מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 29 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי בן סופרים
ד' אוקטובר 28, 2020 12:11 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: רבי שמואל שטראשון - הרש"ש
תגובות: 104
צפיות: 23782

Re: האשל הגדול ר' שמואל שטארשון מווילנא ותורתו

נוטר הכרמים כתב: ביבמות ה,ב ד"ה גמ' ממילה הביא קושיא מספר אוי"ק פ' לך שהקשה על דברי הגמ' שם שמילה ישנה לפני הדיבור שהרי איתא לקמן עא,ב דלא ניתנה פריעה לאברהם אבינו. באיזה ספר מדובר? אני מרשה לעצמי לשער שהוא ראשי תיבות "אור יקר", והחכמים יבדקו. מן הסתם הכונה לספר אור יקרות ולוית ...
על ידי בן סופרים
ד' אוקטובר 28, 2020 12:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קטע מביאור הגר"א המובא ברש"ש וליתא קמן בשו"ע?
תגובות: 6
צפיות: 328

Re: רבי שמואל שטראשון - הרש"ש

מצאתי בימים אלו דבר פלא שהרש"ש בפ"ד דחלה מעתיק ס"ק שלם מביאור הגר"א על שו"ע שכ"ד ס"ק יג ותמה עליו שסתר את משנתו בשנות אליהו, והנה קטע זה לא נמצא לפנינו בשו"ע כלל? האם יש למישהו הסבר על תופעה מוזרה זו? ב] מן הראוי היה לפרסם זאת למהדירי שולחן ערוך שיראו מקום לרש...
על ידי בן סופרים
ב' אוקטובר 05, 2020 10:37 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: ◆ שאלות והערות קצרות בעניני סוכות ושמנ"ע ◆
תגובות: 53
צפיות: 9582

Re: Re:חציו בסוכה אחת וחציו בסוכה שניה

רון כתב:מה הדין באדם שישב חציו בסוכה אחת,
וחציו בסוכה צמודה ללא הפסק כלל,
האם יוצא ידי חובה?

יש בידי שמועה משם מרן הגריש"א בזה
אך איני מחלק מתנות סתם,
מה דעת החו"ר דכאן שליט"א??????????????

עין מוריה אלול תש"פ [האחרון] מה שכתב והביא הגה"ג רבי אתמר גרבוז שליט"א בזה
על ידי בן סופרים
א' אוקטובר 04, 2020 10:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: ראשון לחשבון עוונות?
תגובות: 13
צפיות: 1821

Re: ראשון לחשבון עוונות?

יעוין בביאור הגר"א דביאר ראשון לחשבון עוונות משום דממשיך כפרת יוהכ"פ בימים אלו, וצ"ב אם א"ש עם המדרש דעסוקים במצוות, עכ"פ לדבריו מיושב הקושיא מבבא בן בוטא דשמא כפרה זו אינה פוטרת את בית הספק. ועוד יש ליישב דיש הרבה שנים ששבת בניתיים והרי אז אינם עסוקים במצוות, [ולהגר"א ...
על ידי בן סופרים
ו' אוקטובר 02, 2020 1:26 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: חידוש הגרי"ז בענין עליה לרגל לדעת הירושלמי
תגובות: 4
צפיות: 243

Re: חידוש הגרי"ז בענין עליה לרגל לדעת הירושלמי

בפרשת הקהל נאמר בבוא כל ישראל ליראות, ומשם לומדים כמה דינים מהקהל לראיה, וזהו המקור המחודש למי שאינו חייב בראית פנים מצד הקרבן דאכתי מחוייב לראות מפרשת ההיקש של הקהל לראי'.
על ידי בן סופרים
ג' יולי 07, 2020 10:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הר''מ במז''ל - ללשונו של הר''ן
תגובות: 12
צפיות: 885

Re: הר''מ במז''ל - ללשונו של הר''ן

שמעתי פעם כי 'מיימון' שמו של אביו של הרמב"ם תרגומו 'מזל' על כן כינהו הר"ן בשם זה.
על ידי בן סופרים
ו' יוני 05, 2020 1:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה שילוח הקן מנוי ביד החזקה בכלל שחיטה?
תגובות: 9
צפיות: 916

Re: למה שילוח הקן מנוי ביד החזקה בכלל שחיטה?

