החיפוש הניב 685 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ישא ברכה
ג' ספטמבר 25, 2018 11:31 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: חומרא שיוצא לפי רשז"א שבזמן שינה לא מקיימים מצוות סוכה
תגובות: 29
צפיות: 2837

Re: חומרא שיוצא לפי רשז"א שבזמן שינה לא מקיימים מצוות סוכה

בעז"ה לא ראיתי את הגרש"ז בפנים, אבל אני לא בטוח שהגרש"ז סובר שהישן אינו מקיים מצוה, אלא כוונתו שהאדם צריך להכניס את עצמו במודע לסוכה ואז הוא מקיים מצוה גם בזמן שהוא ישן. הוא הדין אם הניחו תפילין על אדם ישן, קיים מצוותו? מסתבר שלא. וכן ציצית, אם הניחו על אדם ישן ציצית מסתבר שהוא לא מקי...
על ידי ישא ברכה
ו' ספטמבר 21, 2018 11:12 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שינה בסוכה בארצות אירופה - בירור היסטורי
תגובות: 78
צפיות: 3939

Re: שינה בסוכה בארצות אירופה - בירור היסטורי

בקרו טלה כתב:
ישא ברכה כתב:קראתי דבריו, והם ממש לא משכנעים. הוא מעות את התוס' רי"ד . ... אלו דברי הבל.

תאלמנה שפתי שקר הדוברות על צדיק עתק בגאוה ובוז


אחר שקיימת מצות מחאה כמו שציוונו הבורא ית', כעת אתה מוזמן לבאר את דברי בעל האמונת איתן.

בעקבות הביקורת שלך, אני מעדן את הנוסח החריף שנכתב לעיל.
על ידי ישא ברכה
ה' ספטמבר 20, 2018 9:45 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שינה בסוכה בארצות אירופה - בירור היסטורי
תגובות: 78
צפיות: 3939

Re: שינה בסוכה בארצות אירופה - בירור היסטורי

שהיו מקפידים שיישארו תמיד אנשים בסוכה, ואף היו ישנים שם בלילה, הרי מלבד הטעם של שמירה, היתה לכ"ק א"א ז"ל בזה כוונה נוספת, לישון בסוכה בשליחותו ? ! קראתי דברי בעל האמונת איתן, ועדיין הדבר צ"ב. הוא מפרש את התוס' רי"ד המפורסם על מצוות שבגופו שלא שייך עליהם שליחות באופן תמוה, ל...
על ידי ישא ברכה
ה' ספטמבר 20, 2018 5:56 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: אריכות בתפילת שמונה עשרה. ומנהגי גדולי הדור
תגובות: 22
צפיות: 580

Re: אריכות בתפילת שמונה עשרה. ומנהגי גדולי הדור

כפי העומד בזכרוני בדקתי פעם מהיכן התקבל אצל בני התורה ענין האריכות בתפילה, ונתברר לי כי מרן החזו''א היה מעודדו [והיה מזכיר לדברי חז''ל אודות המאריך בתפלתו], ואיני זוכר המקורות עתה. יהודים בימים נוראים משתדלים להתפלל בכוונה, הרבה אנשים כאשר הם מכוונים - התפילה שלהם איטית יותר, וזהו. עד החזו"א ז...
על ידי ישא ברכה
ה' ספטמבר 20, 2018 5:03 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ויתכסו שקים האדם והבהמה - יונה ג, ח
תגובות: 6
צפיות: 171

ויתכסו שקים האדם והבהמה - יונה ג, ח

מה פשר הדבר? האם מצאנו ציור דומה בתנ"ך? בסוף הספר מובא שאמר הקב"ה ליונה שהוא ריחם על נינוה משום שיש בה הרבה משתי עשרה רבו אדם וכו' ובהמה רבה, ורש"י מפרש שבהמה רבה הכונה על בני אדם שדעתן כבהמה שאינם מכירים מי בראם. וא"כ אולי היה מקום לפרש, שלבשו שקים בני אדם שהם כבהמה. אבל לכאורה ...
על ידי ישא ברכה
ה' ספטמבר 20, 2018 11:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: מה המשטר הכלכלי של התורה?
תגובות: 46
צפיות: 1543

Re: מה המשטר הכלכלי של התורה?

