מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 68 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יחזקאל ר
ש' אפריל 11, 2020 10:33 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: שאלות הלכתיות קצרות בעקבות הקורונה
תגובות: 210
צפיות: 17269

Re: מסכת אף ברה"ר בשבת מותר?

במקום בחו"ל שהוא רשות הרבים לכולי עלמא (מן הצד שיש בו ס ריבוא), האם מותר לצאת עם מסכת אף לרה"ר? (באופנים המותרים כגון לאחות בבית חולים וכדו'), האם זה נחשב דרך לבוש או לא? נ.ב. נא להתרכז בשאלה האם זה דרך לבוש ומותר, או לא, ואסור. ייש"כ. לכא' לא גרע מכיס של זב דלא חשיב דרך מלבוש ראיתי ...
על ידי יחזקאל ר
ה' אפריל 09, 2020 10:57 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: שאלות הלכתיות קצרות בעקבות הקורונה
תגובות: 210
צפיות: 17269

Re: מסכת אף ברה"ר בשבת מותר?

סליחות כתב:במקום בחו"ל שהוא רשות הרבים לכולי עלמא (מן הצד שיש בו ס ריבוא), האם מותר לצאת עם מסכת אף לרה"ר? (באופנים המותרים כגון לאחות בבית חולים וכדו'), האם זה נחשב דרך לבוש או לא?


נ.ב. נא להתרכז בשאלה האם זה דרך לבוש ומותר, או לא, ואסור. ייש"כ.


לכא' לא גרע מכיס של זב דלא חשיב דרך מלבוש
על ידי יחזקאל ר
ג' מרץ 17, 2020 1:46 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: שכר אולם ונתבטל האירוע בעקבות הקורונה - האם חייב לשלם?
תגובות: 19
צפיות: 928

Re: שכר אולם ונתבטל האירוע. חייב לשלם?

בעקבות מגיפת הקורונה ברור שאנו לקראת עשרות דיני תורה בשלל נושאים והרוצה להחכים בכל זה יעיין בחו"מ סי' שכ"א ס"א במחלוקת הרמ"א ומהרמ"פ ובשיטת הסמ"ע שם בסק"ו ובש"ך סק"א ובט"ז ובנתיבות המשפט סק"א וכן בקצוה"ח שכ"ב סק"א וברמ"א סי' ...
על ידי יחזקאל ר
ש' מרץ 07, 2020 10:15 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: שבת מג: - טלטול מן הצד
תגובות: 7
צפיות: 959

Re: טלטול מן הצד בסוגיית הגמרא שבת מג:

הענין הוא פשוט, טלטול מן הצד, עיקר שינויו מטלטול האסור, הוא במה שעיקר עסקו של האדם אינו בחפץ האסור, אלא בדבר אחר שהוא מותר, ואגב התעסקותו במותר, ממילא החפץ האסור מיטלטל, ולכך אין כאן היתר מיוחד בניעור, אלא הכל תלוי במה הוא מתעסק, ולזה חידשו הראשונים, דלצורך דבר האסור, אכתי חשוב שעיקר עיסוקו הוא עם ה...
על ידי יחזקאל ר
ה' מרץ 05, 2020 1:21 am
פורום: בית התלמוד
נושא: שבת מג: - טלטול מן הצד
תגובות: 7
צפיות: 959

Re: טלטול מן הצד בסוגיית הגמרא שבת מג:

אין כאן קושיא כלל דלא שנא ניעור או שינוי דומיא דמיטה למיטה דעיקר היתרא דטלטול מן הצד הוא מה דאינו עוסק להדיא בטלטול המוקצה אלא עוסק בדבר אחר ואגבו מטלטל לדבר האסור ודוק' דמכח זה גופא חילקו הראשונים בין לצורך דבר המותר או לצורך דבר האסור
על ידי יחזקאל ר
א' ינואר 26, 2020 2:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: לרמב"ם קונין בכליו של קונה או של מקנה?
תגובות: 6
צפיות: 316

Re: לרמב"ם קונין בכליו של קונה או של מקנה?

עיין חו"מ סימן ר' סעיף ג' והלאה
על ידי יחזקאל ר
א' ינואר 19, 2020 1:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: שליח להעברת 10,000 וקיבל שוקולד.
תגובות: 9
צפיות: 637

Re: שליח להעברת 10,000 וקיבל שוקולד.

