מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 118 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי יחיאל מ
ב' פברואר 18, 2019 9:31 am
פורום: בית המדרש
נושא: סתירה ביראים - הלכות שקיעה, הלכות מים שלנו
תגובות: 1
צפיות: 438

Re: סתירה ביראים - הלכות שקיעה, הלכות מים שלנו

בפשטות התאדמות השמש מוסברת כשקיעה ברקיע וכיוון התנועה באותו זמן הוא אל מתחת לארץ התנועה מתוך הרקיע אל מעליו נקראת עליה
על ידי יחיאל מ
ג' פברואר 12, 2019 1:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: למה ט' קבין מועילה כמקוה
תגובות: 12
צפיות: 2101

Re: למה ט' קבין מועילה כמקוה

מחשבה ראשונית כיון שאין כאן תגובה
מקנו כמות מים הגדולה שאדם שופך על עצמו בנחת. עומר שאתה יכול לפשוט יד ולטלו הוא סאתים כיון שאפיקתיה מסאתים העעמידו על סאה ןמחצה
על ידי יחיאל מ
ג' אפריל 17, 2018 5:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בין דרשה גמורה לאסמכתא בעלמא
תגובות: 25
צפיות: 3896

Re: בין דרשה גמורה לאסמכתא בעלמא

ועי' שבועות ד':, ר"ע מאי טעמא קא מחייב לשעבר דדריש ריבויי ומיעוטי,
כלומר זה שרגיל לדרוש ריבוי ומיעוטי גורם לו חייב.
על ידי יחיאל מ
ג' אפריל 17, 2018 4:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: בין דרשה גמורה לאסמכתא בעלמא
תגובות: 25
צפיות: 3896

Re: בין דרשה גמורה לאסמכתא בעלמא

בן אדם כתב שהרי לא הדרשה היא המקור להדין אלא הקבלה והמסורה עי' ועי' רמב"ם ממרים א ב, שכל חכם שמורה על דבריהם מיתתו בחנק שנאמר והאיש אשר יעשה בזדון וגו', אחד דברים שלמדו אותן מפי השמועה והם תורה שבעל פה, ואחד דברים "שלמדום מפי דעתם באחת מן המדות שהתורה נדרשת בהן ונראה בעיניהם שדבר זה כך הוא...
על ידי יחיאל מ
ה' אפריל 12, 2018 12:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: סברת הגמרא
תגובות: 34
צפיות: 3476

Re: סברת הגמרא

איני יודע אם התכוונת אלי, אני דיברתי על היסק ולא על טעמא דקרא. ככלל, סברא אינה החלטה מכח טעמי המצוות אלא שיקול מה עדיף ללמוד מן הכתוב. לדוגמה, יבמות נ"ד:, רמז ליבמה שאסורה בחיי בעלה מנין האי סברא היא מדאמר רחמנא לאחר מיתת בעלה שריא מכלל דבחיי בעלה אסור. וראוי להאריך בזה. ולעיין כתובות כ"ה....
על ידי יחיאל מ
ד' אפריל 11, 2018 5:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סברת הגמרא
תגובות: 34
צפיות: 3476

Re: סברת הגמרא

כיון שמדובר פה ב"תורתך שעשועי" אכתוב מקור אפשרי בתורה לפום ריהטא להואיל ואישתרי אישתרי. יבמות ח' א, תינח היכא דנשא מת ואחר כך נשא חי דמגו דאישתרי איסור אשת אח אישתרי נמי איסור אחות אשה אלא נשא חי ואח"כ נשא מת איסור אחות אשה קדים. כלומר הואיל ואישתרי יכול למנוע איסור מלחול ולא להפקיע א...
על ידי יחיאל מ
ג' אפריל 10, 2018 4:02 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סברת הגמרא
תגובות: 34
צפיות: 3476