לשון הרמב"ם פי"ג ז לא אסרה תורה אלא לצוד אותה והיא אינה יכולה לפרוח בשביל הבנים שהיא מרחפת עליהן שלא ילקחו. הרי שיסוד האיסור הוא הצידה וההשתלטות על האם , וניצול רחמיה על בנה, ואולי א"כ יש בכאן הגבלה בכל היתר השחיטה שנתן ה' לאדם שליטה על בעלי החיים, דכשם שציותה עליו אחר הצידה בכיסוי הד...
על ידי בן סופרים
ב' מאי 18, 2020 10:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחיקת חדו"ת שאינם אמיתיים
תגובות: 34
צפיות: 2900

Re: מחיקת חדו"ת שאינם אמיתיים

מית"נ וכן הנ"ל. לשון המ"ב סימן ר"מ ס"ק כט - כיון שלבסוף התירו האמוראים לכתוב משום עת לעשות לה' הוו להו כשאר ספרי הקודש וממילא היום הוא הדין כל הספרים, הן בכתיבה או בדפוס, יש בהן קדושה נמצינו איפוא כי כל דברי תורה כתובים, גם אם לכותב נראה שאין בהם צורך של עת לעשות לה', אבל ה...
על ידי בן סופרים
א' מאי 17, 2020 2:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מעיינות המת - טמאים?
תגובות: 5
צפיות: 641

Re: מעיינות המת - טמאים?

שמא כל מה שנאמר בגמ' חולין - שלא נעלמה ממני, לא נאמר אלא בדמעת אינו וחלב אשה - כפירוש רש"י שם, שאינם משקים מדאורייתא ואינם נעשים אב הטומאה לעולם, אולם שמא רוקו ומי רגליו וכו' שהם משקין מדאורייתא ונעשים אב הטומאה, מטמאים גם מת? מנין לנו שלא? לשון הרמב"ם פ"א ט"ו ואחז זב וא' נדה וי...
על ידי בן סופרים
א' מאי 17, 2020 2:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חזרת שדות ביובל - מתי?
תגובות: 1
צפיות: 331

Re: חזרת שדות ביובל - מתי?

אין כוונת המאירי דמשמט רק בסופו, אלא גם בסופו היינו למי שמכר בשנת היובל עצמה ורק לדעת שמואל שהמוכר בשנת היובל עצמה מכורה ויוצאה, דהיינו יוצאה בסוף יובל. ואמנם כל הראשונים שלא אמרו נפק"מ זו בפלוגתת רב ושמואל בערכין מוכח דלא ס"ל כן אלא יוצאה מיד ברגע המכירה במצע שביעית, אמנם דעה מחודשת זו דה...
על ידי בן סופרים
א' מאי 17, 2020 9:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: מעיינות המת - טמאים?
תגובות: 5
צפיות: 641

Re: מעיינות המת - טמאים?

פשוט בכל מקום כי מעיינות הזב רוקו ושכבת זרעו וכו' התייחדו לזב וחביריו, אולם זה רק לענין היותם אב הטומאה כמשכבו, אך להיותם בגדר טומאת משקים [ראשון לטומאה] הנטמאים שלא לרצון מבואר ברמב"ם דהם טמאים בשאר הטמאים, מלבד חלב האשה ודם מגפתו דרק לזב וחביריו שם משקים עלייהו. ועין חולין פב:
על ידי בן סופרים
ג' אפריל 21, 2020 8:40 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: תספורת ביום שישי ראש חודש אייר
תגובות: 28
צפיות: 2015

Re: שאלות הלכתיות קצרות בעקבות הקורונה

האם יש היתר מיוחד השנה שלא יכלו להסתפר בערב החג כדבעי, להסתפר ביום חמישי או שישי להמקפידים בצואת ר"י החסיד. שכן המ"ב שהתיר ערב שבת וראש חודש דיבר ע"כ רק למי שאינו מקפיד.
על ידי בן סופרים
ב' אפריל 13, 2020 3:12 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת פרק שני
תגובות: 9
צפיות: 1599

