החיפוש הניב 3709 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמואל דוד
ו' פברואר 22, 2019 3:54 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת תצוה - ריח ניחוח אשה לה'
תגובות: 13
צפיות: 215

Re: פרשת תצוה - ריח ניחוח אשה לה'

נוטר הכרמים כתב:יעויין בספר מטוב נהורך להגרא"ש פפנהיים שליט"א פר' תצוה דברים נפלאים.

אפשר לשלוח מש״כ שם?
על ידי שמואל דוד
ו' פברואר 22, 2019 3:19 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת תצוה - ריח ניחוח אשה לה'
תגובות: 13
צפיות: 215

Re: פרשת תצוה - ריח ניחוח אשה לה'

ביקורת תהיה כתב:פרשת המלואים נשנתה בפרשת צו.

אז מה?
על ידי שמואל דוד
ו' פברואר 22, 2019 9:04 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 264
צפיות: 7910

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

פד סע"א מי שיש לו מנה יקח לפסו ליטרא ירק, עשרה מנה יקח לפסו ליקרא דגים, חמישים מנה יקח לפסו ליטרא בשר, מאה מנה ישפתו לו קדירה בכל יום. ופריך, ואינך אימת. ומשני, מער"ש לער"ש. ופרש"י, ואינך אימת, אלו האחרים שאמרו ליטרא דגים וליטרא בשר, אימת יאכלוה אם לא בכל יום. ע"כ. ומדהאריך...
על ידי שמואל דוד
ו' פברואר 22, 2019 9:03 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 264
צפיות: 7910

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

''ר' חייא נפל ליה יאניבא בכיתניה'' מה לר' חייא ולעסקי כותנה? החברותא שלי אמר דבר יפה, כידוע בב"מ פה, ב שר' חייא היה עושה שתורה לא תשתכח מישראל, והיה זורע פשתן בשביל לצוד צביים שעל עורם היה כותב ד"ת. ודפח"ח אגב, אפשר לפתוח אשכול שלם על דברים מעין זה. כמו שמואל שאמר נהירין לי שבילי דרק...
על ידי שמואל דוד
ו' פברואר 22, 2019 4:05 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת תצוה - ריח ניחוח אשה לה'
תגובות: 13
צפיות: 215

Re: פרשת תצוה - ריח ניחוח אשה לה'

יש לדקדק: א) מדוע בקרא קמא "ליי הוא" ובקרא בתרא "הוא ליי". ב) מדוע בקרא קמא לא כתב " לפני יי". א. במעשה המלואים בפרשת צו הלשון בשתי ההקטרות שוה: בהקטרה ראשונה: עֹלָה הוּא לְרֵיחַ נִיחֹחַ אִשֶּׁה הוּא לַייָ. ובהקטרה שניה: מִלֻּאִים הֵם לְרֵיחַ נִיחֹחַ אִשֶּׁה הוּא לַייָ...
על ידי שמואל דוד
ה' פברואר 21, 2019 10:04 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 264
צפיות: 7910

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

רמז רש"י למה שנאמר בסנהדרין קא ע"א כל זמן שאני רואה רבי שאין יינו מחמיץ ואין פשתנו לוקה ואין שמנו מבאיש ואין דובשנו מדביש אמרתי שמא חס ושלום קיבל רבי עולמו ועכשיו שאני רואה רבי בצער אני שמח אמר לו עקיבא כלום חיסרתי מן התורה כולה אמר לו לימדתנו רבינו {קהלת ז-כ} כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעש...
על ידי שמואל דוד
ה' פברואר 21, 2019 9:58 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 264
צפיות: 7910

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

פו, א חש"ו ששחטו ואחרים רואין אותם. עיין רש"י ''אותן אחרים'' יל"ע אם כוונתו דוקא או דאורחא דמילתא שהם שם ולכן כתב אותם אחרים. והנה בל' המאירי ''הואיל ושחיטתם בכך חייבים אותם האחרים' הרי דס"ל דכיון שהם גרמו הכשר השחיטה שייכים לכיסוי, וכן יל"פ בל' רש"י. ובזה א"ש מה ...
על ידי שמואל דוד
ה' פברואר 21, 2019 9:17 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 264
צפיות: 7910

