החיפוש הניב 403 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי רון
ב' נובמבר 19, 2018 1:28 pm
פורום: חנוכה
נושא: זמן הדלקה בלילה או בחושך?
תגובות: 5
צפיות: 64

Re: זמן הדלקה בלילה או בחושך?

יש לכאורה שני דינים בהדלקה זו א. שתהיה בחושך כדי שיראו האש ויפורסם הנס. ב. יש להדליק בתאריך המחר של אותו היום ולזה צריך שיהיה לילה. הרי ההדלקה הראשונה אם תיעשה קודם הלילה הרי היא הדלקה קודם החנוכה וכן בשאר הימים ההדלקה היא שייכת ליום המחר וע"כ צריך שיהיה לילה. בשביל הדין השני לכאורה לא צריך שמ...
על ידי רון
ב' נובמבר 19, 2018 7:52 am
פורום: חנוכה
נושא: זמן הדלקת נ"ח לר"ת
תגובות: 3
צפיות: 79

Re: זמן הדלקת נ"ח לר"ת

הרי בגמ' כתוב משתשקע החמה, כשהגאונים קראו את הגמ' הם הבינו שהמדובר על השקיעה הרגילה, וכשר"ת ראה את הגמ' הוא פירשה על שקיעה דידיה. והנה את שיעור משתכלה רגל אפשר להגדיר בשתי צורות, א' כמו שאנשים נמצאים בחצי שעה שאחרי שקיעת הגאונים [שאז עדיין יש תנועה דלילה], ב' כמו שאנשים נמצאים בחצי שעה שאחרי ש...
על ידי רון
ב' נובמבר 19, 2018 7:34 am
פורום: חנוכה
נושא: זמן הדלקת נ"ח לר"ת
תגובות: 3
צפיות: 79

זמן הדלקת נ"ח לר"ת

הנה כפי הנראה מריהטת דברי הפוסקים דזמן ר"ת מישך שייך גם לענין נר חנוכה, ולפי ר"ת זמן ההדלקה הוא מאוחר מהזמן שלנו. ושנים טובא מתקשה אני בדבר, הלא הזמן שקבעו חז"ל הוא עד שתכלה רגל מן השוק והיינו ריגלא דתרמודאי, וזמן זה הוא מציאות קיימת התלויה בכך שחושך בחוץ ומפסיקים אנשים לתור אחר עצים ...
על ידי רון
ב' נובמבר 19, 2018 7:19 am
פורום: חנוכה
נושא: זמן הדלקה בלילה או בחושך?
תגובות: 5
צפיות: 64

זמן הדלקה בלילה או בחושך?

יש להסתפק אם זמן הדלקה שקבעו חז"ל הוא בלילה ככל מצוות הנוהגות בלילה, או שקבעוהו בזמן זה משום שהוא זמן של חושך. ואפרש שיחתי. הפמ"ג הק' על מה שכתב השו"ע דזמן ההדלקה הוא בצאת הכוכבים ואין להקדים זמן זה, דאמאי לא יקדים כמה דקות, דהא זמן בין השמשות הוי ספק לילה וספיקא דרבנן לקולא. ושלח לעי...
על ידי רון
ב' אוגוסט 20, 2018 12:26 am
פורום: בית המדרש
נושא: עונשין מ"מה מצינו"
תגובות: 7
צפיות: 1189

Re: עונשין מ"מה מצינו"

ש. ספראי כתב:ראה בכל ספרי אחרוני זמנינו בריש ב"ק שהביאו הדעות שבבמה מצינו עונשין מן הדין, וכך יש המסבירים ברשב"א בדף מט, עי"ש.

