החיפוש הניב 12767 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אוצר החכמה
ג' אוקטובר 23, 2018 2:25 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון ר' גדליה נדל זצ"ל
תגובות: 56
צפיות: 5568

Re: הגאון ר' גדליה נדל זצ"ל

קצת מפתיע בעיני שכתבו על מצבה וחרפה לא נשא על קרובו.
על ידי אוצר החכמה
ב' אוקטובר 22, 2018 10:03 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"
תגובות: 36
צפיות: 945

Re: כתב עת חדש לפשוטו של מקרא - "פשטות המתחדשים"

לא הבנתי, וכי "הדברים האלה" מכוון לכל הת נ"ך (שעוד לא נכתב כלל)? אני מבין מדבריך שמי שהולך בדרך - פטור מלעסוק בנביאים וכתובים - כ"ש בגמרא ומשנה. וכן הלומדים בלילה וביום נ"ך לא מקיימים בשכבך ובקומך. וכן פטור אדם ללמד לבנו [לתלמידו] נביאים וכתובים.... באמת?? אם אתה פותח בכזאת...
על ידי אוצר החכמה
ב' אוקטובר 22, 2018 8:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על מצוה קיומית?
תגובות: 21
צפיות: 514

Re: ברכה על מצוה קיומית?

אני כשלעצמי לא חושב שזה הפשט בדברי הגר"א אלא שזה כמו סוכה שאם הוא רוצה לאכול פת צריך לאכול מצה לענ"ד אין זה נכון. אם רוצה לאכול פת, אסור לו לאכול חמץ, ולכן אין לו ברירה אלא לאכול מצה. (ומצה זו שאוכל מחמת איסור חמץ לא צריכה להיות עשויה לשמה). ואם רוצה לאכול פת, ולכן אוכל מצה מחמת איסור אכי...
על ידי אוצר החכמה
ב' אוקטובר 22, 2018 8:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על מצוה קיומית?
תגובות: 21
צפיות: 514

Re: ברכה על מצוה קיומית?

אבל זה בדיוק מה שטענתי. שאת העניין הזה שאשה יכולה לקיים מצוות של גבר ואינה כישראל המנסה לברך ברכת כהנים זה עצם מהות טענת רבנו תם או יותר מזה זה היה פשוט לפני דברי רבינו תם ורבינו תם רק טען שאפשר לברך אבל זה שאינו מצווה ועושה מיקרי שעושה מצווה זו היתה ההנחה הפשוטה. לכן כתבתי שהמצב הפוך באשה אין צורך ...
על ידי אוצר החכמה
ב' אוקטובר 22, 2018 4:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 432
צפיות: 31548

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

למה הרי ניו יורק קצת צפונית לארץ ישראל והדימדומים ארוכים קצת יותר.
על ידי אוצר החכמה
ב' אוקטובר 22, 2018 2:17 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: סמיכות פר' עמלק למצות ביכורים
תגובות: 1
צפיות: 242

Re: סמיכות פר' עמלק למצות ביכורים

מאמר מהגרי"ח סופר שליט"א מספרו הדר יעקב ח"ז (כ"י) בענין סמיכות פרשת עמלק לפרשת בכורים דברים (כ"ו א'): "והיה כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלהיך נתן לך נחלה, וירשתה וישבת בה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר ה' אלהיך נתן לך, ושמת בטנא והלכת אל המקום אשר יבחר ה' אלהי...
על ידי אוצר החכמה
א' אוקטובר 21, 2018 8:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על מצוה קיומית?
תגובות: 21
צפיות: 514

Re: ברכה על מצוה קיומית?

בעיני ההבדל שאתה יוצר בין שני ההסברים הוא מלאכותי לחלוטין. בסופו של דבר אתה אומר שאדם יכול לעשות מצווה אע"פ שאינו חייב בה. זה בדיוק מה שאמר רבינו תם וזה פשוט וברור. זה שתוסיף לזה הגדרת מתנדב לא משנה כלום (זה לא כמו קרבנות שההתנדבות יוצרת חיוב הבאה) אני כשלעצמי לא חושב שזה הפשט בדברי הגר"א ...
על ידי אוצר החכמה
א' אוקטובר 21, 2018 8:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 432
צפיות: 31548

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

איפה זה כתוב כל החילוקים האלה של תחילת שקיעה וסוףשקיעה ברבנו תם מבואר ברור כמו שכתבתי לא מבואר חילוקים, רק כמו שברמבם ברוב המקומות שכותב שקיעת החמה הכוונה לאור החמה ולא החמה עצמו, כיון שמדובר שם אחר צאת הכוכבים, וכמו שבגמרא תחילת ברכות מפרשים ובא השמש לצאת הכוכבים וכן הראשונים בהלכות חנוכה ותענית מ...
על ידי אוצר החכמה
א' אוקטובר 21, 2018 8:30 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מצווה מאיזה לשון
תגובות: 11
צפיות: 150

Re: מצווה מאיזה לשון

אתה מתכוון לפרש שמצווה זה מלשון אש שבוערת בו? חסידי לעילא ולעילא.
על ידי אוצר החכמה
א' אוקטובר 21, 2018 8:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על מצוה קיומית?
תגובות: 21
צפיות: 514

Re: ברכה על מצוה קיומית?

