מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

החיפוש הניב 536 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי איש טלז
ו' מאי 17, 2019 1:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מה"ת קיום שטרות בעד אחד
תגובות: 1
צפיות: 98

מה"ת קיום שטרות בעד אחד

גיטין ד"ג בדין הוא דקיום שטרות נמי לא ליבעי כדר"ל דעדים החותמים על השטר וכו' ולשונו של התורי"ד בדין הוא דקיום שטרות לא ליבעי תרי עכ"ד משמע דחד וודאי בעי וכ"ה באור זרוע ח"א אות תשמ"ה וז"ל והכא אוקמא אדאוריתא ושרו בחד לקיומה עכ"ד והמשך דבריו וכן פר"ח ר...
על ידי איש טלז
ה' מאי 09, 2019 9:33 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: פדית פטר חמור
תגובות: 1
צפיות: 197

פדית פטר חמור

הדין הוא שפטר חמור ניתן לפדות או בשה או בשוויו
בגמ' מבואר שאדם אחר ג"כ יכול לפדות בשה אף שלא מדעת בעלים
שאלתי היא האם ניתן לפדות בשוויו ג"כ שלא מדעת בעלים או דבזה בעי דעת בעלים
מחפש מקורות ועוד ...
על ידי איש טלז
ד' אפריל 24, 2019 10:01 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"ב קעד: / ערכין כג. - בריה שאני וצורבא מרבנן שאני
תגובות: 5
צפיות: 1291

Re: ב"ב קעד: / ערכין כג. - בריה שאני וצורבא מרבנן שאני

ראה היטב שו"ת הרשב"א ח"ג רצב' שיש חיוב מיוחד של צדקה בקרובים ויליף מהכא
על ידי איש טלז
ד' אפריל 10, 2019 5:25 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 719
צפיות: 89200

Re: השוואות...

מרדכי פרק כל שעה תקע' דן במצה שנאפתה בתנור שאפו בו חמץ שאפילו נאפו בבת אחת מותרים ורק אם נגעו זה בזה אסורים ודימה להא דלחמי תודה היה חלק חמץ וחלק מצה והיו נאפים בתנור אחד דלא מוזכר בשום דוכתא דהוי בשני תנורים שונים עכ"ד [והדמיון פלא דמצה וחמץ הנידון הוא בריח האיסור אבל בלחמי תודה הנידון הוא דבע...
על ידי איש טלז
ד' אפריל 10, 2019 4:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 159
צפיות: 16225

Re: למי החפץ שייך ?

איך יש ממון הקדש בלי קדושה? זה מבואר לכאורה מהא דבונין בחול ואח"כ מקדישין שהגם שאין בזה קדושה מ"מ ליכא בזה איסור ריבית ובפשוטו הוי ממון בלי איסור וכ"פ הגרא"ו וכ"ה בשערי יושר ש"ו פט"ז וכ"מ בריטב"א שם [וכ"ה בריטב"א דפ"ז גבי כרם הקדש] אבל הרש...
על ידי איש טלז
ד' אפריל 10, 2019 4:13 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אפקעינהו -בידו
תגובות: 3
צפיות: 124

אפקעינהו -בידו

תמוה אמאי מקדש לאחר שתמות אחותיך אינה מקודשת דהוי דבר שלא בא לעולם הרי בידו להפקיע קידושי אשתו ע"י שישלח גט ויבטלו ואיכא אפקעינהו כמבואר בגיטין דלב' וכן יל"ע בעל שאומר גרשתי את אשתי אינו נאמן למפרע דאי"ז בידו למפרע ותמוה הלא בידו לשלוח גט ולבטלו ואיכא אפקעינהו והוא פליאה עצומה וצ"...
על ידי איש טלז
ש' מרץ 30, 2019 11:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - על הראשונים ועל האחרונים
תגובות: 92
צפיות: 10815

Re: אשכול - על הראשונים ועל האחרונים

קושית הפנ"י דכל אבידה תחזור מדינא דברי ושמא וידוע מה שדנו דבעי עד דרוש
עמד בזה המאירי ב"ב דמ"א ונקט דל"ח ברי טוב כיון דאין אחר יכול להכחישו עי"ש [וכעי"ז ברע"א ]
על ידי איש טלז
א' מרץ 03, 2019 11:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ריח אין בו משום מעילה?
תגובות: 4
צפיות: 706

Re: ריח אין בו משום מעילה?