Re: סברת הגמרא

מישהו אמר לי שהרב שרייבר ניסח כמה נוסחאות חשיבה, בענינים אלו. א. מתי דורשים טעמא דקרא. ב. מה מוגדר טעמא דקרא ומה לא. ג. מה אומרים ל"ל קרא סברא הוא. ד. איזה חידוש זה גזה"כ ואיזה יש בו טעם. ה. מהו חוק ומהו משפט. ו. לאלו תחומים יש להיכנס בחשיבה ולאלו לא. ועוד. אתיחס תחילה לעניין טעמא דקרא. למ...
על ידי יחיאל מ
ש' ינואר 20, 2018 9:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "אל תקרי בניך אלא בוניך". מאן נינהו בניך, ומאן נינהו בוניך, ומאי קאמר?
תגובות: 20
צפיות: 3381

Re: "אל תקרי בניך אלא בוניך". מאן נינהו בניך, ומאן נינהו בוניך, ומאי קאמר?

תודה על ציון הספר זקן אהרון,שכתוב בו "והצד השוה שבשניהם להרבות שלום ע"ד ת"ח מרבים של בעולם ועקר החכמים המה המשימי' שלום בפמליא של מעלה באמצעות פמליא של מטה והם הנקראים בונים חומת התורה ולא וכל בניך" יש לדייק בדבריו "עקר" החכמים המה המשימים שלום וכו', האם כוונתו שלא כל ה...
על ידי יחיאל מ
א' ינואר 14, 2018 9:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "אל תקרי בניך אלא בוניך". מאן נינהו בניך, ומאן נינהו בוניך, ומאי קאמר?
תגובות: 20
צפיות: 3381

Re: "אל תקרי בניך אלא בוניך". מאן נינהו בניך, ומאן נינהו בוניך, ומאי קאמר?

מה שכתבתי שדרשת אל תקרי כאן היא מקור לתכן הנלמד נראה רחוק. דרשת "אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם שנאמר וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך אל תקרי בניך אלא בוניך", נמצאת בסוף ברכות בנוסח זה. בשאר סופי מסכתות שמובאת בם דרשה זו, יבמות נזיר כריתות תמיד וכן בסוף תנא דבי א...
על ידי יחיאל מ
ד' ינואר 03, 2018 6:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "אל תקרי בניך אלא בוניך". מאן נינהו בניך, ומאן נינהו בוניך, ומאי קאמר?
תגובות: 20
צפיות: 3381

Re: "אל תקרי בניך אלא בוניך". מאן נינהו בניך, ומאן נינהו בוניך, ומאי קאמר?

כתבת "הכלל מכלל הן אתה שומע לאו אומר שאמירת מלה מסויימת באה לשלול את שאינו כלול בה וממילא לשאלה מה כלול באותה מלה". אני מבין שאתה אומר שהכלל מכלל הן יוצר שאלה מה כלול במילה. אם כן גם לפי דבריך לא ברור מה כולל הביטוי "תלמידי חכמים" כלומר אפשר שתכלול רק סתם תלמידי חכמים ולא כל תלמי...
על ידי יחיאל מ
ד' ינואר 03, 2018 8:27 am
פורום: בית המדרש
נושא: "אל תקרי בניך אלא בוניך". מאן נינהו בניך, ומאן נינהו בוניך, ומאי קאמר?
תגובות: 20
צפיות: 3381

Re: "אל תקרי בניך אלא בוניך". מאן נינהו בניך, ומאן נינהו בוניך, ומאי קאמר?

הכלל מכלל לאו אתה שומע הן אינו שייך לנושא מה כלול במילה מסויימת, אלא לנושא האם אמירת מילה משויימת באה לשלול את שאינו כלול בה. למשל בנידון שלנו "תלמידי חכמים מרבים שלום" החלת הכלל היתה טענה שמי שאינו תלמיד חכם לא מרבה שלום. אין בזה התיחסות מה כלול ב"תלמידי חכמים" האם כולם או סתמם....
על ידי יחיאל מ
ב' ינואר 01, 2018 6:01 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "אל תקרי בניך אלא בוניך". מאן נינהו בניך, ומאן נינהו בוניך, ומאי קאמר?
תגובות: 20
צפיות: 3381

Re: "אל תקרי בניך אלא בוניך". מאן נינהו בניך, ומאן נינהו בוניך, ומאי קאמר?

