החיפוש הניב 186 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי טוב וחסד
ד' דצמבר 12, 2018 5:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תנאי לגילוי אליהו: לא להיות קפדן - אבל אליהו בעצמו קפדן היה?
תגובות: 2
צפיות: 55

תנאי לגילוי אליהו: לא להיות קפדן - אבל אליהו בעצמו קפדן היה?

"אמר אבא אליהו זכור לטוב: לעולם אין התורה מתפרשת, אלא ממי שאינו קפדן, ואף אני איני נגלה אלא למי שאינו קפדן; אשרי מי שפגע בו, ומי שישב עמו, שמובטח לו שהוא בן העולם הבא" (מסכת כלה רבתי פרק ד הלכה לא). פלא הוא הרי אליהו הנביא קפדן היה כעדותו של רבי יוסי בציפורי: "אבא אליהו קפדן היה"...
על ידי טוב וחסד
ג' דצמבר 11, 2018 10:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: "משמת ראב"ע פסק העושר מן החכמים" - כיצד ניתן לומר זאת?
תגובות: 6
צפיות: 94

Re: "משמת ראב"ע פסק העושר מן החכמים" - כיצד ניתן לומר זאת?

תודה רבה לכל המגיבים החכמים והמחכימים
על ידי טוב וחסד
ב' דצמבר 10, 2018 7:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "משמת ראב"ע פסק העושר מן החכמים" - כיצד ניתן לומר זאת?
תגובות: 6
צפיות: 94

"משמת ראב"ע פסק העושר מן החכמים" - כיצד ניתן לומר זאת?

זהו גרסת הירושלמי במסכת סוטה (פרק ט הלכה טז). כיצד הדברים מסתדרים עם מציאות בדיוק הפוכה מזו! חז"ל מעידים על "רבינו הקדוש" - רבי שהיה סוף דורות התנאים, שנודע בעושרו הרב, עד ש"מימות משה ועד רבי לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד" (גיטין דף נט, ע"א). ועל שומר הסוסים של בית רבי...
על ידי טוב וחסד
ה' נובמבר 29, 2018 4:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כמה בעלי רוח הקודש היו אצל חז"ל הקדושים?
תגובות: 14
צפיות: 346

Re: כמה בעלי רוח הקודש היו אצל חז"ל הקדושים?

עדיאל ברויאר כתב:לאחרונה כתב הרב משה צוריאל מאמר בנושא, פורסם בגליון המעין האחרון, אאל"ט. הוא טוען שרק אחדים מהם זכו לכך.

יישר כח
על ידי טוב וחסד
ה' נובמבר 29, 2018 11:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: בבא בתרא עג: - איך אפשר לזהות אדם שנולד משידה?
תגובות: 10
צפיות: 306

Re: בבא בתרא עג: - איך אפשר לזהות אדם שנולד משידה?

הערה על דברי הרשב"ם הנ"ל, יותר קל להבין שאשה נבעלה לשד, וילדה כדרך העולם. שעל זה ישנו דיון גדול בפוסקים כמובא בספר "ענף עץ אבות" (עמוד פח) למרן הגר"ע יוסף זצ"ל שהביא כדרכו בקודש למעלה מ-20 פוסקים, שדנים בדין אשת איש שנבעלה לשד, האם אסורה על בעלה או לא. אך אדם שבא על שיד...
על ידי טוב וחסד
ה' נובמבר 29, 2018 11:22 am
פורום: בית המדרש
נושא: כמה בעלי רוח הקודש היו אצל חז"ל הקדושים?
תגובות: 14
צפיות: 346

כמה בעלי רוח הקודש היו אצל חז"ל הקדושים?

