החיפוש הניב 4996 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עושה חדשות
ה' מאי 25, 2017 9:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצוות תלמוד תורה באופני לימוד שונים
תגובות: 19
צפיות: 621

Re: מצוות תלמוד תורה באופני לימוד שונים

ומי שלומד מסקרנות בעלמא, לכאו' הרי פוסקים שמצוות צריכות כוונה וזה תלוי אם הוא מתכוון או לא ... הרב מבריסק הקשה מהו החידוש ב'לעולם ילמד אדם שלא לשמה' וכי יש צד שיהא פטור ממצווה זו, ותירץ שהיה צד שבזה לא יהיה המעלות של לימוד התורה שדוחה דברים אחרים וכו', אך למעשה יש. שמעתי בשם הגר"ר רייכמן שליט&...
על ידי עושה חדשות
ה' מאי 25, 2017 9:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לוח 100 ברכות
תגובות: 24
צפיות: 809

Re: לוח 100 ברכות

על חשבונו של הרמב"ם במאה ברכות, ראיתי כמה דברים נפלאים מהגרר"י רייכמן, אצרפם כאן.
הגר''ר רייכמן - מאה ברכות.PDF
(923.78 KiB) הורד 5 פעמים
על ידי עושה חדשות
ה' מאי 25, 2017 12:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברכה על טלית קטן
תגובות: 6
צפיות: 225

Re: ברכה על טלית קטן

לגבי השאלה הפותחת, ע"ע ש"ך יו"ד סי' רפו סקכ"ה.

עוד אשאל,
למה לגבי ברכה"ת לא אמרי' הכי, דאם מתחיל ללמוד ואח"כ מברך וממשיך ללמוד, תועיל ברכתו גם על מה שלמד קודם לכן, וכמו לגבי ציצית דמהני גם על הלבישה שמקודם להברכה?
על ידי עושה חדשות
ה' מאי 25, 2017 12:17 am
פורום: בין המצרים, תשעה באב וחמשה עשר באב
נושא: המיקל ואינו מקונן כ"כ
תגובות: 0
צפיות: 30

המיקל ואינו מקונן כ"כ

מתוך פירוש מהרש''ל לזמירות שבת.png
מתוך פירוש מהרש''ל לזמירות שבת.png (75.43 KiB) נצפה 30 פעמים
על ידי עושה חדשות
ה' מאי 25, 2017 12:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בקשת עזרה - המרדכי בציצית
תגובות: 16
צפיות: 721

Re: בקשת עזרה - המרדכי בציצית

על מה שהק' האחרו' על המרדכי, מהא דאסרי' לשחוט אם לא יוכל לכסות הדם, אני מכיר לע"ע ה' תירוצים. א. ע"פ המג"א דלהמרדכי נמי יש בזה איסור דרבנן, ואדרבה זה המקור. ב. אבי עזרי, דמצות הכיסוי היא חלק ממצות השחיטה, ולכן אינו יכול להיכנס לשחיטה בלי כיסוי. ג. קה"י, דאסור כיון דיכול לשחוט ולכ...
על ידי עושה חדשות
ד' מאי 24, 2017 11:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: להפקיר את ה'שעון שבת'
תגובות: 4
צפיות: 165

להפקיר את ה'שעון שבת'

האם יש הנוהגים כחומרת הגרשז"א (נד' במאורי אש, ועוד) להפקיר מער"ש את ה'שעון שבת' האחראי על ההבערה והכיבוי, כדי לחוש לדעת הרוקח והב"ח בדין שביתת כלים?
על ידי עושה חדשות
ד' מאי 24, 2017 11:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רצון התורה, רוח הדברים, וכיו"ב
תגובות: 47
צפיות: 2382

Re: רצון התורה, רוח הדברים, וכיו"ב

ובענין אחר: ידועים דברי החזו"א לגבי דין "מורידין" בזמן הזה, "דאין דין מורידין אלא בזמן שהשגחתו ית' גלוי' כמו בזמן שהיו נסים מצוין ומשמש בת קול, וצדיקי הדור תחת השגחה פרטית הנראית לעין כל, והכופרין אז הוא בנליזות מיוחדות בהטיית היצר לתאוות והפקרות, ואז היה ביעור רשעים גדרו של עולם...
על ידי עושה חדשות
ד' מאי 24, 2017 8:32 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: חג השבועות כיום דין על תורה - השתלשלותה של טעות
תגובות: 75
צפיות: 4611

