מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 167 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי אבקברד
ב' ספטמבר 23, 2019 11:50 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: שלמה מלך על כל העולם - מניין?
תגובות: 3
צפיות: 147

שלמה מלך על כל העולם - מניין?

תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יא תנו רבנן: שלשה מלכו בכיפה, ואלו הן: אחאב, ואחשורוש, ונבוכדנצר. אחאב - דכתיב חי ה' אלהיך אם יש גוי וממלכה אשר לא שלח אדני שם לבקשך וגו', ואי לא דהוה מליך עלייהו - היכי מצי משבע להו? נבוכדנצר - דכתיב והיה הגוי והממלכה... אשר לא יתן את צוארו בעל מלך בבל. אחשורוש - הא דאמרן (...
על ידי אבקברד
ב' אוגוסט 19, 2019 11:17 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רש"י על פרשת עקב
תגובות: 7
צפיות: 222

Re: רש"י על פרשת עקב

כיוון שנזכר רש"י לפרשת עקב - הערה מעניינת [ואולי מתקשרת לכותרת האשכול]: לשון הגמרא ברכות דף לב עמוד א: וידבר ה' אל משה לך רד, מאי לך רד? אמר רבי אלעזר, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: משה, רד מגדולתך! כלום נתתי לך גדולה אלא בשביל ישראל, ועכשיו ישראל חטאו - אתה למה לי? מיד תשש כחו של משה ולא היה לו ...
על ידי אבקברד
ה' אוגוסט 15, 2019 8:21 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 844
צפיות: 121051

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

חיימקה כתב:
עושה חדשות כתב:בקובץ ההלכות לבין המצרים (המופץ בבהכ"נ) ראיתי ב' מאמרים יפים מהנכדים. אולי אפשר להעלותם כאן?


תשעה באב תשעט.pdf


בעמוד נז יש ציון לשו"ע יורה דעה סימן רמג סעיף ו וסי' שלו סמ"ג אות א

לא הבנתי את הציון השני
על ידי אבקברד
ה' אוגוסט 08, 2019 5:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כזית, כביצה, ארבע ביצים
תגובות: 4
צפיות: 598

Re: כזית, כביצה, ארבע ביצים

בפרטי כתבו לי חילוק בין לחם שמספיק יותר מכביצה לפת הבאה בכסנין שצריך 4 ביצים.
אך המקור לשיעור ד ביצים הוא בעירובין ושם נחלקו התנאים בשיעור פת: מככר בפונדיון וכולי.
על ידי אבקברד
ב' אוגוסט 05, 2019 10:48 am
פורום: בית המדרש
נושא: כזית, כביצה, ארבע ביצים
תגובות: 4
צפיות: 598

כזית, כביצה, ארבע ביצים

בגדר אכילה אמרו שאין אכילה פחותה מכזית [תו"כ אחרי יב]. בגדר סעודה נחלקו: ארבע ביצים או שלוש [עירובין פב]. והנה מצינו הלכות שונות שאמרו בהן הפוסקים שיעור יותר מכביצה: א. לעניין איסור אכילה לפני מנחה שולחן ערוך אורח חיים הלכות תפלת המנחה סימן רלב סעיף ג והא דאסור לאכול סעודה קטנה, היינו כשקובע לס...
על ידי אבקברד
ה' יולי 04, 2019 8:32 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיק תפילין עם חגורה, אי יאית למעבד הכי?
תגובות: 48
צפיות: 4750

Re: תיק תפילין עם חגורה, אי יאית למעבד הכי?

