מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 567 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי איש טלז
ה' יולי 16, 2020 1:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נאמנות חיה
תגובות: 2
צפיות: 121

Re: נאמנות חיה

תודה
והמקור מזה יצא ראשונה
על ידי איש טלז
ה' יולי 16, 2020 11:06 am
פורום: בית המדרש
נושא: בן יבמה אינו נוטל פי שניים
תגובות: 1
צפיות: 95

בן יבמה אינו נוטל פי שניים

בספרי פרשת כי תצא ומוציא את היבמה אם ייבם את יבמתו ונתעברה וילדה והוא ראשית אונו אינו נוטל פי שניים דכי תהיינה לדיליה ויבמה לאו דיליה הוות מעיקרא וההוא ולד נמי על שם אחיו דכתיב יקום על שם אחיו והיינו לנחלה כ"פ הראב"ד והרבינו הלל וזה חידוש שלא הוזכר בשום דוכתי דבן של יבם ויבמה אינו נחשב בכו...
על ידי איש טלז
ה' יולי 16, 2020 11:02 am
פורום: בית המדרש
נושא: שבועת היסת על יכיר????
תגובות: 5
צפיות: 967

Re: שבועת היסת על יכיר????

יל"ע לשיטות שיש נאמנות של יכיר לומר זה בני
א"כ ראובן שאמר על אחד שהוא בנו ובא שמעון ואמר עליו שהוא בנו האם יירש את שניהם וצ"ע
על ידי איש טלז
ה' יולי 16, 2020 10:51 am
פורום: בית המדרש
נושא: נאמנות חיה
תגובות: 2
צפיות: 121

נאמנות חיה

יש נאמנות חיה במיילדת גויה ?
[לשיטת התו"ר בקידושין דנאמנות חיה היא כדין יכיר וביכיר ליכא בגוי כך בפשוטו לפי"ד הגמ' ביבמות]
על ידי איש טלז
ו' אפריל 10, 2020 3:49 pm
פורום: פסח
נושא: חמץ בארץ ישראל
תגובות: 2
צפיות: 401

Re: חמץ בארץ ישראל

בדברי מרדכי הביא שמקור ההערה עמד בזה הגר"א מישקובסקי בירחון מוריה
על ידי איש טלז
ו' אפריל 10, 2020 2:53 pm
פורום: פסח
נושא: קיום מצוות שריפה בחמץ שחייב באחריות
תגובות: 0
צפיות: 348

קיום מצוות שריפה בחמץ שחייב באחריות

יל"ע בחמץ שחייב באחריות כיצד מקיים מצוות שריפה הרי בשעת השריפה עצמה אין בזה כבר חובת אחריות כיון שכבר לפני זה הוא כבר חייב דמים ואין כאן חיוב אחריות וצ"ע
[כעין הקושיה הידועה על חרכו ואכ"מ]
על ידי איש טלז
ו' אפריל 10, 2020 2:06 pm
פורום: פסח
נושא: חמץ בארץ ישראל
תגובות: 2
צפיות: 401

חמץ בארץ ישראל

שער הציון סימן תמ' סקכה' ובר"מ איתא שאינ יכול לכופו להוציא את בחמץ מרשותו משמע מדבריו דלאו דווקא על פקדון אלא דס"ד דאסור לישראל להניח בגבול ארץ ישראל חמץ אפילו ביד מי שאינו ישראל קמ"ל דלא עכ"ד וצ"ב דהא הוי חובת הגוף ומבואר דבא"י יותר ניתן לדון שהוי בחזקת ישראל לחייבו בי...
על ידי איש טלז
א' אוקטובר 20, 2019 8:47 am
פורום: בית המדרש
נושא: קדושת מצוה חשיב שינוי רשות
תגובות: 26
צפיות: 4034

Re: קדושת מצוה חשיב שינוי רשות

לא ענית על סתירת דברי הריטב"א דהקדש ל"ח ש"ר והוא הכרע גדול לכל משנ"כ
על ידי איש טלז
א' אוקטובר 20, 2019 2:28 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מצוות יציאה מן הסוכה
תגובות: 11
צפיות: 3649

Re: מצוות יציאה מן הסוכה

כהוספה לתרגום
בר"מ במו"נ כתב כיון שאין השמחה יכולה להיות מושלמת בסוכה ע"כ צריך לעשות שמ"ע בבית.
על ידי איש טלז
א' אוקטובר 20, 2019 1:08 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מצוות יציאה מן הסוכה
תגובות: 11
צפיות: 3649