כתב הגהות מרדכי והביאו הרמ"א בחו"מ קפ"ה ס"א ובש"ג ס"א וז"ל: מי ששלח שליח להוליך לו דבר למקום אחד ובתוך כך שלח לו דורון הוה שומר שכר עכ"ל
על ידי יחזקאל ר
ש' דצמבר 14, 2019 11:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סתם טפח
תגובות: 16
צפיות: 928

Re: סתם טפח

עזריאל ברגר כתב:
יחזקאל ר כתב:עיין ... ברע"א שם

לא הבנתי מה מצאת ברע"א לעניננו.


כתבתי בדרך אגב לעיין ברע"א שמסתפק האם דין החומרא הוא מספק או דכך נאמרה ההלכה מעיקרא שפעמים שוחקות ופעמים עצבות והאריך בזה
על ידי יחזקאל ר
ש' דצמבר 14, 2019 11:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סתם טפח
תגובות: 16
צפיות: 928

Re: סתם טפח

מה מצאת שם? "ורבא משמיה דר"נ אמר כל אמות באמה בת ששה אלא הללו שוחקות והללו עצבות" והמבואר מהסוגיא שם דלעולם אזלינן לחומרא ואידך זיל גמור. והיינו באמה, ולא בטפח. בזכרוני שבראשונים שם מבואר דהמדידה היא בטפחים ולא באמות ולפ"ז דין החומרא נאמר בשיעור הטפח ולא באמה ומה דרבא אמר כל אמו...
על ידי יחזקאל ר
ש' דצמבר 14, 2019 10:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סתם טפח
תגובות: 16
צפיות: 928

Re: סתם טפח

קו ירוק כתב:מה מצאת שם?


"ורבא משמיה דר"נ אמר כל אמות באמה בת ששה אלא הללו שוחקות והללו עצבות"
והמבואר מהסוגיא שם דלעולם אזלינן לחומרא ואידך זיל גמור.
על ידי יחזקאל ר
ו' דצמבר 13, 2019 2:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סתם טפח
תגובות: 16
צפיות: 928

Re: סתם טפח

עיין עירובין ג' ע"ב וברע"א שם
על ידי יחזקאל ר
ו' דצמבר 13, 2019 9:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מדוע אין בתלמוד ירושלמי הלכות הדלקת נר חנוכה
תגובות: 13
צפיות: 2300

Re: השמטת הירושלמי לרוב דיני חנוכה

לבי במערב כתב:בפשטות י"ל, דטעם א' עולה לכאן ולכאן, ומאותו הטעם שלא הכניסם רבנו הקדוש במשנתו הנקי' - לא כללום בני-בניו בתלמודם המנופה.


האם כוונתך שבהכנסת דיני חנוכה לתלמוד בבלי יש בזה סרך של "נקיות" אתמהה????? ויש בדברים אלו מן החוצפה והכסילות
על ידי יחזקאל ר
ו' דצמבר 13, 2019 12:28 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מדוע אין בתלמוד ירושלמי הלכות הדלקת נר חנוכה
תגובות: 13
צפיות: 2300

השמטת הירושלמי לרוב דיני חנוכה

לכבוד חכמי ורבני הפורום שיחיו ידוע שבמשנה לא מוזכר כלל הלכות חנוכה וענין חנוכה עצמו נזכר פעמים בודדות במשניות בהקשר לדינים אחרים ועמדו בקושיא זו גדולי עולם [ובחוט המשולש כתב משמיה דהחת"ס ביאור תמוה וזר] אבל לא מצאתי לע"ע ישוב לזה דגם בירושלמי לא מופיע כמעט כל ההלכות העיקריות של חנוכה המופע...
על ידי יחזקאל ר
ה' פברואר 28, 2019 10:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פיטורין באמצע שנת לימודים
תגובות: 6
צפיות: 650

Re: פיטורין באמצע שנת לימודים

מה ידוע לחו"ר הפורןם שליט"א על המקובל אצל דיינים ומורי הוראה בדבר מי שפוטר מעבודתו בישיבה (אמירת שיעורים, או נו"נ וכדו') באמצע השנה - האם חייב המעביד לשלם לו משכורת עד סוף הזמן (אם זה באמצע החורף, למשל), או עד סוף שנה? והאם יש הבדל בין עובד בישיבה למלמד בחיידר? אשמח לדעת מקורות מפורט...
על ידי יחזקאל ר
ה' פברואר 28, 2019 12:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: פיטורין באמצע שנת לימודים
תגובות: 6
צפיות: 650

