מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 555 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי איש טלז
ה' אוקטובר 17, 2019 11:47 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מצוות יציאה מן הסוכה
תגובות: 6
צפיות: 165

מצוות יציאה מן הסוכה

בפייט לסוכות ביום שני כי עמי קיימו מצוותיה וכו' בביאותיה וביציאותיה
איזה מצוה יש ביציאה מן הסוכה
וכמדומה שכ"ה צורת הקביעות דומיא דבית דאי בעי יושב או יוצא [ולהיפך מהשיטות שכל רגע צריך להיות בסוכה] ועיין
על ידי איש טלז
ה' אוקטובר 17, 2019 11:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 740
צפיות: 101797

Re: השוואות...

אבןטובה כתב:בבא בתרא קסב: מלאהו קרובים כשר ואל תתמה שהרי אויר סוכה פוסל בשלשה סכך פסול פוסל בארבעה וד"ל


ברוח חיים על אבות כתב דהלא מדיני סוכה ניתן להוציא דין בדיני עגונה עכ"ד וכששאלו את הגרח"ק מה כוונתו ענה כדברי הגמ' דמהא דאויר פסול פוסל בד' וא"כ גם הגט כשר ודוק
על ידי איש טלז
ג' אוקטובר 15, 2019 12:40 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: פיתרון לספק מצטער
תגובות: 9
צפיות: 1555

Re: פיתרון לספק מצטער

לכאורה הנחת הפוסקים יל"ד מהא דספק מצטער אוכל בסוכה ואינו מברך הגם שלכאורה אין לו בית אחר לאכול דבביתו אסור לאכול וא"כ אמאי אינו מברך וע"כ דמ"מ יש בזה מצטער
על ידי איש טלז
ג' אוקטובר 15, 2019 12:15 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: איך מעבירים את הד' מינים מקטן לקטן ביום הראשון?
תגובות: 8
צפיות: 1790

Re: איך מעבירים את הד' מינים מקטן לקטן ביום הראשון?

תחילת התקשרותו של ר' חצקל ברטלר לחזו"א היתה כשהוא היה קטן ורצה מאוד ליטול את הד' מינים של החזו"א והעומדים שם נתווכחו עמו שהוא לא יסכים לתת לו כי הוא קטן והוא טען כנגדם שכן יצליח להוציא מהחזו"א וניגש לחזו"א וביקש ליטול הד' מינים והחזו"א השיבו שהוא קטן והוא טען שהוא גדול ויתן ...
על ידי איש טלז
ה' אוגוסט 22, 2019 8:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשמה לאחר שלושים
תגובות: 19
צפיות: 537

Re: לשמה לאחר שלושים

ראה נדה דכו' שאם תלד וולד בהיותה עכו"ם וסנדל לאחר שנתגיירה ראה בראשונים שהקשו דא"כ הוי חציצה ומהא דלא פירשו דמיירי בנתגיירה לאחר ל' ובאותה שעה ילדה מוכח לכאורה דל"מ
על ידי איש טלז
ו' אוגוסט 16, 2019 6:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 740
צפיות: 101797

Re: השוואות...

ב"י יו"ד סי' שלד - וכתוב בקונדריסי משפטי החרם והנידוי והנזיפה (ריש שער ג) אין יושבין עמו בתוך ארבע אמותיו וכו' ונראה לי דארבע אמות שאמרו [שאסור לישב עם המנודה והמוחרם] הטעם משום דהוו חצרו ולכך הוא יכול לאסרם עלינו ונראה לי דארבע אמות אלו הוא באמצען [ודיו שנרחיק ממנו שתי אמות] אלא שהרז&quo...
על ידי איש טלז
ה' אוגוסט 01, 2019 10:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 740
צפיות: 101797

Re: השוואות...

גמ' סנהדרין ההיא איתתא דנפק שטרא מתותי ידא אמרה ליה ידענא בהאי שטרא דפרוע הוא הימניה ר"נ א"ל רבא כמאן כרבי דאמר אותיות נקנות במסירה ע"כ וביד רמה שם ביאר דכיון דלרבי אותיות נקנות במסירה א"כ יש לשליש נאמנות לומר פרוע מיגו דאי בעי אמר לקוחה בידי וכ"ה בראב"ד פ"ט מנחלות...
על ידי איש טלז
ג' יולי 23, 2019 10:33 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: פלגינן דיבורא
תגובות: 7
צפיות: 420

