החיפוש הניב 507 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי איש טלז
ה' דצמבר 06, 2018 12:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: נח לאדם שיפיל עצמו -לאפרושי מאיסורא
תגובות: 8
צפיות: 204

Re: נח לאדם שיפיל עצמו -לאפרושי מאיסורא

שו"ר שיעורי הגרי"ש בב"מ נט
על ידי איש טלז
ד' דצמבר 05, 2018 11:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נח לאדם שיפיל עצמו -לאפרושי מאיסורא
תגובות: 8
צפיות: 204

Re: נח לאדם שיפיל עצמו -לאפרושי מאיסורא

אמת שיש מן הראשונים שפירשו שמיתתה מדין מורד המלכות אבל בהרבה מן הראשונים נראה שזה עונש על העבירה כדין בת כהן וכו' ועצ"ע
על ידי איש טלז
ד' דצמבר 05, 2018 11:31 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: י"ב שבטים וד' אמהות - איך?
תגובות: 7
צפיות: 233

Re: י"ב שבטים וד' אמהות - איך?

ע"ע עמק דבר פרשת לך לך על הפסוק הנה נא עצרני מלדת שחילק בין השפחות של השבטים לשפחת שרה ודוק היטב
על ידי איש טלז
ד' דצמבר 05, 2018 11:20 pm
פורום: חנוכה
נושא: מחפש ביאור בדברי הת"י על התורה - בקשר לחנוכה
תגובות: 7
צפיות: 741

Re: מחפש ביאור בדברי הת"י על התורה - בקשר לחנוכה

אגב מחץ מתנים קמיו איתא במדרש רבה שמשה רבינו העמיד את שבט לוי כנגד יון ודומים הם זה לזה עי"ש אריכות גדולה ויל"ע למה הוזכר לשון המכה במתנים [והגר"מ שפירא האריך בזה באפיקי מים ט' שבא לרמז כנגד המותן שהוא המקום שמשתחוים בו ואכ"מ] אכן בפשוטו בנבואת דניאל פ"ב במשל הוזכר כל גלות ו...
על ידי איש טלז
ד' דצמבר 05, 2018 11:18 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: שור תם מועד חיוב השמירה ?
תגובות: 1
צפיות: 122

שור תם מועד חיוב השמירה ?

מצינו כמה גווני שור תם שחייב נזק שלם [כגון לחד מ"ד בהזיק הקדש או בנגח אדם ועוד]
האם יש ראיות בכה"ג מה חיוב השמירה שלו האם כתם או כמועד
אשמח למ"מ הפניות
על ידי איש טלז
ד' דצמבר 05, 2018 10:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נח לאדם שיפיל עצמו -לאפרושי מאיסורא
תגובות: 8
צפיות: 204

נח לאדם שיפיל עצמו -לאפרושי מאיסורא

נח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו מה הפירוש בזה הלא זה פשוט דאדם הלובש כלאים פושטו אפילו בשוק דכל שהוא לאפרושי מאיסורא אין חולקין בזה כבוד ואין בזה גם ענין של בזיון ולא חוששים לזה, א"כ תמר היתה צריכה לגלות כדי להציל את יהודה לאפרושי מאיסור רציחה ומה שייך בזה נח לאדם שיפיל עצמו וצ...
על ידי איש טלז
ש' נובמבר 24, 2018 9:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 685
צפיות: 67325

Re: השוואות...

הר"ן סוף שבועות הביא מתלמידי הרשב"א דל"ש גלגול שבועה אלא היכא שטען את טענת הגלגול ביחד עם עיקר הטענה שנתחייב עליה שבועה אבל כל שנתחייב לו שבועה ואח"כ בא לגלגל דברים אחרים והוכיח לה ממודה במקצת שענינו כעין גלגול שחזינן דאחר טענה אינו מגלגל שבועה עכ"ד
על ידי איש טלז
ו' נובמבר 23, 2018 12:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 685
צפיות: 67325

Re: השוואות...

