החיפוש הניב 2761 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמואל דוד
ב' יוני 25, 2018 6:15 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 289
צפיות: 13318

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

סח. רש"י ד"ה מלק חולין בפנים וקדשים בחוץ - דלא שייכא מליקה בחולין לא בפנים ולא בחוץ והוא הדין לחולין בחוץ ובגמרא אמרינן דאתיא בזה הכלל לכאורה הלשון מגומגם קצת, שהרי כבר כתב דלא שייכא מליקה בחולין בחוץ. גם הד"ה קשה מדוע כתב "וקדשים בחוץ". ולכאורה נדצ"ל דלא שייכא מליקה ב...
על ידי שמואל דוד
ב' יוני 25, 2018 6:09 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות בפרק האומר (גיטין סב:)
תגובות: 4
צפיות: 85

Re: הערות והארות בפרק האומר (גיטין סב:)

סב : האשה שאמרה התקבל לי גיטי אם רצה לחזור לא יחזור לפיכך אם אמר לו הבעל אי אפשי שתקבל לה אלא הולך ותן לה אם רצה לחזור יחזור. פירש״י יחזור - שאינה מתגרשת אלא מדעת המגרש ״ והרי אמר לא יהא גט עד שיגיע גט לידה״ לכאורה ק׳, איפה מצינו שאמר הבעל שלא יהיה גט עד שיגיע לידה? ואם כוונת רש״י שכל שליחות להולכה...
על ידי שמואל דוד
א' יוני 24, 2018 10:45 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מזל טוב על אתר הטאבלט החדש
תגובות: 21
צפיות: 407

Re: מזל טוב על אתר הטאבלט החדש

מזל טוב! יישר כח גדול להמנהלים!
על ידי שמואל דוד
א' יוני 24, 2018 10:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הערה בשב שמעתתא (שמעת' ו' פ"ב)
תגובות: 22
צפיות: 207

Re: הערה בשב שמעתתא

יישר כח לכל המגיבים.
על ידי שמואל דוד
א' יוני 24, 2018 10:23 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הערה בשב שמעתתא (שמעת' ו' פ"ב)
תגובות: 22
צפיות: 207

Re: הערה בשב שמעתתא

. אם היתה התראה א״צ לעדות של העד אחד! תשמע, לא כולם פה כ"כ כשרונים (אני, על כל פנים, - לא). למה שלא תבאר יותר את דבריך שיבינו גם פשוטי העם? בהתחלה אתה שואל שלא שייך עד אחד לאחר מעשה. כאשר נתבקשת לבאר את כוונתך כתבת שכוונתך הייתה - שהרי לא הייתה התראה. כתבתי לך שאפשר להתרות גם מספק (לפי רבי יוח...
על ידי שמואל דוד
א' יוני 24, 2018 9:00 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הערה בשב שמעתתא (שמעת' ו' פ"ב)
תגובות: 22
צפיות: 207

Re: הערה בשב שמעתתא

פלתי כתב:שוב ראיתי באבי עזרי שכתב דהטעם דאינו לוקה לאחר מעשה הוא משום דהוי התראת ספק. (לא התעמקתי בדבריו, אבל נראה שחולק על הש"ש).

יישר כח! כנראה שהרגיש בשאלתי.
על ידי שמואל דוד
א' יוני 24, 2018 8:28 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 289
צפיות: 13318

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

יישר כח גדול! וע״ע בספר שיעורי משמר הלוי מש״כ בזה.
על ידי שמואל דוד
א' יוני 24, 2018 8:26 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת תענית - הערות והארות
תגובות: 16
צפיות: 428

Re: מסכת תענית - הערות והארות

השאלה היא על מדרש תנחומא פר' בחוקותי שנקט כן והעתיקו רש"י. אגב מענין לענין אציין מה שנפלאתי על ר"ח ברכות דף כ. שר' יוחנן הוה יתיב אשערי דטבילה בכדי שלא יפגעו ב"כלב או חזיר או חמור או דבר טמא" [אין הספר תח"י כעת ויתכן שאין הלשון מדויק]. ואולי י"ל בזה ע"ד העבודה ואכ...
על ידי שמואל דוד
א' יוני 24, 2018 8:24 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הערה בשב שמעתתא (שמעת' ו' פ"ב)
תגובות: 22
צפיות: 207