שוב ראיתי שלשון הרי"ף היא:
וכדרך שאמרו בעצמות כך אמרו בס"ת שאם היה מתירא מפני הגנבים או מפני הלסטים מותר להניחה על גבי החמור שהוא רוכב עליו

נקט הרי"ף גבי ס"ת לשון נקבה, וגבי חמור לשון זכר,
ובהנחה שהרמב"ם מתבסס על הרי"ף - דיוקו של הגר"א אתי שפיר.
על ידי אבקברד
ג' יולי 02, 2019 8:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: בת יפתח וחנה אם שמואל
תגובות: 1
צפיות: 210

בת יפתח וחנה אם שמואל

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת בחקותי כיון שבקש לקרבה היתה בוכה לפניו אמרה לו בתו אבי יצאתי לקראתך בשמחה ואתה שוחט אותי שמא כתב הקדוש ברוך הוא בתורה שיהו ישראל מקריבין לפני הקדוש ברוך הוא נפשות אדם, אין כתיב בתורה אדם כי יקריב מכם קרבן לה' מן הבהמה (ויקרא א) מן הבהמה ולא מן בני אדם, אמר לה בתי נדרתי והיה ה...
על ידי אבקברד
ג' יולי 02, 2019 8:27 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיק תפילין עם חגורה, אי יאית למעבד הכי?
תגובות: 48
צפיות: 4750

Re: תיק תפילין עם חגורה, אי יאית למעבד הכי?

ואדאיתנא לדברי הגר"א הללו, אציע כאן קושיא חמורה לכאורה: נחלקו התוספות והרי"ף בסוגיית ברכות יח: תנו רבנן: המוליך עצמות ממקום למקום - הרי זה לא יתנם בדסקיא ויתנם על גבי חמור וירכב עליהם, מפני שנוהג בהם מנהג בזיון. ואם היה מתירא מפני נכרים ומפני לסטים - מותר, וכדרך שאמרו בעצמות כך אמרו בספר ת...
על ידי אבקברד
ג' יולי 02, 2019 8:05 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיק תפילין עם חגורה, אי יאית למעבד הכי?
תגובות: 48
צפיות: 4750

Re: תיק תפילין עם חגורה, אי יאית למעבד הכי?

בעניין ההשוואה בין ספר תורה לתפילין - הנה לשון הרמב"ם הנ"ל הובאה בשו"ע: שולחן ערוך יורה דעה הלכות ספר תורה סימן רפב סעיף ג היה הולך ממקום למקום וס"ת עמו, לא יניחנו בשק ויניחנו על גבי חמור וירכב עליו, אלא מניחו בחיקו יב] כנגד לבו והוא רוכב על החמור. ה ואם היה מפחד מפני הגנבים, מות...
על ידי אבקברד
א' יוני 30, 2019 10:04 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן חזו"א זללה"ה - תמונה נדירה - זיהוי הסובבים
תגובות: 62
צפיות: 10526

Re: מרן חזו"א זללה"ה - תמונה נדירה - זיהוי הסובבים

[לא ממש קשור לאשכול, אבל לא מצאתי אשכול אחר לשאול] האם יוכל מאן דהוא להפנות אותי למקום בו כותב החזו"א על כך שאהבת האדם את ההרצאה והלימוד לאחרים, גורם לעיוות בדרכי הלימוד? [חשבתי שבאמונה ובטחון אך לא מצאתי שם] אולי כוונתך לדברי החזון איש שהם אכן ב'אמונה וביטחון' (א:ח) דלהלן ??? דברי הימים וקורו...
על ידי אבקברד
ו' יוני 28, 2019 10:56 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תיק תפילין עם חגורה, אי יאית למעבד הכי?
תגובות: 48
צפיות: 4750

Re: תיק תפילין עם חגורה, אי יאית למעבד הכי?

