החיפוש הניב 112 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי מאור עינים
ה' ספטמבר 20, 2018 7:19 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: נענועים באתרוג
תגובות: 1
צפיות: 148

Re: נענועים באתרוג

שו"ר בס' תשובות והנהגות כ"ג סי' ר', זה לשונו, הנה חידש מרן הגאון דבריסק הגריז"ס זצ"ל שמצות נענועים היא רק בג' מינים ולא באתרוג וכמו שיבואר וכו', ונקדים דברי מרן הגריז"ס זצ"ל (הגאב"ד דבריסק) כפי שהביא בנו הגרי"ד זצ"ל דמדברי הרמב"ם מבואר שהנענועים אינו...
על ידי מאור עינים
ו' ספטמבר 14, 2018 3:16 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: נענועים באתרוג
תגובות: 1
צפיות: 148

נענועים באתרוג

שגור בפי כל דברי הבית יוסף בסימן תרנ"א שהביא מהריקאנטי שהיה אצלו חסיד אשכנזי בסוכות ובחלומו ראה כתוב שם הוי"ה, והה"א האחרונה היתה רחוקה משאר אותיות, ולמחר ראה שאותו חסיד בלקיחת ד' מינים הפריד האתרוג וכו' כ"ז כנודע, אבל עכשיו שמתי אל ליבי שמבואר בבית יוסף, שהחסיד לא רק שהרחיק האתר...
על ידי מאור עינים
ג' ספטמבר 11, 2018 10:37 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: סימנים - לפי שהוא תחילת השנה
תגובות: 12
צפיות: 893

Re: סימנים - לפי שהוא תחילת השנה

כמדומה לי שב"בן מלך" על עשי"ת להגר"ל מינצברג יש אריכות דברים על זה שכל התקופה בין ר"ה ליוה"כ הוא מוגדר כראשית השנה - ואין הספר תחת ידי כעת. יש כאן ב' נידונים א. האם הסימנא מילתא הוא משום שהוא יום הדין וכו' או שהוא מצד תחילת שנה ב. גם אם זה תחילת השנה האם הוא דווקא ביום...
על ידי מאור עינים
ד' אוגוסט 29, 2018 10:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוראת החזו"א על אחיזת הציציות בשבת בהילוך ברה"ר
תגובות: 6
צפיות: 264

Re: הוראת החזו"א על אחיזת הציציות בשבת בהילוך ברה"ר

הסיפור על הגרטל מופיע בדינים והנהגות. שפעם הלך עם מישהו, והלה החזיק את קצה הגרטל, ומרן ז''ל גער בו שהוא מטלטל [ולכן תלמידיו קושרים את קצוות הטלית ברה''ר]. [ושייך בדבריו שבעירובין סי' קה סק ו' בענין כתיבתן זוהי הנחתן, דס''ל דגם לבישה היא הנחה]. ואני רגיל להעיר על זה ממתני' דמכניס חבלים לתוך ידו ובלב...
על ידי מאור עינים
ג' אוגוסט 28, 2018 10:12 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: התרגשות באמירת כל נדרי
תגובות: 60
צפיות: 3994

Re: התרגשות באמירת כל נדרי

הרהור בחשיבות ענין אמירת "כל נדרי" כידוע עיקר גדול בעבודת יום הכיפורים הוא כפרת טומאת מקדש וקדשיו, [ככתוב: וכיפר על הקודש מטמאת בנ"י ומפשעיהם לכל חטאתם וכן יעשה לאהל מועד השכן אתם בתוך טמאתם, וכלה מכפר את הקדש ואת אהל מועד ואת המזבח כו'] וענינו שטומאת מקדש הוא פגיעה בתוך ביתו של הקב&q...
על ידי מאור עינים
ב' אוגוסט 27, 2018 3:00 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1317
צפיות: 141578

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

יישר כח לכל המשיבים, הנה דוגמא יפה ל'כשם שפרצופיהם אינם שוים כך וכו''. הנה עוד תגובה מוצלחת מאחד החשובים פה שבחר להביעה באישי, והינה לפניכם בעילום מקורה. לא נשתבחו רבותינו [החזו"א ומרן רי"ז הלוי, האבי עזרי והקהלות יעקב וכו'] דוקא בזה שלא נפגע מהם אדם מעולם, אלא ביכולתם ונכונותם לפייס הנפג...
על ידי מאור עינים
ד' אוגוסט 15, 2018 12:50 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: חומרא שיוצא לפי רשז"א שבזמן שינה לא מקיימים מצוות סוכה
תגובות: 26
צפיות: 2734

Re: חומרא שיוצא לפי רשז"א שבזמן שינה לא מקיימים מצוות סוכה

החושב כתב:
מאור עינים כתב: וא"כ מה מהני מה דכך הוא הדרך לישון בשעת הדרשה וכדו'. וצ"ע

מה 'צריך עיון'? הבאת ראיה מצוינת, אז מה מטריד אותך?

