מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 7405 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עושה חדשות
א' מאי 26, 2019 12:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: חוקים בדיני ממונות
תגובות: 24
צפיות: 504

Re: חוקים בדיני ממונות

עניינים שהיו מובנים ומסתבר בזמן חז"ל ולא בזמן שלנו. אבל דינם לא השתנה... וכן איסור רבית, שבזמנינו ובצורה שהדבר נעשה (בבנקים וכדומה, לאפוקי שוק אפור) הוא דבר הכרחי ומבורך על פי סברא האנושית, כך שהאיסור הוא רק בבחינת חוק של תורה. אוי ואבוי! ולא עוד אלא שמשימים משה רבינו חכם ותורתו אמת ואומרין אי...
על ידי עושה חדשות
א' מאי 26, 2019 12:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: גירושי חוץ והקנאת חוץ
תגובות: 4
צפיות: 181

Re: גירושי חוץ והקנאת חוץ

ע"ע ריטב"א קידושין כג:
על ידי עושה חדשות
ו' מאי 24, 2019 3:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חוקים בדיני ממונות
תגובות: 24
צפיות: 504

Re: חוקים בדיני ממונות

שו"ת חוות יאיר סימן קכד ...ולימוד הטורים והסמ"ע ראיתי רבים מבחורים שוגים בזה ששומעי' בכל יום שיעור מאלה ואינו תכלית כללי רק לדיני ממונות שהוא ע"צ הסברא והנכון קצה האחרון מן הלימוד וחלילה לי להקטין מעלות משפטי ה' כי חיות הנה וממקום קדוש יהלכו לא כמשפטי הגוים שהמה בנויים על שיקול הדעת ...
על ידי עושה חדשות
ו' מאי 24, 2019 2:40 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: קריאת הקללות קודם עצרת ור"ה
תגובות: 12
צפיות: 1304

Re: קריאת הקללות קודם עצרת ור"ה

פני יהושע מס' מגילה דף ל. ...משא"כ בסוגיא דהכא דר' יצחק ואביי איירי לפי האמת דלא קי"ל כבני מערבא אלא שעיקר קריאת התורה צריך להשלים כסדרן בכל שנה ושנה כדאמר רבי אמי גופא בפ"ק דברכות [ח' ע"א] לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור ואמרינן עלה דרבי ביבי בר אביי סבר לאשלומינהו לפרשייתא ...
על ידי עושה חדשות
ו' מאי 24, 2019 1:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: התרוקנות מהמשלח לשליח
תגובות: 6
צפיות: 191

Re: התרוקנות מהמשלח לשליח

באשכול קצת מקביל, הופניתי לעיין בזה - פתחי תשובה חושן משפט סימן קפב ס"ק ד ; עיין בתשובת מים חיים חלק חו"מ סי' י"ח, במעשה שראובן נתן חפץ לשמעון למכור בסך כ"ז זהובים, והלך לשוק ומכרו ללוי בסך זה ממש, והודיעו שהוא שליח של ראובן, וקיבל מעות מיד לוי ומסר לו החפץ, ואח"כ נתוודע בעד...
על ידי עושה חדשות
ו' מאי 24, 2019 1:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: רצון התורה בדיני טומאה
תגובות: 33
צפיות: 3145

Re: רצון התורה בדיני טומאה

פירוש המשנה להרמב"ם, הקדמה לסדר טהרות - ...הרי תורה בסתם הוא הדיון בטומאה וטהרה וידיעת משפטיהן. וכך אמרו עוד בטומאות ובטהרות הן הן גופי תורה, ומדוע לא? והן הסולם לרוח הקדש כמו שאמרו טהרה מביאה לידי קדושה וכו'. דהיינו, טהרה מטומאת מת או שרץ וכד', (לימוד ההלכות או קיומם בפועל), עליהם נאמר טהרה מ...
על ידי עושה חדשות
ה' מאי 23, 2019 2:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צל"ח- "פת במלח תאכל" רק בתחילת הדרך.
תגובות: 10
צפיות: 1172

Re: צל"ח- "פת במלח תאכל" רק בתחילת הדרך.

