פורום אוצר החכמה - חיפוש

החיפוש הניב 3009 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמואל דוד
ה' אוגוסט 16, 2018 12:49 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 43
צפיות: 362

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ד׳ ב והתנן המפריש מעות לנזירותו לא נהנין ולא מועלין מפני שראויין לבא כולן שלמים מת והיו לו מעות סתומין יפלו לנדבה ועיין רש"י לא נהנין - מדרבנן מפני דמי " עולה " שבהן ולא מועלין - מפני שראויין לבא לשלמים הואיל ולא הפריש אלו " לחטאת ואלו לשלמים " ושלמים אין בהן מעילה דלאו קדש...
על ידי שמואל דוד
ד' אוגוסט 15, 2018 9:38 pm
פורום: בית המדרש
נושא: יחוד עם בתו
תגובות: 4
צפיות: 78

Re: יחוד עם בתו

עזריאל ברגר כתב:היזהרו בי מפני בתי.

?
על ידי שמואל דוד
ד' אוגוסט 15, 2018 9:37 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות בפ׳ כל הבשר
תגובות: 0
צפיות: 14

הערות והארות בפ׳ כל הבשר

חולין קג: במתני׳ כל הבשר אסור לבשל בחלב חוץ מבשר דגים וחגבים ואסור להעלות עם הגבינה על השלחן חוץ מבשר דגים וחגבים ועיין רש״ש ותפארת יעקב שהעירו מדוע פתח בחלב וסיים בגבינה. ואני חשבתי לתרץ דמתניתין דיבר בהווה ודרך לבשל בחלב ולאכול עם גבינה ולא לאכול עם חלב. (כמדומני שבזמן הגמרא עיקר משקה שהיו שותים ה...
על ידי שמואל דוד
ד' אוגוסט 15, 2018 8:16 am
פורום: בית המדרש
נושא: יחוד עם בתו
תגובות: 4
צפיות: 78

יחוד עם בתו

כתב רבינו יונה בספר היראה וז״ל אל תתייחד עם שום אישה, אפילו בתך או אחותך, ואפילו פנויה, חוץ מאשתך - ואפילו היא נדה - ואמך.

לכאורה קשה, איפה מצינו איסור יחוד עם בתו ? וצ״ע.
על ידי שמואל דוד
ד' אוגוסט 15, 2018 5:36 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 43
צפיות: 362

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת מנחות

ב. רש"י ד"ה חוץ ממנחת חוטא - כגון ההיא דמטמא מקדש כו' יש לעיין מדוע נקט טומאת מקדש דוקא. ועוד הול"ל שבועת העדות דאקדמיה קרא ןצ"ע. ועיין רש"י סוטה טו ד"ה מנחת חוטא - הבא על חטא דמטמא מקדש ושבועת העדות ושבועת ביטוי דכתיב התם ואם לא תשיג ידו לשתי תורים וגו' הקדים טומאת מק...
על ידי שמואל דוד
ד' אוגוסט 15, 2018 5:08 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 43
צפיות: 362

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ד. רש"י ד"ה אשם נאמר בו הוא לאחר הקטרת אימורין - בא"ד אבל " פסח " וחטאת כתיב הוא בשחיטה זבח פסח הוא בזבח נשיא כתיב ושחט אותו במקום אשר ישחט את העולה לפני ה' חטאת הוא צ"ע פסח מאן דכר שמיה? מה זאת אומרת מאן דכר שמיה, רש"י בא לתת טעם מדוע פסח פסול גם הוא שלא לשמה הגמ...
על ידי שמואל דוד
ד' אוגוסט 15, 2018 4:29 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 43
צפיות: 362

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ד. רש"י ד"ה אשם נאמר בו הוא לאחר הקטרת אימורין - בא"ד אבל " פסח " וחטאת כתיב הוא בשחיטה זבח פסח הוא בזבח נשיא כתיב ושחט אותו במקום אשר ישחט את העולה לפני ה' חטאת הוא צ"ע פסח מאן דכר שמיה? מה זאת אומרת מאן דכר שמיה, רש"י בא לתת טעם מדוע פסח פסול גם הוא שלא לשמה הגמ...
על ידי שמואל דוד
ד' אוגוסט 15, 2018 4:20 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 43
צפיות: 362

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ד.