לא עיינתי כראוי [ועכ"פ יש"כ]
על ידי מאור עינים
ג' אוגוסט 14, 2018 9:57 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: חומרא שיוצא לפי רשז"א שבזמן שינה לא מקיימים מצוות סוכה
תגובות: 26
צפיות: 2734

Re: חומרא שיוצא לפי רשז"א שבזמן שינה לא מקיימים מצוות סוכה

לגבי ישן אם חושב שוטה יעויין בגיליון מוריה האחרון מש"כ ר' מרדכי אלתר מח"ס חדרי סוכה. נרדם באונס העתקה מעלון קוראים אלעד שפירסם אחד מרבני הפורום שליט"א: "כאשר יהודי נרדם בשעת הדרשה בבית הכנסת או באמצע ה"מִשמֶר" של הושענא רבא, פסק מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל שצריך...
על ידי מאור עינים
ג' אוגוסט 14, 2018 9:31 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?
תגובות: 10
צפיות: 1820

Re: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?

ואם כן לעניין סוכה, האם יכול לעשות כך גם לעניין מחיצה כשהוציאו מחוץ לתחום כשמעתייה דמשכתיה לנחמיה בפ' מי שהוציאהו? עיין שו"ת מנחת שלמה תניינא ס' נו' ז"ל, ראה בסוף ס' אורחות חיים החדש ב"עובר אורח" שהגאון האדר"ת מסתפק בזה בכה"ג שאדם הוא דופן הסוכה, וכ"ש הכא אשר אולי...
על ידי מאור עינים
ה' יולי 19, 2018 1:23 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: שמיעת הגאון ר' נתן רוטמן
תגובות: 5
צפיות: 765

Re: שמיעת הגאון ר' נתן רוטמן

טבנקין 1 [פניה משד' נווה יעקב]
שעה 10:15
על ידי מאור עינים
ד' יולי 18, 2018 10:30 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: שמיעת הגאון ר' נתן רוטמן
תגובות: 5
צפיות: 765

Re: שמיעת הגאון ר' נתן רוטמן

שומע ומשמיע כתב:
נשר כתב:מי שמעוניין לשמוע את הגאון ר' נתן רוטמן מקונן על החורבן ברגש רב מאד בשעה זו, יכנס לכאו ככעת
http://www.kolhalashon.com/New/Live/Liv ... Video=True

איפה הוא מדבר?


הוא אמור לקונן בליל ת"ב זה בביהמ"ד ישכיל בנוה יעקב. [מסתמא זה לא המקום היחיד]
על ידי מאור עינים
ג' יולי 03, 2018 8:04 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: מוסיקה ב'בין המצרים'.
תגובות: 17
צפיות: 1014

Re: מוסיקה ב'בין המצרים'.

בנוגע להלכה למעשה, בנוגע לשמיעת שירה וזמרה בזמן הזה, כפי המצוי ע"י הקלטות וכיו"ב, יעויין בשו"ת מהרש"ג ח"ב סי' קכה, ובשו"ת אגרות משה הנ"ל שם, ובשו"ת חלקת יעקב או"ח סי' סד, ובשו"ת שבט הלוי ח"ב סי' נז, וליקט השיטות בספר פסקי תשובות. ובדבריי הבאים ...
על ידי מאור עינים
ה' יוני 14, 2018 10:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סתירה חמורה בדברי הרשב"א בעניין מוקצה
תגובות: 10
צפיות: 573

Re: סתירה חמורה בדברי הרשב"א בעניין מוקצה

קושיא עצומה, ואם כל זאת לא אמנע מלכתוב מה שעלה במחשבתי. בעיקר דברי הרשב"א דס"ל דכל הכלים שרי לטלטולי לצורך גו"מ ואף מוקצה מחמת מיאוס וכדו', קשה מסוגיא דשרגא דמשחא, דמאחר דס"ל דאף מוקצה מחמת מיאוס שרי לצורך גו"מ, מאי הא דאמרי' דכיון דחזי לכיסויי שרי, דאי להתירו לצורך גו"...
על ידי מאור עינים
ד' יוני 13, 2018 9:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סתירה חמורה בדברי הרשב"א בעניין מוקצה
תגובות: 10
צפיות: 573

