החיפוש הניב 1338 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי עקביה
ב' ספטמבר 25, 2017 4:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם למי שאין ילדים מותר לעבור עבירות כדי שיהיה בר בנים?
תגובות: 22
צפיות: 266

Re: האם למי שאין ילדים מותר לעבור עבירות כדי שיהיה בר בנים?

ראה פני יהושע (ברכות לא:) שמסביר את העניין בצורה פשוטה.
על ידי עקביה
ב' ספטמבר 25, 2017 3:47 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם רבי אמנון ממגנצא הוא אכן מחברו של "ונתנה תוקף" ?
תגובות: 95
צפיות: 450

Re: האם רבי אמנון ממגנצא הוא אכן מחברו של "ונתנה תוקף" ?

"יסד" = תיקן. כלומר, תיקן לומר את הפיוט (שכנראה הביאו עמו ממכורתו איטליה) לא מסתבר שפירוש זה עלה על דעת האו"ז, שא"כ היה עליו לומר "יסד לומר ונתנה תוקף". מה אתה מתכוון "פירוש זה עלה על דעת האו"ז"? הלשון "יסד" הוא מלשון האו"ז עצמו, לא מלשון ...
על ידי עקביה
ב' ספטמבר 25, 2017 3:45 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם רבי אמנון ממגנצא הוא אכן מחברו של "ונתנה תוקף" ?
תגובות: 95
צפיות: 450

Re: האם רבי אמנון ממגנצא הוא אכן מחברו של "ונתנה תוקף" ?

אםאכן כל ההוכחות על תיארוך זמן חיבורו של "ונתנה תוקף" נכון כפי שהבאתם בשם החוקרת ש' אליצור, והיות שנאמנו עלינו דברי רבותינו הראשונים רבינו יצחק מוינה בעל ה"אור זרוע" בשם רבי אפרים מבון. אם כן צריך לומר שרבי אמנון ממגנצא היה קדום מאד, עוד לפני הקליר וכו'. (אגב, היישוב במגנצא הוא ...
על ידי עקביה
ב' ספטמבר 25, 2017 3:18 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם רבי אמנון ממגנצא הוא אכן מחברו של "ונתנה תוקף" ?
תגובות: 95
צפיות: 450

Re: האם רבי אמנון ממגנצא הוא אכן מחברו של "ונתנה תוקף" ?

חד ברנש כתב:"יסד" = תיקן. כלומר, תיקן לומר את הפיוט (שכנראה הביאו עמו ממכורתו איטליה)

לא מסתבר שפירוש זה עלה על דעת האו"ז, שא"כ היה עליו לומר "יסד לומר ונתנה תוקף".
על ידי עקביה
ב' ספטמבר 25, 2017 1:13 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם רבי אמנון ממגנצא הוא אכן מחברו של "ונתנה תוקף" ?
תגובות: 95
צפיות: 450

Re: האם רבי אמנון ממגנצא הוא אכן מחברו של "ונתנה תוקף" ?

כיצד ניתן לטעון שבאו"ז לא כתוב שרבי אמנון עצמו חיבר את ונתנה תוקף בזמן ששם כתוב: ספר אור זרוע חלק ב - הלכות ראש השנה סימן רעו מצאתי מכתב ידו של ה"ר אפרים מבונא בר יעקב. שר' אמנון ממגנצא יסד ונתנה תוקף על מקרה הרע שאירע לו וז"ל ספר אור זרוע חלק ב - הלכות ראש השנה סימן רעו אחר הדברים וה...
על ידי עקביה
ב' ספטמבר 25, 2017 12:19 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: מפיש חיי סגי ומסגי
תגובות: 2
צפיות: 230

Re: מפיש חיי סגי ומסגי

עוד בסוגיא זו יש להביא את פירושו של החיי אדם נשמת אדם חלק ב-ג (הלכות שבת ומועדים) כלל קמה סעיף ב נ"ל דאין הטעם מפני שמראין לו בזה סימן מן השמים דא"כ איך שייך לומר שהראו לו סימן שהוא צדיק גמור על ידי דבר טומאה שאין למעלה הימנו. וגם אין לומר דבאמת אינו לסימן אלא כיון שעלתה לו שנה אף על פי של...
על ידי עקביה
ד' ספטמבר 20, 2017 1:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: השבת אבידת גוי
תגובות: 24
צפיות: 323