Re: פלגינן דיבורא

שאלתך שאלה על כל פלגינן דהגם שאי"ז בכלל העדות סו"ס לא נפיק מכלל בדיקות וא"כ שהעדות תבטל דיש הכחשה בבדיקות וכבר עמד בזה הגר"ח עי"ש תירוצו
על ידי איש טלז
ג' יולי 23, 2019 10:25 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: פלגינן דיבורא
תגובות: 7
צפיות: 420

Re: פלגינן דיבורא

עוד יש לציין פלגינן באופן שאינו יכול להיות תשובת הרשב"א תקנב' שדן לגבי ע"א שנאמן אחרי קינוי וסתירה שזינתה האשה מה הדין בהודה שזינתה עמו ודן בזה הרשב"א פלגינן דדנים שזינתה ואין דנים כאילו הוא העיד שבא עליה וכבר תמה החכם צבי והמל"מ דהא אין ע"א נאמן אלא היכא דהיה קינוי וסתירה ו...
על ידי איש טלז
ג' יולי 23, 2019 10:18 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: פלגינן דיבורא
תגובות: 7
צפיות: 420

Re: פלגינן דיבורא

יש לציין ב' ידיעות נחוצות שלכאורה נראה דל"ח הכחשה התומים סימן לח' הביא קושית מהרח"י תאומים לשיטת הר"מ דליכא עונש הזמה במקום דאיתא הזמה והכחשה בבת אחת דא"כ בפלוני רבעני לרצוני הוי עדשאאי"ל דלעולם לא משכח"ל הזמה ללא הכחשה דכל שיהיה הזמה א"כ ע"כ דהמעשה עצמו לא הי...
על ידי איש טלז
ג' יולי 23, 2019 9:39 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: פלגינן דיבורא
תגובות: 7
צפיות: 420

פלגינן דיבורא

יל"ד באופן שהעיד העד פלוני רצח את אחי דבכה"ג פלגינן דיבורא [אם קרובי הנרצח פסולים להעיד] דמקבלים את העדות שפלוני רצח ולא את אחי מה הדין בגוונא דבא הרוג ברגליו והנרצח חי לפנינו [אחרי שקבלנו את העדות כבר] האם נהרוג דסו"ס לא קיבלנו בעדות את מי הוא רצח או לא שאלתי כמה ת"ח גדולים בעני...
על ידי איש טלז
ג' יולי 23, 2019 9:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 740
צפיות: 101797

Re: השוואות...

אגב התרומת הדשן עצמו יש לו צד לדונו כספק ודימה לעצמך ונכסי דהוי נמי ספק ושם התוס' הכריעו דיד בעל השטר על התחתונה וצ"ב מה מצא בדברי התוס' דהכא כיון דהוי ספק שפיר דינו ככל ספיקות והמוציא מחבירו עליו הראיה ובתוס' הנושא הוא יד בעל השטר על התחתונה וצ"ב ע"ע תשובת הרשב"א ח"ה סימן ר...
על ידי איש טלז
ג' יולי 09, 2019 9:42 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: עדיו בחותמיו זכין לו
תגובות: 0
צפיות: 209

עדיו בחותמיו זכין לו

יל"ע לשיטות הראשונים דמהני עדיו בחותמיו זכין לו גם בגט אשה [אם הוי זכות] אימת בעי עדי קיום בשעת המטי לידה או בשעת החתימה עצמה
האם עמדו בזה ?
על ידי איש טלז
ד' יולי 03, 2019 2:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אחת משתיים - חלות מסופקת
תגובות: 7
צפיות: 917

Re: אחת משתיים - חלות מסופקת

ידיעה חשובה בשולי הדברים בר"מ הלכות מעשה הקרבנות מעשה הקרבנות טז' ח' במקדיש שור משני שוורים שאם נעשה אחד מהם אח"כ בע"מ נעשה חבירו קדוש בוודאי עכ"ד והחסדי דוד והקר"א במנחות ועוד הבינו דגם בחלות של אחת משניים כל שאחד מהם אינו ראוי כלל מימלא בזה החלות חלה במימלא על השני אף בלא ...
על ידי איש טלז
ש' יוני 29, 2019 11:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3148
צפיות: 622878

Re: בשורת ספרים חדשים

מקרא העדה על ויקרא כרך נוסף
על ידי איש טלז
ו' יוני 21, 2019 4:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 740
צפיות: 101797

Re: השוואות...

