מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 231 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי טוב וחסד
ג' יוני 18, 2019 12:10 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין פ: - "נשים דעתן קלות עליהן"? - בש"ס משמע בדיוק ליהפך!
תגובות: 7
צפיות: 333

Re: קידושין פ: - "נשים דעתן קלות עליהן"?? - בש"ס משמע בדיוק ליהפך!!

ראה כאן באחד הספרים של המקובל רבי יעקב עדס שליט"א מביא בשם מרן הגרי"ש אליישב זצ"ל שאמר לו שלא יתכן שדברים הללו יצאו מפה קדשו של רש"י ותלמיד טועה כתבו, ולא יתכן שרש"י יכתוב כאלו דברים על ר"מ שניסה להכשיל אשתו וכו' הראיה שהבאתי שסיפור זה רש"י כתבו וכן העובדה שבעל מנ...
על ידי טוב וחסד
ב' יוני 10, 2019 10:22 am
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין פ: - "נשים דעתן קלות עליהן"? - בש"ס משמע בדיוק ליהפך!
תגובות: 7
צפיות: 333

קידושין פ: - "נשים דעתן קלות עליהן"? - בש"ס משמע בדיוק ליהפך!

חז"ל אומרים "שנשים דעתן קלות עליהן", כלומר שהן נוחות להתפתות לעבירה, מה שאין כן באנשים, שאין דעתם קלה כמותן. פלא פלאים הוא - איך וכיצד נסביר את כל המעשים המסופרים על קדושי עליון (שם, דף פא ע"א) כולל ר"מ אם לא שמשמים הגינו עליו?!!! יתירה מכך, על פי המסופר על התנאית ברוריה, אש...
על ידי טוב וחסד
ב' אפריל 29, 2019 6:20 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: פסחים קיט: - למה דוד המלך לא סרב לברך - בטענה של בת שבע?
תגובות: 6
צפיות: 912

Re: פסחים קיט: - למה דוד המלך לא סרב לברך - בטענה של בת שבע?

טעות שלי - מופיע גם במו"ק. ורש"י שם מצטט את הגמ' בע"ז כאסמכתא
על ידי טוב וחסד
ב' אפריל 29, 2019 4:17 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: פסחים קיט: - למה דוד המלך לא סרב לברך - בטענה של בת שבע?
תגובות: 6
צפיות: 912

Re: פסחים קיט: - למה דוד המלך לא סרב לברך - בטענה של בת שבע?

אכן המקור הוא במו"ק (דף טז, ע"ב) שהגמ' מביאה את דברי רבי יונתן השואל: מאי דכתיב "נאם דוד בן ישי ונאם הגבר הקם על"? - ומשיב: "נאם דוד בן ישי, שהקים עולה של תשובה. ומפרש רש"י "שהקים עולה של תשובה - שהוא שב תחלה, ונתן דרך לשבים. ובהמשך מציין לדברי הגמרא בע"ז.
על ידי טוב וחסד
ב' אפריל 29, 2019 9:53 am
פורום: בית התלמוד
נושא: פסחים קיט: - למה דוד המלך לא סרב לברך - בטענה של בת שבע?
תגובות: 6
צפיות: 912

פסחים קיט: - למה דוד המלך לא סרב לברך - בטענה של בת שבע?

בגמרא שם אמרו חז"ל: "עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות סעודה לצדיקים ביום שיגמל חסדו לזרעו של יצחק. לאחר שאוכלין ושותין נותנין לו לאברהם אבינו כוס של ברכה לברך, ואומר להן: איני מברך, שיצא ממני ישמעאל. אומר לו ליצחק: טול וברך! אומר להן: איני מברך, שיצא ממני עשו. אומר לו ליעקב: טול וברך! אומר להם: א...
על ידי טוב וחסד
ד' אפריל 24, 2019 11:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה 'מר עוקבא' גרם לאמורא 'גניבא' להוצאתו להורג?
תגובות: 13
צפיות: 2717

Re: למה 'מר עוקבא' גרם לאמורא 'גניבא' שהוצא להורג?

