החיפוש הניב 5675 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עושה חדשות
ג' ספטמבר 19, 2017 9:16 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: רוממות הימים הנשגבים - אז נדברו
תגובות: 53
צפיות: 3750

Re: רוממות הימים הנשגבים - אז נדברו

המלצה לספר טוב - https://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?163021
לפתוח דרך הטאבלט כמובן.
על ידי עושה חדשות
ג' ספטמבר 19, 2017 8:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיירי הפתילות והדסקיות וכד' בהדלקת נרות ימים רצופים
תגובות: 18
צפיות: 276

Re: שיירי הפתילות והדסקיות וכד' בהדלקת נרות ימים רצופים

כגון השתא, בעז"ה נדליק נרות של יו"ט ראשון, שני, ושבת. אמנם להמדליקים בפתיל צף, או בפרפין, וכד', אז אחר כיבוי נרות יום הראשון, נשארים בכוסיות פתילות משומשות או דיסקיות, ולכאו' יש לאסור להוציאם משם מדין מוקצה. מה הורו על כך המורים, ומה נוהגים למעשה? (יש כאן נידון בהיתר של 'מתוך' על איסור מו...
על ידי עושה חדשות
ג' ספטמבר 19, 2017 8:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פטנט לכיבוי כירי הגז ביו"ט
תגובות: 5
צפיות: 159

Re: פטנט לכיבוי כירי הגז ביו"ט

-אם זה נחשב רק גרם, אז להנוהגים כהמחבר יש להתיר גם בשבת?
-צ"ע האם זה לא נידון כפעולה ישירה.
על ידי עושה חדשות
ג' ספטמבר 19, 2017 8:30 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים
תגובות: 86
צפיות: 2212

Re: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים

מפורש במג"א סי' תקצ"א סק"ט שהמנהג בכל תפוצות ישראל להתפלל כוותיקין בר"ה. יש"כ. ז"ל - אבל שחרית מותר לו להתפלל כיון דאיכא צבורא דמצלי שחרית בכל מקומות לא נדחית תפלתו [עמ"ש סי' צ' ס"ט] אבל מוסף הואיל וזמנה כל היום יש שמתפללין אותה בבוקר ויש מאחרין [רש"י] ו...
על ידי עושה חדשות
ב' ספטמבר 18, 2017 10:23 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כְּקֶדֶם / כִּימֵי עוֹלָם / כְשָׁנִים קַדְמֹנִיּוֹת
תגובות: 5
צפיות: 132

Re: כְּקֶדֶם / כִּימֵי עוֹלָם / כְשָׁנִים קַדְמֹנִיּוֹת

יש"כ, איכה רבה. הנה: חדש ימינו כקדם. כאדם הראשון, המד"א ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן (בראשית ג כד). ד"א חדש ימינו כקדם. כאבות הראשונים, המד"א ומראש הררי קדם (דברים לג טו). ד"א כקדם. כשנים קדמוניות, המד"א וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות (מלאכי...
על ידי עושה חדשות
ב' ספטמבר 18, 2017 9:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סחיטה בתוך המים
תגובות: 16
צפיות: 212

Re: סחיטה בתוך המים

מהי באמת העצה היעוצה לקשירת שיער רטוב?
על ידי עושה חדשות
ב' ספטמבר 18, 2017 8:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ושמחת בחגיך דוחה לא תעשה
תגובות: 4
צפיות: 126

Re: ושמחת בחגיך דוחה לא תעשה

ובאגב דאגב, אזכיר כאן את דברי הגמ' ביבמות: רבי ינאי הוה ליה אריסא דהוה מייתי ליה כנתא דפירי כל מעלי שבתא ההוא יומא נגה ליה ולא אתא שקל עשר מפירי דביתיה עלייהו אתא לקמיה דרבי חייא א"ל שפיר עבדת דתניא למען תלמד ליראה את ה' אלהיך כל הימים אלו שבתות ויו"ט למאי הלכתא אילימא לעשורי ומיכל איצטריך...
על ידי עושה חדשות
ב' ספטמבר 18, 2017 8:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סחיטה בתוך המים
תגובות: 16
צפיות: 212