הגהות אשר"י גיטין דיט' ע"ב הביא מרבינו שמחה [וכ"ה בארוכה בתשובת חכמי אשכנז] חידוש עצום דגם בחתימת עד מהני בזה שליחות וכתב לדמות לר"א עי"ש ודבריו צ"ע רב וז"ל השיב רבינו שמחה גט שלא חתמו עדים בכתב ידן אלא הסופר חתמו כשר אפילו לר"מ דאמר ע"ח כרתי ל"ה מזו...
על ידי איש טלז
ו' יוני 21, 2019 4:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 740
צפיות: 101797

Re: השוואות...

מנחות דט"ו ואמאי לימא קל וחומר ומה (תודה) המפגל אין מתפגל הבא לפגל ולא פיגל אינו דין שלא יתפגל ומי אמרינן קל וחומר כי האי גוונא והתניא מעשה באחד שזרע כרמו של חבירו סמדר ובא מעשה לפני חכמים ואסרו את הזרעים והתירו את הגפנים ואמאי לימא קל וחומר הוא ומה האוסר אינו נאסר הבא לאסור ולא אסר אינו דין ש...
על ידי איש טלז
ד' יוני 19, 2019 2:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 740
צפיות: 101797

Re: השוואות...

אולי הזכירו
כתב הרמ"ה ב"ב דע"א בכתב וע"א בע"פ מהני רק בשטרי ממון ולא בשטרי גיטין וכמו דאמרינן או כולו בקיום הגט או כולו בתקנ"ח עכ"ד ויש בזה אריכות בביאור הענין ואכ"מ
על ידי איש טלז
ג' יוני 18, 2019 10:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עזרה בהבנת דין מחודש בגירושין על תנאי
תגובות: 3
צפיות: 244

Re: עזרה בהבנת דין מחודש בגירושין על תנאי

כמדומה יש בזה דברים מהגרש"ש ש"ז פי"ח ויש בזה דברים במכתב מאליהו עי"ש
וראה עוד תשובת הרשב"א תשז' הביאו המל"מ פ"ו מגירושין
על ידי איש טלז
ו' מאי 17, 2019 1:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה"ת קיום שטרות בעד אחד
תגובות: 1
צפיות: 199

מה"ת קיום שטרות בעד אחד

גיטין ד"ג בדין הוא דקיום שטרות נמי לא ליבעי כדר"ל דעדים החותמים על השטר וכו' ולשונו של התורי"ד בדין הוא דקיום שטרות לא ליבעי תרי עכ"ד משמע דחד וודאי בעי וכ"ה באור זרוע ח"א אות תשמ"ה וז"ל והכא אוקמא אדאוריתא ושרו בחד לקיומה עכ"ד והמשך דבריו וכן פר"ח ר...
על ידי איש טלז
ה' מאי 09, 2019 9:33 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: פדית פטר חמור
תגובות: 1
צפיות: 384

פדית פטר חמור

הדין הוא שפטר חמור ניתן לפדות או בשה או בשוויו
בגמ' מבואר שאדם אחר ג"כ יכול לפדות בשה אף שלא מדעת בעלים
שאלתי היא האם ניתן לפדות בשוויו ג"כ שלא מדעת בעלים או דבזה בעי דעת בעלים
מחפש מקורות ועוד ...
על ידי איש טלז
ד' אפריל 24, 2019 10:01 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ב קעד: / ערכין כג. - בריה שאני וצורבא מרבנן שאני
תגובות: 5
צפיות: 1462

Re: ב"ב קעד: / ערכין כג. - בריה שאני וצורבא מרבנן שאני

ראה היטב שו"ת הרשב"א ח"ג רצב' שיש חיוב מיוחד של צדקה בקרובים ויליף מהכא
על ידי איש טלז
ד' אפריל 10, 2019 5:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 740
צפיות: 101797

Re: השוואות...

מרדכי פרק כל שעה תקע' דן במצה שנאפתה בתנור שאפו בו חמץ שאפילו נאפו בבת אחת מותרים ורק אם נגעו זה בזה אסורים ודימה להא דלחמי תודה היה חלק חמץ וחלק מצה והיו נאפים בתנור אחד דלא מוזכר בשום דוכתא דהוי בשני תנורים שונים עכ"ד [והדמיון פלא דמצה וחמץ הנידון הוא בריח האיסור אבל בלחמי תודה הנידון הוא דבע...
על ידי איש טלז
ד' אפריל 10, 2019 4:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 269
צפיות: 32724

Re: למי החפץ שייך ?