Re: השבת אבידת גוי

יש כזה מאן דאמר במכילתא אם כי להלכה לא נפסק כדבריו. "שור אויבך" - זהו עכו"ם, דברי ר' יאשיה, וכן מצינו שעכו"ם קרויים אויבים לישראל בכל מקום, שנאמר (דברים כ"ב) כי תצא למלחמה על אויביך. ר' אליעזר אומר: בגר שחזר לסורו הכתוב מדבר. ר' יצחק אומר: בישראל עבריין הכתוב מדבר. ר' נתן א...
על ידי עקביה
ד' ספטמבר 20, 2017 1:45 am
פורום: בית המדרש
נושא: השבת אבידת גוי
תגובות: 24
צפיות: 323

Re: השבת אבידת גוי

אדרבה, וכפי שהראה לנכון הגרד"צ הילמן (וראיתי שכתבו שהאריך בזה כעת הרה"ג רא"ר זייני בספרו החדש חסד לאומים חטאת לברר היטב שאכן דעת המאירי אינה באמת כפי שעולה מפשטות לשונו מכו"כ טעמי תריצי) אפשר למצוא דברים אלה ברשת? תוכל לתת קישור או הפניה? לעצם הרעיון שחז"ל לא התכוונו לכל מש...
על ידי עקביה
ד' ספטמבר 20, 2017 1:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: השבת אבידת גוי
תגובות: 24
צפיות: 323

Re: השבת אבידת גוי

לא יצא לי לשבת ולכתוב עד עתה. האם היוצא מדבריך שבעצם אתה סובר שלא ראוי שלא להשיב אבידת גוי? לא. זה בסדר גמור לא להשיב אבידת גוי. אבל מי שאינו עושה מהשבת אבידת גוי מן שלחן ערוך (שאליו, אם אני צודק, התכוונו חז"ל) אבל קורה שהוא רוצה להשיב לגוי את אבידתו מפני שהוא חס עליו, גם הוא, לענ"ד אאל&qu...
על ידי עקביה
ג' ספטמבר 19, 2017 1:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: השבת אבידת גוי
תגובות: 24
צפיות: 323

השבת אבידת גוי

אמרו חז"ל (סנהדרין עו:): והמחזיר אבידה לנכרי - עליו הכתוב אומר (דברים כט יח) 'למען ספות הרוה את הצמאה לא יאבה ה' סלח לו'. וכתב רש"י בביאור הענין: והמחזיר אבידה לנכרי - השווה וחבר נכרי לישראל, ומראה בעצמו שהשבת אבדה אינה חשובה לו מצות בוראו, שאף לנכרי הוא עושה כן שלא נצטווה עליהם. דברי רש&q...
על ידי עקביה
ב' ספטמבר 18, 2017 9:34 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות על ספר פסקי תשובות
תגובות: 250
צפיות: 11536

Re: הערות על ספר פסקי תשובות

מנין כתב:
עקביה כתב:העה"ש הבין שרק טיפוח המשמש ככלי בין שאר כלי השיר

רש"י בביצה לו: פירש:
אין מטפחין - ביד.
ואין מספקין - על ירך.
ואין מרקדין - ברגל

העה"ש מעולם לא חשב אחרת. אבל הוא מסביר שהכוונה היא למין טיפוח וסיפוק מקצועיים המשתווים לכלי שיר (כלומר לתוף).
על ידי עקביה
ב' ספטמבר 18, 2017 9:13 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות על ספר פסקי תשובות
תגובות: 250
צפיות: 11536

Re: הערות על ספר פסקי תשובות

העה"ש הבין שרק טיפוח המשמש ככלי בין שאר כלי השיר (ונעשה, כנראה, במקצועיות הדרושה) נאסר, אבל טיפוח להשמעת קול, גם כשהוא מלווה שירה בפה, לא נאסר, שכן אינו משמש תחליף לכלי שיר.
על ידי עקביה
ב' ספטמבר 18, 2017 8:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הערות על ספר פסקי תשובות
תגובות: 250
צפיות: 11536

Re: הערות על ספר פסקי תשובות

למה אין ראוי להאמר? גם תוס' אמרו דבר דומה. שבזמנינו שלא בקיאים בתיקון כלי שיר, אין איסור של ריקוד. (ביצה ל. ד"ה אין מטפחין) אמנם אתה צודק שלא קי"ל להלכה כתוס' אלא קיי"ל שמה שגזרו ולא ביטלו את הגזירה עדיין אסור. (שו"ע של"ט ג) בלי קשר לדיון. לידיעה בעלמא: ערוך השולחן אורח חיי...
על ידי עקביה
ב' ספטמבר 18, 2017 1:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יהדות מכח דיני הממון
תגובות: 7
צפיות: 147