Re: הערה בשב שמעתתא

שמעתתא ו פרק ב (בסופו) ובתוס' פ"ב דגיטין דף י"ח בד"ה הני קלא אית להו הקשו, בזמן הזה דליכא עונש מיתה למה תיקנו זמן משום בת אחותו, ותי' שלא יחפה על בניה ממזרים או שמא יחזיר גרושתו ע"ש, ולפי מ"ש א"כ לחפות על בנים ממזרים מה הועילו חכמים בתקנתן אי נימא דנאמן על גירושין דלמפר...
על ידי שמואל דוד
א' יוני 24, 2018 8:22 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הערה בשב שמעתתא (שמעת' ו' פ"ב)
תגובות: 22
צפיות: 207

Re: הערה בשב שמעתתא

איך שייך שעד אחד יעיד אחר שכבר אכל ויהיה צד חיוב מלקות. הלא אין כאן התראה. למה לא הייתה התראה? גם אם זה ספק, לדעת רבי יוחנן התראת ספק שמה התראה. וחוץ מזה יתכן ציור שזה לא היה ספק, אלא העד וכן האוכל ידעו שזה חלב, ורק לאחרים היה ספק. גם יתכן באופן שהיה ברור אצל כולם שהוא חלב, ורק לאחר אכילתו נפל בו ה...
על ידי שמואל דוד
א' יוני 24, 2018 8:21 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הערה בשב שמעתתא (שמעת' ו' פ"ב)
תגובות: 22
צפיות: 207

Re: הערה בשב שמעתתא

החושב כתב:
שמואל דוד כתב:איך שייך שעד אחד יעיד אחר שכבר אכל ויהיה צד חיוב מלקות. הלא אין כאן התראה.

למה לא הייתה התראה?
גם אם זה ספק, לדעת רבי יוחנן התראת ספק שמה התראה. וחוץ מזה יתכן ציור שזה לא היה ספק, אלא העד וכן האוכל ידעו שזה חלב, ורק לאחרים היה ספק.

אם היתה התראה א״צ לעדות של העד אחד!
על ידי שמואל דוד
א' יוני 24, 2018 11:56 am
פורום: בית המדרש
נושא: הערה בשב שמעתתא (שמעת' ו' פ"ב)
תגובות: 22
צפיות: 207

Re: הערה בשב שמעתתא

איך שייך שעד אחד יעיד אחר שכבר אכל ויהיה צד חיוב מלקות. הלא אין כאן התראה.
על ידי שמואל דוד
א' יוני 24, 2018 7:58 am
פורום: בית המדרש
נושא: שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שב
תגובות: 7
צפיות: 143

Re: שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שב

אחוזים גבוהים (קרוב למחצית?) של הכותרות אינם מדוייקות ואי"ז ברור כלל שהוא מהבית יוסף, כבר דנו בזה כאן בפורום הסמ"ע בסוף הקדמתו לחו"מ - והש"ך חו"מ סי' שפו ס"ק ד - כתבו שאף הכותרות מהב"י. וממילא זה נראה לי מספיק ברור. יש לך עוד סימנים ספציפיים שאינם מדויקים? אדרבא ו...
על ידי שמואל דוד
א' יוני 24, 2018 7:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9075
צפיות: 535126

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה,

עדות ושטרות עמוד 84-85 מדפי האוצר
על ידי שמואל דוד
א' יוני 24, 2018 6:57 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 289
צפיות: 13318

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

סז:

רש"י ד"ה חטאת לזו - ועולתה כבר קרבה כו'