יש גירסא ברש"י בע"ז שם "ואינם רוחצים".
על ידי עושה חדשות
ה' מאי 23, 2019 2:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יפוי כח בלתי חוזר
תגובות: 19
צפיות: 203

Re: יפוי כח בלתי חוזר

יש"כ!
ובסברא צ"ע בדברי הרדב"ז, כיצד יצליח התנאי להגביל את חלות החזרה.
וכפי הנראה אין הכוונה למשפטי התנאים ו"על מנת", אלא כעין זה.
על ידי עושה חדשות
ד' מאי 22, 2019 11:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יפוי כח בלתי חוזר
תגובות: 19
צפיות: 203

Re: יפוי כח בלתי חוזר

לא כ"כ. הרי קי"ל כרבי יוחנן דאתי דיבור ומבטל דיבור.
(ואף לריש לקיש הרי מעשה כן מבטל דיבור, וזהו שאמרו שקדם בעה"ב ותרם).
אעפ"כ אני שואל האם לפי דין תורה ישנה אפשרות ליצור יפוי כח בלתי חוזר, או לאו.
על ידי עושה חדשות
ד' מאי 22, 2019 2:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יפוי כח בלתי חוזר
תגובות: 19
צפיות: 203

יפוי כח בלתי חוזר

האם זה יכול להיות תקף בדיני התורה?
על ידי עושה חדשות
ד' מאי 22, 2019 12:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: הפרת נדרי הקדשות
תגובות: 14
צפיות: 719

Re: הפרת נדרי הקדשות

נניח שהבעל יכול להפר גם עשיית תרומה, (ההנחה נכונה?), אז מה קורה כאן, מכאן ולהבא זה נעשה טבל? איך זה שייך? במנחת שלמה באיזה מקום מסתפק בזה (ואמרתי זאת פעם להגרחי"ש והשתומם כשעה חדא). והטעם שיחזור להיות טבל כי כל ההיתר מבוסס על זה שיש תרומה בצד אחר, בפרט אם יסוד איסור טבל הוא מחמת התרומה שבלולה ...
על ידי עושה חדשות
ד' מאי 22, 2019 12:25 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 2179
צפיות: 160662

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

אור שמח הלכות גזלה ואבדה פרק ה ...שליח שתרם או הקדיש, דמסתברא דהשליח לא מצי לישאל, דהוא רק סיבה אל חלות התרומה וכו', [ובזה נסתפקו חכמי הדור שלפנינו]... מי דן בזה? פתחי תשובה יורה דעה סימן שלא ס"ק ו עושה אדם שליח - עיין בספר משנת חכמים ריש הלכות יסוה"ת בצפנת פענח שם אות כ"א שכתב דאם ע...
על ידי עושה חדשות
ד' מאי 22, 2019 12:24 am
פורום: בית המדרש
נושא: תפילה על הצלחה ברוחניות
תגובות: 10
צפיות: 1110

Re: תפילה על הצלחה ברוחניות

לגבי מה שתירץ החזו"א שם, כעת ראיתי - שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן מ; ...בתפלת ברוריא שישובו הרשעים בתשובה ומה שתירץ כתר"ה על תפלת ברוריא על הרשעים שישובו בתשובה שהקשה מהרש"א בברכות דף י' בח"א הא הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים דאולי ע"י תפלת האדם אין זה נקרא ביד&quo...
על ידי עושה חדשות
ד' מאי 22, 2019 12:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 148
צפיות: 13493

Re: קידש לאחר ל' ומתו העדים

האם בעינן שיהיו העדים קיימים בשעת חלות הקדושין היינו בסוף שלושים יום, או שמספיק שראו את המעשה לכאורה מצד הסברא הרי אי אפשר לקדושין שיחולו בלא שיהיו עדים שיכולים להעיד עליהם וא"כ צריך שיהיו קיימים בזמן החלות, אלא שלא מצינו מפורש כה"ג בפוסקים ראשונים ואחרונים ואולי אפשר לצדד דדי שבזמן המעשה...
על ידי עושה חדשות
ב' מאי 20, 2019 11:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: התרוקנות מהמשלח לשליח
תגובות: 6
צפיות: 191

Re: התרוקנות מהמשלח לשליח

תודה למשיבים. כמובן יסוד הנידון הוא בלש' הגמ' (דנ"ט) ורש"י (דע"ח) דהמשלח יכול להקדים את השליח ולעשות בעצמו משום דבכך הוא 'מבטל' את השליחות, ומכך היה אולי משמע דבלאו ביטול השליחות כבר אין הדבר בסמכותו של המשלח. ועי' בס' שרידי אש על גיטין סי' ח שהביא את ב' הדיוקים הנ"ל בשם הגר"...
על ידי עושה חדשות
ב' מאי 20, 2019 11:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דהנך משכי במלכותייהו עד דאתי משיחא
תגובות: 5
צפיות: 89

דהנך משכי במלכותייהו עד דאתי משיחא

בגמ' ריש עבודה זרה מבואר דמלכות רומי ומלכות פרס, "משכי במלכותייהו עד דאתי משיחא".

