החיפוש הניב 89 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי ירושלים
ו' אוקטובר 05, 2018 4:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הגולם מפרג
תגובות: 92
צפיות: 11190

Re: הגולם מפרג

וונדרבר כתב:
הרב רוזנברג בעל שלמי נדרים.
ז"א והוא חיבר ספר בשם ידות נדרים והרבה יש להעיר על ספרו
על ידי ירושלים
ש' ספטמבר 22, 2018 11:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך
תגובות: 52
צפיות: 2311

Re: והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך

דברות רמח"ל ז"ל במס"י פי"א: ונדבר עתה מן הכעס. הנה יש הרגזן שאמרו עליו, כל הכועס כאלו עובד עבודה זרה, והוא הנכעס על כל דבר שיעשו נגד רצונו ומתמלא חימה עד שכבר לבו בל עמו ועצתו נבערה. והנה איש כזה כדאי להחריב עולם מלא אם יהיה יכולת בידו, כי אין השכל שולט בו כלל והוא סר טעם ממש ככל...
על ידי ירושלים
א' אוגוסט 12, 2018 11:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר
תגובות: 119
צפיות: 7771

Re: אשכול-רבנים באותו שם שאפשר להתבלבל וכבר נכשלו בדבר

אמסטרדם כתב: מחולת המחנים כתב: יעב"ץ - רבי יעקב אבן צור יעב"ץ - רבי יעקב עמדין כמדומה שגם ר' יוסף יעבץ נקרא לפעמים "יעב"ץ", ועוד, אני חשבתי פעם שספר "משנת יעבץ" [שראיתי מביאים] הוא מר' יעקב עמדין... ר' יוסף יעב"ץ נקרא בדרך כלל תחת השם החסיד יעב"ץ. והשיבוש...
על ידי ירושלים
ב' יוני 18, 2018 11:52 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השפעה פיזית של מחשבות שליליות
תגובות: 22
צפיות: 1296

Re: השפעה פיזית של מחשבות שליליות

מספר אמרי אמת [אליקום] אבל זכורני שפירוש זה מובא בקדמונים יותר. ואלו דברי ספר פלא יועץ ערך פחד: כתיב פחד פחדתי ויאתיני וכתיב נכון לבו בטוח בה' סמוך לבו לא ייירא נמצא שהמפחד גורם רעה לעצמו את אשר לא היה ראוי לבא עליו והבוטח בה' חסד יסובבנו והן אמת שאין אדם שליט ברוח ואם יאמרו צו כל היום אל תפחד אל ת...
על ידי ירושלים
ב' יוני 18, 2018 11:45 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול בקשות ספרים, מאמרים ומחקרים מתוך ספרים שאינם באוצר
תגובות: 3422
צפיות: 295248

מכתב מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל

נחוץ לי מאוד מכתב מרן הגרי"ש אלישיב ז"ל הנדפס במחזור המפורש (הרב ויינגרטיין) לראש השנה.

מי בטובו יכול להעלותו כאן ושכמ"ה.
על ידי ירושלים
ג' מאי 15, 2018 1:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א
תגובות: 136
צפיות: 4412

Re: קושיא וסתירה על הנוהגין מנהגי הגר"א

בן אדם כתב: וכלשון המג"א "אמרינן מנהג עוקר הלכה דודאי כך קיבלו אבותינו איש מפי איש". כך לשון המגן אברהם סימן תרצ ס"ק כב: ואין לבטל כו'. וכ' רמ"א בתשו' סי' כ"א בשם מהרי"ק שורש קמ"ד דאם נמצא המנהג באיזה פוסק אין לבטלו אפי' בשעת הדחק אין לשנות מנהג כדאמרי' בבני ב...
על ידי ירושלים
ה' אפריל 26, 2018 6:46 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אי אפשר שכהן יהיה עני?
תגובות: 21
צפיות: 828

Re: אי אפשר שכהן יהיה עני?