הוא ר"ן מפורש בנדרים ד' ב' ובחידושי הגרש"ש שם
על ידי רון
ו' יולי 20, 2018 8:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שתיקת הכתוב בכל הנוגע לחג הסוכות
תגובות: 7
צפיות: 338

Re: שתיקת הכתוב בכל הנוגע לחג הסוכות

בכל המועדים מצווה הכתוב בסעיפים מפורטים את אשר יעשו בחג, לעומת זאת אצל חג הסוכות שתק הכתוב אודות הישיבה בסוכה ולקיחת ארבעת המינים, מה שהביא למחלוקת בעניין. וכבר כתב הרמב"ם בפירוש המשניות, שחג הסוכות הוא דוגמה למסורה ולהלכה למשה מסיני. אני מחפש מקורות המסבירים מדוע שתק הכתוב דווקא אודות חג הסוכ...
על ידי רון
א' יולי 15, 2018 11:28 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שליח לגזילה
תגובות: 11
צפיות: 533

Re: שליח לגזילה

שאלני חכ"א מדוע אמרינן דאין שליח בגזילה משום דאין שליח לדבר עבירה ותיפוק ליה דלדעת הרבה מן הראשונים ס"ל דל"מ שליחות היכא דהוי חב לאחרים וא"כ למאי בעי לדינא דשליח לדבר עבירה והוא תמיהה גדולה עמדו בזה ? לא הבנתי השאלה של כת"ר שליט"א, הלא הא דבעינן למיתי עלה מדין חב לאחרי...
על ידי רון
ה' יולי 12, 2018 8:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חידוש גדול מאד של ר' יצחק אלחנן (בדין נותן גט ע"מ לקבל מעות)
תגובות: 20
צפיות: 959

Re: חידוש גדול מאד של ר' יצחק אלחנן (בדין נותן גט ע"מ לקבל מעות)

אכן כן דברי הרע"א מחודשים מאד, וכבר דיברו מזה הרבה ראשי הישיבות זצ"ל ובפרט ר' שמואל. ולעצם דברי מר שליט"א אף שהדברים מסתברים מצד עצמם, ומאירים בטוב טעמם, אך להמבואר בתוס' דלולי הילפותא מב"ג וב"ר לא היה מועיל מעשה על צד משום דלא אתי דיבור ומבטל מעשה [איך שלא נבאר זאת ויש בזה ...
על ידי רון
ה' יולי 12, 2018 8:19 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חידוש גדול מאד של ר' יצחק אלחנן (בדין נותן גט ע"מ לקבל מעות)
תגובות: 20
צפיות: 959

Re: חידוש גדול מאד של ר' יצחק אלחנן (בדין נותן גט ע"מ לקבל מעות)

אני לא חושב שדברי ר' יצחק אלחנן כוונתם כמו שמפרש אותם הרב תוכן. ואיני מבין את דברי כוונת הרב תוכן. מה הכוונה למפרע ומה בבני גד ובני ראובן זה למפרע. אני חושב שרי"א אומר כאן שכיוון שמעשה תלוי ברצון אם ברור לנו שכל המעשה לא נעשה אלא לשם מטרה מסויימת שם לא צריך את משפטי התנאים. וכל משפטי התנאים הו...
על ידי רון
ה' יולי 12, 2018 6:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חידוש גדול מאד של ר' יצחק אלחנן (בדין נותן גט ע"מ לקבל מעות)
תגובות: 20
צפיות: 959

Re: חידוש גדול מאד של ר' יצחק אלחנן (בדין נותן גט ע"מ לקבל מעות)

דבשלמא במקח, ודאי שיכול לקצוץ ולפסוק שהסכום אותו פסקו הוא תמורת המקח, וכל שחסר בסכום לא יחול המקח, וזה פשוט. אבל לענין גיטין, וכי אשה ממונו של בעל ששייך לומר שדמי הגירושין יהיו כך וכך? ודאי שהאשה אינה ממונו של בעל, אבל כל הדמיון הוא רק לענין תנאי. דאע"ג דאין כאן מכר אלא גט, מכל מקום אין הגט חל...
על ידי רון
ה' יולי 12, 2018 6:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חידוש גדול מאד של ר' יצחק אלחנן (בדין נותן גט ע"מ לקבל מעות)
תגובות: 20
צפיות: 959