ראה זה חדש תשובת הרדב"ז ח"ג סימן תרכא' דיש הבדל בין להריח גוף ההקדש לבין להריח עשן היוצא מן ההקדש ובזה יש ליישב שיטת הר"ח ואכ"מ
ואזיל לשיטתו ח"א סימן רצז' לענין ברכת הריח
על ידי איש טלז
א' מרץ 03, 2019 10:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יאוש המקדיש
תגובות: 4
צפיות: 185

Re: יאוש המקדיש

אבאר יותר שיחתי
דבראב"ד פ"ו ממעילה ה"ח כל אדם שהקדשו תחת ידו הרי הוא כגזבר וכ"ה ברש"י חולין קלט' הכל גזברין הן וע"ע ר"ן נדרים לד' ע"ב ומה"ט ד"ז תלוי אף בבעלים דמתי שזה אצלו הוא הבר סמכא להתייאש
על ידי איש טלז
א' מרץ 03, 2019 10:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפרת נדרי הקדשות
תגובות: 21
צפיות: 978

Re: הפרת נדרי הקדשות

אגב בנדרי הקדשות בארוס ובעל במיגז גייז איך יתחלקו הממונות ? כוונתך כנראה למיקלש קליש, כי אם מיגז גייז הם שותפין רגילים. אכן עיקר הספק שלי היה על מיקלש [ושם דעתי נוטה דיהיה כדין הספיקות כמו מחצה על מחצה ואכ"מ] אלא שראיתי שהגר"ש כץ שליט"א מביא בשם הגרח"ש דגם למ"ד מיגז הכל יחז...
על ידי איש טלז
א' מרץ 03, 2019 10:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 159
צפיות: 16225

למי החפץ שייך ?

בכל מעילת הנאה יש בזה ב' שיטות בראשונים או שכל החפץ יוצא לחולין או רק שיעור ההנאה והנה לשיטות שכל החפץ יוצא לחולין נקטו האחרונים דמ"מ משלם רק דמי טובת הנאה [ראה מנחת ברוך וכ"ה ברחש לבב אמנם בתורי"ד וברמב"ן גיטין נד' נראה לא כן] ויל"ד מהו דינו של החפץ דבכל מעילה הדין שהמועל ה...
על ידי איש טלז
א' מרץ 03, 2019 10:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 159
צפיות: 16225

מעילה רק לגוי

בגמ' נדרים דס"ב דבלשצר נענש שהשתמש בכלי קודש שנעשו כלי חול דבאו פריצים וחיללוה ובשיטמ"ק שם עמד בזה אמאי נענש ותירץ דאע"פ שמותר להנות מהן ה"מ ישראל אבל לגבי פריצים עדין בקדושתן הן עומדים להענישם עליהן שלא יהא חוטא נשכר עכ"ד וצ"ב איך מתחלק הקדושה של הכלים כלפי כאו"א ...
על ידי איש טלז
ו' מרץ 01, 2019 9:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: יאוש המקדיש
תגובות: 4
צפיות: 185

יאוש המקדיש

וז"ל הריטב"א תרנגולת שמרדה אמאי פקעה קדושתה וקדושה להיכן הלכה ותירצו דהקדש דמים אינו כקנין הגוף אלא כשעבוד ממון וכיון שנתייאש הגזבר או המקדיש הו"ל כהפקר וכו'
במי זה תלוי בשניהם או שכ"א לחודיה סגי להכיר בזה שזה יאוש [או שהכוונה שתלוי אם בא ליד גזבר] ?
על ידי איש טלז
ו' מרץ 01, 2019 12:42 am
פורום: בית המדרש
נושא: ◆ שאלות קצרות בהלכתא ובשמעתתא ◆
תגובות: 159
צפיות: 16225

זכית הבעל וגירושי האשה באין כאחד

הטור באה"ע ריש סימן קכ' בשם הרמ"ה דהאומר לעדים כתבו גט ותנו לאשתי אין צריכים לזכות לבעל הנייר קודם כתיבה אלא אע"ג דכתבו משלהם ונתנו לאשה הגט כיון דבשליחותו קא עבדי מכי יהבי ליה לאשה בשליחותיה דבעל כמאן דיהבו לבעל והדר בעל ויהיב לאיתתא דמי דמכיון דמזכי לאיתתא בשליחותיה אקנו לבעל לגרושי...
על ידי איש טלז
ו' מרץ 01, 2019 12:35 am
פורום: בית המדרש
נושא: הבערה ללאו יצאת
תגובות: 10
צפיות: 421