יש להעיר ע"ז שהרי חטאת קודמת לעולה ומדוע כבר קרבה העולה וצ"ע.
על ידי שמואל דוד
א' יוני 24, 2018 6:45 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 289
צפיות: 13318

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

סח. רש"י ד"ה מלק חולין בפנים וקדשים בחוץ - דלא שייכא מליקה בחולין לא בפנים ולא בחוץ והוא הדין לחולין בחוץ ובגמרא אמרינן דאתיא בזה הכלל לכאורה הלשון מגומגם קצת, שהרי כבר כתב דלא שייכא מליקה בחולין בחוץ. גם הד"ה קשה מדוע כתב "וקדשים בחוץ". ולכאורה נדצ"ל דלא שייכא מליקה ב...
על ידי שמואל דוד
א' יוני 24, 2018 5:52 am
פורום: בית המדרש
נושא: הערה בשב שמעתתא (שמעת' ו' פ"ב)
תגובות: 22
צפיות: 207

הערה בשב שמעתתא (שמעת' ו' פ"ב)

שמעתתא ו פרק ב דהרמב"ם כתב בפ' ט"ז מהל' סנהדרין דאין צריך שני עדים למלקות אלא בשעת מעשה אבל האיסור עצמו בעד אחד יוחזק, כיצד אמר עד א' חלב כליות הוא זה כלאי הכרם פירות אלו גרושה או זונה אשה זו, ואכל או בעל בעדים אחר שהתרו בו, הרי זה לוקה אע"פ שעיקר האיסור בעד אחד עכ"ל, ומבואר דקוד...
על ידי שמואל דוד
ה' יוני 21, 2018 5:22 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות בפרק האומר (גיטין סב:)
תגובות: 4
צפיות: 85

Re: הערות והארות בפרק האומר (גיטין סב:)

יישר כח גדול!
על ידי שמואל דוד
ה' יוני 21, 2018 5:14 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת תענית - הערות והארות
תגובות: 16
צפיות: 428

Re: מסכת תענית - הערות והארות

ד.

דבר טמא כו'
פירש"י כלב או חזיר. ועיין מהרש"א.

ויש לעיין מדוע נקט כלב וחזיר דוקא.
ועיין זבחים לד. רד"ה בהמה טמאה- סוסים וגמלים.
viewtopic.php?f=29&t=39700&start=240#p465464
ומצאתי בע"ה בספר דברי מהרי"א פרשת וירא שהעיר בזה עיין שם.
על ידי שמואל דוד
ה' יוני 21, 2018 4:08 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת תענית - הערות והארות
תגובות: 16
צפיות: 428

ד. תוספות ד״ה יכול

דף ד. תוספות ד"ה יכול - ״אי נמי דגבי אשה לא דייק עלמא אלא ליופי״

לכאורה צ״ע לומר כן על אבותינו הקדושים. ושו"ר בגבורות ארי שהעיר כן והניח בצ"ע.
על ידי שמואל דוד
ה' יוני 21, 2018 1:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: 'כל' על פחות מג'
תגובות: 77
צפיות: 4185

Re: 'כל' על פחות מג'

זבחים סז: ת״ש חטאת לזו ועולה לזו עשה שתיהן למעלה כו׳ ועיין קינים פ״ג מ״ג חטאת לזו ועולה לזו עשה כלן למעלן כו׳ ועיין רע״ב ותוספות יו״ט ובנימוקי הגרי״ב. ומבואר מדבריהם ששייך לשון כל על שנים. וצע״ק. אולם אחר העיון מצאתי בע״ה בספר בית הלוי עמ״ס קינים שכתב דיש לומר דמש״כ ״חטאת לזו ועולה לזו״ ר״ל חטאות וע...
על ידי שמואל דוד
ד' יוני 20, 2018 11:00 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 289
צפיות: 13318

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

ל״ד ע״ב

אמר רב שייא כו׳

הנה שם ״שייא״ לא מצינו בעוד מקומות בש״ס. ויש לעיין אם הוא קיצור משם ״ישעיה״

ועיין זבחי אפרים כאן
85724CAD-B138-492A-8E2B-E3C2CD900DE5.jpeg
85724CAD-B138-492A-8E2B-E3C2CD900DE5.jpeg (50.46 KiB) נצפה 136 פעמים


וחיפשתי ומצאתי (בדפוס ישן) ביבמות דף מו. רב שייא. אולם לפנינו גרסינן רב אויא.