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

פו. ומי נפל ליה יאניבא בכיתניה והאמר רבין בר אבא ואמרי לה אמר רבי אבין בר שבא משעלו בני הגולה פסקו הזיקין והזועות והרוחות והרעמים ולא החמיץ יינם ולא לקה פשתנם עיין רש״י ד״ה בני הגולה - לאו אנשי כנסת הגדולה קאמר אלא בהנך דורות אחרונים קאמר שהתחילו ללקות בני ארץ ישראל ביינם ופשתנם מפני שנתקלקלו דורות...
על ידי שמואל דוד
ה' פברואר 21, 2019 1:32 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 264
צפיות: 7910

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

פה.

ורבי מאיר ההוא למעוטי עוף כו׳

לכאורה ה״ה למעוטי חיה וצ״ע קצת מדוע נקט עוף.

ועיין תוספות לקמן קד. ד״ה הא עוף
על ידי שמואל דוד
ה' פברואר 21, 2019 1:19 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 264
צפיות: 7910

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

פה. מתני' השוחט ונמצאת טריפה והשוחט לעבודת כוכבים והשוחט חולין בפנים וקדשים בחוץ חיה ועוף הנסקלים רבי מאיר מחייב וחכמים פוטרים השוחט ונתנבלה בידו הנוחר והמעקר פטור מלכסות יש להעיר מדוע קתני מתניתין פטור ״מלכסות״ הרי פשיטא דבהכי איירי, ואם יש צורך הול״ל כן ברישא. (עיין פא: במתני׳ והמעקר פטור משום או...
על ידי שמואל דוד
ד' פברואר 20, 2019 11:46 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: זבח - משמעותו בהמה או גם עוף?
תגובות: 3
צפיות: 57

Re: זבח - משמעותו בהמה או גם עוף?

עיין זבחים ח: ועיין יפה עינים שם
על ידי שמואל דוד
ד' פברואר 20, 2019 5:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: לקמיה-לקמן
תגובות: 7
צפיות: 869

Re: לקמיה-לקמן

מנחות מז.

רש״י ד״ה אין מקדשין - טעמא מפרש ״לקמן״

ועיין שיטה מקובצת שהגיה ״לקמיה״

ועיין שם בד״ה קדוש ובד״ה ואינו גמור
על ידי שמואל דוד
ד' פברואר 20, 2019 4:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: כל העולם כולו
תגובות: 44
צפיות: 3891

Re: כל העולם כולו

חולין פג

לפי שכל הענין כולו כו'

עיין רש"י דל"ג כולו וע"ע בדק"ס
על ידי שמואל דוד
ד' פברואר 20, 2019 12:51 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 264
צפיות: 7910

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

פד. מי שיש לו מנה יקח לפסו ליטרא ירק עשרה מנה יקח לפסו ליטרא דגים חמשים מנה יקח לפסו ליטרא בשר מאה מנה ישפתו לו קדרה בכל יום כו' עיין רש"י משקל ליטרא ירק - אבל בשר לא יאכל. צ"ע דהול"ל דגים לא יאכל (וכ"ש בשר) ומלשונו משמע שדוקא בשר לא אבל יכול לאכול דגים. ועיין המשך לשון רש״י ״דג...
על ידי שמואל דוד
ג' פברואר 19, 2019 4:20 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 264
צפיות: 7910

