החיפוש הניב 6669 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עושה חדשות
ב' ספטמבר 24, 2018 8:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 665
צפיות: 59082

Re: השוואות...

ספר העיתים סימן ריג והואיל וקיי"ל דישראל מצווה על שביתות בהמה חיה ועוף דיליה גם הם כרגלי הבעלים שאין להם רשות להניחן לילך ולשתות ולא לשום מידי חוץ לתחום כדתנן במסכתא יום טוב הבהמה והכלים הרי הן כרגלי הבעלים. האם דין הבהמה והכלים כרגלי הבעלים שייך לדין שביתת בהמתו? הרי לא קי"ל כב"ש דאד...
על ידי עושה חדשות
ב' ספטמבר 24, 2018 8:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 665
צפיות: 59082

Re: השוואות...

עניני גרדומין ... ז"ל התרוה"ד - ותו נראה לחלק דל"ד נד"ד לחסר דר"ח דשרינן ביום טוב שני ובשעת הדחק, דההוא חסר איירי שנחתך ממנו או שחתך ממנו אפי' לכתחלה כדי לאוכלו ולטבול בו, ומניח השאר כדי לצאת בו י"ח כה"ג כשר, משום דשירי מצוה הוא. כדאשכחן נמי כה"ג דלכה"פ ...
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 23, 2018 3:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ביאור מילה: עירוב
תגובות: 22
צפיות: 1346

Re: ביאור מילה: עירוב

דא"ג, אי' בתוספתא "מפני מה אמרו אין מערבין לאדם אלא לדעתו לפי שאין רוצה שישתתפו אחרים עמו בחלקו", וכן הובא בירושלמי "לית הדא זכו לא בעי בר נש ייעול חברייא לביתיה בר מדעתיה", ולש' הר"מ בפיה"מ "ונתינת רשות הוא שיעשה ערוב מערב שבת", ובסידור רס"ג כתוב &q...
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 23, 2018 1:27 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מצוה קלה וסוכה שמה -
תגובות: 2
צפיות: 478

Re: מצוה קלה וסוכה שמה -

ר_חיים_הקטן כתב:ב] בזכריה מבואר שיש אומות (משמע רוב האומות) שיעלו לירושלים ויש שלא יעלו, אבל אם מיירי באמת במצוות סוכה וכדאיתא בע"ז הלא מבואר שם שהגויים בכלל לא קיימו את המצווה אלא בעטו בה?
מצטרף לשאלות הנ"ל, ובפרט לשאלה זו.
אולי כמה שנים הם יעלו לחוג ואח"כ יבעטו?
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 23, 2018 2:29 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: נטילת לולב שלא אחרי תפילת שחרית
תגובות: 19
צפיות: 2001

Re: נטילת לולב שלא אחרי תפילת שחרית

בענין דברי הגאון הנ"ל,
ראה עוד בהנדפס בישורון כעת ע"י הרב סטל, על הקשר בין ברכת כהנים לארבעת המינים.
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 23, 2018 2:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: כמה נסוכין נסך יעקב אבינו
תגובות: 1
צפיות: 42

כמה נסוכין נסך יעקב אבינו

ראיתי כעת דבר מחודש ומקורי,
אבל מקביל בין שני ספרים:
א. שערי העבודה המיוחס לרבינו יונה
ב. פירוש התפילות והברכות לר"י בר יקר

שערי העבודה והר''י בר יקר.png
שערי העבודה והר''י בר יקר.png (94.4 KiB) נצפה 42 פעמים
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 23, 2018 1:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: כלים ששבתו בדירה בלי בעלים
תגובות: 0
צפיות: 15

כלים ששבתו בדירה בלי בעלים

נתעלמה ממני כעת הלכה פשוטה -
דירה בלא בעלים לא שמה דירה, האם כלים ששבתו בה הם כמי ששבתו בבית או בחצר?
והאם דירה שישנים בה אבל לא אוכלים כלל, נחשבת דירה בלי בעלים?
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 23, 2018 1:31 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1317
צפיות: 141879

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

קצת ידיעות בסוגיא: אביי סובר שהטעם ששומרי גנות פטורים מלעשות סוכה במקומם משום שאינם יכולים להביא לשם את כליהם מהבית לסוכה מפני הטורח, כך פרש"י. [ואין הכוונה משום מצטער, שהרי גם מחוץ לסוכה לא יצטער מן הצער הזה, אלא משום שלאביי אין זה צורת תשבו כעין תדורו ואינו מקיים בזה המצוה]. וכתב ע"ז הר...
על ידי עושה חדשות
א' ספטמבר 23, 2018 12:10 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: במקדש כל שבעה
תגובות: 0
צפיות: 29

במקדש כל שבעה

האם זה חיוב על כל יחיד הנמצא במקדש.
האם מוזכר חיוב על כל הנמצא קרוב להיכנס למקדש ליטול לולב דאו'.

