החיפוש הניב 5233 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עושה חדשות
ד' יוני 28, 2017 10:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חצי בהיתר וחצי באיסור
תגובות: 9
צפיות: 87

Re: חצי בהיתר וחצי באיסור

ר' מיכאל, תודה. ציינתי לעיל את הביאוה"ל. ואולי הרמב"ן הנ"ל אינו ראיה שלא כדבריו, כי באכילת שיעור כזית י"ל שהשלמת השיעור משנה את ההגדרה של הח"ש הראשון, וממילא י"ל שזה באמת לא הותר לו בתור "חלק מאכילה" אלא רק בתור ח"ש שזה פעולה אחרת. משא"כ בהליכת תחומי...
על ידי עושה חדשות
ד' יוני 28, 2017 9:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כסוי הדם מהצדדים
תגובות: 0
צפיות: 8

כסוי הדם מהצדדים

מצות כיסוי הדם מחייבת שיהיה עפר למטה ועפר למעלה.
מה לגבי הצדדים?
על ידי עושה חדשות
ד' יוני 28, 2017 9:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: המצוות החדשות שבחומש דברים
תגובות: 11
צפיות: 153

Re: המצוות החדשות שבחומש דברים

וע"ע הקדמת החינוך לספר דברים, ושו"ת רדב"ז חלק ו סימן ב אלפים קמג.
על ידי עושה חדשות
ד' יוני 28, 2017 9:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלטר אחד וענפים רבים
תגובות: 13
צפיות: 218

Re: שאלטר אחד וענפים רבים

אגב ריבוי בשיעורים התעוררתי עוד: כגון חולה שנצרך לאכול כזית ביוכ"פ תוך כדי אכ"פ, אבל יכול לאכול בב"א ממש, או בב' בליעות, לכאו' יהיה מחוייב לאכול בב"א ממש כדי להרויח את הקולא של ריבוי בשיעורים. האם כך?
על ידי עושה חדשות
ד' יוני 28, 2017 9:21 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: קם נשקיה ברישיה ויהיב ליה ברתיה
תגובות: 1
צפיות: 35

קם נשקיה ברישיה ויהיב ליה ברתיה

"בעא מיניה רבא מרב נחמן משיח שנצטרע מהו באלמנה מידחא דחי או מיפטר פטר לא הוה בידיה זימנין הוי יתיב רב פפא וקמבעיא ליה א"ל הונא בריה דרב נחמן לרב פפא תנינא אין לי אלא שעבר מחמת קריו עבר מחמת מומין מנין ת"ל והוא קם נשקיה ברישיה ויהיב ליה ברתיה", ושמעתי שנתווכחו בזה, (השמות שמורים ב...
על ידי עושה חדשות
ד' יוני 28, 2017 8:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תאריכים ותקופות בחיי רבי שמעון בר יוחאי ור"א בנו
תגובות: 22
צפיות: 961

Re: תאריכים ותקופות בחיי רבי שמעון בר יוחאי ור"א בנו

כעת ראיתי ידיעה מעניינת בנוגע לעיסוקו של רשב"י במערה. תניא איגרת הקודש פרק כו - וגם פלפול הקושיות ותירוצים דמסטרא דרע ורוח הטומאה אשכחן ברשב"י דעסק בי' טובא גם בהיותו במערה ואדרבה בזכות צער המערה זכה לזה כדאיתא בגמ' דאמר לר' פנחס בן יאיר אכל קושי' כ"ד פירוקי וא"ל אילו לא ראיתני ...
על ידי עושה חדשות
ד' יוני 28, 2017 8:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אלף דינרים לאלף עניים
תגובות: 30
צפיות: 980

Re: אלף דינרים לאלף עניים

https://forum.otzar.org/viewtopic.php?t=24309#p243407
ודבריך מדוייקים במש"כ 'בנין אפרים', כי באמת זה מדיליה ולא מהגרי"ז.
על ידי עושה חדשות
ד' יוני 28, 2017 12:25 am
פורום: בית המדרש
נושא: הקל הקל תחילה
תגובות: 45
צפיות: 1734

Re: הקל הקל תחילה

נסתפקתי כשיש פיקו"נ האם צריך להעדיף שגגה מזדון. והיינו ראובן חולה בשבת ונצרך לבשר מבושל טרי, הוא יכול לבקש משמעון היודע את ההלכה שבשבת אסור לבשל, או לבקש מלוי שאינו יודע. האם עליו להעדיף את השוגג מהמזיד? או דבלא"ה גם המזיד הרי הוא יודע את ההיתר של פיקו"נ וא"כ אין בזה חילוק. כוונ...
על ידי עושה חדשות
ד' יוני 28, 2017 12:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: בדין בורר אוכל מתוך פסולת לאורחים יותר מכדי צרכם
תגובות: 8
צפיות: 221

