החיפוש הניב 163 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי טוב וחסד
ב' אוקטובר 22, 2018 6:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "כשמת אביו של רבי עקיבא" - איך לא שמענו עליו עד עכשיו?
תגובות: 1
צפיות: 84

"כשמת אביו של רבי עקיבא" - איך לא שמענו עליו עד עכשיו?

במסכת שמחות (פרק ט הלכה ג): "מעשה כשמת אביו של רבי עקיבא [בן יוסף] וחלצו אחרים לפניו והוא לא חלץ". איך זה שלא נשמע זכרו בתלמודים מלבד הנ"ל. מי היה ומה טיבו של אדון זה? ובמסכת ברכות כז סע"ב ידוע שר"ע לא היה יחסן.
על ידי טוב וחסד
ד' אוקטובר 17, 2018 9:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!
תגובות: 16
צפיות: 169

Re: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!

אוצר החכמה כתב:הדברים מדברים בעד עצמם היפך מה שאתה כותב.
תלמידיו של ר"א שלא כמוך לא עלה בדעתם שהוא מקלל את התלמיד. אלא שהוא אומר שכך יהיה ועל זה שאלו אותו אם הוא נביא.

יישר כח לכבודו שמיישב את כל המהלך מתחילתו לסופו על דרך הדרש הפך הפשט
על ידי טוב וחסד
ד' אוקטובר 17, 2018 3:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!
תגובות: 16
צפיות: 169

Re: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!

עוד ראיה שלא קילל אותו אלא להיפך פעל להקל ענשו. בירושלמי מסכת שביעית (פרק ו הלכה א): תני בשם ר"א לא מתו נדב ואביהו אלא שהורו בפני משה רבן. מעשה בתלמיד אחד שהורה לפני רבי אליעזר רבו. אמר לאימא שלום אשתו: אינו יוצא שבתו - ולא יצא שבתו עד שמת! אמרו לו תלמידיו: רבי נביא אתה? אמר להן: לא נביא אנכי ...
על ידי טוב וחסד
ד' אוקטובר 17, 2018 12:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!
תגובות: 16
צפיות: 169

Re: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!

אוצר החכמה כתב:גם שם הוא לא קילל אותו.

כתב מהרש"א, שהקפיד רבי אלעזר על שלא אמר: תלמידך אני! כי היות ולא אמר כך, הוי כמורה הלכה בפני רבו, וחייב על כך מיתה, ולכן גזר עליו שיהיה סומא, והסומא חשוב כמת.
על ידי טוב וחסד
ד' אוקטובר 17, 2018 12:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!
תגובות: 16
צפיות: 169

Re: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!

אין כאן לא קללה ולא ברכה. אם מישהו אומר שהוא אכל תרומה ואומרים לו שהוא חייב מיתה בידי שמים זו קללה? היה כאן פגיעה בכבודו של רבו (או בכבוד התורה ), ועל זה יודע ר"א ברוח קדשו שייענש ר"ע בעונש מסויים. הוא לא מקלל אותו אלא מודיע לו וזה לא תלוי בו ולא ניתן לשינוי על ידו. גם הקונטרס שהובא טוען ...
על ידי טוב וחסד
ד' אוקטובר 17, 2018 10:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!
תגובות: 16
צפיות: 169

Re: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!

מקדש מלך כתב:מצו"ב אריכות בעניין

ישר כח. אם כן אכן כפי שאמרתי זאת קללה שקיללו ר"א את ר"ע
על ידי טוב וחסד
ד' אוקטובר 17, 2018 10:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!
תגובות: 16
צפיות: 169

Re: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!

לא מובן לי השאלה. ר"א לא מקלל את ר"ע. הוא אומר לו שזה העונש שהוא יקבל על החטא הזה ובזה יתכפר לו. צדיקים הקב"ה מדקדק עמהם כחוט השערה. יסביר לי כבודו את פשוטם של דברים: "בשחיטה השבתני, [בטענה מגוחכת, ובאת מכוחה לעקור דבר מן התורה. רש"י]". ולכן עונשך יהיה - "בשחיטה ת...
על ידי טוב וחסד
ד' אוקטובר 17, 2018 10:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!
תגובות: 16
צפיות: 169

מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!