Re: חידוש גדול מאד של ר' יצחק אלחנן (בדין נותן גט ע"מ לקבל מעות)

אני לא חושב שדברי ר' יצחק אלחנן כוונתם כמו שמפרש אותם הרב תוכן. ואיני מבין את דברי כוונת הרב תוכן. מה הכוונה למפרע ומה בבני גד ובני ראובן זה למפרע. אני חושב שרי"א אומר כאן שכיוון שמעשה תלוי ברצון אם ברור לנו שכל המעשה לא נעשה אלא לשם מטרה מסויימת שם לא צריך את משפטי התנאים. וכל משפטי התנאים הו...
על ידי רון
ה' יולי 12, 2018 4:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חידוש גדול מאד של ר' יצחק אלחנן (בדין נותן גט ע"מ לקבל מעות)
תגובות: 20
צפיות: 959

Re: חידוש גדול מאד של ר' יצחק אלחנן (בדין נותן גט ע"מ לקבל מעות)

כל דיני תנאי כפול נאמר רק אם אנו רוצים שהדבר יחול מעכשיו, דבכה"ג בעינן משפטי התנאים. אבל אם אני אומר לך, אם אתה ידידי ר' רון תתן לי חמשים שקל אני אמכור לך ספר זה, ואתה מרים את הספר ולא מביא לי את הכסף, אין כאן בעיה של משפטי התנאים, כי המכירה לעולם לא חלה. ועיין ים של שלמה גיטין פ"ז סימן י...
על ידי רון
ה' יולי 12, 2018 2:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חידוש גדול מאד של ר' יצחק אלחנן (בדין נותן גט ע"מ לקבל מעות)
תגובות: 20
צפיות: 959

חידוש גדול מאד של ר' יצחק אלחנן (בדין נותן גט ע"מ לקבל מעות)

להלן הנני להביא את לשונו של העין יצחק שדבריו הם חידוש עצום לענ"ד, ואודה לחו"ר הפורום שליט"א אם יוכלו להחכימני בבביאור דבריו או מי נשא ונתן בהם. ותורף דבריו בקיצור, דמי שנתן גט ואמר בתחילה שנותן את הגט בגלל שיקבל סך מסויים, אם לא קיבל את כל הסך הגט בטל. ואף שלא התנה ככל משפטי התנאים, א...
על ידי רון
ו' יוני 22, 2018 1:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: עד אחד המעיד על כשרות המקווה
תגובות: 3
צפיות: 284

Re: עד אחד המעיד על כשרות המקווה

הנה מה דפשיטא ליה לידידי שליט"א דמכאן ולהבא ודאי שנאמן, אף שע"י עדותו אנו מוציאין הטמא מחזקתו, וע"כ דהוא על דרך שכתב הר"מ דהאיסור בעד אחד יוחזק, ועל מה שנאמן הוא נאמן לחלוטין וממילא מה שאח"כ מלקים על סמך דבריו הוא ממילא ולא חשיב שהעד מעיד על זה להדיא ויש בזה דברים באבי עזרי ...
על ידי רון
ה' יוני 21, 2018 8:07 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שינוי השם במקצת החפץ מהני?
תגובות: 8
צפיות: 501

Re: שינוי השם במקצת החפץ מהני?

אטו דין מזיק שנו כאן שיש מקום לחלק דדוקא בגריעותא?
העיקר הוא מה שאינו כעין שגזל.

ואם התכונת לדברי הרב מבריסק בספר דהוא תלוי בדין מזיק היה לך לפרש ולא לסתום
על ידי רון
ה' יוני 21, 2018 6:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: שינוי השם במקצת החפץ מהני?
תגובות: 8
צפיות: 501

Re: שינוי השם במקצת החפץ מהני?