לא קראתי את כל האשכול, וגם את המאמרים המצורפים. אבל אכתוב מעט הרהורים בנושא. יש להבדיל בין חוקי התורה לרצון נותן התורה. על פי חוקי התורה, המשטר הכלכלי אינו סוציאלסטי בכלל, רחוק מזה. מאידך גם אינו קפיטלסטי, כי הוא חסר המון הגיון שמאפיין אותו , למעשה אין לנו משטר כזה. נחלת אבות שאינה נתינת למכירה, מע...
על ידי ישא ברכה
ד' ספטמבר 19, 2018 10:34 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: חלוקת הווידוי
תגובות: 6
צפיות: 475

Re: חלוקת הווידוי

אגב,
סדר ה'על חטא' הוא לפי א"ב, ובאות ס' אומרים: שיח שפתינו/שיקור עין.
ובאמת גם האשמנו וגם העל חטא, זקוקים לפירוש. כי בראיה שיטחית לא ניכר מבנה מסוים, אלו עבירות זוכים לפירוט ואילו עבירות לא, ומה פשר הסדר הלא שיגרתי (חוץ מא"ב).
על ידי ישא ברכה
א' ספטמבר 16, 2018 11:25 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: פרגולה לחניה ולסוכה?
תגובות: 4
צפיות: 153

Re: פרגולה לחניה ולסוכה?

אם הפרגולה מיועדת להועיל בשימוש הקבוע שלה (ככיסוי חלקי וכדו'), א"כ למה שתהיה כשירה בלא שיקבעוה שוב לסוכה?
על ידי ישא ברכה
א' ספטמבר 16, 2018 11:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בגדר שמירה מן הסכנה [גלאי עשן וכדומה]
תגובות: 4
צפיות: 87

Re: בגדר שמירה מן הסכנה [גלאי עשן וכדומה]

בעז"ה כיהודים שיודעים את מי שאמר והיה עולם, הרי כל הנידון הוא רק מצד החיוב המכונה השתדלות. בעבר יצא לי, שחששות (וכן חיסונים וכיוצב"ז) אלו אינם בגדר השתדלות, שהרי הסיכון מצד עצמו הוא נמוך ורוב בני אדם אינם חוששים לו, ובקל ניתן להתחזק באמונה שהכל מהבורא ית' ואין כאן הסתמכות על נס או חריגה מד...
על ידי ישא ברכה
א' ספטמבר 16, 2018 9:26 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: תשובה על דבר שחושב שיחזור
תגובות: 7
צפיות: 133

Re: תשובה על דבר שחושב שיחזור

רמב"ם הלכות תשובה פרק ב כל המתודה בדברים ולא גמר בלבו לעזוב הרי זה דומה לטובל ושרץ בידו שאין הטבילה מועלת לו עד שישליך השרץ, וכן הוא אומר ומודה ועוזב ירוחם וכעין זה כותב ר' יונה. שראשית התשובה של איש כזה - לעזוב את החטא, ורק אחר כך הוידוי והחרטה. אני הייתי מעמיד את השאלה כך: ודאי שזה לא תשובה ...
על ידי ישא ברכה
א' ספטמבר 16, 2018 8:38 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: התחברות לעירוי נוזלים ביוכ"פ כדי להקל על הצום
תגובות: 23
צפיות: 352

Re: התחברות לעירוי נוזלים ביוכ"פ כדי להקל על הצום

למה כ"כ פשוט שאין איסור בעירוי, למ"ד שהאסור ביום הכיפורים הוא הנאת מעיו, ומה לי בא דרך הפה ומה לי בא ישירות לדם. (ואמנם זה לא פחות מאכילה שלא כדרך. אבל הרי ביוה"כ עינוי כתיב, וא"כ יש מקום שאף שלא כדרך אסור). לא מבין את השאלה, איפוא יש הנאת מעיו אם זה דרך הוריד. לכאורה הנאת מעיו ...
על ידי ישא ברכה
א' ספטמבר 16, 2018 7:52 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: התחברות לעירוי נוזלים ביוכ"פ כדי להקל על הצום
תגובות: 23
צפיות: 352

