החיפוש הניב 6050 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עושה חדשות
א' ינואר 14, 2018 11:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דברי האבן עזרא בדבר הרשות לרפאות - תעלומה ופשרה
תגובות: 32
צפיות: 2189

Re: דברי האבן עזרא בדבר הרשות לרפאות - תעלומה ופשרה

כעת ראיתי - מדרש שמואל (בובר) פרשה ד: מעשה ברבי ישמעאל ורבי עקיבה שהיו מהלכין בחוצות ירושלים והיה עמהן אדם אחד, פגע בהם אדם חולה, אמר להן רבותי אמרו לי במה אתרפא, אמרו לו קח לך כך וכך עד שתתרפא, אמר להן אותו האיש שהיה עמהן מי הכה אותו בחולי, אמרו לו הקדוש ברוך הוא, אמר להן ואתם הכנסתם עצמכם בדבר שאי...
על ידי עושה חדשות
ו' ינואר 12, 2018 9:19 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: השלמת פסוד"ז אחר שחרית או קודם מנחה
תגובות: 7
צפיות: 171

Re: השלמת פסוד"ז אחר שחרית או קודם מנחה

אדרבה, הרי הפוס' שדו נרגא בענין ההשלמה, משום דהוי סידור השבח אחר בקשת הצרכים, ותירצו תירוצים וכו', ויש שכ' מה"ט לא להשלים, ואם כד' הגרח"ק שליט"א דהענין להשלים מתקיים עד השקיעה, למה לא נתנו את העיצה של הבוחר בעלום? ובמה זה ייחשב סידור השבח אחרי בקשת הצרכים אם משלים את הזמירות כי פנה יום?
על ידי עושה חדשות
ו' ינואר 12, 2018 8:54 am
פורום: בית התלמוד
נושא: סוכה ל. - שונא גזל בעולה
תגובות: 5
צפיות: 385

Re: סוכה ל. - שונא גזל בעולה

בירושלמי יש משל שונה קצת, "ולקחתם לכם משלכם ולא הגזול. א"ר לוי זה שהוא נוטל לולב גזול למה הוא דומה לאחד שכיבד את השלטון תמחוי אחד ונמצא משלו. אמרו אי לו לזה שנעשה שניגורו קטיגורו".
על ידי עושה חדשות
ו' ינואר 12, 2018 8:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: דקדושת מצוה חשיב שינוי רשות
תגובות: 10
צפיות: 353

Re: דקדושת מצוה חשיב שינוי רשות

2 קושיות עצומות מטרידות את מנוחתי, ואינני רואה פיתרון באופק. אמרתי, אכתבם כאן בקיצור דברים, ולואי ה' יחוס וירחם עלי, ויתקל בהם אי מי הבקיא בענינים אלו בזה הזמן, וימצא מזור ויעלה ארוכה. (ולא אאריך בהקדמות, כי בלא"ה זה לא יעזור למי שלא מונח בסוגיא). א. תוס' בב"ק סז. כותב כך: "דקנין הוי...
על ידי עושה חדשות
ו' ינואר 12, 2018 8:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 624
צפיות: 40481

Re: השוואות...

רמב"ן גיטין נה: וי"מ שאפי' בלא טעם מצוה הבאה בעבירה לעולא בין נודעה בין לא נודעה אינה מכפרת מ"ט כיון דיאוש כדי לא קני ודבר שאינו שלו הקדיש לא קרינא ביה קרבנו אלא כמי שאין לו בעלים הוא, אלא שמשעה שקרא עליו שם הקדש קנה בשנוי השם כדאמרי' בתרומה, ומיהו הא קשיא לן כיון דא"ר יוחנן יאו...
על ידי עושה חדשות
ו' ינואר 12, 2018 8:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 624
צפיות: 40481

Re: השוואות...