רמב"ם הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה פרק י הלכה יא היה מהלך ממקום למקום וספר תורה עמו לא יניח ספר תורה בתוך ט השק ויניחנו על גבי החמור וירכב עליו, ואם היה מתפחד מן הגנבים מותר, ואם אין שם פחד מניחו בחיקו כנגד לבו והוא רוכב על הבהמה והולך אם דין התפילין כדין ס"ת - יוצא מכאן שיש בעיה לתלות את...
על ידי אבקברד
ג' יוני 11, 2019 9:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קדוש במקום סעודה למתענה בשבת
תגובות: 9
צפיות: 381

Re: קדוש במקום סעודה למתענה בשבת

לענ"ד שפתי הפמ"ג ברור מיללו, שתפילה בלילה לא תועיל, דאם לא סעד לא יצא יד"ח הדאורייתא: וגם באליה רבה [ס"ק] יו"ד צידד בזה, דיש לומר בלילה רשאי לאכול. ואם קידש ולא אכל, אף מן התורה לא יצא, כנראה מתוספות סוכה ג' [ע"א ד"ה דאמר] וברכות י"א [ע"א ד"ה תני] אל...
על ידי אבקברד
ג' יוני 11, 2019 9:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: קדוש במקום סעודה למתענה בשבת
תגובות: 9
צפיות: 381

Re: קדוש במקום סעודה למתענה בשבת

ראה פמ"ג במש"ז רפח, ג. יישר כוח. וזה לשונו שם: פרי מגדים אורח חיים משבצות זהב סימן רפח אם ישן ליל שבת קודם אכילה וחלם לו ועמד, יש להסתפק איך יעשה בקידוש, דקיימא לן בסימן רע"ג סעיף א' אין קידוש אלא במקום סעודה, ואף אם אחרים אוכלים ושותים, מכל מקום מי שאין אוכל במקום סעודה הוא לא יצא י...
על ידי אבקברד
ג' יוני 11, 2019 8:41 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל
תגובות: 734
צפיות: 119485

Re: מרן הגרח''ש גריינימן זצ"ל

אברך כתב:בישיבות הגדלות של החוג אכן לומדים סוגיות באופן אחר משאר הישיבות.


התוכל לפרט, להרחיב ולבאר?
על ידי אבקברד
ב' יוני 10, 2019 7:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קדוש במקום סעודה למתענה בשבת
תגובות: 9
צפיות: 381

Re: קדוש במקום סעודה למתענה בשבת

אין לו חובת קדוש? כיצד?
זכור את יום השבת לקדשו היא חובה דאורייתא [ורבנן תקנו שיהיה במקום ובזמן סעודה].
על ידי אבקברד
ב' יוני 10, 2019 6:18 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קדוש במקום סעודה למתענה בשבת
תגובות: 9
צפיות: 381

קדוש במקום סעודה למתענה בשבת

השו"ע בסימן רפ"ח התיר להתענות בשבת למי שמצטער מהאכילה או מי שמתענה תענית חלום.
לא מצאתי תשובה לשאלה כיצד יצא ידי קדוש במקום סעודה ובזמן סעודה.
על ידי אבקברד
ד' יוני 05, 2019 12:29 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: פרושים מן המותרות - בחולם או בשורוק (רמב"ן פ' קדושים)
תגובות: 4
צפיות: 479

Re: פרושים מן המותרות - בחולם או בשורוק (רמב"ן פ' קדושים)

הפנו אותי לפרק מהספר מלמד התלמידים, לר"י אנטולי בן דורו של הרמב"ן, שהשתמש כמה פעמים במילה זו בחול"ם במשמעות השלישית - שארית, דבר יתר: ספר מלמד התלמידים פרשת נשא ראה והבן כונת התורה התמימה בשני דרכי נוול השער בשתי קצוות והם גדול השער והשחתתו והכל בא להורות הדרך הישרה במעשה האדם בהתבוננ...
על ידי אבקברד
ד' יוני 05, 2019 12:03 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: פרושים מן המותרות - בחולם או בשורוק (רמב"ן פ' קדושים)
תגובות: 4
צפיות: 479

Re: פרושים מן המותרות - בחולם או בשורוק (רמב"ן פ' קדושים)