האם אין זה השבר קטן של הרמב"ם או פירות שהרקיבו מקצתן?
על ידי רון
ג' יוני 19, 2018 8:12 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רובא דאיתא קמן וחזקה מה עדיף?
תגובות: 6
צפיות: 490

Re: רובא דאיתא קמן וחזקה מה עדיף?

בהא דרובא וחזקה רובא עדיף כמדומני שבפשטות אין בזה נפק"מ בין רובא דאיתא קמן לרובא דליתא קמן. ובזכרוני שכן מבואר בפנ"י. (ועי' בנו"ב (אהע"ז מהדו"ק סוס"י ס"ט) דכל מה שכתבו תוס' בחולין יא. דהא דרוב וחזקה רובא עדיף לאו מסברא היא אלא מפרה אדומה ילפינן לה, היינו ברובא דלי...
על ידי רון
ג' יוני 19, 2018 6:36 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשת כהן ללדת בבית חולים
תגובות: 32
צפיות: 1577

Re: אשת כהן ללדת בבית חולים

דבר אחד ברור, כל הנוטים לאסור כאן, הם לבטח לא כהנים, וגם לבטח לא נשים! מי הוא זה שמוכן לקחת על עצמו את האחריות שאם יקרה משהו ח"ו ויצטרכו טיפול מידי לא יהיה הטיפול בהישג יד? הלא כל יולדת מסוכנת היא מכל מיני סיבות וחששות. ובר מן דין, ודאי שיש בזה משום יתובי דעתא של היולדת שהכל מוכן לידה אם יקרה ...
על ידי רון
ג' יוני 19, 2018 2:54 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשת כהן ללדת בבית חולים
תגובות: 32
צפיות: 1577

Re: אשת כהן ללדת בבית חולים

דבר אחד ברור, כל הנוטים לאסור כאן, הם לבטח לא כהנים, וגם לבטח לא נשים! מי הוא זה שמוכן לקחת על עצמו את האחריות שאם יקרה משהו ח"ו ויצטרכו טיפול מידי לא יהיה הטיפול בהישג יד? הלא כל יולדת מסוכנת היא מכל מיני סיבות וחששות. ובר מן דין, ודאי שיש בזה משום יתובי דעתא של היולדת שהכל מוכן לידה אם יקרה מ...
על ידי רון
ג' יוני 19, 2018 12:18 am
פורום: בית התלמוד
נושא: ביאור דברי התוס' שלפעמים אפי' רבי מודה דחזקה בתלת
תגובות: 3
צפיות: 425

Re: ביאור דברי התוס' שלפעמים אפי' רבי מודה דחזקה בתלת

כדאי לעיין בחידושי ר' שלמה היימן בביאור דברי התוס' דמודה רבי בשור המועד
על ידי רון
ב' יוני 18, 2018 9:55 am
פורום: בית המדרש
נושא: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?
תגובות: 24
צפיות: 1352

Re: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?

דומני ששגו אלו המקשרים מלוה הכתובה בתורה, לדבר שמסברא הוא פטור, דודאי אין המודה בנזק מודה בקנס, דנזק הוה חיוב ממון מובן מסברא, [ואם הוא מובן לנו לא שייך להוכיח מתוס' שאינו מובן] ורק דההבדל בין מלה הכתובה בתורה לשאינה כתובה בתורה, הוא משום דגם דבר שמובן שצריך לחייבו אילולי שחייבתו תורה איננו יכולים ...
על ידי רון
ב' יוני 18, 2018 12:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: "ודאי נגע" בהלכות חזקה
תגובות: 5
צפיות: 480

Re: "ודאי נגע" בהלכות חזקה

יש על זה סימן מצויין באשר לשלמה איני זוכר היכן ופשוט שגם בשערי יושר יש בזה אריכות דברים
על ידי רון
א' יוני 17, 2018 11:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?
תגובות: 24
צפיות: 1352

Re: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?