רשב"א קידושין נו: ...ובמקדש בדמיהן מקודשת משום דלגבי דידה שרו דלאו דמי ערלה הן בידה, וכיון דמותרת ליהנות מהן וקנאתן היא מחמתו אף היא מקודשת לו, הא למה הדבר דומה למקדש בגזל דאחרים למאן דאית ליה סתם גזלה יאוש בעלים היא דאע"ג דיאוש כדי לא קני וכל זמן שהוא בידו אינו קנוי לו אפילו הכי כי נתנו ...
על ידי עושה חדשות
ד' ינואר 10, 2018 9:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8350
צפיות: 428842

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

שו"ת הרשב"א, ח"א סי' תתקסח, הוצ' מכון ירושלים.

תודה מראש.
על ידי עושה חדשות
ד' ינואר 10, 2018 9:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דבר המוסיף הבל ושאינו מוסיף הבל
תגובות: 2
צפיות: 88

Re: דבר המוסיף הבל ושאינו מוסיף הבל

כח עליון כתב:אני מעונין במידע מציאותי בענין 'מוסיף הבל' ו'שאינו מוסיף הבל'
בפרט לדברי הרמב"ם ז"ל

פרק ד
הלכה א: יש דברים שאם טמן בהן התבשיל הוא מתחמם ומוסיפין בבישולו כעין האש ממש כך?

אולי משהו כמו קומפוסט. תבדוק.
על ידי עושה חדשות
ד' ינואר 10, 2018 12:06 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆
תגובות: 281
צפיות: 19337

Re: ◆ בספר... מזכיר את ספר..., מי יודע במה מדובר? ◆

ראיתי אחד מביא משהו בשם "נטעי נעמנים" סנ"ה, לחד מגאוני קמאי, (חידוש בדין קנין שינוי).
מה זה?
על ידי עושה חדשות
ג' ינואר 09, 2018 11:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאילה מקטן - שואל שלא מדעת
תגובות: 9
צפיות: 568

Re: שאילה מקטן - שואל שלא מדעת

שאלה פשוטה:
מה החילוק בין שואל שלא מדעת למעביר על דעת בעה"ב?
דהיינו, היתכן דמעביר וכו' נקרא גזלן ושואל של"מ ל"ה גזלן?
או היתכן להיפך דהמעביר אינו גזלן והשואל גזלן?
ולפי הראב"ד דשואל של"מ לכו"ע אינו קונה בשינוי, למה מעביר וכו' קונה?
על ידי עושה חדשות
ג' ינואר 09, 2018 11:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 274
צפיות: 13593

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

מה הפשט ? וכי דבר שנתייגעו בו חמורי עולם, וחברו עליו ספרים עמוקים, ומסרו נפשם על בירורו, ידחנו הגר''א ח''ו בגילא דחיטתא? וקיבלנו בזהממו''ר הגר''מ שפירא זיע''א (לשמו ולזכרו תאות נפש. נכתב בקיצור לפי הבנת הכותב, בתוספת נופך) כי המצוות הם שרשי תורה שבע''פ לכן מוכרח היה הדבר שקודם לבירור פירטי המצוות ו...
על ידי עושה חדשות
ג' ינואר 09, 2018 10:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלכתא למשיחא - פתאום יבוא
תגובות: 7
צפיות: 347

Re: הלכתא למשיחא - פתאום יבוא

ז"ל הסמ"ג בהקדמתו: ויש מהמון [ה]עם שאומרין מה לנו ולמצות סדר קדשים קל וחומר למצות סדר זרעים ולמצות סדר טהרות לדברים שאין נוהגין בזמן הזה, אל יאמר אדם כן כי המצות אשר צוה אדון העולם יש לידע יסודותיהם אף על פי שאינם צריכין עתה כי על כל המצות נצטוינו ולמדתם אותם (דברים יא, יט) ונאמר (דברים כז...
על ידי עושה חדשות
ג' ינואר 09, 2018 9:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 274
צפיות: 13593

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

יש"כ, אכן הלש' שם הוא "ואין מן הצורך לדעת זאת".
על ידי עושה חדשות
ג' ינואר 09, 2018 9:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 274
צפיות: 13593

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

היכן כתוב על הגר"א, שהטעם שהוא לא עסק במנין המצוות, כי הוא סבר שתרי"ג זה רק שורשים אבל הענפים הם גם מצוות, ולכן אין נפק"מ בכל הפלוג' מה מונים ומה לא וכו'.
על ידי עושה חדשות
א' ינואר 07, 2018 10:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נשמה יתירה לנשים
תגובות: 9
צפיות: 253