תודה רבה
השאלה היתה אם הרמב"ן כיוון לאותה משמעות שלישית,
או אולי כוונתו למשמעות המילה בשורוק
על ידי אבקברד
ד' יוני 05, 2019 8:38 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: פרושים מן המותרות - בחולם או בשורוק (רמב"ן פ' קדושים)
תגובות: 4
צפיות: 479

פרושים מן המותרות - בחולם או בשורוק (רמב"ן פ' קדושים)

רמב"ן ויקרא פרק יט פסוק ב [b] [/b] קדושים תהיו - הוו פרושים מן העריות ומן העבירה, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערוה אתה מוצא קדושה, לשון רש"י. אבל בתורת כהנים (פרשה א ב) ראיתי סתם, פרושים תהיו. וכן שנו שם (שמיני פרק יב ג), והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני, כשם שאני קדוש כך אתם תהיו קדושים, כשם...
על ידי אבקברד
א' מאי 12, 2019 8:00 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: תרשים מסכם על סדר מתן תורה - לכל השיטות.
תגובות: 14
צפיות: 1668

Re: תרשים מסכם על סדר מתן תורה - לכל השיטות.

אבקברד כתב:http://old.herzog.ac.il/tvunot/fulltext/netuim16_lifshitz.pdf
על ידי אבקברד
א' מאי 12, 2019 7:53 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון ר' גדליה נדל זצ"ל
תגובות: 143
צפיות: 20432

Re: הגאון ר' גדליה נדל זצ"ל

האם הספור על מציאת הכתבים בגניזה - בדוק?
הלא דבר הוא שבדיוק בזמן שהגר"ג זרק את כתביו - הזדמן מקורבו לאותה גניזה מצאן, הכירן וגאלן?
אם קבלה היא נקבל,
אך אם שמועה היא...
על ידי אבקברד
ב' אפריל 29, 2019 9:29 am
פורום: בית המדרש
נושא: קדשים תהיו - שיטת הרמב"ן במנין המצוות
תגובות: 0
צפיות: 896

קדשים תהיו - שיטת הרמב"ן במנין המצוות

נחלקו הראשונים בפשרו של הציווי בתחילת פרשת קדשים. לרש"י קאי אדלעיל, על איסורי העריות שבפרשת אחרי מות: קדשים תהיו - הוו פרושים מן העריות ומן העבירה, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערוה אתה מוצא קדושה, אשה זונה וחללה וגו' אני ה' מקדשכם, (ויקרא כא ז - ח) ולא יחלל זרעו אני ה' מקדשו (ויקרא כא טו) קדושים יהי...
על ידי אבקברד
א' אפריל 07, 2019 6:04 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בין רש"י לרב אשי - חילופי נוסח ברש"י וברא"ש
תגובות: 2
צפיות: 292

Re: בין רש"י לרב אשי - חילופי נוסח ברש"י וברא"ש

תודה רבה על ההפניות. זו לשון תוספות ר"י החסיד טו ע"א: דרב חסדא הוה לייט אמאן דמהדר אמיא בעידן ק"ש. כתוב בספרים וה"מ לק"ש אבל לצלותא בעי לאהדורי דאמר ריש לקיש לגבל ולתפילה ולנטילת ידים ד' מילין כמו ששנויה בפסחים בפ' אלו עוברין ובחולין פ' העור והרוטב. ואינו בספרים ישנים וגם במ...
על ידי אבקברד
ה' אפריל 04, 2019 4:52 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בין רש"י לרב אשי - חילופי נוסח ברש"י וברא"ש
תגובות: 2
צפיות: 292

בין רש"י לרב אשי - חילופי נוסח ברש"י וברא"ש

כתב הרא"ש מסכת ברכות פרק ב סימן יא יא א"ל רבינא לרבא חזי מר האי צורבא מדרבנן דאתא ממערבא ואמר כל מי שאין לו מים לרחוץ ידיו מקנח ידיו בעפר ובצרור ובקיסמית. אמר ליה שפיר קאמר מי כתיב ארחץ במים בנקיון כתיבלז כל מידי דמנקי. רב חסדא לייט אמאי דמהדר אמיא בעידן צלותא יש ספרים שכתוב בהן והני מילי ...
על ידי אבקברד
א' דצמבר 09, 2018 12:14 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון הרב חיים סולובייציק אבד''ק בריסק
תגובות: 129
צפיות: 21983