Re: יהדות מכח דיני הממון

רש"י עה"ת פרשת בהר לא תעשו לכם אלילים דס"ד דכיון דנמכר לעכו"ם רבו גוי אף הוא יהיה מותר באלילים ולזה בעי קרא ח"ו. מעולם לא סליק אדעתא דאיש שיהיה מותר בעבודת אלילים. ז"ל רש"י: רש"י ויקרא פרק כו פסוק א (א) לא תעשו לכם אלילם - כנגד זה הנמכר לגוי, שלא יאמר הואיל ו...
על ידי עקביה
ב' ספטמבר 18, 2017 2:33 am
פורום: אספקלריא
נושא: ת"ח שאין בו יראה או אהבה
תגובות: 21
צפיות: 504

Re: ת"ח שאין בו יראה או אהבה

ע"פ דברי הרמב"ם (יסודי התורה ג א) דווקא תנועת הגלגל היומי, הוא הגלגל התשיעי, רבה ועצומה מכל גלגל אחר. הוא משלים הקפה מלאה כל 24 שעות.
על ידי עקביה
א' ספטמבר 17, 2017 2:15 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: תשליך: היכן כתוב שצריך לנער הכיסים?????
תגובות: 7
צפיות: 192

Re: תשליך: היכן כתוב שצריך לנער הכיסים?????

ראה שו"ת תורה לשמה סי' ל"א!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
על ידי עקביה
א' ספטמבר 17, 2017 12:59 pm
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: לעזוב את ארץ ישראל בר"ה על מנת להסתופף ב'ציון' הצדיק?
תגובות: 18
צפיות: 643

Re: לעזוב את ארץ ישראל בר"ה על מנת להסתופף ב'ציון' הצדיק?

קו ירוק כתב:מ"מ מי שמתחזק מנסיעה כזו שעליה נסוב אשכול זה, הרי הוא בגדר של 'ללמוד תורה' כפשוטו, וזה מותר לו, ואף מצווה בשבילו.
רק חבל שזו הרמה של האנשים שאלו המצוות שהם מחפשים, וכו'.

מסכים.
על ידי עקביה
א' ספטמבר 17, 2017 8:37 am
פורום: מאי חסידות ומאי מתנגדות
נושא: לעזוב את ארץ ישראל בר"ה על מנת להסתופף ב'ציון' הצדיק?
תגובות: 18
צפיות: 643

Re: לעזוב את ארץ ישראל בר"ה על מנת להסתופף ב'ציון' הצדיק?

יש מחלוקת אם מותר לנסוע מארץ ישראל לקברי צדיקים בחו"ל ובשע"ת סי' תקס"ח מביא בשם פרי הארץ להתיר . אמנם בשם הגר"ח קנייבסקי מביא ב*מוסף התורני של המבשר פרשת שמיני תשס"ט הכותב הרב גרליץ שענה "וכי חשוב יותר מיבמה" בכתובות קיא. וכוונתו שאין לצאת לכך לחו"ל לצורך יבו...
על ידי עקביה
ה' ספטמבר 14, 2017 3:11 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה ההגיון שיהודים מפלורידה מתייעצים עם רבנים בארץ ישראל?
תגובות: 47
צפיות: 1398

Re: מה ההגיון שיהודים מפלורידה מתייעצים עם רבנים בארץ ישראל?

יהודי הגיע אל ר' גדליה נדל לשאול על כשרות אתרוגו, והסביר שעל פי הוראת רבו הוא קונה רק אתרוג בקופסה. אמר לו רג"נ, את זה שאתה קונה אתרוג בקופסה אני מבין, שהרי כך הורה לך רבך, אבל מי הכריח אותך לקנות רב בקופסה?... ישנו איסור חמור מאד מדברי קבלה - "אל תהיו כסוס כפרד אין הבין" - לעולם אל ת...
על ידי עקביה
ה' ספטמבר 14, 2017 1:11 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם לשטן אין גישה לאוצר החכמה?
תגובות: 26
צפיות: 954

Re: האם לשטן אין גישה לאוצר החכמה?

איש גלילי כתב:לא הבנתי, הווארט לא קושר את הענין דוקא לס"ג, אלא לשעת אמירת פיוט זה (שכמדומני שמעיקרו נוסד לסעודת הבקר, וכן נוהגים רבים, כמוני למשל).

