החיפוש הניב 4041 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי נוטר הכרמים
ה' פברואר 22, 2018 8:30 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 291
צפיות: 3928

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

לג, ב עדותו של המן הרשע תוד"ה כסי, "וגם במדרש אסתר גבי ישנו עם אחד שא"ל המן לאחשורוש אם זבוב נופל לכוסו של אחד מהם זורקו ושותהו ואילו אדוני המלך נוגע בהם חובטו בקרקע ולא עוד אלא שמדיח כוסו שלש פעמים". וצ"ע, היאך ניתן להסתמך על עדותו של המן הרשע. והלא הגמ' אומרת במגילה [יג, ...
על ידי נוטר הכרמים
ה' פברואר 22, 2018 8:27 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 291
צפיות: 3928

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

לה, ב נוחל שני עולמות ולא עוד אלא שנוחל שני עולמות אחד העוה"ז ואחד העוה"ב שנא' עלמות קרי ביה עולמות. צ"ע, מהגמ' [ברכות ה, ב] שנכנס רבי יוחנן לבקר את רבי אליעזר ומצאו בוכה, שאלו, "ואי משום מזוני לא כל אדם זוכה לשתי שלחנות". ואם כן מהו שנאמר כאן שהת"ח המלמד תורה לאחרים ז...
על ידי נוטר הכרמים
ד' פברואר 21, 2018 11:37 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מסכת סופרים - לקראת הוצאת מהדורה חדשה !
תגובות: 13
צפיות: 720

Re: מסכת סופרים - לקראת הוצאת מהדורה חדשה !

א. תשו"ח לר' ישראל אליהו על המאמר היפה. ירבו מסוגו וכמותו בישראל.

ב. על מס' סופרים, ראה בקובץ זכור לאברהם חולון תשס"ב עמ' שלח - שסט הערות על מס' סופרים עם ביאור מקרא ועיטור סופרים מאת רבי מרדכי ממזריטש.
על ידי נוטר הכרמים
ב' פברואר 19, 2018 8:18 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: משכן וכליו - בגדי כהונה <אשכול הערות על תכונתם וצורתם>
תגובות: 34
צפיות: 1686

Re: משכן וכליו - בגדי כהונה <אשכול הערות על תכונתם וצורתם>

עתה אציג עוד פי' מקורי של הרש"ר הירש על קנות הכפתורים במנורה. כח,לו כפתריהם וקנתם ממנה יהיו כלה מקשה אחת זהב טהור. וקנתם – יש לתמוה על הכינוי שבתיבה זו, שהרי אינו מוסב אלא על הקנים, והיאך אפשר לייחס את הקנים אל הקנים? ומדוע לא נאמר 'קניה וכפתריהם'? הרי הקנים – חלקי המנורה הם, והכפתורים – חלקי ...
על ידי נוטר הכרמים
ב' פברואר 19, 2018 8:00 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מדוע כתוב "ועשו לי מקדש" רק בסוף הדיבור?
תגובות: 8
צפיות: 98

Re: מדוע כתוב "ועשו לי מקדש" רק בסוף הדיבור?

על קושיית פותח האשכול, ניתן ליישב בהקדם ביאורו הנפלא של הגאון רא"ב פינקל זצ"ל, על דברי חז"ל הידועים על פס' זה, 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם', בתוכו לא נאמר אלא בתוכם - בתוכו של כאו"א. (מובא באלשיך ובנפש החיים ועוד). ובפשוטו הביאור הוא שזה בא להפקיע מהפשטות, דהיינו שהשכינה לא נמצאת ...
על ידי נוטר הכרמים
א' פברואר 18, 2018 8:01 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תעלומת יום כ"ג בשבט
תגובות: 9
צפיות: 115

Re: תעלומת יום כ"ג בשבט

["עזריאל ברגר"] ברם, כל אלו אינם אלא דברי דרוש. לאיזה דברים ציפית? לרמז וסוד?! לפשט. והנה זה, בסוף מצאתי. ופשר דבר בזה למדתי מדברי הפירוש 'אשל אברהם' על מגילת תענית מאת רבי אאברהם אליהו ב"ר יחיאל מיכל בורנשטיין (ירושלים תרס"ח), וז"ל, ועל פילגש בגבעה, בטור וסדר הדורות גורס ע...
על ידי נוטר הכרמים
א' פברואר 18, 2018 7:54 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תעלומת יום כ"ג בשבט
תגובות: 9
צפיות: 115