Re: הגאון הרב חיים סולובייציק אבד''ק בריסק

תודה רבה על הציון השאלה היא אם הוא חשש גם בימי החול, כשיטת בעל המאור, כפי שמשמע ברמב"ן: מלחמת ה' מסכת שבת דף יב עמוד א והנה לבעל המאור עכשיו במקומות הללו אין אדם צריך להטיל לבן לבדו וכ"ש שאסור בשבת ולא עוד אלא שחייב חטאת דהוה ליה כד' ציציות שמעכבות זו את זו והוה ליה טלית שאינה מצוייצת כהלכ...
על ידי אבקברד
ג' נובמבר 13, 2018 4:59 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רשב"א - היושב בשבת תחכמוני בשתי ישיבות המכוונות למעלה ולמטה.
תגובות: 3
צפיות: 399

רשב"א - היושב בשבת תחכמוני בשתי ישיבות המכוונות למעלה ולמטה.

בפתיחת אגרתו אל הרשב"א מכנה אותו רבי ידעיה הפניני:
'היושב בשבת תחכמוני בשתי ישיבות המכוונות למעלה ולמטה' [שות הרשב"א א תיח]
מה פשר הכינויו
על ידי אבקברד
ג' אוקטובר 02, 2018 2:53 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: רבנים-משוררים
תגובות: 100
צפיות: 25771

Re: רבנים-משוררים

גביר כתב:דומני שמבין חכמי דורנו שיש בהסכמותיהם מליצות ניחוח שירי בולט הרב שלמה פישר שליט"א


הגר"ש פישר שליט"א כתב שירים שעומדים בפני עצמם ולא רק בתוך הסכמות,
לפני זמן מה היה בפורום מי שאוסף כתביו להוציאם לאור,
ואולי יוכל הוא להעלות לכאן את שיריו, בהסכמת הרב כמובן.
על ידי אבקברד
ב' ספטמבר 03, 2018 11:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השפעת ה'אוצר' על הדפוס
תגובות: 59
צפיות: 5714

Re: השפעת ה'אוצר' על הדפוס

במחילה, נראה שיש כאן איזה כשל לוגי - כלכלי: בהנחה שניתן להוציא ספר כליל השלמות והנוחות ללא עלויות של הדפסה וכו', בכל זאת נימנע מכך ובעקבות העלויות האחרות שיש [כמו מכוני ההדרה] אז צריך להוציא עוד סכומי עתק כדי שיהיה אפשרות למכור? מלה"ד לראש מוסד שיכול להשתמש בבניין פשוט וזול, אך מחפש בדווקא בניי...
על ידי אבקברד
ב' ספטמבר 03, 2018 11:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השפעת ה'אוצר' על הדפוס
תגובות: 59
צפיות: 5714

Re: השפעת ה'אוצר' על הדפוס

עם כל הכבוד המגיע לכבודו (איני יודע מי מסתתר מאחורי הניק) אבל יש הבדל בין מהדירי ספרים קדמונים/פוסקים/דרשנים מפורסמים שאת ספריהם אנשים ירכשו אם לא יהיו באוצר ועליהם מובנת הגבלה למאגרים דיגיטליים לתקופה. מאשר למחבר שאינו מפורסם המוציא ספר פרי הגותו (מבלי לזלזל בכי הוא זה בעבודתו) שבודאי ראוי לו לשקו...
על ידי אבקברד
ב' ספטמבר 03, 2018 10:42 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השפעת ה'אוצר' על הדפוס
תגובות: 59
צפיות: 5714