כמדומה שלכל אחד מפריע הדבר מדוע גרמא פטור, וכי כסדום היינו, שיעשה האדם כל אשר ביכולתו להזיק לחבירו בגרמא ויפטר מדין גרמא? אך כנראה שסוד הענין הוא עצם חיוב התורה בדין מזיק, דהוא מלוה הכתובה בתורה כמ"ש תוס' בכמה דוכתי. דאם יסוד החיוב הממוני הוא מסברא שלנו באמת היינו מחייבים גם בגרמא. אך היות ומס...
על ידי רון
ו' יוני 15, 2018 2:31 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?
תגובות: 24
צפיות: 1352

Re: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?

כמדומה שלכל אחד מפריע הדבר מדוע גרמא פטור, וכי כסדום היינו, שיעשה האדם כל אשר ביכולתו להזיק לחבירו בגרמא ויפטר מדין גרמא? אך כנראה שסוד הענין הוא עצם חיוב התורה בדין מזיק, דהוא מלוה הכתובה בתורה כמ"ש תוס' בכמה דוכתי. דאם יסוד החיוב הממוני הוא מסברא שלנו באמת היינו מחייבים גם בגרמא. אך היות ומס...
על ידי רון
ו' יוני 15, 2018 1:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?
תגובות: 24
צפיות: 1352

Re: קימ"ל שגרמא פטור האם יש סברה לזה ?

כמדומה שלכל אחד מפריע הדבר מדוע גרמא פטור, וכי כסדום היינו, שיעשה האדם כל אשר ביכולתו להזיק לחבירו בגרמא ויפטר מדין גרמא? אך כנראה שסוד הענין הוא עצם חיוב התורה בדין מזיק, דהוא מלוה הכתובה בתורה כמ"ש תוס' בכמה דוכתי. דאם יסוד החיוב הממוני הוא מסברא שלנו באמת היינו מחייבים גם בגרמא. אך היות ומסב...
על ידי רון
ג' יוני 12, 2018 8:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: איסור גברא ואיסור חפצא
תגובות: 27
צפיות: 1258

Re: בחורים הלומדים את סברת כרסם

דברי הרב סגי נהור הם ריטבא רק שהא טעה בין טומאה לקדושה, הריטב"א לומד שכל איסורי תורה הם איסור גברא כיון שאין שדינוי בעצם החפץ ורק הקדש ונדרים הדומים להקדש בענין זה הם איסור חפצא כיון שיש בהם חלות קדושה כוונתי פשוטה אלא שאולי לא הסברתי כראוי. יש קושי להבין מהו איסור חפצא, שהרי דיני התורה פונים ...
על ידי רון
ו' יוני 08, 2018 9:21 am
פורום: בית המדרש
נושא: חתונת גרוש וגרושה עם ילדים
תגובות: 10
צפיות: 754

Re: חתונת גרוש וגרושה עם ילדים

באותו ענין לתועלת, היה לי חבר שנתאלמן בגיל צעיר עם כמה ילדים, והיה מוצלח מאד מאד, למדן גדול בעל מידות נפלא, יפה תאר ונעים הליכות מאד, בקיצור כליל המעלות, והיו לו הרבה הצעות של נשים [לא בתים, נשים] בלי ילדים. ואמר לו מו"ר זצ"ל וכמעט שהזהיר אותו, שלא יקח אשה בלי ילדים, רק אשה עם לפחות ילד אח...
על ידי רון
א' מאי 27, 2018 12:16 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגאון בעל אבן האזל זי"ע
תגובות: 144
צפיות: 14936

Re: מרן הגאון בעל אבן האזל זי"ע

יצויין עוד, דבי' כסליו חל גם יום השנה לפטירת הגאון הגדול רמ"מ אפשטיין זצוק"ל, ראש ישיבת כנסת ישראל סלבודקה-חברון, בעל לבוש מרדכי, גיסו הגדול של הגרא"ז. ידוע יפעת הנהגתו הנפלאה של הגרא"ז שסירב ליטול עטרה בישיבת סלבודקה, וויתר עליה לטובת גיסו הגדול הנ"ל. כמו"כ ידוע כי הו...
על ידי רון
ה' אפריל 12, 2018 2:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הרהור כדיבור בספק ברכות
תגובות: 29
צפיות: 1366