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות פג, א

''ביום טוב האחרון של חג'' וצ"ע למה לא ביום טוב ראשון, וכי בו אין דין שמחה? ורש"י כתב שיש חביבות יותר. ועדיין אינו מובן וכי א"צ בשר לשמחה? ושמעתי לפרש שביו"ט ראשון עדיין אין הכרח שיאכלנו מיד ואולי יש לו כבר בשר וקונה בשבילסוף הרגל ואז הוי כיש לו ריוח. וילע"ע. עיין אור הישר. ...
על ידי שמואל דוד
ג' פברואר 19, 2019 4:19 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 264
צפיות: 7910

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

פג. בארבעה פרקים אלו דזכות הוא לו זכין לאדם שלא בפניו כו׳. פירש״י דזכות הוא לו - מסירה זו זכות היא לו ״דהא לא סגי ליה בלא בשר״ ועיין ברבינו גרשום שכתב שיש חיוב לקנות בשר. ועיין רש״י עירובין פא: זכות הוא לו - להוציא מעות ולקנות בשר ״ שהכל דרכן בכך ״ מה כוונתו בשלש תיבות אלו? בעירובין עיקר הדיון הוא ...
על ידי שמואל דוד
ג' פברואר 19, 2019 4:19 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 264
צפיות: 7910

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות פד, א

פד, א ת"ר אשר יצוד אין לי אלא אשר יצוד ניצודין מאליהן מנין ת"ל. יש להעיר, א. אם הגמ' כאן דנה על מה שכתבה המשנה מזומן ושאינו מזומן, ואם כן למה לא נקטה כלשון המשנה מזומן וכו'. ובכלל צ"ב על המשנה שנקטה הפשוט לפני החידוש (כמו: בארץ - ובחוצה לארץ, בפני הבית – ושלא בפני הבית) וכאן לכאורה ה...
על ידי שמואל דוד
ג' פברואר 19, 2019 4:15 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 264
צפיות: 7910

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

שייף נפיק כתב:שפשוט שזה דעתו ורצונו

לכאורה אין זה תלוי ב״הכל דרכן בכך״
על ידי שמואל דוד
ג' פברואר 19, 2019 3:50 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 264
צפיות: 7910

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

פג.

בארבעה פרקים אלו דזכות הוא לו זכין לאדם שלא בפניו כו׳

פירש״י דזכות הוא לו - מסירה זו זכות היא לו ״דהא לא סגי ליה בלא בשר״
ועיין ברבינו גרשום שכתב שיש חיוב לקנות בשר.

ועיין רש״י עירובין פא: זכות הוא לו - להוציא מעות ולקנות בשר ״שהכל דרכן בכך״

מה כוונתו בשלש תיבות אלו?
על ידי שמואל דוד
ב' פברואר 18, 2019 8:32 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: גימטריא "חדשה"
תגובות: 27
צפיות: 2326

Re: גימטריא "חדשה"

יאיר כתב:
שמואל דוד כתב:
יאיר כתב:כן

לאפוקי?

מכאן והלאה
viewtopic.php?p=436316#p436316

חשבתי שזה רמז נאה, ואחר זה ראיתי שכ״כ בכמה ספרים.
על ידי שמואל דוד
ב' פברואר 18, 2019 8:05 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: גימטריא "חדשה"
תגובות: 27
צפיות: 2326

Re: גימטריא "חדשה"

יאיר כתב:כן

לאפוקי?
על ידי שמואל דוד
ב' פברואר 18, 2019 7:35 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: גימטריא "חדשה"
תגובות: 27
צפיות: 2326

Re: גימטריא "חדשה"

יאיר כתב:אם כבר משהו אמיתי מהגר"א זצ"ל.

מ"ם
שי"ן
ה"א

המילוי שהוא הפנימיות של משה = ק"א - מנין הפס' בפרשת תצוה, לאמר שאף חיציונותו של משרע"ה אינה בפרשה אבל פנימיותו שהיא התוה"ק נמצאת גם נמצאת.