Re: הבערה ללאו יצאת

וכאיש טלז א"א שלא לציין לאזנים לתורה ויקהל ביאור הענין ע"ד דרוש
על ידי איש טלז
ו' מרץ 01, 2019 12:34 am
פורום: בית המדרש
נושא: הבערה ללאו יצאת
תגובות: 10
צפיות: 421

Re: הבערה ללאו יצאת

ראה ויבינו במקרא שמות עמוד שנד בשם התומים
על ידי איש טלז
ה' פברואר 28, 2019 11:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 719
צפיות: 89200

Re: השוואות...

גמ' בב"מ צט' לדעת שמואל איכא חילוק בין תשלומי גזל לתשלומי מעילה וע"כ אע"ג דהגוזל חביצא דתמרי משלם מט' לנגזל בתשלומי מעילה משלם חמישים וע"ז מקשינן דהא חזינן דמדמי הקדש להדיוט גבי זה נהנה וזה לא יחסר וא"כ איך שייך לחלק בתשלומין [וי"ל הדמיון בזה ואכ"מ]
על ידי איש טלז
ה' פברואר 28, 2019 11:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 719
צפיות: 89200

Re: השוואות...

שו"ת חיי אריה יור"ד סימן יד' מביא מהגרי"ס זצ"ל דאף דאיתא בביצה ממונא לא בטיל היינו דווקא בתחומין דתליא באיש הפרטי של הבעלים אבל גבי ריבית שהאיסור תליא רק בממון של יהודים אולי דמי לממון גבוה דבטיל עין יבמות פא ומעילה דכא ע"ב [היינו היכא שאין האיסור תלוי בבעלות מסוימת הרי"...
על ידי איש טלז
ה' פברואר 28, 2019 8:51 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: נגח ואח"כ הפקיר - בבא קמא יג:
תגובות: 23
צפיות: 2017

Re: נגח ואח"כ הפקיר - בבא קמא יג:

מקורו טהור מאור זרוע בתשובה סימן רטו' עיקר החיוב על השור והבעלים אינו אלא ערב על חיובי השור עכ"ד ויש לי בזה אריכות מעוד ראשונים לזה ואכ"מ
על ידי איש טלז
ש' פברואר 09, 2019 10:47 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - על הראשונים ועל האחרונים
תגובות: 92
צפיות: 10815

Re: אשכול - על הראשונים ועל האחרונים

הגרש"ש ה' ו' דנקט מפשטות המקרא דבפרשת מתנות כהונה זכו הכהנים בבכור שתהיה שלהם ולפי"ז קודם שהתקדשו הכהנים היה הבכור קדוש בלא כהנים וכ"ה בנצי"ב בספקי קורח דחזה ושוק קודם שנתקדשו הכהנים היו אסורים לכולם ורק אחר שנתקדשו הכהנים זכו בהם אמנם במהרי"ל דיסקין סוף בא דהיה ניתן לבכורות...
על ידי איש טלז
ו' פברואר 01, 2019 12:22 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: בשורת ספרים חדשים
תגובות: 2928
צפיות: 541446

Re: בשורת ספרים חדשים

בס"ד מקרא העדה שמות ח"ב
על ידי איש טלז
ג' ינואר 15, 2019 10:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 719
צפיות: 89200

Re: השוואות...

ראב"ן בב"מ תנן מי שחשוד ונתחייב שבועה דאוריתא שכנגדו נשבע ונוטל, ואם אמר שכנגדו אני מאמינו בשבועה השביעוהו ויפטור מאי, מי אמרינן מידי דהוי אקאו"פ דפסול לעדות וכי קבלי' קבלי' וסמכינן אעדות הכא נמי ל"ש או לא, ונראה לי חשוד על השבועה חלוק ב' פנים, האחד מועל בשבועה והשני משחק בקוביא ...
על ידי איש טלז
ג' ינואר 15, 2019 1:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הפרת נדרי הקדשות
תגובות: 21
צפיות: 978

Re: הפרת נדרי הקדשות

אגב
בנדרי הקדשות בארוס ובעל במיגז גייז איך יתחלקו הממונות ?
על ידי איש טלז
ו' דצמבר 28, 2018 10:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 719
צפיות: 89200

Re: השוואות...