כמה מתוקים הם דברי מרן החת"ס שהובאו לעיל: ומאי דמייתי התם בגיטין ז' בעוד רשע לנגדי, לא ח"ו שכינה גניבא בשם רשע , אלא מק"ו אתיא עלה, אפילו אם רשע לנגדי אשים מחסום לפי כל שכן גברא רבה. נזדעזעתי לראות באחד העלונים לילדים שיוצאים לאור באידיש (עלון מיוחד במינו, שמו 'קינדליין', בגליון של ח...
על ידי טוב וחסד
ה' אפריל 18, 2019 6:17 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: נדה ע: - קושיה על רבי יהושע, איך אמר שניתן לשנות מזל עניות?
תגובות: 1
צפיות: 1499

נדה ע: - קושיה על רבי יהושע, איך אמר שניתן לשנות מזל עניות?

שם, שאלו את רבי יהושע: "מה יעשה אדם ויתעשר? אמר להן... יבקש רחמים ממי שהעושר שלו". הרי זה בדיוק מה שעשה רבי אלעזר בן פדת (תענית כה ע"א) שהיה עני מרוד. פעם התעלף, וראה בחלום כי הקדוש ברוך הוא שואל אותו אם הוא חפץ שיהפוך את העולם ויברא אותו שוב כדי שאולי יברא במזל של עושר, על כך השיב רב...
על ידי טוב וחסד
ב' אפריל 15, 2019 12:41 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"מ פד. - עד שנטרפה דעתו של רבי יוחנן - למה לא החיה את ריש לקיש?
תגובות: 18
צפיות: 2335

Re: ב"מ פד. - עד נטרפה דעתו של רבי יוחנן - למה לא החיה את ריש לקיש?

יצוין שבפירוש 'פורת יוסף' הנדפס בסוף הגמ', בע"ז לח:, פירש שמה שאמרו בב"מ 'נח נפשיה' היינו נחה דעתו. כלומר נתיישבה דעתו, ולא שמת. אמנם זהו פירוש מחודש מאד, ויש להעיר עליו ג"כ מאיגרת רש"ג הכותב שר"י נפטר שנה אחת לאחר ר"ל. מה שמסתדר יותר עם הפירוש המקובל. הפירוש הראשון אכ...
על ידי טוב וחסד
א' אפריל 14, 2019 10:53 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"מ פד. - עד שנטרפה דעתו של רבי יוחנן - למה לא החיה את ריש לקיש?
תגובות: 18
צפיות: 2335

Re: ב"מ פד. - עד נטרפה דעתו של רבי יוחנן - למה לא החיה את ריש לקיש?

י. אברהם כתב:דפוס ברלין תקי"ט

נשמח אם יביאו זאת מצולם לזיכוי הרבים
על ידי טוב וחסד
א' אפריל 14, 2019 2:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה 'מר עוקבא' גרם לאמורא 'גניבא' להוצאתו להורג?
תגובות: 13
צפיות: 2717

Re: למה 'מר עוקבא' גרם לאמורא 'גניבא' שהוצא להורג?

... להעיר, שכששלח מר עוקבא לר' אלעזר בני אדם העומדים עליו מהו למוסרו למלכות, העלים את שמו ולא סיפר לו שזה היה גניבא, וכך הבין בחפץ חיים (באר מים חיים כלל י' סוף ס"ק ל"א). ואולי היה גם מטעם שגניבא היה אדם גדול ומר עוקבא ידע שר' אלעזר לא ידבר עליו. ישר כוח על הסיקור. על פי הגמרא בשבת (דף קמ...
על ידי טוב וחסד
א' אפריל 14, 2019 11:24 am
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית כג. - לא האמינו שהוא חוני המעגל - א"כ מי סיפר את הסיפור?
תגובות: 1
צפיות: 1540

תענית כג. - לא האמינו שהוא חוני המעגל - א"כ מי סיפר את הסיפור?

בתענית שם מסופר שלא בני משפחתו האמינו שהוא חוני המעגל, וכך לא בבית המדרש, אם כן מי סיפר את כל הסיפור שישן 70 שנה?
על ידי טוב וחסד
א' אפריל 14, 2019 11:21 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"מ פד. - עד שנטרפה דעתו של רבי יוחנן - למה לא החיה את ריש לקיש?
תגובות: 18
צפיות: 2335

ב"מ פד. - עד שנטרפה דעתו של רבי יוחנן - למה לא החיה את ריש לקיש?