אמיתי?
על ידי שמואל דוד
ב' פברואר 18, 2019 8:36 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: גימטריא "חדשה"
תגובות: 27
צפיות: 2326

Re: גימטריא "חדשה"

מחני נא מספרך אשר כו׳
אשר בגימטריא תצוה ודו״ק!
על ידי שמואל דוד
א' פברואר 17, 2019 11:37 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 264
צפיות: 7910

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

פא: רש״י ד״ה ושור הנסקל- לאחר שנגמר דינו דקיימא לן דאסור בהנאה אפילו שחטו בקדושין (דף נו:) ובפסחים (דף כב:) יש להעיר, חדא, מדוע האריך לציין לב׳ מקומות. ועוד מדוע הקדים קדושין לפסחים. ועוד מדוע לא ציין לבבא קמא מ״א. וצ״ע. [עיין לשון המגיד משנה פרק ד מאכלות אסורות הלכה כב] וחיפשתי בכת״י ומצאתי בע״ה ש...
על ידי שמואל דוד
א' פברואר 17, 2019 10:52 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 264
צפיות: 7910

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

פא.

רש״י ד״ה התראת ספק - ופירוש ״משובש״ הוא מאדם חריף ומפולפל.
ועיין במהרש״ל שגרס ״ופירוש משובת הוא״ ולא הבנתי כוונתו.
וע״ע במהרש״ם (נדפס בסוף המסכתא)
על ידי שמואל דוד
ו' פברואר 15, 2019 7:22 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 264
צפיות: 7910

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

אהרן תאומים כתב:פ.
רש"י ד"ה בית דושאי. משפחה נקראת על שם אביה:
זה הפעם היחידה בש"ס שרש"י מסביר ששם משפחה הוא בשם האב, (כדכתיב למשפחתם לבית אבתם) והוא בנו"ט כאן לומר על הכוי שבא מן התיש ומן הצביה ומן בהמה הוא ע"ש האב

יפה. מ״מ מנין לו לרש״י לפרש כן. וע״ע ברבינו גרשום.
על ידי שמואל דוד
ו' פברואר 15, 2019 7:00 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 264
צפיות: 7910

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

פ. רש"י ד"ה בית דושאי. משפחה נקראת על שם אביה: זה הפעם היחידה בש"ס שרש"י מסביר ששם משפחה הוא בשם האב, (כדכתיב למשפחתם לבית אבתם) והוא בנו"ט כאן לומר על הכוי שבא מן התיש ומן הצביה ומן בהמה הוא ע"ש האב איני זוכר בבירור, אבל דומני כי ראיתי בעבר בש"ס שוטנשטיין בהערה ב...
על ידי שמואל דוד
ה' פברואר 14, 2019 3:49 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת תצוה - ריח ניחוח אשה לה'
תגובות: 13
צפיות: 215

Re: פרשת תצוה - ריח ניחוח אשה לה'

ה. מלבד זה שכפל דבריו, גם שינה בלשונו.
ואחר החיפוש מצאתי בע״ה בספר אביר יוסף (ריינמן) שהעיר בכל הנ״ל. עיין שם. והכל מיושב.
285248AC-FB20-4981-956D-89636DB69582.png
285248AC-FB20-4981-956D-89636DB69582.png (194.4 KiB) נצפה 148 פעמים
על ידי שמואל דוד
ה' פברואר 14, 2019 3:16 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 264
צפיות: 7910

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

ביקורת תהיה כתב:
שמואל דוד כתב:צ״ע מדוע נקט בלשון זכר אם הכוונה לנקבה.
כשעוסקים בענין מסוים בתלמוד, מומלץ מאד ללמוד לפני כן את הפרשה בתורה עם המפרשים.