אשמח בעוד מראה מקומות.
על ידי שמואל דוד
ד' יוני 20, 2018 6:46 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חקת פ״כ פ״ח - ואת בעירם
תגובות: 12
צפיות: 184

Re: חקת פ״כ פ״ח - ואת בעירם

F2D2741D-149C-4052-8185-795C0DC667EC.jpeg
דרש משה
F2D2741D-149C-4052-8185-795C0DC667EC.jpeg (897.62 KiB) נצפה 86 פעמים
על ידי שמואל דוד
ד' יוני 20, 2018 6:14 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חקת פ״כ פ״ח - ואת בעירם
תגובות: 12
צפיות: 184

Re: חקת פ״כ פ״ח - ואת בעירם

יישר כח גדול לכולם!
על ידי שמואל דוד
ד' יוני 20, 2018 2:42 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חקת פ״כ פ״ח - ואת בעירם
תגובות: 12
צפיות: 184

Re: חקת פ״כ פ״ח - ואת בעירם

יישר כח
על ידי שמואל דוד
ד' יוני 20, 2018 1:34 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: חקת פ״כ פ״ח - ואת בעירם
תגובות: 12
צפיות: 184

חקת פ״כ פ״ח - ואת בעירם

והשקית את העדה ואת בעירם כו׳
פירש״י מכאן שחס הקב״ה על ממונם של ישראל.

ויש להעיר מדוע לא פירש כפשוטו שחס על הבהמות עצמן מצד צער בעלי חיים.

וצריך עיון בזה.
על ידי שמואל דוד
ג' יוני 19, 2018 9:49 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 289
צפיות: 13318

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

לד.

בהמה טמאה
פירש"י סוסים וגמלים.

בפשטות נראה דכוונתו לאפוקי מלפרש בהמה שנטמאה ודו"ק. אולם צע"ק מדוע נקט אלו דוקא.

וחכם אחד שליט״א ציין לבכורות דף ה.
וע״ע רש״י בבא קמא דף נד. ועיין בספר עקבי יעקב כאן ובספר מצנפת בד פרשת נח.
על ידי שמואל דוד
ג' יוני 19, 2018 8:55 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 289
צפיות: 13318

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

נ״ד ע״א ת״ש דתני לוי כו׳ ומביא סיד וקוניא וזפת כו׳ ומביא זפת וקוניא וממחה ושופך וזהו קרן כו׳ ועיין הגהות הגר״א שהגיה דתיבת זפת נמחק וצ״ל גפסיס. אשמח בביאור כוונתו. קבלתי תשובה ע״ז בע״ה מחכ״א שליט״א וז״ל הנה נראה לעניות דעתי בס"ד, לבאר כוונת רבנו הגר"א, אמאי מחק תיבת "וזפת" ובמקו...
על ידי שמואל דוד
ג' יוני 19, 2018 8:02 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות בפרק האומר (גיטין סב:)
תגובות: 4
צפיות: 85

Re: הערות והארות בפרק האומר (גיטין סב:)

סב: רש״י ד״ה אם רצה לחזור - כל זמן שלא הגיע גט לידה.

יש לעיין מה בעי בזה. ומדוע לא פירש כן ברישא דמתניתין וצ״ע.
על ידי שמואל דוד
ג' יוני 19, 2018 6:00 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות והארות בפרק האומר (גיטין סב:)
תגובות: 4
צפיות: 85

הערות והארות בפרק האומר (גיטין סב:)

האומר התקבל גט זה לאשתי כו׳ אם רצה לחזור יחזור.
פירש״י האומר התקבל. רצה לחזור ״הבעל״.