Re: חג השבועות כיום דין על תורה - השתלשלותה של טעות

מן העניין להביא מקור קדום זה, בספר הרוקח על התורה (מה' קלוגמאנן, ח"ג עמ' קכה), אליו הפנני חכ"א (עם עוד מספר מקורות קדומים דומים): רוקח שבועות.jpg לאחר ג' שנים, אולי תציין גם את שאר המקורות הקדומים? תודה על הידיעה בדברי הרוקח, וג"א מצטרף לבקשה. אגב, הרוקח עה"ת גם עומד על השאלה של...
על ידי עושה חדשות
ד' מאי 24, 2017 8:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הלילה הולך אחר היום?
תגובות: 17
צפיות: 657

Re: הלילה הולך אחר היום?

התעוררתי לקו' חריפה על דברי רבינו פרץ הנ"ל,
(וכן המקור חיים המצויין לעיל, ושמעתי שכך היה מורה הגריש"א),
דלפ"ד היה ראוי להניח תפילין במוצ"ש, להסוברים דעיקר החיוב מדאו' הוא פעם אחת ביום,
וא"כ אפשר לקיים מצות תפילין של יום השבת באופן שאינו סותר לה'אות' של שבת.
ויש ליישב.
על ידי עושה חדשות
ג' מאי 23, 2017 11:55 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: מתן תורה וחג השבועות בפסוקי הנ"ך
תגובות: 3
צפיות: 105

Re: מתן תורה וחג השבועות בפסוקי הנ"ך

למה אין היענות?

אגב, האם מופיע בחז"ל ש"בסיני נגלה עליהם כזקן ויושב בישיבה"? מקופיא ל"מ כעת נוסח זה.
על ידי עושה חדשות
ג' מאי 23, 2017 11:40 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: סוגיא דהואיל - א"כ ביטלת כל התורה
תגובות: 3
צפיות: 76

Re: סוגיא דהואיל - א"כ ביטלת כל התורה

דא"ג אשאל עוד: הראש' בכמה מקומות כ' דלב"ש דל"ל "מתוך" כ"ש דל"ל הואיל. וצ"ע דהרי מצינו הואיל על פיקו"נ ועל עדל"ת ועל אצל"ג, וכנ"ל, ולעבור על בל יראה בחמץ, ולאשוויי לערל בר כפרה, וכו' וכו'. ומה כל זה שייך לדין מתוך, למימר דלב"ש דל"ל...
על ידי עושה חדשות
ג' מאי 23, 2017 10:53 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: סוגיא דהואיל - א"כ ביטלת כל התורה
תגובות: 3
צפיות: 76

Re: סוגיא דהואיל - א"כ ביטלת כל התורה

בברכה המשולשת כתב:יש על זה חזו"א, הלא כן?

הוא מפרש אחרת מהראשונים, ואינו מתרץ שיטתם. ואני על דבריהם תמהתי.
על ידי עושה חדשות
ג' מאי 23, 2017 10:44 pm
פורום: אספקלריא
נושא: דעת האדמו"ר מקרלין בענין הטכנלוגיה - עמדה חדשה
תגובות: 461
צפיות: 14436

Re: דעת האדמו''ר מקרלין בענין הטכנלוגיה - עמדה חדשה

בסוגיית "וואטספ", הריני לצרף בזה דברים מתוך שיחת הגרח"י קפלן בישיבת חברון, בשבוע שעבר: ...וכמו בתורה כן הוא בכל שטחי החיים שהתורה צריכה להשפיע על האדם שכל הילוכו והנהגתו יהיו בצורה של פנים ולא בחיצוניות. ולעומת מה שמושגי החול משפיעים על מושגי התורה, עלינו לכוון עצמינו להיפך שאדרבא מוש...
על ידי עושה חדשות
ג' מאי 23, 2017 10:29 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: עמידה בעשרת הדיברות
תגובות: 11
צפיות: 165