איך יש ממון הקדש בלי קדושה? זה מבואר לכאורה מהא דבונין בחול ואח"כ מקדישין שהגם שאין בזה קדושה מ"מ ליכא בזה איסור ריבית ובפשוטו הוי ממון בלי איסור וכ"פ הגרא"ו וכ"ה בשערי יושר ש"ו פט"ז וכ"מ בריטב"א שם [וכ"ה בריטב"א דפ"ז גבי כרם הקדש] אבל הרש...
על ידי איש טלז
ד' אפריל 10, 2019 4:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אפקעינהו -בידו
תגובות: 3
צפיות: 234

אפקעינהו -בידו

תמוה אמאי מקדש לאחר שתמות אחותיך אינה מקודשת דהוי דבר שלא בא לעולם הרי בידו להפקיע קידושי אשתו ע"י שישלח גט ויבטלו ואיכא אפקעינהו כמבואר בגיטין דלב' וכן יל"ע בעל שאומר גרשתי את אשתי אינו נאמן למפרע דאי"ז בידו למפרע ותמוה הלא בידו לשלוח גט ולבטלו ואיכא אפקעינהו והוא פליאה עצומה וצ"...
על ידי איש טלז
ש' מרץ 30, 2019 11:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - על הראשונים ועל האחרונים
תגובות: 92
צפיות: 11949

Re: אשכול - על הראשונים ועל האחרונים

קושית הפנ"י דכל אבידה תחזור מדינא דברי ושמא וידוע מה שדנו דבעי עד דרוש
עמד בזה המאירי ב"ב דמ"א ונקט דל"ח ברי טוב כיון דאין אחר יכול להכחישו עי"ש [וכעי"ז ברע"א ]
על ידי איש טלז
א' מרץ 03, 2019 11:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ריח אין בו משום מעילה?
תגובות: 4
צפיות: 833

Re: ריח אין בו משום מעילה?

ראה זה חדש תשובת הרדב"ז ח"ג סימן תרכא' דיש הבדל בין להריח גוף ההקדש לבין להריח עשן היוצא מן ההקדש ובזה יש ליישב שיטת הר"ח ואכ"מ
ואזיל לשיטתו ח"א סימן רצז' לענין ברכת הריח
על ידי איש טלז
א' מרץ 03, 2019 10:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יאוש המקדיש
תגובות: 4
צפיות: 309

Re: יאוש המקדיש

אבאר יותר שיחתי
דבראב"ד פ"ו ממעילה ה"ח כל אדם שהקדשו תחת ידו הרי הוא כגזבר וכ"ה ברש"י חולין קלט' הכל גזברין הן וע"ע ר"ן נדרים לד' ע"ב ומה"ט ד"ז תלוי אף בבעלים דמתי שזה אצלו הוא הבר סמכא להתייאש
על ידי איש טלז
א' מרץ 03, 2019 10:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפרת נדרי הקדשות
תגובות: 21
צפיות: 1562

Re: הפרת נדרי הקדשות

אגב בנדרי הקדשות בארוס ובעל במיגז גייז איך יתחלקו הממונות ? כוונתך כנראה למיקלש קליש, כי אם מיגז גייז הם שותפין רגילים. אכן עיקר הספק שלי היה על מיקלש [ושם דעתי נוטה דיהיה כדין הספיקות כמו מחצה על מחצה ואכ"מ] אלא שראיתי שהגר"ש כץ שליט"א מביא בשם הגרח"ש דגם למ"ד מיגז הכל יחז...
על ידי איש טלז
א' מרץ 03, 2019 10:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 269
צפיות: 32724

למי החפץ שייך ?

בכל מעילת הנאה יש בזה ב' שיטות בראשונים או שכל החפץ יוצא לחולין או רק שיעור ההנאה והנה לשיטות שכל החפץ יוצא לחולין נקטו האחרונים דמ"מ משלם רק דמי טובת הנאה [ראה מנחת ברוך וכ"ה ברחש לבב אמנם בתורי"ד וברמב"ן גיטין נד' נראה לא כן] ויל"ד מהו דינו של החפץ דבכל מעילה הדין שהמועל ה...
על ידי איש טלז
א' מרץ 03, 2019 10:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 269
צפיות: 32724

מעילה רק לגוי

בגמ' נדרים דס"ב דבלשצר נענש שהשתמש בכלי קודש שנעשו כלי חול דבאו פריצים וחיללוה ובשיטמ"ק שם עמד בזה אמאי נענש ותירץ דאע"פ שמותר להנות מהן ה"מ ישראל אבל לגבי פריצים עדין בקדושתן הן עומדים להענישם עליהן שלא יהא חוטא נשכר עכ"ד וצ"ב איך מתחלק הקדושה של הכלים כלפי כאו"א ...
על ידי איש טלז
ו' מרץ 01, 2019 9:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: יאוש המקדיש
תגובות: 4
צפיות: 309