במכתבי השני
ועי 'גדר כעין זה בנדרים עב ב, דרך תלמידי חכמים עד שלא היתה בתו יוצאה מאצלו אומר לה כל נדרים שנדרת בתוך ביתי הרי הן מופרין. ובפירוש הרא"ם בשטמ"ק סתם תלמיד חכם כשר במעשיו ומחזר להפריש בני אדם מן העבירה וכו'.
על ידי יחיאל מ
ב' ינואר 01, 2018 5:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "אל תקרי בניך אלא בוניך". מאן נינהו בניך, ומאן נינהו בוניך, ומאי קאמר?
תגובות: 20
צפיות: 3381

Re: "אל תקרי בניך אלא בוניך". מאן נינהו בניך, ומאן נינהו בוניך, ומאי קאמר?

לעניין אל תקרי בנין אלא בוניך למרות הבדל קל יחסית במבטא. כתבתי שלצורך בירור משמעות "בניך" השני דורשים משמעות של "בנאים" שהוא קרוב במבטא. (חולם נקרא מלאפום ומסתבר שהוא כמבטא של האמריקנים). לגבי משמעות בן בנאי עי' הכתב והקבלה ויקרא כא ט, כי שם בן ובת הוא משרש בנה, לפי שזרע האבות הם...
על ידי יחיאל מ
ד' דצמבר 27, 2017 9:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "אל תקרי בניך אלא בוניך". מאן נינהו בניך, ומאן נינהו בוניך, ומאי קאמר?
תגובות: 20
צפיות: 3381

Re: "אל תקרי בניך אלא בוניך". מאן נינהו בניך, ומאן נינהו בוניך, ומאי קאמר?

רבותיו של כדכד הסוברים שכל שהוא ת"ח הוא מביא שלום, ולא כמ"ש אולי סוברים שדרשת אל תקרי היא מליצה בלבד, כמ"ש במו"נ ח"ג פרק מ"ג. ואינה אלא סברא, וממילא החשבון שאמרתי אינו נכון. ועדין צריכים ראיה. אבל מה שכתבתי בהסבר הדרשה נכון גם ללא דרשת אל תקרי, שהרי אז הגמ' מסבירה מעצמה...
על ידי יחיאל מ
ד' דצמבר 27, 2017 4:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "אל תקרי בניך אלא בוניך". מאן נינהו בניך, ומאן נינהו בוניך, ומאי קאמר?
תגובות: 20
צפיות: 3381

Re: "אל תקרי בניך אלא בוניך". מאן נינהו בניך, ומאן נינהו בוניך, ומאי קאמר?

ביאור "תלמידי חכמים מרבים שלום". אין להסיק שכל תלמיד חכם בהכרח מרבה שלום ומי שאינו מרבה שלום אינו ת"ח. (כמדומה שכן מבין בעל המאמר שציין אליו ברלינר). די לומר שדרך תלמידי חכמים להביא שלום. בישעיהו נד יג, ורב שלום בניך, יש רק תליה של שלום בהמצאות ת"ח, ולזה די שדרך ת"ח להביא של...
על ידי יחיאל מ
ג' דצמבר 26, 2017 3:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "אל תקרי בניך אלא בוניך". מאן נינהו בניך, ומאן נינהו בוניך, ומאי קאמר?
תגובות: 20
צפיות: 3381

Re: "אל תקרי בניך אלא בוניך". מאן נינהו בניך, ומאן נינהו בוניך, ומאי קאמר?