Re: נשמה יתירה לנשים

אם פחות מי"ג שנה זוכה לנשמה יתירה, שלמת חיים - בהא דכתב ביסוד ושורש העבודה, דמי שלא טבל בערב שבת אינו זוכה לנשמה יתירה, והנה בבשמים בהבדלה כתבו הטעם משום דאז נסתלק הנשמה יתירה, ולא מצינו דמי שלא טבל לא יברך על הבשמים בהבדלה. תשובה: כנראה שאינו זוכה לזה בע"ש, אבל בשבת עצמו עם כללות ישראל ש...
על ידי עושה חדשות
א' ינואר 07, 2018 9:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 624
צפיות: 40481

Re: השוואות...

חת''ס ב''ק.png
חת''ס ב''ק.png (128.93 KiB) נצפה 102 פעמים
על ידי עושה חדשות
א' ינואר 07, 2018 9:43 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב תוכחה ומחאה בבת ישראל הרוצה להנשא לגוי
תגובות: 30
צפיות: 1159

Re: חיוב תוכחה ומחאה בבת ישראל הרוצה להנשא לגוי

אבל כך הוא לש' המאירי ב"ק דס"ט - הא בשאר שנים הואיל ונגיעתם אסורה אין מתקנין לעוברי עברה אלא אם יגעו מוטב וישתרשו בחטא ויאכלו דבר האסור וכגון זה הלעיטהו לרשע וימות והצנועים הרוצים ולא להיות אדם נכשל בשלהם והיו מתיראים שסימנין אלו לא יהיו נכרים להם היו מניחין בשנת השמטה מעות כנגד הכרם בכרם ...
על ידי עושה חדשות
א' ינואר 07, 2018 12:33 am
פורום: בית המדרש
נושא: האם כל מי שאינו מוחל עובר על לא תיטור?
תגובות: 17
צפיות: 1128

Re: האם כל מי שאינו מוחל עובר על לא תיטור?

הגרא''ג.png
הגרא''ג.png (29.17 KiB) נצפה 57 פעמים
על ידי עושה חדשות
ש' ינואר 06, 2018 11:49 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: חכם יותר משלמה
תגובות: 7
צפיות: 660

Re: חכם יותר משלמה

רמ''ז.png
רמ''ז.png (50.4 KiB) נצפה 107 פעמים
על ידי עושה חדשות
ה' ינואר 04, 2018 10:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: משנה ראשונה במסכת
תגובות: 10
צפיות: 354

Re: משנה ראשונה במסכת

כח עליון כתב:...בריטב"א יבמות כמדומני...
?
על ידי עושה חדשות
ה' ינואר 04, 2018 10:33 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שנה עליו הכתוב לעכב בקדשים
תגובות: 3
צפיות: 267

Re: שנה עליו הכתוב לעכב בקדשים

חזון איש - שנה הכתוב לעכב.png
חזון איש - שנה הכתוב לעכב.png (16.46 KiB) נצפה 62 פעמים


לא הבנתי כ"כ, הוא סובר שזה לא דין מיוחד בקדשים?
על ידי עושה חדשות
ה' ינואר 04, 2018 10:12 pm
פורום: דרישת ציון
נושא: מדינת ישראל באספקלריא תורנית
תגובות: 660
צפיות: 51558

Re: מדינת ישראל באספקלריא תורנית

על היחס התורני/חרדי לחגיגות ה' באייר, ראיתי כעת זוית אחרת אצל הגר"י לוינשטיין. מצורף.