מה ניתן לפרש על המלכויות וממשלות דהיום, מי מהם ממשיכה של רומי, ומי של פרס.
על ידי עושה חדשות
ב' מאי 20, 2019 11:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב תוכחה ומחאה בבת ישראל הרוצה להנשא לגוי
תגובות: 31
צפיות: 1987

Re: חיוב תוכחה ומחאה בבת ישראל הרוצה להנשא לגוי

בנוגע לדברי הרדב"ז הנ"ל, "לא שיניח להפסיד ממונו כדי שלא ישבע זה לשקר והעושה כן נקרא אצלי חסיד שוטה", וכו', יש לציין את המובא בגמ' בשבועות "ר"ש בן טרפון אומר שבועת ה' תהיה בין שניהם מלמד שחלה שבועה על שניהם", ופירש"י "ששניהן נענשין בה שלא דקדק למסור ממונו ...
על ידי עושה חדשות
ב' מאי 20, 2019 12:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: על הזדון כשגגה
תגובות: 3
צפיות: 70

על הזדון כשגגה

ד' מביאים קרבן על הזדון כשגגה,
הבא על שפחה חרופה, נזיר שנטמא, שבועת העדות, שבועת הפיקדון.

האם נמצא בזה הסבר או טעמא דקרא, להבין המשותף בין עבירות אלו אשר הזדונות שלהם מתכפרות כשגגות.
על ידי עושה חדשות
א' מאי 19, 2019 9:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: התרוקנות מהמשלח לשליח
תגובות: 6
צפיות: 191

התרוקנות מהמשלח לשליח

בזכרוני מימי הבחרות, כי יש הסבורים שאם מינה אדם שליח לקדש אשה או לגרשה, להפריש תרומה מן הכרי או למכור חפציו, שוב אינו יכול לעשות זאת בכבודו ובעצמו, כי באמת כבר מסר את כוחו בידיו של השליח, אלא רק משום שעשייה זו בעצמה נחשבת ביטול על השליחות, (ואתי מעשה ומבטל דיבור). אבל אינני זוכר מי אומר כך, האם זו ש...
על ידי עושה חדשות
א' מאי 19, 2019 2:28 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: נוסחאות התפילה - ותיקונים הנעשים על ידי נוסח התפילה
תגובות: 12
צפיות: 175

Re: נוסחאות התפילה - ותיקונים הנעשים על ידי נוסח התפילה

זה כבר מחלוקת קדומה בראשונים, יש שרמזו בכל מילה ומספר המילים בכל קטע וכו', ויש שלא דקדקו בזה ושינו נוסחאות לפי הראוי. (ובזה ג"כ תלויה השאלה הפותחת). כבר נכב"ב הרבה, אבל אצטט לך שתי קטעים שבזכרוני כעת; אחד - מהאבודרהם, והובא ביתה יוסף - יש אנשים שמנו התיבות שיש בכל ברכה וברכה משמונה עשרה וה...
על ידי עושה חדשות
ו' מאי 17, 2019 6:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כוונת התיבות אחרי סיום אמירתם
תגובות: 28
צפיות: 1759

Re: כוונת התיבות אחרי סיום אמירתם

שיח השדה ברכות יג.png
שיח השדה ברכות יג.png (65.27 KiB) נצפה 90 פעמים
על ידי עושה חדשות
ו' מאי 17, 2019 3:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ייבום וגלגולים
תגובות: 16
צפיות: 1679

Re: ייבום וגלגולים

חזון איש אבהע''ז קכט.png
חזון איש אבהע''ז קכט.png (113.06 KiB) נצפה 105 פעמים
על ידי עושה חדשות
ה' מאי 16, 2019 11:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אין דבר שבערווה פחות משניים
תגובות: 28
צפיות: 1789

Re: אין דבר שבערווה פחות משניים

ראה זה חדש בתשובת חכמי פרובנציא בהלכות קידושין סימן ה' סימן ו' ו ז"ל בתו"ד והיינו הטעם שפירש הקדוש מטריי"ש כמו שבממון צריך שני עדים להוציא מיד המוחזק ולהביא ביד התובע הכי נמי בקידושין צריך שני להוציא האשה להביאה לרשות בעל וכן בגירושין עי"ש בכל לשונו הזהב ודוק מיגו להוציא ל"...
על ידי עושה חדשות
ה' מאי 16, 2019 11:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 714
צפיות: 87619

Re: השוואות...

