו שיבואר וכו', ונקדים דברי מרן הגריז"ס זצ"ל (הגאב"ד דבריסק) כפי שהביא בנו הגרי"ד זצ"ל דמדברי הרמב"ם מבואר שהנענועים אינו...
על ידי מאור עינים
ו' ספטמבר 14, 2018 3:16 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: נענועים באתרוג
תגובות: 1
צפיות: 279

נענועים באתרוג

שגור בפי כל דברי הבית יוסף בסימן תרנ"א שהביא מהריקאנטי שהיה אצלו חסיד אשכנזי בסוכות ובחלומו ראה שהחסיד כותב שם הוי"ה, והה"א האחרונה היתה רחוקה משאר אותיות, ולמחר ראה אותו בלקיחת ד' מינים שהפריד האתרוג וכו' כ"ז כנודע, אבל עכשיו שמתי אל ליבי שמבואר בבית יוסף, שהחסיד לא רק שהרחיק הא...
על ידי מאור עינים
ג' ספטמבר 11, 2018 10:37 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סימנים - לפי שהוא תחילת השנה
תגובות: 12
צפיות: 1168

Re: סימנים - לפי שהוא תחילת השנה

כמדומה לי שב"בן מלך" על עשי"ת להגר"ל מינצברג יש אריכות דברים על זה שכל התקופה בין ר"ה ליוה"כ הוא מוגדר כראשית השנה - ואין הספר תחת ידי כעת. יש כאן ב' נידונים א. האם הסימנא מילתא הוא משום שהוא יום הדין וכו' או שהוא מצד תחילת שנה ב. גם אם זה תחילת השנה האם הוא דווקא ביום...
על ידי מאור עינים
א' ספטמבר 02, 2018 9:30 pm
פורום: אספקלריא
נושא: קונטרס "מלחמת הרוח" להורדה - התמודדות מושכלת מול פגעי הזמן
תגובות: 6
צפיות: 436

Re: קונטרס "מלחמת הרוח" להורדה - התמודדות מושכלת מול פגעי הזמן

לא כ"כ מבין את ה"סוג" ביקורות שנאמרו פה, מילא אם יש משהו לא נכון בספר, אדם רואה חובה בעצמו להודיע לכל, אבל במחילה מה המטרה בלכתוב שזה לא מספק עדכני, או שזה לדעתך לא חתוך מספיק, או שהתרשמותך הלכה ונשחקה, מה תועלת יש בדבר, אדם עשה יצירה נפלאה [שאף אחר לא עשה לבינתים כדוגמתה] מה טעם יש ב...
על ידי מאור עינים
ד' אוגוסט 29, 2018 10:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוראת החזו"א על אחיזת הציציות בשבת בהילוך ברה"ר
תגובות: 6
צפיות: 417

Re: הוראת החזו"א על אחיזת הציציות בשבת בהילוך ברה"ר

הסיפור על הגרטל מופיע בדינים והנהגות. שפעם הלך עם מישהו, והלה החזיק את קצה הגרטל, ומרן ז''ל גער בו שהוא מטלטל [ולכן תלמידיו קושרים את קצוות הטלית ברה''ר]. [ושייך בדבריו שבעירובין סי' קה סק ו' בענין כתיבתן זוהי הנחתן, דס''ל דגם לבישה היא הנחה]. ואני רגיל להעיר על זה ממתני' דמכניס חבלים לתוך ידו ובלב...
על ידי מאור עינים
ג' אוגוסט 28, 2018 10:12 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: התרגשות באמירת כל נדרי
תגובות: 61
צפיות: 6187

Re: התרגשות באמירת כל נדרי

הרהור בחשיבות ענין אמירת "כל נדרי" כידוע עיקר גדול בעבודת יום הכיפורים הוא כפרת טומאת מקדש וקדשיו, [ככתוב: וכיפר על הקודש מטמאת בנ"י ומפשעיהם לכל חטאתם וכן יעשה לאהל מועד השכן אתם בתוך טמאתם, וכלה מכפר את הקדש ואת אהל מועד ואת המזבח כו'] וענינו שטומאת מקדש הוא פגיעה בתוך ביתו של הקב&q...
על ידי מאור עינים
ב' אוגוסט 27, 2018 3:00 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1479
צפיות: 183795