שו"ת מהרי"ט סימן קנא' שדן אי בספק שבועה מצי הנתבע לומר קים לי כהשיטות שפוטרני מן השבועה כמו דמהני לומר קים לי בממון או"ד כמו דל"מ מיגו לאפטורי משבועה ה"נ לא מהני קים לי עכ"ד
על ידי איש טלז
ו' נובמבר 23, 2018 12:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 685
צפיות: 67325

Re: השוואות...

ט"ז שו"ע רצו' דל"א מיגו לאפטורי משבועה כמו בחזקה דלא אלזינן אחר חזקה ורוב היכא דאיכא לברורי וה"נ איכא לברורי [וכ"ה בתורי"ד בב"ק קז] ואכ"מ
על ידי איש טלז
ה' נובמבר 22, 2018 11:55 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"מ יא. חצר קטן וקטנה
תגובות: 4
צפיות: 507

Re: ב"מ יא. חצר קטן וקטנה

שמעתי מחכ"א [הרה"ג ערן חבה שליט"א] בשם העונג יו"ט כיון דאשה היא משורש אדמה [יותר מן האיש] ראויה היא החצר להיות ידה בשונה מאיש
אבל לא ידעתי מקומו
על ידי איש טלז
ג' נובמבר 20, 2018 9:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 685
צפיות: 67325

Re: השוואות...

שו"ת תשב"ץ ח"א סימן פ"ג, וע"א אי לא משקר במילתא דעבידא לאגלוי מתורת שני עדים הוא דמהימן דאנן סהדי בהכי וע"פ ידיעתינו אנו דנין כי אנו היודעים ועדים שזה אמת הוא ובמילתא דאתחזקא לדידן דהכי הויא שפיר מקריא העדאת עדים כדמוכח בפ"ק דב"מ בההיא דרבי חייא קמיתא דאמרינן ...
על ידי איש טלז
ש' נובמבר 17, 2018 6:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 685
צפיות: 67325

Re: השוואות...

בשו"ע שתית כל המסובין מכוס הקידוש מצטרף למלוא לוגמיו ועי"ש במשנ"ב ובאפיקי ים ב ב ובערוך השולחן שם קישר זאת להא דמצינו ששתית כל המסובין מצטרפת דדמי ללחם הפנים דאכילת כל הכהנים מצטרפת ועיין
על ידי איש טלז
ו' נובמבר 02, 2018 11:13 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: איבעיא דלא איפשטא - תיקו
תגובות: 3
צפיות: 858

Re: איבעיא דלא איפשטא - תיקו

יש"ש בביצה ספ"ק סימן מג'
וע"ע אשקך מיין [כללים ירמיה הכהן] מה שהאריך בכ"ז
על ידי איש טלז
ה' נובמבר 01, 2018 4:17 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים
תגובות: 247
צפיות: 18729

Re: בד"ה - הגאון רבי לייב מינצברג זצ"ל רבה של ישיבת המתמידים

כאיש טלז
אני כמעט בטוח שיעורי דעת
על ידי איש טלז
ד' ספטמבר 26, 2018 7:06 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מחיצות כסכך בעינן
תגובות: 3
צפיות: 121

מחיצות כסכך בעינן

לרבי יאשיה סוכה ד"ז ע"ב שמחיצות כסכך בעינן וזה פוסל בחמתה מרובה מצילתה מחמת דפנות האם זה מצטרף עם הסכך להחשיב חמתה מרובה מצילתה או שזה דין בפ"ע הדין סיכוך של הדפנות עם הסכך
האם מדברים ע"ז?
על ידי איש טלז
ב' ספטמבר 17, 2018 9:15 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2694
צפיות: 459335

Re: בשורת ספרים חדשים

ממש מלא כדרכו בקודש
מקרא העדה תוכן הענינים.pdf
(39.29 KiB) הורד 147 פעמים
על ידי איש טלז
א' ספטמבר 16, 2018 10:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 685
צפיות: 67325

Re: השוואות...