Re: תעלומת יום כ"ג בשבט

ולכאורה הביאור בזה על דרך שצידדו הרד"ל בעץ יוסף לפי המבואר בדברי המדרשים (פרקי דרבי אליעזר פרק לח; תנחומא פרשת וישב סי' ב), וז"ל, תדע לך כח החרם שהרי השבטים שקנאו על פלגש בגבעה ולא קנאו על פסל מיכה הרגו בהן בני בנימין פעם ראשונה ושניה ושלישית כמה אלפים ולבסוף עשו תשובה ונפלו לפני הארון ונת...
על ידי נוטר הכרמים
א' פברואר 18, 2018 7:46 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תעלומת יום כ"ג בשבט
תגובות: 9
צפיות: 115

Re: תעלומת יום כ"ג בשבט

ברם, כל אלו אינם אלא דברי דרוש. ויתירה מזו, האירוני לדברי המדרש (אסתר רבה פרשה ז אות יא), בחדש הראשון הוא חדש ניסן וגו', תני כשאמר המן הרשע לאבד את ישראל אמר היאך אני שולט בהן הריני מפיל גורלות... כיון שראה אותו רשע שאין הגורל נופל בו בימים חזר לחדשים, התחיל בחדש ניסן ועלה בו זכות פסח... עלה שבט זכו...
על ידי נוטר הכרמים
א' פברואר 18, 2018 7:42 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תעלומת יום כ"ג בשבט
תגובות: 9
צפיות: 115

Re: תעלומת יום כ"ג בשבט

ויתכן לומר עוד בזה, דהמחבר סבר שעצם ההתקבצות למלחמה על שבט אחד מישראל, והחרמת השבט שלא יבואו בקהל, יש בזה משום אבילות וצער לדורות, שהרי אחד הטעמים לקביעת ט"ו באב ליום טוב ושמחה הוא כדאיתא בשילהי תענית, שביום זה הותרו השבטים שנתחלקה להם ארץ ישראל לבוא זה בזה, שפסק אותו דור של באי הארץ שנאסרה להם...
על ידי נוטר הכרמים
א' פברואר 18, 2018 7:38 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תעלומת יום כ"ג בשבט
תגובות: 9
צפיות: 115

Re: תעלומת יום כ"ג בשבט

אולם בדרך דרוש נראה בב' אנפי, הא' בהקדם דברי רבי אליהו מלובלין בשו"ת יד אליהו (סי' מח) בביאור לשון רש"י במגילה (ט, א) גבי עובדא דשבעים זקנים שתרגמו את התורה בימי תלמי המלך, 'תלמי - מלך מצרים היה'. 'לכאורה אין לו הבנה מה כוונתו להודיענו בזה ומה נ"מ אם היה מלך מצרים או לו, וכבר נתקשו בו...
על ידי נוטר הכרמים
א' פברואר 18, 2018 7:34 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תעלומת יום כ"ג בשבט
תגובות: 9
צפיות: 115

Re: תעלומת יום כ"ג בשבט

אולם בשו"ע נשמטה תוספת זו, ולכאורה נראה שעצם ההתקבצות היא הבכיה והאבל לדורות ולא בתוספת עם הענין של פסל מיכה. הלא דבר הוא.

ובפשוטו היה מקום לומר, שכיון שהענין של עוון צלם מיכה לא אירע ביום כ"ג בשבט, אלא שזה רק ביאור והסבר למה שאירע עם המלחמה על פילגש בגבעה, לכך השמיט המחבר תוספת זו.
על ידי נוטר הכרמים
א' פברואר 18, 2018 7:32 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תעלומת יום כ"ג בשבט
תגובות: 9
צפיות: 115