Re: בדין בורר אוכל מתוך פסולת לאורחים יותר מכדי צרכם

שאלה פשוטה, (שאינה תלויה בשאלה הקודמת), מי שבורר פרי מתוך פסולת וכו' וכוונתו לאכול חציו לאלתר וחציו לאחר זמן, מותר?
על ידי עושה חדשות
ד' יוני 28, 2017 12:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: שאלטר אחד וענפים רבים
תגובות: 13
צפיות: 218

Re: שאלטר אחד וענפים רבים

אמנם זה פשוט שהזורק חץ ובדרך הילוכו הוא קוצר ג' ענפים שונים, ודאי דחשיב ג' קצירות חלוקות ולא רק ריבוי בשיעורים. התחלתי קצת לפקפק על ההנחה, מה בין זה למולח הרבה בשר במפולת יד אחת? וע"ע שו"ת מהר"ם שיק אורח חיים סימן קלח, וצ"ע. יש להעיר עוד, שבריבוי בשיעורים במילוי הקדירה בבשר כשאי...
על ידי עושה חדשות
ד' יוני 28, 2017 12:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: אלף דינרים לאלף עניים
תגובות: 30
צפיות: 980

Re: אלף דינרים לאלף עניים

עושה חדשות כתב:ומה יותר חמור לגזול אלף זוז מאלף בנ"א או מחמש מאות בנ"א?
רס"ג בהאמונות והדעות כתב:ורוב העשוקים יותר קשה, כי עושק אלף איש באלף זוז יותר קשה משיעשק בהם חמש מאות איש, כמ"ש (איוב ל"ה ט') מרוב עשוקים יזעיקו ישועו מזרוע רבים.
אולי נפק"מ למי שנאנס לגזול, ויכול לגזול אלף מאחד או אלף מאלף. (ובנחל יצחק סי' צ"ז דן לגבי תפיסת משכון היתר של ריבוי בשיעורים, ודו"ק).
על ידי עושה חדשות
ד' יוני 28, 2017 12:02 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השבעת מחברי ספרים
תגובות: 24
צפיות: 942

Re: השבעת מחברי ספרים

הקדמת תשובה מאהבה -
...והנני משביע בשבועה חמורה, לכל רב ומורה, שאל יסמוך עלי בשום הוראה, אם לא שבלבבו יבין ובעיניו יראה...
על ידי עושה חדשות
ד' יוני 28, 2017 12:00 am
פורום: אספקלריא
נושא: לרבני זמנינו יש כח לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשה?!
תגובות: 82
צפיות: 4189

Re: לרבני זמנינו יש כח לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשה?!

ומה דעתכם על מה שכתב חכ"א שליט"א, (זה קטע מתוך מאמר ארוך):

חיי ההלכה - תכלת.png
חיי ההלכה - תכלת.png (172.52 KiB) נצפה 58 פעמים
על ידי עושה חדשות
ג' יוני 27, 2017 11:58 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ומן התמה על יודעי דבר ויהי...
תגובות: 3
צפיות: 142

Re: ומן התמה על יודעי דבר ויהי...

רדב"ז ג-תקנה שאלה. על אחד מגדולי הדור שמת לו בן ולא הוריד עליו דמעה אחת אם זו מדה טובה או לא: תשובה זו מדה רעה מורה על קושי הלב ועל רוע תכונת הנפש והיא מדת אכזריות והוא דרך הפילוסופים האומרים כי זה העולם הכל הוא מעשה תעתועים והמה מהבל ימעטו וזכרונם משלי אפר תועבה יבחר בהם ולכן אל יפתוך חטאת של...
על ידי עושה חדשות
ג' יוני 27, 2017 8:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 589
צפיות: 25184

Re: השוואות...

מחנה ישראל פרק לא בהערה, אהבת חסד פ"ז הערה ב, דמיון גדול בין הנידון של ריבוי בשיעורים, ובין העלאת מצודה עם דגים ותינוק, וסגירת דלת בבית כשצבי בתוכו, ולא אפשר ולא מיכוין, עי"ש דברים נפלאים. לענ"ד הענין הכי פלאי הוא ההבנה הזו שההיתר של הרשב"א לסגור דלת הבית כשצבי בתוכו שייך לדין ר...
על ידי עושה חדשות
ג' יוני 27, 2017 8:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 589
צפיות: 25184

Re: השוואות...