ראיתי מי שמביא ראיה שר' חנינא בן דוסא לא היה כהן, מעובדת היותו עני. לדעת המחבר ההוא, אם היה רחב"ד כהן, הרי היה מקבל כ"ד מתנות כהונה ולא היה עני! אבל לענ"ד אין הדברים מוכרחים. האם יש ביד מי להביא סיוע או דחייה לראיה שכזו? הנני להביא דברי הגרי"ח סופר שליט"א בס' דרופתקי דאוריי...
על ידי ירושלים
ה' אפריל 19, 2018 9:36 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חכם שאסר אין חבירו רשאי להתיר
תגובות: 2
צפיות: 178

חכם שאסר אין חבירו רשאי להתיר

שו"ת רדב"ז ח"ג סימן תתקח: עוד צריך שתדע דלא אמרינן חכם שאסר אין חבירו רשאי להתיר, אלא בהאי עובדא גופא, אבל בעובדה אחריתי אע"ג דדמיא להך רשאי להתיר, דאלת"ה אחד שיטעה בשיקול הדעת ימשוך אותו הטעות לעולם וזה ודאי טעות הוא אלא לא אמרו אלא בהאי עובדא גופא. וגדולה מזו אני אומר שאפי...
על ידי ירושלים
ה' אפריל 19, 2018 9:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: רשב"א מעניין על טבילת כלים
תגובות: 8
צפיות: 376

Re: רשב"א מעניין על טבילת כלים

בברכה המשולשת כתב:למיטב זכרוני זה איננו חידוש של רבינו הרשב"א אלא ירושלמי מפורש


תמוה הרי הרשב"א עצמו יבמות שם הביא ירושלמי זה כנ"ל

וראה ט"ז יו"ד ר"ס קכ: וטעם הטבילה כדי שיצאו מטומאתו של גוי לקדושתו של ישראל
על ידי ירושלים
ד' אפריל 18, 2018 4:28 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הנלב"ע בא"י מתכפרים כל עוונותיו
תגובות: 8
צפיות: 493

הנלב"ע בא"י מתכפרים כל עוונותיו

איתא בזוה"ק ח"ג ע"ב ב: כל מאן דזכי למיפק נשמתיה בארעא קדישא, אתכפרו חובוי, וזכי לאתקשרא תחות גדפוי דשכינתא, דכתיב (דברים לב מג) וכפר אדמתו עמו.
לפי זה הנלב"ע בא"י מזומן לאלתר לחיי עוה"ב בלא דין ובלא יסורין אחרי שנתכפרו עוונתיו וכתוס' כתובות ק"ג:

אכן כן הוא?
על ידי ירושלים
ו' מרץ 23, 2018 4:51 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלכה כרב נחמן בדיני נגד רבים
תגובות: 6
צפיות: 313

Re: הלכה כרב נחמן בדיני נגד רבים

ראה מה שציין בזה הגאון שדי חמד כללים מערכת ה אות יג ותרו"ץ. שלום לך איש צפת נ"י מנאי איש ירושלים, ילמדנו רבינו שיחי' מה ראה כב' בשדי חמד שם, והרי אין לו שום שייכות לשאלה הנ"ל אם רב נחמן נחלק עם רבים הלכה כמי, וזה היה הנדון וספק של הרב ושא נס נ"י, והשדי חמד שם דן אם הלכה כרבי נחמ...
על ידי ירושלים
א' מרץ 04, 2018 4:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שו"ת שואל ומשיב עם מפרשים?
תגובות: 10
צפיות: 1370

Re: שו"ת שואל ומשיב עם מפרשים?

זה אינו וס' משנה למלך מהדורה ראשונה אכן נדפס בפני עצמו בקושטא שנת תצ"א ואני למדתי בו כמ"פ.
על ידי ירושלים
ה' פברואר 22, 2018 10:18 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ביאור בדברי הרשב"א "אבל בדמיון כתיבות"
תגובות: 1
צפיות: 140

ביאור בדברי הרשב"א "אבל בדמיון כתיבות"

כתוב בחידושי הרשב"א כתובות כח. הימנוה רבנן בדרבנן. ודוקא בגדלן מה שראו בקטנם אבל בקטנן לא הימנוה. וקשיא לן ומ"ש מבדיקת חמץ דהימנוה אף בקטנן כדגרסינן בפ"ק דפסחים (ד' ב') הכל נאמנים על בדיקת חמץ ואפילו נשים ועבדים וקטנים ואמרינן התם דכיון דבדיקת חמץ מדרבנן הימנוה רבנן בדרבנן, וכו' וכו' ...
על ידי ירושלים
ה' פברואר 22, 2018 10:24 am
פורום: אוצר החכמה - תיקונים והערות
נושא: שיבושים בספר בצל החכמה חלק ששי
תגובות: 2
צפיות: 398