Re: פיטורין באמצע שנת לימודים

מה ידוע לחו"ר הפורןם שליט"א על המקובל אצל דיינים ומורי הוראה בדבר מי שפוטר מעבודתו בישיבה (אמירת שיעורים, או נו"נ וכדו') באמצע השנה - האם חייב המעביד לשלם לו משכורת עד סוף הזמן (אם זה באמצע החורף, למשל), או עד סוף שנה? והאם יש הבדל בין עובד בישיבה למלמד בחיידר? אשמח לדעת מקורות מפורט...
על ידי יחזקאל ר
ו' פברואר 01, 2019 12:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: סוגיא של פותח בית הצואר - ללא כחל ושרק
תגובות: 43
צפיות: 3998

Re: סוגיא של פותח בית הצואר - ללא כחל ושרק

א. האם לדעת ר"ת יש מכה בפטיש בפתח הבגד שנסגר ע"י כובסין ונפתח? מקובל אצל הלומדים שלדעת ר"ת בגד שהיה פתחו פתוח ותפרוהו כובסות למשל, הפותחו חייב חטאת. והלומדים מתחבטים בזה איך באותו בגד שוב ושוב יתחייבו משום מכ"ב. הראשון שהצביע על שיטת ר"ת זו הוא התהל"ד בסי' ש"מ. לא...
על ידי יחזקאל ר
ו' ינואר 04, 2019 9:36 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3131
צפיות: 416633

Re: מה פירוש לוחות כתובים משני עבריהם

בקרו טלה כתב:עי' היטב בכל הענין ובפרט הע' 391

זה שיש האומרים כך ידעתי אבל האם יש לזה מקור מפורש בחז"ל?
על ידי יחזקאל ר
ו' ינואר 04, 2019 1:55 am
פורום: מנא הני מילי?
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 3131
צפיות: 416633

מה פירוש לוחות כתובים משני עבריהם

תמיד ידעתי מהגירסא דינקתא שעשרת הדברות היו נקראות מב' צדדי הלוחות אמנם בגמ' שבת ק"ד אמר ר"ח כתב שבלוחות נקרא מפנים ונקרא מבחוץ כגון נבוב בובן וכו' ופי' רש"י ונקרא מבחוץ האותיות הפוכות והתיבה הפוכה ולא אשמועינן אלא שהיה החקק נוקב את כל הלוח ולפיכך היו מ"ם וסמ"ך בנס עכ"ל ...
על ידי יחזקאל ר
ש' נובמבר 03, 2018 9:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות קוצר
תגובות: 6
צפיות: 862

Re: שאלה בהלכות קוצר

שאלה יפה. אני חושב שמבחינה אינטואיטיבית הכל מובן. להגיד על הוצאת הדג מן המים שזה עקירת דבר ממקום גידולו - נשמע הגיוני. אבל להגיד שהכנסת אדם למים זה נקרא עקירה ממקום גידולו - זה נשמע מגוחך. נשאר רק להסביר זאת בשפה של הגדרתית. אפשר, שאויר עבור האדם - זה לא מוגדר כמקום גידולו. נכון, אדם צריך אויר. אבל...
על ידי יחזקאל ר
ו' נובמבר 02, 2018 12:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בהלכות קוצר
תגובות: 6
צפיות: 862

שאלה בהלכות קוצר

ידועים דברי הירושלמי דהשולה דג מן הים חייב משום קוצר כיון דניתקו ממקום חיותו וצל"ע דא"ה אף בהפך יהיה הדין כן ואם יזרוק בע"ח לים ובזה מנתקן ממקום חיותן דהוא ביבשה אשר שם שולט החמצן יהיה חייב משום קוצר וביותר אף אם יזרוק אדם למים יהיה חייב משום קוצר וא"כ היאך שרי לטבול במים בשבת דה...
על ידי יחזקאל ר
ב' אוקטובר 22, 2018 12:24 am
פורום: אוצר החכמה - הצעות לספרים חדשים
נושא: ספר שושנת יעקב על שו''ע חושן משפט
תגובות: 5
צפיות: 1306