Re: סתירה חמורה בדברי הרשב"א בעניין מוקצה

קושיא עצומה, ואם כל זאת לא אמנע מלכתוב מה שעלה במחשבתי. בעיקר דברי הרשב"א דס"ל דכל הכלים שרי לטלטולי לצורך גו"מ ואף מוקצה מחמת מיאוס וכדו', קשה מסוגיא דשרגא דמשחא, דמאחר דס"ל דאף מוקצה מחמת מיאוס שרי לצורך גו"מ, מאי הא דאמרי' דכיון דחזי לכיסויי שרי, דאי להתירו לצורך גו"...
על ידי מאור עינים
ד' מאי 16, 2018 7:40 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: יום מתן תורתנו? כל הביאורים!
תגובות: 48
צפיות: 5181

Re: יום מתן תורתנו? כל הביאורים!

ראוי להביא משל נאה של הגר"ש ברנד: אב שעודד את בנו להיבחן על המשניות ובתמורה יקבל ממנו פרס, וכאשר הילד גדל ועמד על דעתו אמר לאביו מהיום המשניות זה הפרס שלי, והנמשל שהקב"ה נותן לנו בחג הקציר את כל השפע שהובטח לנו אם שמוע נשמע בקולו, ויהי היום ואנו אומרים לקב"ה ה"תורה" זה הפרס ...
על ידי מאור עינים
ד' מאי 16, 2018 2:36 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: יום מתן תורתנו? כל הביאורים!
תגובות: 48
צפיות: 5181

Re: חג השבועות - מבט חדש

יישר כח. [המעניין הוא שבתורה שבכתב כמעט כל מה שמצויין זה רק החרדה והפחד, אין כמעט זכר לשמחה במעמד עצמו (אולי רמז קטן ב'לכו לכם לאהליכם'), ולכאורה זהו המקור הכי גדול ל'כפה עליהם הר כגיגית'. לכאורה המטבע של יום מתן תורתנו בחז"ל מתקשר עם שמחה, כמבואר בגמ' הנהגות האמוראים, והכל מודים בעצרת וכו', ו...
על ידי מאור עינים
א' מאי 06, 2018 12:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם קירות הבית הרצפה והתקרה הם מוקצה?
תגובות: 10
צפיות: 679

Re: האם קירות הבית הרצפה והתקרה הם מוקצה?

יש להוסיף דאמרי' בדמ' דלהניח קערה שלא יפלו הניצוצות ג"כ חשיב לצורך דבר שאינו ניטל, ולכאו' אי אזלי' בתר הדבר הניצול וכקורה הרי השולחן הוא דבר הניטל, וצ"ל דבניצוצות ההגדרה היא שהוא נוטל הכלי בשביל הניצוצות שיכנסו בכלי, ולא דנים את מטרתו שזהו הצלת השולחן משא"כ בקורה שכל מעשיו הוא לחצוץ ...
על ידי מאור עינים
ד' מאי 02, 2018 12:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם קירות הבית הרצפה והתקרה הם מוקצה?
תגובות: 10
צפיות: 679

Re: האם קירות הבית הרצפה והתקרה הם מוקצה?

הדבר שאינו ניטל הוא הנר ולא הקורה רש"י שבת ק"ז: 'כופין - לכתחילה, ולא שיכבה את הנר, ואשמעינן דכלי ניטל להצלת דבר שאינו ניטל בשבת' - את הקורה מצילים ולא ולא הנר. רש"י שבת קכ"א: על גבי הנר - ובלבד שלא יכבה, ואף על פי שנוטל כלי להצלת קורה שאינה ניטלת בשבת. ועפי"ז במשנה ברורה ס...
על ידי מאור עינים
ג' אפריל 17, 2018 1:16 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1317
צפיות: 141578

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

כאחד שזכה ללמוד אצל אחד מגדולי ראשי הישיבות שנפטר בתקופה האחרונה, זה היה מאד מאד ידוע שמתוך כ300 בחורים שלמדו בישיבה, היו מעטים שהראש ישיבה היה מקרב, היו אולי עשרה בחורים שהיו מוזמנים אצלו לסעודות שבת, והיו עוד עשרה שהיה מגישם לעמוד, וכך על זה הדרך היו מקורבים מעטים שזכו ממנו ליחס אישי וחם, שאר הבח...
על ידי מאור עינים
ב' אפריל 09, 2018 4:38 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 683
צפיות: 80705