Re: התחברות לעירוי נוזלים ביוכ"פ כדי להקל על הצום

למה כ"כ פשוט שאין איסור בעירוי, למ"ד שהאסור ביום הכיפורים הוא הנאת מעיו, ומה לי בא דרך הפה ומה לי בא ישירות לדם. (ואמנם זה לא פחות מאכילה שלא כדרך. אבל הרי ביוה"כ עינוי כתיב, וא"כ יש מקום שאף שלא כדרך אסור).
על ידי ישא ברכה
ש' ספטמבר 15, 2018 10:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הקלטה ביו"ט ושבת ללא ידיעת החזן
תגובות: 34
צפיות: 557

Re: הקלטה ביו"ט ושבת ללא ידיעת החזן

אף אמנם עצם הענין מגונה מכמה סיבות, מ"מ לכאורה להלכה כשם שדעת הרבה פוסקים מצלמות המצלמות שלא מדעת ורצון המצולם, לא חשיב אפי' מתעסק שאי"ז צורת מלאכה, שהרי האדם מתנהג כהרגלו, ואין בזה איסור כלל, (ויש מקום לחשוב שמלאכת הצילום מיוחסת למניח המצלמה, כשם שאם היה ממשיך לעמוד את המצלמה היה הוא בעל ...
על ידי ישא ברכה
ש' ספטמבר 15, 2018 8:58 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: העושה סינון לאינטרנט האם זה תשובה המעולה
תגובות: 19
צפיות: 475

Re: העושה סינון לאינטרנט האם זה תשובה המעולה

לא הבנתי, אם אין נפק"מ למעשה אזי למה נפק"מ אם חשיב תשובה גמורה או אינה גמורה. ובכלל בדברים שנפשו של אדם מחמדתם לא הבנתי כלל דברי הרמב"ם הלא כל אדם אף שלא חטא מעולם אין יודע תעלומות מעיד עליו שלא יחטא אם כן למה אחר החטא צריך להיות במצב יותר רחוק מלפניו לענ"ד יש נפק"מ, אמנם ל...
על ידי ישא ברכה
ו' ספטמבר 14, 2018 3:02 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ענין לשמוע תרועה תימני והנהגת הגריש"א ז"ל
תגובות: 72
צפיות: 7131

Re: ענין לשמוע תרועה תימני והנהגת הגריש"א ז"ל

בעז"ה ההנחה הפשוטה של כולנו שהחיוב המוטל על האדם הוא לעשות כפי מנהג אבותיו. ולכאורה זה לא פשוט שהרי מכיון שיש שני מנהגים, הלום לכאורה יש שני אפשרויות איך היתה התקיעה שציוה את ה' את בני ישראל, ומפני מה איננו חייבים לעשות מספק כפי שני המנהגים. ולכאורה אין לדרוש מהכתוב אל תיטוש תורת אמך, שהגמ' אינ...
על ידי ישא ברכה
ה' ספטמבר 13, 2018 9:53 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: עצות לשמירה על הד' מינים
תגובות: 11
צפיות: 557

Re: עצות לשמירה על הד' מינים

אני קניתי היום שלושת המינים - איך אוכל לשמור על טריותם עד סוף חג הסוכות? הדסים - כולם טוענים לשמור במקרר. סגורים באריזתם או פתוחים? אתרוג - להשאיר סגור בקופסה או להוציא? אם להשאיר בקופסה שתהיה פתוחה או סגורה? בתוך שקית ניילון או לא? לולב - להשאיר במקום נמוך [ע"ג ארון ח"ו, האוויר החם עולה ...
על ידי ישא ברכה
ה' ספטמבר 13, 2018 8:10 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: העושה סינון לאינטרנט האם זה תשובה המעולה
תגובות: 19
צפיות: 475

Re: העושה סינון לאינטרנט האם זה תשובה המעולה

הרב אוצה"ח לפעמים אדם עושה תשובה בכך שקיבל על עצמו החלטה שלא לעשות את העבירה שוב, ולכן הוא חושב תחבולות למנוע את עצמו ממצבים שבהם הוא חושש שלא יצליח לכבוש את יצרו. אבל התשובה שלו איננה מספיק חזקה להתמודד עם כל פיתויי היצר, ולכן התשובה שלו היא רק בהחלטה שאינו מכניס את עצמו למצבים קשים. לכאורה זה...
על ידי ישא ברכה
ה' ספטמבר 13, 2018 3:04 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: העושה סינון לאינטרנט האם זה תשובה המעולה
תגובות: 19
צפיות: 475