מצאתי גם בקובץ שעורים עמ"ס קידושין (כמדומני דף ל) בסוגיא דנשים פטורות ממצוות עשה שהז"ג, שכתב לבאר את שיטת ר"ת דנשים מברכות על מצות עשה שהז"ג, על פי הראב"ד, שבעצם אשה שמקיימת את המצות עשה שהז"ג אינה כעושה דבר שפטורה ממנו, אלא היא מקיימת מצוה קיומית, כי איננה פטורה ממש א...
על ידי אוצר החכמה
א' אוקטובר 21, 2018 7:37 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מצווה מאיזה לשון
תגובות: 11
צפיות: 150

Re: מצווה מאיזה לשון

ברור שכן (והויכוח בעניין הרי חסר טעם) אבל בכל מקרה המילה מצווה המופיעה בתורה אינה מגיעה מהשורש הזה.
זה לא מובן ההו"א גם בלאו הכי.
על ידי אוצר החכמה
א' אוקטובר 21, 2018 7:33 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מצווה מאיזה לשון
תגובות: 11
צפיות: 150

Re: מצווה מאיזה לשון

יש בכלל בלשה"ק את השורש צות? לכאורה זה לשון ארמי.
על ידי אוצר החכמה
א' אוקטובר 21, 2018 3:41 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: נעימת טעמי אמ"ת (אשכנז)
תגובות: 60
צפיות: 6675

Re: נעימת טעמי אמ"ת (אשכנז)

זה נשמע משוכנז.
על ידי אוצר החכמה
א' אוקטובר 21, 2018 9:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: הערבי בחנות שלו רוצה לקנות ביצים
תגובות: 18
צפיות: 956

Re: הערבי בחנות שלו רוצה לקנות ביצים

לענין כתב:לא הבנתי שיחתכם
היתר מכירת ביצים לגוי מפורש בגמרא בחולין, והחת"ס שם דן למה זה מותר, אך אין לו צד לפקפק ח"ו על עצם ההיתר.

לא הבנתי שיחתך. המעיין שם בדברי החת"ס רואה שאינו כדבריך.
על ידי אוצר החכמה
א' אוקטובר 21, 2018 9:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: הערבי בחנות שלו רוצה לקנות ביצים
תגובות: 18
צפיות: 956

Re: הערבי בחנות שלו רוצה לקנות ביצים

צודק ספרים וועלט.
אתה נותן טעם מסברא דידך לשבע מצוות בני נח ומחליט לפי זה מה יהיה הדין בביצים?
על ידי אוצר החכמה
א' אוקטובר 21, 2018 12:46 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עבודה בבכורות לעתיד לבא
תגובות: 20
צפיות: 1532

Re: עבודה בבכורות לעתיד לבא

אלו דברי הגרי"ח סופר שליט"א בענין זה, מספר מנוחת שלום ח"ג סימן י"ב (יצא לאור בשנת תשס"ב), וראה גם באגרות הרב משמ"ר הלוי ז"ל מה שדן בדבריו עיי"ש.
11.GIF
11.GIF (58.54 KiB) נצפה 70 פעמים
22.GIF
22.GIF (75.26 KiB) נצפה 70 פעמים
33.GIF
33.GIF (72.85 KiB) נצפה 70 פעמים

55.GIF
55.GIF (79.09 KiB) נצפה 70 פעמים

44.GIF
44.GIF (27.69 KiB) נצפה 70 פעמים
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 18, 2018 10:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיחת חולין בבית הכנסת
תגובות: 8
צפיות: 119

Re: שיחת חולין בבית הכנסת

הנה
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 18, 2018 10:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כעבד זה שאין לו רשות
תגובות: 3
צפיות: 85

Re: כעבד זה שאין לו רשות

אני לא הבנתי את השאלה. קודם שניתנה תורה אדם היה צריך לשפוט לפי שכלו אבל אחר שניתנה תורה זה עניינה לומר מה אסור וכל מה שלא נאסר בה ע"כ שהותר.
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 18, 2018 9:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נטילת ידים לפני תפילה
תגובות: 46
צפיות: 494

Re: נטילת ידים לפני תפילה

החידושים שאתה מחדש הם עצומים לפטור מנט"י אחרי נגיעה במקומות המכוסים וחכוך בראש. אני לא חושב שאתה יכול לומר דבר כזה בלי ראיה.