שיבושים בספר בצל החכמה חלק ששי

בשו"ת בצל החכמה ח"ו סימן ל"ז לפניו ואחריו צולמו הדפים שלא כסדרן נא לתקן תודה
על ידי ירושלים
ד' פברואר 14, 2018 10:42 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: גימטריא "חדשה"
תגובות: 17
צפיות: 1755

Re: גימטריא "חדשה"

מה שנכון נכון, אבל מה שכתבת כעת נראה לי לא נכון. יש בקדמונים הרבה רמזים כגון דא, ואכן יתכן מאוד שנמצא רמז כזה בספרי הרמזים. כדאי לבדוק בבעל הטורים (ובהערות רייניץ), ספר גימטריאות לריה"ח, ש"ך עה"ת - בסוף כל פרשה יש גימטריאות, פענח רזא, וכמובן בספרי 'תוספות השלם'. עד כמה שיצא לי לקרוא ...
על ידי ירושלים
ה' פברואר 01, 2018 4:10 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: שר התורה מהרש"ם מברזאן - מאה שנה לפטירתו
תגובות: 68
צפיות: 9896

Re: שר התורה מהרש"ם מברזאן - מאה שנה לפטירתו

לרגל יומא דהילולא החל היום - קבוצה גדולה מצאצאיו נמצאים בשעה זו בדרכם להשתטח על קברו בעירו בערז'אן שבאוקראינה, לרגל הנסיעה נדפס קונטרס ובו שני פרקים מספר מקיף העומד לצאת לאור על תולדות חייו אשר נכתב ע"י אחד מהצאצאים בבקשה להודיע היכן אפשר להשיג הקונטרס הנ"ל ויישר כח. ואם לא קשה להעלותו כא...
על ידי ירושלים
ד' ינואר 31, 2018 11:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הקל הקל תחילה
תגובות: 53
צפיות: 3840

Re: הקל הקל תחילה

הרב עושה חדשות לעיל הביא דברי הגר"א גניחובסקי ז"ל שכתב שהחתם סופר יו"ד סובר שהקל הקל תחילה מן התורה. ולא ציין היכן כתב כך החתם סופר.

אבקש ממי שיודע המקום בחתם סופר להודיעני וייש"כ.
על ידי ירושלים
ה' ינואר 25, 2018 12:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם פרנסתו של ראש ישיבה מוטלת על הציבור?
תגובות: 9
צפיות: 632

Re: האם פרנסתו של ראש ישיבה מוטלת על הציבור?

הגרי"ח סופר שליט"א בס' ברית יעקב סי' כז ביאר סוגיא זה הפלא ופלא והביא כל המקורות שהזכירו כאן החכמים לעיל שליט"א ועוד. ראה שם דברים יקרים.
על ידי ירושלים
א' דצמבר 10, 2017 9:45 pm
פורום: חנוכה
נושא: והדלקו נרות בחצרות קדשיך?
תגובות: 14
צפיות: 1127

Re: והדלקו נרות בחצרות קדשיך?

ביאור יקר ונחמד כתב הגרי"ח סופר שליט"א בס' חוקי רצונך ח"ג סי' ב. [נמצא באוצר].

יתברך מי שיוכל להעלות הדברים הנה.
על ידי ירושלים
ש' דצמבר 09, 2017 8:20 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מה בין מה (בפתח) למה (בסגול)
תגובות: 5
צפיות: 484

Re:

לפני ה' ח' וע' קמוצות בסגול (בע' לפעמים גם לא קמוצה), בשאר המקרים כמעט תמיד בקמץ אא"כ מוקפת למילה שאחריה ואז בפתח. וסימנך מה אנו מה חיינו מה צדקותנו אכן יש סידורי אשכנז שנקדו מה חיינו מה חסדנו בסגול כמו בסידור עבודת ישראל עמ' 44, ובסידור תפילה עם ליקוטי תורה עמ' 32, אבל בסידורי הספרדים מה חיינ...
על ידי ירושלים
ד' דצמבר 06, 2017 7:48 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הלכה כרב באיסורי - האם מוסכם
תגובות: 4
צפיות: 266