בסוטה מח ע"ב. תנו רבנן "משמתו חגי זכריה ומלאכי - נסתלקה רוח הקדש מישראל". עם זאת רבן גמליאל היה לו רוה"ק (ערובין סד, ע"ב), על רשב"י נאמר שהיה צופה ברוה"ק (ירושלמי שביעית פ"ט ה"א), והיו כאלה שראויים - אך הדור לא היה ראוי (סנהדרין דף יא, ע"א). רשב"...
על ידי טוב וחסד
ד' נובמבר 28, 2018 6:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בבא בתרא עג: - איך אפשר לזהות אדם שנולד משידה?
תגובות: 10
צפיות: 306

בבא בתרא עג: - איך אפשר לזהות אדם שנולד משידה?

רשב"ם במסכת בבא בתרא (דף עג ע"ב ד"ה: ה"ג) הביא מעשה על אדם שבא על השידה והוליד שד - "שהיה אותו שד מאדם הבא על השידה והיה דר בין האנשים". איפה היא ילדה את אותו שידון, האם הוא אכן הסתובב בין בני אדם?
על ידי טוב וחסד
ש' נובמבר 24, 2018 10:15 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: גיטין מה. - בנתיה דרב נחמן בחשן קדרא - בכשפים
תגובות: 4
צפיות: 255

גיטין מה. - בנתיה דרב נחמן בחשן קדרא - בכשפים

בגיטין מה ע"א מסופר, על בנותיו של רב נחמן שבחשו בקדרה רותחת בידיהן, והרואה סובר שאין האור שולטת בהן שצדקניות הן והיה הדבר קשה לרב עיליש שהרי כתוב: (קהלת ז כח) 'אדם אחד מאלף מצאתי ואשה בכל אלה לא מצאתי' והנה בנותיו של רב נחמן - יש להן יכולות פלאיות. בהמשך רב עיליש מגיע למסקנה: הבנות היו בוחשות ב...
על ידי טוב וחסד
ו' נובמבר 23, 2018 9:02 am
פורום: בית התלמוד
נושא: גיטין מז. - מתי ריש לקיש מכר את עצמו לאוכלי האדם??
תגובות: 1
צפיות: 145

גיטין מז. - מתי ריש לקיש מכר את עצמו לאוכלי האדם??

במסכת גיטין (דף מז, ע"א) מסופר מעשה פלאי ביותר! אודות אחד מגדול האמוראים ריש לקיש, שמכר את עצמו ל'לודאים' - אומה שאוכלים בני אדם. רש"י. ע"ש. תוספות שם ביארו שמעשה זה, צריך לומר שהתרחש בתחילת דרכו של ריש לקיש בעת שהיה ליסטים. אך לאחר שחזר בתשובה בודאי שלא יעלה על הדעת שהיה מזלזל בעצמו ...
על ידי טוב וחסד
ג' נובמבר 20, 2018 10:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה פורסם שמו של התנא שהטיל אימה יתרה בביתו?
תגובות: 2
צפיות: 167

למה פורסם שמו של התנא שהטיל אימה יתרה בביתו?

פעמים רבות חז"ל מסתירים שמות חכמים, כגון: "אמר ליה ההוא מרבנן לרב ביבי בר אביי" (ברכות דף ו, ע"ב) ועוד רבות פעמים. ואילו על מקרה חמור שחז"ל מתריעים על כך (גיטין דף ז, ע"א): "לעולם אל יטיל אדם אימה יתירה בתוך ביתו, שהרי אדם גדול הטיל אימה יתירה בתוך ביתו והאכילוהו ד...
על ידי טוב וחסד
ג' נובמבר 20, 2018 7:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: היכן כל אותן אלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו?
תגובות: 3
צפיות: 187

היכן כל אותן אלפים ורבבות שאברהם ושרה גיירו?