(שו"ר בס' חג האסיף סי' נט, וכן שלמי תודה סי' לו, בהרחבה).
על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 22, 2018 11:48 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: הידור מצוה עד שליש - כיצד מחשבין?
תגובות: 1
צפיות: 321

Re: הידור מצוה עד שליש - כיצד מחשבין?

א. האם דנים את כל הד' מינים יחד או כ"א לחוד, (או אפילו כל הדס לחוד). נפק"מ כשהוסיף על האתרוג הרבה יותר משליש, וכבר הוי שליש מערך כל המינים יחד, האם כעת ייפטר מלהדר בהדסים והלולב? ולאידך גיסא, אם האתרוג והלולב מחירם קבוע ואין מה להדר בהם, ואילו בהדסים יכול להדר הרבה, האם מחשבים את השליש בי...
על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 22, 2018 11:31 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: למען נחדל מעושק ידינו
תגובות: 32
צפיות: 1873

Re: למען נחדל מעושק ידינו

מה שנכון נכון כתב:אינני חושב שיש מכאן דיוק, אבל בגוף הענין האריכו הרבה, מהרי"ף עהע"י ועוד הרבה, ואספום הרע"י והריח"ס.
יש"כ.
אמרי חיים - רי''ח סופר.pdf
(4.27 MiB) הורד פעם אחת
על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 22, 2018 11:27 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מדוע אין מקפידים שיהיו דפנות הסוכה דרך גדילתן
תגובות: 10
צפיות: 757

Re: מדוע אין מקפידים שיהיו דפנות הסוכה דרך גדילתן

האם יש סברא לחלק בין ברכת הריח על הבשמים לברכת הנהנין על שאר מאכלים? או שבאמת יש דין דרך גדילתן גם בברכת בופה"ע על תפוח?
על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 22, 2018 11:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם כל מי שאינו מוחל עובר על לא תיטור?
תגובות: 18
צפיות: 1521

Re: האם כל מי שאינו מוחל עובר על לא תיטור?

וז"ל שו"ת רש"י סי' רמה (הובא גם בשבה"ל נדרים ושבועות סי' מח) - ובשם רש"י ז"ל מצאתי: שנים שנתקוטטו זה עם זה והכה האחד את חבירו. לאחר זמן בא ואמר לו אני מקבל כל רידוי וקנס שיאמר לי בית דין ותמחול לי (לי) על מה שהעויתי. קפץ זה ונשבע שלא למחול לו עולמית. וכשעברה חמתו נתחרט...
על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 22, 2018 11:11 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: כמה ראוי להדר בקניית ארבע מינים
תגובות: 22
צפיות: 1495

Re: כמה ראוי להדר בקניית ארבע מינים

מה שנכון נכון כתב:מצוי מאד גם בין הנוהגים להוציא הון רב על אתרוג ולולב שערבותיהן באמצע ימי חוה"מ כשרות לברכה בקושי, ועכ"פ בודאי שאינן מהודרות, אף שמחירן מועט בהרבה. וצ"ע הסתירה שבהנהגה.

קצת לימוד זכות...

רדב''ז - ערבות.png
רדב''ז - ערבות.png (61.17 KiB) נצפה 107 פעמים
על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 22, 2018 11:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הואיל ואתעביד ביה מצוה חדא ליעביד ביה מצוה אחריתי - דוגמאות ומקורות.
תגובות: 43
צפיות: 1558

Re: הואיל ואתעביד ביה מצוה חדא ליעביד ביה מצוה אחריתי - דוגמאות ומקורות.