הלכה כרב באיסורי - האם מוסכם

קיימא לן דהלכתא כרב באיסורי (בכורות דף מ"ט) ונחוץ לי לדעת האם כל האמוראים מסכימים בזה, דוגמא לדבר מצינו בעירובין (דף מו:) שהאמורא רב משרשיא אינו סובר כללי הפסיקה בתנאים, ראה שם. תודה מראש.
על ידי ירושלים
ג' נובמבר 28, 2017 11:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: כללי הפסיקה
תגובות: 56
צפיות: 3779

Re: כללי הפסיקה

[quote="מה שנכון נכון"]איפה כתוב שמכח מנהג בעלמא אפשר להקל בדינים דאוריתא? ראיתי עכשיו לגריח"ס שליט"א בס' ברכי נפשי ח"א עמ' קטו כח המנהג אלים טפי מכל דבר כידוע, ולדוגמא אביא דברי חד מתקיפי קמאי מהר"י ווייל ז"ל בתשובותיו (סימן ע'): "ומה דמייתי מר ראיה מערבה בלו...
על ידי ירושלים
ב' נובמבר 27, 2017 3:15 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: היכן המקור ש-לעשו היה בן בשם 'אחי'
תגובות: 11
צפיות: 672

Re: היכן המקור ש-לעשו היה בן בשם 'אחי'

[quote="מיכאל1"]כמדומני שהמקור נמצא ברוקח

הכוונה בפירוש הרוקח על התורה (כמדומה הביאו הגריח"ס שליט"א בס' הדר יעקב)

ולכאורה מדוע לא נזכר בשמות בניו ממזריו של עשו בס"פ וישלח
על ידי ירושלים
א' אוקטובר 08, 2017 10:13 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: אין להחליף אתרוג להלל
תגובות: 5
צפיות: 554

אין להחליף אתרוג להלל

יש שלוקחים כמה אתרוגים ובברכה מברכים על אחד, ובהלל ובהקפות מחליפים לאתרוג אחר, ושמועה שמעתי דלא אריך למיעבד הכי, אלא באותו אתרוג שברכו עליו אותו יש לקחת להלל ולהקפות, האמנם כך ישר כל למאירים ומעירים בענין.
על ידי ירושלים
ג' אוגוסט 22, 2017 2:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: לדרוך על רגל הכלה!
תגובות: 29
צפיות: 2637

Re: לדרוך על רגל הכלה!

הגיונות כתב:זכור לי שגם החסיד החב"די ר' אייזיק מהאמיל כתב על המנהג הזה בשני המאורות שלו.


הרב משנ"נ ציין לספר נטעי גבריאל ושם כבר ציין לדברי רבי אייזיק מהאמיל ז"ל בס' שני המאורות ח"ג עמ' קנ עיי"ש.
על ידי ירושלים
ב' אוגוסט 21, 2017 4:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 419
צפיות: 30795

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

מה לך להרחיק לכתבי יד של הגאונים. יש אחד שכתב (נחש איפה) שהגר"א סובר כרבנו תם. שהמשנה ברורה שכתב לילה נקרא מן התורה לכל דבר משיראו ג כוכבים לא התכוון בדיוק למה שהוא אומר. שהחזון איש ראה את אורות חיים והבין שלא הבין עד היום את העניין על בוריו אבל המשיך לחיות כמו שחי עד היום כאחד מקלי הדעת. שהמש...
על ידי ירושלים
ו' אוגוסט 04, 2017 12:07 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 415
צפיות: 38163

Re: הספר: דרך חכמה, המוזכר במ"ב, מיהו המחבר? (בדקתי באוצר - כמובן).

דרומי כתב:לא הכונה לדרך החיים?