חז"ל הק' מביאים דבר פלא פלאים בפסחים (דף סט, ע"א): אמר לו רבי אליעזר: "עקיבא, בשחיטה השבתני - בשחיטה תהא מיתתו". הפלא היותר גדול הוא מדוע ר"ע לא מפייס את רבו שיבטל את רוע הגזרה? כמובן שרבי אליעזר הגדול לא מסתפק בכך, אלא לפני פטירתו הוא מגלה לתלמידו הקדוש רבי עקיבא: "[המ...
על ידי טוב וחסד
ג' אוקטובר 16, 2018 10:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע לא חשש רבי עקיבא "מאל יפתח פיו לשטן"?!
תגובות: 3
צפיות: 91

מדוע לא חשש רבי עקיבא "מאל יפתח פיו לשטן"?!

במסכת שמחות (פרק ח הלכה יג) מסופר שם שעם פטירת בנו של רבי עקיבא: "נתקבצו קהל גדול לכבוד בנו של רבי עקיבא... ישב ר"ע ודרש ואמר... יודע אני ששכרכם מרובה, שלא נצטערתם ובאתם אלא לכבוד תורה ולשם מצוה, מנוחם אני"! וכאן מוסיף התנא הקדוש דברים מצמררים: " אילו היו לי שבעה בנים וקברתים כשמ...
על ידי טוב וחסד
ב' אוקטובר 15, 2018 10:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע לא ערך רבי עקיבא עצרת תפלה וזעקה לבנו הגוסס?
תגובות: 10
צפיות: 214

מדוע לא ערך רבי עקיבא עצרת תפלה וזעקה לבנו הגוסס?

במסכת שמחות פרק שמיני, לאחר דברי הברייתא "אין מבטלין תלמוד תורה למת עד שתצא נשמתו". מופיע הסיפור עם רבי עקיבא כיצד נהג ע"פ ההלכה הזאת עד לקיצוניות: "כשהיה שמעון בנו של רבי עקיבא חולה, לא ביטל מבית המדרש שלו, אלא פיקדו ביד שלוחין. בא הראשון ואמר לו: נטען (כלומר חליו קשה), אמר להם:...
על ידי טוב וחסד
ד' אוקטובר 10, 2018 9:12 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: "רבנן דקיסרי, ואמרי לה דייני דקיסרי" - מה זה משנה בין כה נעלם זכרם?
תגובות: 7
צפיות: 318

Re: "רבנן דקיסרי, ואמרי לה דייני דקיסרי" - מה זה משנה בין כה נעלם זכרם?

יפה! כמו ''ההוא סבא'', שמוכח בכמה וכמה מקומות בש"ס שהוא מופיע בכמה דורות, ולכן אין מדובר באותו אחד. וכבר העירו תוס' חולין ו ע"א שהוא אליהו הנביא.
על ידי טוב וחסד
ד' אוקטובר 10, 2018 11:06 am
פורום: בית התלמוד
נושא: "רבנן דקיסרי, ואמרי לה דייני דקיסרי" - מה זה משנה בין כה נעלם זכרם?
תגובות: 7
צפיות: 318

"רבנן דקיסרי, ואמרי לה דייני דקיסרי" - מה זה משנה בין כה נעלם זכרם?