Re: העושה סינון לאינטרנט האם זה תשובה המעולה

להבנתי יש כאן עיקרון אחד. בהשוואה לרמב"ם זה דומה לאדם שנכשל ובא על אשה בעבירה ואינו רוצה עוד לחטוא בחטא זה, ולכן החליט שיותר אינו מתייחד עם אשה זו כי יודע שבעת יחוד לא יוכל לעמוד בעוצמת הפיתוי. לכאורה לפי דברי הרמב"ם זו תשובה ואינה תשובה גמורה. תשובה היא כל צורה של התנתקות מהעבירה, אפילו ב...
על ידי ישא ברכה
ה' ספטמבר 13, 2018 2:19 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: העושה סינון לאינטרנט האם זה תשובה המעולה
תגובות: 19
צפיות: 475

Re: העושה סינון לאינטרנט האם זה תשובה המעולה

בעז"ה כתב הרמב"ם: אי זו היא תשובה גמורה? זה שבא לידו דבר שעבר בו, ואפשר בידו לעשותו, ופירש ולא עשה מפני התשובה, לא מיראה ולא מכשלון כח. כיצד? הרי שבא על אשה בעבירה, ולאחר זמן נתייחד עמה, והוא עומד באהבתו בה ובכח גופו, ובמדינה שעבר בה, ופירש ולא עבר, זהו בעל תשובה גמורה. הוא ששלמה אמר: &quo...
על ידי ישא ברכה
ד' ספטמבר 12, 2018 9:30 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: פוסק הדור מורינו רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל
תגובות: 136
צפיות: 11292

Re: פוסק הדור מורינו רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל

בעז"ה

פעם אבי מורי שאל אותו האם כדאי למלוח את העופות בבית, ענה לו הגרש"ז ודאי שיש ענין אבל אתה תעשה את זה ולא אשתך!
על ידי ישא ברכה
ד' ספטמבר 05, 2018 2:17 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: להורדה - והציל הלחוצים: אלול רגוע יפה ושמח
תגובות: 14
צפיות: 1140

Re: להורדה - והציל הלחוצים: אלול רגוע יפה ושמח

הכל ענין של איזון. הבורא ברא את האדם עם הרבה כוחות נפש, ועם אלו האדם צריך לעבוד את הבורא. הפחד והלחץ יש להם מקום, והם גורם מדרבן וממריץ. הפחד אינו במקום כאשר הוא גורם מכבה במקום מעורר, ומביא לאיבוד עשתונות, דיכאון, וכדו'. לדעתי כותרת האשכול לא מדויקת, אלול בהחלט לא אמור להיות סוכות, יש יראה ויש אהבה...
על ידי ישא ברכה
ג' ספטמבר 04, 2018 10:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משמעות ה"צמצום" על דעת רבותינו
תגובות: 156
צפיות: 11645

Re: משמעות ה"צמצום" על דעת רבותינו

אציין כאן כמה דעות שביכולת הקב"ה ליצור גם סתירת עובדות גמורה (רובם דנים בו בהקשר ישיר לנידון הזה). לשם שבו ואחלמה (לרבי שלמה אלישוב), ספר הדעה חלק א דף נט. פתיחה לספר בית יעקב (להאדמו"ר השני מאיזביצא) דף יג: כתבי חב"ד בהרבה מקומות , ימצאת כל מעיין בחיפוש באוצר החכמה במילים 'נמנע הנמנ...
על ידי ישא ברכה
ה' אוגוסט 30, 2018 7:38 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: קבלת ייסורים בשמחה - האם ממעטת את כפרת העוונות?
תגובות: 14
צפיות: 584

Re: קבלת ייסורים בשמחה - האם ממעטת את כפרת העוונות?