אור שמח הלכות מאכלות אסורות פרק יד הלכה יד ועלה בדעתי דכל הדין דמאכילין אותו הקל הקל תחלה הוא רק על המאכיל אבל האוכל הוא המסוכן בעצמו אינו צריך לדקדק בזה. דוגמא למה שכתבו המחברים גבי רודף דניתן להצילו בנפשו, דאם יכול להצילו באחד מאיבריו דאסור להרוג אותו, ובכ"ז הנרדף בעצמו אינו צריך לדקדק בזה, ...
על ידי עושה חדשות
ה' מאי 16, 2019 11:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הקל הקל תחילה
תגובות: 58
צפיות: 4731

Re: הקל הקל תחילה

בגמ' שבועות יח. "שהיה לו לפרוש בהנאה מועטת ופירש בהנאה מרובה", יל"ע האם זה שייך לדין הקל הקל, (ושם זה דין דאו', וצ"ע).
על ידי עושה חדשות
ה' מאי 16, 2019 2:59 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: ספירת העומר בעבר קו התאריך
תגובות: 98
צפיות: 12146

Re: ספירת העומר בעבר קו התאריך

אם עדיין לא הביאו לעיל,
בשו"ת ראשית ביכורים סי' ד מפלפל באורך על קטן שהגדיל בימי הספירה, (ונמצא שלא היה מחוייב בספירה מתחילתה), האם הוא מחוייב מדאו' בניהוג חג השבועות או שהוא פטור מכל מצוות החג.
על ידי עושה חדשות
ה' מאי 16, 2019 2:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לקדוח בפי' רבינו חננאל
תגובות: 12
צפיות: 291

לקדוח בפי' רבינו חננאל

נתגלגלה אלי שאלה. בביכנ"ס מרכזי המשמש בכל שעות היום ללימוד של כוללים וכד', קנו כמה שסי"ם קטנים ע"מ לקובעם במקומות שונים, בכדי שהלומדים לא יצטרכו לטרוח ולהסתובב לחפש וכו', אלא בכל 'איזור' בביהמ"ד יהיה לכה"פ ש"ס קטן אחד, נגיש ונוח. אלא שבמקרה כזה ודאי נצרך שיהיו הספרים כר...
על ידי עושה חדשות
ה' מאי 16, 2019 8:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות צריכות כוונה - מלומדה
תגובות: 55
צפיות: 1358

Re: מצוות צריכות כוונה - מלומדה

כעת נמכר [בדוכנים של בלוי] ספר "הנחמדים מזהב", אשר מקיף באופן נפלא את כל ענין "מצוות צריכות כוונה", מהשורשים ועד למעשה. (מומלץ!) בתוה"ד מביא שם בשם הגרש"ב ולדנברג רשימה מעשית באיזה אופנים נצרכת כוונה מפורשת גם לפי החיי"א. לחיבת הענין, צירפתי את הקטע המדובר מתוך המק...
על ידי עושה חדשות
ה' מאי 16, 2019 12:08 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: המצוות החדשות שבחומש דברים
תגובות: 21
צפיות: 2108

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

עמש"כ הרמב"ן דיבום היא מצוה מחודשת, ואולי לא נהגה עד כניסתם לארץ, יש להעיר ממשמעות הגמ' בב"ב קיט: בטענת בנות צלפחד, דנהג יבום במדבר.
על ידי עושה חדשות
ד' מאי 15, 2019 12:58 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה
תגובות: 421
צפיות: 48140

Re: אשכול דעות יחידאיות ו/או מיוחדות בהלכה

מאירי קידושין נח: ומכל מקום יש אומרים דוקא בקדושי כסף שאם אינה מקודשת היא חייבת להחזיר המעות ומתוך כך אפילו נתאכלו מקודשת אבל בשטר ואבד השטר או בביאה אינה מקודשת ואין נראה לקצת רבותי כן אלא בכל קדושין שבעולם כל שלא בא אחר וקדשה ולא חזרו בהם מקודשת ומכל מקום לחכמי הדורות ראיתיה בפירוש כדעת ראשון אפי...
על ידי עושה חדשות
ד' מאי 15, 2019 12:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: אין דבר שבערווה פחות משניים
תגובות: 28
צפיות: 1789