ירושלמי ביצה פ"ב - לא עירב ולא עירבו לו אחרים ר' יצחק אומר צולה לו דגה רב חונה אמר מחמם לו חמין שמואל אמר מדליק לו את הנר תני ר' חייה ממלא לו חבית של מים ומדליק לו את הנר מעשה באחד שהדיר את בנו לת"ת ובא מעשה לפני רבי יוסי בן חלפתא והתיר לו למלאות לו חבית של מים ולהדליק לו את הנר. (וע"...
על ידי עושה חדשות
ג' יוני 27, 2017 8:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם יתכן שלרמ"א היה ספר ראבי"ה??
תגובות: 15
צפיות: 809

Re: האם יתכן שלרמ"א היה ספר ראבי"ה??

איש טלז כתב:סוטה די"ז ובחולין דפ"ט שלא לקח אברהם מן השביה מחמת גזל הגם שהוי כיבוש מלחמה

את זה רבינו תם בא לבאר.
על ידי עושה חדשות
ג' יוני 27, 2017 8:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 180
צפיות: 4911

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

מעט דבש כתב:
עושה חדשות כתב:גדרי סעודת מצוה של סיום מסכת, האם זה גם בסיום של ספר אחר (-סיום על משנה ברורה, על שו"ע הל' תערובות, על קצות החושן, וכד'). מי קבע את הכלל שבמשניות זה דוקא 'סדר' ולא מסכת. סיום ספר נ"ך. וכהנה נידונים מסתעפים.

יש קצת כאן.

תודה. כאן ראיתי אריכות נאה:
יומא טבא לרבנן.PDF
(1.93 MiB) הורד 4 פעמים
על ידי עושה חדשות
ג' יוני 27, 2017 8:35 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: האם יתכן שלרמ"א היה ספר ראבי"ה??
תגובות: 15
צפיות: 809

Re: האם יתכן שלרמ"א היה ספר ראבי"ה??

בעצם דברי ראבי"ה הנ"ל - ואמרינן בירושלמי דחלה דמצה גזולה אסור לברך עליה, ניחא ליה שקנו מתגרי גוים. ואף על גב דכתיב ואכלת את כל העמים, מצוה שאני, וכל כמה דמצי להדורי לשנוייה בהתירא מהדרי . מה הביאור, וכי יש איזה סרך גזל בהנלקח מן הגויים ע"פ דין כיבוש מלחמה? מצאתי כעין זה בדרשות ר"...
על ידי עושה חדשות
ג' יוני 27, 2017 8:23 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: הערות ושאלות בעניני חג הסוכות
תגובות: 8
צפיות: 451

Re: הערות ושאלות בעניני חג הסוכות

נכון. אבל שמעתי מי שחילק בין שתיית "שיעור" של מים בתוך הסעודה, לאכילת פירור.
על ידי עושה חדשות
ג' יוני 27, 2017 12:11 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הדרכים שעושים היום בתוספות זמן
תגובות: 1
צפיות: 68

הדרכים שעושים היום בתוספות זמן

אומר אני דלאו כללא דודאי מי שלומד לפני הרב בפיר' זמן והרב מעמיד התלמיד על פשט ההלכה על דרך האמת והיוש' ודאי בענין זה נעשה תלמידו וחייב בכבודו וזהו רבו שלמדו חכמה דסוף פרק אלו מציאות וכדפירש שם רש"י אבל הדרכים שעושים היום בתוספות זמן וכל אחד אומר הדרך כולו יהיה אמת או שקר בענין זה איני רואה בו ...
על ידי עושה חדשות
ג' יוני 27, 2017 12:00 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 589
צפיות: 25184

Re: השוואות...

מענין אשכולינו, נאה להזכיר את דבריו של הר"י מיגאש, סי' קיד - ...וכבר באו לידי תשובות קצת אנשים בדברים שהורו בהם והם חושבים שהורו כדין ושהוא ברור כשמש והם טעו בהוראתם ותלו הדבר ההוא אל מקום בלתי מקומו ולמדו הדין ממקום שאין ללמוד אותו ממנו וכבר היה בין הדבר שדנו בו ובין ההלכה שנתלו בה לאותו הדין ...
על ידי עושה חדשות
ב' יוני 26, 2017 11:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם בארצות בעלי התוספות לא היו עצי זיתים?
תגובות: 11
צפיות: 537

Re: האם בארצות בעלי התוספות לא היו עצי זיתים?