Re: ספר שושנת יעקב על שו''ע חושן משפט

מהספרים החזקים ביותר על חו"מ ממש מהגדולים ביותר אני אישית השתלדתי להסתכל בו בכל סימן שלמדתי
על ידי יחזקאל ר
ו' ספטמבר 07, 2018 12:16 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הנני העני
תגובות: 0
צפיות: 530

הנני העני

האם ידוע מי חיבר את תפילת הנני העני ממעש? וממתי נכנסה התפילה לכלל המחזורים? המקור הכי קדום שאני מצאתי הוא בסדורו של ר"נ הירץ ש"ץ [נדפס בשנת ש"כ] ושם מופיע בנוסח שונה במקצת
על ידי יחזקאל ר
ה' ספטמבר 06, 2018 11:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בדיני ממונות
תגובות: 9
צפיות: 1337

Re: שאלה בדיני ממונות

היכן יש במקרה הנ"ל חזי דעלה קסמיכנא ועיין בש"ך ש"ו ס"ק י"ב וכן אין כאן כלל מוציא הוצאות על פיו ופשוט אם העו"ד אמר להם שהעסקה נקיה מבחינה משפטית, והתברר שיש עיקולים וחובות, יש כאן מקרה ברור של 'חזי דעלך קסמיכנא', וחייב מדינא דגרמי, (אא"כ יטען שהטעו גם אותו והוא שוג...
על ידי יחזקאל ר
ד' ספטמבר 05, 2018 12:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בדיני ממונות
תגובות: 9
צפיות: 1337

Re: שאלה בדיני ממונות

אני עוזר לקרוב משפחה בדין תורה, אשמח לעצות, ורעיונות לביסוס הטענה. וזה המקרה: איש אחד (לימים מתברר כנוכל סדרתי) מכר דירות בארה"ב לאנ"ש, הבטיח שכירות לשנתיים, ונתן צ'ק מראש. לימים התברר שהדירות היו שוות עשירית משוויון, מלאות עיקולים וחובות, הצ'קים חזרו וכו'. בזמן חתימת החוזה, האנשים כמובן ...
על ידי יחזקאל ר
ד' אוגוסט 29, 2018 9:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוראת החזו"א על אחיזת הציציות בשבת בהילוך ברה"ר
תגובות: 7
צפיות: 991

Re: הוראת החזו"א על אחיזת הציציות בשבת בהילוך ברה"ר

הסיפור על הגרטל מופיע בדינים והנהגות. שפעם הלך עם מישהו, והלה החזיק את קצה הגרטל, ומרן ז''ל גער בו שהוא מטלטל [ולכן תלמידיו קושרים את קצוות הטלית ברה''ר]. [ושייך בדבריו שבעירובין סי' קה סק ו' בענין כתיבתן זוהי הנחתן, דס''ל דגם לבישה היא הנחה]. ואני רגיל להעיר על זה ממתני' דמכניס חבלים לתוך ידו ובלב...
על ידי יחזקאל ר
ש' אפריל 28, 2018 10:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נזק שיכול לתקנו ל"ח נזק?
תגובות: 1
צפיות: 433

Re: נזק שיכול לתקנו ל"ח נזק?

עיין ש"ך שפ"ו סק"ז ושפ"ז סק"א קצוה"ח שפ"ו סק"י ועל כולנה עיין מש"כ בזה יסודות גדולים רבנו נתיה"מ ש"מ סק"ג אריכות גדולה ובחזו"א ב"ק י"ג חולק עליו
על ידי יחזקאל ר
ד' אפריל 18, 2018 2:06 am
פורום: אספקלריא
נושא: האם מבחינה מוסרית ראוי להרוג בשם האידיאולוגיה?
תגובות: 68
צפיות: 6164

Re: האם מבחינה מוסרית ראוי להרוג בשם האידיאולוגיה?

ברור שעיקרו של ההבדל בינינו לשאר האומות הוא מה שאנחנו פועלים מכוחו של מי שנתן את החיים בעולם וברור שהוא היחידי שיכול לצוות ליטול חיים ואין בכך בדל של פגם מוסרי ובשונה מאיתנו הוא המצרי/הרומאי/היווני/הנוצרי/ הגרמני/הערבי שמעולם לא ניתן לו כח אמיתי ליטול חיים ובנוגע לשאלה שהלא גם הוא מאמין באידיאה מסוי...
על ידי יחזקאל ר
א' מרץ 25, 2018 3:09 pm
פורום: פסח
נושא: בעיה במכירת חמץ
תגובות: 18
צפיות: 2353