רש"י ד"ה אשם נאמר בו הוא לאחר הקטרת אימורין - בא"ד אבל "פסח" וחטאת כתיב הוא בשחיטה זבח פסח הוא בזבח נשיא כתיב ושחט אותו במקום אשר ישחט את העולה לפני ה' חטאת הוא

צ"ע פסח מאן דכר שמיה?
על ידי שמואל דוד
ד' אוגוסט 15, 2018 12:35 am
פורום: בית התלמוד
נושא: דרכו ולשונו של רש"י בגמרא
תגובות: 30
צפיות: 2293

Re: דרכו ולשונו של רש"י בגמרא

רש״י מנחות ה. ד״ה על אחת משלשתן - ויליף התם שפיר כו׳
על ידי שמואל דוד
ג' אוגוסט 14, 2018 7:00 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: שקר - כזב
תגובות: 7
צפיות: 66

Re: שקר - כזב

וז"ל רש"י מנחות ג: ד"ה ה"ק - אע"פ שאין המנחות דומות לזבחים דאע"ג דהקומץ מחבת לשם מרחשת מחשבה דלא מינכרא שיהיה כן היא אלא ודאי ניכר שאינו כן דהא מעשיה מוכיחים איכא למימר דתיפסל דודאי סבירא לן מחשבה הגלויה לכל שהוא מכזב כל שכן שהיא פסולה אפילו הכי עלו דכתיב זאת תורת המנחה...
על ידי שמואל דוד
ג' אוגוסט 14, 2018 6:46 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: שקר - כזב
תגובות: 7
צפיות: 66

Re: שקר - כזב

דרומי כתב:ראה בהפטרת פ' וירא - אל תכזב בשפחתך

ובמשניות מס' פרה - נהרות המכזבים

ובמפרשים שם

איזה מפרשים?
על ידי שמואל דוד
ג' אוגוסט 14, 2018 6:40 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 43
צפיות: 362

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ג.

רש"י ד"ה ותו דחטאת יחיד - נקבה היא "והביא נקבה לעזרה" ושחטה לשם עולה מאי איכא למימר:

יש להעיר מה כוונת רש"י בתיבות אלו?
על ידי שמואל דוד
ג' אוגוסט 14, 2018 6:11 pm
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: שקר - כזב
תגובות: 7
צפיות: 66

שקר - כזב

מה החילוק ביניהם?
על ידי שמואל דוד
ב' אוגוסט 13, 2018 10:49 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: גדלים ועצמים
תגובות: 2
צפיות: 145

Re: גדלים ועצמים

יישר כח גדול!
שפתיים יושק!
על ידי שמואל דוד
ב' אוגוסט 13, 2018 10:25 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: ברכת אורח
תגובות: 3
צפיות: 102

Re: ברכת אורח

ויהיו נכסיו ונכסינו מוצלחים כו׳ שמעתי פעם ע״ד צחות שהברכה נאמרה ביותר כוונה כשמברך עצמו גם כן. אולם לכאורה אין זה הפשטות. גם ראיתי באמרי נועם (הגר״א) ברכות מו. שמחק תיבת ״ונכסינו״. אשמח במראי מקומות בזה. המשגיח הרב וולבה זצ"ל פירש כן ולא נראה לי שבדרך צחות, ועל דרך שהצדיק נהנה ממישהו שאז הברכה...
על ידי שמואל דוד
ב' אוגוסט 13, 2018 9:56 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 43
צפיות: 362

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת מנחות

ב. רש"י ד"ה חוץ ממנחת חוטא - כגון ההיא דמטמא מקדש כו' יש לעיין מדוע נקט טומאת מקדש דוקא. ועוד הול"ל שבועת העדות דאקדמיה קרא ןצ"ע. ועיין רש"י סוטה טו ד"ה מנחת חוטא - הבא על חטא דמטמא מקדש ושבועת העדות ושבועת ביטוי דכתיב התם ואם לא תשיג ידו לשתי תורים וגו' הקדים טומאת מק...
על ידי שמואל דוד
ב' אוגוסט 13, 2018 8:29 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 43
צפיות: 362