Re: מצוות יציאה מן הסוכה

פרצה היינו מחיצה של גוד אסיק כי מונה שם עוד מחיצות דפנות גדרות וזה כנ"ל ............
על ידי איש טלז
א' אוקטובר 20, 2019 12:33 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מצוות יציאה מן הסוכה
תגובות: 11
צפיות: 3649

Re: מצוות יציאה מן הסוכה

ראה במוריה החדש מאמר מהרה"ג רבי אליהו ברוך פינקל זצ"ל שהביא מדברי התרגום דשמיני עצרת ענינו הוא היציאה מן הסוכה עי"ש בכ"ד ואולי עד"ז כוונת הפייטן
תודה למי שיעלה את המאמר
על ידי איש טלז
א' אוקטובר 20, 2019 12:07 am
פורום: בית המדרש
נושא: קדושת מצוה חשיב שינוי רשות
תגובות: 26
צפיות: 4034

Re: קדושת מצוה חשיב שינוי רשות

להעיר לכאורה לא משכח"ל היכי תמצי של שינוי רשות דמצוה משום דכל שיש מצוה הבאה בעבירה א"כ תו ל"ח שינוי רשות אמנם יש גוונא כמו לשיטת הריטב"א בחד צדדא דליכא מצוה הבאה בעבירה אלא רק במצוות של ריצוי ולפי"ז מצוות שאינם של ריצוי יהני בזה שינוי רשות וזה מחודש [וכן יל"ד לשיטות דבש...
על ידי איש טלז
ה' אוקטובר 17, 2019 11:47 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: מצוות יציאה מן הסוכה
תגובות: 11
צפיות: 3649

מצוות יציאה מן הסוכה

בפייט לסוכות ביום שני כי עמי קיימו מצוותיה וכו' בביאותיה וביציאותיה
איזה מצוה יש ביציאה מן הסוכה
וכמדומה שכ"ה צורת הקביעות דומיא דבית דאי בעי יושב או יוצא [ולהיפך מהשיטות שכל רגע צריך להיות בסוכה] ועיין
על ידי איש טלז
ה' אוקטובר 17, 2019 11:41 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 781
צפיות: 152966

Re: השוואות...

אבןטובה כתב:בבא בתרא קסב: מלאהו קרובים כשר ואל תתמה שהרי אויר סוכה פוסל בשלשה סכך פסול פוסל בארבעה וד"ל


ברוח חיים על אבות כתב דהלא מדיני סוכה ניתן להוציא דין בדיני עגונה עכ"ד וכששאלו את הגרח"ק מה כוונתו ענה כדברי הגמ' דמהא דאויר פסול פוסל בד' וא"כ גם הגט כשר ודוק
על ידי איש טלז
ג' אוקטובר 15, 2019 12:40 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: פיתרון לספק מצטער
תגובות: 9
צפיות: 2563

Re: פיתרון לספק מצטער

לכאורה הנחת הפוסקים יל"ד מהא דספק מצטער אוכל בסוכה ואינו מברך הגם שלכאורה אין לו בית אחר לאכול דבביתו אסור לאכול וא"כ אמאי אינו מברך וע"כ דמ"מ יש בזה מצטער
על ידי איש טלז
ג' אוקטובר 15, 2019 12:15 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: איך מעבירים את הד' מינים מקטן לקטן ביום הראשון?
תגובות: 8
צפיות: 2574

Re: איך מעבירים את הד' מינים מקטן לקטן ביום הראשון?

תחילת התקשרותו של ר' חצקל ברטלר לחזו"א היתה כשהוא היה קטן ורצה מאוד ליטול את הד' מינים של החזו"א והעומדים שם נתווכחו עמו שהוא לא יסכים לתת לו כי הוא קטן והוא טען כנגדם שכן יצליח להוציא מהחזו"א וניגש לחזו"א וביקש ליטול הד' מינים והחזו"א השיבו שהוא קטן והוא טען שהוא גדול ויתן ...
על ידי איש טלז
ה' אוגוסט 22, 2019 8:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לשמה לאחר שלושים
תגובות: 19
צפיות: 1971

Re: לשמה לאחר שלושים

ראה נדה דכו' שאם תלד וולד בהיותה עכו"ם וסנדל לאחר שנתגיירה ראה בראשונים שהקשו דא"כ הוי חציצה ומהא דלא פירשו דמיירי בנתגיירה לאחר ל' ובאותה שעה ילדה מוכח לכאורה דל"מ
על ידי איש טלז
ו' אוגוסט 16, 2019 6:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 781
צפיות: 152966

Re: השוואות...