לעצם האמירה ש"בוניך אלו תלמידי חכמים" עי' משנה מקואות ט' ו' (לכלוך בבגד) רבי יוסי אומר של בנאים מצד אחד ושל בור משני צדדין. ושבת קי"ד א, מאי בנאין אמר רבי יוחנן אלו תלמידי חכמים שעוסקין בבנינו של עולם כל ימיהן. לעצם דרשת אל תקרי עי' מו"נ (שכחתי איפה) ועי' ספר קורא באמת לרב מוירצב...
על ידי יחיאל מ
ב' יוני 26, 2017 8:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חד בתרי בטיל, ובלבד שיזרוק אחת. והרי עדין רוב הסיכויים שאכל איסור...
תגובות: 8
צפיות: 1170

Re: חד בתרי בטיל, ובלבד שיזרוק אחת. והרי עדין רוב הסיכויים שאכל איסור...

בפשטות יסוד ספיקא דאו' לקולא מדאו', לרמב"ם, שמציאות מסופקת היא מציאות חלשה ואינה כלולה בשם החפץ.ספק נבילה אינו כלול ב"נבילה". חתיכה משתי חתיכות חייב וטאת כלומר אינו לקולא. בפשטות משום שקשה יותר להתעלם מאפשרות שקיימת בפועל. עי' חוו"ד יו"ד שיק קי"א. וכן כתב בחקרי לב (איני...
על ידי יחיאל מ
ב' יוני 26, 2017 6:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שיעור רה"ר - אם לא ס' ריבוא
תגובות: 4
צפיות: 766

Re: שיעור רה"ר - אם לא ס' ריבוא

בעניין מספר המשתמשים הנדרש לרשות הרבים למי שאינו מצריך ששים ריבוא עי' שבת ו' ב, ולחשוב נמי מדבר דהא תניא איזו היא רשות הרבים סרטיא וכו' והמדבר אמר אביי לא קשיא כאן בזמן שישראל שרויין במדבר כאן בזמן הזה. ופירש רש"י, בזמן שהיו ישראל במדבר - חשיבא רשות הרבים. בזמן הזה - אינו מקום הילוך לרבים, דהול...
על ידי יחיאל מ
ב' יוני 26, 2017 9:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: מי שנולד מישראלית ומעכו"ם, האם מתייחס אחרי אמו?
תגובות: 10
צפיות: 1226

Re: מי שנולד מישראלית ומעכו"ם, האם מתייחס אחרי אמו?

עי' יבמות צ"ז ב, היתה הורתן שלא בקדושה ולידתן בקדושה לא חולצין ולא מייבמין אבל חייבין משום אשת אח. ורש"י, אבל חייבין - כרת משום אשת אח מן האם שהרי היא כישראלית שילדה בנים.
על ידי יחיאל מ
ה' יוני 01, 2017 5:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פירוש המילולי של המילים נדר ושבועה
תגובות: 6
צפיות: 1191

Re: פירוש המילולי של המילים נדר ושבועה

תיקון שגיאת הקלדה
שורש נדר מעניין שורש נזר ז' כמו ד' (רפויה) עניין פרישה.
על ידי יחיאל מ
ה' יוני 01, 2017 4:52 pm
פורום: בית המדרש
נושא: פירוש המילולי של המילים נדר ושבועה
תגובות: 6
צפיות: 1191

Re: פירוש המילולי של המילים נדר ושבועה

אין משיב ואכתוב אף שאיני מבעלי הלשון
שורש נדר מעניין שורש נזר (כמו (ד' רפויה) עניין פרישה.
וזה מעניין נסג, כמו נזורו אחור (ישעיהו א' ד') ג'' רפויה כמו ר', ס' כמו ז' ועי' מלבי"ם שם
כמדומני שכללית זה מהלך הרש"ר הירש
על ידי יחיאל מ
ד' מאי 10, 2017 11:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידוע מה היה הגודל של הגביע של החפץ חיים זצל?
תגובות: 19
צפיות: 2826

Re: האם ידוע מה היה הגודל של הגביע של החפץ חיים זצל?