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת מנחות

ב. רש"י ד"ה מתני' כל המנחות שנקמצו שלא לשמן - כגון שהתנדב מנחת מרחשת והביאה וקמצה הכהן ואמר הריני קומץ לשם מחבת לכאורה ק"ק מדוע האריך כ"כ בפירושו והכי הול"ל "כגון שקמץ מרחשת לשם מחבת" ותו לא, דומה למש"כ בריש זבחים בד"ה מתני' כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן - ש...
על ידי שמואל דוד
ב' אוגוסט 13, 2018 6:12 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 43
צפיות: 362

Re: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות

ב: רש"י ד"ה הניחא לרב אשי - דמתרץ לקמן כי רמינן דר' שמעון דאמר בדוכתא אחריתי (במתניתין) אדרבי שמעון דהכא ומתרץ להו רב אשי דהא דאמר ר' שמעון עלו באומר הריני קומץ מחבת לשם מרחשת דכיון דלא אדכר שמה דמנחה אלא שמה דמנא דברי רוח בעלמא נינהו והא דקאמר ר' שמעון בעלמא דלא עלו כגון דאידכר שמה דמנחה...
על ידי שמואל דוד
ב' אוגוסט 13, 2018 1:36 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 43
צפיות: 362

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת מנחות

ב, ב סתירת דברי רש"י במקור האיסור להמשיך ולעבוד שלא לשמה בנדבה ונדבה מי שרי לשנויי בה. מבואר, שהגם שהתחיל בעבודת שלא לשמה במנחה, מכל מקום אסור לכהן להמשיך ולעבוד שלא לשמה, כפי שבנדבה אסור לשנויי בה, ופירש"י בד"ה ונדבה וכו'. "והכתיב אם זבח שלמים קרבנו (ויקרא ג) שתהא זביחה לשם שלמ...
על ידי שמואל דוד
א' אוגוסט 12, 2018 8:31 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 43
צפיות: 362

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת מנחות

ב, א מה חידש רש"י שצריך להביא מנחה חדשה לשם מרחשת רד"ה אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. דלא יצא ידי נדרו וצריך להביא אחרת לשם מרחשת. וצ"ע, מה בא רש"י לומר שאת המנחה הנוספת שצריך להביא, צריך להביאה לשם מרחשת. והלא פשיטא, דמצד מנחה אחרת שאינה מרחשת כבר הביא [כאשר הפכה מנחתו שנקמצה שלא...
על ידי שמואל דוד
א' אוגוסט 12, 2018 8:23 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 43
צפיות: 362

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת מנחות

עזריאל ברגר כתב:
שמואל דוד כתב:ב.

רש"י ד"ה חוץ ממנחת חוטא - כגון ההיא דמטמא מקדש כו'

יש לעיין מדוע נקט טומאת מקדש דוקא. ועוד הול"ל שבועת העדות דאקדמיה קרא ןצ"ע.

טומאת מקדש חמירא שחייב עליה כרת.

אז מה?
על ידי שמואל דוד
א' אוגוסט 12, 2018 7:12 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 43
צפיות: 362

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת מנחות

ב.

רש"י ד"ה חוץ ממנחת חוטא - כגון ההיא דמטמא מקדש כו'

יש לעיין מדוע נקט טומאת מקדש דוקא. ועוד הול"ל שבועת העדות דאקדמיה קרא ןצ"ע.
על ידי שמואל דוד
א' אוגוסט 12, 2018 10:49 am
פורום: תכלת ודין הקרבה בזמה"ז
נושא: עוד שאלה למתנגדי התכלת
תגובות: 21
צפיות: 298

Re: עוד שאלה למתנגדי התכלת

הרי עצם זה שהראיות הם חזקות אי אפשר לחלוק, כי הרי החוות יאיר והשלטי גבורים והרש״ר הירש כותבים את זה כדבר פשוט, לא שנראה או מסתבר, רק בלשון וודאי ופשוט, וכן היעבץ מאוד לא מסתבר שמתכוון על משהו אחר מאשר הפורפורא שהרי רק זה מה שמוצאים בכתבי חכמי אומות העולם שעשו באיזור צור וחיפה, רק הטענה הוא שזה לא מ...
על ידי שמואל דוד
א' אוגוסט 12, 2018 10:06 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 43
צפיות: 362