הגדרת היטב את שאלתי, בצורה יוצאת מן הכלל. תודה. קטע אחד מדבריך, לא מובן. אדם לא צריך לדאוג לטיפול הנפשי של עצמו, אלא הוא צריך ללכת בתמימות לפי מה שה' ציוה אותו לעשות וה' יעשה הטוב בעיניו. אם יש מצוה/הנהגה נכונה של קבלת היסורים בשמחה אז האדם צריך להתמקד בחלק שלו, והקב"ה ידאג שהוא יקבל את מה שהו...
על ידי ישא ברכה
ה' אוגוסט 30, 2018 8:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצוה או עבירה שעדיין אינו מבורר כשעושה המעשה
תגובות: 12
צפיות: 408

Re: מצוה או עבירה שעדיין אינו מבורר כשעושה המעשה

עלה ברעיוני שתי דגמאות: א' . קידוש במקום סעודה - דבשעה שמקדש עדיין אינו במקום סעודה אלא כששוב למעשה אוכל סעודתו. ב' . מלאכת בורר - דאופן המותר אינו כ"א כשבפועל אוכלו לאלתר וזה אינו מבורר עד שלמעשה אוכלו. 2) האם ד"ז תלי' בדין ברירה? [לענין בורר לכאו' אין שייכות עי' שו"ת רב פעלים סי' י...
על ידי ישא ברכה
ד' אוגוסט 29, 2018 11:39 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: המלצה לעורך לשוני תורני בעל יכולת כתיבה עשירה ב"לשה"ק" בלבד
תגובות: 49
צפיות: 4636

Re: המלצה לעורך לשוני תורני בעל יכולת כתיבה עשירה ב"לשה"ק" בלבד

אגב הדיון כאן, כללי העריכה בעוז והדר מחייבים כתיבה בלשון הקודש בלבד.
על ידי ישא ברכה
ד' אוגוסט 29, 2018 11:22 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: קבלת ייסורים בשמחה - האם ממעטת את כפרת העוונות?
תגובות: 14
צפיות: 584

Re: קבלת ייסורים בשמחה - האם ממעטת את כפרת העוונות?

בעזרת הבורא שברא את הכל מאין ב"ה א. מסתבר ששמחים ביסורים לא הכונה על אדם שאין לו סבל כלל ביסורים, אדם כזה לכאורה אין סיבה שהקב"ה יעשה לו יסורים, אלא הכונה אדם שמתייסר, ועכ"ז יש לו גם שמחה במקביל מתוך הכרה שהיסורים האלו שהקב"ה מביא לו הם תועלת בשבילו להטיב לו באחריתו, אבל עדיין כו...
על ידי ישא ברכה
ד' אוגוסט 29, 2018 7:25 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: בקשת סליחה (חברי הפורום זה מזה)
תגובות: 87
צפיות: 6252

Re: בקשת סליחה (חברי הפורום זה מזה)

בעזרת הבורא ית'

גם אני מבקש מחילה ממי שציערתי אותו בכל צורה שהיא. ומודיע שאין לי תערומת על אחד מכם.
יתן הבורא ית' שנזכה ויחדש עלינו שנה טובה בכל, ונזכה שיתגלה הבורא במהרה, ומלאה הארץ דעה את ה'.
על ידי ישא ברכה
ד' אוגוסט 29, 2018 2:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצוה או עבירה שעדיין אינו מבורר כשעושה המעשה
תגובות: 12
צפיות: 408

Re: מצוה או עבירה שעדיין אינו מבורר כשעושה המעשה

עלה ברעיוני שתי דגמאות: א' . קידוש במקום סעודה - דבשעה שמקדש עדיין אינו במקום סעודה אלא כששוב למעשה אוכל סעודתו. ב' . מלאכת בורר - דאופן המותר אינו כ"א כשבפועל אוכלו לאלתר וזה אינו מבורר עד שלמעשה אוכלו. 2) האם ד"ז תלי' בדין ברירה? [לענין בורר לכאו' אין שייכות עי' שו"ת רב פעלים סי' י...
על ידי ישא ברכה
ד' אוגוסט 29, 2018 2:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מתי מותר להתדיין בבית משפט?
תגובות: 10
צפיות: 362

Re: מתי מותר להתדיין בבית משפט?

