החיפוש הניב 197 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי החתן סופר
ג' נובמבר 13, 2018 10:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מרק בצל ביורה בשרי עם גבינה
תגובות: 40
צפיות: 813

Re: מרק בצל ביורה בשרי עם גבינה

בדין נט בר נט בחריף (יעויין ביו"ד צה, צו) למעשה אשכנזים נוקטים שהבצל דינו כמאכל בשרי, וספרדים נחלקו, הבא"ח (קורח) מחמיר, והגרע"י (הליכות עולם ח"ז) מיקל לאכול איתו מאכלי חלב.
עיין עוד הכשרות פ"י סקי"ג
על ידי החתן סופר
ש' אוקטובר 20, 2018 10:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ראיה לנידון של ספק פסיק רישא
תגובות: 6
צפיות: 303

Re: ראיה לנידון של ספק פסיק רישא

דבריו מכוונים עם הריטב"א יומא לד: ד"ה והתניא באמצע הדיבור- ועוד שאין כל המתכות מצטרפות בכניסה למים, וכל דאפשר בשום צד בלא מלאכה לא חשיב פסיק רישא כדברירנא בכמה דוכתי. וזכור לי שבחזו"ע ריש ח"ה במלאכת צובע הביא דברי הלקט יושר ודן בארוכה על בדיקת נידה בשבת והרחיב מהראשונים בכתובות ו...
על ידי החתן סופר
ה' אוקטובר 18, 2018 10:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?
תגובות: 54
צפיות: 1774

Re: היתכן שבימינו חובה לעבור לפני המתפלל?

מעודי תמהתי בזה על דברי השו"ע המקוצר בסימן טז, יט שכתב שהמנהג להקל בזה כיון שהוא צורך תפילה
על ידי החתן סופר
ד' אוקטובר 10, 2018 8:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תופעה חדשה - הנאה ממלאכת עכו"ם בשבת
תגובות: 15
צפיות: 861

Re: תופעה חדשה - הנאה ממלאכת עכו"ם בשבת

הצעיר באלפי כתב:
החתן סופר כתב:
כדכד כתב:מי אמר שתמונה נחשבת הנאה? מראה אין בו משום מעילה


עיין ארחות שבת פכ"ה סס"ו


שם באורח"ש דם בעשה זאת ישראל מומר רח"ל, השאלה הוא האם הדין שונה בעשהו נכרי לצורך ישראל או לא ?


הגבתי לשאלה מי אמר שיש הנאה מתמונה דהויא מראה, לא לעצם הדיון כאן
על ידי החתן סופר
ד' אוקטובר 10, 2018 7:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תופעה חדשה - הנאה ממלאכת עכו"ם בשבת
תגובות: 15
צפיות: 861

Re: תופעה חדשה - הנאה ממלאכת עכו"ם בשבת

כדכד כתב:מי אמר שתמונה נחשבת הנאה? מראה אין בו משום מעילה


עיין ארחות שבת פכ"ה סס"ו
על ידי החתן סופר
ב' אוקטובר 08, 2018 11:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: דעת נוטה - תפילין בשבת
תגובות: 8
צפיות: 767

Re: דעת נוטה - תפילין בשבת

ישנה חידה החביבה על מרן הגרח"ק, והוא נוהג לחוד אותה לנערי בר-מצוה המשחרים לפתחו, "מי מניח תפילין בשבת"? והתשובה היא שיש שיטה מחודשת שאם אדם אינו מהול (כגון מתו אחיו מחמת מילה), הרי הוא מחוסר 'אות' אחת, וומילא אף ששבת עצמה היא 'אות', מ"מ הרי בעי' שתי אותות, וכמש"כ הסמ"ג...
על ידי החתן סופר
ה' יולי 26, 2018 12:48 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 735
צפיות: 74064