ב"ק קיז ע"ב רבי יוחנן החיה את רב כהנא. ואילו בגמרא ב"מ שם, חכמים התפללו על ר"י שימות, בגלל שראו שנטרפה דעתו עליו על חסרונו של ריש לקיש. ולכאורה למה ומדוע לא החיה רבי יוחנן את ר"ל כמו אצל רב כהנא?!
על ידי טוב וחסד
א' אפריל 14, 2019 11:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה 'מר עוקבא' גרם לאמורא 'גניבא' להוצאתו להורג?
תגובות: 13
צפיות: 2717

Re: למה 'מר עוקבא' גרם לאמורא 'גניבא' שהוצא להורג?

אכן משם לא רצו לקום מפניו עם זאת באותו מפגש - מלמדם גניבא כמה הלכות בשם רב - ואינו נעתר להזמנתם לסעוד עמם. ושוב חז"ל מעלימים על מה הצעקה עד כדי כך שיצא להורג
על ידי טוב וחסד
א' אפריל 14, 2019 9:08 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה 'מר עוקבא' גרם לאמורא 'גניבא' להוצאתו להורג?
תגובות: 13
צפיות: 2717

למה 'מר עוקבא' גרם לאמורא 'גניבא' להוצאתו להורג?

גניבא, אמורא בדור הראשון חברו ותלמידו של רב, במסכת ברכות (דף כז, ע"א) מסופר שם שרב ועמו חכמים אחרים פקדו את ביתו של גניבא והתאכסנו אצלו בשבת. גניבא מסר כמה וכמה הלכות משמו של רב (ברכות כה ע"א) ועוד. היה בר פלוגתא של ראש הגולה מר עוקבא. במסכת גיטין (דף ז, ע"א) מר עוקבא פנה בצר לו אל רב...
על ידי טוב וחסד
ב' אפריל 08, 2019 10:25 am
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית כג. האם חוני המעגל גרם למיתתו קודם זמנו?
תגובות: 3
צפיות: 1500

תענית כג. האם חוני המעגל גרם למיתתו קודם זמנו?

בתענית שם, מסופר שחוני המעגל ישן שבעים שנה וכו'. לאחר מכן כשנכנס לבה"מ אמר להם: אני הוא אותו חוני שאתם מדברים עליו. אבל לא האמינו לו ולא נתנו לו כבוד כראוי לו. חלשה דעתו של חוני, ביקש רחמים שימות, ומת! אם נניח שחוני המעגל היה בסביבות גיל ה-30 לחייו, הרי שבתום ה-70 שנה של השינה, היה בגיל 100, אם...
על ידי טוב וחסד
ד' אפריל 03, 2019 9:45 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ע"ז יח. למה הבת קול אמרה שרחב"ת מזומן לעוה"ב - לא פשוט?
תגובות: 8
צפיות: 1175

Re: ע"ז יח. למה הבת קול אמרה שרחב"ת מזומן לעוה"ב - לא פשוט?

קראקובער כתב:אולי בגלל שלא עסק בפנימיות התורה..
viewtopic.php?t=29191#p492883

בקושי בנגלה עסקתי איך הגיע לפנימיות?
על ידי טוב וחסד
ד' אפריל 03, 2019 7:35 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ע"ז יח. למה הבת קול אמרה שרחב"ת מזומן לעוה"ב - לא פשוט?
תגובות: 8
צפיות: 1175

ע"ז יח. למה הבת קול אמרה שרחב"ת מזומן לעוה"ב - לא פשוט?

בס"ד
במעשה עם התנא הקדוש רבי חנינא בן תרדיון, מסופר (שם): "יצאה בת קול ואמרה: רבי חנינא בן תרדיון וקלצטונירי מזומנין הן לחיי העולם הבא". פלא הוא למה בכלל היה צריך להזכיר את שמו, וכי לא היה פשוט וברור שהתנא הקדוש מזומן לעוה"ב - די להזכיר רק את שמו של "הקלצטונירי"?!
על ידי טוב וחסד
ו' מרץ 29, 2019 10:13 am
פורום: בית המדרש
נושא: רבי אבהו לאחר שרואה את כל הצפון לו - מתאווה למות! מה החיפזון?
תגובות: 10
צפיות: 563

Re: רבי אבהו לאחר שרואה את כל הצפון לו - מתאווה למות! מה החיפזון?!

