מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 239 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי החתן סופר
ב' דצמבר 21, 2020 1:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להפריע לרב שלומד תורה, כדי לקבל ברכתו?
תגובות: 19
צפיות: 641

Re: האם מותר להפריע לרב שלומד תורה, כדי לקבל ברכתו?

לא רואים בקישור ששלחתי אשכול על הגר"ש פישר שליט"א ובעמוד 4 תגובה ראשונה דברי הרב עושה חדשות? או שזה לא מיקרי מקור?
על ידי החתן סופר
ב' דצמבר 21, 2020 1:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להפריע לרב שלומד תורה, כדי לקבל ברכתו?
תגובות: 19
צפיות: 641

Re: האם מותר להפריע לרב שלומד תורה, כדי לקבל ברכתו?

יוסף חיים אוהב ציון כתב:
פולסברג כתב:וכבר היה מעשה ב..., שזקן א' התפאר בפניו על שדחק וקיבל ברכה [או תשובה] מהחזו''א, וא''ל: בזכותך יש שורה א' פחות בספר חזו''א...

מקור?


viewtopic.php?f=19&t=28565&start=120
על ידי החתן סופר
ב' דצמבר 21, 2020 1:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: מליח כרותח בשאר דברים
תגובות: 3
צפיות: 157

Re: מליח כרותח בשאר דברים

הנידון בירקות פירות וביצים הוא לעניין איסור והיתר, כלומר אם מבליעים אחרי שנמלחו?

לעניין ברכה בירקות מצינו שמליח כרותח בברכות לח: והובא במג"א רה, ב ולשון מחצה"ש שם: "אלמא דמליח דין בישול י"ל לענין ברכה
על ידי החתן סופר
ב' דצמבר 21, 2020 1:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: חינוך קטן-הדלקת נרות
תגובות: 26
צפיות: 714

Re: חינוך קטן-הדלקת נרות

1. האם דין חינוך קטן שייך גם במצוות דרבנן או דווקא בדאורייתא? 2. האם יש דין חינוך בקטן בנרות חנוכה באופן שיתן לבנו שאינו בגיל מצוות להדליק נרות ההידור, אך יפסיד מצוה בו יותר מבשלוחו, בו בזמן שהקטן יתחייב במצוה זו רק כשיתחתן. 3. ועוד: שמא ניתן לחנכו ע"י שיראה לו מה הוא עושה שכן לא מצינו "ש...
על ידי החתן סופר
ג' מרץ 17, 2020 12:12 am
פורום: בית התלמוד
נושא: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי
תגובות: 263
צפיות: 99461

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

חבר שהסב את תשומת ליבי- היום למדנו דף י ושם מבואר איך היה מתפלל רב אשי בזמן דאיכא צערא בעלמא, ומה יותר מתאים לומר דבר זה בימים אלו, שנשמע בשורות טובות.
על ידי החתן סופר
א' ינואר 19, 2020 1:43 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 28
צפיות: 4890

Re: מסכת ברכות - דיוקים בלשון רש"י

יד, ב

ברש"י הראשון שבעמוד לכאורה אין לו הבנה כלל מה בא לומר ולחדש או להסביר כי הכל מפורש בגמרא, ויעויין שפ"ח שאולי כוונתו לפרש שרש"י בא לומר דווקא בין אלוקיכם לאמת לא יפסיק אבל בין אמת ליציב רשאי.
על ידי החתן סופר
א' ינואר 12, 2020 11:54 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 214
צפיות: 21779

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

ח: "בשלושה דברים אוהב אני את הפרסיים". ויש להקשות דהא איכא איסור לא תחנם! יעויין בספר ויאמר שלם (להרב אדרעי זצ"ל דיין בבי"ד אוה"ח הקדוש)על הדף, ובספר אשכול יוסף (סימן טוב) בענייני ל"ג בעומר סי' א, ובמאור ישראל להגרע"י זצ"ל שבת לג. אולי כוונת הדברים לבני ישראל...
על ידי החתן סופר
א' ינואר 12, 2020 9:09 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 214
צפיות: 21779

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

ח:
"בשלושה דברים אוהב אני את הפרסיים".