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל

נזדמן לי בשנים האחרונות להתפלל בביתו יחד עם אבי שליט"א, גם אבי לא היה מבאי ביתו,
אבי כמה שנים קודם סבל מבעיה בריאותית [לא חמורה] הגר"ח ישב כפוף נורא,
איך שראה את אבי, הרים את ראשו והתענין במצבו לפרטים ,היה זה מפעים איך למרות הזמן הרב שחלף מאז, ולמרות מצבו, הוא זכר והשתתף בצערא דלא דיליה.
על ידי מאור עינים
א' אפריל 01, 2018 12:32 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1317
צפיות: 141578

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

מש"כ "ודבר על מי שיש לו ויסקי יקר. הגר"י זצ"ל הציע שימסור זאת למכולת שבלא"ה מוכר חמצו. גם לזה הגר"ש לא הסכים בטענה של מרבה בשיעורין"


כמובן שאינו שייך לדין מרבה בשיעורין, וכנראה נאמר בדרך חידוד.
על ידי מאור עינים
א' מרץ 18, 2018 6:17 pm
פורום: פסח
נושא: מדוע חמץ של גוי הוא מוקצה בשבת ויו"ט?
תגובות: 4
צפיות: 318

Re: מדוע חמץ של גוי הוא מוקצה בשבת ויו"ט?

בסימן תמ"ו הובא בב"י מהריב"ש שחמץ של נכרי הוא מוקצה בשבת ויו"ט, ולא הבנתי מדוע, והלא החמץ שייך לגוי וראוי לבעליו, ורק לי כישראל זה לא ראוי, וזה דומה לבגדי עניים שאמנם אם שייכים לעשירים הם מוקצה, אך אם הם שייכים לעניים - אינם מוקצה אף לעשירים. ואמנם דעת הט"ז בסוף סי' ש"...
על ידי מאור עינים
א' מרץ 18, 2018 2:39 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1317
צפיות: 141578

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

לכל תלמידי הרב "יל"ע ויל"ד" שבפורום כאן, שבתסכולם יורים זיקים כנגד הגר"י פטרוף: מדובר בת"ח מופלג ממש ובע"ה עתידו לפניו, הוא רק בתחילת פעולותיו הברוכות! אני לא דברתי על האיש, [כמובן זה לא נושא הפורום] אבל דעותיו ידועות כממש לא שמרניות, [בלשון המעטה] ואם כי היה יד י...
על ידי מאור עינים
א' מרץ 18, 2018 2:33 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1317
צפיות: 141578

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

אני לא מצליח להבין שיש המצטטים את הספדו של הר' י' פטרוב על שהיה נכנע לרמ"א כ"ילד בן יומו" וכ"איש פשוט משערי חסד", האם נוכל לתאר שמישהו יספיד את הרב מטשיבין או גדול אחר שהוא נכנע לרמ"א יכול להיות שאפשר לחלוק על רמ"א, אבל לומר שלעשות כמו הרמ"א זה הכנעה, ולא עוד...
על ידי מאור עינים
א' מרץ 18, 2018 11:44 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1317
צפיות: 141578

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

אני לא מצליח להבין שיש המצטטים את הספדו של הר' י' פטרוב על שהיה נכנע לרמ"א כ"ילד בן יומו" וכ"איש פשוט משערי חסד", האם נוכל לתאר שמישהו יספיד את הרב מטשיבין או גדול אחר שהוא נכנע לרמ"א יכול להיות שאפשר לחלוק על רמ"א, אבל לומר שלעשות כמו הרמ"א זה הכנעה, ולא עוד ...
על ידי מאור עינים
ד' מרץ 14, 2018 9:06 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1317
צפיות: 141578

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

השמועה אמרה שהיו שני בחורים בישיבה [שאחד מהם היה נכד של הרב שך ] לחזור על שיעורים של ר' בערל פוברסקי, שמעתי בעבר מהגאון ר' בונם שרייבר, בקשר לפלוני - בן גילו של ר' בונם - המספר שהיה תפקידו לחזור לפני הרב שך על שיעורי ר' בערל, שהלה אינו יודע כמה חכמה היה בדבר. לדבריו, הרב שך היה מודאג שהלה נכנס ויוצ...
על ידי מאור עינים
ד' מרץ 14, 2018 2:16 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1317
צפיות: 141578