על דברי הפסוק (בראשית יב, ה): "וַיִּקַּח אַבְרָם אֶת שָׂרַי אִשְׁתּוֹ... וְאֶת הַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר עָשׂוּ בְחָרָן", מפרש רש"י: "אשר עשו בחרן - שהכניסן תחת כנפי השכינה, אברהם מגייר את האנשים, ושרה מגיירת הנשים". ובמדרש (ב"ר פרשה לט סימן כא): "ואת הנפש - אלו הגרים שהכני...
על ידי טוב וחסד
א' נובמבר 18, 2018 1:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לאן נעלמו כל אותן ה"תילין תילין של הלכות" שדרש רבי עקיבא?
תגובות: 20
צפיות: 539

לאן נעלמו כל אותן ה"תילין תילין של הלכות" שדרש רבי עקיבא?

במנחות (דף כט, ע"ב) מסופר: "בשעה שעלה משה למרום, מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות, אמר לפניו: רבש"ע, מי מעכב על ידך? אמר לו: אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות". איך זה שלא נמצא זכר לכך בתלמוד בבלי ו...
על ידי טוב וחסד
א' נובמבר 18, 2018 1:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה ב'הדרן' אומרים "בר פפא" ולא בר "רב" פפא?
תגובות: 3
צפיות: 164

למה ב'הדרן' אומרים "בר פפא" ולא בר "רב" פפא?

בספר כפתור ופרח (פרק מד): "אמרו ליה לרב פפא מה שמך? א"ל רב פפא. אמרו ליה והא כתיב (משלי כז, ב) יהללך זר ולא פיך, אמרו אם אין זר פיך". אם רב פפא הקפיד על כך, מדוע נחקק בסיום, פפא ללא תואר "רב" - חנינא בר פפא, רמי בר פפא, נחמן בר פפא, אחאי בר פפא...?!
על ידי טוב וחסד
א' נובמבר 04, 2018 10:39 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: כתובות סב: - כי מטא למיכתב כתובה נח נפשה דרביתא
תגובות: 6
צפיות: 342

Re: כתובות סב: - כי מטא למיכתב כתובה נח נפשה דרביתא

אהרן תאומים כתב:מאמר שכתבתי ע"פ רש"י בסוטה ב ע"א , ומקבל חיזוק בדברי רש"י אלו

מתוק מדבש
על ידי טוב וחסד
א' נובמבר 04, 2018 10:25 am
פורום: בית התלמוד
נושא: כתובות סב: - כי מטא למיכתב כתובה נח נפשה דרביתא
תגובות: 6
צפיות: 342

כתובות סב: - כי מטא למיכתב כתובה נח נפשה דרביתא

בכתובות (דף סב, ע"ב) מסופר סיפור מרטיט: "רבי איעסק ליה לבריה בי רבי חייא, כי מטא למיכתב כתובה נח נפשה דרביתא. אמר רבי: ח"ו פסולא איכא? יתיבו ועיינו במשפחות, רבי אתי משפטיה בן אביטל, ורבי חייא אתי משמעי אחי דוד". ומכאן השאלה מה אשמה בתו של רבי חייא בשידוך הזה למה היא הוצרכה למות?!...
על ידי טוב וחסד
ה' נובמבר 01, 2018 3:40 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות כט. אל תאמין בעצמך - שהרי יוחנן כה"ג, מה עם אלישע בן אבויה
תגובות: 6
צפיות: 542

ברכות כט. אל תאמין בעצמך - שהרי יוחנן כה"ג, מה עם אלישע בן אבויה

דברי הגמרא: "אל תאמין בעצמך עד יום מותך, שהרי יוחנן כהן גדול שמש בכהונה גדולה שמנים שנה ולבסוף נעשה צדוקי", למה הגמרא לא מזכירה גם את התנא רבו של ר"מ אחר כדוגמא?
על ידי טוב וחסד
ה' נובמבר 01, 2018 10:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה רבי יוחנן כהן גדול לא שמע בת קול: אין לך חלק לעולם הבא?!!
תגובות: 25
צפיות: 985

Re: למה רבי יוחנן כהן גדול לא שמע בת קול: אין לך חלק לעולם הבא?!!