אור יחזקאל אמונה.png
אור יחזקאל אמונה.png (90.6 KiB) נצפה 169 פעמים
על ידי עושה חדשות
ה' ינואר 04, 2018 9:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כללא דאבידתא כיון דאמר ווי לה לחסרון כיס מיאש ליה מינה
תגובות: 8
צפיות: 433

Re: כללא דאבידתא כיון דאמר ווי לה לחסרון כיס מיאש ליה מינה

שאלה אחרת, יש לי כבר קצת מקורות, אבל אשמח לכל תוספת. מה הדין כאשר הנגזל איבד תקווה שישוב אליו החפץ עצמו, אבל עדיין לא התייאש מלהיפרע דמים. האם זה יאוש גמור גם לענין הדמים, לא יאוש בכלל גם לענין החפץ, או אולי יאוש כלפי החפץ ולא יאוש כלפי הדמים. מקורות כרגע: רמב"ן במלחמות ב"ק מא. מדפ"ה,...
על ידי עושה חדשות
ה' ינואר 04, 2018 9:50 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קבצי תוספות ומחבריהם - אשכול בירור וזיהוי
תגובות: 97
צפיות: 6722

Re: קבצי תוספות ומחבריהם - אשכול בירור וזיהוי

הרב פור"ת, מובא בתוספות על הש"ס רק במס' שבת (הרבה) ויומא (קצת). ידוע הסבר לכך?
על ידי עושה חדשות
ה' ינואר 04, 2018 12:50 am
פורום: בית המדרש
נושא: החזרת מתנה על מנת להחזיר - על מנת להחזיר
תגובות: 2
צפיות: 162

Re: החזרת מתנה על מנת להחזיר - על מנת להחזיר

שלמי תודה על מנת להחזיר.png
שלמי תודה על מנת להחזיר.png (50.03 KiB) נצפה 40 פעמים
על ידי עושה חדשות
ה' ינואר 04, 2018 12:28 am
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב תוכחה ומחאה בבת ישראל הרוצה להנשא לגוי
תגובות: 30
צפיות: 1159

Re: חיוב תוכחה ומחאה בבת ישראל הרוצה להנשא לגוי

אגב, גם 'הצנועים' (מע"ש פ"ה) לא סימנו את שדותיהם, אלא חיללו בצינעא, (וכבר אמרו בירושלמי "ויציין אם מצויין הוא היאך נקרא הוא צנוע"), ומשמע שהסברא הזו של 'הלעיטהו' היא בהכרח, שאינו ראוי לעשות תקנה לרשעים באופן מפורסם, אלא לכל היותר בצינעא.
על ידי עושה חדשות
ד' ינואר 03, 2018 11:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הטעם שכבוד יום עדיף מכבוד לילה
תגובות: 8
צפיות: 151

Re: הטעם שכבוד יום עדיף מכבוד לילה

סעדיה כתב:נפ"מ בין הטעמים - לגבי יו"ט.

viewtopic.php?t=15203#p354849
על ידי עושה חדשות
ג' ינואר 02, 2018 7:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דקדושת מצוה חשיב שינוי רשות
תגובות: 10
צפיות: 353

Re: דקדושת מצוה חשיב שינוי רשות

שומע ומשמיע כתב:אני הבנתי כוונתו שאומר כאן יסוד גדול. שבכל מצווה נותנים את המציאות הנדרשת במעשה המצווה לגבוה.
זה קורה לפני המצוה או רק בשעת המצוה עצמה? והאם זה לעיכובא במצוה? (ואולי זה פתח להבין את ענין דיחוי במצוות?) והאם זה שייך בכל המצוות או רק בחלקם? ומה הכלל?
על ידי עושה חדשות
ג' ינואר 02, 2018 7:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "אם עביד מהני"
תגובות: 2
צפיות: 163

Re: "אם עביד מהני"

אולי יש למישהו ידיעה ברורה בענין?
על ידי עושה חדשות
ג' ינואר 02, 2018 7:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צוה"פ מבחוץ או מבפנים, לגבי מזוזה
תגובות: 6
צפיות: 477

Re: צוה"פ מבחוץ או מבפנים, לגבי מזוזה

לי הורו לגבי תקרה מוגבהת, שאם הדרך ביאה היא מהכיוון שבו היא נראית חייב, ולהיפך פטור. כעי"ז הורו לי לגבי ראשי כתלים שאינם נראים מדרך ביאה אלא מדרך יציאה, דלא חשיב ראשי כתלים [בשם הגרד"ל שליט"א]. ומאידך, לאחי היתה שאילה זו ממש, והורו לו להניח מזוזה [בלי ברכה, כמובן]. והיכן להניח את המז...
על ידי עושה חדשות
ג' ינואר 02, 2018 7:45 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: שבועות ל, א - חקירה נפלאה בגדר דין עמידה בעדות
תגובות: 9
צפיות: 202