Re: בעיה במכירת חמץ

מי זה המחבר הנ"ל? מנחת יצחק. אגב בחיפוש שערכתי, ראיתי שהשאלה של מר נשאלת בספר מכירת חמץ כהלכתו. ‏‏‫תמונת מפת ‫סיביות ‫חדשה (2).jpg יש"כ בספר מכירת חמץ כהילכתו נוגע בענין מצד בעיה אחרת והיא בעיה ידועה שבכל פעם שאדם קונה ע"י שליח המוכר הוא מזכה לבעלים ע"י אותו שליח ונמצא אותו שליח...
על ידי יחזקאל ר
א' מרץ 25, 2018 9:57 am
פורום: פסח
נושא: בעיה במכירת חמץ
תגובות: 18
צפיות: 2353

Re: בעיה במכירת חמץ

ליטוואק פון בודאפעסט כתב:א. אין מילים.
ב. הרי הגוי הסכים למוכרו בחזרה, הוא לא ניסה לעכבו. מה זה קשור להסיפור ההוא?א. ברוך ה'
ב. מה שמסכים למכור אינו אלא בצורת מכירה שמקבל את דמי הנמכר והסיפור ההוא הוא ראיה שלא תמיד אפשר לדון מראש שניחא להגוי
על ידי יחזקאל ר
א' מרץ 25, 2018 9:55 am
פורום: פסח
נושא: בעיה במכירת חמץ
תגובות: 18
צפיות: 2353

Re: בעיה במכירת חמץ

מי זה המחבר הנ"ל?
על ידי יחזקאל ר
ש' מרץ 24, 2018 11:32 pm
פורום: פסח
נושא: בעיה במכירת חמץ
תגובות: 18
צפיות: 2353

Re: בעיה במכירת חמץ

זה לא שאלה במכירת חמץ. המכירה קיימת היא. זה שאלה בקנין חמץ. אז מה הבעיא? גזל עכו"ם? נו נו, כבר נהגו להקל בכגון זה. והגוי הרי לא איכפת ליה מכל החמץ שקנה, והיה מוחל הגניבה אילולי ידע ממנה. האם אין לסמוך על הש"ך בזה להתיר יאוש שלא מדעת בגזל עכו"ם? א. נשתוממתי ממש מדבריך ומי הם אלה שנהגו...
על ידי יחזקאל ר
ו' מרץ 23, 2018 1:38 pm
פורום: פסח
נושא: בעיה במכירת חמץ
תגובות: 18
צפיות: 2353

Re: בעיה במכירת חמץ

א. לשיטתך לאיזה צורך חוזר השליח וקונה במוצאי החג מהגוי את החמץ בקנין הגמור והלא כל אחד יכול בעצמו לגבות את חובו ממה שמכר ב. מה יהיה במקרה ונשתנה השער ושווי החמץ במוצאי החג הרבה יותר ממה שהיה שווה בער"פ הרי בכה"ג לשיטתך לא יוכלו לגבות מכל מה שמכרו ובשלמא אי חוזר וקונה ממנו כפשוטו יכול הגוי...
על ידי יחזקאל ר
ו' מרץ 23, 2018 1:26 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1764
צפיות: 375878

Re: חשך אור העולם! רבינו שמואל איננו!!!!

כבוד חברי הפורום הנכבד זכות גדולה לי להצטרף לפורום הנוגע לגדולת מו''ר הגר''ש זצוק''ל. פרשת זיקת רבינו זצ''ל להחזו''א היא מן המפורסמות. ואני כותב כמה מילים הידועים לי. בלומדינו מס' שבת בישיבה הק' דן רבינו באריכות בדברי החזו''א הידועים בדבר דלתות נעולות ברה''ר שלשיטתו לא מועיל ללא צוה''פ. והביא רבינו...
על ידי יחזקאל ר
ה' מרץ 22, 2018 7:37 pm
פורום: פסח
נושא: בעיה במכירת חמץ
תגובות: 18
צפיות: 2353

Re: בעיה במכירת חמץ

ג. בעל החמץ הוא מלווה, והלווה בא לפרוע את חובו ואומר "זכה במה שבחצרך בפרעון חובך". מה עוד חסר בפעולת הקנין?! ג. לא הבנתי כוונתך הואל נא לפרש יותר הכוונה פשוטה, שאת דמי החמץ זוקפין לגוי במלווה בער"פ, ובמוצאי פסח הגוי פורע את חובו באמצעות החמץ עצמו, והחמץ נקנה תכף לבעלים בקנין חצר. וזה...
על ידי יחזקאל ר
ה' מרץ 22, 2018 1:06 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1764
צפיות: 375878