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

יישר כח לכל המשיבים, הנה דוגמא יפה ל'כשם שפרצופיהם אינם שוים כך וכו''. הנה עוד תגובה מוצלחת מאחד החשובים פה שבחר להביעה באישי, והינה לפניכם בעילום מקורה. לא נשתבחו רבותינו [החזו"א ומרן רי"ז הלוי, האבי עזרי והקהלות יעקב וכו'] דוקא בזה שלא נפגע מהם אדם מעולם, אלא ביכולתם ונכונותם לפייס הנפג...
על ידי מאור עינים
ד' אוגוסט 15, 2018 12:50 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: חומרא שיוצא לפי רשז"א שבזמן שינה לא מקיימים מצוות סוכה
תגובות: 31
צפיות: 3527

Re: חומרא שיוצא לפי רשז"א שבזמן שינה לא מקיימים מצוות סוכה

החושב כתב:
מאור עינים כתב: וא"כ מה מהני מה דכך הוא הדרך לישון בשעת הדרשה וכדו'. וצ"ע

מה 'צריך עיון'? הבאת ראיה מצוינת, אז מה מטריד אותך?

לא עיינתי כראוי [ועכ"פ יש"כ]
על ידי מאור עינים
ג' אוגוסט 14, 2018 9:57 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: חומרא שיוצא לפי רשז"א שבזמן שינה לא מקיימים מצוות סוכה
תגובות: 31
צפיות: 3527

Re: חומרא שיוצא לפי רשז"א שבזמן שינה לא מקיימים מצוות סוכה

לגבי ישן אם חושב שוטה יעויין בגיליון מוריה האחרון מש"כ ר' מרדכי אלתר מח"ס חדרי סוכה. נרדם באונס העתקה מעלון קוראים אלעד שפירסם אחד מרבני הפורום שליט"א: "כאשר יהודי נרדם בשעת הדרשה בבית הכנסת או באמצע ה"מִשמֶר" של הושענא רבא, פסק מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל שצריך...
על ידי מאור עינים
ג' אוגוסט 14, 2018 9:31 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?
תגובות: 27
צפיות: 2494

Re: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?

ואם כן לעניין סוכה, האם יכול לעשות כך גם לעניין מחיצה כשהוציאו מחוץ לתחום כשמעתייה דמשכתיה לנחמיה בפ' מי שהוציאהו? עיין שו"ת מנחת שלמה תניינא ס' נו' ז"ל, ראה בסוף ס' אורחות חיים החדש ב"עובר אורח" שהגאון האדר"ת מסתפק בזה בכה"ג שאדם הוא דופן הסוכה, וכ"ש הכא אשר אולי...
על ידי מאור עינים
ב' אוגוסט 06, 2018 11:04 pm
פורום: אספקלריא
נושא: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם
תגובות: 265
צפיות: 15340

Re: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם

חיימשה כתב:לענין:
בסלונים אין יבי''ע (אם אין) כי זה לא הספר השימושי עבורם. לא כי אסור שיהיה.
ככלות השבעה ל הגרש"ז היו כתבות ביתד, והגיע אולטימטום מקבוצה מתלמידי סלבודקה שאם זה ימשיך יבטלו מינויים!

די לקשקושים! אתה יכול לספר מי מקבוצת סלבודקה החזיק יתד בתקופה ההיא???
על ידי מאור עינים
ב' אוגוסט 06, 2018 2:04 am
פורום: אספקלריא
נושא: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם
תגובות: 265
צפיות: 15340

Re: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם

הרב "חיימשה" אני לא כותב בשביל מי שקצת מכיר את החוג הנ"ל, כי הוא יודע שאין שחר לדבריך, אבל אולי יש מישהו שלא מכיר, בשבילו אתאמץ לכתוב אולי הוא יבדוק לפני שיקבל את דבריך, א. זה שהם חושבים ששמירת שבת הוא ספר שמורה שלא כהלכה מסיבות כל שהן [וכך הייתה דעתו של הסטייפלר שהאריך בחיי עולם ואכ&...
על ידי מאור עינים
א' אוגוסט 05, 2018 3:06 pm
פורום: אספקלריא
נושא: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם
תגובות: 265
צפיות: 15340

Re: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם

בנוגע לדברי הרב אי"ס ידי רועדות כשאני הולך לכתוב את התובנה הבאה. אשמח מאוד להיווכח שהיא אינה נכונה. שים לב שהמלחמות הגדולות של החוג המדובר, הם רק ב"עשרת הדברות" של החזון איש. א. חשמל בשבת. ב. קו התאריך. ג. היתר מכירה. ד. שיעורים (נגד הגר"ח נאה) ה. דרך הלימוד. ו. תרומות ומעשרות. ...
על ידי מאור עינים
ה' אוגוסט 02, 2018 4:21 pm
פורום: אספקלריא
נושא: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם
תגובות: 265
צפיות: 15340