בעז"ה אם זכרוני אינו מטעה אותי, אזי הכללים הם כך. א. לגבי ההליכה לערכאות. באופן כללי אסור לפנות לערכאות קודם בי"ד, וצריך רשות מבי"ד. וא"כ עליך קודם כל לפנות לבי"ד, ובפרט שיתכן מאד שיציית לבי"ד. (נראה מהדברים שאתה מעדיף ללכת לבית משפט משום קלות התביעה, ולכאורה אסור מחמת ...
על ידי ישא ברכה
ג' אוגוסט 28, 2018 10:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ‎⁨הגרח קנייבסקי - נשים חייבות בשנים מקרא ואחד תרגום⁩
תגובות: 25
צפיות: 803

Re: ‎⁨הגרח קנייבסקי - נשים חייבות בשנים מקרא ואחד תרגום⁩

דרך אגב חשבתי כבר מזמן לפתוח תחת אחד האשכולות נושא שנקרא "סתירות בפסקי הגר"ח קניבסקי שליט"א" , תחת ידי מרוכזים בערך שלושים סתירות ברורים כשבכל פעם פסק הפוך לגמרי, ובחלקם ביררתי אצל השואלים וכל אחד מעיד בצורה ברורה שכך ענה לו, ובשנים מהמקרים אף הביאו לפני כת"י שבכל אחד ענה א...
על ידי ישא ברכה
ג' אוגוסט 28, 2018 10:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות על ספר ויואל משה - להאדמו"ר מסאטמאר
תגובות: 84
צפיות: 5181

Re: הערות על ספר ויואל משה - להאדמו"ר מסאטמאר

והיישוב לקושיא מהמשנה הוא שהמשנה עסקה בזמן שישראל על אדמתם והבית על מכונו ואילו ר"י מדבר על זמן הגלות. הרמב"ם לא פוסק להלכה כדברי המשנה הזו? הרמב"ם והשו"ע פוסקין את המשנה הזו להלכה. כך שזה מופקע לגמרי לומר שהיא נאמרה בזמן הבית. (גם נראה לי דחוק שרבי יסתום משנה, והיא דוקא לזמן הב...
על ידי ישא ברכה
ג' אוגוסט 28, 2018 2:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משמעות ה"צמצום" על דעת רבותינו
תגובות: 156
צפיות: 11645

Re: משמעות ה"צמצום" על דעת רבותינו

הרב ישא ברכה היקר את ליבת הדיון פחות או יותר מיצינו. ורק אכתוב בקצרה את שני הצדדים (אני מקוה שבצורה אובייקטיבית). לטענתך, לומר שני דברים סותרים זה לא כשל לוגי אלא פשוט לא יכול להיות, ולא נחלקו שאין זה בחוק הבורא, והיות ואין עוד מלבדו כפשוטו חייב להגיע בסופו של דבר לסתירת עובדות מסוימת, אז... אני יו...
על ידי ישא ברכה
ב' אוגוסט 27, 2018 10:32 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1319
צפיות: 142742

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

בעז"ה אין ספק שהקישוטים הם מצד ואנווהו, אלא הגר"ש רצה להוסיף ככל האפשר את העובדה שכעת זה מקום דירתו, וגם ע"י הקישוטים שיהיו בדרך של קישוט דירה ולא כמו שמקשטים מקום שאינו מקום דיורים. וכן לא רצה לנהוג בתשמישי הסוכה שמעידים על תשמישי ארעי (דוגמא שמורדים מיטה מתקפלת וכדו', כי רצה שתשמישי...
על ידי ישא ברכה
ב' אוגוסט 27, 2018 10:00 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משמעות ה"צמצום" על דעת רבותינו
תגובות: 156
צפיות: 11645

Re: משמעות ה"צמצום" על דעת רבותינו

הרב ישא ברכה היקר, איני חושב שדשנו שוב ושוב באותם דברים. להיפך, הנידון ביננו נתברר מתגובה לתגובה. וגם על תגובה זו אני רואה לנכון להגיב, משום שעדיין יש מה לחדד. אתה טוען בעצם מספר טענות השלובות זו בזו, וניכר שזו דרך חשיבה שהשקעת בה הרבה זמן, וכעת הכל מאוחד אצלך למין טיעון אחד. ואני אפריד את הדברים. ...
על ידי ישא ברכה
ב' אוגוסט 27, 2018 7:37 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: פגיעה שחלפה עם הזמן
תגובות: 23
צפיות: 830