אור זרוע ח"ב סימן שפו' שדן לגבי ארון הקודש העשוי בבנין אבנים בתוך החומה אם יש בזה קדושה ודן דאין בזה משום תשמישי קדושה ודימה לע"ז שאינה נאסרת במחובר וקבר שאינו נאסר במחובר והוסיף כההיא דר"פ בנהנה מן ההקדש דאף חטא האמור במעילה בתלוש מן הקרקע דמי עכ"ד הרי שדימה מהא דאין מעילה במחוב...
על ידי איש טלז
ג' דצמבר 18, 2018 9:15 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שבועה חדשה מה"ת ?
תגובות: 5
צפיות: 696

Re: שבועה חדשה מה"ת ?

אגב ראיתי דהגרש"ז הביא קושיה בשם המהרי"ל דיסקין אמאי בעי ק"ו לחיוב העדאת עדים כדינא דמודה במקצת, ואמאי אינו מחויב שבועה משום שיש לו מיגו שהיה יכול להביא ע"א והיה מוטל עליו להשבע להכחיש העד ושוב יגלגל ,ודבריו מחודשים למאוד דמיגו מהני לחייבו שבועה [ומצינו בכמ"ד כה"ג בפוסק...
על ידי איש טלז
ג' דצמבר 18, 2018 9:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 719
צפיות: 89200

Re: השוואות...

מאירי יומא ס' דעגלה ערופה אין בה מעילה משום דהוי כחטאות המתות ואכמ"ל
על ידי איש טלז
ג' דצמבר 18, 2018 9:04 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 719
צפיות: 89200

Re: השוואות...

תשובת הרמ"א לג' האם שייך לחייב ערב באופן שאינו יודע כמה הוא משתעבד והוכיח זאת משעבוד נכסים [מוכח שזה דומה לא רק בגדר השעבוד אלא גם בסיבת השעבוד ואכ"מ]
על ידי איש טלז
ה' דצמבר 06, 2018 12:18 am
פורום: בית המדרש
נושא: נח לאדם שיפיל עצמו -לאפרושי מאיסורא
תגובות: 8
צפיות: 475

Re: נח לאדם שיפיל עצמו -לאפרושי מאיסורא

שו"ר שיעורי הגרי"ש בב"מ נט
על ידי איש טלז
ד' דצמבר 05, 2018 11:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נח לאדם שיפיל עצמו -לאפרושי מאיסורא
תגובות: 8
צפיות: 475

Re: נח לאדם שיפיל עצמו -לאפרושי מאיסורא

אמת שיש מן הראשונים שפירשו שמיתתה מדין מורד המלכות אבל בהרבה מן הראשונים נראה שזה עונש על העבירה כדין בת כהן וכו' ועצ"ע
על ידי איש טלז
ד' דצמבר 05, 2018 11:31 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: י"ב שבטים וד' אמהות - איך?
תגובות: 7
צפיות: 410

Re: י"ב שבטים וד' אמהות - איך?

ע"ע עמק דבר פרשת לך לך על הפסוק הנה נא עצרני מלדת שחילק בין השפחות של השבטים לשפחת שרה ודוק היטב
על ידי איש טלז
ד' דצמבר 05, 2018 11:20 pm
פורום: חנוכה
נושא: מחפש ביאור בדברי הת"י על התורה - בקשר לחנוכה
תגובות: 7
צפיות: 878

Re: מחפש ביאור בדברי הת"י על התורה - בקשר לחנוכה

אגב מחץ מתנים קמיו איתא במדרש רבה שמשה רבינו העמיד את שבט לוי כנגד יון ודומים הם זה לזה עי"ש אריכות גדולה ויל"ע למה הוזכר לשון המכה במתנים [והגר"מ שפירא האריך בזה באפיקי מים ט' שבא לרמז כנגד המותן שהוא המקום שמשתחוים בו ואכ"מ] אכן בפשוטו בנבואת דניאל פ"ב במשל הוזכר כל גלות ו...
על ידי איש טלז
ד' דצמבר 05, 2018 11:18 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: שור תם מועד חיוב השמירה ?
תגובות: 1
צפיות: 257

שור תם מועד חיוב השמירה ?