Re: מסכת שבת פרק שני

דף לד רש"י כתב כי ההיתר לעשר דמאי בבין השמשות דלא נראה כמתקן מנא מאחר ורוב עמי הארץ מעשרים לכאורה הכוונה דחכמים אל הגדירו הדבר כטבל הטעון תיקון אלא חיוב לעשר, אולם לפי"ז קשה מ"ט אסור לעשר את הדמאי בשבת? ולולי דברי רש"י היה מקום לומר דההיתר לעשר בבין השמשות הוא משום ספק ספיקא רחו...
על ידי בן סופרים
ו' אפריל 10, 2020 5:58 pm
פורום: מנע מגיפה מנחלתך - הקורונה והשלכותיה
נושא: מחשבות בעקבות המצב
תגובות: 206
צפיות: 23766

גירוש הפלאפונים מבית מקדש מעט - במקומינו

מה דעת רבני וחכמי הפורום, כשחולים רבים משומרי התורה וחרדים לדבר ה' נגפו במגיפה זועקים לרפואה וישועה, כשבתי הכנסת חשיכות ובוכות מאין יושב, ובתחושת גירוש מבתי כנסיות ובתי מדרשות ובעיקר לאור פרצת הפלאפונים המצלצלים בשעת תפילה ובסדרי הלימוד והידבור בהם - שכל קהילה וקהילה תקבל על עצמה בכתיבה וחתימה חק בל...
על ידי בן סופרים
ב' אפריל 06, 2020 11:35 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 288
צפיות: 26324

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י ועוד

ב' הערות הלכתיות סביב הדף היומי

מדוע לא מצינו להחמיר כשיטתו של רש"י שלא להדליק נרות שבת בפתילת צמר גפן?

מדוע לא מצינו להחמיר בנר חנוכה שיצטרך להבהב הנר קודם? ושאם לא כן צריך שלא יסלק ידו קודם שיתפס האור ברוב הפילה היוצאת מן השמן חומרא דלא מצינו נוהגים אותה.
על ידי בן סופרים
ב' אפריל 06, 2020 11:26 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י
תגובות: 288
צפיות: 26324

Re: מסכת שבת - דיוקים בלשון רש"י

כח: נראה בשיטת רש"י חידוש גדול מאד [ועין רשב"א] כי הרצועות של תפילין עצמם הקשורות בצורת ד' וי' אין בהן דין תורת ה' [להיותו מן המותר שבפיך] רק לבתים עצמם יש להם קדושת תורה מכוחן וצריך להבין פשר ועומק הדברים ואולי גם הדיו של ספר תורה כל קדושתם מכח היותו כתב כתוב על קלף אבל אין בו עצמו דין תו...
על ידי בן סופרים
ב' אפריל 06, 2020 11:05 am
פורום: פסח
נושא: הלל בליל פסח שלא בבית הכנסת
תגובות: 49
צפיות: 5544

Re: הלל בליל פסח שלא בבית הכנסת

האם אומרים הלל של ביהכ"נ בליל פסח במנינים שבחניות מרפסות וכדו'? לשונות הרבה מן הראשונים מוכיחות שהתקנה היתה על בית הכנסת דוקא [כמובן כהשיטות שביחיד אינו אומר] וטעמו לכאורה כי הוא מקום ההתכנסות הקבועה ויש בו הפרסומא ניסא כמו שדימהו הגר"א להלכות הדלקת נר חנוכה אך יש ליתן טעם חדש לפי המבואר ...
על ידי בן סופרים
א' אפריל 05, 2020 9:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלות הלכתיות קצרות בעקבות הקורונה
תגובות: 319
צפיות: 42129

Re: שאלות הלכתיות קצרות בעקבות הקורונה

יש לעיין אם לומר במניני המרפסות הלל בברכה אחרי מעריב או שמא נתקן רק בבית הכנסת לא במנינים הביתיים והמרפסתיים?
על ידי בן סופרים
ה' דצמבר 24, 2015 8:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11999
צפיות: 2016302

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אם אפשר לשגביני חינם מאוצר המחונן
ספר תפארת תורה עה"ת להרב פינקוס ז"ל
תודה מראש לבעל החסד יבורך בשמו הטוב
ב"ס
על ידי בן סופרים
ה' יולי 30, 2015 2:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פרוזבול
תגובות: 12
צפיות: 2120

Re: פרוזבול

בדבר השאלה האם יש פסול קרובים בדיינים בדין פרוזבול?
עין שכ"כ עמוד עב מה שהביא ד' התומים המסופק בזה ועד ראשונים ואחרו'
על ידי בן סופרים
ב' יולי 20, 2015 2:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תש"ח תבוא הגאולה
תגובות: 32
צפיות: 5080