Re: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם

בנוגע לדברי הרב אי"ס ידי רועדות כשאני הולך לכתוב את התובנה הבאה. אשמח מאוד להיווכח שהיא אינה נכונה. שים לב שהמלחמות הגדולות של החוג המדובר, הם רק ב"עשרת הדברות" של החזון איש. א. חשמל בשבת. ב. קו התאריך. ג. היתר מכירה. ד. שיעורים (נגד הגר"ח נאה) ה. דרך הלימוד. ו. תרומות ומעשרות. ...
על ידי מאור עינים
ג' יולי 31, 2018 10:05 am
פורום: אספקלריא
נושא: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם
תגובות: 265
צפיות: 15340

Re: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם

מאור עינים, בכל מקרה השרבוב של מו"ר הגרש"א זצוק"ל לכאן על סמך דמיון של מישהו זה מכוער מאוד. הגר"ש זצוק"ל עצמו אחז על הגר"ג נדל זצוק"ל מה שאחז, [כפי ששמעתי בעצמי], ואין לו שום שייכות עם הסגנון הזה בכלל. לא נעשה שום נסיון להבין אותי, הנקודה היא לא ר' שמואל אויערבך ד...
על ידי מאור עינים
ג' יולי 31, 2018 8:29 am
פורום: אספקלריא
נושא: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם
תגובות: 265
צפיות: 15340

Re: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם

אני חלילה לא הצדקתי את דבריו של ר"ש נדל, וכפי שכתבתי, וגם הדגשתי שאינני שייך לחוג הנ"ל, באתי להסביר א. לא נראה לי שזה יצא לו מהשרוול אלא זה צורת דיבור ב. גם כתבתי זה בא כנימוק אחרי שמשום מה לא לובשים, וכ"ה אצל רובא דעלמא וזה הדוגמא מר"ש אויערבך, ג. ברור שר"ש נדל זה לא הקלאסי...
על ידי מאור עינים
ג' יולי 31, 2018 1:36 am
פורום: אספקלריא
נושא: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם
תגובות: 265
צפיות: 15340

Re: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם

ביקשתי להיות עדין ולכן כנראה לא הובנתי. לדידי פשוט שהסטיפלער למשל, כשלחם בברי פלוגתיה, עשה זאת מתוך ירא"ש טהורה בלתי לה' לבדו. וא"צ לפנים. כל שביקשתי הוא להביע את פליאתי, איך דברים כאלה עוברים בשווין נפש או זוכים לסנגוריה בקרב השייכים לאותו חוג למפלגותיהם. ואין לומר שדרכם לכפוף ראשם כאגמו...
על ידי מאור עינים
ג' יולי 31, 2018 12:22 am
פורום: אספקלריא
נושא: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם
תגובות: 265
צפיות: 15340

Re: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם

הרב "איש ספר" לא הבנתי מה כל ההשמצות האלו, ואיך הם קשורים ולו במקצת למה שכתבתי, גם אני גדלתי כל ימי בבני ברק וחייתי קרוב לחוג המדובר, אינני מסכים איתם בכל דבר וענין, אבל יש לי הערצה בהמון תחומים לחוג הזה, אבל שים לב שההתקפות שלך הם על מרן הסטייפלר וכדו' בהיתר מכירה, בשיעורים, וכו' וזה לא ר...
על ידי מאור עינים
ב' יולי 30, 2018 9:00 pm
פורום: אספקלריא
נושא: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם
תגובות: 265
צפיות: 15340

Re: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם

נוטר הכרמים כתב:אם זה מקור או לא, נו, נו.

מה שברור, שבישיבה הוא אמר לבחורים לא ללכת, ובאל"ף רבתי.