שייף נפיק כתב:כידוע מעשה מתענית בר' אבהו, ואם מצרפים המעשים מובן היטב כי היה המעשה לאחר שכבר הלך למות.

יאיר נא כבודו את המסופר שם?
על ידי טוב וחסד
ו' מרץ 29, 2019 5:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: רבי אבהו לאחר שרואה את כל הצפון לו - מתאווה למות! מה החיפזון?
תגובות: 10
צפיות: 563

Re: רבי אבהו לאחר שרואה את כל הצפון לו - מתאווה למות! מה החיפזון?

במחילה, השאלה מאוד מוזרה. אתה ראית את כל מה שהוא ראה עד שאתה מתפלא למה הוא התאווה לקבל זאת? גם אני לא ראיתי, אבל נשמע לי מאוד מובן ומסתבר שכאשר חושפים לנשמה את האור האלקי שבגן עדן, מיד היא נכספת ומשתוקקת להמלט מן הגוף ולשוב אל בית אביה כנעוריה. וידועים דברי אוה"ח הק', לדוגמא, בביאור חטא נדב וא...
על ידי טוב וחסד
ה' מרץ 28, 2019 7:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: רבי אבהו לאחר שרואה את כל הצפון לו - מתאווה למות! מה החיפזון?
תגובות: 10
צפיות: 563

רבי אבהו לאחר שרואה את כל הצפון לו - מתאווה למות! מה החיפזון?

במדרש תנחומא (ויחי פרק מח סימן ד): "רבי אבהו כשנטה למות הראה לו הקדוש ברוך הוא מתן שכרו, ותמה ואמר: כל אלה לאבהו?! קרא על עצמו 'ואני אמרתי לריק יגעתי לתהו והבל כחי כליתי, אכן משפטי את ה'' (ישעיה מט, ד). מיד נתאווה למיתה". הרי כבר אמרו חז"ל (אבות פ"ד, יז): "יפה שעה אחת בתשובה...
על ידי טוב וחסד
א' מרץ 24, 2019 9:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם ישנו מקור למת שהתגלה לאשתו - מלבד המסופר על רבי?
תגובות: 9
צפיות: 382

Re: האם ישנו מקור למת שהתגלה לאשתו - מלבד המסופר על רבי?

ע. דשא כתב:ראה את המקור למעשה זה [על התנא הקדוש - רבי יוסי הגלילי] בספר ילקוט מדרשים חלק שביעי [ישנו ב'אוצר']. ושם צויין המקור.

אכן המקור נמצא תודה רבה
על ידי טוב וחסד
א' מרץ 24, 2019 12:08 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם ישנו מקור למת שהתגלה לאשתו - מלבד המסופר על רבי?
תגובות: 9
צפיות: 382

Re: האם ישנו מקור למת שהתגלה לאשתו - מלבד המסופר על רבי?

אוצר החכמה כתב:האם הסופר מיכה יוסף ברדיצ'בסקי ממנו הבאת את הדברים מוחזק ככותב על פי מקורות ?

אכן צודק, אמרתי שמא הוא התבסס על פי מקורותינו
על ידי טוב וחסד
א' מרץ 24, 2019 9:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם ישנו מקור למת שהתגלה לאשתו - מלבד המסופר על רבי?
תגובות: 9
צפיות: 382

האם ישנו מקור למת שהתגלה לאשתו - מלבד המסופר על רבי?

האם יש מקור למסופר להלן - שהוא דומה לכתובות קג ע"א - אך שונה לגמרי: בארץ הגליל גר חכם אחד גדול מחכמי יבנה, משנתו היתה שלמה ובה' תמים דרכו. הוא היה בין חבריו צפיר-העזים אשר חזה דניאל. יומם ולילה היה יושב ועוסק בדברי-הלכה, רך-לבב נחשב בעיניו זה המתירא מפני עבירות שבידו; ומוטב היה בעיניו, שבר-נש י...
על ידי טוב וחסד
א' מרץ 17, 2019 11:23 am
פורום: בית התלמוד
נושא: כתובות קד. - האם צריך להתפלל על חולה שסובל שימות?
תגובות: 4
צפיות: 371

כתובות קד. - האם צריך להתפלל על חולה שסובל שימות?