לא אין כוונתו לדרך החיים ראה משנה ברורה סימן מח סק"א: מה שכתב בבאר היטב בשם דרך חכמה שיזהר לומר פרשת התמיד בצבור עם הש"ץ עיין בשערי תשובה שהשיג על זה.
על ידי ירושלים
ו' יולי 28, 2017 3:00 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבינו יצחק לוריא זי"ע - האר"י הקדוש
תגובות: 19
צפיות: 2469

Re: רבינו יצחק לוריא זי"ע - האר"י הקדוש

ראה בקישור זה דברים חשובים מהגרי"ח סופר שליט"א על צאצאי האריז"ל

viewtopic.php?f=7&t=23186&p=231384&hilit=%D7%A2%D7%9B%D7%A1%D7%94#p231382

ובכלל מאמרו שם חשוב ומעניין
על ידי ירושלים
ו' יולי 28, 2017 2:52 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: התפילות בשבת חזון מעלות את כל התפילות של כל השנה
תגובות: 1
צפיות: 356

התפילות בשבת חזון מעלות את כל התפילות של כל השנה

בלוח המצויין במינו עיתים לבינה (השבוע) הביא דברי הגאון הגדול מהרש"ם מברעזן זצ"ל בס' תכלת מרדכי (תהלים קט"ז א'): שבת חזון תפילות ישראל בימי בין המצרים שמתפללים בלב נשבר מתקבלת לרצון יותר מבכל השנה, כמו ששמעתי בשם הרה"ק רבי אורי מסטרעליסק זי"ע שאמר שהתפילה שבשבת חזון צריך ליזה...
על ידי ירושלים
ב' יולי 24, 2017 12:57 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: תפילין רבינו תם במנחה בתשעה באב.
תגובות: 4
צפיות: 575

Re: תפילין רבינו תם במנחה בתשעה באב.

כף החיים סימן יח אות טז כתב מנחם עזריה בתשובותיו סימן ק"ז, דמה טוב לקיים מצות ציצית בתשעה באב בטלית קטן בלבד באותו היום וכו' ובכהאי גוונא נכון הדבר שלא ללבוש טלית גדול בשחרית ליודע סודו וכו' יעו"ש, והביאו שערי תשובה אות ד'. אמנם מנהג בית אל יכב"ץ להתפלל שחרית תשעה באב בציצית ותפילין ר...
על ידי ירושלים
ו' יוני 16, 2017 1:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: גיורת שנתגיירה כקטנה שנולדה
תגובות: 53
צפיות: 3648

Re: גיורת שנתגיירה כקטנה שנולדה

ציטוט מעניין, מכאן - http://seforim.blogspot.co.il/2016/03/blog-post.html?m=1 פעם הזכרתי למו"ר חקירה מחודשת מספר יד שאול לבעל השואל ומשיב שחקר אם חייבים לעמוד בפני גר שנתגייר כשהיה מעל גיל שבעים מאחר שגר שנתגייר כקטן שנולד דמי, ומו"ר מאוד התפעל שאפשר לחקור חקירה כזאת שנשמע מאוד מוזר, ואמר...
על ידי ירושלים
ו' יוני 16, 2017 1:24 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: עניני סו''ס מא' מזקני הרבנים בארה''ב - הרב שמרי' שולמאן
תגובות: 14
צפיות: 1624

Re: עניני סו''ס מא' מזקני הרבנים בארה''ב - הרב שמרי' שולמאן

מ"ש בבלוג אות יג בשם ר"ח צימרמן התלוצץ מחקירה בענין גר שנתגייר, יש לציין שחקירה זו מופיע בחת"ס בכ"מ ואצרף אחד מהם בד"ה המול הנני להעתיק דברי מו"ר הגריח"ס שליט"א מס' תורת יעקב ס"ס קי"א. (י"ל בתש"ס) אמר הצעיר יעקב חיים סופר נר"ו: הנה לע...
על ידי ירושלים
ה' יוני 15, 2017 1:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ספרים מפליאים ומעניינים
תגובות: 27
צפיות: 2670

Re: ספרים מפליאים ומעניינים

מה שכתב: ביאור על כל 'תיובתא' שבש"ס - למנצח לדוד - פרדו.