אולי כי אז זה יהיה כביכול הוראה שלו וזה מלמעלה למטה, וצ"ע.
על ידי מאור עינים
ב' יולי 30, 2018 8:22 pm
פורום: אספקלריא
נושא: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם
תגובות: 265
צפיות: 15340

Re: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם

מאור עינים, מסקרן אותי מאוד המקור לשמועה שלך בשם מו"ר הכ"מ. לענ"ד זה לא היה ולא נברא. אינני יודע אם זה מקור בשבילך, אני שמעתי את זה מהרב יחיאל מאיר, [עוד אני יודע על אברך [אם תרצה אכתוב את שמו באישי] שהלך ברצון אשתו לשאול את ר' שמואל קודם שלבש, ואישר לו, [אלא שכמדומה חקר אותו למה הוא...
על ידי מאור עינים
ב' יולי 30, 2018 7:39 pm
פורום: אספקלריא
נושא: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם
תגובות: 265
צפיות: 15340

Re: קיום מצוות הוא רק אם מתחברים אליהם

כדי לעמוד על עיקר הדברים א"צ להאזין להרצאה כולה. די להאזין מדקה 19.30 עד דקותיים אח"ז. באופן אישי קדרתי, שמה החזקתני. אפשר לשער השערות שונות למה סיבב הקב"ה שאין לנו היום אפשרות להקריב קרבנות, אכן ככה"נ מעולם, לא נמצא ת"ח ירא"ש העומד ומכריז בפומבי, שאפילו אם תהיה האפשרו...
על ידי מאור עינים
ה' יולי 19, 2018 1:23 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: שמיעת הגאון ר' נתן רוטמן
תגובות: 5
צפיות: 893

Re: שמיעת הגאון ר' נתן רוטמן

טבנקין 1 [פניה משד' נווה יעקב]
שעה 10:15
על ידי מאור עינים
ד' יולי 18, 2018 10:30 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: שמיעת הגאון ר' נתן רוטמן
תגובות: 5
צפיות: 893

Re: שמיעת הגאון ר' נתן רוטמן

שומע ומשמיע כתב:
נשר כתב:מי שמעוניין לשמוע את הגאון ר' נתן רוטמן מקונן על החורבן ברגש רב מאד בשעה זו, יכנס לכאו ככעת
http://www.kolhalashon.com/New/Live/Liv ... Video=True

איפה הוא מדבר?


הוא אמור לקונן בליל ת"ב זה בביהמ"ד ישכיל בנוה יעקב. [מסתמא זה לא המקום היחיד]
על ידי מאור עינים
ג' יולי 03, 2018 8:04 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: מוסיקה ב'בין המצרים'.
תגובות: 17
צפיות: 1302

Re: מוסיקה ב'בין המצרים'.

בנוגע להלכה למעשה, בנוגע לשמיעת שירה וזמרה בזמן הזה, כפי המצוי ע"י הקלטות וכיו"ב, יעויין בשו"ת מהרש"ג ח"ב סי' קכה, ובשו"ת אגרות משה הנ"ל שם, ובשו"ת חלקת יעקב או"ח סי' סד, ובשו"ת שבט הלוי ח"ב סי' נז, וליקט השיטות בספר פסקי תשובות. ובדבריי הבאים ...
על ידי מאור עינים
ה' יוני 14, 2018 10:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סתירה חמורה בדברי הרשב"א בעניין מוקצה
תגובות: 10
צפיות: 746

Re: סתירה חמורה בדברי הרשב"א בעניין מוקצה

קושיא עצומה, ואם כל זאת לא אמנע מלכתוב מה שעלה במחשבתי. בעיקר דברי הרשב"א דס"ל דכל הכלים שרי לטלטולי לצורך גו"מ ואף מוקצה מחמת מיאוס וכדו', קשה מסוגיא דשרגא דמשחא, דמאחר דס"ל דאף מוקצה מחמת מיאוס שרי לצורך גו"מ, מאי הא דאמרי' דכיון דחזי לכיסויי שרי, דאי להתירו לצורך גו"...
על ידי מאור עינים
ד' יוני 13, 2018 9:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סתירה חמורה בדברי הרשב"א בעניין מוקצה
תגובות: 10
צפיות: 746

Re: סתירה חמורה בדברי הרשב"א בעניין מוקצה

קושיא עצומה, ואם כל זאת לא אמנע מלכתוב מה שעלה במחשבתי. בעיקר דברי הרשב"א דס"ל דכל הכלים שרי לטלטולי לצורך גו"מ ואף מוקצה מחמת מיאוס וכדו', קשה מסוגיא דשרגא דמשחא, דמאחר דס"ל דאף מוקצה מחמת מיאוס שרי לצורך גו"מ, מאי הא דאמרי' דכיון דחזי לכיסויי שרי, דאי להתירו לצורך גו"...
על ידי מאור עינים
ד' יוני 06, 2018 10:11 am
פורום: אספקלריא
נושא: צונאמי של 'השקפה'...
תגובות: 123
צפיות: 8916

Re: צונאמי של 'השקפה'...