בעירובין דף עו, ע"ב: "רבי יוחנן אמר כי דייני דקיסרי, ואמרי לה כרבנן דקיסרי". מדוע הטריחו עצמם חז"ל בדיוק זה כי בין כה לא גילו זכרם מי הם?
על ידי טוב וחסד
ב' אוקטובר 08, 2018 2:14 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: גאוני עולם "משער האשפות שבירושלים" מי הם? - עדויות פ"א מ"ג
תגובות: 4
צפיות: 274

גאוני עולם "משער האשפות שבירושלים" מי הם? - עדויות פ"א מ"ג

במשנה עדויות (פ"א מ"ג) הכריעו במחלוקת חכמים, ובכל זאת אין זכרם נשאר לדורות עולם, למה? "הלל אומר... ושמאי אומר... וחכמים אומרים לא כדברי זה ולא כדברי זה אלא עד שבאו שני גרדיים משער האשפות שבירושלים והעידו משום שמעיה ואבטליון... וקיימו חכמים את דבריהם". וברש"י במסכת שבת (דף טו...
על ידי טוב וחסד
ו' ספטמבר 14, 2018 11:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה הגאון הגדול מחכמי יבנה נותר אנונימי?
תגובות: 16
צפיות: 352

Re: למה הגאון הגדול מחכמי יבנה נותר אנונימי?

יבנה כתב:ירושלמי סנהדרין פ"ד ה"א
אמרין ההוא תלמידא לא הוה ידע מורייה. אמר ר' יעקב בר דסאיי דההוא תלמידא קטוע מטורא דסיני הוה:
עי' במפרשיו, וע"ע בעלי תמר ע"ז.

יישר כח גדול! אם כי קשה להלום את דברי ר' יעקב, והרי כל הנשמות היו במעמד הר סיני, וכל שכן פלפלו בסדר גודל כזה
על ידי טוב וחסד
ו' ספטמבר 14, 2018 10:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: למה הגאון הגדול מחכמי יבנה נותר אנונימי?
תגובות: 16
צפיות: 352

למה הגאון הגדול מחכמי יבנה נותר אנונימי?

במסכת עירובין (דף יג, ע"ב) מתפרסם שמו של אחד ואילו הגדול ממנו בחכמה נותר אנונימי: תלמיד היה לו לרבי מאיר ''וסומכוס'' שמו, שהיה אומר על כל דבר ודבר של טומאה ארבעים ושמונה טעמי טומאה, ועל כל דבר ודבר של טהרה ארבעים ושמונה טעמי טהרה. תנא: ''תלמיד ותיק'' היה ביבנה שהיה מטהר את השרץ במאה וחמשים טעמי...
על ידי טוב וחסד
ה' אוגוסט 23, 2018 10:11 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מדוע ראב"ע לימין רבו - ואילו רבי עקיבא לשמאלו?
תגובות: 6
צפיות: 536

Re: מדוע ראב"ע לימין רבו - ואילו רבי עקיבא לשמאלו?

מצד הגדולה האישית רבי עקיבא היה גדול יותר, אך מצד היחוס, הכהונה ואולי גם הנשיאות היה מקום לכבד את ראב"ע יותר. על מי ר"ע אמר "לא שהוא גדול ממני" והיכן? ירושלמי בברכות פ"ד ה"א, כשמינו את ר"א בן עזריה כנשיא "היה ר"ע יושב ומצטער ואמר לא שהוא בן תורה יותר ממנ...
על ידי טוב וחסד
ה' אוגוסט 23, 2018 11:44 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מדוע ראב"ע לימין רבו - ואילו רבי עקיבא לשמאלו?
תגובות: 6
צפיות: 536

Re: מדוע ראב"ע לימין רבו - ואילו רבי עקיבא לשמאלו?

הרי ר"ע אמר במפורש לא שהוא גדול ממני. ולכן ע"פ הגמרא הנ"ל ר"ע היה צריך להיות לצד ימין. ומה גם שראב"ע היה בהרבה יותר צעיר ממנו לימים
על ידי טוב וחסד
ה' אוגוסט 23, 2018 10:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: מתי רב יוסף לקה במחלה עד שגרמה לו לשכח את תלמודו?
תגובות: 0
צפיות: 142

מתי רב יוסף לקה במחלה עד שגרמה לו לשכח את תלמודו?