כתבתי נמסרו לי פרטי הגביע של החפץ חיים מכיל 135 גרם מים. משקלו ריק 48 גרם (סה"כ מלא 183 גרם). גובהו מבחוץ 7.7 ס"מ, היקפו מבחוץ למעלה 17.2 ס"מ, למטה 15 ס"מ. כתבתי את שאר המידות של הגביע ממחשבה שיתכן שהשקילה נעשתה במשקל לא מדויק, ובמדידת אורך הפרטים מדויקים הרבה יותר. קיויתי שמישהו...
על ידי יחיאל מ
ד' מאי 10, 2017 11:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידוע מה היה הגודל של הגביע של החפץ חיים זצל?
תגובות: 19
צפיות: 2826

Re: האם ידוע מה היה הגודל של הגביע של החפץ חיים זצל?

כתבתי נמסרו לי פרטי הגביע של החפץ חיים מכיל 135 גרם מים. משקלו ריק 48 גרם (סה"כ מלא 183 גרם). גובהו מבחוץ 7.7 ס"מ, היקפו מבחוץ למעלה 17.2 ס"מ, למטה 15 ס"מ. כתבתי את שאר המידות של הגביע ממחשבה שיתכן שהשקילה נעשתה במשקל לא מדויק, ובמדידת אורך הפרטים מדויקים הרבה יותר. קיויתי שמישהו...
על ידי יחיאל מ
ג' מאי 09, 2017 4:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סברא הוא דכאיב ליה כאיבא אזיל לבי אסיא
תגובות: 8
צפיות: 1336

Re: סברא הוא דכאיב ליה כאיבא אזיל לבי אסיא

אוסיף הסבר למה שכתבתי לעיל
ביאור "דכאיב ליה כאיבא אזיל לבי אסיא" הוא - "רק" מי שכואב לו הולך לרופא. היינו - ללא ראיה אדם נחשב לבריא.
על ידי יחיאל מ
א' מאי 07, 2017 9:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם ידוע מה היה הגודל של הגביע של החפץ חיים זצל?
תגובות: 19
צפיות: 2826

Re: האם ידוע מה היה הגודל של הגביע של החפץ חיים זצל?

נמסרו לי פרטי הגביע של החפץ חיים מכיל 135 גרם מים.
משקלו ריק 48 גרם (סה"כ מלא 183 גרם). גובהו מבחוץ 7.7 ס"מ, היקפו מבחוץ למעלה 17.2 ס"מ, למטה 15 ס"מ.
על ידי יחיאל מ
ג' מאי 02, 2017 6:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הסיומת ון = כפילות. מדוע?
תגובות: 8
צפיות: 1514

Re: הסיומת ון = כפילות. מדוע?

נראה להוסיף על האמור לעיל מקרים שאינם כלולים באמור. בהוספת אות מיותרת למילה נחשב כאילו המילה נכתבה פעם שניה. הוריות ה' א, מ"ט דר' יהודה ד' קהלי כתיבי. וברש"י מעיני הקהל והקריבו הקהל דלימא קרא מעיני קהל מאי הקהל תרי. זבחים ג:, ארבעה תוכו כתיבי תוך תוכו תוך תוכו. וברש"י, כיצד תוכו תרי ז...
על ידי יחיאל מ
ב' אפריל 24, 2017 10:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 270
צפיות: 30646

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

[quote=
ודלא כמו הפירוש האחר, שנראה כמנסה להוציא את המילה "עשיתי" מפשטה (ולפרש "עשיתי" כמו הגדלתי) [/quote]
כוונתי שה"אני שנעשה" היא המציאות המוכרת על ידי השומעים.
וזה פשט אבל אין לי בעיה בטענה שאני טועה
על ידי יחיאל מ
ב' אפריל 24, 2017 6:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).
תגובות: 270
צפיות: 30646

Re: אין אדם שהוא צאצא של צאצאיו (כמובן).