ויש להקשות דהא איכא איסור לא תחנם! יעויין בספר ויאמר שלם (להרב אדרעי זצ"ל דיין בבי"ד אוה"ח הקדוש)על הדף, ובספר אשכול יוסף (סימן טוב) בענייני ל"ג בעומר סי' א, ובמאור ישראל להגרע"י זצ"ל שבת לג.
על ידי החתן סופר
א' ינואר 12, 2020 9:07 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 214
צפיות: 21779

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

יש"כ הערות מחכימות ונפלאות, זכיתי גם להתעכב בסוגיא ויעויין עוד ברשב"א דברים חשובים ובסיכום הדברים במחלוקת הראשונים אם הברייתות סתרי אהדדי ובגדרי זמני היום והלילה הרחיבו את הדיבור בשיעורי הגרי"ד סולובייציק ובספר מורשת משה (שטיינהוז) סי' ז.
על ידי החתן סופר
ש' ינואר 11, 2020 9:55 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: שיעורים מוקלטים
תגובות: 20
צפיות: 2724

Re: שיעורים מוקלטים

תרגימא כתב:בהיות שאי אפשר לשיחה של ת"ח בלא לימוד,
יש מקום לחקור האם מקיימים מצוות לימוד תורה בשמיעת שיעור מוקלט, והאם ניתן "לסיים" כך את הש"ס?


עי' משנ"ב דרשו סי' א הערה 23.
על ידי החתן סופר
ש' ינואר 11, 2020 9:38 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 214
צפיות: 21779

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

ד:
אם רגיל לקרות קורא אם רגיל לשנות שונה

יש לעיין אם אפשר לדון מכאן למחלוקת הפוסקים באו"ח סימן רלח (בשעה"צ סק"א) לגבי מקרא בלילה, דרק הרגיל לקרות קורא, הא אם רגיל לשנות אינו יכול או אינו רצוי שיהיה במקרא בלילה.
על ידי החתן סופר
ש' ינואר 11, 2020 9:22 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי
תגובות: 263
צפיות: 99461

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

ברכות ח. ש"ק פרשת ויחי

סוף ע"א מות שמעי בן גרא והוא מפורש בהפטרת ויחי בציווי דוד להרגו
ע"ב חיוב שמו"ת וכתבו תוס' שהוא מתחיל ממנחה של שבת, מה שקראנו פרשת ואל"ה שמו"ת- וחייב אדם להשלים הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום.
על ידי החתן סופר
ד' ינואר 08, 2020 12:59 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 214
צפיות: 21779

Re: מסכת ברכות- הערות והארות פנינים ומרגליות

ה, ב בגמ' תניא אבא בנימין אומר, על שני דברים הייתי מצטער כל ימי, על תפילתי שתהא לפני מיטתי. [/b] ופירש"י: כל ימי נזהרתי שלא לעשות מלאכה ושלא לעסוק בתורה כשעמדתי ממיטתי עד שאקרא ק"ש ואתפלל. ובתוס' כתבו: ורש"י פירש אפילו ללמוד שאסור ללמוד קודם תפילה. ולא ידעתי מנא ליה. אבל ראיה דשרי לל...
על ידי החתן סופר
ד' ינואר 08, 2020 12:31 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 214
צפיות: 21779

Re: האם עובר על דברי חכמים חייב מיתה חמור טפי משאר דרבנן

ד, ב בקבא דקשייתא קו' צ"ו הקשה שפסק בשולחן ערוך או"ח תרמט,ה דלולב גזול כשר ביו"ט שני וטעמו הוא דבשאר הימים מצות לולב היא מדרבנן, וכמו שכתבו התוס' סוכה ט' א' דבמצוה דרבנן לא חיישינן למצוה הבאה בעבירה. וקשה דבהלכות קריעה יו"ד שמ,כט פסק דהקורע בחלוק גזול לא יצא ידי קריעה ואף דקריעה...
על ידי החתן סופר
ד' ינואר 08, 2020 12:23 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת ברכות - פרק ראשון
תגובות: 214
צפיות: 21779

Re: ברכות ב.