אם כך הכל בסדר ב"ה.
על ידי עקביה
ה' ספטמבר 14, 2017 12:31 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם לשטן אין גישה לאוצר החכמה?
תגובות: 26
צפיות: 954

Re: האם לשטן אין גישה לאוצר החכמה?

אותו שאלה יש בענין דברי חז"ל המוזכרים גם הפיוט בזמירות לס"ג "בבואו מאדום חמוץ בגדים" שמפרטים שם ה3 טעיות שהשטן יעשה בביאת הגואל ("יחשוב בבצרה תקלוט כבצר, ומלאך כאדם בתוכו ינצר, ומזיד כשוגג במקלט יעצר). נו, וכי השטן כבר לא יודע כעת שלא לעשות הטעיות האלה ? [אגב, מתאמריה בשם צ...
על ידי עקביה
ד' ספטמבר 13, 2017 11:14 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: השיר "סולו קוקוש" לרבי אייזיק מקאליב
תגובות: 10
צפיות: 357

Re: השיר "סולו קוקוש" לרבי אייזיק מקאליב

שם השיר הוא "סול א קקש" ופירוש השם הוא - התרנגול קורא. הנה תרגום מילולי שנעשה בידי סבתי לאוי"ט. התרנגול כבר קורא עמוד השחר כבר עולה, ביערות הירוקים, בשדות המישורים מטילת ציפור. ציפור מיוחדת ציפור נהדרת, רגליה זהובות כנפיה ירוקות, לי היא מצפה. המתיני ציפור המתיני, את תמיד המתיני, כשאלו...
על ידי עקביה
ד' ספטמבר 13, 2017 8:55 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם לשטן אין גישה לאוצר החכמה?
תגובות: 26
צפיות: 954

Re: האם לשטן אין גישה לאוצר החכמה?

אותו שאלה יש בענין דברי חז"ל המוזכרים גם הפיוט בזמירות לס"ג "בבואו מאדום חמוץ בגדים" שמפרטים שם ה3 טעיות שהשטן יעשה בביאת הגואל ("יחשוב בבצרה תקלוט כבצר, ומלאך כאדם בתוכו ינצר, ומזיד כשוגג במקלט יעצר). נו, וכי השטן כבר לא יודע כעת שלא לעשות הטעיות האלה ? [אגב, מתאמריה בשם צ...
על ידי עקביה
ד' ספטמבר 13, 2017 5:44 pm
פורום: מפתחות
נושא: ◆ מפתח פורום 'אלול וימים נוראים' ◆
תגובות: 12
צפיות: 1655

Re: ◆ מפתח פורום 'אלול וימים נוראים' ◆

תחת הכותרת צום גדליה אפשר להוסיף את האשכול על 'נכבית גחלת ישראל'
viewtopic.php?f=7&t=35464&p=389068&hilit=%D7%A0%D7%9B%D7%91%D7%99%D7%AA+%D7%92%D7%97%D7%9C%D7%AA+%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C#p389068
על ידי עקביה
ד' ספטמבר 13, 2017 12:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הערות בעניין עמלק ומחייתו
תגובות: 11
צפיות: 363

Re: הערות בעניין עמלק ומחייתו

עושה חדשות כתב:דרך אגב, מה הביאור בזה -

חפץ חיים על התורה.png

לענ"ד אלו דברים תמוהים מאד.

ולגוף השאלה, לשון הפסוק הוא וְלָמָּה לֹא שָׁמַעְתָּ בְּקוֹל ה' וַתַּעַט אֶל הַשָּׁלָל וַתַּעַשׂ הָרַע בְּעֵינֵי ה': כלומר ה' ייחס לשאול את 'ותעט אל השלל' ועל זה אמר 'ותעש הרע בעיני ה'.
על ידי עקביה
ד' ספטמבר 13, 2017 12:46 am
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים
תגובות: 143
צפיות: 3446

Re: האם הקב"ה רווה נחת ממתפללי הנץ בימים נוראים

נדמה לי שתפילת נץ בר"ה היא בגלל מאן דדמיך בריש שתא דמיך מזליה.
על ידי עקביה
ג' ספטמבר 12, 2017 8:48 pm
פורום: אָשִׁירָה נָּא לִידִידִי, שִׁירַת דּוֹדִי לְכַרְמו
נושא: מבחר שירי רבנו שלמה אבן גבירול
תגובות: 18
צפיות: 378

Re: מבחר שירי רבנו שלמה אבן גבירול

ארזי ביתר כתב:אַמְנוֹן אֲנִי חוֹלֶה – קִרְאוּ אֱלֵי תָמָר.