כידוע מכמה מקומות בש"ס, לדוגמא נדרים מא ע"א. רב יוסף שכח את תלמודו כתוצאה ממחלה שהיתה לו, ואביי תלמידו המובהק, תמיד נהג להזכיר לפני רבו את אשר שכח. רב יוסף סרב להתמנות לראש ישיבה (ברכות סד), ולאחר פטירת רבה התמנה לכך למשך שנתיים וחצי (שם). מכאן השאלה באיזה תקופה התרחש אותו מקרה? והאם המוזכ...
על ידי טוב וחסד
ה' אוגוסט 23, 2018 10:43 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מדוע ראב"ע לימין רבו - ואילו רבי עקיבא לשמאלו?
תגובות: 6
צפיות: 536

מדוע ראב"ע לימין רבו - ואילו רבי עקיבא לשמאלו?

במסכת עירובין (דף נד ע"ב): "תניא: שלשה שהיו מהלכין בדרך, הרב באמצע, גדול בימינו, וקטן משמאלו". במסכת דרך ארץ רבה (פרקי בן עזאי פרק ג הלכה ב): "מעשה בארבעה זקנים שהלכו למלכות הפנימית... ואילו הן, רבן גמליאל, ורבי יהושע, ורבי אלעזר בן עזריה, ורבי עקיבא... רבן גמליאל באמצע, רבי יהוש...
על ידי טוב וחסד
ב' אוגוסט 20, 2018 9:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיפוש בתוך כל המסמכים שלך
תגובות: 1
צפיות: 634

Re: חיפוש בתוך כל המסמכים שלך

הועלה בעקבות מה שהעלה מאן דהו מימים ימימה
viewtopic.php?f=7&t=22275
על ידי טוב וחסד
ב' אוגוסט 20, 2018 11:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: חיפוש בתוך כל המסמכים שלך
תגובות: 1
צפיות: 634

חיפוש בתוך כל המסמכים שלך

כולם בטח שמעו על התוכנה הנפלאה ז"ל GoogleDesktopSetup זהו בעצם כרום אישי למחשב שלך, אך הוא יכול לשמש גם ככרום רגיל ואז הוא שואל בתחילה האם רצונך מתוך מה שיש לך במחשב או ממה שיש ברשת. בשנייה הראשונה הוא נותן את כל התוצאות עם תצוגה מקדימה של כל מסמך. כמובן שגם ר' רחמים כתב תוכנת חיפוש וגם זה מועי...
על ידי טוב וחסד
א' אוגוסט 19, 2018 10:53 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התקליטור התורני גרסה 19
תגובות: 42
צפיות: 5337

Re: התקליטור התורני גרסה 19

אוצר החכמה כתב:יש להוריד את זה ברשת. אין לי מושג אם זה טוב ואם זה נקי מוירוסים הם אומרים שכן.
אני מעלה לך ZIP ואתה יכול להשתמש בו אם אתה רוצה ועל אחריותך בלבד.


האם מישהו שהוריד את התוכנה זה עובד לו? כשבוחרים חיפוש דרך האינטרנט - שום כלום. האם אפשר לומר עליה ז"ל
על ידי טוב וחסד
ה' אוגוסט 16, 2018 12:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התקליטור התורני גרסה 19
תגובות: 42
צפיות: 5337

Re: התקליטור התורני גרסה 19

יש שם חיפוש שהם עשו בתוכנת קיטלוג של אדובי. לא הכי משוכלל אך חיפוש מלה וכעין המלה בהחלט יש שם. בנוסף על הקיטלוג של אדובי, הוכנס שם גם תוכנה זו, (ראה להלן) אשר מועיל מאוד, ואני ממליץ לכל אחד לשבץ את זה במחשב שלו, התועלת שלה היא בעיקר על קבצי טקסט וורד, תוכנת אדובי מועיל אלא בקבצי PDF - כמובן שגם ר' ...
על ידי טוב וחסד
ה' אוגוסט 16, 2018 10:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התקליטור התורני גרסה 19
תגובות: 42
צפיות: 5337