אגב בזמן הגמרא היו מתרחצים הרבה מאד כמבואר בגמרא בשבת כמה שהיה קשה להם גזירה על הרחיצה.
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 18, 2018 9:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיחת חולין בבית הכנסת
תגובות: 8
צפיות: 119

Re: שיחת חולין בבית הכנסת

הרב אוצר החכמה: אינני יודע כיצד הבנת מדברי שסיפורי מעשיות וכדומה יהיה מותר בלי קביעות, בודאי אסור, הלא זה שיחה בטילה. אני בא לדון על שיחת חולין שאיננה שיחה בטילה, כגון דבר שיש בה צורך שבזה חידש הפמ"ג ששיחה בטילה של הרמב"ם היינו שיחת חולין. חוץ מזה שאפשר לענות על הקושיא שמכוחה בא הפמ"...
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 18, 2018 9:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיחת חולין בבית הכנסת
תגובות: 8
צפיות: 119

Re: שיחת חולין בבית הכנסת

עושה רושם שהפמ"ג לא חשב שיש מצב בינים בין שחוק וקלות ראש לדברי צורך. זה באמת יהיה הסבר על הקושיה שהזכרתי שם מהפמ"ג בהלכות שבת. אבל באמת צריך לחשוב למה הפמ"ג סבר כך.
גם המאמר שהזכיר מקדש מלך הולך על אותו דרך שלך.
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 18, 2018 9:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיחת חולין בבית הכנסת
תגובות: 8
צפיות: 119

Re: שיחת חולין בבית הכנסת

גם אני כשהגבתי באשכול מאי חסידות כשדנו בזה חשבתי שאולי יש לחלק שחשבונות הוא יותר עניין של קביעות ומתוך זה יתכן כמו שכתבתי שם שאמירה של כמה מילים נחוצות אין בה איסור ואולי בזה גם לא אסר הפמ"ג. אבל כמו שמשמע מדבריך, להבנתי, שלשבת ולספר סיפורי מלחמות ושאר מעשיות שרי כי זה פחות קביעות מחשבונות לא נ...
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 18, 2018 7:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלינקים בפורום תוקנו!
תגובות: 10
צפיות: 385

Re: הלינקים בפורום תוקנו!

אבדוק בעז"ה.
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 18, 2018 5:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות
תגובות: 46
צפיות: 2315

Re: המתנה בין בשר לחלב - חמש וחצי שעות

לשונות ראשונים רבים מורים שהמתנת שש שעות בין בשר לחלב אינה בדוקא שש שעות מלאות אלא די שימתין עד שעה ששית [רמב"ם (מאכ"א ט' כ"ח) 'מי שאכל בשר בתחלה בין בשר בהמה בין בשר עוף - לא יאכל אחריו חלב עד שיהיה ביניהן כדי שיעור סעודה אחרת, והוא כמו שש שעות מפני הבשר של בין השינים שאינו סר בקינו...
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 18, 2018 5:11 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בוורד
תגובות: 22
צפיות: 1915

Re: עזרה בוורד

תודה רבה לכם.
ניסיתי לעשות כפי ההסברים של פלגינן והצלחתי ותודה על התוספת של ברי ושמא.
העברתי את הדברים לשואל.
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 18, 2018 3:20 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: עזרה בוורד
תגובות: 22
צפיות: 1915

Re: עזרה בוורד

שאל אותי ידיד האם יש דרך לומר לוורד לקחת את הכותרת מתוך הטקסט. כלומר שכשמתחלף הפרק תתחלף הכותרת העליונה?
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 18, 2018 12:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לפני עור לא תתן מכשול - שני דינים שונים מפסוק אחד כיצד?
תגובות: 9
צפיות: 158

Re: לפני עור לא תתן מכשול - שני דינים שונים מפסוק אחד כיצד?

יש דיון באחרונים במכשיל באיסור דרבנן אם עובר בלפני עיוור דאורייתא. אלה שמבינים שלא וודאי הבינו שזה לא רק עניין של הכשלה כמו עצה שאינה הוגנת אלא דין מיוחד במכשיל בעבירה.
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 18, 2018 12:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לפני עור לא תתן מכשול - שני דינים שונים מפסוק אחד כיצד?
תגובות: 9
צפיות: 158

Re: לפני עור לא תתן מכשול - שני דינים שונים מפסוק אחד כיצד?

לכאורה זה דבר מצוי שיש לאו אחד שכולל הרבה איסורים כמו לא תאכלו על הדם. ולכן הווה לאו שבכללות.
על ידי אוצר החכמה
ה' אוקטובר 18, 2018 12:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: מזוזה לא גלולה?
תגובות: 3
צפיות: 126

Re: מזוזה לא גלולה?