לכאורה צריך לנקד אַמְנוֹן: אֲנִי חוֹלֶה – קִרְאוּ אֱלֵי תָמָר.

מה העניין בשיר הזה?
על ידי עקביה
ג' ספטמבר 12, 2017 5:54 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מה ההגיון שיהודים מפלורידה מתייעצים עם רבנים בארץ ישראל?
תגובות: 47
צפיות: 1398

Re: מה ההגיון שיהודים מפלורידה מתייעצים עם רבנים בארץ ישראל?

כבוד החכם הדגול עקביה שליט"א אין כאן לא אפיקורסות ולא טיפשות, ראוי להעמיד דברים על דיוקם. א. לא ראוי לבלבל לגדולי ישראל במוח ולשאולם כל דבר זמנם יקר וחבל עליו. ב. הרבה פעמים עצה טובה יותר תינתן אם ישאלו חכם פנוי לשמוע את כל הצדדים כמו שצריך. ג. יש דברים שצריך לשאול בעלי מקצוע ורק לבקש ברכה מהר...
על ידי עקביה
ג' ספטמבר 12, 2017 9:29 am
פורום: אספקלריא
נושא: מה ההגיון שיהודים מפלורידה מתייעצים עם רבנים בארץ ישראל?
תגובות: 47
צפיות: 1398

Re: מה ההגיון שיהודים מפלורידה מתייעצים עם רבנים בארץ ישראל?

אני חייב לעשות משהו? תשאל אותו אם זה מעניין אותך. כבר בפתיחת האשכול עצם השאלה הסריחה גועל נפש של שנאה להערכת תלמידי חכמים. אבל כאן יצאה המוגלה החוצה. חוצפה וגועל נפש, מחאה נמרצת על המלעיבים במלאכי השרת שרי התורה. שחושבים שבהנפת יד מקלדת מבינים יותר ממרנו ורבנן שעונים על השאלות ששואלים אותם, ואם כן ...
על ידי עקביה
ב' ספטמבר 11, 2017 12:15 am
פורום: בית המדרש
נושא: הערות בעניין עמלק ומחייתו
תגובות: 11
צפיות: 363

Re: הערות בעניין עמלק ומחייתו

קיבלתי מאחד החברים שליט"א.
תשובות ר' חיים קניבסקי הנוגעות לנושא הנדון.
על ידי עקביה
א' ספטמבר 10, 2017 9:49 pm
פורום: אספקלריא
נושא: "מי שולט בחברה החרדית?"
תגובות: 79
צפיות: 2780

Re: "מי שולט בחברה החרדית?"

שמעתי מאחד ממקורבי הגרי"ש אלישיב זצ"ל, שהמתחרים שלהם מיתד באו שוב ושוב לגרי"ש עם פסולים שמצאו במשפחה והוא אף פעם לא הסכים לחתום נגד משפחה, עד שהביאו לו איזה מוסף מיוחד על המצליחנים החרדיים, ואז חתם שאסור להכניס את העיתון הזה לבית. זו הבעיה בציבור החרדי, שאם מישהו כותב בפרהסיא סיפור ע...
על ידי עקביה
א' ספטמבר 10, 2017 8:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הערות בעניין עמלק ומחייתו
תגובות: 11
צפיות: 363

Re: הערות בעניין עמלק ומחייתו

יישר כח! אכתוב הנלע"ד לדקדק בדברים. חידושי הגרי"ז סימן קס שמואל א' (ט"ו א') - הפטרת פרשת זכור - ויאמר שמואל אל שאול וגו' עתה לך והכיתה את עמלק וגו'. ונראה מוכרח מזה, שאעפ"י שמלחמת עמלק הוא אחד מג' מצות שנצטוו ישראל בכניסתן לארץ אין מחויבין רק בנבואה שילחמו אתם, דאל"כ למה נצט...
על ידי עקביה
א' ספטמבר 10, 2017 1:44 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: חמדת ימים אותו קראת - לשון נקבה?
תגובות: 6
צפיות: 183

Re: חמדת ימים אותו קראת - לשון נקבה?