יש שהביאו כך לגבי קו' התוס' בחולין קלא. על פרט בזיתים.
על ידי עושה חדשות
ב' יוני 26, 2017 11:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כוונה לעיכובא בברכה ראשונה
תגובות: 41
צפיות: 1845

Re: כוונה לעיכובא בברכה ראשונה

להלכה נפסק: והאידנא אין חוזרין בשביל חסרון כוונה, שאף בחזרה קרוב הוא שלא יכוין, אם כן למה יחזור. ואמנם את התפילה הבאה הוא מתפלל כרגיל, ולא אמרי' ליה אם לא כיונת שחרית לא תכוין מנחה. וצ"ל דשינוי הזמנים מוליד תקוה שיזכה לכוין בתפילה הבאה. או אולי י"ל, דתפילה בלי כוונה יש בה ג"כ קיום מצו...
על ידי עושה חדשות
ב' יוני 26, 2017 11:23 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: הערות ושאלות בעניני חג הסוכות
תגובות: 8
צפיות: 451

Re: הערות ושאלות בעניני חג הסוכות

ג. חצי כביצה בסוכה וחצי חוץ לסוכה. יש לדון מה יהא הדין במי שאכל חצי כביצה בסוכה, ועכשיו רוצה לאכול חצי כביצה חוץ לסוכה, האם נאמר שיעבור בזה שאוכל חוץ לסוכה, דהרי כל מה שבעלמא חצי כזית חוץ לזוכה מותר, משום דאין זה קביעות, אבל אחרי שאכל חצי כזית בסוכה, הרי עכשיו החצי השני זהו כבר קביעות שיצטרף לחצי ה...
על ידי עושה חדשות
ב' יוני 26, 2017 10:26 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆
תגובות: 180
צפיות: 4911

Re: ◆ האם והיכן נכתב בפורום על... ◆

גדרי סעודת מצוה של סיום מסכת, האם זה גם בסיום של ספר אחר (-סיום על משנה ברורה, על שו"ע הל' תערובות, על קצות החושן, וכד'). מי קבע את הכלל שבמשניות זה דוקא 'סדר' ולא מסכת. סיום ספר נ"ך. וכהנה נידונים מסתעפים.
על ידי עושה חדשות
ב' יוני 26, 2017 10:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תמיהה עצומה
תגובות: 12
צפיות: 647

Re: תמיהה עצומה

חשבתי דוג' לנידון של הגרשז"א הנ"ל, (במפריש תרומה פעמיים ואח"כ נשאל על ההפרשה הראשונה), דהנה תש' הרא"ש הידועה דהמגרש על תנאי אינו יכול לגרש כעת שנית בלי תנאי, אלא חייב לחזור ולקדש ולגרש, וכך נפסק בשו"ע, אמנם המהרי"ט הק' דאם לא יתקיים התנאי הרי איגלאי מילתא שלא התגרשה מעו...
על ידי עושה חדשות
ב' יוני 26, 2017 10:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על מאכל פיצה
תגובות: 22
צפיות: 795

Re: ברכה על מאכל פיצה

בסוג' הפיצה והמסתעף, ראה עוד מה שנכתב בירחון האוצר דהשתא (תמוז תשעז),
לבאר את גדרי פת הבב"כ, עי"ש היטב הרחבה נפלאה.

וכן עי' באשכולות נוספים ברחבי הפורום.

רק נזכרתי כעת בהגדרה חדשה בענין פת הבב"כ,

ז"ל סידור רס"ג -

סידור רס''ג - שולחנות או כלים.png
סידור רס''ג - שולחנות או כלים.png (172.56 KiB) נצפה 74 פעמים
על ידי עושה חדשות
ב' יוני 26, 2017 9:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלטר אחד וענפים רבים
תגובות: 13
צפיות: 218

Re: שאלטר אחד וענפים רבים

ראה גם ארחות שבת ח"ג עמוד שעז.
אבל התייחסות ממוקדת לשאלתי, עדיין לא ראיתי.
על ידי עושה חדשות
ב' יוני 26, 2017 9:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשון הרע - השטח האפור
תגובות: 6
צפיות: 156

Re: לשון הרע - השטח האפור

יש"כ למשיבים.
בענין דיבור שאינו גנות אבל מזיק אי הוי בכלל לשה"ר, ראה במצו"ב.
ויטע אשל - לשון הרע.PDF
(1.78 MiB) הורד 4 פעמים
על ידי עושה חדשות
ב' יוני 26, 2017 9:35 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: הערות ושאלות בעניני חג הסוכות
תגובות: 8
צפיות: 451