ראב"ד בב"ק ד"ה שדן אם העד"ז חייבים במיטב גם באופן שלמי שזממו לא היה דין מיטב וחילק דלמ"ד ממונא רק באופן שחייבו מיטב משלם מיטב אבל למ"ד קנסא בכל גווני משלם מיטב מכיון שיש ענין לקנסו וע"כ תמיד ישלם ממיטב
על ידי איש טלז
א' ספטמבר 16, 2018 10:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב כאשר זמם מתי חל
תגובות: 5
צפיות: 273

Re: חיוב כאשר זמם מתי חל

אגב ברמב"ן לגבי כופר לפו"ר מבואר דחיוב כאש"ז יכול להיות במיתה ביד"ש וז"ל ואף הוא דינו מסור לשמים והיינו דאף לגבי המיתה בידי שמים איכא חיוב כאשר זמם ולהכי הוי עדות שא"א יכול להזימה ומה שאינם חייבים בכופר משום שלא ניתן להם לכפר ע"ז בכופר [גם בריטב"א מדוקדק דהטעם...
על ידי איש טלז
א' ספטמבר 16, 2018 10:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב כאשר זמם מתי חל
תגובות: 5
צפיות: 273

Re: חיוב כאשר זמם מתי חל

פרט נוסף דאפילו נימא שחל החיוב מאליו בממון מ"מ בוודאי שיש ג"כ אופן שבי"ד הם מחייבים אותו כגון בזומם על ע"ע שדנו הראשונים שבי"ד ימכור אותו כדין מכרוהו בי"ד
על ידי איש טלז
ד' ספטמבר 12, 2018 8:55 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: פתיחת הארון - הוצאת התיבה לרחוב העיר
תגובות: 7
צפיות: 272

Re: פתיחת הארון - הוצאת התיבה לרחוב העיר

ראה שו"ת צ"צ הקדמון סימן נ' ובאלף המגן סימן תקצב' א מש"כ בזה
על ידי איש טלז
ו' ספטמבר 07, 2018 12:35 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אפשרות קלה להיפטר מעונשי מלקות ומיתה
תגובות: 33
צפיות: 2695

Re: אפשרות קלה להיפטר מעונשי מלקות ומיתה

ועיל"ד דכל עד זומם יודה שזמם לשיטות דעד"ז קנסא ושוב לא יוכל להענש והוי עשאאי"ל [רק ע"ז לא קשה דזה גופא דין קנס ועיין]
על ידי איש טלז
ו' ספטמבר 07, 2018 12:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אפשרות קלה להיפטר מעונשי מלקות ומיתה
תגובות: 33
צפיות: 2695

Re: אפשרות קלה להיפטר מעונשי מלקות ומיתה

שיטת רש"י מכות ד"ה דכל רוצח שמודה נפטר ממיתה ותמה הריטב"א דכל רוצח יעשה כן
על ידי איש טלז
ו' ספטמבר 07, 2018 12:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אפשרות קלה להיפטר מעונשי מלקות ומיתה
תגובות: 33
צפיות: 2695

Re: אפשרות קלה להיפטר מעונשי מלקות ומיתה

לא זכיתי לראות את האחר' אף ששלחת לי באישי אבל גם לא נתבאר כאן לחברים הסברא בזה ולמען הסר ספק אנא באר דבריך ויבאו. עד שאביא לך רשימה מסודרת מן האחרו', אציין בינתיים כמה מן הראש'. א. הראש' ריש מכות נקטו שהדין המבו' בב"ק דע"ה שייך גם לגבי גלות, אף שכידוע אין אדם מתחייב גלות ע"פ עצמו. ב....
על ידי איש טלז
ו' ספטמבר 07, 2018 12:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אימורים או חלבים?
תגובות: 1
צפיות: 144

אימורים או חלבים?

לפעמים זה נקרא כך ולפעמים זה נקרא כך מהו הסיבה לשינוי
על ידי איש טלז
ו' ספטמבר 07, 2018 12:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: זוממי גוסס פטורים
תגובות: 2
צפיות: 183

זוממי גוסס פטורים

מאירי בסנהדרין פב' וז"ל כבר ביארנו שמי שנתחייב ב' מיתות נידון בחמורה ואפילו נגמר דינו בקלה שמא תאמר ומאחר שנגמר דינו היאך מקבלים עליו עדות והלא הוי עדשאאי"ל שהרי יכולים לומר הואיל וכבר נגמר לא באנו להרוג אלא מי דכבר נהרג יראה מכאן שאין יכולים לומר כן הואיל ואף לאחר גמר דין מחזירין לזכות וא...
על ידי איש טלז
ו' ספטמבר 07, 2018 12:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - על הראשונים ועל האחרונים
תגובות: 89
צפיות: 8891