אני לא בטוח שהשאלה הראשונה כ"כ קשה. אין לי יד בחכמת הדקדוק, אבל נדמה לי ש'חמדת ימים' הוא תואר העומד בפני עצמו, ואינו מוגבל ללשון נקבה דווקא. אולי זה דומה ל תִּקְוַת חוּט הַשָּׁנִי הַזֶּה תִּקְשְׁרִי בַּחַלּוֹן אֲשֶׁר הוֹרַדְתֵּנוּ בוֹ (יהושע ב יח). למרות שחוט השני הוא לשון זכר, כדמוכח מ'הזה' הו...
על ידי עקביה
א' ספטמבר 10, 2017 12:54 am
פורום: אספקלריא
נושא: תורה ופרנסה
תגובות: 42
צפיות: 1172

Re: תורה ופרנסה

1. "הכסף לא יחסר אמן". 2. "פרנסה? שיתפללו!" 3. "מן השמים נותנים את הפרנסה". ... המחנכים בחוסר אחריות על סיסמאות שכמעט אף אחד לא מתנהל על פיהן , והם מנסים לשכנע בהן נערות צעירות שרובן אמונות לקבל את כל מה שאומרים להן במסגרת החינוך בה הן נמצאות, בפרט כאשר זה בשם גדולי הד...
על ידי עקביה
ש' ספטמבר 09, 2017 10:18 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: חמדת ימים אותו קראת - לשון נקבה?
תגובות: 6
צפיות: 183

Re: חמדת ימים אותו קראת - לשון נקבה?

על השאלה השניה ספר אבודרהם מעריב של שבת חמדת ימים אותו קראת שנאמר ויכל אלהים ביום השביעי ומתרגמינן בירושלמי וחמיד ה' ודומה לו (תה' פד, ג) נכספה וגם כלתה. וכן ותכל נפש דוד (עי' ש"א ג, לט ותרגום). פי' אחר והשביעי רצית בו וקדשתו מפני שהוא יום חמדת ימים אותו קראת זמנת וקדשת. ודומה לו (ישעיה מח, יב)...
על ידי עקביה
ש' ספטמבר 09, 2017 10:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הערות בעניין עמלק ומחייתו
תגובות: 11
צפיות: 363

Re: הערות בעניין עמלק ומחייתו

עקביה כתב:בפיוט 'אשר הניא' כתוב: 'ולא זכר רחמי שאול, כי בחמלתו על אגג נולד אויב'.

העירוני שאלה דברי הגמ' (מגילה יג.): ומה שילם לי ימיני - דלא קטליה שאול לאגג, דאיתיליד מיניה המן, דמצער לישראל.
על ידי עקביה
ו' ספטמבר 08, 2017 12:10 am
פורום: אספקלריא
נושא: הנהגה של פרהסיה ביום השואה
תגובות: 12
צפיות: 558

Re: הנהגה של פרהסיה ביום השואה

התייחסות לזיכרון השואה בחברה החרדית.
על ידי עקביה
ה' ספטמבר 07, 2017 6:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: כביסה ביין
תגובות: 3
צפיות: 265

Re: כביסה ביין

אגב, מסתבר שהיין שהוא חומצי, מילא בכביסה את תפקיד המחמצן, ואח"כ בא הנדיין לנקות את הבגד מהיין (ראה ב"ב יט. ורש"י).
על ידי עקביה
ה' ספטמבר 07, 2017 1:28 am
פורום: אספקלריא
נושא: תורה ופרנסה
תגובות: 42
צפיות: 1172

Re: תורה ופרנסה

שאלת פותח האשכול כבדה וחשובה. תשובה ברורה אין לי, אבל היות וראיתי אשכול נזכרתי מעשה, ואת אשר עם לבבי אשיחה. לאחרונה הופצה חוברת בשם 'רוח אחרת' העוסקת בסכנות האקדמיה, וקוראת לבנות להדיר רגליהן משם. האקדמיה בעייתית. מוסכם. אבל השאלה היא - פרנסה מה תהא עליה? אפשר לומר בצורה ברורה שצריך להתעלם משאלת הפר...
על ידי עקביה
ה' ספטמבר 07, 2017 12:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: קדושת ירושלים - מפני מה?
תגובות: 15
צפיות: 305

Re: קדושת ירושלים - מפני מה?

משנה מסכת כלים פרק א עשר קדושות הן ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות ומה היא קדושתה שמביאים ממנה העומר והבכורים ושתי הלחם מה שאין מביאים כן מכל הארצות: עיירות המוקפות חומה מקודשות ממנה שמשלחים מתוכן את המצורעים ומסבבין לתוכן מת עד שירצו יצא אין מחזירין אותו: לפנים מן החומה מקודש מהם שאוכלים שם קדשים קלים...

עבור לחיפוש מתקדם