סחיטה בתוך המים

אשה שטובלת בליל שבת, ואח"כ רוצה ששערותיה יהיו אגודים תחת הכיסוי-ראש, לכאו' כל גומיה או סיכה וכד' גורמות לסחיטה, ושמעתי עצה לזה לכרוך את השיער בגומיה בעודה בתוך המים, אחרי סיום הטבילה.
שאלתי, האם בזה יצאנו מידי חשש סחיטה?
על ידי עושה חדשות
ב' ספטמבר 18, 2017 8:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלכה ואין מורין כן
תגובות: 7
צפיות: 414

Re: הלכה ואין מורין כן

בסוג' בביצה דכ"ח מתבארים כמה נקודות בענין הנ"ל. וציינתי לזיכרון.
על ידי עושה חדשות
ב' ספטמבר 18, 2017 8:13 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אתקין רבי אבהו תשר"ת
תגובות: 24
צפיות: 1784

Re: אתקין רבי אבהו תשר"ת

הערות קצרות בשולי הענין. בשי' רה"ג דמדאו' כל הקולות כשרים, ובשי' הרמב"ם דהוי ספק. א. אם לפי הרמב"ם זה ספק גמור, אז מי מקיים את הענין של 'מאה קולות', אטו זה שייך גם בקולות פסולים לגמרי? ב. לפי רה"ג, למה שיעור התקיעה משתנה בין הסדרות, הרי המאריך בתרועה סתם אינו צריך להאריך בתקיעה ...
על ידי עושה חדשות
ב' ספטמבר 18, 2017 8:22 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: "מחי ומסי" בציבור וביחיד
תגובות: 8
צפיות: 153

"מחי ומסי" בציבור וביחיד

משנ"ב - וכן אותם הבקשות שהן בלשון תרגום כגון מחי ומסי וכו' ומרן די בשמיא וכו' לא יאמר כשאין שם מנין עשרה. ונסתפקתי האם הכוונה שיהיו עשרה שיאמרו יחד את הקטעים האלו, או גם כפי מנהגינו שהציבור ממשיך כל אחד לחוד מהוידוי עד הסוף, ואז יוצא בהרבה מקרים שאין ציבור שאומר יחד את "מחי ומסי", וכל...
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 17, 2017 11:57 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הוראה תמוהה: הכנה מיום ראשון של ר"ה לשבת
תגובות: 6
צפיות: 188

Re: הוראה תמוהה: הכנה מיום ראשון של ר"ה לשבת

אחר הבירור: מעולם לא נאמר כך, טעות של השומע ותל"מ.
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 17, 2017 11:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סיפור מופלא על רבינו החזו"א
תגובות: 140
צפיות: 2767

Re: סיפור מופלא על רבינו החזו"א

מעט דבש כתב:שו"ת מנחת שלמה חלק א סימן א , אות ג

ראה עוד כאן - https://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=24216#p242189
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 17, 2017 10:33 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: "מעשה התשובה" - קונטרס מומלץ להורדה
תגובות: 3
צפיות: 172

Re: "מעשה התשובה" - קונטרס מומלץ להורדה

ומה קורה בחטא שאדם נכשל בו באקראי בעלמא, מה דרגת הקבלה הנצרכת, הרי בלא"ה בסתמא הוא לא עושה כך? אפרט את שאלתי. הרי מי שלא היה שומר שבת רח"ל, כאשר הוא חוזר בתשובה, ה"ה מקבל ע"ע לשמור שבת, ובודאי אפילו אם ל"ש לומר עליו "יעיד עליו ה' שלא ישוב לעולם", כי מן הסתם יכשל מ...
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 17, 2017 10:19 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ניקב וסתמו - בטל ברוב?
תגובות: 0
צפיות: 32

ניקב וסתמו - בטל ברוב?