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

שמעתי שהיה מניח חמש זוגות תפילין. וכידוע לפי זה אמאי לא נהג להניח בעת התפילה וכן במהלך כל היום כולו בתפילין דרש"י ור"ת יחד? עוד שמעתי שהיה כתוב לו על א' מנרתיקי התפילין רש"י ועל השני רש"י-רמב"ם והייתי מעוניין לדעת מה ההבדל מזה אומר רש"י-רמב"ם? וכן האם היה מניח שימ...
על ידי החתן סופר
ג' יולי 24, 2018 9:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלכה ולומדע'ס
תגובות: 16
צפיות: 721

Re: הלכה ולומדע'ס

פעמים רבות קורה כאשר נגשים ללמוד סוגיה הלכתית (ברכות, מוקצה וכד') בסגנון ישיבתי מעמיק עם כל הלומדע'ס, ואז מתחילים בלתלות את מחלוקת הראשונים בחקירה נחמדה שעלתה במוחנו או שמוזכרת כבר באחרונים, וממשיכים עם כמה לשיטתו, עד שיוצאת לה 'חבורה' שלמה. הבעיה היא שהרבה פעמים כאשר מגיעים להלכה רואים שיש סתירות,...
על ידי החתן סופר
ג' יולי 24, 2018 12:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: ויכוין למה שכיון הרוקח
תגובות: 6
צפיות: 424

Re: ויכוין למה שכיון הרוקח

לקט יושר - וכתב בסדרו בשם רוקח שצריך ג"כ להגביה הכוס באמרו והיא שעמדה לנו עד והקב"ה מצילנו מידם. ויראה דכיון לסוד כוס ישועות אשא וכו'. ואמר לי כל אדם צריך להגביה הכוס באמרו והיא שעמדה וכו', אף על פי שאינו יודע הסוד, ויכוין למה שכיון הרוקח. האם מצינו עצה כזו במקרים נוספים, דהיינו האם יש מו...
על ידי החתן סופר
ב' יולי 23, 2018 9:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלכה ולומדע'ס
תגובות: 16
צפיות: 721

Re: הלכה ולומדע'ס

הגר"א באו"ח תצ"ח. ובהרבה מקומות מפרש את השו"ע באופן שסותר את עצמו. זה סימן ארוך, אפשר סעיף ודיבור המתחיל. מזיכרון- סעיף ד'. יעויין בהרחבה בספר תוספת אהל להרב קדר זצ"ל הערות למשנ"ב סימן שיח סקס"ב מבאר דרך הגר"א בתפיסתו את פסקי השו"ע. וישנם עוד מקומות שמרן...
על ידי החתן סופר
ג' יולי 17, 2018 10:28 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 735
צפיות: 74064

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

אב בבינה כתב:
גלרשטיין כתב:המעיין בתמונה הנ״ל יראב את חוטי התכלת מבצבצים מציציותיו.


המעניין שבטלית גדול לא הטיל תכלת כמו שמדוייק מהמכתב וכן בתמונה החמישית רואים שאין תכלת בהט"ק, ומדוע?
על ידי החתן סופר
א' יולי 15, 2018 12:01 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 735
צפיות: 74064

Re: הגה"צ רבי שריה דבלצקי זלל"ה

דרומי כתב:זה נראה כמו מכסה חיצוני


ומה עניינו? שלא יראו אם זה רש"י או ר"ת? (דהיינו עם מה עדיף להיות רוב היום) או שמירה בעלמא כי הם נמצאים רוב היום?
על ידי החתן סופר
ו' יוני 08, 2018 9:34 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה ◆ [מתעדכן]
תגובות: 223
צפיות: 75924

Re: ירחון האוצר - אוצר כתבי עת בכל מקצועות התורה

בירחון האחרון התפרסם מאמרו של הגאון רבי יעקב דוד אילן שליט"א בדין יקנה"ז, והוא לו נמצא בספרו משא יד ח"ד עמ' 132 ואילך, ומצווה גוררת מצווה להסתכל בשאר סימני הספר
על ידי החתן סופר
ו' אפריל 27, 2018 7:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: להכניס דפים וכדומה בתוך דפי ספר תורני
תגובות: 19
צפיות: 1142