Re: השפעת ה'אוצר' על הדפוס

וכדי שלא יתפרשו דבריי שלא כהלכה - אגלה כאן גילוי נאות: מדפי הספרים שלי עומדים להתפקע למורת רוחם של בני משפחתי, ואני כמעט ולא מסוגל לדלל אותם מתוך אהבתי לאותו 'ספר מודפס'. אלא שיש לראות את הדברים בפרספקטיבה רחבה ולא מתוך רגשות שהזמן גרמן. [מה עוד שפרספקטיבה זו - מאותו רגע זכור לטוב בו 'נפל לי האסימון...
על ידי אבקברד
ב' ספטמבר 03, 2018 10:36 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השפעת ה'אוצר' על הדפוס
תגובות: 59
צפיות: 5714

Re: השפעת ה'אוצר' על הדפוס

אישצפת כתב:חובבי ואספני הספרים המה יעידון ששום מאגר גדול ככל שיהיה לא ישוה לתחושת קריאה בספר מודפס.


האם חובבי ואספני הספרים מהמאה הט"ו לא העידו ששום ספר מודפס לא ישוה לתחושת הקריאה [וק"ו הכתיבה] מכתב יד?
על ידי אבקברד
ב' ספטמבר 03, 2018 10:12 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: השפעת ה'אוצר' על הדפוס
תגובות: 59
צפיות: 5714

Re: השפעת ה'אוצר' על הדפוס

אבל צריכים גם לזכור שמאחורי כל ספר עומד מחבר, שעמל, יגע וירק דם על ספרו, וגם השקיע בו ממון רב, וכעת ממתין שלכל הפחות תימכר המהדורה הראשונה, אבל כאן המאגרים האלקטרוניים עומדים לו -פעמים רבות- למכשול. כי אנשים עושים חשבון פשוט: מדוע לרכוש את ספר פלוני אם הוא עתיד להיכנס לאוצר או לה"ב בעוד שנה או...
על ידי אבקברד
ה' אוגוסט 30, 2018 11:11 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 844
צפיות: 121051

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

שאלה מצויה בקשר לתפילת ותיקין, ואולי שמעו בנדון הוראה או הנהגה מפי הגרש"ד:
פעמים שתפילת ותיקין עומדת מול תפילה עם הילדים שקשה להם לקום מוקדם -
כיצד ראוי לנהוג? לוותר על ותיקין לצורך חינוך הילדים?
על ידי אבקברד
ה' אוגוסט 16, 2018 8:40 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 844
צפיות: 121051

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

אם אפשר להסביר יותר במפורט מה היתה שיטתו בעניין כוונת פסוק ראשון דקריאת שמע.
על ידי אבקברד
ד' אוגוסט 01, 2018 11:46 am
פורום: בית המדרש
נושא: בכורות פ"ב מ"ג - פסולי המוקדשין - גיזה לאחר שחיטה
תגובות: 0
צפיות: 447

בכורות פ"ב מ"ג - פסולי המוקדשין - גיזה לאחר שחיטה

למדנו במשנה שפסולי המוקדשין אסורים בגיזה ועבודה וחלב: משנה מסכת בכורות פרק ב משנה ג כל שקדם הקדשן את מומן או מום עובר להקדישן ולאחר מכאן נולד להם מום קבוע ונפדו פטורין מן הבכורה ומן המתנות ואינן יוצאין לחולין ליגזז ולהעבד וולדן וחלבן אסור לאחר פדיונן והשוחטן בחוץ חייב ועושין תמורה ואם מתו יקברו: והש...
על ידי אבקברד
ד' יולי 25, 2018 1:49 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה
תגובות: 844
צפיות: 121051

Re: הגה"צ רבי שריה דבליצקי זלל"ה

בספרו של רבינו - יג מאמרות - שבאוצה"ח , חסר עמוד ה.
אודה למי שיוכל להעלותו לכאן.

עבור לחיפוש מתקדם