שופר שניקב וסתמו פסול, מה הדין כשנתערב בשופרות כשרים, בטל ברוב? או אולי דמכיון דהחיסרון הוא בתקיעה ולא (רק) בעצם השופר, ל"ש כאן ביטול ברוב.
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 17, 2017 10:15 pm
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: הוכחה ללבוש תכלת בזה"ז מהמלאכים היוצאים מן השופר
תגובות: 23
צפיות: 1278

Re: הוכחה ללבוש תכלת בזה"ז מהמלאכים היוצאים מן השופר

יש"כ. האמור לעיל, צירפתי בקובץ:
עין התכלת.PDF
(525.78 KiB) הורד 38 פעמים
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 17, 2017 10:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הידור מצוה לאחר שיצא יד"ח
תגובות: 7
צפיות: 414

Re: הידור מצוה לאחר שיצא יד"ח

הערה זו אינה חדשה - בלקט-יושר (עמוד רצב במהדורת הרב כנרתי) מביא שהקשה רבו התה"ד מדוע לא מאחרים את תשר"ת מן הטעם הזה, אך איננו זוכר התירוץ. מ"מ בהמשך דבריו מפורש שאפשר להוסיף ולתקוע כדי לקיים מצוה לכתחילה, גם אם כבר יצא בדיעבד, ולכאורה זה מפורש דלא כהנחה שהניח בקושייתו (שא"א לקיי...
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 17, 2017 9:59 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מאה קולות ביחיד
תגובות: 9
צפיות: 236

Re: מאה קולות ביחיד

אם נניח שיש ענין לתקוע מאה גם ביחיד, או עכ"פ בציבור לכו"ע,
מה הדין באופן שבהכרח לא ישלים מאה, האם מותר לו לתקוע יותר מהשלושים/ששים הראשונים, או דכיון דבלא"ה לא יגיע למאה אז הדר דינא דהוי שבות?
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 17, 2017 9:57 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אתקין רבי אבהו תשר"ת
תגובות: 24
צפיות: 1784

Re: אתקין רבי אבהו תשר"ת

הערות קצרות בשולי הענין. בשי' רה"ג דמדאו' כל הקולות כשרים, ובשי' הרמב"ם דהוי ספק. א. אם לפי הרמב"ם זה ספק גמור, אז מי מקיים את הענין של 'מאה קולות', אטו זה שייך גם בקולות פסולים לגמרי? ב. לפי רה"ג, למה שיעור התקיעה משתנה בין הסדרות, הרי המאריך בתרועה סתם אינו צריך להאריך בתקיעה כ...
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 17, 2017 9:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תפילת הדרך על חפצים
תגובות: 2
צפיות: 65

תפילת הדרך על חפצים

מתוך אחד העלונים: שאלה: מסר לראובן מצלמה יקרה כדי למסור לשמעון בירושלים (היות ולשם הוא נוסע), בדרך קרתה תאונה ונשברה המצלמה, האם ראובן חייב לשלם? תשובה: תאונה בדרך היא אונס גמור, והיות שראובן הוא שומר חינם ולא שואל, לכן פטור, אבל אם ראובן לא אמר "תפילת הדרך" יש לדון האם זה נחשב כפשיעה וחיי...
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 17, 2017 9:37 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כְּקֶדֶם / כִּימֵי עוֹלָם / כְשָׁנִים קַדְמֹנִיּוֹת
תגובות: 5
צפיות: 132

כְּקֶדֶם / כִּימֵי עוֹלָם / כְשָׁנִים קַדְמֹנִיּוֹת

מה החילוק בין הלשונות? על מתי הולך כל דבר?
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 17, 2017 9:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: או חכם או סכל
תגובות: 0
צפיות: 49

או חכם או סכל

לש' הרמב"ם - אל יעבור במחשבתך דבר זה שאומרים טפשי אומה"ע ורוב גולמי בני ישראל שהקב"ה גוזר על האדם מתחלת ברייתו להיות צדיק או רשע, אין הדבר כן אלא כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבינו או רשע כירבעם או חכם או סכל או רחמן או אכזרי או כילי או שוע וכן שאר כל הדעות... הגהות מימו' - תימה דבפ...
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 17, 2017 9:23 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מנהג לערוך שולחן עם מטעמים ולעמוד מולו ביו"כ
תגובות: 13
צפיות: 695

Re: מנהג לערוך שולחן עם מטעמים ולעמוד מולו ביו"כ

מנהג אחר, בספר מאמר מרדכי:
עריכת השולחן ביום כיפור.png
עריכת השולחן ביום כיפור.png (30.85 KiB) נצפה 35 פעמים
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 17, 2017 9:15 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: רוממות הימים הנשגבים - אז נדברו
תגובות: 53
צפיות: 3750