Re: להכניס דפים וכדומה בתוך דפי ספר תורני

כך כתב בילקוט יוסף יו"ד סימן ער:
יג מותר לשמור מכתבים וכדומה בין הכריכה לספר, וכל שכן שמניח המכתב בספר לסימן. [ילקוט יוסף על הלכות השכמת הבוקר מהדורת תשס"ד עמוד רעז רפ].
על ידי החתן סופר
א' אפריל 22, 2018 8:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: השתתפות בחתונת איסור
תגובות: 38
צפיות: 2155

Re: השתתפות בחתונת איסור

כפי שאמרו כבר סידרו כל הנידון בצורה טובה הרבנים סתיו בספרם אבוא ביתך (עמ' 239 ואילך)
על ידי החתן סופר
ו' אפריל 13, 2018 10:28 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ספרים שימושיים ללומדי מסכת הוריות
תגובות: 13
צפיות: 1550

Re: ספרים שימושיים ללומדי מסכת הוריות

שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין על מסכת הוריות, בריסקרים יהנו.
על ידי החתן סופר
ו' אפריל 13, 2018 9:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: הרהור כדיבור בספק ברכות
תגובות: 29
צפיות: 1510

Re: הרהור כדיבור בספק ברכות

נשים המסופקות אם בירכו ברכהמ"ז כתבמרן הגרע"י זצ"ל ביחו"ד (ח"ו סימן י) ובחזו"ע (ברכות עמ' רכד ואילך ומסקנתו בעמוד רלד) שיהרהרו וז"ל: "ומ"מ טוב שתהרהר ברכהמ"ז בליבה הואיל ולדעת הרמב"ם (פ"א מהל' ברכות ה"ז) אם בירך ברכהמ"ז בליבו בדיעב...
על ידי החתן סופר
ג' אפריל 10, 2018 9:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טעות בברכת שהחיינו בשביעי של פסח
תגובות: 10
צפיות: 403

Re: טעות בברכת שהחיינו בשביעי של פסח

ראיתי למה שציינו בשש"כ דלעיל שבאמת אפשר לשתות בלי לברך בשנית ישר כח גדול. ונידון זה מזכיר מה שרצה לדון בספר שלחן ערוך המקוצר (סימן כב הערה מט) במי שבטעות בירך לפני קריאת התורה "אשר נתן" ואחרי שסיים הברכה (שהדין בדיעבד יצא ויתחיל לקרוא) בירך "אשר בחר" האם הברכה השניה לבטלה וה...
על ידי החתן סופר
ג' אפריל 10, 2018 2:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: טעות בברכת שהחיינו בשביעי של פסח
תגובות: 10
צפיות: 403

Re: טעות בברכת שהחיינו בשביעי של פסח

לכאורה צריכים לחזור כמו שכתבו הפוסקים שהתנגדו לברכת שהחיינו בכל הדלקת נר של יו"ט שהיא הפסק בין הברכה להדלקה ויש שכתבו "אפשר שנחשבת ברכת שהחיינו הפסק". ומה שהקשו מבדר"ה כבר האריך הרחיב מרן הגרע"י ביחו"ד ח"ג סימן לד, ובחזו"ע ימים נוראים עמוד קסד ובפרט באבני נזר ...
על ידי החתן סופר
ג' אפריל 03, 2018 9:46 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1369
צפיות: 169000

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

מש"כ "ודבר על מי שיש לו ויסקי יקר. הגר"י זצ"ל הציע שימסור זאת למכולת שבלא"ה מוכר חמצו. גם לזה הגר"ש לא הסכים בטענה של מרבה בשיעורין" כמובן שאינו שייך לדין מרבה בשיעורין, וכנראה נאמר בדרך חידוד. לקח זמן עד עכשיו...https://forum.otzar.org/viewtopic.php?f=27&t=26...
על ידי החתן סופר
ג' מרץ 27, 2018 12:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכת נשים במצות שהן פטורות.
תגובות: 10
צפיות: 467

Re: ברכת נשים במצות שהן פטורות.