[/quote]ולשאלת פותח האשכול - מי גילך רז זה שבשעה שנעשה יוחנן כ"ג צדוקי לא יצאה בת קול?[/quote]

חז"ל הקדושים בעצמם, שפרסמו את דבר הבת קול לאלישע, לא פרסמו שום כלום אודות יוחנן כה"ג
על ידי טוב וחסד
ד' אוקטובר 31, 2018 9:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה רבי יוחנן כהן גדול לא שמע בת קול: אין לך חלק לעולם הבא?!!
תגובות: 25
צפיות: 985

למה רבי יוחנן כהן גדול לא שמע בת קול: אין לך חלק לעולם הבא?!!

על רבו של רבי מאיר המכונה "אחר" -אלישע בן אבויה, מסופר בחגיגה (דף טו, ע"א): "יצתה בת קול ואמרה שובו בנים שובבים - חוץ מאחר", אמר לעצמו אם כך - אצא ואהנה בעולם הזה. "נפק אחר לתרבות רעה". בהמשך מסופר שלאחר פטירתו אמרו בשמים שלא מגיע לו עוה"ב... בשונה מאלישע, במס...
על ידי טוב וחסד
ב' אוקטובר 29, 2018 7:14 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: יבמות קו. - יהיב בהו עיניה ושכיבן
תגובות: 7
צפיות: 476

Re: יבמות קו. - יהיב בהו עיניה ושכיבן

נשמח באם תוכל להביא תצלום מכך
על ידי טוב וחסד
ב' אוקטובר 29, 2018 9:49 am
פורום: בית התלמוד
נושא: יבמות קו. - יהיב בהו עיניה ושכיבן
תגובות: 7
צפיות: 476

יבמות קו. - יהיב בהו עיניה ושכיבן

גמרא פלאית וקשה כברזל!! ביבמות (דף קו, ע"א) שם מסופר סיפור מרטיט: "אמר ליה [אביי לרב פפא]: אבוך היכא? א"ל: במתא, אימך היכא? א"ל: במתא - יהיב בהו עיניה ושכיבן". רש"י שם: "אבוך היכא - כלומר כמדומה אני שיש לך אב ואם סמוכין לך לספק צרכיך לפיכך קא מחדדן שמעתיך. ושכבו - ...
על ידי טוב וחסד
ב' אוקטובר 29, 2018 9:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: כיצד עלה עשן מקברו של אלישע בן אבויה יותר ממאה שנה??
תגובות: 6
צפיות: 298

Re: כיצד עלה עשן מקברו של אלישע בן אבויה יותר ממאה שנה??

אוצר החכמה כתב:דברי הגרי"ח סופר שליט"א בענין זה בספרו כנסת חיים דף כ' אות כ"ה
111.GIF

222.GIF

יישר כח אכן לפי גרסת סדר הדורות התמיהה מתעצמת לה, אך מיושב על פי ספר חסידים הנ"ל
על ידי טוב וחסד
א' אוקטובר 28, 2018 2:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כיצד עלה עשן מקברו של אלישע בן אבויה יותר ממאה שנה??
תגובות: 6
צפיות: 298

Re: כיצד עלה עשן מקברו של אלישע בן אבויה יותר ממאה שנה??

אבני גזית כתב:ובכלל, ממתי עולה עשן בקברם של רשעים?

זה כן מובן?!

אכן צודק!
על ידי טוב וחסד
א' אוקטובר 28, 2018 10:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: כיצד עלה עשן מקברו של אלישע בן אבויה יותר ממאה שנה??
תגובות: 6
צפיות: 298

כיצד עלה עשן מקברו של אלישע בן אבויה יותר ממאה שנה??