מאימתי קורין את שמע בערבית משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן. מתי יקראו הכהנים ק"ש אם אוכלים אז תרומה? ובמהרש"א ב,ב ד"ה משעה שהעני כ' שאין להקשות היאך הכהנים אוכלים בתרומה, והא אסור להתחיל בסעודה כדתניא לק' ד,ב שאסור להתחיל בסעודה קודם שיקרא ק"ש ויתפלל והעובר על דברי חכמים חייב ...
על ידי החתן סופר
ה' ינואר 02, 2020 8:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דף היומי - כיצד אוכל ללמוד ולסיים את הש"ס בס"ד - הבו עצה הלום!
תגובות: 33
צפיות: 4091

Re: דף היומי - כיצד אוכל ללמוד ולסיים את הש"ס בס"ד - הבו עצה הלום!

אשריכם כבוד הרב שליט"א. לפני יותר מעשרים וחמש שנה, כשעוד הייתי בחור בשנות העשרה, היה לי חבר, שהיה מבוגר ממני בשנים ספורות, שהיה לומד מדי יום (מלבד סדרי הישיבה בה למד) כך: הדף היומי, של אותו יום, חזרה על הדף של אתמול, חזרה על הדף שלפני חודש וחזרה על הדף שלפני שנה. אני חושב שעד היום יש אברך כזה ...
על ידי החתן סופר
ד' ינואר 01, 2020 10:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לקראת סיום הש"ס - דרשו
תגובות: 37
צפיות: 8176

Re: לקראת סיום הש"ס - דרשו

במחילה לא זכיתי להבין את כל הדיון. אברך רציני ומתמיד שכל היום שלו סובב סביב לימוד ויש לו הרבה שעות, לא יכול להקדיש לדף יומי בתוכנית דרשו כשעתיים ביום? גם אם אני לומד עיון או שו"ע או כל מקצוע אחר בעמקות ושהוא לא גמרא בקיאות, זה חייב להיות כל זמן שאני ער? אי אפשר להקדיש לש"ס בקיאות שעתיים בי...
על ידי החתן סופר
ד' דצמבר 25, 2019 9:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ש"ס ארטסקרול (שוטנשטיין) | תיקונים והערות
תגובות: 60
צפיות: 7533

Re: תיקונים והערות לש"ס ארטסקרול (שוטנשטיין)

כמדומה מזיכרון ישן שטעו בציון בברכות נא. בסוגיה דשכח לברך ואכל, וציינו בהערות לדף אחר במקום כט-ל, שם הנידון בראשונים אם כבר נסע פרסה אם יוכל להתפלל תפילת הדרך.
על ידי החתן סופר
א' דצמבר 08, 2019 8:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מי היה לומד כל הש"ס כולו בחודש אחד
תגובות: 49
צפיות: 10332

Re: מי היה לומד כל הש"ס כולו בחודש אחד

על מרן הגראי"ה מסופר שבשנה ו-7 חודשים שלמד בוואלז'ין סיים את הש"ס 17 פעם, 60 דף גמרא [מודגש שם, ב'חיי הראי"ה' כמדומני, שהמעיד עליו אמר שלמד אותם בעיון] ביום. וכשתמהתי על הדבר בפני הרב חזקיה בהגר"א נבנצאל טען לעומתי, מה אתה רוצה, הוא היה חסיד ופרוש וטהור עיניים שעליו לא ייפלא דבר...
על ידי החתן סופר
ה' נובמבר 14, 2019 7:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גדר ה"דינים" של בני נח
תגובות: 13
צפיות: 1531

Re: גדר ה"דינים" של בני נח

עי׳ שו״ת הרמ״א (סימן י) שדן האם חייבים לדון לפי דינם או לפי דיני התורה אי הכי, עי' משא יד (להגרי"ד אילן שליט"א) פרשת וישלח דמדברי הרמ"א מיישב סברת הרמב"ן במעשה דהריגת שכם ואנשיו. מה הוא מיישב? הקשה על הרמב"ן (וישלח) שלדעתו "מצוות הדינים" לבני נח אין פירושה להעמיד ...
על ידי החתן סופר
ה' נובמבר 14, 2019 8:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: גדר ה"דינים" של בני נח
תגובות: 13
צפיות: 1531

Re: גדר ה"דינים" של בני נח

חוות דעת כתב:עי׳ שו״ת הרמ״א (סימן י) שדן האם חייבים לדון לפי דינם או לפי דיני התורה