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

שמעתי מאחיו הגרא"ד גאב"ד דטבריה : היחיד שהכיר את ר' שמואל היה הרב שך, היה לו נכד שלמד בישיבה וכל שבוע הרב שך בקש ממנו שיחזור על השיעור של ר' שמואל, ואמר שדבריו הם אמת לאמיתה של תורה. ולכן כתב לו את הנוסח המיוחד בהסכמה. אבא שלי לא הכיר אותו באמת. ר' שמואל הסתיר עצמו ממנו. עכ"ד נשמע מו...
על ידי מאור עינים
ג' מרץ 13, 2018 11:34 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1317
צפיות: 141578

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

שמעתי מאחיו הגרא"ד גאב"ד דטבריה : היחיד שהכיר את ר' שמואל היה הרב שך, היה לו נכד שלמד בישיבה וכל שבוע הרב שך בקש ממנו שיחזור על השיעור של ר' שמואל, ואמר שדבריו הם אמת לאמיתה של תורה. ולכן כתב לו את הנוסח המיוחד בהסכמה. אבא שלי לא הכיר אותו באמת. ר' שמואל הסתיר עצמו ממנו. עכ"ד נשמע מו...
על ידי מאור עינים
ג' מרץ 13, 2018 1:10 am
פורום: פסח
נושא: מרור פחות מכזית
תגובות: 3
צפיות: 367

Re: מרור פחות מכזית

כתב המשנ"ב דאין יוצאין יד"ח מרור בפחות מכזית אפילו אם אכל את העלה כברייתו דלענין ברכה אחרונה הוי בריה אך לענין מרור לא מהני. ובטעם הדבר כתב בשער הציון לבאר, דאף שבריה הוי דבר חשוב, אך הלא קבעה התורה מרור להיות זכר ל"וימררו את חייהם בעבודה קשה" וא"כ קבעה התורה שהשיעור לזכר ה...
על ידי מאור עינים
ג' מרץ 06, 2018 11:58 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1317
צפיות: 141578

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

גן הירק כתב:עם ר' חיים גריניימן
גרינמן.png

מה המסר ???
על ידי מאור עינים
ד' פברואר 28, 2018 2:18 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1317
צפיות: 141578

Re: חשך אור העולם! מרן רבינו שמואל איננו!!!!

מי שהיה במעמד אשכבתיה דרבי זה, לא ימוש ממנו לעולם ! לשמוע חכם כמו הגרב"ש הכהן דויטש, מדבר על שליטה מלאה בכל חלקי תורה, נגלה ונסתר, ולזכור שההגדרה זו יוצאת ממי שיודע להעריך "שליטה" מה היא, ממי שיודע נסתר מה הוא, וממי שבורר מילותיו בחסכנות...! ולהבין את השבר, החסרון, ההעדר! לב מי לא נמ...
על ידי מאור עינים
א' ינואר 28, 2018 8:31 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: והכינו את אשר יביאו
תגובות: 1
צפיות: 280

והכינו את אשר יביאו

איסור הכנה דרבה נלמד מקרא דוהכינו וכו' כמבואר בריש ביצה, וברש"י ב' ע"ב ז"ל,והכינו, והזמינו, כגון מכאן אני אוכל למחר, דאי משום הכנה בידים, ולומר שיאפו ויבשלו מבעוד יום בהדיא כתיב את אשר תאפו אפו, אלא הזמנה בפה קאמר, ע"כ וצ"ע ד"והכינו" הקב"ה אמרה למשה, ו"את...
על ידי מאור עינים
ה' ינואר 25, 2018 7:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מילה שלא בזמנה
תגובות: 24
צפיות: 723

Re: מילה שלא בזמנה

זכורני שבפת"ש תחילת הלכות מילה מביא מהנוב"י דברים מאד חריפים על שאלה דומה. הנודע ביהודה [תנינא יו"ד קסו'] מביא שהיו של בכורים שהיו ממתינים עם מילה שלא בזמנה עד ערב פסח כדי שלא יצטרכו לצום, והמענין שהנו"ב גוזר שלא ימולו אותם בע"פ,[היינו שאף שחטאם שמאחרים המצוה, קנסם שלא למול...
על ידי מאור עינים
ה' ינואר 25, 2018 4:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: וורטים/דרושים "חסידיים" בספרי גאוני וגדולי ליטא ותלמידי הגר"א
תגובות: 33
צפיות: 2057