במסכת חגיגה (דף טו, ע"ב) מסופר שכשמת אחר. אמרו בשמים: לא נוכל לדון אותו לגיהנם - לפי שעסק בתורה, וכן לא נזכהו לעולם הבא - לפי שחטא. אמר רבי מאיר תלמידו: עדיף שידונו אותו בגיהנם בכדי שיוכל לזכות לחיי עולם הבא. ואמר: מתי אמות, ואעלה עשן מקברו (היינו, שאדאג להכניסו לגיהנם כדי שאחר כך יזכה לגן עדן)...
על ידי טוב וחסד
ב' אוקטובר 22, 2018 6:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "כשמת אביו של רבי עקיבא" - איך לא שמענו עליו עד עכשיו?
תגובות: 1
צפיות: 177

"כשמת אביו של רבי עקיבא" - איך לא שמענו עליו עד עכשיו?

במסכת שמחות (פרק ט הלכה ג): "מעשה כשמת אביו של רבי עקיבא [בן יוסף] וחלצו אחרים לפניו והוא לא חלץ". איך זה שלא נשמע זכרו בתלמודים מלבד הנ"ל. מי היה ומה טיבו של אדון זה? ובמסכת ברכות כז סע"ב ידוע שר"ע לא היה יחסן.
על ידי טוב וחסד
ד' אוקטובר 17, 2018 9:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!
תגובות: 16
צפיות: 371

Re: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!

אוצר החכמה כתב:הדברים מדברים בעד עצמם היפך מה שאתה כותב.
תלמידיו של ר"א שלא כמוך לא עלה בדעתם שהוא מקלל את התלמיד. אלא שהוא אומר שכך יהיה ועל זה שאלו אותו אם הוא נביא.

יישר כח לכבודו שמיישב את כל המהלך מתחילתו לסופו על דרך הדרש הפך הפשט
על ידי טוב וחסד
ד' אוקטובר 17, 2018 3:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!
תגובות: 16
צפיות: 371

Re: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!

עוד ראיה שלא קילל אותו אלא להיפך פעל להקל ענשו. בירושלמי מסכת שביעית (פרק ו הלכה א): תני בשם ר"א לא מתו נדב ואביהו אלא שהורו בפני משה רבן. מעשה בתלמיד אחד שהורה לפני רבי אליעזר רבו. אמר לאימא שלום אשתו: אינו יוצא שבתו - ולא יצא שבתו עד שמת! אמרו לו תלמידיו: רבי נביא אתה? אמר להן: לא נביא אנכי ...
על ידי טוב וחסד
ד' אוקטובר 17, 2018 12:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!
תגובות: 16
צפיות: 371

Re: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!

אוצר החכמה כתב:גם שם הוא לא קילל אותו.

כתב מהרש"א, שהקפיד רבי אלעזר על שלא אמר: תלמידך אני! כי היות ולא אמר כך, הוי כמורה הלכה בפני רבו, וחייב על כך מיתה, ולכן גזר עליו שיהיה סומא, והסומא חשוב כמת.
על ידי טוב וחסד
ד' אוקטובר 17, 2018 12:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!
תגובות: 16
צפיות: 371

Re: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!

אין כאן לא קללה ולא ברכה. אם מישהו אומר שהוא אכל תרומה ואומרים לו שהוא חייב מיתה בידי שמים זו קללה? היה כאן פגיעה בכבודו של רבו (או בכבוד התורה ), ועל זה יודע ר"א ברוח קדשו שייענש ר"ע בעונש מסויים. הוא לא מקלל אותו אלא מודיע לו וזה לא תלוי בו ולא ניתן לשינוי על ידו. גם הקונטרס שהובא טוען ...
על ידי טוב וחסד
ד' אוקטובר 17, 2018 10:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!
תגובות: 16
צפיות: 371

Re: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!

מקדש מלך כתב:מצו"ב אריכות בעניין

ישר כח. אם כן אכן כפי שאמרתי זאת קללה שקיללו ר"א את ר"ע
על ידי טוב וחסד
ד' אוקטובר 17, 2018 10:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!
תגובות: 16
צפיות: 371

Re: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!