ידועים דברי ר"ת הובא להלכה בהגהת הרמ"א סי' יז כמדומני שאע"פ שהנשים פטורות ממצות עשה שהזמן גרמא רשאות לברך עליהן בתחילה ולא הוי ברכה לבטלה. וא"כ לפי דרך זו אף אם זכר נפטר מכל סיבה שהיא מחיוב קיום מצוה מסויימת והמשיך עליו חיוב על ידי שקיימה כמו האישה שפיר מברך בתחילה על המצווה. אל...
על ידי החתן סופר
ה' מרץ 22, 2018 10:48 pm
פורום: פסח
נושא: בדיקת חמץ לחצאין
תגובות: 6
צפיות: 582

Re: בדיקת חמץ לחצאין

ישר כח לא הכרתי את החק"י גבי בדיקה בכיסי הבגדים, אמנם מלשון החזו"ע (פסח, עמ' נב) משמע שרכב צריך בדיקה בברכה מדקאמר התם: "ומכל מקום כשבא לבדוק במכונית אין לו לחזור ולברך...אלא די במה שבירך בביתו בשעת הבדיקה, ועל סמך ברכה זו יחזור ויבדוק החמץ במכוניתו". ואולי כוונתו רק לרווחא דמילת...
על ידי החתן סופר
ה' מרץ 22, 2018 1:57 pm
פורום: פסח
נושא: בדיקת חמץ לחצאין
תגובות: 6
צפיות: 582

בדיקת חמץ לחצאין

האם יש עצה להרוויח ברכה על בדיקת חמץ, באופן שנוסע מביתו קודם אור לי"ד (ואז יבדוק החמץ שבביתו בלי ברכה אור לי"ג), וכשיהיה בבית מארחיו אור לי"ד יבדוק בברכה את רכבו, או שאין בדיקה לחצאין וכשהוא בודק את ביתו יבדוק את רכבו, ובפרט שיש לדון משום ברכה שאי"צ?
על ידי החתן סופר
ב' מרץ 19, 2018 11:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קריאת שמע כדברי תפילות
תגובות: 7
צפיות: 553

Re: קריאת שמע כדברי תפילות

ב"י או"ח סי' מז - וכל כהאי גוונא איצטריך הירושלמי לאשמועינן שאין ברכת אהבה רבה פוטרת מברכת התורה אלא כשלמד מיד דוקא ועוד יש לומר דק"ש ותפלה לא חשיבי לימוד לענין זה דדברי תחנונים ותפלה לחוד ודברי תלמוד תורה לחוד וק"ש כדברי תפילות הוא איך אפשר לבאר מה יש בקרי"ש ענין של תפילה....
על ידי החתן סופר
ב' מרץ 19, 2018 8:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בדברי הריב"ש בשיעור כסף כתובה בתקופת חז"ל
תגובות: 2
צפיות: 250

Re: שות ריבש קנג כסף כתובה וכדומה לפי השס שהיו עניים ,בירור בעניין

קשה להגיד שלפי סוף מסכת פאה יקבעו גדרי עני של ימינו וכן קשה מאוד לומר שאישה תתקדש בפרוטה ועוד (ואכן עי' סמ"ע פח סק"ב אלא שסיים וצ"ע)
ושוב מצאתי (אחרי שלמדתי בדין קידושי אישה בפרוטה) שדיברו בזה ובריב"ש הנ"ל בקובץ משפטי ארץ (ישנו באוצר) עמ' 314
על ידי החתן סופר
ב' מרץ 19, 2018 8:24 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דרכו ולשונו של רש"י בגמרא
תגובות: 31
צפיות: 4184