Re: הרהור כדיבור בספק ברכות

נזכרתי שהאחרו' דנו בזה הרבה, האם לפ"ז גם בהרהור ברכה לבטלה יש איסור, (ואולי מ"מ יועיל תנאי), וכו'. אבל עדיין אני שואל האם יש המורים כך למעשה, וכגון מי שלא מברך על תש"ר, שיהרהר עכ"פ, וכיו"ב. (זכורני שמועה בשם החזו"א, ול"מ כעת). מה שטענתם שיתכן שיש בזה משום ברכה לבט...
על ידי רון
ה' מרץ 22, 2018 3:37 pm
פורום: פסח
נושא: למה א"א להפקיר חמץ במקום לבדוק?
תגובות: 14
צפיות: 664

Re: למה א"א להפקיר חמץ במקום לבדוק?

א"כ האיך מועיל הפקר לפני פסח כשמוציאו מרשותו הרי זה לא בא עדיין לרשות אחר? מה שצריך להפקיר בפני שלושה זה רק דרבנן, ועוד א"כ שיפקירו בפני שלושה. מניין לך שאם לא חב לאחריני, דברים שבלב דברים? א מתי מפקירים בער"פ? ב גם בפני 3 את הנראה לענ"ד כתבתי ,עיין ראשונים לגבי נותן מתנה וחזר ב...
על ידי רון
ב' מרץ 19, 2018 8:47 am
פורום: על שולחן האוצר
נושא: הגדת האוצר - פורום אוצר החכמה
תגובות: 10
צפיות: 12904

Re: הגדת האוצר - פורום אוצר החכמה

לאור רעיון המיזם שהעלנו כאן עם הדוגמה של מסכת חולין, ובתודה להרב עובדיה חן שהעלה את הרעיון לעשות את הדבר על ההגדה עבדנו בימים האחרונים על רעיון של יצירת הגדה כזו. הגדת מפרשי אוצר החכמה באופן שיתופי ע"י קהילת חברי הפורום (ואחרים?) הרעיון עובד כך: אנחנו שמים את טקסט ההגדה מחולק למקטעים. כל אחד ש...
על ידי רון
א' מרץ 18, 2018 11:56 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל
תגובות: 1332
צפיות: 154745

Re: להיכן נעלם האשכול על מרן הגר"ש זצוק"ל

[quote="נוטר הכרמים"]בקשר לאכילת תאנים, אצרף בזה ממחברת של תלמיד: [quote]ראה אחד בודק תאנה, ואמר שלא צריך לבדוק, דכל החשש הוא דוקא בתאנים גרועות ששהו בחוץ וכד' ולכן הם מתליעות, אבל תאנים שנשמרו היטב אין בהם חשש. והוסיף דמ"מ אי"ז איסור דאורי' שהרי התולעים בטלות ברוב וזה אסור רק מד...
על ידי רון
א' מרץ 18, 2018 1:46 pm
פורום: פסח
נושא: מרור פחות מכזית
תגובות: 3
צפיות: 418

Re: מרור פחות מכזית

כתב המשנ"ב דאין יוצאין יד"ח מרור בפחות מכזית אפילו אם אכל את העלה כברייתו דלענין ברכה אחרונה הוי בריה אך לענין מרור לא מהני. ובטעם הדבר כתב בשער הציון לבאר, דאף שבריה הוי דבר חשוב, אך הלא קבעה התורה מרור להיות זכר ל"וימררו את חייהם בעבודה קשה" וא"כ קבעה התורה שהשיעור לזכר ה...
על ידי רון
ד' מרץ 14, 2018 11:03 pm
פורום: עזר אחים
נושא: עצה להנצל מצינתוקים מטרידים
תגובות: 12
צפיות: 1351

Re: עצה להנצל מצינתוקים מטרידים

לענין כתב:בס"ד ראיתי פלאות.
תודתי לחד ברנש.