Re: חקירה נפלאה בגדר דין עמידה בעדות

סגי נהור כתב:זאת בדיחה?
מה מצחיק?
זה נידון גדול בפוס' על עמידה ע"י סמיכה, וכך מורגל לפרש דהוי משהו אמצעי,
(לא עמידה ולא ישיבה, או לאידך - גם עמידה וגם ישיבה).
מן הסתם בלקו"ש גם יש ע"ז משהו.
על ידי עושה חדשות
ג' ינואר 02, 2018 7:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אם דבר המפורש בפסוק חזק יותר מן המציאות
תגובות: 6
צפיות: 191

Re: אם דבר המפורש בפסוק חזק יותר מן המציאות

רגילים להביא גם את הגמ' על "בבל בצפון", אבל זה אינו ראיה כ"כ כמובן, (ועי' תורא"ש גיטין ד"ח). עכ"פ, לגבי התורא"ש המובא לעיל בהודעה הראשונה, עי' לו גם בשו"ת (ב-יט), שהוא שולח שאלה זו לרשב"א (ולפנינו אין תשובה), בתוספת התגוננות, ז"ל - ומאי קא מבעיא ליה ...
על ידי עושה חדשות
ש' דצמבר 30, 2017 8:01 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: סוכה לא. תקנת השבין - עד כמה?
תגובות: 12
צפיות: 1113

Re: סוכה לא. תקנת השבין - עד כמה?

עצם הדבר שנצרך תקנת השבין, מורה לכאו' שהחובה של הגזלן להשיב גזילתו מחייבו להפסיד בשביל כך עולם ומלואו. לדוגמא, אדם גנב 'בלוק' אחד, ואח"כ בנה את מגדלי התאומים, ובאחד היסודות הניח את הבלוק, באופן שא"א להוציאו אא"כ יפרק את כל הבנין, ג"כ יהיה מחוייב בכך, לולי תקה"ש. ואולי ז"...
על ידי עושה חדשות
ש' דצמבר 30, 2017 7:48 pm
פורום: אספקלריא
נושא: ברכת צדיק
תגובות: 73
צפיות: 4602

Re: ברכת צדיק

מענין לענין, הברכות במשנתו של הספורנו. לא יוכל לראות. היטב כדי שתחול עליהם ברכתו בראותו אותם כענין אשר תראנו משם, וכענין ויראהו ה' את כל הארץ, כדי שיברך אותה, וכן באלישע ויפן אחריו ויראם: וישק להם ויחבק להם. כדי שתדבק נפשו בהם ותחול עליהם ברכתו: וזכורני שיש עוד מקומות בספורנו, וגם מזכיר באחד מהם שהב...
על ידי עושה חדשות
ש' דצמבר 30, 2017 7:35 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וְאַרְיֵה כַּבָּקָר יֹאכַל תֶּבֶן
תגובות: 8
צפיות: 856

וְאַרְיֵה כַּבָּקָר יֹאכַל תֶּבֶן

(ישעיהו פי"א, ופס"ה). וברש"י הביא "ומדרש אגדה ואריה כבקר יאכל תבן לפי שמצינו שעשו נופל ביד בני יוסף שנאמר בית עשו לקש ובית יוסף להבה וגו' אבל ביד בני שאר השבטים שנמשלו לחיות לא מצינו לכך נאמר ואריה כבקר יאכל תבן אותם השבטים שנמשלו כאריה כגון יהודה ודן כיוסף שנמשל כשור יאכלו אותו ...
על ידי עושה חדשות
ש' דצמבר 30, 2017 7:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: צוה"פ מבחוץ או מבפנים, לגבי מזוזה
תגובות: 6
צפיות: 477

צוה"פ מבחוץ או מבפנים, לגבי מזוזה

שאלה בהל' מזוזה.
מה הדין צוה"פ הנראית מבפנים ואינה נראית מבחוץ, (או להיפך).

עבור לחיפוש מתקדם