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת מנחות

זבחים שמם ע"ש פעולת השחיטה והיא הפעולה הראשונה שבא שייך לפגום במחשבה, ולא קראם קרבנות, מנחות אין שמם קמצים או קטורות אלא מנחות שזו למעשה מתנות והמנחה נקראת בהבאתם לבית ה' אבל הפגימה שייכת רק בפעולה המיוחדת של הקמיצה, ע"כ רש"י הסביר באריכות יותר לא הבנתי, הרי סוף סוף הול״ל בלשון קצרה ...
על ידי שמואל דוד
א' אוגוסט 12, 2018 6:24 am
פורום: בית התלמוד
נושא: גיטין דף נ. אברם חוזאה ור' אליעזר ניותאה
תגובות: 16
צפיות: 1162

Re: גיטין דף נ. אברם חוזאה ור' אליעזר ניותאה

אם ר' אליעזר ניותאה היה ממקום שהיה נקראה ניות וכדו' הרי ר' ירמיה ביראה היה לכאורה מן המקום אשר נקרא בירי, ולמה פירש רש"י בגיטין לד. בד"ה ירמיה ביראה: כך שמו? ועי' במגילה ד' ע"א שרש"י פירש על עולא ביראה שהיה מן בירי, ומאי שנא? עיין מצור דבש בגיטין שכתב שכוונת רש"י כך שמו של ...
על ידי שמואל דוד
א' אוגוסט 12, 2018 6:06 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 43
צפיות: 362

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת מנחות

ב. רש"י ד"ה מתני' כל המנחות שנקמצו שלא לשמן - כגון שהתנדב מנחת מרחשת והביאה וקמצה הכהן ואמר הריני קומץ לשם מחבת לכאורה ק"ק מדוע האריך כ"כ בפירושו והכי הול"ל "כגון שקמץ מרחשת לשם מחבת" ותו לא, דומה למש"כ בריש זבחים בד"ה מתני' כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן - ש...
על ידי שמואל דוד
א' אוגוסט 12, 2018 6:01 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת מנחות - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 43
צפיות: 362

Re: הערות והארות פנינים ומרגליות במסכת מנחות

עיין מנחת אריאל מש"כ בזה.
על ידי שמואל דוד
ו' אוגוסט 10, 2018 10:39 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים
תגובות: 55
צפיות: 4309

Re: תלמוד בבלי - הגהות ותיקונים

זבחים קיג:

היינו דקם רימא התם כו'

פירש"י הראם זכר ונקבה שהוא גדול ואינו יכול ליכנס לתיבה עמדו שם עכ"ל

פתח בלשון יחיד וסיים בלשון רבים.
אולי צ"ל "עמד" שם.
על ידי שמואל דוד
ו' אוגוסט 10, 2018 8:22 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 490
צפיות: 30716

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

קיג. דקדוק בלשון התוספות תוספות ד"ה על גביהן דלתות. מאן דאמר בפ' קמא דגיטין (דף ח:) ובנזיר פרק כ"ג (דף נה.) ו בפ' בכל מערבין (עירובין דף ל:) ובפ' בתרא דחגיגה (דף כה.) אהל זרוק לא שמיה אהל סבר כר' יהודה דאמר בריש הישן (סוכה דף כא.) לא היו מביאין דלתות אלא שוורים שכריסן רחבה והתם טעמא משום ...
על ידי שמואל דוד
ו' אוגוסט 10, 2018 6:44 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 713
צפיות: 45709

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

בספר שדה צופים ע"מ מגילה דף כט ע"א שמע מינה האי מאן דיהיר בעל מום הוא בזה פירש החידושי הרי"ם הא דעבודה זרה דף ו' "א דקאמר נח תמים בדרכיו צדיק במעשיו הוה ופרש"י תמים בדרכיו שהי' עניו ולכאורה מנ"ל דתמים פירושו עניו אמנם לפי מ"ש הכא דהאי מאן דיהיר בעל מום הוא א"...
על ידי שמואל דוד
ו' אוגוסט 10, 2018 6:40 am
פורום: בית המדרש
נושא: בדיקת מוך דחוק
תגובות: 9
צפיות: 344

Re: בדיקת מוך דחוק

אתה מחפש מקור בספר שערי טוהר?
על ידי שמואל דוד
ו' אוגוסט 10, 2018 6:24 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: בפרשת דברים גדול ורב ורם
תגובות: 2
צפיות: 71

Re: בפרשת דברים גדול ורב ורם

עיין תרגום אונקלוס.
ועיין יריעות שלמה (פפנהיים) ובספר פתשגן הדת שיש חילוק ביניהם. חד בכמות וחד באיכות.