אחר עלעול מהיר בדברי רבותינו הנ"ל ותוך הבטחה להעמיק בדברים יותר, אודה מכל הלב לכל המשיבים והמסייעים. אך עתה יש לשאול, דהנה כל הדוגמאות הנ"ל עוסקות בשתי מצוות שונות, אך האם יש ענין כזה גם באותה מצוה? דהיינו האם יש ענין ללמוד בספר שכבר למדתי בו או לא? האם יש ענין ליטול ביום ב' דסוכות אותו ל...
על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 22, 2018 10:44 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: הידור בחצי מצוה
תגובות: 2
צפיות: 49

הידור בחצי מצוה

ודאי כבר נידון בעבר, אשמח לדעת היכן. כאשר יש כמה חלקים במצוה, אבל הם מעכבים זא"ז, כדוגמת נטילת ד' מינים, ד' ציציות בבגד, וכדומה, ויש לו ממון להדר רק בחלק אחד, האם יש בזה ענין? וכגון, אם יש לו אפשרות ליטול אתרוג נאה במיוחד, אבל שאר המינים שיש לו הם גרועים, דהיינו כשרים אבל אינם מהודרים. ואין כוו...
על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 22, 2018 9:38 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: וּבִמְנַעַנְעִים
תגובות: 5
צפיות: 452

Re: וּבִמְנַעַנְעִים

ובדא"ג, ידיעה מענינת בענין הנענועים, והזכייה בדין עי"ז:

ערוגת הבושם לרבי אברהם ב''ר עזריאל.png
ערוגת הבושם לרבי אברהם ב''ר עזריאל.png (73.17 KiB) נצפה 52 פעמים
על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 22, 2018 9:09 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: השכמה של י"א תשרי
תגובות: 1
צפיות: 36

השכמה של י"א תשרי

משנה ברורה סימן תרכד - ביום שאחר יוה"כ משכימין לבהכ"נ כדי שלא יהא נראה ח"ו שאנו היינו נכנעין לו רק בעת שאנו צריכין לבקש על דיננו. העירוני, שזה שייך באלו שהשכימו עד עתה כמה שבועות של סליחות, ולכן יש להם להשכים גם למחרת יו"כ. אבל הנוהג לומר סליחות בלילה, וקם שחרית כהרגלו, (או אפילו...
על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 22, 2018 8:58 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: למען נחדל מעושק ידינו
תגובות: 32
צפיות: 1873

Re: למען נחדל מעושק ידינו

אגב, בשערי תשובה מבו' הבדל בין קיום מצות תשובה לבין הכפרה של יוהכ"פ, באופן שלא השיב את הגזילה. דבשער א' כתב רבינו יונה בעיקרי התשובה: וראוי לבעל התשובה לעשות כן קודם הוידוי כדי שיתרצה בוידויו... ואילו בשער ד' כ' ר"י: לכן מי שגזל את חברו ישיב את הגזלה ואחרי כן יתודה, ואם התודה תחלה לא עלה ...
על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 22, 2018 8:51 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שיעור סוכה לאכילה ולשינה
תגובות: 1
צפיות: 63

Re: שיעור סוכה לאכילה ולשינה

יש"כ. ואולי תוכל להועיל לי לגבי שאלה זו.
על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 22, 2018 8:49 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: עלינו ועל כל ישראל
תגובות: 24
צפיות: 1745

Re: עלינו ועל כל ישראל

...שתפילת הציבור מתקבלת אם יש שם אדם אחד המתפלל וצועק בלב שלם... אולי זה שייך ג"כ לענין הנ"ל - ספר חסידים סימן רנ: ...ולא יתכן לומר אותו פייט אלא א"כ בכה המתפלל או שבוכים העם כדי שלא יהא דובר שקרים לא יכון לנגד עיני ואיך יאמר יה"ר מלפניך שומע קול בכיות שתשים דמעותינו בנאדך להיות...
על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 22, 2018 8:44 pm
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: כתיבת מגילת איכה
תגובות: 28
צפיות: 1474

Re: כתיבת מגילת איכה

ע"ע מג"א תקנב-יב על ספר איכה בימי בית שני.
על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 22, 2018 8:37 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ר"ה דף י' עמוד ב'
תגובות: 5
צפיות: 581

Re: ר"ה דף י' עמוד ב'

viewtopic.php?t=1435#p9314

ובפיוט של ר"ה (צאצאיה כן פקוד) משמע שה'חזרה לנערותה' היה בר"ה, ודו"ק.
על ידי עושה חדשות
ש' ספטמבר 22, 2018 8:24 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: קנין כסף אחרי קנין משיכה
תגובות: 2
צפיות: 48

Re: קנין כסף אחרי קנין משיכה

המוכר לא יוכל להוציאו בדיינים, והקונה יעכב את זה תח"י מדינא, כי קנאו מדרבנן ע"י משיכה.
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 21, 2018 4:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות חדשות
תגובות: 115
צפיות: 10079