אם כבר, אולי סתם שאלה צדדית; בניגוד לסטריאוטיפ (הֶטְפֵּס), יש בפורום לאחרונה דבר מוזר מאד. הרי מקובלנו שה'קנאים' הם אלימים וטיפשים, לא מבינים מורכבויות ולא מכילים שום דבר, ואילו הנורמליים הם הם המאוזנים החכמים המתונים והשקולים. ומשום הכי בחרנו להימנות על הקבוצה השניה, מאז ולתמיד . ואני הקטן עולם הפ...
על ידי מאור עינים
ד' מאי 16, 2018 7:40 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: יום מתן תורתנו? כל הביאורים!
תגובות: 48
צפיות: 6001

Re: יום מתן תורתנו? כל הביאורים!

ראוי להביא משל נאה של הגר"ש ברנד: אב שעודד את בנו להיבחן על המשניות ובתמורה יקבל ממנו פרס, וכאשר הילד גדל ועמד על דעתו אמר לאביו מהיום המשניות זה הפרס שלי, והנמשל שהקב"ה נותן לנו בחג הקציר את כל השפע שהובטח לנו אם שמוע נשמע בקולו, ויהי היום ואנו אומרים לקב"ה ה"תורה" זה הפרס ...
על ידי מאור עינים
ד' מאי 16, 2018 2:36 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: יום מתן תורתנו? כל הביאורים!
תגובות: 48
צפיות: 6001

Re: חג השבועות - מבט חדש

יישר כח. [המעניין הוא שבתורה שבכתב כמעט כל מה שמצויין זה רק החרדה והפחד, אין כמעט זכר לשמחה במעמד עצמו (אולי רמז קטן ב'לכו לכם לאהליכם'), ולכאורה זהו המקור הכי גדול ל'כפה עליהם הר כגיגית'. לכאורה המטבע של יום מתן תורתנו בחז"ל מתקשר עם שמחה, כמבואר בגמ' הנהגות האמוראים, והכל מודים בעצרת וכו', ו...
על ידי מאור עינים
ב' מאי 14, 2018 10:20 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אחרית הימים ומדינת ישראל במשנת מרן הרב שמואל אויערבאך זצוק"ל
תגובות: 69
צפיות: 7324

Re: אחרית הימים ומדינת ישראל במשנת מרן הרב שמואל אויערבאך זצוק"ל

שוב נזכרתי שהיה איזה עיר בישראל שהייתה בהתנחלות, ומרן הרב שך התנגד לישוב עקב היותה בהתנחלות, [אחד מחשובי ראשי הישיבות שהגיע לשם, חטף פאשקוילים "רבם דקרו" למי שלא נזכר] כנראה אז לא חשבו שזה נושא הלכתי טהור
על ידי מאור עינים
ב' מאי 14, 2018 9:49 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אחרית הימים ומדינת ישראל במשנת מרן הרב שמואל אויערבאך זצוק"ל
תגובות: 69
צפיות: 7324

Re: אחרית הימים ומדינת ישראל במשנת מרן הרב שמואל אויערבאך זצוק"ל

לא הספקתי לברר האם אמנם התקיים מנין עם 'ויחל' כזה, בל"נ אעשה כן בהקדם. הספקת לברר? אולי על הדרך התברר לך שדרכו של רבך בענין ישוב א"י היה רחוק רחוק מדרכו של הרב שך [כמובן אין בזה שמץ של חסרון, והרבה הרבה גדו"י דרכו בדרך זו אכ"מ, הבעיה זה הרצון ל"הסתיר" את השינוים וההבדל...
על ידי מאור עינים
ב' מאי 14, 2018 2:07 pm
פורום: אספקלריא
נושא: אחרית הימים ומדינת ישראל במשנת מרן הרב שמואל אויערבאך זצוק"ל
תגובות: 69
צפיות: 7324

Re: אחרית הימים ומדינת ישראל במשנת מרן הרב שמואל אויערבאך זצוק"ל

לא הספקתי לברר האם אמנם התקיים מנין עם 'ויחל' כזה, בל"נ אעשה כן בהקדם. הספקת לברר? אולי על הדרך התברר לך שדרכו של רבך בענין ישוב א"י היה רחוק רחוק מדרכו של הרב שך [כמובן אין בזה שמץ של חסרון, והרבה הרבה גדו"י דרכו בדרך זו אכ"מ, הבעיה זה הרצון ל"הסתיר" את השינוים וההבדל...
על ידי מאור עינים
א' מאי 06, 2018 12:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם קירות הבית הרצפה והתקרה הם מוקצה?
תגובות: 10
צפיות: 814

Re: האם קירות הבית הרצפה והתקרה הם מוקצה?