Re: הערות ושאלות בעניני חג הסוכות

אולי יש נפק"מ בזה כלפי הקנאה ביו"ט, הרי כל ההיתר להקנות הוא משום דהוי צורך המצוה, וא"כ אולי אין היתר להקנות יותר מהנצרך. אמנם נראה דהכל חשיב הקנאה אחת. ויל"ע באופן שמתכוין לקנות גם את האגד, והאגד ודאי אינו צריך להיות 'שלכם', האם עובר בזה על איסור מו"מ ביו"ט.
על ידי עושה חדשות
ב' יוני 26, 2017 9:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: התקטנות השיעורים
תגובות: 78
צפיות: 2444

Re: התקטנות השיעורים

בעבר לא היה אפשר למדוד השיעורים בדיוק רב כמו שניתן כיום, וטווח גדר השיעור היה גדול יותר מגרם בודד כזה או אחר. אנשים בדורות עברו שהיו רואים אותנו מדקדקים בשיעורים כנהוג כיום בקרב רבים, כחוט השערה, היו מתפלאים פלא גדול. נ"ל שמי שחושב שגרם או סמ"ק בודד או שניים לכאן ולכאן אינו כשיעור, טועה ו...
על ידי עושה חדשות
ב' יוני 26, 2017 8:37 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: 'אוי' 'נו' 'או' 'שה' נקרא דיבור?
תגובות: 9
צפיות: 102

Re: 'אוי' 'נו' 'או' 'שה' נקרא דיבור?

כמדומני מסרו בשם הגר"ש דבילצקי להחמיר בזה.
על ידי עושה חדשות
ב' יוני 26, 2017 12:21 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נוכל למצוא כמו שנרצה
תגובות: 0
צפיות: 63

נוכל למצוא כמו שנרצה

ואם נרצה לעיין בתשובות האחרונים מה שהכריעו הם בפלוגתא הנ"ל בספק אם הוא תוך ג' אזי נתת תורת כל אחד ואחד בידו כי נוכל למצוא כמו שנרצה כי בהרבה מקומות מבואר להקל בספק אם הוא תוך ג' ובהרבה מקומות מבואר להחמיר ומעולם אין דרכי להעמיד יסוד על תשובות האחרונים כי אדגרמי גרמי תחות פתורייהו דהנך בתראי ני...
על ידי עושה חדשות
א' יוני 25, 2017 11:46 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אין לנו ללמוד משמות הכלים שום דין
תגובות: 0
צפיות: 47

אין לנו ללמוד משמות הכלים שום דין

חזון איש כלים כ-ט.png
חזון איש כלים כ-ט.png (116.99 KiB) נצפה 47 פעמים


האם אתם מכירים התיחסויות נוספות של רבותינו זצ"ל לנקודה שהחזו"א מעמיד כאן?
על ידי עושה חדשות
א' יוני 25, 2017 11:31 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ארץ ואדמה - מעשה קורח
תגובות: 8
צפיות: 230

Re: ארץ ואדמה - מעשה קורח

הגר''ל מינצברג.png
הגר''ל מינצברג.png (97.08 KiB) נצפה 60 פעמים
על ידי עושה חדשות
א' יוני 25, 2017 11:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיעור רה"ר - אם לא ס' ריבוא
תגובות: 4
צפיות: 97

Re: שיעור רה"ר - אם לא ס' ריבוא

כי יש רה"ר ויש כרמלית.
על ידי עושה חדשות
א' יוני 25, 2017 9:13 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מקום הנו"נין ההפוכים | לפרשת בהעלותך
תגובות: 11
צפיות: 498

Re: מקום הנו"נין ההפוכים | לפרשת בהעלותך

נפגשתי כעת בדברי מהר"ם שיף בשבת קטו: שמגדיר את הנוני"ן כסוגריים דידן.
על ידי עושה חדשות
א' יוני 25, 2017 9:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 589
צפיות: 25184

Re: השוואות...

מחנה ישראל פרק לא בהערה, אהבת חסד פ"ז הערה ב, דמיון גדול בין הנידון של ריבוי בשיעורים, ובין העלאת מצודה עם דגים ותינוק, וסגירת דלת בבית כשצבי בתוכו, ולא אפשר ולא מיכוין, עי"ש דברים נפלאים. לענ"ד הענין הכי פלאי הוא ההבנה הזו שההיתר של הרשב"א לסגור דלת הבית כשצבי בתוכו שייך לדין ר...

עבור לחיפוש מתקדם