Re: מצוות חדשות

כסף משנה הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה פרק י הלכה ו -
דאחיזת ס"ת בזרועו אף ע"פ שאינו קורא בו מצוה היא ואית בה משום לועג לרש.
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 21, 2018 4:28 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: קנין כסף אחרי קנין משיכה
תגובות: 2
צפיות: 48

קנין כסף אחרי קנין משיכה

משנה ברורה סימן תרנח; דבעינן לכם משלכם - יש אומרים דהני דקני אתרוג למצוה ופרעי לאחר החג לא יאות עבדי דכל כמה דלא יהיב דמי לא קני אלא מדרבנן ואנן בעינן לכם דאורייתא אם לא שהביאו לרשותו וקנהו בתורת חצר. ולכתחלה נכון ליזהר בזה ולפרוע קודם החג. שאלני חכ"א, הא אחרי שמשך כבר הוי "אינו ברשותו&quo...
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 21, 2018 4:21 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מדוע אין מקפידים שיהיו דפנות הסוכה דרך גדילתן
תגובות: 10
צפיות: 757

Re: מדוע אין מקפידים שיהא דרך גדילתן

על דברי המג"א הנ"ל בשם מהרי"ו, כבר קדם לו ריב"ק, ערכי תנאים ואמוראים רבי ירמיה אמר חזקיה א"ר ירמיה משום רשב"י כל המצות כולן אין אדם יוצא בהן אלא כדרך גדילתן. פירוש כגון לולב וערבה והדס ואתרוג. ובכלל זה נראה שאף כשמברכין על הבשמים במוצאי שבתות שצריך ליטלם כדרך גדילתם. אף...
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 21, 2018 4:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כוונת התיבות אחרי סיום אמירתם
תגובות: 18
צפיות: 655

Re: כוונת התיבות אחרי סיום אמירתם

ויעויין עוד בדברי הגרש"ד זצ"ל כאן, עמוד קכה והלאה.
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 21, 2018 3:53 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: יחוסי זני האתרוגים למינם
תגובות: 69
צפיות: 6818

Re: יחוסי זני האתרוגים למינם

יש"כ, לא הכרתי את השמועה הזאת, ולמען הדיון הנני להעתיקה:

שינוי הדין.png
שינוי הדין.png (82.55 KiB) נצפה 159 פעמים
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 21, 2018 3:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ריבוע העיר כלפי תחומין דאורייתא
תגובות: 1
צפיות: 42

ריבוע העיר כלפי תחומין דאורייתא

קי"ל דאיסור תחומין של אלפיים אמה הוא מדרבנן. אמנם יש מהתנאים דס"ל דהוי דאו'. ואף לדידן יתכן דבשיעור י"ב מיל יש איסור תחומין דאו'. והנה מצינו דיני ריבוע העיר ועיבורה, כמו עיר עגולה, ועשויה כקשת, וכפרים המשולשין וכו', והעיר כולה נחשבת כמו ד' אמות בלבד, ועוד קולות מעין אלו. האם מצינו כן ...
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 21, 2018 2:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: קדושת מצוה חשיב שינוי רשות
תגובות: 22
צפיות: 1489

Re: דקדושת מצוה חשיב שינוי רשות

שומע ומשמיע כתב:אני הבנתי כוונתו שאומר כאן יסוד גדול. שבכל מצווה נותנים את המציאות הנדרשת במעשה המצווה לגבוה.
וזה קורה רק בשעת המצוה עצמה? או כבר קודם לכן כאשר הוא מייחד(?) את החפץ למצוה?
והאם השופר (לדוגמא) מתקדש למצוה כל שנה או שהקדושה שחלה עליו מתחילה שוב אינה פוקעת?
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 21, 2018 2:37 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אבינו מלכנו במקום הלל
תגובות: 11
צפיות: 1166

Re: אבינו מלכנו במקום הלל

אולי נפק"מ גם לזה -

מאירת עינים לר''י דמן עכו פ' אמור.png
מאירת עינים לר''י דמן עכו פ' אמור.png (49.58 KiB) נצפה 32 פעמים
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 21, 2018 2:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 665
צפיות: 59082

Re: השוואות...