Re: פגיעה שחלפה עם הזמן

אני התכונתי לשאול על אופן שאפילו אם יזכירו לו את הסיפור הוא יבטל את הדבר, ותגובתו תהיה ששכח ולא איכפת לו ממה שהיה. כתבו כאן שזה לא שכיח, אבל דוקא לדעתי זה מצוי. כשאני חושב על עצמי האם יש לי קפידא על אדם כל שהוא? עכשיו לא. האם בשנות חיי פגעו בי בצורות שונות? כן, אבל ב"ה גם כשאני מצייר לעצמי כל מ...
על ידי ישא ברכה
א' אוגוסט 26, 2018 11:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משמעות ה"צמצום" על דעת רבותינו
תגובות: 156
צפיות: 11645

Re: משמעות ה"צמצום" על דעת רבותינו

בעזרת הבורא ית' קצת מסגנון הרמח"ל בענינים אלו, מאמר החכמה לרמח"ל 'קבלה נאמנה ביד חכמי ישראל, שכיון שרצה האדון, ברוך הוא, לברוא נבראים, האיר מאור כבודו בדרך ידוע לפניו, יתברך, ומאותו הגילוי וההארה הוליד כל ההויות והמציאויות שגזר להמציא, הן וכל חוקותיהן, כללותיהן ופרטותיהן, פירוש - שהנה ברצו...
על ידי ישא ברכה
א' אוגוסט 26, 2018 8:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משמעות ה"צמצום" על דעת רבותינו
תגובות: 156
צפיות: 11645

Re: משמעות ה"צמצום" על דעת רבותינו

אם כך עיקר כוונתך לומר שהעולם אין לו קיום ללא הבורא. אני לא רוצה להכנס לדיון כאן אבל ברור שיש ויכוח בין העמדות. והויכוח אינו על השאלה האם לעולם יש קיום בלא הבורא אלא על האמירות כדוגמת מה שהזכיר הרב ברי ושמא ובעיקר על ההשלכות הרוחניות המעשיות של התפיסה הזאת. כך שאיני מבין למה אינך מבין על מה הם מתוו...
על ידי ישא ברכה
א' אוגוסט 26, 2018 8:15 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: איך להודות על הרע?
תגובות: 28
צפיות: 4089

Re: איך להודות על הרע?

מענה איש כתב:אפשר שיש לזה מקורות גם משאינם בני ברית מתורות שונות של חכמי האומות התאוריה גורסת ככה העולם כולו מלא באנרגיה חיובית שמגיע עד אליך ונעצרת בגלל שאתה באנרגיה שלילית ברגע שאתה מדבר בצורה חיובית אז ממילא האנרגיה החיובית שבעולם מתפשטת אליך.
כשזה מגיע ליהדות התאוריה עוברת המרה ודו''ק


אולי תסביר קצת יותר.
על ידי ישא ברכה
א' אוגוסט 26, 2018 7:44 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: פגיעה שחלפה עם הזמן
תגובות: 23
צפיות: 830

Re: פגיעה שחלפה עם הזמן

לדעתי פגיעות קלות רוב בני אדם שוכחים ואין להם קפידא לאחר זמן, כמובן שבכל ספק יש ללכת לחומרא.
על ידי ישא ברכה
א' אוגוסט 26, 2018 7:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: משמעות ה"צמצום" על דעת רבותינו
תגובות: 156
צפיות: 11645

Re: משמעות ה"צמצום" על דעת רבותינו

אני מבין למה חשוב להגיד שהעולם נברא יש מאין ולא יש מיש. כי אם הוא לא נברא מאין זה אומר שהיש שממנו הוא נברא היה קדום ואם כך הבורא אינו סיבתו. (יש בזה טיעונים פילוסופיים בראשונים אבל זו ההבנה הפשוטה שמבין כל אדם). אבל מה מחייב להגיד שבכל רגע ורגע העולם נברא מחדש יש מאין? וגם מה המשמעות של זה יותר מאש...

עבור לחיפוש מתקדם