יישר כח על העצה....
ועיין רמב״ן עה״ת
על ידי שמואל דוד
ה' פברואר 14, 2019 5:37 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 1196
צפיות: 141896

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

ישראליק כתב:
שמואל דוד כתב:בבקשה מייל של רב יעקב יוסף ריינמן


yreinman@optonline.net

יישר כח
על ידי שמואל דוד
ה' פברואר 14, 2019 3:39 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: פרשת תצוה - ריח ניחוח אשה לה'
תגובות: 13
צפיות: 215

פרשת תצוה - ריח ניחוח אשה לה'

פרק כט פסוק יח וְהִקְטַרְתָּ אֶת כָּל הָאַיִל הַמִּזְבֵּחָה עֹלָה הוּא לַיהוָֹה רֵיחַ נִיחוֹחַ אִשֶּׁה לַיהוָֹה הוּא פירש"י ריח ניחוח. נחת רוח לפני, שאמרתי ונעשה רצוני. אשה. לשון אש, והיא הקטרת איברים שעל האש. פסוק כה ולָקַחְתָּ אֹתָם מִיָּדָם וְהִקְטַרְתָּ הַמִּזְבֵּחָה עַל הָעֹלָה לְרֵיחַ נִי...
על ידי שמואל דוד
ה' פברואר 14, 2019 3:05 am
פורום: בית המדרש
נושא: מ"ב סי' שח סק"ה - סכין של סופרים הנמצא בנדן עם סכינים של היתר
תגובות: 3
צפיות: 135

Re: מ"ב סי' שח סק"ה - סכין של סופרים הנמצא בנדן עם סכינים של היתר

עיין פסקי תשובות שם וע"ע בנין שלום הלכות מוקצה, ובבית היין הלכות מוקצה.
על ידי שמואל דוד
ה' פברואר 14, 2019 1:09 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 264
צפיות: 7910

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

עח

אותו ואת בנו ...
ועיין בגמרא עח: בנו כרוך אחריו יצא זכר שאין בנו כרוך אחריו כו׳

לכאורה צ״ע מדוע נקט בלשון זכר אם הכוונה לנקבה.
על ידי שמואל דוד
ה' פברואר 14, 2019 12:30 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 264
צפיות: 7910

Re: מסכת חולין - הערות והארות פנינים ומרגליות

עח.

רש״י ד״ה והשני כשר - באכילה, ואיידי דתנא פסול תנא כשר.

צ״ע מדוע לא פירש כן לעיל במתניתין?
על ידי שמואל דוד
ד' פברואר 13, 2019 8:27 am
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין עא: ואפילו 'נורא' לא מושלי אהדדי - מאי נורא?
תגובות: 15
צפיות: 257

Re: קידושין עא: ואפילו 'נורא' לא מושלי אהדדי - מאי נורא?

אשמח אם תעלה את העמוד הרלוונטי מהספר הנ"ל כי אינו תחת ידי וכמדומני שגם לא חמיתיו אי פעם https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?182223&$201902130705820 הקונטרס ראשי אלםי ישראל הוא מעשה ידיו של הנוכל שאפאטשניק, וכנראה שמות הכותבים שם בדוים הם. הקטע הזה נכתב תחת שם 'הרב אלחנן מכבי' - מי זה? ו...
על ידי שמואל דוד
ד' פברואר 13, 2019 7:06 am
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין עא: ואפילו 'נורא' לא מושלי אהדדי - מאי נורא?
תגובות: 15
צפיות: 257

Re: קידושין עא: ואפילו 'נורא' לא מושלי אהדדי - מאי נורא?

אהרן תאומים כתב:אשמח אם תעלה את העמוד הרלוונטי מהספר הנ"ל כי אינו תחת ידי וכמדומני שגם לא חמיתיו אי פעם

https://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx? ... 2130705820
על ידי שמואל דוד
ד' פברואר 13, 2019 5:38 am
פורום: בית התלמוד
נושא: קידושין עא: ואפילו 'נורא' לא מושלי אהדדי - מאי נורא?
תגובות: 15
צפיות: 257

Re: קידושין עא: ואפילו 'נורא' לא מושלי אהדדי - מאי נורא?

חיפשתי בהכי גרסינן ולא מצאתי גירסא הנ״ל.
וע״ע בספר ראשי אלפי ישראל שציינתי לעיל.

עבור לחיפוש מתקדם