הגיעונו דברי הגרי"ח סופר שליט"א בספרו פרי חיים
111.GIF
111.GIF (63.62 KiB) נצפה 58 פעמים

222.GIF
222.GIF (96.89 KiB) נצפה 58 פעמים
על ידי אוצר החכמה
ד' אוקטובר 17, 2018 9:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!
תגובות: 16
צפיות: 144

Re: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!

אני מתקשה להבין למה אתה מתעקש להעמיד באור שלילי ומוקשה את ר"א הגדול כשאין סיבה לכך ואין קושי בדבר אבל נראה לי שאין טעם להמשיך ודיעותינו יישארו חלוקות בנושא.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוקטובר 17, 2018 7:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!
תגובות: 16
צפיות: 144

Re: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!

הדברים מדברים בעד עצמם היפך מה שאתה כותב.
תלמידיו של ר"א שלא כמוך לא עלה בדעתם שהוא מקלל את התלמיד. אלא שהוא אומר שכך יהיה ועל זה שאלו אותו אם הוא נביא.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוקטובר 17, 2018 1:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חרדת רבי יוחנן בן זכאי
תגובות: 34
צפיות: 1949

Re: חרדת רבי יוחנן בן זכאי

אפשר לקבל בבקשה דוגמה.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוקטובר 17, 2018 1:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!
תגובות: 16
צפיות: 144

Re: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!

עוד ראיה שלא קילל אותו אלא להיפך פעל להקל ענשו.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוקטובר 17, 2018 12:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!
תגובות: 16
צפיות: 144

Re: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!

גם שם הוא לא קילל אותו.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוקטובר 17, 2018 10:57 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!
תגובות: 16
צפיות: 144

Re: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!

לא מובן לי השאלה. ר"א לא מקלל את ר"ע. הוא אומר לו שזה העונש שהוא יקבל על החטא הזה ובזה יתכפר לו. צדיקים הקב"ה מדקדק עמהם כחוט השערה. יסביר לי כבודו את פשוטם של דברים: "בשחיטה השבתני, [בטענה מגוחכת, ובאת מכוחה לעקור דבר מן התורה. רש"י]". ולכן עונשך יהיה - "בשחיטה ת...
על ידי אוצר החכמה
ד' אוקטובר 17, 2018 10:23 am
פורום: בית המדרש
נושא: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!
תגובות: 16
צפיות: 144

Re: מדוע קילל רבי אליעזר את תלמידו - רבי עקיבא?!

לא מובן לי השאלה.
ר"א לא מקלל את ר"ע. הוא אומר לו שזה העונש שהוא יקבל על החטא הזה ובזה יתכפר לו. צדיקים הקב"ה מדקדק עמהם כחוט השערה.
על ידי אוצר החכמה
ד' אוקטובר 17, 2018 9:39 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי קלונמוס קלמיש שפירא מפיאסעצנא הי"ד
תגובות: 46
צפיות: 2304

Re: רבי קלונמוס קלמיש שפירא מפיאסעצנא הי"ד

ולמה אתה לא חולק איתנו את שם הספר?
על ידי אוצר החכמה
ג' אוקטובר 16, 2018 10:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שרה התחלפה בשידה
תגובות: 9
צפיות: 178

Re: שרה התחלפה בשידה

את השאלה הזאת לא הבנתי. ולמה הקב"ה הביא על פרעה נגעים גדולים ולא העביר את אברהם ושרה למקום אחר? ולמה אם כן שיש גזירה מנסים להנצל? הרי הקב"ה גזר? כך היא הנהגת השי"ת שגוזר על האדם, ועל האדם לעשות השתדלות להנצל, ומכיון ששרה עשתה השתדלות להנצל על ידי השידה למה לא עשתה יותר? אז אם כך יש ל...
על ידי אוצר החכמה
ג' אוקטובר 16, 2018 9:37 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חרדת רבי יוחנן בן זכאי
תגובות: 34
צפיות: 1949

Re: חרדת רבי יוחנן בן זכאי

בשיחות מוסר להגר"ח שמואלביץ (מהדו"ח עמ' תי"ט) ביאר זאת כי הצדיקים מתייראים שמא חיו כל חייהם בטעות וחשבו כי זוהי דרך האמת, (וכן ראיתי מביאים בשם רבי חיים ויטאל). ובזה ביאר שם את חששו של שמואל הנביא, והביא עוד כמה וכמה ראיות לזה, יעוי"ש. מה הכוונה שמא חיו כל חייהם בטעות וחשבו כי כ...
על ידי אוצר החכמה
ג' אוקטובר 16, 2018 5:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שרה התחלפה בשידה
תגובות: 9
צפיות: 178

Re: שרה התחלפה בשידה

את השאלה הזאת לא הבנתי.
ולמה הקב"ה הביא על פרעה נגעים גדולים ולא העביר את אברהם ושרה למקום אחר?

עבור לחיפוש מתקדם