[quote="מלחמתה של תורה"]עיין מלבי"ם שם: "עשיתי את עצמי" (בפירוש המילות), "שעשה את עצמו" (במראה יחזקאל). משונה לישב דברי פרעה (ועי' אביר הרועים עך האבנ"ז סי' ק"י) כיון שמדובר בפשט הכתוב אזכיר את האמונה הנוצרית על יש"ו שמאמינים שהיה לפני הבריאה והלביש ...
על ידי יחיאל מ
א' אפריל 09, 2017 1:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שני מדות משונות זו מזו בתלמוד
תגובות: 4
צפיות: 801

Re: שני מדות משונות זו מזו בתלמוד

בפשטות אומרים מדאיצטריך כשלא נצרך לגופו מסברא חיצונית או מכתוב אחר, ואז הוא מגלה על אחרים שרק הוא בדין, אם נצרך לגופו אינו מגלה על אחרים ואחרים יכולים ללמוד ממנו בבנין אב. עי' תוס' יבמות ג' ב ד"ה טעמא ה דוחה ל"ת שיש בו כרת אלא ע"כ שומע אני לאו דוקא והכי קאמר אם ת"ל דדחי הא כתיב ע...
על ידי יחיאל מ
א' אפריל 09, 2017 8:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת
תגובות: 767
צפיות: 107808

Re: מחמירים בהכל, ומחללים שבת ר"ל לפי השו"ע והרמ"א?! זמן ר"ת

ההסבר עיקר יום כשגלגל חמה נראה. משיעלם מהעין נספח זמן שיש בו חשיבות יום בגלל שם משני של יום - זמן עיסוק. מידת העיסוק פוחתת באופן רצוף והנקודה שבה חשיבותה לא מספיקה נקבעת על פי פני מזרח מאדימים או שאר סימנים. וזה הספק. זה כמו שכתבתי לעניין סוכה שהגדרת צל סוכה נבחרת מכל האפשרויות על ידי גבול עשרים אמ...
על ידי יחיאל מ
א' אפריל 02, 2017 7:17 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סברא הוא דכאיב ליה כאיבא אזיל לבי אסיא
תגובות: 8
צפיות: 1336

Re: סברא הוא דכאיב ליה כאיבא אזיל לבי אסיא

אכתוב קיצור מקוטע לאשר כתוב שם. (ראוי לראות את האתר בפנים). שני הדינים. נזקקים לתובע תחילה וגם המוציא תחבירו עליו הראיה, נדרשים מ"בעל דברים יגש", א' בעל הדברים הינו בעל הטענות בניגוד לבעל החפץ הוא ניגש לטענות. לרב אשי, תחילת הדיון שקיים ספק האם לדרוש "בצדק תשפוט" גם לעניין שתחילת...
על ידי יחיאל מ
א' אפריל 02, 2017 4:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סברא הוא דכאיב ליה כאיבא אזיל לבי אסיא
תגובות: 8
צפיות: 1336

Re: סברא הוא דכאיב ליה כאיבא אזיל לבי אסיא

ביאור הסברא ומהלך ההיסקים עניין זה באתר ילפותות YALFUTOT.COM ב"ק מ"ו ב
http://www.yalfutot.com/articles_t.asp? ... ile=baba37

מבוארים שם כללי היסק כלליים בעניין הכרחיות הדרשות
על ידי יחיאל מ
א' מרץ 19, 2017 9:27 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דרך הלימוד
תגובות: 28
צפיות: 6719

Re: דרך הלימוד

הערה
החשיבות של מש"כ בטעמא דקרא היא להוציא מליבם של המספרים לעצמם שטעמא דקרא נאמר בלי מקור בכתוב.
ובירושלמי שבת פי"ט ה"א, רבי זעירה בשם רבי אלעזר כל תורה שאין לה בית אב אינה תורה.
על ידי יחיאל מ
א' מרץ 19, 2017 5:57 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דרך הלימוד
תגובות: 28
צפיות: 6719

Re: דרך הלימוד

אחיי ורעיי, ארחיב מעט בכוונתי. מישהו אמר לי שהרב שרייבר ניסח כמה נוסחאות חשיבה, בענינים אלו. א. מתי דורשים טעמא דקרא. ב. מה מוגדר טעמא דקרא ומה לא. ג. מה אומרים ל"ל קרא סברא הוא. ד. איזה חידוש זה גזה"כ ואיזה יש בו טעם. ה. מהו חוק ומהו משפט. ו. לאלו תחומים יש להיכנס בחשיבה ולאלו לא. ועוד. ...
על ידי יחיאל מ
א' מרץ 19, 2017 5:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דרך הלימוד
תגובות: 28
צפיות: 6719