Re: התקליטור התורני גרסה 19

יש להוריד את זה ברשת. אין לי מושג אם זה טוב ואם זה נקי מוירוסים הם אומרים שכן. אני מעלה לך ZIP ואתה יכול להשתמש בו אם אתה רוצה ועל אחריותך בלבד. את זה אני מכיר - אבל לא מה שמוזכר לעיל עם סיומת PDF. כפי שרשם הבחור ישיבה: לאחר ההורדה יש להפוך את הסיומת לEXE כמובן וציק צק' יש לך את כל התוכן של קבצי וו...
על ידי טוב וחסד
ה' אוגוסט 16, 2018 8:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: התקליטור התורני גרסה 19
תגובות: 42
צפיות: 5337

Re: התקליטור התורני גרסה 19

כאמור, בזמנו GOOGLE פירסמו את זה להראות מה זה גוגל, ולאחר זמן קצר הם העלימו את זה, מנסיון, לאחר שתתקין את זה במחשב לא תבין איך עבדת קודם על המחשב. זהו בעצם כרום אישי למחשב שלך, אך הוא יכול לשמש גם ככרום רגיל ואז הוא שואל אותך כל פעם האם רצונך מתוך מה שיש לך במחשב או ממה שיש ברשת. הוא אינו חושב כלל ...
על ידי טוב וחסד
ד' אוגוסט 01, 2018 11:26 am
פורום: עזר אחים
נושא: חבר שלי מתלבט אם לטעון
תגובות: 19
צפיות: 3128

האם מותר להיות טוען רבני?

במשנה במסכת אבות (פ"א משנה ח) נאמר: "אל תעש עצמך כעורכי הדינים", הרמב"ם בפירוש המשנה הסביר כי הכוונה היא לבני אדם שאינם דיינים, המלמדים את העדים להתמודד עם החקירה הצפויה להם מאת הדיינים. מפשטות לשון המשנה בהמשך, משמע שמדובר הוא בדיינים. ומשמע שהקפדה רק שהדיין אל יעשה כן לסייע לאח...
על ידי טוב וחסד
ש' יולי 28, 2018 10:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איך 'תלמיד' וכבר כונה 'רבי' - ואילו 'בן עזאי' ללא תואר?
תגובות: 4
צפיות: 329

Re: איך 'תלמיד' וכבר כונה 'רבי' - ואילו 'בן עזאי' ללא תואר?

גימפעל כתב:לא הבנתי את התמיהה.
בכתיבת הבריתות והמשניות הוא כבר הוסמך וכבר נקרא רבי.

אז זהו שלא. בסנהדרין דף ט, ע"ב: "מעשה ובדק בן זכאי בעוקצי תאנים". מדובר ברבן יוחנן בן זכאי. לשיטתו כותבי הבריתות היו צריכים לכנותו רבן?
על ידי טוב וחסד
ש' יולי 28, 2018 9:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: איך 'תלמיד' וכבר כונה 'רבי' - ואילו 'בן עזאי' ללא תואר?
תגובות: 4
צפיות: 329

איך 'תלמיד' וכבר כונה 'רבי' - ואילו 'בן עזאי' ללא תואר?

בזבחים דף נז, ע"א: "שאלה נשאלה לפני חכמים בכרם ביבנה... נענה ר"ט... היה שם 'תלמיד אחד' שבא לבית המדרש לפני חכמים תחלה ו'רבי' יוסי הגלילי שמו''. ואילו רש"י בקידושין דף מט ע"ב: "בן עזאי ובן זומא - תלמידים היו ובחורים ולא באו לכלל סמיכה 'ולא היו בימיהם כמותם בתורה' כדתנן (...
על ידי טוב וחסד
ו' יולי 20, 2018 3:55 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: האם עדיף שבספר תורני הפסוקים יהיו מנוקדים?
תגובות: 2
צפיות: 258

Re: האם עדיף שבספר תורני הפסוקים יהיו מנוקדים?