Re: עמידה בעשרת הדיברות

יש"כ. מענין לענין, ראיתי פעם דבר מעניין בס' המחכים, ז"ל - ויש מסכת סופרים שכשהיה החזן על המגדל היה פותחו ומראה הכתב לאנשים ונשים ואז היו כולם אומרים וזאת התורה, ומכאן מנהג הנשים שהם דוחקות לראות ספר תורה ואינן יודעות למה, אך מה שהן עומדות בשעת קריאת התורה טעות הוא בידם ודרך מינות לעשות כן,...
על ידי עושה חדשות
ג' מאי 23, 2017 10:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הסברות בשאלה האם ספיקא דאוריתא מהתורה לחומרא
תגובות: 22
צפיות: 1031

Re: הסברות בשאלה האם ספיקא דאוריתא מהתורה לחומרא

נוגע לסוגיא הנ"ל: "הכה זה וחזר והכה זה", הגמ' דנה רק מצד התראת ספק, אבל מעיקר הדין שייך שילקה על זה. וכן באוכל גיד הנשה מסופק בזאח"ז, מבו' בחולין דפ"ב: דשייך מלקות. ויש לשאול, להסוברים דמדאו' ספק לקולא (אפי' באיקבע איסורא), הרי מותר לו להכות/לאכול כל אחד בפני עצמו, ומה שייך ...
על ידי עושה חדשות
ג' מאי 23, 2017 10:17 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה לקאוצ'ינג בבית עובדי ה'?
תגובות: 23
צפיות: 676

Re: מה לקאוצ'ינג בבית עובדי ה'?

במקום קואצ'ר, כבר עדיף להחזיק 'מוכיח':

תקון חצות - ציץ הקודש.png
תקון חצות - ציץ הקודש.png (45.8 KiB) נצפה 98 פעמים
על ידי עושה חדשות
ג' מאי 23, 2017 10:12 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: לביאור סוגיית 'ממחרת השבת' במנחות סה:-סו.
תגובות: 2
צפיות: 199

Re: לביאור סוגיית 'ממחרת השבת' במנחות סה:-סו.

ראה במצו"ב דרך מחודשת בביאור הכתובים, אשמח לשמוע הוספות.
ויבינו במקרא - ממחרת השבת.PDF
(577.47 KiB) הורד 11 פעמים
על ידי עושה חדשות
ג' מאי 23, 2017 9:22 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: סוגיא דהואיל - א"כ ביטלת כל התורה
תגובות: 3
צפיות: 76

סוגיא דהואיל - א"כ ביטלת כל התורה

להלכה, המבשל מיו"ט לחול אינו לוקה, הואיל ואי מקלעי ליה אורחים חזי להו. התוס' בפסחים הק' דא"כ ביטלת כל מלאכות שבת, דחזי ליה אי מיקלע פקו"נ, ותירצו דפקו"נ לא שכיח. (ולדבריהם, בבתי חולים ובשעת מגיפה וכד' דשכיח, יש היתר של הואיל מדאו'). ובהמשך הסוג' מבואר לשי' ר"ת שאין לוקים על ...
על ידי עושה חדשות
ג' מאי 23, 2017 9:11 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מנחות סד. - מו"ק ב: - מחשבה או מעשה
תגובות: 6
צפיות: 260

Re: מנחות סד. - מו"ק ב: - מחשבה או מעשה

ר' אב"ט, הקשב לדברי, ואשמח לקבל ממך הוספות: בענין הקו' על סתי"ד הרמב"ם שהק' לעיל, על פי הדימוי של האור זרוע. באמת גם אם הרמב"ם אינו מחוייב לצושטע'ל של האו"ז, אבל על האו"ז גופיה תיקשי שהביא תוכ"ד את שי' הרמב"ם במנכש ומשקה, ולא העיר עליו מהא דפטר בעלה תינוק עם ה...
על ידי עושה חדשות
ג' מאי 23, 2017 8:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שאלה בעניין מידת הביטחון
תגובות: 25
צפיות: 391