וכדאי לעיין במלבי״ם ובספרו של רב וורטהיימר על שמות נרדפים.
על ידי שמואל דוד
ו' אוגוסט 10, 2018 6:03 am
פורום: בית המדרש
נושא: בדיקת מוך דחוק
תגובות: 9
צפיות: 344

Re: בדיקת מוך דחוק

ערוך השולחן סימן קצו סעיף יז אך מה שכתב רבינו הב"י ולעולם ילמד אדם בתוך ביתו וכו' במוך דחוק ושיהא שם כל בה"ש וכו' עכ"ל תמיהני כיון שגם הדין הקודם בהבדיקה סמוך לבה"ש הוי חומרא בעלמא לשיטתו איך החמיר חומרא על חומרא שיהא שם כל בה"ש ואמת שרבינו הרמ"א הגיה על דבריו דלעולם יל...
על ידי שמואל דוד
ו' אוגוסט 10, 2018 2:53 am
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב בדיקת שעטנז
תגובות: 12
צפיות: 562

Re: חיוב בדיקת שעטנז

יאיר1 כתב:
שמואל דוד כתב:
יאיר1 כתב:
שמואל דוד כתב:ע"ע שו"ת אגרות משה ח"ב יו"ד סימן ע"ב בסוף התשובה

??

עיינת שם?

מן הסתם. ואתה? והקשר?

עכשיו מובן?
על ידי שמואל דוד
ו' אוגוסט 10, 2018 2:04 am
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב בדיקת שעטנז
תגובות: 12
צפיות: 562

Re: חיוב בדיקת שעטנז

ע"ע שו"ת אגרות משה ח"ב יו"ד סימן ע"ב בסוף התשובה ?? עיינת שם? מן הסתם. ואתה? והקשר? ובדבר אם מותר למכור בגדים שיש ספק אם יש בהם שעטנז לישראל שאינו מקפיד על איסור שעטנז, הנה אם הוא ספק ממש היינו שמצוי בהבגדים שמוכר שעטנז אסור למכור לחשודים שלא יבדקו, ולא סגי בזה שיודיע להם ש...
על ידי שמואל דוד
ה' אוגוסט 09, 2018 11:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חיוב בדיקת שעטנז
תגובות: 12
צפיות: 562

Re: חיוב בדיקת שעטנז

יאיר1 כתב:
שמואל דוד כתב:ע"ע שו"ת אגרות משה ח"ב יו"ד סימן ע"ב בסוף התשובה

??

עיינת שם?
על ידי שמואל דוד
ה' אוגוסט 09, 2018 9:53 pm
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי ליפא שכטר זצ"ל
תגובות: 8
צפיות: 629

Re: רבי ליפא שכטר זצ"ל

נפל מסולם ונהרג: הגאון רבי ליפא שכטר זצ"ל
לפני זמן קצר נהרג בבני ברק הגאון רבי יום טוב ליפא שכטר זצ"ל, לאחר שנפל מסולם עליו טיפס בביתו. כונני הרפואה שהוזעקו למקום ניסו לבצע בו מאמצי החייאה, אך אלו לא צלחו...
85p4y0su__w643h597q95.jpeg
85p4y0su__w643h597q95.jpeg (79.08 KiB) נצפה 583 פעמים
על ידי שמואל דוד
ה' אוגוסט 09, 2018 9:40 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: תיקון בגמ' "עוז והדר" שלא צויין
תגובות: 17
צפיות: 1649

Re: תיקון בגמ' "עוז והדר" שלא צויין

שמואל דוד כתב:
י. אברהם כתב:היכן בדיוק ?

עיין מנוחת שלום (ד) עמוד 60-61

מנוחת שלום.PDF
(1.71 MiB) הורד 9 פעמים
על ידי שמואל דוד
ה' אוגוסט 09, 2018 8:21 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 490
צפיות: 30716

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

קיב:

מבשר קדשי קדשים
פירש"י קדשי קדשים כבשי עצרת.

וכ"ה לעיל קט. ע"ש בגמרא ורש"י.

ולכאורה יש להעיר מדוע לא קתני מתניתין "כבשי עצרת" בהדיא.

עבור לחיפוש מתקדם