יאוש המקדיש

וז"ל הריטב"א תרנגולת שמרדה אמאי פקעה קדושתה וקדושה להיכן הלכה ותירצו דהקדש דמים אינו כקנין הגוף אלא כשעבוד ממון וכיון שנתייאש הגזבר או המקדיש הו"ל כהפקר וכו'
במי זה תלוי בשניהם או שכ"א לחודיה סגי להכיר בזה שזה יאוש [או שהכוונה שתלוי אם בא ליד גזבר] ?
על ידי איש טלז
ו' מרץ 01, 2019 12:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 269
צפיות: 32724

זכית הבעל וגירושי האשה באין כאחד

הטור באה"ע ריש סימן קכ' בשם הרמ"ה דהאומר לעדים כתבו גט ותנו לאשתי אין צריכים לזכות לבעל הנייר קודם כתיבה אלא אע"ג דכתבו משלהם ונתנו לאשה הגט כיון דבשליחותו קא עבדי מכי יהבי ליה לאשה בשליחותיה דבעל כמאן דיהבו לבעל והדר בעל ויהיב לאיתתא דמי דמכיון דמזכי לאיתתא בשליחותיה אקנו לבעל לגרושי...
על ידי איש טלז
ו' מרץ 01, 2019 12:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: הבערה ללאו יצאת
תגובות: 10
צפיות: 686

Re: הבערה ללאו יצאת

וכאיש טלז א"א שלא לציין לאזנים לתורה ויקהל ביאור הענין ע"ד דרוש
על ידי איש טלז
ו' מרץ 01, 2019 12:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: הבערה ללאו יצאת
תגובות: 10
צפיות: 686

Re: הבערה ללאו יצאת

ראה ויבינו במקרא שמות עמוד שנד בשם התומים
על ידי איש טלז
ה' פברואר 28, 2019 11:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 740
צפיות: 101797

Re: השוואות...

גמ' בב"מ צט' לדעת שמואל איכא חילוק בין תשלומי גזל לתשלומי מעילה וע"כ אע"ג דהגוזל חביצא דתמרי משלם מט' לנגזל בתשלומי מעילה משלם חמישים וע"ז מקשינן דהא חזינן דמדמי הקדש להדיוט גבי זה נהנה וזה לא יחסר וא"כ איך שייך לחלק בתשלומין [וי"ל הדמיון בזה ואכ"מ]
על ידי איש טלז
ה' פברואר 28, 2019 11:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 740
צפיות: 101797

Re: השוואות...

שו"ת חיי אריה יור"ד סימן יד' מביא מהגרי"ס זצ"ל דאף דאיתא בביצה ממונא לא בטיל היינו דווקא בתחומין דתליא באיש הפרטי של הבעלים אבל גבי ריבית שהאיסור תליא רק בממון של יהודים אולי דמי לממון גבוה דבטיל עין יבמות פא ומעילה דכא ע"ב [היינו היכא שאין האיסור תלוי בבעלות מסוימת הרי"...
על ידי איש טלז
ה' פברואר 28, 2019 8:51 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: נגח ואח"כ הפקיר - בבא קמא יג:
תגובות: 23
צפיות: 2572

Re: נגח ואח"כ הפקיר - בבא קמא יג:

מקורו טהור מאור זרוע בתשובה סימן רטו' עיקר החיוב על השור והבעלים אינו אלא ערב על חיובי השור עכ"ד ויש לי בזה אריכות מעוד ראשונים לזה ואכ"מ
על ידי איש טלז
ש' פברואר 09, 2019 10:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - על הראשונים ועל האחרונים
תגובות: 92
צפיות: 11949

Re: אשכול - על הראשונים ועל האחרונים

הגרש"ש ה' ו' דנקט מפשטות המקרא דבפרשת מתנות כהונה זכו הכהנים בבכור שתהיה שלהם ולפי"ז קודם שהתקדשו הכהנים היה הבכור קדוש בלא כהנים וכ"ה בנצי"ב בספקי קורח דחזה ושוק קודם שנתקדשו הכהנים היו אסורים לכולם ורק אחר שנתקדשו הכהנים זכו בהם אמנם במהרי"ל דיסקין סוף בא דהיה ניתן לבכורות...
על ידי איש טלז
ו' פברואר 01, 2019 12:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3148
צפיות: 622878

Re: בשורת ספרים חדשים

בס"ד מקרא העדה שמות ח"ב

עבור לחיפוש מתקדם

cron