ב"י יו"ד סי' שלד - וכתוב בקונדריסי משפטי החרם והנידוי והנזיפה (ריש שער ג) אין יושבין עמו בתוך ארבע אמותיו וכו' ונראה לי דארבע אמות שאמרו [שאסור לישב עם המנודה והמוחרם] הטעם משום דהוו חצרו ולכך הוא יכול לאסרם עלינו ונראה לי דארבע אמות אלו הוא באמצען [ודיו שנרחיק ממנו שתי אמות] אלא שהרז&quo...
על ידי איש טלז
ה' אוגוסט 01, 2019 10:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 781
צפיות: 152966

Re: השוואות...

גמ' סנהדרין ההיא איתתא דנפק שטרא מתותי ידא אמרה ליה ידענא בהאי שטרא דפרוע הוא הימניה ר"נ א"ל רבא כמאן כרבי דאמר אותיות נקנות במסירה ע"כ וביד רמה שם ביאר דכיון דלרבי אותיות נקנות במסירה א"כ יש לשליש נאמנות לומר פרוע מיגו דאי בעי אמר לקוחה בידי וכ"ה בראב"ד פ"ט מנחלות...
על ידי איש טלז
ג' יולי 23, 2019 10:33 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: פלגינן דיבורא
תגובות: 7
צפיות: 1068

Re: פלגינן דיבורא

שאלתך שאלה על כל פלגינן דהגם שאי"ז בכלל העדות סו"ס לא נפיק מכלל בדיקות וא"כ שהעדות תבטל דיש הכחשה בבדיקות וכבר עמד בזה הגר"ח עי"ש תירוצו
על ידי איש טלז
ג' יולי 23, 2019 10:25 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: פלגינן דיבורא
תגובות: 7
צפיות: 1068

Re: פלגינן דיבורא

עוד יש לציין פלגינן באופן שאינו יכול להיות תשובת הרשב"א תקנב' שדן לגבי ע"א שנאמן אחרי קינוי וסתירה שזינתה האשה מה הדין בהודה שזינתה עמו ודן בזה הרשב"א פלגינן דדנים שזינתה ואין דנים כאילו הוא העיד שבא עליה וכבר תמה החכם צבי והמל"מ דהא אין ע"א נאמן אלא היכא דהיה קינוי וסתירה ו...
על ידי איש טלז
ג' יולי 23, 2019 10:18 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: פלגינן דיבורא
תגובות: 7
צפיות: 1068

Re: פלגינן דיבורא

יש לציין ב' ידיעות נחוצות שלכאורה נראה דל"ח הכחשה התומים סימן לח' הביא קושית מהרח"י תאומים לשיטת הר"מ דליכא עונש הזמה במקום דאיתא הזמה והכחשה בבת אחת דא"כ בפלוני רבעני לרצוני הוי עדשאאי"ל דלעולם לא משכח"ל הזמה ללא הכחשה דכל שיהיה הזמה א"כ ע"כ דהמעשה עצמו לא הי...
על ידי איש טלז
ג' יולי 23, 2019 9:39 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: פלגינן דיבורא
תגובות: 7
צפיות: 1068

פלגינן דיבורא

יל"ד באופן שהעיד העד פלוני רצח את אחי דבכה"ג פלגינן דיבורא [אם קרובי הנרצח פסולים להעיד] דמקבלים את העדות שפלוני רצח ולא את אחי מה הדין בגוונא דבא הרוג ברגליו והנרצח חי לפנינו [אחרי שקבלנו את העדות כבר] האם נהרוג דסו"ס לא קיבלנו בעדות את מי הוא רצח או לא שאלתי כמה ת"ח גדולים בעני...
על ידי איש טלז
ג' יולי 23, 2019 9:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 781
צפיות: 152966

Re: השוואות...