ראב"ן סימן סא (וכן בראבי"ה סי' קעא) - ומדשני הכי ולא שני שאני הכא דהפסיד ברכה וצריך לחזור לברך ש"מ דלא הפסיד הברכות ואינו חוזר עליהן לעשותן, ה"נ לא הפסיד הג' שברים בתוספת שבר הד', וכשם שאין ברכה רביעית מפסקת בין ג' ברכות של ברכת כהנים לשים שלום שצריך ש"ץ לומר אחר וישם לך שלו...
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 21, 2018 1:48 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שולחנו בתוך הבית
תגובות: 12
צפיות: 1333

Re: שולחנו בתוך הבית

אגב, שאלה למעשה. המשנ"ב (בשעה"צ) מביא פלוג' בין החי"א וברכ"י לגבי הפסול הנ"ל, האם סגי בטפח אחד מהשולחן שנמצא בסוכה, או שרובו של השולחן צריך להיות בסוכה ורק אז לא גזרי' שמא ימשך, והמשנ"ב לא הכריע בזה. מה ההוראה המקובלת, האם יש עוד דברים מפו' באחרו'. (והאם זה נידון כספק ד...
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 21, 2018 1:40 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: ומלאכים יחפזון - מלאכים רעים שנוצרו מעבירות
תגובות: 6
צפיות: 818

Re: ומלאכים יחפזון - מלאכים רעים שנוצרו מעבירות

פשוטו של פיוט זה (שמסוג ה'סילוק') שהמלאכים מפחדים בעקבות הדין שלהם, שגם הם נידונים בראש השנה. עניין זה נזכר כמה וכמה פעמים בפיוטי הקלירי לראש השנה וגם בספרות חסידי אשכנז, ומקורו הקדום הוא בתרגום לאיוב. בפירוש קדמון הנד' במחזור אוצר הראשונים (ע' קכ) מביא מדרש שביום הדין המלאכים מקטרגים ואומרים הללו ...
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 21, 2018 1:30 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אפרו צבור או כאילו אפרו צבור
תגובות: 4
צפיות: 843

Re: אפרו צבור או כאילו אפרו צבור

אגב, יעויין במחזור אוצר הראשונים (ע' תקסז) שהביא בשם הרוקח "דשנו צבור על מזבח מעלה כי כל המעשים והדמיונות שהתחתונים עושים בין טוב ובין רע דוגמתן למעלה ברקיע", עי"ש עוד.
על ידי עושה חדשות
ו' ספטמבר 21, 2018 1:26 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?
תגובות: 26
צפיות: 243

Re: אילו מקומות בתפילה צריך להיות מעומד?

לענין כתב:מנהגנו ע''פ הרמ''א, לעמוד בחזרת הש''ץ.
ויש להסתפק, בתוספות שאינן מגוף התפילה, וכגון הפיוטים, אם הם ג''כ בכלל החזרה לענין זה...
ומה נחשב פיוט לענין זה? האם "ובכן תן פחדך" חשיב מעיקר התפילה?
על ידי עושה חדשות
ה' ספטמבר 20, 2018 7:49 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: שינה בסוכה בארצות אירופה - בירור היסטורי
תגובות: 77
צפיות: 3793

Re: שינה בסוכה בארצות אירופה - בירור היסטורי

אנא עבדא כתב:שהיו מקפידים שיישארו תמיד אנשים בסוכה, ואף היו ישנים שם בלילה, הרי מלבד הטעם של שמירה, היתה לכ"ק א"א ז"ל בזה כוונה נוספת, לישון בסוכה בשליחותו
?
על ידי עושה חדשות
ד' ספטמבר 19, 2018 11:21 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מטרת התשובה והסליחה כדי שימשיך לעבוד את ה'
תגובות: 1
צפיות: 57

Re: מטרת התשובה והסליחה כדי שימשיך לעבוד את ה'

כמדומה שזה ממש הפשט בפסוק שהמאירי הנ"ל מבאר. רמב"ן דברים הקדמה שלא יאמר אדם לא נוכל לרשת את הארץ כי אין אדם אשר לא יחטא ומיד תהיה מדת הדין מתוחה כנגדנו ונאבד ולכן הודיעם משה רבינו כי הקדוש ברוך הוא רחמן מלא רחמים כי הסליחה והמחילה ממנו ית' סיוע ועזר לבני אדם בעבודתו וכענין שאמר הכתוב כי עמ...
על ידי עושה חדשות
ב' ספטמבר 17, 2018 8:02 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: שופר כתפילה
תגובות: 74
צפיות: 8538

Re: שופר כתפילה

אגב ענין 'בל תוסיף' בתקיעת שופר, הראני היום ג"א שליט"א שב"חידושי הרמב"ם למס' ראש השנה" נוקט בפשיטות שהתוקע תקיעות יתירות לוקה משום בל תוסיף! האם יש מהראש' שנקטו כך? או שאין לנו בדבריהם אלא הטעמים שכתבו למה אין בזה משום בל תוסיף?

עבור לחיפוש מתקדם