מצינו כמה גווני שור תם שחייב נזק שלם [כגון לחד מ"ד בהזיק הקדש או בנגח אדם ועוד]
האם יש ראיות בכה"ג מה חיוב השמירה שלו האם כתם או כמועד
אשמח למ"מ הפניות
על ידי איש טלז
ד' דצמבר 05, 2018 10:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: נח לאדם שיפיל עצמו -לאפרושי מאיסורא
תגובות: 8
צפיות: 475

נח לאדם שיפיל עצמו -לאפרושי מאיסורא

נח לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו מה הפירוש בזה הלא זה פשוט דאדם הלובש כלאים פושטו אפילו בשוק דכל שהוא לאפרושי מאיסורא אין חולקין בזה כבוד ואין בזה גם ענין של בזיון ולא חוששים לזה, א"כ תמר היתה צריכה לגלות כדי להציל את יהודה לאפרושי מאיסור רציחה ומה שייך בזה נח לאדם שיפיל עצמו וצ...
על ידי איש טלז
ש' נובמבר 24, 2018 9:34 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 719
צפיות: 89200

Re: השוואות...

הר"ן סוף שבועות הביא מתלמידי הרשב"א דל"ש גלגול שבועה אלא היכא שטען את טענת הגלגול ביחד עם עיקר הטענה שנתחייב עליה שבועה אבל כל שנתחייב לו שבועה ואח"כ בא לגלגל דברים אחרים והוכיח לה ממודה במקצת שענינו כעין גלגול שחזינן דאחר טענה אינו מגלגל שבועה עכ"ד
על ידי איש טלז
ו' נובמבר 23, 2018 12:17 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 719
צפיות: 89200

Re: השוואות...

שו"ת מהרי"ט סימן קנא' שדן אי בספק שבועה מצי הנתבע לומר קים לי כהשיטות שפוטרני מן השבועה כמו דמהני לומר קים לי בממון או"ד כמו דל"מ מיגו לאפטורי משבועה ה"נ לא מהני קים לי עכ"ד
על ידי איש טלז
ו' נובמבר 23, 2018 12:11 am
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 719
צפיות: 89200

Re: השוואות...

ט"ז שו"ע רצו' דל"א מיגו לאפטורי משבועה כמו בחזקה דלא אלזינן אחר חזקה ורוב היכא דאיכא לברורי וה"נ איכא לברורי [וכ"ה בתורי"ד בב"ק קז] ואכ"מ
על ידי איש טלז
ה' נובמבר 22, 2018 11:55 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: ב"מ יא. חצר קטן וקטנה
תגובות: 4
צפיות: 652

Re: ב"מ יא. חצר קטן וקטנה

שמעתי מחכ"א [הרה"ג ערן חבה שליט"א] בשם העונג יו"ט כיון דאשה היא משורש אדמה [יותר מן האיש] ראויה היא החצר להיות ידה בשונה מאיש
אבל לא ידעתי מקומו
על ידי איש טלז
ג' נובמבר 20, 2018 9:49 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 719
צפיות: 89200

Re: השוואות...

שו"ת תשב"ץ ח"א סימן פ"ג, וע"א אי לא משקר במילתא דעבידא לאגלוי מתורת שני עדים הוא דמהימן דאנן סהדי בהכי וע"פ ידיעתינו אנו דנין כי אנו היודעים ועדים שזה אמת הוא ובמילתא דאתחזקא לדידן דהכי הויא שפיר מקריא העדאת עדים כדמוכח בפ"ק דב"מ בההיא דרבי חייא קמיתא דאמרינן ...
על ידי איש טלז
ש' נובמבר 17, 2018 6:51 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 719
צפיות: 89200

Re: השוואות...

בשו"ע שתית כל המסובין מכוס הקידוש מצטרף למלוא לוגמיו ועי"ש במשנ"ב ובאפיקי ים ב ב ובערוך השולחן שם קישר זאת להא דמצינו ששתית כל המסובין מצטרפת דדמי ללחם הפנים דאכילת כל הכהנים מצטרפת ועיין

עבור לחיפוש מתקדם