Re: תעלומת יום כ"ג בשבט

אכן, יתכן בביאור הדברים ע"פ מה דאיתא בסנהדרין פרק חלק (קג, ב), אמר רבי יוחנן זה פסלו של מיכה. תניא, רבי נתן אומר מגרב לשילה שלשה מילין, והיה עשן המערכה ועשן פסל מיכה מתערבין זה בזה... ועל דבר זה נענשו אנשי פלגש בגבעה. אמר להן הקדוש ברוך הוא בכבודי לא מחיתם, על כבודו של בשר ודם מחיתם. ופירש"...
על ידי נוטר הכרמים
א' פברואר 18, 2018 7:24 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תעלומת יום כ"ג בשבט
תגובות: 9
צפיות: 115

Re: תעלומת יום כ"ג בשבט

ובאמת במגילת תענית ב חלק מן הנוסחאות אין מופיע כלל יום זה בסדר הימים שצריך להתענות בהם. ומקור דברי השו"ע בזה הוא לשון הטור שהעתיק מן הבה"ג, ובלשון הטור וכן בעוד מן הקדמונים (ספר הלכות גדולות; סדר רב עמרם גאון; סידור רש"י; ארחות חיים; כל בו; ראבי"ה; מחזור ויטרי; מנורת המאור לר&quo...
על ידי נוטר הכרמים
א' פברואר 18, 2018 7:20 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תעלומת יום כ"ג בשבט
תגובות: 9
צפיות: 115

תעלומת יום כ"ג בשבט

בשו"ע הלכות תענית (סימן תקפ סעיפים א-ב) , אלו הימים שאירעו בהם צרות לאבותינו וראוי להתענות בהם... בכ"ג בו נתקבצו כל ישראל על שבט בנימין על ענין פלגש בגבעה. ולכאורה צ"ב, מה בכך שנתקבצו כל ישראל להלחם עם שבט בנימין על ענין פילגש בגבעה, אדרבה, זה היה מעשה ראוי ונכון לקנא קנאת ד' צבקות ול...
על ידי נוטר הכרמים
א' פברואר 18, 2018 7:10 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר הברית
תגובות: 3
צפיות: 75

Re: ספר הברית

כתיב (שמות יז, יד), וַיֹּ֨אמֶר ה' אֶל־מֹשֶׁ֗ה כְּתֹ֨ב זֹ֤את זִכָּרוֹן֙ בַּסֵּ֔פֶר וְשִׂ֖ים בְּאָזְנֵ֣י יְהוֹשֻׁ֑עַ כִּֽי־מָחֹ֤ה אֶמְחֶה֙ אֶת־זֵ֣כֶר עֲמָלֵ֔ק מִתַּ֖חַת הַשָּׁמָֽיִם. ובאבן עזרא שם, זו הפרשה בשנת הארבעים נאמרה, והעד שאמר בספר, בפתחות הבי"ת הנודע והוא ספר התורה, או ספר אחר היה להם ...
על ידי נוטר הכרמים
א' פברואר 18, 2018 7:06 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר הברית
תגובות: 3
צפיות: 75

Re: ספר הברית

לפי פירוש רש"י הנ"ל, היה מקום לבאר בדרך פשוטו של מקרא את המשכו של הפסוק , 'ויאמרו כל אשר דבר ד' נעשה ונשמע', שאין כאן הקדמת נעשה לנשמע, טרם שמיעת המצוות, אלא דבריהם מחולקים לשנים, 'נעשה' - את כל המצוות שכבר שמענו זה עתה, מבראשית ועד מתן תורה, ו' נשמע' את כל המצוות שעדיין לא נצוינו בהם. ורא...
על ידי נוטר הכרמים
א' פברואר 18, 2018 7:03 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: ספר הברית
תגובות: 3
צפיות: 75

ספר הברית

כתיב (שמות כד, ז) וַיִּקַּח֙ סֵ֣פֶר הַבְּרִ֔ית וַיִּקְרָ֖א בְּאָזְנֵ֣י הָעָ֑ם וַיֹּ֣אמְר֔וּ כֹּ֛ל אֲשֶׁר־דִּבֶּ֥ר ד' נַעֲשֶׂ֥ה וְנִשְׁמָֽע. ופירש"י, ספר הברית - מבראשית ועד מתן תורה ומצות שנצטוו במרה. ובפשוטו היה מקום להבין שהכוונה היא לכל פרשיות התורה עד לפרשת יתרו המדברת ממתן תורה, וזה כולל ג...
על ידי נוטר הכרמים
ה' פברואר 15, 2018 8:47 pm
פורום: אספקלריא
נושא: מוּסרי התורה - נצחיים או יחסים לאותה תקופה?
תגובות: 15
צפיות: 380

Re: מוסרי התורה - נצחיים או יחסים לאותה תקופה?