לא דק אלא על כל "קשיא" שבש"ס, (אין אפשרות ליישב תיובתא של הש"ס ואכמ"ל), וכזאת כתב הגאון רבי ישעיה ברלין ז"ל בספרו קשות מיושב לישב כל קשיא דהש"ס.
על ידי ירושלים
ג' מאי 16, 2017 12:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: 2 דפים ללא רש"ש
תגובות: 7
צפיות: 808

Re: 2 דפים ללא רש"ש

כמעט ולא דילג על אף דף, על-אחת-כמה-וכמה פרק או מסכת. גם ממסכתות ה"משנה" (היינו שאין עליהם גמרא) לא חשך עטו, ואין פרק משנה אף ממשניות זרעים או טהרות שלא העיר בהם. אמנם לכל כלל יש יוצא מהכלל והדפים עליהם לא העיר הינם: תענית כג, יבמות קכ, ב"ק סב, זבחים ק, והעמודים האחרונים במסכתות ברכות...
על ידי ירושלים
א' מאי 14, 2017 12:22 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשב"י אומר אין ישראל רואים גיהנם לעולם
תגובות: 2
צפיות: 376

רשב"י אומר אין ישראל רואים גיהנם לעולם

אבות דרבי נתן פרק ששה עשר ה"ד: רבי שמעון בן יוחי אומר מכאן שאין ישראל רואים פני גיהנם לעולם" הובא בגליון הש"ס סוכה מה:

מה הפשט.

ועיין עירובין יט. ועיין שבת קד. ורש"י שם.
על ידי ירושלים
ה' אפריל 13, 2017 1:12 am
פורום: פסח
נושא: מדוע סבי ז"ל היה נוטל שק על הגב להראות שכך יצאו ממצריים?!!
תגובות: 28
צפיות: 2722

Re: מדוע סבי ז"ל היה נוטל שק על הגב להראות שכך יצאו ממצריים?!!

כף החיים (סימן תעג אות קכג): יש נוהגין להשים האפיקומן צרור במפה על כתפיהם זכר ליציאת מצרים. חק יעקב (אות ל"א), חק יוסף (אות כ"ז), רבינו זלמן (אות ל"ה). ורש"ל בתשובה הנזכרת כתב ראוי לכורכה במטפחת ולהניח בין הכר והכסת וכשרוצה לאכול יוציאה כמו שהיא בתוך המפה וישלשל לאחוריו וילך כמו ...
על ידי ירושלים
ד' מרץ 15, 2017 1:55 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 832
צפיות: 64901

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

היכן מופיע בחז"ל שבגלות מצרים ירדו עד למ"ט שערי טומאה, וכמעט שלא נגאלו אם היו נכנסים לשער הנ'. בבקשה ה זה דחוף מה שהיו במ"ט שערי טומאה מקורו בזוהר חדש תחלת יתרו. מה שהוצרך להצילם קודם שירדו לשער נ'- ממנהגי החגים לר' יהודה חיון מקור השם "חג הפסח" טעם נוסף: השם פסח, שהוא מלשו...
על ידי ירושלים
ש' פברואר 25, 2017 8:42 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי
תגובות: 1003
צפיות: 105354

Re: הגותו של הגאון רבי משה שפירא זצ''ל - אשכבתיה דרבי

אמיר כרמי כתב:http://www.kolhalashon.com/New/Shiurim.aspx?Lang=Hebrew&Path=Hebrew%7cHMusar%7cSichot%7cR0027%7cMoadeyShana%7cPurim&Order=RavA2Z

החל מדקה 21


יש שם 14 שיעורים לאיזה מהם הכוונה?
על ידי ירושלים
ד' פברואר 15, 2017 9:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תוכנה לחישוב זמן המולד, וסוף זמן קידוש לבנה
תגובות: 4
צפיות: 549

Re: תוכנה לחישוב זמן המולד, וסוף זמן קידוש לבנה

למיטב ידיעתי, בדברים אלו הכל הולך לפי המישורי בירושלים, ללא חולק כלל
על ידי ירושלים
ד' פברואר 15, 2017 6:08 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תוכנה לחישוב זמן המולד, וסוף זמן קידוש לבנה
תגובות: 4
צפיות: 549

תוכנה לחישוב זמן המולד, וסוף זמן קידוש לבנה

הנה בלוח עתים לבינה יצא לחדש תרגומי זמני המולדות לשעון שלנו, ונקט שם לפי ב' שיטות: האחת, שיטת הרב טוקצינסקי (תחילת היום הוא שש שעות שוות אחר החצות של אותו יום וכל החשבונות בשעות שוות) והשניה, שיטת הרב מרצבך (תחילת היום הוא שש שעות שוות אחר החצות הממוצע שהוא בירושלים ב-11:39 וכל החשבונות בשעוות שוות)...

עבור לחיפוש מתקדם