Re: דרכו של רש"י

בענין אחר, ערוך לנר מסכת נדה דס"ז ...אבל כבר כתבתי במ"א שכן דרכו של רש"י לפרש במקומות חלוקות כשיטות חלוקות של רבותיו... היכן כתב? ומי עוד כתב? מעין זה כתב השאג"א (סי' ט) "ואל תתמה אם הדר ביה רש"י בסוף פ"ק ממה שפירוש בתחילה אהא דבלבד שלא יאמר השכיבנו, דזה מצוי הרבה...
על ידי החתן סופר
ב' מרץ 19, 2018 8:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש איסור בורר במשחק רומיקיוב?
תגובות: 3
צפיות: 281

Re: האם יש איסור בורר במשחק רומיקיוב?

כאן כתבו בשם הגרנ"ק שליט"א שיש לחשוש לכותב בהצמדת המספרים
viewtopic.php?f=17&t=34363&hilit=%D7%9E%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%9D+%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%AA

והאמת שזה נשמע קצת תמוה כי חיבור יש בין החלקים...
על ידי החתן סופר
ב' מרץ 19, 2018 8:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ניצוק מהקומקום על בשר ועל חלב
תגובות: 14
צפיות: 904

Re: ניצוק מהקומקום על בשר ועל חלב

פלוריש כתב:
החתן סופר כתב:סיכום יפה תמצא אצל הרב פניני הלכה בהרחבות לשבת עמ' 200-202

הספר המודפס אינו לפני, כך שאין לי מספרי עמודים. האם הכוונה לזה (http://ph.yhb.org.il/plus/01-10-13/)?


אכן
על ידי החתן סופר
א' מרץ 18, 2018 8:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: ניצוק מהקומקום על בשר ועל חלב
תגובות: 14
צפיות: 904

Re: ניצוק מהקומקום על בשר ועל חלב

סיכום יפה תמצא אצל הרב פניני הלכה בהרחבות לשבת עמ' 200-202
על ידי החתן סופר
ה' פברואר 22, 2018 11:33 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: לשונות וביטוים בדברי התוספות
תגובות: 107
צפיות: 14324

Re: לשונות וביטוים בדברי התוספות

שבועות מו. תוספות - פירש ברוקח כו' האם מצינו בעוד מקומות שכתבו התוספות בשם הרוקח לדעת הגאון הפנ"י אמנם לא מצינו להדיא בשם הרוקח אך הוא טוען שתוספות מגילה טז. ד"ה ודחי הוא מבעל הרוקח. עיין באריכות בפנ"י ובסוף דבריו שם "ולדעתי בלי ספק שדברי התוס' כאן יצאו מפי קדוש של בעל הרוקח בעצ...
על ידי החתן סופר
ה' פברואר 22, 2018 11:25 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: בעזרת נורא העלילה, הערות על מסכת מגילה
תגובות: 2
צפיות: 432

Re: בעזרת נורא העלילה, הערות על מסכת מגילה.

א. עיין בתורע"א במשנה ד"ה אלא דהיו חוזרים אחרי קורא המגילה מילה במילה, ומה שהקשה דהוי בע"פ תירץ בחש"ל דהיו להם מגילות. ב. בפשטות צריך הצדקה טובה לבטל תקנה, וחשש לביטול עשה הוא אמנם הצדקה אבל הרבה פחות משמעותי מחשש איסור שכרוך בכרת. ה. ע"ע בסוף התורא"ש (מסה"ק) הערות...
על ידי החתן סופר
ג' אוקטובר 17, 2017 11:35 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: בד"ה; הגאון רבי יצחק דז'ימיטרובסקי זצ"ל
תגובות: 55
צפיות: 6584