Re: תש"ח תבוא הגאולה

מי יודע פשר דבר בקיצו שקיוה ורמז לנו מרנא החת"ס בהלכות שמיטת כספים?
על ידי בן סופרים
ש' יולי 04, 2015 11:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב עבד עברי במצוות
תגובות: 22
צפיות: 4326

Re: חיוב עבד עברי במצוות

צדקו דבריך לכאורה. ואמנם סבור הייתי לומר לרגל ההפתעה הגדולה בד' השבט מוסר, כי לשון הרמב"ן אף ע"ע קאי על מה שכתב קודם לכן לדמות ל'קנין אישות' המחייב גט שחרור, על זה אמר דאף ע"ע כן יש בו קנין איסור זה, אולם לאחר העיון שוב בלשונו נראה יותר כדבריך. ואולם לקושטא דמלתא למדנו מד' הרמב"ן...
על ידי בן סופרים
ו' יולי 03, 2015 5:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב עבד עברי במצוות
תגובות: 22
צפיות: 4326

Re: חיוב עבד עברי במצוות

הרמב"ן כשהוא מבאר קנין איסור מהו, כותב וז"ל ואחד קנין איסור שהוא 'אוסרו בבת ישראל ופוטרו ממקצת מצות' וכו' והרי פשוט וברור דדיבר על עבד עברי, דעבר כנעני לא נפטר משום מצוה רק מתחייב. ואולם באמת הדברים מחודשים עד למאד, מנין לנו מקור לאיסור בבת ישראל [אדרבה רק ביש לו אשה ובנים רבו מוסר לו וכו'...
על ידי בן סופרים
ו' יולי 03, 2015 4:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב עבד עברי במצוות
תגובות: 22
צפיות: 4326

Re: חיוב עבד עברי במצוות

בראשונים שלפנינו כתוב רק לאסרו בבת ישראל ולפוטרו בקצת מצוות ולא עם התוספת שאינו חייב בהם אלא כנשים.
על ידי בן סופרים
ו' יולי 03, 2015 3:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב עבד עברי במצוות
תגובות: 22
צפיות: 4326

Re: חיוב עבד עברי במצוות

מקנין איסור ועד להיות כאשה הפטורה ממצות עשה שהזמן גרמא, המרחק רב, לא נראה לענ"ד שניתן ליישב תמיהה זו אלא ע"ד הסוד או טעות סופר, עין זוהר ענין שש שנים דוכרא וכו' ולמה א"כ להעלות תמיהות שכאלו?
על ידי בן סופרים
ג' יוני 30, 2015 11:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11999
צפיות: 2016302

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

רוב תודות לאמרתי אחכמה, אך מה אעשה ..והיא ממני רחוקה,
הלינק מביא אותי לאתר חסום, האם יש אפשרות אחרת להוריד?
על ידי בן סופרים
ג' יוני 30, 2015 2:29 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11999
צפיות: 2016302

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

נפשי עדין בשאלתי ובבקשתי לספר שמיטת כספים כהלכתה של הרב שטרן שליט"א

ושוב תודה
על ידי בן סופרים
ג' יוני 30, 2015 2:19 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 11999
צפיות: 2016302

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אם אפשר להוריד לי ספר שמיטת כספים כהלכתה של הרב שטרן ?

בתודה עמוקה
על ידי בן סופרים
ד' יוני 10, 2015 1:16 am
פורום: משפחות סופרים וימות עולם
נושא: משפחת עהרנפלד - חתן החתם סופר
תגובות: 13
צפיות: 5125

Re: משפחת עהרנפלד - חתן החתם סופר

חתנים נוספים לר' עקיבא עהרנפעלד הג"ר מרדכי קנר רב בטורונטו בעמח"ס שושנת ישראל הג"ר מרדכי רוטנבערג מו"צ אנטוורפן הג"ר יצחק מילר ר"כ טהרות וחבר הנהלת שומרי החומות הג"ר בנימין פאלער ראש ישיבת באר מים חיים חתן נוסף להגר"ש עהרנפעלד אב"ד מט"ד בן נוסף להג&q...

עבור לחיפוש מתקדם