חיימקה כתב:למה לא לנקד - תיתן לאדם מהשורה [גם ליושב ביהמ"ד] לקרוא בלי ניקוד ותבדוק כמה טעויות יהיו לו. ואם לא כ"כ במקרא אז בנ"ך.
ולכן בגמ' החדשות מנקדים בצד הגיליון את הפסוקים.

יישר כוח גדול
על ידי טוב וחסד
ו' יולי 20, 2018 12:40 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: האם עדיף שבספר תורני הפסוקים יהיו מנוקדים?
תגובות: 2
צפיות: 258

האם עדיף שבספר תורני הפסוקים יהיו מנוקדים?

כיום נמצאים תוכנות המנקדות פסוקים אוטומטי, או ידני השאלה איך ראוי להציג את הפסוקים בספר תורני?
על ידי טוב וחסד
ו' יולי 20, 2018 11:57 am
פורום: לשכת הסופרים
נושא: תוכנת רבותינו - מישהו שמע?
תגובות: 7
צפיות: 2530

Re: תוכנת רבותינו - מישהו שמע?

אף אחד לא רשם התרשמות מלבד קישורים לפרסום
על ידי טוב וחסד
ב' יולי 16, 2018 3:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מהו שמו של אותו עשיר שנחרב בית המקדש בגללו - למה הוא אנונימי?!
תגובות: 22
צפיות: 1002

Re: מהו שמו של אותו עשיר שנחרב בית המקדש בגללו - למה הוא אנונימי?!

הסיפור המפורסם ביותר על חורבן בית המקדש הוא סיפורו של "קמצא ובר קמצא" ודווקא הם גילו לנו חז"ל את שמם - ואילו את שמו של העשיר שהכל קרה בגללו לא הזכירו לנו את שמו שיהיה לדיראון עולם, למה? ראיתי שתמה על כך חכם אחד בקובץ אור תורה, תשע"ו (חוברת תקפג), עמ' שפה, ונשאר בצ"ע. מה נרו...
על ידי טוב וחסד
א' יולי 15, 2018 10:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: מהו שמו של אותו עשיר שנחרב בית המקדש בגללו - למה הוא אנונימי?!
תגובות: 22
צפיות: 1002

Re: מהו שמו של אותו עשיר שנחרב בית המקדש בגללו - למה הוא אנונימי?!

חת''ס.pdf לפי החתם סופר שכתב: " ולבי אומר לי שבעל הסעודה היה אחד מגדולי ישראל המפורסמים ולכן לא הוזכר כאן כלל מי הוא", לאור דבריו הקושיה מתעצמת עוד יותר מה גרע חלקו של רבי זכריה בן אבקולס (גיטין נו ע"א): "ענותנותו של ר' זכריה בן אבקולס - החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו..."....
על ידי טוב וחסד
א' יולי 15, 2018 10:39 am
פורום: בית המדרש
נושא: מהו שמו של אותו עשיר שנחרב בית המקדש בגללו - למה הוא אנונימי?!
תגובות: 22
צפיות: 1002

Re: מהו שמו של אותו עשיר שנחרב בית המקדש בגללו - למה הוא אנונימי?!

חת''ס.pdf לפי החתם סופר שכתב: " ולבי אומר לי שבעל הסעודה היה אחד מגדולי ישראל המפורסמים ולכן לא הוזכר כאן כלל מי הוא", לאור דבריו הקושיה מתעצמת עוד יותר מה גרע חלקו של רבי זכריה בן אבקולס (גיטין נו ע"א): "ענותנותו של ר' זכריה בן אבקולס - החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו..."....
על ידי טוב וחסד
ש' יולי 14, 2018 9:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מהו שמו של אותו עשיר שנחרב בית המקדש בגללו - למה הוא אנונימי?!
תגובות: 22
צפיות: 1002

Re: מהו שמו של אותו עשיר שנחרב בית המקדש בגללו - למה הוא אנונימי?!