שאלה מעניינת ונועזת. נטיית הלב ברורה, שטייט אין סידור, 'זאת התורה לא תהא מוחלפת', וכמובן ליכא למישמע מינה.
באתי להעיר, שהכותרת בלי ניקוד דו משמעית, מטעה כאילו הנידון על החכמים מוסרי ומעתיקי השמועה ולא על המוסרים.
על ידי נוטר הכרמים
ה' פברואר 15, 2018 7:42 pm
פורום: אספקלריא
נושא: וכאשר עבדתי אבדתי: כיצד נצמיח בני-תורה העובדים לפרנסתם
תגובות: 88
צפיות: 3167

Re: וכאשר עבדתי אבדתי: כיצד נצמיח בני-תורה העובדים לפרנסתם

ברצוני לחדד נקודה חדשה, תוך בקשה לא להיתפס לניסוח או לסמנטיקה. דיון חופשי, כל עוד איננו אישי ואינו מופנה ישירות למאן דהו, מטבעו הרי הוא חריף ומשונן, וחידודה קודם לליבונה, 'גיפטיג' בלשון מחולל תנועת המוסר. מזה דורות בכלל, ובדורנו החיצוני בפרט, העולם מתנהל בהתאם לסגיטמות שונות ועל פיהן. ולדוגמא, אדם ע...
על ידי נוטר הכרמים
ה' פברואר 15, 2018 7:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: דירה מעל בי"כ לרב השכונה
תגובות: 8
צפיות: 210

Re: דירה מעל בי"כ לרב השכונה

המקרה ידוע ומפורסם מאוד, ומעורר פליאה גדולה, מכל הבחינות. א' דיני ממונות והשתמשות נכבדה בממון הקדש. מדובר במקום שישנה אופציה לרווח אדיר של אלפי ש"ח (אם לא יותר) לקופת בית הכנסת מידי חודש בחדשו. בנוסף, יש כאן התנהלות מוזרה, כי לא ספק התנהגות 'אדמורי"ת' מהסוג הזה מולידה אי נוחות לחלק מן המתפ...
על ידי נוטר הכרמים
ה' פברואר 15, 2018 8:49 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 291
צפיות: 3928

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות - במסכת עבודה זרה

כח, א אמאי רבי יוחנן לא יכל לעבור על שבועתו משום פיקוח נפש? ת"ש רבי יוחנן חש בצפדינא אזל לגבה דההיא מטרוניתא עבדה חמשא ומעלי שבתא א"ל למחר מאי אמרה ליה לא צריכת אי צריכנא מאי אמרה אשתבע לי דלא מגלית אישתבע לה לאלהא ישראל לא מגלינא גלייה ליה למחר נפק דרשה בפירקא והא אישתבע לה לאלהא דישראל ...
על ידי נוטר הכרמים
ד' פברואר 14, 2018 8:33 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 291
צפיות: 3928

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות - במסכת עבודה זרה

כח, א מדוע אין שבועתו של רבי יוחנן בכלל נשבע לבטל את המצוה? ת"ש רבי יוחנן חש בצפדינא אזל לגבה דההיא מטרוניתא עבדה חמשא ומעלי שבתא א"ל למחר מאי אמרה ליה לא צריכת אי צריכנא מאי אמרה אשתבע לי דלא מגלית אישתבע לה לאלהא ישראל לא מגלינא גלייה ליה למחר נפק דרשה בפירקא והא אישתבע לה לאלהא דישראל ...
על ידי נוטר הכרמים
ד' פברואר 14, 2018 7:15 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 291
צפיות: 3928