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

כבוד הרה"ג רבנו פלתי אחר המחילה מכבודך לא הבנתי שיחתך דהמיגו יש לה בעצם זכותה לומר פרעתי ללא קשר למעשה של התיבה ואדרבה כתבתי בהפך דהסיבה היחידה שאולי לא נאמינה במיגו הוא מכיון שבפועל טוענת שהניחה בתיבה ועינינו רואות (לפי משמעות המעשה) שהתיבה אינה פרוצה וכדו' א"כ אפשר דטענתה נחשבת נגד אנן ...
על ידי יחזקאל ר
ה' מרץ 22, 2018 11:10 am
פורום: פסח
נושא: בעיה במכירת חמץ
תגובות: 18
צפיות: 2353

Re: בעיה במכירת חמץ

מה הבעי' שהחמץ ישאר של הרב והוא מרשה לכולם להשתמש? (כמדומ' שיש שאמרו שלכן בן חו"ל שמוכר באר"י לא צריך לציין את זה כי החמץ נשאר של הרב הישראלי) האם סבור הינך שיכול הרב לקנות את כל חברת אסם תלמה טעמן ועוד לעצמו ורק להרשות להם להשתמש ולא עוד אלא שקונה זאת עם הכסף שקבל בע"פ מהגוי עבור המ...
על ידי יחזקאל ר
ד' מרץ 21, 2018 10:55 pm
פורום: פסח
נושא: בעיה במכירת חמץ
תגובות: 18
צפיות: 2353

Re: בעיה במכירת חמץ

מסתמא סומכים ע"ז שהרבה פוסקים סוברים דאי"צ שום קנייה בחזרה, אלא עצם הדבר שהגוי לא באה לשלם הכסף, וכעת הוא כבר אחרי פסח, חוזר החמץ ליד הישראל. מי הם האומרים כך והלא באופן הנ"ל המקח בטל מעיקרא ונמצא חמץ של ישראל שעבר עליו הפסח א. כמדומני שברוב השטרות כותבים משהו בסגנון "ותהיה ידו ...
על ידי יחזקאל ר
ד' מרץ 21, 2018 10:43 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1764
צפיות: 375878

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

אפרקסתא דעניא כתב:
דעת_האברך כתב:

בגמרא ב"מ קג. מבואר ששטר שכירות לא נועד לגוביינא, ולכן אין חסרונו של שובר ריעותא לטענת פרעתי. עם זאת, אינני יודע מה נפסק בשו"ע בעניין זה.


בוודאי כך נפסק בשו"ע סימן שי"ז ס"א עיי"ש
על ידי יחזקאל ר
ד' מרץ 21, 2018 10:40 pm
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1764
צפיות: 375878

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

נחשב כמיגו נגד אנן סהדי שהת"ד הייתה נעולה וללא סימני פריצה ערבך ערבא צריך. כדי שיחשב מיגו צריך עדים שהתיבה אכן היתה נעולה. כבוד הרה"ג רבנו פלתי אחר המחילה מכבודך לא הבנתי שיחתך דהמיגו יש לה בעצם זכותה לומר פרעתי ללא קשר למעשה של התיבה ואדרבה כתבתי בהפך דהסיבה היחידה שאולי לא נאמינה במיגו ...
על ידי יחזקאל ר
ד' מרץ 21, 2018 3:34 pm
פורום: פסח
נושא: בעיה במכירת חמץ
תגובות: 18
צפיות: 2353

בעיה במכירת חמץ

זה כמה שנים שאני מתקשה בענין מכירת חמץ איך כל החמץ הנמכר חוזר לידי הבעלים לאחר הפסח ואפרש דברי כיום רוב מכירות החמץ הנהוגות נעשות ע"י שליח שבסופו של דבר מוכר חמץ של הרבה בנ"א לגוי ומכירה זו צריכה להיות מכירה חלוטה וגמורה ולא לזמן כידוע דהיינו שבשעת המכירה מוכרים לגוי לעולם ועד אלא שאחר הפס...

עבור לחיפוש מתקדם