הסיפור המפורסם ביותר על חורבן בית המקדש הוא סיפורו של "קמצא ובר קמצא" ודווקא הם גילו לנו חז"ל את שמם - ואילו את שמו של העשיר שהכל קרה בגללו לא הזכירו לנו את שמו שיהיה לדיראון עולם, למה? ראיתי שתמה על כך חכם אחד בקובץ אור תורה, תשע"ו (חוברת תקפג), עמ' שפה, ונשאר בצ"ע. יש&quo...
על ידי טוב וחסד
ו' יולי 13, 2018 1:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מהו שמו של אותו עשיר שנחרב בית המקדש בגללו - למה הוא אנונימי?!
תגובות: 22
צפיות: 1002

Re: מהו שמו של אותו עשיר שנחרב בית המקדש בגללו - למה הוא אנונימי?!

גם שמם של החכמים (בבבלי) שישבו בסעודה לא נזכר. גם קמצא ובר קמצא הם שמות רעיוניים (כך מבאר המהר"ל בנ"י ובח"א) שהם חלק מהמשל הכללי הזה. רבינו המאירי אינו סובר כן, אלא מדובר באב ובן ע"ש. ואם כן מה חטא קמצא שבגללו חרבה ירושלים?! שהרי הוא לא היה מעורב כלל בכל הסיפור ובכל זאת חז"...
על ידי טוב וחסד
ו' יולי 13, 2018 12:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מהו שמו של אותו עשיר שנחרב בית המקדש בגללו - למה הוא אנונימי?!
תגובות: 22
צפיות: 1002

Re: מהו שמו של אותו עשיר שנחרב בית המקדש בגללו - למה הוא אנונימי?!

דרומי כתב:איך 'טוב וחסד' שואל כאלה שאלות?...

אפילו בגנות בהמה טמאה לא דיבר הכתוב!

וראה מה שדנו התנאים לענין צלפחד ("התורה כיסתו כו")


רבי יוחנן לא חשש להזכיר את שמו של רבי זכריה בן אבקולס (גיטין נו ע"א): "ענותנותו של ר' זכריה בן אבקולס - החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו...".
על ידי טוב וחסד
ו' יולי 13, 2018 12:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מהו שמו של אותו עשיר שנחרב בית המקדש בגללו - למה הוא אנונימי?!
תגובות: 22
צפיות: 1002

Re: מהו שמו של אותו עשיר שנחרב בית המקדש בגללו - למה הוא אנונימי?!

איך 'טוב וחסד' שואל כאלה שאלות?... אפילו בגנות בהמה טמאה לא דיבר הכתוב! וראה מה שדנו התנאים לענין צלפחד ("התורה כיסתו כו") פעמים רבות בש"ס חז"ל הקדושים שואלים מי עומד אחר תואר האנונימי, כגון: "מעשה באחד שבקש לבזבז [יותר מחומש] ולא הניח לו חבירו", "ומנו?" - מי...
על ידי טוב וחסד
ו' יולי 13, 2018 11:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: מהו שמו של אותו עשיר שנחרב בית המקדש בגללו - למה הוא אנונימי?!
תגובות: 22
צפיות: 1002

מהו שמו של אותו עשיר שנחרב בית המקדש בגללו - למה הוא אנונימי?!

הסיפור המפורסם ביותר על חורבן בית המקדש הוא סיפורו של "קמצא ובר קמצא" ודווקא הם גילו לנו חז"ל את שמם - ואילו את שמו של העשיר שהכל קרה בגללו לא הזכירו לנו את שמו שיהיה לדיראון עולם, למה?
על ידי טוב וחסד
ה' יולי 12, 2018 4:04 pm
פורום: על שולחן האוצר
נושא: מיזם חדש של אוצר החכמה
תגובות: 66
צפיות: 63755

Re: מיזם חדש של אוצר החכמה

רעיון וביצוע מדהים, יישר כח. באיזה שלבים זה עומד מתי נברך על המוגמר?

עבור לחיפוש מתקדם

cron