Re: שאלה בעניין מידת הביטחון

הקרה ה' לפני היום:

מנחת שמואל לתלמיד מוהר''ח מוולוזין.png
מנחת שמואל לתלמיד מוהר''ח מוולוזין.png (39.59 KiB) נצפה 139 פעמים
על ידי עושה חדשות
ג' מאי 23, 2017 8:55 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: עשרת הדברות
תגובות: 17
צפיות: 573

Re: עשרת הדברות

לרגל חג השבועות הקרב ובא, הייתי רוצה לשמוע דעת החברים בענין שאני מתלבט בו. האמת שלא יצא לי לבדוק את הנושא במפרשים. אבל אין לי מושג איפה ואיך בדיוק לחפש. מה בעצם הענין של עשרת הדברות? נכון שיש שם מצוות חשובות מאד ועיקרי תורה. אבל יש שם גם מצוות אחרות, ולמה דוקא הם אלו שנכללים בעשרת הדברות. ומהי המשמ...
על ידי עושה חדשות
ג' מאי 23, 2017 8:48 pm
פורום: בית המדרש
נושא: 10 % אספרסו
תגובות: 4
צפיות: 529

10 % אספרסו

נראה לדון בזה היתר, ע"פ המצו"ב משו"ת רבנו יעקב מליסא.
ביטול תבלין.PDF
(406.86 KiB) הורד 17 פעמים

מה דעתכם?
על ידי עושה חדשות
ג' מאי 23, 2017 12:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: טעם דין אאחע"א (לא ניתנה תורה למשוגעים וחוטאים)
תגובות: 2
צפיות: 302

Re: טעם דין אאחע"א (לא ניתנה תורה למשוגעים וחוטאים)

זה עדיין לא מסביר למה בכלל צריך לדון את המקרה הפרטי. אסור לאכול נבילות, ואסור לאכול ביוהכ"פ, וכאן התמזגו שני האיסורים.
על ידי עושה חדשות
ג' מאי 23, 2017 12:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: לְשֵם מי נדר
תגובות: 4
צפיות: 230

Re: לְשֵם מי נדר

אני מצרף קטע ממחבר בן זמנינו, אולי יכשר בעיניכם. מעמקי ים - נדר.pdf הוספה: המחבר שלח לי תוספת על דבריו הראשונים - בנדרים ז. אמרו האומר אשנה פרק זה נדר גדול נדר לאלהי ישראל, ועי' בזה אם זה מדאורייתא או מדרבנן ובאיזה אופנים. ויל"ד באחד שאמר לחברו אני יעזור לך בענין מסויים, או בעל שאמר לאשתו שיעזו...
על ידי עושה חדשות
ב' מאי 22, 2017 11:53 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: יום מתן תורתנו? כל הביאורים!
תגובות: 26
צפיות: 1844

Re: יום מתן תורתנו? כל הביאורים!

ועיין חת"ס פר' ויחי ד"ה וירא: "כי לא יתכן שיצוה אותנו במ"ע שנתחייב לשמוח בקבלת עול על צוארינו וכו' אלא הקב"ה לא ציוה ואנחנו שמחים מעצמינו שזכינו לקבל עול תורתינו עלינו", וכתב שם שעוזבים אנחנו את השמחה של הקציר התלויה בהבלי העוה"ז ושמחים במתן תורה. יש"כ, הנה מ...
על ידי עושה חדשות
ב' מאי 22, 2017 11:45 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: מתן תורה וחג השבועות בפסוקי הנ"ך
תגובות: 3
צפיות: 105

מתן תורה וחג השבועות בפסוקי הנ"ך

כמו כאן . ירמיהו פרק ה - וְלֹא אָמְרוּ בִלְבָבָם נִירָא נָא אֶת יְקֹוָק אֱלֹהֵינוּ הַנֹּתֵן גֶּשֶׁם יוֹרֶה וּמַלְקוֹשׁ בְּעִתּוֹ שְׁבֻעוֹת חֻקּוֹת קָצִיר יִשְׁמָר לָנוּ. חבקוק פרק ג - תְּפִלָּה לַחֲבַקּוּק הַנָּבִיא עַל שִׁגְיֹנוֹת: יְקֹוָק שָׁמַעְתִּי שִׁמְעֲךָ יָרֵאתִי יְקֹוָק פָּעָלְךָ בְּקֶרֶב ש...
על ידי עושה חדשות
ב' מאי 22, 2017 11:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 557
צפיות: 23421

Re: השוואות...