אי הכי, עי' משא יד (להגרי"ד אילן שליט"א) פרשת וישלח דמדברי הרמ"א מיישב סברת הרמב"ן במעשה דהריגת שכם ואנשיו.
על ידי החתן סופר
ה' נובמבר 14, 2019 1:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: גדר ה"דינים" של בני נח
תגובות: 13
צפיות: 1531

Re: גדר ה"דינים" של בני נח

לא הבנתי שאלתך, אתה שואל אם דינים התלויים בגזירת הכתוב וכדומה ולאו דווקא מסברא- ואדרבה פעמים והסברא נותנת הפוך (פטור טמון באש, כלים בבור ועוד המבוארים בב"ק), האם רשאים בני נח לנהוג כמונו בזה? כעין מה שכתב הפמ"ג בריש שער התערובות שאבמ"ה לא בטל חד בתרי לבני נח דאין להם ההלכה דביטול ברוב?
על ידי החתן סופר
ה' נובמבר 14, 2019 1:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר לאכול ארוחה חלבית בשבת בבוקר
תגובות: 50
צפיות: 6237

Re: האם מותר לאכול ארוחה חלבית בשבת בבוקר

שמעתי מחכם אחד שליט״א ששמע מהגרמ״מ קארפ שליט״א בשם הגריש״א ז״ל שהחזון איש היה רגיל לאכול סעודה חלבית בשבת בבוקר. ואותו חכם שאל הגרח״ק שליט״א על זה ואמר לו ״לא היו דברים מעולם״ כמדומה לי ואולי לא ראיתי טוב, בספר אין לו להקב"ה בעולמו וכו' הנהגות רבי חיים קניבסקי שליט"א שכתוב שם שנוהגים לאכו...
על ידי החתן סופר
ה' נובמבר 14, 2019 1:14 am
פורום: בית המדרש
נושא: לא טעים ולא מבחיל
תגובות: 5
צפיות: 747

Re: לא טעים ולא מבחיל

לכאורה שאלתך זו מחלוקת הש"ך והלבוש יו"ד קג, ב, וע"ע אג"מ יו"ד ח"ב סי' כד ד"ה אך אף אם.
על ידי החתן סופר
ה' נובמבר 14, 2019 1:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: אדים במטבח - הפרדה בתבלינים
תגובות: 41
צפיות: 2898

Re: אדים במטבח - הפרדה בתבלינים

לגבי שאלה 1 נראה שמעיקר הדין יש להקל כמו שכתבו האחים החשובים בספר אור ההלכה בסימן צב ס"ח בהלכה בהירה, אלא שהדרך הפשוטה היא להשתמש עם כפית בנתינת התבלינים. לגבי שאלה 2 גם אני תמהתי כשהגעתי לדברי רבינו הרמ"א קה, ג וראיתי שם בבדה"ש סקס"ה שהעולם לא נזהר בכך, וע"ע בספר פתחי תשובו...
על ידי החתן סופר
ה' אוקטובר 31, 2019 5:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 4139
צפיות: 1101873

Re: בשורת ספרים חדשים

חדש חדש בס"ד יצא לאור יחווה דעת חלק ז ואיתו כל השו"ת בארבעה חלקים: א-ב, ג-ד, ה-ו, ז, במהדורה חדשה ומאירת עיניים נוסח היבי"א, טה"ב, שו"ת חזו"ע החדשים. https://www.moshebooks.com/items/486173-%D7%A9%D7%95-%D7%AA-%D7%99%D7%97%D7%95%D7%94-%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7...
על ידי החתן סופר
א' אוקטובר 27, 2019 1:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 4139
צפיות: 1101873

Re: בשורת ספרים חדשים

חדש חדש בס"ד יצא לאור יחווה דעת חלק ז ואיתו כל השו"ת בארבעה חלקים: א-ב, ג-ד, ה-ו, ז, במהדורה חדשה ומאירת עיניים נוסח היבי"א, טה"ב, שו"ת חזו"ע החדשים. https://www.moshebooks.com/items/486173-%D7%A9%D7%95-%D7%AA-%D7%99%D7%97%D7%95%D7%94-%D7%93%D7%A2%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%...
על ידי החתן סופר
ד' אוקטובר 23, 2019 10:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: בגדר מחילה על עבירות שבין אדם לחברו ומחילת קטן
תגובות: 6
צפיות: 829