Re: אשכול - על הראשונים ועל האחרונים

הגרי"ז בסוף ספרו כותב לחכ"א שניסה לבאר מ"ש קרבן דל"ב כלי שרת לקידוש ואילו מנחה בעי כלי שרת לקידוש שאי"צ לזה טען והוא מעיקרי הדינים דזה דינו בקידוש פה וזה דינו בכלי שרת אבל הראב"ד בתמיד פירש בזה דבקרבן אינו מחוסר מעשה ואילו במנחה היא מחוסרת הרבה עבודה בלילה ועוד [וזה כדב...
על ידי איש טלז
ו' ספטמבר 07, 2018 11:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: עד זומם למפרע הוא נפסל -מאימתי
תגובות: 2
צפיות: 151

Re: עד זומם למפרע הוא נפסל -מאימתי

ברור שמה שהכריעו זה מחמת נידון הרי"ף וא"כ מבואר שיש מקום לדון לאו דווקא בשטר
על ידי איש טלז
ו' ספטמבר 07, 2018 10:44 am
פורום: בית המדרש
נושא: אדם שחייב ב' מיתות
תגובות: 3
צפיות: 185

Re: אדם שחייב ב' מיתות

וזה מזכיר את הנידון שהעלה עושה חדשות בעבר באדם שחייב פעמים גלות אם מתקיים הגלות באחת
על ידי איש טלז
ו' ספטמבר 07, 2018 10:43 am
פורום: בית המדרש
נושא: אדם שחייב ב' מיתות
תגובות: 3
צפיות: 185

אדם שחייב ב' מיתות

הנה כל האחרונים פשוט להם דאדם שנתחייב ב' מיתות ומת אזי מתקיים בו ב' חיובי המיתה ואני הקטן לא אדע מ"ט ומנלן ואדרבא בגמ' בסנהדרין דנה שאדם שמתחייב ב' מיתות ומקשינן אמאי נידון בחמורה הלא יפטר בקלה ומתרצינן שלא יהא חוטא נשכר מבואר דמתקיים בו רק מיתה אחת וע"כ ס"ד דכשחייב את שתיהם ניתן לו א...
על ידי איש טלז
ו' ספטמבר 07, 2018 10:37 am
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב כאשר זמם מתי חל
תגובות: 5
צפיות: 273

חיוב כאשר זמם מתי חל

מבקש עזרתכם הנה זה ברור בעד זומם שנענש בכאש"ז ובאופן שזמם מיתה ברור שבי"ד צריך לפסוק עליו מיתה וכן למ"ד קנסא ברור שצריך לפסוק עליו חיוב הממון ככל קנס אלא דהא מספק"ל למ"ד ממונא האם חיוב הממון חל במימלא כל שהוזם או דבעי לזה הטלת בי"ד ולע"ע לא מצאתי בזה [ויל"ד ה&...
על ידי איש טלז
ו' ספטמבר 07, 2018 10:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: עד זומם למפרע הוא נפסל -מאימתי
תגובות: 2
צפיות: 151

עד זומם למפרע הוא נפסל -מאימתי

בפשוטו נפסל משעת העדות אבל הרשב"א בב"ק שם וכ"ה בר"ח דעג' וברי"ף ובהגהות הגר"א לד' סקי"א דנו לפסול אותו לא משעת העדות אלא מהשעה שעליה הוא סיפר [כגון העיד בשת תשעו' שראובן לוה בשנת תשס' יעשה זומם מתשס'] מה ההבנה בזה על מה יפסל אז ?
על ידי איש טלז
ו' ספטמבר 07, 2018 10:30 am
פורום: בית המדרש
נושא: בתנאי החיוב יש חיוב כאש"ז?
תגובות: 6
צפיות: 222

Re: בתנאי החיוב יש חיוב כאש"ז?