תוס' כתובות ל: וריצב"א פי' דמיירי אפי' באוכלין דלא מאיסי וכיון דתחב לו בבית הבליעה ובלע ונהנה מיד חשוב באין כאחת אף על פי שאין כאחד ממש, כדאשכחן בסוף פרק ד' אחין דמפרש בעל מום ששמש בטומאה דאתו בהדי הדדי כגון שחתך אצבעו בסכין טמאה אף על פי שאי אפשר שלא יגע בסכין קודם שיחתוך.
על ידי עושה חדשות
ב' מאי 22, 2017 11:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 557
צפיות: 23421

Re: השוואות...

רא"ש יומא פ"ח ס"ד - שאלו את הראב"ד ז"ל חולה שיש בו סכנה אם לא יאכל בשר. אם יש לפניו נבילה ואין שחוט אם לא שנשחט בשבת. כי יש אומרים מוטב שיעבור הוא על לאו דנבילה משיעברו אחרים על איסור סקילה. והשיב דברי יש אומרים מכוונים הם אבל יש לומר כי איסור שבת כבר ניתן לדחות בהבערה ובבי...
על ידי עושה חדשות
ב' מאי 22, 2017 10:59 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: ד' דעות בטור?
תגובות: 3
צפיות: 130

ד' דעות בטור?

הגר''א תו''כ בהר.png
הגר''א תו''כ בהר.png (41.1 KiB) נצפה 130 פעמים


לא הבנתי את כוונת הגר"א ד' דעות בטור. לפנינו איתא רק ג'.
על ידי עושה חדשות
ב' מאי 22, 2017 10:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 557
צפיות: 23421

Re: השוואות...

מי שמניח תפילין של יד שהם כתובין על פי דעת ר"ת ותפילין של ראש כדעת רש"י והרמב"ם אי יוצא בזה ידי חובת שניהם או נימא דאינו יוצא בזה ומחויב לחזור ולהניח תפילין של רש"י על פי מנהגינו: תשובה הנה לכאור' נר' דיוצא בזה אפי' לכתחל' י"ח שניהם ואפי' למאי דקמבעי' ומסתפק בש"ס דגיטי...
על ידי עושה חדשות
ב' מאי 22, 2017 10:27 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אילו כתבי האר"י ז"ל עמדו לפני המגן אברהם?
תגובות: 21
צפיות: 912

Re: אילו כתבי האר"י ז"ל עמדו לפני המגן אברהם?

עושה חדשות כתב:שאלה אחרת:
ולמה יש ענינים שהוא מביא מהכתבים ויש שלא,
האם זה אומר שהוא פוסק להלכה רק את אלו שהוא מביא, או שזה לא עקרוני,
או שללמד על הכלל כולו יצא לנהוג כמו כל האמור בכתבים ובכוונות.

אשמח לקבל תשובה, (מנומקת/מבוססת). זאת שאלה שאני נתקל בה הרבה.
על ידי עושה חדשות
ב' מאי 22, 2017 9:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כי יסיתך - גנאי גדול הוא לך
תגובות: 6
צפיות: 96

Re: כי יסיתך - גנאי גדול הוא לך

ודא"ג אשאל, ידוע מה שדן בס' יד מלאכי, האם איסור לפני עיור הוא עכ"פ, ואפילו לא שתה הנזיר, (והגרי"פ שם ל"ת-נג דן בזה בארוכה). לפי הסוברים שעובר דוקא אם שתה, האם זה גדר של ספק דאו' לחומרא, (ומצטרף לס"ס בגוונא שהוא רק ספק נזיר), או שהתורה חייבה לחוש לזה בודאות. (דאל"ה, הרי...
על ידי עושה חדשות
ב' מאי 22, 2017 9:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כי יסיתך - גנאי גדול הוא לך
תגובות: 6
צפיות: 96