Re: מחילת קטן על צערו או לה"ר שדיברו עליו

יש סיפור על א' מגדולי הדורות האחרונים שבא לחגיגת בר מצווה של ילד כדי לבקש ממנו מחילה על מה שפגע בו כמה שנים קודם לכן, באמרו שקטן אינו בר מחילה, ולכן המתין עד שיגדל. לצערי אינני זוכר את שמו. אני שמעתי את זה על הקה"י זיע"א. גם אני שמעתי סיפור זה על מרן הסטייפלער זצ"ל בסעודה שלישית לפני...
על ידי החתן סופר
א' ספטמבר 22, 2019 2:18 am
פורום: בית התלמוד
נושא: פרק רביעי מבבלי סוכה - קצת קושיות וחידושים
תגובות: 3
צפיות: 1097

Re: פרק רביעי מבבלי סוכה - קצת קושיות וחידושים

בעניין אות ד יעויין המועדים בהלכה ב, עמ' קסב בשם האו"ש סוכה ח, יג.
על ידי החתן סופר
א' יולי 21, 2019 9:05 pm
פורום: מנא הני מילי?
נושא: מה המקור של קריאת שם בברית מילה דייקא?
תגובות: 39
צפיות: 3942

Re: מה המקור של קריאת שם בברית מילה דייקא?

בשעתו ביררתי קצת הדברים והגעתי למאמר מקיף בקובץ מסורה ליוסף- ו עמ' 286 ואילך (מדפי האוצר)
על ידי החתן סופר
ג' יוני 25, 2019 11:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה
תגובות: 43
צפיות: 5348

Re: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה

ואנן קיי"ל כר' יוחנן דאמר לקמן (דף ד:) איזהו בן העולם הבא זה הסומך גאולה של ערבית לתפלה . לכן פי' ר"ת דאדרבה קריאת שמע של בית הכנסת עיקר. ואם תאמר היאך אנו קורין כל כך מבעוד יום. ויש לומר דקיימא לן כרבי יהודה דאמר בפרק תפלת השחר (דף כו.) דזמן תפלת מנחה עד פלג המנחה דהיינו אחד עשר שעות פחו...
על ידי החתן סופר
ב' יוני 24, 2019 11:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה
תגובות: 43
צפיות: 5348

Re: האם יש מקור בראשונים שאפשר להגיד ברכות קרי"ש לפני השקיעה

ואנן קיי"ל כר' יוחנן דאמר לקמן (דף ד:) איזהו בן העולם הבא זה הסומך גאולה של ערבית לתפלה . לכן פי' ר"ת דאדרבה קריאת שמע של בית הכנסת עיקר. ואם תאמר היאך אנו קורין כל כך מבעוד יום. ויש לומר דקיימא לן כרבי יהודה דאמר בפרק תפלת השחר (דף כו.) דזמן תפלת מנחה עד פלג המנחה דהיינו אחד עשר שעות פחו...
על ידי החתן סופר
ד' יוני 19, 2019 2:54 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי אליהו קלצקין זצ"ל
תגובות: 141
צפיות: 31938

Re: רבי אליהו קלצקין זצ"ל

בשו"ת אמרי שפר (סי' פב) כתב: "ועכ"פ כשנהרג ח"ו, והקרובין משתדלין שלא ינתחוהו, ועי"ז גורמים לפעמים להעלים הרצח ושלא יענש במשפט בעד מעשהו, שלא כדין הם עושין...ופשיטא שמוחל על בזיונו ודניחא ליה שיענש רוצחו ואדרבה יש לסייע לפקידי הממשלה יר"ה לברר הדבר ולענשו במשפט". וכ...
על ידי החתן סופר
א' מאי 19, 2019 1:02 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מנחה חריבה על סוטה - לימי הספירה
תגובות: 4
צפיות: 1484