אגב התרומת הדשן עצמו יש לו צד לדונו כספק ודימה לעצמך ונכסי דהוי נמי ספק ושם התוס' הכריעו דיד בעל השטר על התחתונה וצ"ב מה מצא בדברי התוס' דהכא כיון דהוי ספק שפיר דינו ככל ספיקות והמוציא מחבירו עליו הראיה ובתוס' הנושא הוא יד בעל השטר על התחתונה וצ"ב ע"ע תשובת הרשב"א ח"ה סימן ר...
על ידי איש טלז
ג' יולי 09, 2019 9:42 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: עדיו בחותמיו זכין לו
תגובות: 0
צפיות: 515

עדיו בחותמיו זכין לו

יל"ע לשיטות הראשונים דמהני עדיו בחותמיו זכין לו גם בגט אשה [אם הוי זכות] אימת בעי עדי קיום בשעת המטי לידה או בשעת החתימה עצמה
האם עמדו בזה ?
על ידי איש טלז
ד' יולי 03, 2019 2:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אחת משתיים - חלות מסופקת
תגובות: 10
צפיות: 1678

Re: אחת משתיים - חלות מסופקת

ידיעה חשובה בשולי הדברים בר"מ הלכות מעשה הקרבנות מעשה הקרבנות טז' ח' במקדיש שור משני שוורים שאם נעשה אחד מהם אח"כ בע"מ נעשה חבירו קדוש בוודאי עכ"ד והחסדי דוד והקר"א במנחות ועוד הבינו דגם בחלות של אחת משניים כל שאחד מהם אינו ראוי כלל מימלא בזה החלות חלה במימלא על השני אף בלא ...
על ידי איש טלז
ש' יוני 29, 2019 11:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 3887
צפיות: 1026677

Re: בשורת ספרים חדשים

מקרא העדה על ויקרא כרך נוסף
על ידי איש טלז
ו' יוני 21, 2019 4:11 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 781
צפיות: 152966

Re: השוואות...

הגהות אשר"י גיטין דיט' ע"ב הביא מרבינו שמחה [וכ"ה בארוכה בתשובת חכמי אשכנז] חידוש עצום דגם בחתימת עד מהני בזה שליחות וכתב לדמות לר"א עי"ש ודבריו צ"ע רב וז"ל השיב רבינו שמחה גט שלא חתמו עדים בכתב ידן אלא הסופר חתמו כשר אפילו לר"מ דאמר ע"ח כרתי ל"ה מזו...
על ידי איש טלז
ו' יוני 21, 2019 4:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 781
צפיות: 152966

Re: השוואות...

מנחות דט"ו ואמאי לימא קל וחומר ומה (תודה) המפגל אין מתפגל הבא לפגל ולא פיגל אינו דין שלא יתפגל ומי אמרינן קל וחומר כי האי גוונא והתניא מעשה באחד שזרע כרמו של חבירו סמדר ובא מעשה לפני חכמים ואסרו את הזרעים והתירו את הגפנים ואמאי לימא קל וחומר הוא ומה האוסר אינו נאסר הבא לאסור ולא אסר אינו דין ש...
על ידי איש טלז
ד' יוני 19, 2019 2:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 781
צפיות: 152966

Re: השוואות...

אולי הזכירו
כתב הרמ"ה ב"ב דע"א בכתב וע"א בע"פ מהני רק בשטרי ממון ולא בשטרי גיטין וכמו דאמרינן או כולו בקיום הגט או כולו בתקנ"ח עכ"ד ויש בזה אריכות בביאור הענין ואכ"מ
על ידי איש טלז
ג' יוני 18, 2019 10:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: עזרה בהבנת דין מחודש בגירושין על תנאי
תגובות: 3
צפיות: 566

Re: עזרה בהבנת דין מחודש בגירושין על תנאי

כמדומה יש בזה דברים מהגרש"ש ש"ז פי"ח ויש בזה דברים במכתב מאליהו עי"ש
וראה עוד תשובת הרשב"א תשז' הביאו המל"מ פ"ו מגירושין
על ידי איש טלז
ו' מאי 17, 2019 1:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה"ת קיום שטרות בעד אחד
תגובות: 1
צפיות: 441

מה"ת קיום שטרות בעד אחד

גיטין ד"ג בדין הוא דקיום שטרות נמי לא ליבעי כדר"ל דעדים החותמים על השטר וכו' ולשונו של התורי"ד בדין הוא דקיום שטרות לא ליבעי תרי עכ"ד משמע דחד וודאי בעי וכ"ה באור זרוע ח"א אות תשמ"ה וז"ל והכא אוקמא אדאוריתא ושרו בחד לקיומה עכ"ד והמשך דבריו וכן פר"ח ר...
על ידי איש טלז
ה' מאי 09, 2019 9:33 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: פדית פטר חמור
תגובות: 1
צפיות: 703