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת ע"ז

שמואל דוד כתב:כח:
רש"י ד"ה גובתא דקניא - הרי מאה שנה.
לא הבנתי כוונת רש"י במש"כ הרי.
אכן צ"ב, כמו שהניח בצ"ע בשו"ת להורות נתן ח"ט קונט' וחי בהם פרק א סי' יב.
על ידי נוטר הכרמים
ד' פברואר 14, 2018 7:10 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 291
צפיות: 3928

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת ע"ז

עבודה זרה כז. אשה כמאן דמהילא כו׳ לכאורה קשה ממסכת בבא קמא דף פח מה לאשה שכן אינה ראויה למילה ועיין תוספות שם וצ״ע בע"ה מצאתי בחכמת שלמה יו"ד רסד א שהקשה כנ"ל. וע"ע במצפ"א ב"ק פח ובמשמרות כהונה שם. ועיין חידושי הגר"ח סטנסיל סימן קפו וסימן רנד. בענין דברי הגר"...
על ידי נוטר הכרמים
ד' פברואר 14, 2018 7:00 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 291
צפיות: 3928

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת ע"ז

כד, א האם פרעה נתן בהמות להקרבה? גם אתה תתן בידינו זבחים ועולות, קודם מתן תורה שאני. מבואר, כי משה רבינו לקח מבהמות פרעה להקרבה, וקודם מת"ת שאני. צ"ע, על דברי הרמב"ן [שמות י, כה] שכותב, כי משה רבינו כלל לא חפץ להקריב מהקרבנות, ואם כן מדוע הגמ' אינה מתרצת, שמשה רבינו כלל לא התכוון להק...
על ידי נוטר הכרמים
ד' פברואר 14, 2018 6:59 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 291
צפיות: 3928

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת ע"ז

ראשית דבריי, אודה ד' מאוד בפי בתוך רבים אהללנו, כי הבערה ללהב יצאה בחצר ביתי, וברוך ששפך חמתו על חוטי הטלפון, והחיינו וקיימנו בשלימות גוף ונפש וממון, אנחנו וכל משפחתנו, ושכיננו הקרוב אל ביתנו, וכפסע רח"ל היה שיהיה אסון גדול ואבידת הרבה נפשות ר"ל. ועל כן לא באו דבריי כאן זה למעלה משבוע ימי...
על ידי נוטר הכרמים
ו' פברואר 09, 2018 2:44 pm
פורום: אספקלריא
נושא: וכאשר עבדתי אבדתי: כיצד נצמיח בני-תורה העובדים לפרנסתם
תגובות: 88
צפיות: 3167

Re: וכאשר עבדתי אבדתי: כיצד נצמיח בני-תורה העובדים לפרנסתם

תמיהני, מפני מה דבריו הנכוחים [כתמיד] של 'שעת הכושר' אינם זוכים להתייחסות. כל מילה - פנינה. כבר שנים שאנכי הק' חש, מרגיש, מלחש וטוען את הזעקה שבדבריו, אף פעם לא הצלחתי לתאר זאת כל כך טוב. אודה ואתוודה, את אבי שיחי' אני זוכר מיום עמדי על דעתי כשקדן עצום, ת"ח בקנה מידה, שאינו מפנה לבו לבטלה ומשתד...
על ידי נוטר הכרמים
ב' פברואר 05, 2018 7:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חומרות של 'אדם חשוב'/ בע"ז, בשבת, ובשאר איסורים
תגובות: 5
צפיות: 161

Re: חומרות של 'אדם חשוב'/ בע"ז, בשבת, ובשאר איסורים

ברם, על דרך שאמר הגר"ח קריזווירט זצ"ל לגבי הנידון של עורכי הדיינים, כך לכאורה מצינו למימר על כל הדוגמאות שמצינו בהם מושג של 'אדם חשוב שאני'. [א] שבת . בהלכות שבת מצינו עוד כמה הנהגות מיוחדות של חומרא לאדם חשוב מלבד בדין הטמנה, לגבי טלטול מוקצה באופן המותר (שבת קמב, ב), ולגבי בנין על ידי נכ...
על ידי נוטר הכרמים
ב' פברואר 05, 2018 7:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חומרות של 'אדם חשוב'/ בע"ז, בשבת, ובשאר איסורים
תגובות: 5
צפיות: 161