Re: רוממות הימים הנשגבים - אז נדברו

ח"ו אז נרדמו? וידבר משה את מועדי ה' וגו' מצותן שיהו קורין כו'. מיתורא דקרא קא דריש כפרש"י במתני' ומסמיך ליה איתורא דהאי קרא ואשר תקראו אותם במועדם דכתיב לעיל מתפרש כמשמעו שיהו קורים בזמנן ובברייתא דתני דמשה תיקן להם שיהו שואלין ודורשין כו' נראה שהוא דבר נוסף על הקריאה דקתני במתני' ואפשר ד...
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 17, 2017 9:12 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: איך ממליכים?
תגובות: 13
צפיות: 318

Re: איך ממליכים?

על אף דברי הזוהר שלא נהיה ככלבים הצועקים הב הב אגב, דברי הזוה"ק נאמרו על יוה"כ (תקו"ז כב.). נשתוממתי כשעה חדא לראות דברי הזוהר, שאינם כפי המורגל לצטט, שהרי הוא מזכיר גם את בקשת המחילה ביו"כ בחדא מחתא, וא"כ כל המבאר ע"פ הזוהר את נוסח התפילה של ר"ה, דמה"ט הבקשו...
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 17, 2017 9:09 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הואיל ואי מיקלעי אורחים
תגובות: 7
צפיות: 252

Re: הואיל ואי מיקלעי אורחים

נפק"מ למעשה במכין תבשיל של אגוזים בר"ה עבור שבת, ואין בנמצא מי שיאכל אגוז בר"ה...
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 17, 2017 9:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לברך על הרעה כמו על הטובה
תגובות: 2
צפיות: 80

לברך על הרעה כמו על הטובה

טושו"ע או"ח סי' רכב - חייב אדם לברך על הרעה בדעת שלמה ובנפש חפצה, כדרך שמברך בשמחה על הטובה, כי הרעה לעובדי השם היא שמחתם וטובתם, כיון שמקבל מאהבה מה שגזר עליו השם נמצא שבקבלת רעה זו הוא עובד את השם, שהיא שמחה לו. משנ"ב שם - כדרך שמברך וכו' - כי באמת כל היסורין בין בגוף ובין בממון הוא...
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 17, 2017 9:00 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: הוראה תמוהה: הכנה מיום ראשון של ר"ה לשבת
תגובות: 6
צפיות: 188

הוראה תמוהה: הכנה מיום ראשון של ר"ה לשבת

בשם אחד מגדולי בעלי ההוראה שמעתי דבר תמוה לכאו', דאמנם בכל ב' ימים טובים הסמוכים לשבת, לא מהני עירוב תבשילין להתיר הכנה מהיום הראשון לשבת, כי יש כאן ספיקא דיומא שהיום השני הוא חול, אבל לגבי ראש-השנה, כיון דהוי קדושה אחת, אפשר לסמוך על העירוב-תבשילין, ולבשל גם ביום הראשון עבור שבת! אמנם לכשדפדפתי בספ...
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 17, 2017 8:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיירי הפתילות והדסקיות וכד' בהדלקת נרות ימים רצופים
תגובות: 18
צפיות: 276

שיירי הפתילות והדסקיות וכד' בהדלקת נרות ימים רצופים

כגון השתא, בעז"ה נדליק נרות של יו"ט ראשון, שני, ושבת. אמנם להמדליקים בפתיל צף, או בפרפין, וכד', אז אחר כיבוי נרות יום הראשון, נשארים בכוסיות פתילות משומשות או דיסקיות, ולכאו' יש לאסור להוציאם משם מדין מוקצה. מה הורו על כך המורים, ומה נוהגים למעשה? (יש כאן נידון בהיתר של 'מתוך' על איסור מוק...
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 17, 2017 8:51 pm
פורום: פורים
נושא: משלוח מנות ונמצאת טריפה
תגובות: 7
צפיות: 373

Re: משלוח מנות ונמצאת טריפה

הגרמ"מ שולזינגר סיפר מעשה שהיה אצל הגרי"ז, שבאו לשאול בשבת שאחרי היו"ט, היות ונמצא דם בביצה של העירוב-תבשילין. ויש בזה כמה טעמים להקל, ולד' החת"ס יל"ד טעם נוסף.
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 17, 2017 8:48 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ספר חדש על השואה: עשן הכבשן. <השואה באספקלריה של תורה>
תגובות: 228
צפיות: 33411

Re: ספר חדש על סיבת השואה: עשן הכבשן. מה דעתכם?