פדית פטר חמור

הדין הוא שפטר חמור ניתן לפדות או בשה או בשוויו
בגמ' מבואר שאדם אחר ג"כ יכול לפדות בשה אף שלא מדעת בעלים
שאלתי היא האם ניתן לפדות בשוויו ג"כ שלא מדעת בעלים או דבזה בעי דעת בעלים
מחפש מקורות ועוד ...
על ידי איש טלז
ד' אפריל 24, 2019 10:01 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ב קעד: / ערכין כג. - בריה שאני וצורבא מרבנן שאני
תגובות: 5
צפיות: 1918

Re: ב"ב קעד: / ערכין כג. - בריה שאני וצורבא מרבנן שאני

ראה היטב שו"ת הרשב"א ח"ג רצב' שיש חיוב מיוחד של צדקה בקרובים ויליף מהכא
על ידי איש טלז
ד' אפריל 10, 2019 5:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 781
צפיות: 152966

Re: השוואות...

מרדכי פרק כל שעה תקע' דן במצה שנאפתה בתנור שאפו בו חמץ שאפילו נאפו בבת אחת מותרים ורק אם נגעו זה בזה אסורים ודימה להא דלחמי תודה היה חלק חמץ וחלק מצה והיו נאפים בתנור אחד דלא מוזכר בשום דוכתא דהוי בשני תנורים שונים עכ"ד [והדמיון פלא דמצה וחמץ הנידון הוא בריח האיסור אבל בלחמי תודה הנידון הוא דבע...
על ידי איש טלז
ד' אפריל 10, 2019 4:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 886
צפיות: 129167

Re: למי החפץ שייך ?

איך יש ממון הקדש בלי קדושה? זה מבואר לכאורה מהא דבונין בחול ואח"כ מקדישין שהגם שאין בזה קדושה מ"מ ליכא בזה איסור ריבית ובפשוטו הוי ממון בלי איסור וכ"פ הגרא"ו וכ"ה בשערי יושר ש"ו פט"ז וכ"מ בריטב"א שם [וכ"ה בריטב"א דפ"ז גבי כרם הקדש] אבל הרש...
על ידי איש טלז
ד' אפריל 10, 2019 4:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אפקעינהו -בידו
תגובות: 3
צפיות: 584

אפקעינהו -בידו

תמוה אמאי מקדש לאחר שתמות אחותיך אינה מקודשת דהוי דבר שלא בא לעולם הרי בידו להפקיע קידושי אשתו ע"י שישלח גט ויבטלו ואיכא אפקעינהו כמבואר בגיטין דלב' וכן יל"ע בעל שאומר גרשתי את אשתי אינו נאמן למפרע דאי"ז בידו למפרע ותמוה הלא בידו לשלוח גט ולבטלו ואיכא אפקעינהו והוא פליאה עצומה וצ"...
על ידי איש טלז
ש' מרץ 30, 2019 11:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - על הראשונים ועל האחרונים
תגובות: 95
צפיות: 17834

Re: אשכול - על הראשונים ועל האחרונים

קושית הפנ"י דכל אבידה תחזור מדינא דברי ושמא וידוע מה שדנו דבעי עד דרוש
עמד בזה המאירי ב"ב דמ"א ונקט דל"ח ברי טוב כיון דאין אחר יכול להכחישו עי"ש [וכעי"ז ברע"א ]
על ידי איש טלז
א' מרץ 03, 2019 11:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ריח אין בו משום מעילה?
תגובות: 4
צפיות: 1265

Re: ריח אין בו משום מעילה?

ראה זה חדש תשובת הרדב"ז ח"ג סימן תרכא' דיש הבדל בין להריח גוף ההקדש לבין להריח עשן היוצא מן ההקדש ובזה יש ליישב שיטת הר"ח ואכ"מ
ואזיל לשיטתו ח"א סימן רצז' לענין ברכת הריח
על ידי איש טלז
א' מרץ 03, 2019 10:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יאוש המקדיש
תגובות: 4
צפיות: 713

Re: יאוש המקדיש

אבאר יותר שיחתי
דבראב"ד פ"ו ממעילה ה"ח כל אדם שהקדשו תחת ידו הרי הוא כגזבר וכ"ה ברש"י חולין קלט' הכל גזברין הן וע"ע ר"ן נדרים לד' ע"ב ומה"ט ד"ז תלוי אף בבעלים דמתי שזה אצלו הוא הבר סמכא להתייאש

עבור לחיפוש מתקדם