יש להוסיף דאמרי' בדמ' דלהניח קערה שלא יפלו הניצוצות ג"כ חשיב לצורך דבר שאינו ניטל, ולכאו' אי אזלי' בתר הדבר הניצול וכקורה הרי השולחן הוא דבר הניטל, וצ"ל דבניצוצות ההגדרה היא שהוא נוטל הכלי בשביל הניצוצות שיכנסו בכלי, ולא דנים את מטרתו שזהו הצלת השולחן משא"כ בקורה שכל מעשיו הוא לחצוץ ...
על ידי מאור עינים
ד' מאי 02, 2018 12:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם קירות הבית הרצפה והתקרה הם מוקצה?
תגובות: 10
צפיות: 814

Re: האם קירות הבית הרצפה והתקרה הם מוקצה?

הדבר שאינו ניטל הוא הנר ולא הקורה רש"י שבת ק"ז: 'כופין - לכתחילה, ולא שיכבה את הנר, ואשמעינן דכלי ניטל להצלת דבר שאינו ניטל בשבת' - את הקורה מצילים ולא ולא הנר. רש"י שבת קכ"א: על גבי הנר - ובלבד שלא יכבה, ואף על פי שנוטל כלי להצלת קורה שאינה ניטלת בשבת. ועפי"ז במשנה ברורה ס...
על ידי מאור עינים
ג' אפריל 17, 2018 1:16 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1479
צפיות: 183795

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

כאחד שזכה ללמוד אצל אחד מגדולי ראשי הישיבות שנפטר בתקופה האחרונה, זה היה מאד מאד ידוע שמתוך כ300 בחורים שלמדו בישיבה, היו מעטים שהראש ישיבה היה מקרב, היו אולי עשרה בחורים שהיו מוזמנים אצלו לסעודות שבת, והיו עוד עשרה שהיה מגישם לעמוד, וכך על זה הדרך היו מקורבים מעטים שזכו ממנו ליחס אישי וחם, שאר הבח...
על ידי מאור עינים
ב' אפריל 09, 2018 4:38 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 689
צפיות: 91585

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל

נזדמן לי בשנים האחרונות להתפלל בביתו יחד עם אבי שליט"א, גם אבי לא היה מבאי ביתו,
אבי כמה שנים קודם סבל מבעיה בריאותית [לא חמורה] הגר"ח ישב כפוף נורא,
איך שראה את אבי, הרים את ראשו והתענין במצבו לפרטים ,היה זה מפעים איך למרות הזמן הרב שחלף מאז, ולמרות מצבו, הוא זכר והשתתף בצערא דלא דיליה.
על ידי מאור עינים
א' אפריל 01, 2018 12:32 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1479
צפיות: 183795

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

מש"כ "ודבר על מי שיש לו ויסקי יקר. הגר"י זצ"ל הציע שימסור זאת למכולת שבלא"ה מוכר חמצו. גם לזה הגר"ש לא הסכים בטענה של מרבה בשיעורין"


כמובן שאינו שייך לדין מרבה בשיעורין, וכנראה נאמר בדרך חידוד.
על ידי מאור עינים
א' מרץ 18, 2018 6:17 pm
פורום: פסח
נושא: מדוע חמץ של גוי הוא מוקצה בשבת ויו"ט?
תגובות: 4
צפיות: 381

Re: מדוע חמץ של גוי הוא מוקצה בשבת ויו"ט?

בסימן תמ"ו הובא בב"י מהריב"ש שחמץ של נכרי הוא מוקצה בשבת ויו"ט, ולא הבנתי מדוע, והלא החמץ שייך לגוי וראוי לבעליו, ורק לי כישראל זה לא ראוי, וזה דומה לבגדי עניים שאמנם אם שייכים לעשירים הם מוקצה, אך אם הם שייכים לעניים - אינם מוקצה אף לעשירים. ואמנם דעת הט"ז בסוף סי' ש"...

עבור לחיפוש מתקדם