ויש להעיר מה בעי בזה. וחשבתי לומר שכוונתו לאפוקי משליח אבל לכאורה א״א לומר כן דפשיטא שהשליח יכול לחזור כל זמן שירצה וצ״ע.
על ידי שמואל דוד
ג' יוני 19, 2018 5:13 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מיתת מרים בנשיקה
תגובות: 10
צפיות: 242

Re: מיתת מרים בנשיקה

טברייני כתב:
שמואל דוד כתב:עיין אש קודש.
ועיין באור החמה (קרוזר) ודפח״ח.

מהו אש קודש? ואין תח"י שני ספרים אלו, אשמח אם מישהו יוכל להראותם.

נמצא בהברובוקס
על ידי שמואל דוד
ג' יוני 19, 2018 8:05 am
פורום: בית התלמוד
נושא: זבחים כה: יש בגר בקבר?
תגובות: 5
צפיות: 130

Re: זבחים כה: יש בגר בקבר?

עיין חידושי בתרא במסכת זבחים ובמסכת תמורה
על ידי שמואל דוד
ג' יוני 19, 2018 5:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆
תגובות: 990
צפיות: 87388

Re: ◆ בקשות אימייל מספר טל או כתובות לאישים ומכונים ◆

אישצפת כתב:
שמואל דוד כתב:האם יש למישהו האימייל של מכון טלמן ושל מכון נהרדעא (וגשל)?

לגבי וגשל תבדוק את זה ‏‪v5353941@gmail.com‬‏

יישר כח!
על ידי שמואל דוד
ג' יוני 19, 2018 4:08 am
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 289
צפיות: 13318

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

יישר כח גדול! ושו״ר בדפוס ונציה ״דמשמע כו׳ ורבה״
ועיין במנחת יהודה מש״כ בזה.
וע״ע בספר פריו בעתו.
על ידי שמואל דוד
ג' יוני 19, 2018 1:57 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מיתת מרים בנשיקה
תגובות: 10
צפיות: 242

Re: מיתת מרים בנשיקה

עיין אש קודש.
ועיין באור החמה (קרוזר) ודפח״ח.
על ידי שמואל דוד
ב' יוני 18, 2018 11:52 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות
תגובות: 289
צפיות: 13318

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

ס״ה ע״ב

רבא אמר שהייה כו׳

עיין תוספות ד״ה ורבי אלעזר - ורבה מפרש כו׳
ומשמע שגרסו רבה. ובזה מובן מדוע הקדים הגמרא דבריו לדברי אביי.

אולם בסו״ד כתבו ״דמשמע שבא לחלוק על רב חסדא ורבא ואביי״ כו׳
וצ״ע בזה.
על ידי שמואל דוד
ב' יוני 18, 2018 7:30 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דרכו ולשונו של רש"י בגמרא
תגובות: 29
צפיות: 1858

Re: לשון רש"י במשנה שבגמרא - בגמרא מפרש או לקמן מפרש

[/quote]

יעויין בספרו של פרנקל[/quote]
אין לי. אפשר לשלוח?
על ידי שמואל דוד
ב' יוני 18, 2018 5:22 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: דרכו ולשונו של רש"י בגמרא
תגובות: 29
צפיות: 1858

Re: לשון רש"י במשנה שבגמרא - בגמרא מפרש או לקמן מפרש

בדר"כ כשרש"י רוצה לציין על משנה שבגמ' שבגמרא מפרש דבר שבמשנה, נוקט בלשונו הקצר: בגמרא מפרש שמתי לב שבמסכת סוטה כותב רש"י בכל פעם: לקמן מפרש - וכוונתו על הגמרא - הלא דבר הוא, האם זה אומר משהו לגבי שינוי לשונות ברש"י בין מסכתא למסכתא? חכ״א שליט״א שאל ממני אם רש״י למסכת סוטה שונה ב...

עבור לחיפוש מתקדם