לא מובן לי השאלה. ר"א לא מקלל את ר"ע. הוא אומר לו שזה העונש שהוא יקבל על החטא הזה ובזה יתכפר לו. צדיקים הקב"ה מדקדק עמהם כחוט השערה. יסביר לי כבודו את פשוטם של דברים: "בשחיטה השבתני, [בטענה מגוחכת, ובאת מכוחה לעקור דבר מן התורה. רש"י]". ולכן עונשך יהיה - "בשחיטה ת...
על ידי טוב וחסד
ד' אוקטובר 17, 2018 10:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!
תגובות: 16
צפיות: 371

מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!

חז"ל הק' מביאים דבר פלא פלאים בפסחים (דף סט, ע"א): אמר לו רבי אליעזר: "עקיבא, בשחיטה השבתני - בשחיטה תהא מיתתו". הפלא היותר גדול הוא מדוע ר"ע לא מפייס את רבו שיבטל את רוע הגזרה? כמובן שרבי אליעזר הגדול לא מסתפק בכך, אלא לפני פטירתו הוא מגלה לתלמידו הקדוש רבי עקיבא: "[המ...
על ידי טוב וחסד
ג' אוקטובר 16, 2018 10:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע לא חשש רבי עקיבא "מאל יפתח פיו לשטן"?!
תגובות: 3
צפיות: 162

מדוע לא חשש רבי עקיבא "מאל יפתח פיו לשטן"?!

במסכת שמחות (פרק ח הלכה יג) מסופר שם שעם פטירת בנו של רבי עקיבא: "נתקבצו קהל גדול לכבוד בנו של רבי עקיבא... ישב ר"ע ודרש ואמר... יודע אני ששכרכם מרובה, שלא נצטערתם ובאתם אלא לכבוד תורה ולשם מצוה, מנוחם אני"! וכאן מוסיף התנא הקדוש דברים מצמררים: " אילו היו לי שבעה בנים וקברתים כשמ...
על ידי טוב וחסד
ב' אוקטובר 15, 2018 10:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע לא ערך רבי עקיבא עצרת תפלה וזעקה לבנו הגוסס?
תגובות: 10
צפיות: 358

מדוע לא ערך רבי עקיבא עצרת תפלה וזעקה לבנו הגוסס?

במסכת שמחות פרק שמיני, לאחר דברי הברייתא "אין מבטלין תלמוד תורה למת עד שתצא נשמתו". מופיע הסיפור עם רבי עקיבא כיצד נהג ע"פ ההלכה הזאת עד לקיצוניות: "כשהיה שמעון בנו של רבי עקיבא חולה, לא ביטל מבית המדרש שלו, אלא פיקדו ביד שלוחין. בא הראשון ואמר לו: נטען (כלומר חליו קשה), אמר להם:...
על ידי טוב וחסד
ד' אוקטובר 10, 2018 9:12 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: "רבנן דקיסרי, ואמרי לה דייני דקיסרי" - מה זה משנה בין כה נעלם זכרם?
תגובות: 7
צפיות: 597

Re: "רבנן דקיסרי, ואמרי לה דייני דקיסרי" - מה זה משנה בין כה נעלם זכרם?

יפה! כמו ''ההוא סבא'', שמוכח בכמה וכמה מקומות בש"ס שהוא מופיע בכמה דורות, ולכן אין מדובר באותו אחד. וכבר העירו תוס' חולין ו ע"א שהוא אליהו הנביא.
על ידי טוב וחסד
ד' אוקטובר 10, 2018 11:06 am
פורום: בית התלמוד
נושא: "רבנן דקיסרי, ואמרי לה דייני דקיסרי" - מה זה משנה בין כה נעלם זכרם?
תגובות: 7
צפיות: 597

"רבנן דקיסרי, ואמרי לה דייני דקיסרי" - מה זה משנה בין כה נעלם זכרם?