Re: וורטים/דרושים "חסידיים" בספרי גאוני וגדולי ליטא ותלמידי הגר"א

הרבה מהוורטים החסידיים שייכים לחלק הדרש שבתורה וכדוגמתם תמצא בהרבה ספרים והנה לך דרוש חסידי מהגאון המובא באורות הגר''א אפי' נחש כרוך על עקבו לא יפסיק ר''ל אפילו רדוף אחר התאוות והרהורי תאוות רודפים אותו מ''מ לא יחדל מהתפילה לענ"ד אינו דרוש חסידי כלל אלא ע"ד הדרש, אלא יש מהות של נחש שהוא ת...
על ידי מאור עינים
ב' ינואר 22, 2018 10:11 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ביצה דף ד. - קושי בענין הכנה דרבה
תגובות: 12
צפיות: 538

Re: קושי בביצה דף ד׳ בענין הכנה דרבה

לי יש שאלה אחרת בגמרא בדף ג ע"א מבואר שפירות הנושרים הוא איסור דרבנן לר' יצחק ורב יוסף. האם לרבה אינו כן ואסורים מדין הכנה? ראה דברי הר"ן א' ע"ב מדפי הרי"ף: הלכך לדידן דאית לן הכנה דרבה ביצה שנולדה בזה אסורה בזה ופירות נמי שנשרו בזה אסורים בזה דאע"ג דא"א שיהיו אסורים מ...
על ידי מאור עינים
ב' ינואר 22, 2018 9:23 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ביצה דף ד. - קושי בענין הכנה דרבה
תגובות: 12
צפיות: 538

Re: ביצה דף ד. - קושי בענין הכנה דרבה

הרב עזריאל 10 כתב: "הר״ן אומר שלפי התי׳ השני, ודאי מיירי בהכנה דרבנן דאין כאן הכנה ממש." הר"ן אמנם כותב שהוא איסור דרבנן אבל לא הזכיר בדבריו דהוא משום דס"ל דאין הלידה עצמה חשיבא הכנה. ואדרבה נראה בדבריו דאינו משום הכי אלא דכללא הוא בהכנה דדבר הראוי ליומו אינו נאסר[ועיין מלחמות שם...
על ידי מאור עינים
ד' ינואר 17, 2018 9:53 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בקללת יהושע שהבונה יריחו ימותו בניו
תגובות: 15
צפיות: 842

Re: בקללת יהושע שהבונה יריחו ימותו בניו

בבי"ד של מטה לא יומתו אבות על בנים אבל בבי"ד של מעלה תינוקות מתים בעוון אביהם ועל שאלת הצדק שבזה כבר נודע התירץ שהקב"ה אל אמונה ולא עוול ודואג שהנענש ייענש בדין אמת. וקללה הוא כבי"ד של מעלה שהרי הוא עונש בידי שמים. לא הבנתי למה קללה נחשבת לעונש של בי"ד של מעלה, והרי כל המוש...
על ידי מאור עינים
ב' ינואר 15, 2018 12:34 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אשכול - מצוות הנלמדות מרוח הפרשיות
תגובות: 26
צפיות: 1314

Re: אשכול - מצוות הנלמדות מרוח הפרשיות

פרשת וארא קבלת עול תורה ומצוות תמורת גאולת האדם / והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוקים הכרת וידיעת ה' כאשר מושיע וגואל אותנו / וידעתם כי אני ה' המוציא אתכם מארץ מצרים לשמוע ולהאמין בבשורת הנביא / ולא שמעו אל משה מקוצר רוח להיכנע מפני דבר ה' והיסורים שמביא על האדם / ויכבד את ל...
על ידי מאור עינים
ש' דצמבר 30, 2017 10:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בירך על מאכל חלבי ולפני אכילה נזכר שעוד לא עברו שש שעות מאכילת בשר
תגובות: 7
צפיות: 614

Re: בירך על מאכל חלבי ולפני אכילה נזכר שעוד לא עברו שש שעות מאכילת בשר

תוכן כתב:שישתוק ולא ישיח דעתו עד שיעברו שש שעות.

למה בבירך בתענית לא הציעו הפוסקים הצעה זו [לכה"פ במקרה שבירך כמה שעות קודם גמר הצום]

עבור לחיפוש מתקדם