גא"מ
תודה רבה רבה
על ידי רון
ד' מרץ 14, 2018 7:26 pm
פורום: פסח
נושא: הערה חזקה בכוס שלישית
תגובות: 7
צפיות: 550

Re: הערה חזקה בכוס שלישית

לגבי הספר הנ"ל, ראה כאן: https://www.magnespress.co.il/Book/%D7%9E%D7%94+%D7%A0%D7%A9%D7%AA%D7%A0%D7%94.aspx?name=%D7%9E%D7%94+%D7%A0%D7%A9%D7%AA%D7%A0%D7%94%3f&code=45-131140&docNo=1&qid=1 וכבר האריכו עליו כאן בפורום, וחיפוש קל יעלה חומר רב עליו. הוא לא דן ישירות בשאלתך, אולם לפי ...
על ידי רון
ד' מרץ 14, 2018 5:42 pm
פורום: פסח
נושא: הערה חזקה בכוס שלישית
תגובות: 7
צפיות: 550

Re: הערה חזקה בכוס שלישית

מה שמחוייב להיות שואל או מוכר כסותו עבור ארבע הכוסות מפורש ברשב"ם שם, ובמגיד משנה לא דן אלא ללמוד את נר חנוכה מארבע כוסות. לגופה של שאלה, ראה: מה נשתנה מר' דוד הנשקה פרק ה' ומבואר היטב. אתה ודאי צודק לענין מוכר כסותו ואתי תלין משוגתי ואגב שטפיה היה, מהו הספר שציינת ואיך אגיע אליו אולי תוכל להע...
על ידי רון
ד' מרץ 14, 2018 1:27 pm
פורום: פסח
נושא: הערה חזקה בכוס שלישית
תגובות: 7
צפיות: 550

הערה חזקה בכוס שלישית

אולי ידוע לחכמים דפה שליט"א האם העירו את ההערה דלהלן: בגמ' בפסחים קטז' ב' איתא במשנה דמוזגין עליו כוס שלישי ומברכין ברכת המזון. ובגמ' רצו להוכיח מכאן דש"מ שברכת המזון טעונה כוס, והגמ' דוחה שאינו מוכח. והנה צע"ג איך ס"ד לפרש שהכוס השלישית הוא מדין ברכת מזון טעונה כוס, והלא מבואר ב...
על ידי רון
ד' מרץ 14, 2018 1:20 pm
פורום: בית המדרש
נושא: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים
תגובות: 107
צפיות: 6767

Re: "הלך אחר הרוב" כנגד כל הסיכויים

תמצית הנידון שעולה כאן הוא איך יתכן לדון דין רוב באופן שאנו יודעים שבמציאות בשקלול כל הנתונים הוא שאסור. לכאורה מבואר כן בר"י מיגאש שביאר הדין דב' כיתי עדים המכחישות זא"ז דלרב הונא כשירות לשאר עדויות מטעם חזקת כשרות שיש לכל אחת, ואילו לרב חסדא פסולות לשאר עדיות. וביאר הר"י מיגאש בסבר...
על ידי רון
ג' מרץ 13, 2018 12:20 am
פורום: פסח
נושא: מרור פחות מכזית
תגובות: 3
צפיות: 418

מרור פחות מכזית

כתב המשנ"ב דאין יוצאין יד"ח מרור בפחות מכזית אפילו אם אכל את העלה כברייתו דלענין ברכה אחרונה הוי בריה אך לענין מרור לא מהני. ובטעם הדבר כתב בשער הציון לבאר, דאף שבריה הוי דבר חשוב, אך הלא קבעה התורה מרור להיות זכר ל"וימררו את חייהם בעבודה קשה" וא"כ קבעה התורה שהשיעור לזכר הו...

עבור לחיפוש מתקדם