כאשר ראתה המשרתת של רבי שיסוריו נוראים מאוד מאד, לקחה כד גדול של חרס, וזרקה אותו מראש הגג לחצר של בית המדרש, ומקול הנפץ של הכד, נבהלו הלומדים והפסיקו לרגע קט את תפילתם, ומיד באותה שעה נתבקש רבי לישיבה של מעלה. האם מכאן ניתן להסיק שנכון להתפלל על חולה אנוש שימות?
על ידי טוב וחסד
א' מרץ 17, 2019 10:34 am
פורום: בית התלמוד
נושא: נדה לו: - דווקא לפני פטירתו של רב, הוא חוזר בו?
תגובות: 0
צפיות: 298

נדה לו: - דווקא לפני פטירתו של רב, הוא חוזר בו?

לפני פטירתו של רב, מסופר שם ששהה רב אסי ליד מיטתו, ורב אמר לו כי הוא חוזר בו, והוא סובר כשיטת רבי יצחק שאין כל טומאה בדם קושי. פלא הוא מה ראה לנכון רב לחזור בו דווקא אז? ובכלל האם ישנו תקדים שעוד מישהו חזר בו סמוך למיתתו?
על ידי טוב וחסד
ב' מרץ 11, 2019 9:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ עזרה לספרים מועילים/מראי מקומות בנושא... ◆
תגובות: 187
צפיות: 15424

המהרי"ל היה מת וקם לתחייה - איך העולם לא רעש מכך?!

היעב"ץ במסכת שמחות פ"ח כתב שכך היה, האם דובר על ידיעה מרעישה זאת?
על ידי טוב וחסד
ג' מרץ 05, 2019 12:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 167
צפיות: 17206

שמחות פ"ח -"פוקדין כל המתים, עד שלשה ימים" - איך יקום בלי רופא?

במסכת שמחות פ"ח אמרו חז"ל (גרסת הגר"א): "יוצאין לבית הקברות ופוקדין כל המתים, עד שלשה ימים". שמא עדיין הוא חי, ופלא הוא איך יקום בדיוק לבד בלי רופא?
על ידי טוב וחסד
ו' מרץ 01, 2019 12:09 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ב נח. - איך נכנס אביי שהיה כהן לבית הקברות?
תגובות: 6
צפיות: 408

ב"ב נח. - איך נכנס אביי שהיה כהן לבית הקברות?

בר"ה יח ע"א משמע שאביי היה כהן אם כן כיצד נכנס לבית הקברות
על ידי טוב וחסד
ג' פברואר 26, 2019 10:19 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית כג. - חוני המעגל ישן שבעים שנה - או מת והתעורר?
תגובות: 9
צפיות: 502

Re: תענית כג. - חוני המעגל ישן שבעים שנה - או מת והתעורר?

שבענו מטובך כתב:וראה עוד בסדר הדורות ע' חוני המעגל מה שכתב בענין הבבלי והירושלמי.

תודה רבה על ההפניה
על ידי טוב וחסד
ג' פברואר 26, 2019 10:13 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית כג. - חוני המעגל ישן שבעים שנה - או מת והתעורר?
תגובות: 9
צפיות: 502

Re: תענית כג. - חוני המעגל ישן שבעים שנה - או מת והתעורר?

אם קשה לך סתירה בין בבלי לירושלמי ראוי שתביא את הסתירה הזאת בשאלתך. אין צורך ללכת עד לשם המהרש"א במקום, וז"ל: בספר יוחסין כתוב בשם יוסף בן גוריון שנהרג חוני המעגל מחוץ לירושלים במלחמות בני חשמונאי וזה מסכים עם תלמודנו לפי שנאבד מן העולם ע' שנה בשינה אמרו עליו שנהרג במלחמת האחים ולכך כשבא ...
על ידי טוב וחסד
ג' פברואר 26, 2019 9:52 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית כג. - חוני המעגל ישן שבעים שנה - או מת והתעורר?
תגובות: 9
צפיות: 502

Re: תענית כג. - חוני המעגל ישן שבעים שנה - או מת והתעורר?