Re: בד"ה; הגאון רבי יצחק דז'ימיטרובסקי זצ"ל

מרדכי מו"ק רמז תתקלג: מי שמת לו מת ולא נודע לו אין חובה שיאמרו לו, ואפי' באביו ואמו וכו'. והרמ"א סי' תב, יב הוסיף דמ"מ נהגו להודיע הזכרים כדי שיתפללו כי אית ליה למת נח"ר בזה, אבל לבנות אין מנהג בזה. וממילא כאשר מדובר על קודם קבורה שלא אומרים קדיש, אין ענין להגיד. זו מחלוקת ט&quo...
על ידי החתן סופר
ג' אוגוסט 22, 2017 12:43 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: ספרי הרב נבנצל
תגובות: 3
צפיות: 709

Re: ספרי הרב נבנצל

יש"כ לא זכרתי כ"כ איך קוראים לו רק תשובה שראיתי שם גבי ליטוף חיות בשבת
על ידי החתן סופר
ג' אוגוסט 22, 2017 12:41 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: שני ספרים
תגובות: 0
צפיות: 409

שני ספרים

מבאר חיים (צ’רבקובסקי) על התורה, באוצר יש על ב"ק וב"מ.

המורים בקשת
על ידי החתן סופר
ג' אוגוסט 22, 2017 12:39 pm
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: ספרי הרב נבנצל
תגובות: 3
צפיות: 709

Re: ספרי הרב נבנצל

ובנוסף תשובות רבי אביגדור
על ידי החתן סופר
ה' אוגוסט 17, 2017 11:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צניעות בתפילה
תגובות: 15
צפיות: 1312

Re: צניעות בתפילה

למה לכאורה, מבואר במרן סי‘ צא ס"א דאף שאין ליבו רואה את הערווה אסור להתפלל ובדיעבד יצא י"ח, וזה שווה אם לא יותר לאישה שטוחה פניה בקרקע וא"כ אין עניין לסימנים עד ו-עה, וכמו שהמשנ"ב בסי‘ לח סק"ה חילק דרשאי לברך בלי חולצה אלא שתפילין לא ראוי, קל וחומר לתפילה שעומד לפני מלך. אג...
על ידי החתן סופר
ה' אוגוסט 17, 2017 9:55 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: יומא יח: גהש"ס (תוס' בשם הראב"ד)
תגובות: 2
צפיות: 592

Re: יומא כה: גהש"ס (תוס' בשם הראב"ד)

בברכה המשולשת כתב:התייחס לזה פרופ' ר' חיים סולובייצ'יק (בן הגרי"ד מבוסטון) בביקורת הספרים שלו על ספרו של גיסו (האדמו"ר הרב פרופ' יצחק טברסקי) על הראב"ד


יש"כ אסתכל
על ידי החתן סופר
ה' אוגוסט 17, 2017 4:43 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סברא דאורייתא
תגובות: 18
צפיות: 2262

Re: סברא דאורייתא

אשאל את השאלה כך: האם יש לפוסקי הלכה שפסקו דין רק בגלל שכך השכל אומר (למרות שהתורה לא אסרה זאת)? האם זה מקובל? -- ידועים לי דברי רנ"ג בהקדמתו לברכות ודברי הדור רביעי. אחרי שהזכרת דברי הפנ"י והצל"ח ריש פ"ו דברכות, עי' במנחת אשר דברים, פרשת עקב (סי' טו) שדן בסברת הפנ"י ומסביר...
על ידי החתן סופר
ה' אוגוסט 17, 2017 11:32 am
פורום: בית התלמוד
נושא: יומא יח: גהש"ס (תוס' בשם הראב"ד)
תגובות: 2
צפיות: 592

יומא יח: גהש"ס (תוס' בשם הראב"ד)

בתוספות אד"ה יחודי הביא סברא בשם הראב"ד וציין שם הגרעק"א עוד שני מקומות בש"ס שתוספות הביאו פירוש הראב"ד ולכאורה אם כן נפל בבירא מה שפעם רציתי לטעון שבתוס‘ מו"ק כ: הביאו פירוש מר"א (שזה האמת יש בעוד מקומות בתוס‘) שזה הראב"ד ובכך לומר משהו בב"ח יו"ד רי...

עבור לחיפוש מתקדם