בעירובין דף עו, ע"ב: "רבי יוחנן אמר כי דייני דקיסרי, ואמרי לה כרבנן דקיסרי". מדוע הטריחו עצמם חז"ל בדיוק זה כי בין כה לא גילו זכרם מי הם?
על ידי טוב וחסד
ב' אוקטובר 08, 2018 2:14 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: גאוני עולם "משער האשפות שבירושלים" מי הם? - עדויות פ"א מ"ג
תגובות: 4
צפיות: 482

גאוני עולם "משער האשפות שבירושלים" מי הם? - עדויות פ"א מ"ג

במשנה עדויות (פ"א מ"ג) הכריעו במחלוקת חכמים, ובכל זאת אין זכרם נשאר לדורות עולם, למה? "הלל אומר... ושמאי אומר... וחכמים אומרים לא כדברי זה ולא כדברי זה אלא עד שבאו שני גרדיים משער האשפות שבירושלים והעידו משום שמעיה ואבטליון... וקיימו חכמים את דבריהם". וברש"י במסכת שבת (דף טו...
על ידי טוב וחסד
ו' ספטמבר 14, 2018 11:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה הגאון הגדול מחכמי יבנה נותר אנונימי?
תגובות: 16
צפיות: 401

Re: למה הגאון הגדול מחכמי יבנה נותר אנונימי?

יבנה כתב:ירושלמי סנהדרין פ"ד ה"א
אמרין ההוא תלמידא לא הוה ידע מורייה. אמר ר' יעקב בר דסאיי דההוא תלמידא קטוע מטורא דסיני הוה:
עי' במפרשיו, וע"ע בעלי תמר ע"ז.

יישר כח גדול! אם כי קשה להלום את דברי ר' יעקב, והרי כל הנשמות היו במעמד הר סיני, וכל שכן פלפלו בסדר גודל כזה
על ידי טוב וחסד
ו' ספטמבר 14, 2018 10:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה הגאון הגדול מחכמי יבנה נותר אנונימי?
תגובות: 16
צפיות: 401

למה הגאון הגדול מחכמי יבנה נותר אנונימי?

במסכת עירובין (דף יג, ע"ב) מתפרסם שמו של אחד ואילו הגדול ממנו בחכמה נותר אנונימי: תלמיד היה לו לרבי מאיר ''וסומכוס'' שמו, שהיה אומר על כל דבר ודבר של טומאה ארבעים ושמונה טעמי טומאה, ועל כל דבר ודבר של טהרה ארבעים ושמונה טעמי טהרה. תנא: ''תלמיד ותיק'' היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ במאה וחמשים טעמי...
על ידי טוב וחסד
ה' אוגוסט 23, 2018 10:11 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מדוע ראב"ע לימין רבו - ואילו רבי עקיבא לשמאלו?
תגובות: 6
צפיות: 613

Re: מדוע ראב"ע לימין רבו - ואילו רבי עקיבא לשמאלו?

מצד הגדולה האישית רבי עקיבא היה גדול יותר, אך מצד היחוס, הכהונה ואולי גם הנשיאות היה מקום לכבד את ראב"ע יותר. על מי ר"ע אמר "לא שהוא גדול ממני" והיכן? ירושלמי בברכות פ"ד ה"א, כשמינו את ר"א בן עזריה כנשיא "היה ר"ע יושב ומצטער ואמר לא שהוא בן תורה יותר ממנ...
על ידי טוב וחסד
ה' אוגוסט 23, 2018 11:44 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מדוע ראב"ע לימין רבו - ואילו רבי עקיבא לשמאלו?
תגובות: 6
צפיות: 613

Re: מדוע ראב"ע לימין רבו - ואילו רבי עקיבא לשמאלו?

הרי ר"ע אמר במפורש לא שהוא גדול ממני. ולכן ע"פ הגמרא הנ"ל ר"ע היה צריך להיות לצד ימין. ומה גם שראב"ע היה בהרבה יותר צעיר ממנו לימים

עבור לחיפוש מתקדם