יאיר כתב:מפורש שם שינה (ראוי לעיין היטב לפני ששואלים)

כנראה נעלם ממך ירושלמי מפורש שם, ששם משמע שלא כבבלי, ומכאן שאלתי!!!
על ידי טוב וחסד
ג' פברואר 26, 2019 8:20 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תענית כג. - חוני המעגל ישן שבעים שנה - או מת והתעורר?
תגובות: 9
צפיות: 502

תענית כג. - חוני המעגל ישן שבעים שנה - או מת והתעורר?

חז"ל שם מספרים שחוני ישן שבעים שנה ושהתעורר לעולם, ומכאן השאלה האם מדובר על שינה או שמא נפטר וקם?
על ידי טוב וחסד
ג' פברואר 26, 2019 1:22 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: יבמות קו. - בגלל שיש לו הורים ימות?!!!
תגובות: 10
צפיות: 966

ב"ק קיז. - מה חטאו של רב כהנא ששפתו שסועה - בגלל זה ימות?!

רב כהנא הקשה קושיות על רבי יוחנן, וזה לא מצא להן מענה. הסתכל רבי יוחנן ברב כהנא וסבר שהוא מחייך חיוך ניצחון, חלשה דעתו ומיד מת רב כהנא. למחרת אמרו חכמים לרבי יוחנן שרב כהנא לא חייך, אלא זהו מראה פניו.
מה אשר אשם רב כהנא שחלשה דעתו של רבי יוחנן, הוא לא עשה כלום, כך הם תווי פניו - בגלל זה ימות?
על ידי טוב וחסד
ב' פברואר 25, 2019 8:31 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 92
צפיות: 6246

Re: ב"ק קיז: - האם רב כהנא קם לתחיה ע"י רבי יוחנן??

אם בכך עסקינן פשוט וברור שהיו כמה בשם זה כמפורסם
על ידי טוב וחסד
ב' פברואר 25, 2019 12:57 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת בבא קמא - הערות והארות
תגובות: 92
צפיות: 6246

ב"ק קיז: - האם רב כהנא קם לתחיה ע"י רבי יוחנן?

ב"ק קיז: מסופר שם שרבי יוחנן והלך למערת הקבורה של רב כהנא. ראה נחש שומר על פתח המערה. אמר לו: "נחש, נחש, פתח פיך וייכנס הרב אצל תלמיד", ולא פתח; "ייכנס חבר אצל חבר", ולא פתח; "ייכנס תלמיד אצל הרב", פתח לו. ביקש עליו רחמים והחזירו לחיים ודיבר עמו - האם הוא קם לאחר ...
על ידי טוב וחסד
א' פברואר 24, 2019 7:42 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ברכות נז: - רבא כי חזא חמרי אמר רהוטי 'צדיקי'?
תגובות: 5
צפיות: 348

ברכות נז: - רבא כי חזא חמרי אמר רהוטי 'צדיקי'?

רבא, כאשר היה רואה חמורים שנושאים עפר מבבל, על גביהם, היה אומר להם: רוצו צדיקים לעשות רצון בוראכם!
פלא פלאים איזה כינוי - למה?
על ידי טוב וחסד
ב' פברואר 04, 2019 12:28 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ב נח ע"א: אביי בא לעזרתו של חברו הכשפן - למה?!
תגובות: 7
צפיות: 468

Re: ב"ב נח ע"א: אביי בא לעזרתו של חברו הכשפן - למה?!

מלבד הנאמר עד כה, לא מוסבר מדוע בפעם השנייה שוב בא לעזרתו???
על ידי טוב וחסד
א' פברואר 03, 2019 2:30 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ב נח ע"א: אביי בא לעזרתו של חברו הכשפן - למה?!
תגובות: 7
צפיות: 468

ב"ב נח ע"א: אביי בא לעזרתו של חברו הכשפן - למה?!

מסופר על אותו מכשף שהיה מחטט בקברים. "כי מטא אמערתא דרב טובי בר מתנה תפשיה בדיקניה" - כאשר הגיע אותו מכשף למערת קבורתו של רב טובי בר מתנה, וניסה להפשיט מעליו את בגדיו, תפשו רב טובי בר מתנה לאותו מכשף בזקנו ולא הרפה. בא אביי ידידו של של אותו גוי - ואמר לרב טובי בר מתנה: "במטותא מינך, ש...

עבור לחיפוש מתקדם