Re: חומרות של 'אדם חשוב'/ בע"ז, בשבת, ובשאר איסורים

ונראה להעיר ולהאיר בדבריו, דהנה ה תשב"ץ (ח"א סימן פט) נשאל בדבר 'מיני מתיקה שעושין מהסולת הנבחר והדבש הנקרא זלאב"יה בלשון קדר אם יש בהם משום בשולי עכו"ם אם לא. ובתוך דבריו כתב, וז"ל, אבל עם היותם מותרים לגמרי לא מלאני לבי לאכול מהם משום דאשכחן בפ' במה טומנין (נ"א ע"...
על ידי נוטר הכרמים
ב' פברואר 05, 2018 7:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חומרות של 'אדם חשוב'/ בע"ז, בשבת, ובשאר איסורים
תגובות: 5
צפיות: 161

חומרות של 'אדם חשוב'/ בע"ז, בשבת, ובשאר איסורים

כתב הגאון רבי חיים קריזווירט זצ"ל בקובץ קול התורה (קובץ נב עמ' קכב ואילך): באחד ההזדמנויות שהייתי אצל הרב מבריסק הגאון רבי יצחק זאב הלוי זצ"ל הרב מבריסק אמר, שהחומרות הגדולות ביותר של אביו הגר"ח היו בהל' ע"ז ובהל' שבת. אמרתי אז להרב מבריסק פשט על זה: ר' חיים פסק לעצמו שיש לו דין ...
על ידי נוטר הכרמים
ב' פברואר 05, 2018 6:14 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 291
צפיות: 3928

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת ע"ז

יח, א מדוע רחב"ת השתדל לקרב את מיתתו אף אתה פתח פיך ותכנס [בך] האש אמר להן מוטב שיטלנה מי שנתנה ואל יחבל הוא בעצמו אמר לו קלצטונירי רבי אם אני מרבה בשלהבת ונוטל ספוגין של צמר מעל לבך אתה מביאני לחיי העולם הבא אמר לו הן השבע לי נשבע לו מיד הרבה בשלהבת ונטל ספוגין של צמר מעל לבו יצאה נשמתו במהרה...
על ידי נוטר הכרמים
ב' פברואר 05, 2018 8:31 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 291
צפיות: 3928

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת ע"ז

יט, א איך מביאים ראיה מפלישתים בימות שמשון לימות אברהם? ובמושב לצים לא ישב שלא ישב במושב אנשי פלשתים מפני שלצנים היו שנאמר {שופטים טז-כה} ויהי כטוב לבם ויאמרו קראו לשמשון וישחק לנו. קצת צ"ב, דהלא פסוק זה לגבי שמשון, מדובר במאות שנים לאחר מכן, ומה הראייה שאנשי פלישתים בימות אברהם אבינו היו ליצנ...
על ידי נוטר הכרמים
ב' פברואר 05, 2018 12:08 am
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: מדוע ברכת אתה חונן פותחת בלשון שבח?
תגובות: 30
צפיות: 549

Re: מדוע ברכת אתה חונן פותחת בלשון בקשה?

אומרים (בשם אדם גדול, לא זוכר מי) שבכל הצרכים של האדם - הוא מרגיש תלוי, גאולה פרנסה רפואה ישועה - הכל מה' אבל חכמה, האדם לפעמים חושב 'אני מסתדר', יש לי אפי' עודף לכן צריך להכריז קודם 'אתה חונן' . ראה בספר 'אהל רחל' שיחות הגר"ש אויערבאך שליט"א על אלול, מאמר 'בהיותו קרוב'. שם הוסיף כי בעצם ...
על ידי נוטר הכרמים
ב' פברואר 05, 2018 12:00 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 291
צפיות: 3928

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת ע"ז

שמואל דוד כתב:עבודה זרה יט. לייתו לן תילים

פירש"י ספר תהלים.

וצע"ק מדוע אמר תילים ולא תהלים.