Re: כי יסיתך - גנאי גדול הוא לך

שו"ר מש"כ הר"י פערלא, ז"ל - ...עוד נראה ראיה לזה מדאמרינן (בפרק ארבע מיתות ס"ג ע"ב) דאזהרה למסית נפק"ל מדכתיב וכל ישראל ישמעו ויראו ולא יוסיפו וגו' עיין שם. והדבר קשה דתיפוק ליה מקרא דלפני עור לא תתן מכשול דאין לך נותן מכשול יותר ממסית לעבוד ע"ז. וכבר עמד בזה ...
על ידי עושה חדשות
ב' מאי 22, 2017 9:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כי יסיתך - גנאי גדול הוא לך
תגובות: 6
צפיות: 96

כי יסיתך - גנאי גדול הוא לך

כתיב בפ' ראה: כי יסיתך אחיך בן אמך או בנך או בתך או אשת חיקך או רעך אשר כנפשך בסתר לאמר נלכה ונעבדה אלהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבתיך. ופירש"י: אשר לא ידעת אתה ואבותיך - דבר זה גנאי גדול הוא לך שאף האומות אין מניחין מה שמסרו להם אבותיהם, וזהו אומר לך עזוב מה שמסרו לך אבותיך. ולכאו' ק' למה גנאי...
על ידי עושה חדשות
ב' מאי 22, 2017 9:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העגלה המלאה
תגובות: 3
צפיות: 101

Re: העגלה המלאה

יש"כ. המאירי אכן מוסיף שם: וכן כל כיוצא בה כל שאנו רואים שיכול לסבול העכוב ביותר ידחה מפני חברו וכן בריא מפני חולה וכל כיוצא בזה אף לענין הדין אמרו שאם היו לפני הדיין הרבה בעלי דינין מקדימין יתום לאלמנה ואלמנה לתלמיד חכם ותלמיד חכם לעם הארץ ואשה קודמת לאיש מפני שבשתה מרובה ואם הכל שוה מקדימין ל...
על ידי עושה חדשות
ב' מאי 22, 2017 9:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הידור מצוה בפלוגתא דרבוותא
תגובות: 3
צפיות: 100

Re: הידור מצוה בפלוגתא דרבוותא

התעוררתי למחשבה נוספת בענין זה, בפשטות ההידור כאן הוא לצאת מכל חשש רחוק של אי קיום המצוה, (הידור בגברא ולא בחפצא), ולכן הערתי דל"ש בזה הוראת הגר"ח על הידור אחרי הקיום. אבל אולי י"ל שההידור הוא בעצם הדבר, והיינו דאיירי כלפי שיטות כאלו דשייך למימר בפלוגתייהו את הכלל של - אלו ואלו דא&quo...
על ידי עושה חדשות
ב' מאי 22, 2017 9:16 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: חג השבועות שמו ומהותו
תגובות: 5
צפיות: 540

Re: חג השבועות שמו ומהותו

כהמשך לדברי הרב אברהם, ראיתי להזכיר את לש' הרמב"ן בתחילת הדרשה לר"ה - ...ובחג השבועות אמר וחג שבועות תעשה לך בכורי קציר חטים, ואמר וחג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה, ועוד אמר שבעה שבועות תספר לך מהחל חרמש בקמה תחל לספור שבעה שבועות ועשית חג שבועות לה' אלהיך וגו', הנה צוה שנביא עומר בכורי...
על ידי עושה חדשות
ב' מאי 22, 2017 9:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: העגלה המלאה
תגובות: 3
צפיות: 101

העגלה המלאה

סנהד' דל"ב: תניא צדק צדק תרדף אחד לדין ואחד לפשרה כיצד שתי ספינות עוברות בנהר ופגעו זה בזה אם עוברות שתיהן שתיהן טובעות בזה אחר זה שתיהן עוברות וכן שני גמלים שהיו עולים במעלות בית חורון ופגעו זה בזה אם עלו שניהן שניהן נופלין בזה אחר זה שניהן עולין הא כיצד טעונה ושאינה טעונה תידחה שאינה טעונה מ...

עבור לחיפוש מתקדם