וזה לעומת זה, קראתי לאחרונה שבאו לספר לס"ק הח"ח על פוגרום שהיה באיזה עיירה ברוסיה, הח"ח ישב על הכסא ופרץ בבכי ובשפת אידיש אמר, אבינו אב הרחמן, אתה בחרתנו מכל העמים, למה בחרתנו? לפוגרמים? לשחיטות? וכך חזר וחזר בבכיות עצומות עד שכוחותיו לא עמדו לו (לדברי המספר 'התעלף'). אלו דברים היוצא...
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 17, 2017 8:43 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: "מעשה התשובה" - קונטרס מומלץ להורדה
תגובות: 3
צפיות: 172

Re: "מעשה התשובה" - קונטרס מומלץ להורדה

אכן מומלץ בהחלט, גם אם לא נקבל את כל המסק', אבל עצם הבירור בצורה יסודית ורצינית הוא למעליותא טובא.

מה באמת ה'קבלה לעתיד' הנדרשת בתשובה על חטא בשוגג?

ומה קורה בחטא שאדם נכשל בו באקראי בעלמא, מה דרגת הקבלה הנצרכת, הרי בלא"ה בסתמא הוא לא עושה כך?
על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 16, 2017 11:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יותר מחומש - שלא לשמה
תגובות: 14
צפיות: 278

Re: יותר מחומש - שלא לשמה

מה שנכון נכון כתב:והאחרונים חיפשו דרכי היתר בנותן יותר מחומש לכפרה (ראה תניא דלא גרע מרפואת הגוף).

ראה עוד במצו"ב:
יותר מחומש לכפרת עוונות.PDF
(1.9 MiB) הורד 13 פעמים
על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 16, 2017 10:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יהדות מכח דיני הממון
תגובות: 7
צפיות: 141

Re: יהדות מכח דיני הממון

ומה לגבי דיני נזירות אחרי שברח? (נזיר סב: רמב"ם נזירות ב-יט).
וע"ע ביאור על ספר המצוות לרס"ג (הרב פערלא) עשין עשה לא לב.
על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 16, 2017 8:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הוראת החזו"א על קימה והידור בשעת קרי"ש
תגובות: 1
צפיות: 87

Re: הוראת החזו"א על קימה והידור בשעת קרי"ש

לעצם הנידון, ראה בשו"ת ציץ אליעזר חלק יד סימן י,
ואצרף כאן את דבריו של הר"א בן הר"מ בענין זה:

ספר המספיק.png
ספר המספיק.png (52.74 KiB) נצפה 71 פעמים
על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 16, 2017 8:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "השבת אבידה" על עבדים
תגובות: 8
צפיות: 168

Re: "השבת אבידה" על עבדים

יש"כ.
ואיך זה נכנס משאלוניקי שנ"ז אל תוך המהרש"ל?
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 15, 2017 5:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: כל המרבה לספר בבריאת העולם
תגובות: 2
צפיות: 108

כל המרבה לספר בבריאת העולם

האם נתקלתם עוד בקדמונים שדנו בשאלה הזו, כפי שדן כאן הרדב"ז בשם הקנה?

מצודת דוד להרדב''ז.png
מצודת דוד להרדב''ז.png (38.69 KiB) נצפה 108 פעמים
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 15, 2017 5:23 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: דין קטלנית
תגובות: 5
צפיות: 320

Re: דין קטלנית

תש' הר"מ בענין, לא הבנתי כה"צ האם לדעתו אין בזה איסור בכלל, או שזה בגדרי 'דחיה' וכד'.

תשובת הרמב''ם על קטלנית.png
תשובת הרמב''ם על קטלנית.png (125.41 KiB) נצפה 68 פעמים

עבור לחיפוש מתקדם