כן הוא בעשרות מקומות בדברי חז"ל, בברייתא דקנין תורה, בירושלמי, במדרשים, בקדמונים ועוד.
על ידי נוטר הכרמים
א' פברואר 04, 2018 6:54 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 291
צפיות: 3928

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת ע"ז

בגמ', עכשיו שאני נשרף וס"ת עמי, מי שמבקש עלבונה של ס"ת הוא יבקש עלבוני. כתב בשו"ת חזון נחום (ח"א סימן ו אות ג), וז"ל, והנה מה שהבאתי ראי' ממה שרחב"ת מסר נפשו להקהיל קהלות ברבים ולא חש על שריפת ס"ת העתיד לבא, לכאו' הרי באמת ר' יוסי בן קיסמא עמד כנגדו ואמר תמה אני א...
על ידי נוטר הכרמים
א' פברואר 04, 2018 6:51 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 291
צפיות: 3928

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת ע"ז

בגמ', אמרו ליה אמאי קא עסקת באורייתא, אמר להו כאשר צוני ה' אלהי. מיד גזרו עליו לשריפה. נראה לבאר סגנון תשובת רחב"ת ותוכנה, ונקדים בזה, דהנה בכסף משנה (הלכות יסודי התורה פ"ה ה"א) הביא את דברי הר"ן בפרק במה טומנין דלא אמרו יהרג ואל יעבור אלא לעבור על מצות ל"ת, אבל לא דגזרו לב...
על ידי נוטר הכרמים
א' פברואר 04, 2018 6:37 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 291
צפיות: 3928

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת ע"ז

יז, א בגמ', ואמר רבי לא דיין לבעלי תשובה שמקבלין אותן, אלא שקורין אותן רבי. בפסקים ב'דין סמיכה' מאת רבי זליקמן בינגא תלמידו של המהרי"ל שנד' בקובץ זכור לאברהם (חולון, תשנ"ט, רנד – רסג) מובא, 'דהא אלעזר בן דורדיא היה שמו, ולאחר שעשה תשובה נקרא ר' אלעזר בן דורדיא, מכאן אותם חסידים המקדשים ומ...
על ידי נוטר הכרמים
א' פברואר 04, 2018 6:32 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 291
צפיות: 3928

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת ע"ז

מדוע אסרה התורה לאו דלפני עיור - הלא ישנו חיוב של ערבות? יש לעיין, בשאלה כללית בכל הנושא של איסור ד'לפני עיור', לשם מה אסרה התורה להכשיל את רעהו הישראלי באיסורים, בלאו מיוחד דלפני עיור. ותיפוק ליה מצד שכל ישראל ערבים זה לזה [שבועות לט, א סנהדרין כז, ב] - "והכתיב וכשלו איש באחיו איש בעון אחיו מ...
על ידי נוטר הכרמים
א' פברואר 04, 2018 8:47 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: הפטרת יתרו ע"י גדול ובעמידה
תגובות: 6
צפיות: 202

Re: הפטרת יתרו ע"י גדול ובעמידה

בש"ק נומיתי לכמה ת"ח מופלגים שליט"א [וביניהם דודי הג"ר אשר אריאלי שליט"א] הערה זו שחפשתיה ולא מצאתיה בלוחות השונים, ואמרו לי קאלוס. והוסיפו בזה, דהא מיהת בודאי אין לעמוד רק עד 'כאן מסיימים הספרדים'...
על ידי נוטר הכרמים
א' פברואר 04, 2018 1:17 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: 'שְׂרָפִים עֹמְדִים מִמַּעַל לוֹ' - אופן הקריאה
תגובות: 21
צפיות: 267

'שְׂרָפִים עֹמְדִים מִמַּעַל לוֹ' - אופן הקריאה

מן ההפטרה ישעיהו ו – ב "שְׂרָפִים עֹמְדִים מִמַּעַל לוֹ" הדבר פשוט, שלא יעלה על הדעת לפרש כביכול שרפים עומדים מעל הקב"ה, ופירש רש"י, כי הביאור הוא שהשרפים עומדים בשמים ממעל, כדי לשמש לפניו יתברך. ואולם ב משלי (טז, כד) פירש רש"י באופן אחר: "מִמַּעַל לוֹ" – שעומדים מ...

עבור לחיפוש מתקדם