אכן כן ,שאלתי היא רק באופן שהחיוב כבר לפנינו רק אין ברור לנו את פרטי החיוב [ולזה דנתי שאולי אפש"ל דבגוונא הנ"ל משכח"ל עד"ז על גלות בלי טענת מזיד הייתי ]
על ידי איש טלז
ו' ספטמבר 07, 2018 10:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: עד זומם חייב בנגמר הדין ע"פ
תגובות: 6
צפיות: 335

Re: עד זומם חייב בנגמר הדין ע"פ

ההוא דאמר כיוונת לאור זרוע !!!!!!!! אגב באור זרוע סנהדרין פ"ג לב' הביא דברי התוס' בב"ק שאין בממון פטור של כאשר עשה דאיתא בחזרה והוכיח כדבריו מהא דמקשינן במכות ד"ה חייבי מלקות מנין [היינו שצריך גמר דין] ומהא דלא הקשה מחייבי ממון מוכח דחייב אף בעשה והדברים מפליאים מהו השייכות בין חיוב ע...
על ידי איש טלז
ו' ספטמבר 07, 2018 10:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: בתנאי החיוב יש חיוב כאש"ז?
תגובות: 6
צפיות: 222

Re: בתנאי החיוב יש חיוב כאש"ז?

ויש לבדוק היטב בירושלמי בב"ק מרובה עדי גניבה שהוזמו מתחייבים נמי על הטביחה ואכ"מ
על ידי איש טלז
ו' ספטמבר 07, 2018 10:10 am
פורום: בית המדרש
נושא: בתנאי החיוב יש חיוב כאש"ז?
תגובות: 6
צפיות: 222

Re: בתנאי החיוב יש חיוב כאש"ז?

וכן משכח"ל עוד בעדי גלות שמודה הנידון לדבריהם שהרג בשוגג וטוען שהרג גוי והם מעידים שהוא הרג ישראל מה דינם בכשא"ז ויל"פ בזה ישוב לקושית התוס' ריש מכות גבי גלות ואכ"מ
על ידי איש טלז
ו' ספטמבר 07, 2018 10:09 am
פורום: בית המדרש
נושא: בתנאי החיוב יש חיוב כאש"ז?
תגובות: 6
צפיות: 222

Re: בתנאי החיוב יש חיוב כאש"ז?

ובאמת יל"ד בכל זוממי זוממין דהכת המזימה בשקר נחשבת כמעידה על חיוב מיתה לכת המוזמת ואף שעונשם הוא מחמת שהעידו שקר והכת המזימה לא מעידה על כך אלא שהיו באותה שעה במקום פלוני וי"ל בהנ"ל
על ידי איש טלז
ו' ספטמבר 07, 2018 10:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: בתנאי החיוב יש חיוב כאש"ז?
תגובות: 6
צפיות: 222

בתנאי החיוב יש חיוב כאש"ז?

ויל"ע בעדים המעידים על פרטים הנצרכים לחיוב, ואין עיקר החיוב על פיהם, אם הם חייבים בהזמה, וכגון באשת איש שזינתה, אם עדי הקידושין שהוזמו נהרגין, וכן בעדים המעידים על המחלל שבת שהוא גדול [והיה כבר עדים שחייב שחילל שבת ואח"כ באו העדים השניים שהוא גדול וניתן לעונשו] שו"ר בישועות ישראל סימן...
על ידי איש טלז
ג' אוגוסט 07, 2018 8:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עד זומם חייב בנגמר הדין ע"פ
תגובות: 6
צפיות: 335

עד זומם חייב בנגמר הדין ע"פ

מהו הגמר דין בעד"ז צא תן לו או חייב אתה ליתן לו ?
על ידי איש טלז
ג' אוגוסט 07, 2018 8:51 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: וכל ישראל וכל העם
תגובות: 14
צפיות: 1499

Re: וכל ישראל וכל העם

אדם שזמם על זקן ממרא שממתינים לו עד הרגל ונתגלה זממתו האם בעונש שלו ג"כ מחכים עד הרגל ?
[לגבי הנסקלין שנתלין בתו"כ מבואר דעד"ז אינם בדין זה]

עבור לחיפוש מתקדם