Re: דרך הלימוד

אחיי ורעיי, ארחיב מעט בכוונתי. מישהו אמר לי שהרב שרייבר ניסח כמה נוסחאות חשיבה, בענינים אלו. א. מתי דורשים טעמא דקרא. ב. מה מוגדר טעמא דקרא ומה לא. ג. מה אומרים ל"ל קרא סברא הוא. ד. איזה חידוש זה גזה"כ ואיזה יש בו טעם. ה. מהו חוק ומהו משפט. ו. לאלו תחומים יש להיכנס בחשיבה ולאלו לא. ועוד. ...
על ידי יחיאל מ
ו' מרץ 10, 2017 2:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תורה שבכתב: קריאה בלי הבנה
תגובות: 39
צפיות: 5704

Re: תורה שבכתב: קריאה בלי הבנה

שכחתי להוסיף שהמצוטט מכד הקמח הוא בעמ' 196 .הסבר הלימוד בע"ז י"ט א ביתר ביאור. לעיל מהפסוק גרסה נפשי לתאבה אל משפטיך בכל עת, כתוב (יג) בשפתי ספרתי כל משפטי פיך: (יד) בדרך עדותיך ששתי כעל כל הון: (טו) בפקדיך אשיחה ואביטה ארחתיך: (טז) בחקתיך אשתעשע לא אשכח דברך: מעניינם הוא לדבר על לימוד שיו...
על ידי יחיאל מ
ו' מרץ 10, 2017 12:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: תורה שבכתב: קריאה בלי הבנה
תגובות: 39
צפיות: 5704

Re: תורה שבכתב: קריאה בלי הבנה

ע"ז י"ט א ואמר רבא לעולם ליגריס איניש ואף על גב דמשכח ואף על גב דלא ידע מאי קאמר שנאמר גרסה נפשי לתאבה גרסה כתיב ולא כתיב טחנה, ורש"י, דלא ידע מאי קאמר - שאין רבו יודע לפרש לו כלום. גרסה - לשון גרש וכרמל (ויקרא ב) שלא היה טוחן הדק אלא כריחים של גרוסות המחלקין חיטה לשנים או לארבע [לצור...
על ידי יחיאל מ
ג' מרץ 07, 2017 11:38 am
פורום: בית המדרש
נושא: תורה שבכתב: קריאה בלי הבנה
תגובות: 39
צפיות: 5704

Re: תורה שבכתב: קריאה בלי הבנה

הביאור אינו מועיל אלא כשמסתכל בכתיב ולא לאמור "כל עם הארץ מברך ברכת התורה בשחר לפני הפסוקים" יש מצוה לדבר בדברי תורה (עיין לעיל שם), ובתושב"כ כשמוציא בפיו התיבות כבר דיבר בד"ת, שהתיבות עצמן הן הד"ת, משא"כ בתושבע"פ הד"ת הוא התוכן והפירוש. האם אתה תקבל או מתנגד...
על ידי יחיאל מ
ג' מרץ 07, 2017 8:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: תורה שבכתב: קריאה בלי הבנה
תגובות: 39
צפיות: 5704

Re: תורה שבכתב: קריאה בלי הבנה

הוספה למ"ש לעיל אולי אפשר להסביר ע"פ אדרת אליהו לגאון ריש משפטים, ע"כ צריך שידע פשוטו של תורה שידע החותם. ולומר שגם צירוף ההברות כשלעצמו הוא מהחותם ויש חשיבות לשמוע אותם. ומיושבת ראיית רש"י מקריאת מגילה, ששם צריך קריאת פרשה או הכל והחותם הוא חלקי ויכול להחשב דברי תורה כשלעצמם ולא...

עבור לחיפוש מתקדם