Re: אין דבר שבערווה פחות משניים

שוב אשאל, ובנו"א קצת. בדברי הראשונים בקידושין מבואר שבספק קידושין (דהיינו ספק אם נתקיים התנאי וכיו"ב) האשה היא מוחזק, ובספק גירושין הבעל הוא מוחזק. (מוחזק, לא חזקה). וכך יקבע דין או"ה של אשה זו. וא"כ מה טרחו האחרו' לבאר למה איסור גזל תלוי בהכרעות משפטי הממון, אחרי שכך הוא הדין גם...
על ידי עושה חדשות
ד' מאי 15, 2019 12:42 am
פורום: פסח
נושא: 'ולבן ביקש לעקור את הכל' - ביאור מתוק מדבש ומהפכני
תגובות: 6
צפיות: 2173

Re: 'ולבן ביקש לעקור את הכל' - ביאור מתוק מדבש ומהפכני

אגב יש להזכיר את דבריו של הנצי"ב ב שאר ישראל פ"א (ועוד מקומות) שמרחיב לבאר שהמאבק של לבן היה על עיקרי היהדות ולא רק על עניני ממון ומשפחה כדמשמע מפשטות הכתובים, "והנה הלמוד מלבן הראנו לדעת סבת השנאה בשנים: קנאת העושר וחשד גנבה ועול, בלול עם שנאת האמונה ועבודת אל עליון יתברך, כאשר יבוא...
על ידי עושה חדשות
ד' מאי 15, 2019 12:39 am
פורום: אספקלריא
נושא: השואה באמריקה
תגובות: 7
צפיות: 334

השואה באמריקה

המשגיח ממיר זי''ע.png
המשגיח ממיר זי''ע.png (87.78 KiB) נצפה 333 פעמים
על ידי עושה חדשות
ד' מאי 15, 2019 12:36 am
פורום: בית המדרש
נושא: רצון התורה בדיני טומאה
תגובות: 33
צפיות: 3145

Re: רצון התורה בדיני טומאה

בפרשת עולה ויורד, לפי פשוטו של מקרא לכאו' משמע שהטומאה בעצמה היא האשמה. וחז"ל דרשו על טומאת מקדש וקדשיו. אם נניח שרצון התורה וכו' כמבואר בראש האשכול, יש ליתן בזה טעם.
על ידי עושה חדשות
ד' מאי 15, 2019 12:32 am
פורום: בית המדרש
נושא: ראש חודש
תגובות: 30
צפיות: 2998

Re: ראש חודש

ספר המנהגות (ר' אשר מלוניל) דף לה עמוד ב
(והובא בעו"ר)
ומצאנו בפרקי ר' אליעזר מנהג גדול בישראל שעושין סעודות בראשי חדשים ובימים טובים כדי לזכור תפלת המוספין ושיזכרו שאסור ראש חדש בעשיית מלאכה לנשים וימים טובים אף לאנשים.
על ידי עושה חדשות
ד' מאי 15, 2019 12:31 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ''אני עבדך בן אמתך'' למה על שם האמא ולא על שם האבא?
תגובות: 16
צפיות: 1105

Re: ''אני עבדך בן אמתך'' למה על שם האמא ולא על שם האבא?

שו"ת מלמד להועיל חלק א (אורח חיים) סימן כג שאלה. המנהג כאן בלמוד שיעור ובמצבה להזכיר הנפטר בשם אמו, אי יאות עבדי. תשובה. לענין למוד שיעור ראיתי כן בתפלה אחר הלמוד שנדפסת בספר תוצאות חיים, וכן הוא בכל המחזורים בהזכרת נשמות, וכן נוהגין בתפלה על החולים, וכן איתא בתפלת רבונו של עולם שאומרים בשעת הו...
על ידי עושה חדשות
ד' מאי 15, 2019 12:30 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: זמנם של מדרשי חז"ל
תגובות: 49
צפיות: 3836

Re: זמנו של "תנא דבי אליהו"

על 'תנא דבי אליהו' המופיע בגמ', ראיתי פעם אצל הגרחי"ס שכבר דנו בזה הראש', האם מכוון לאליהו הנביא. הראבי"ה מחד והרשב"ץ מאידך, והביא עוד מקורות, עיין עליו.

אבל האם יש שייכות נראית לעין בין ספר תנדב"א להמובא בבבלי בלשון זו?

עבור לחיפוש מתקדם