Re: מנחה חריבה על סוטה - לימי הספירה

מנהג ישראל קדושים ללמוד בימי הספירה מסכת סוטה שיש בה מ"ט דפים כסך ימי הספירה. מומלץ לכל הלומדים את המסכת ללמוד גם בספר מנחה חריבה שחיברה הגאון האדיר רבי פינחס עפשטיין זצ"ל ראב"ד ירושלים. הספר הינו מפרש ומבאר ומחדד את דברי הגמ' והמפרשים ממש על כל דף ודף. במתיקות נפלאה. כבר נכתב בעבר ע...
על ידי החתן סופר
ה' מאי 09, 2019 8:46 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: שאלות כלליות במשנה ובגמרא
תגובות: 19
צפיות: 4623

Re: שאלות כלליות במשנה ובגמרא

התלבטתי בשאלה הזאת לראשונה בלימוד שבועות לב. תניא כוותיה דשמואל ומיד הסתכלתי במתיבתא הערה ו, ומשמע משם ודאי לא כלשון ראשונה שהצעת- שרבא ידע את הברייתא.
על ידי החתן סופר
א' אפריל 07, 2019 9:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צרעת - צער
תגובות: 17
צפיות: 2643

Re: צרעת

לא מצאתי. מ"מ לפי שאר הראשונים (תוס', רשב"א, רמב"ן) מוכח שפרישת המצורע מעסק בטהרות היא שגורמת לייסורים וביותר ביאור ברשב"א מסה"ק הע' 145 בשם הרמב"ן.
על ידי החתן סופר
א' אפריל 07, 2019 8:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צרעת - צער
תגובות: 17
צפיות: 2643

Re: צרעת

סייג לחכמה כתב:מגמ' מס' ברכות דף ה: משמע שהיא יסורים וז"ל: א"ר יוחנן נגעים ובנים אינן יסורין של אהבה


מעולם הבנתי את הגמרא שהיסורין הבאים מנגעים אינם כאבים גופניים אלא נפשיים הממלאים את המנוגע בושה וכלימה בכך שכולם רואים את נגעיו וממילא את חטאיו.
על ידי החתן סופר
ד' אפריל 03, 2019 8:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם צריך להמתין שש שעות אם ״נשך״ בשר ?
תגובות: 11
צפיות: 1468

Re: האם צריך להמתין שש שעות אם ״נשך״ בשר ?

ובמשמרת שלום על הפמ"ג הביא את לשון המהרש"ק: ועל מה שסיים כאן הפרי מגדים וישראל קדושים ואין לפרוץ גדר כתב בהגהות מוהרש"ק ז"ל ע"ז לזה דוקא בלועס אבל טעם בלשונו ופלט מיד נראה דא"צ להמתין לכ"ע ואין בזה גדר וסייג כלל דבשלמא בלועס כיון ללועס בשר יש להמתין ראו לגזור הא אט...
על ידי החתן סופר
ד' אפריל 03, 2019 8:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם צריך להמתין שש שעות אם ״נשך״ בשר ?
תגובות: 11
צפיות: 1468

Re: האם צריך להמתין שש שעות אם ״נשך״ בשר ?

המהרש"ק הנ"ל הובא בספר פתחי תשובות (שרגא) סימן פט הערה 4, ישנו באוצר.
(אלא ששם כתבו בשם מהרש"ק שמה שהחמיר הפמ"ג בלועס שלא להמתין שעה אחת כדברי הגרעק"א והיד יהודה זה דווקא בלועס אבל לא בטועם בלשונו, אז שוב לא הוכח כלום מהגהה זאת, וצריך לראותה בפנים...)
על ידי החתן סופר
ב' אפריל 01, 2019 10:42 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין ב. בכסף בשטר ״ובביאה״
תגובות: 6
צפיות: 1621

Re: קידושין ב.

שמואל דוד כתב:אפשר לשלוח מש״כ שם?


תשובות יהודה גורדין אהע"ז סי' מ"ז וכתב שבזמן מתן תורה היה די לגדור הפריצות במה שאסר לבעול בלי קידושין אבל אח"כ נחשב גם קידושי ביאה לפריצות ושם בהערה דימה זה להא דתמורה יד ב דמשום עת לעשות לה' התירו לעבור בקום ועשה על איסור כתיבת דברים שבע"פ

עבור לחיפוש מתקדם