החיפוש הניב 1889 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי שמואל דוד
ה' אוקטובר 19, 2017 4:11 am
פורום: בית התלמוד
נושא: רש"י תענית ג. משיב הרוח ומוריד הגשם
תגובות: 1
צפיות: 49

Re: רש"י תענית ג. משיב הרוח ומוריד הגשם

ועיינתי ברמב"ם הלכות תפילה וראיתי שהשמיט "משיב הרוח" וצ"ע בכל זה
על ידי שמואל דוד
ה' אוקטובר 19, 2017 3:35 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: פירושים המיוחסים לרש"י
תגובות: 35
צפיות: 2223

Re: פירושים המיוחסים לרש"י

בברכה המשולשת כתב:
]האם רש"י כתב הפירוש לפרק חלק בסנהדרין?


יעויין אצל פרנקל בספרו שהביא מקורות בזה[/quote]
איזה ספר[/quote]

דרכו של רש"י בפירושו לתלמוד הבבלי, הוצאת מאגנס, תשל"ה.[/quote]


אפשר לשלוח מש"כ שם?
על ידי שמואל דוד
ד' אוקטובר 18, 2017 7:03 pm
פורום: בית המדרש
נושא: השוואות...
תגובות: 603
צפיות: 34705

Re: השוואות...

כתב לי חכ"א שליט"א: בסנהדרין פט: תני תנא קמיה דרב חסדא הכובש את נבואתו לוקה אמר ליה מאן דאכיל תמרי בארבלא לקי מאן מתרי ביה. רש"י פירש, תמרים הנתונים בכברה. בפשטות הגמ' מביאה משל, כמו שאין להלקות מי שאוכל תמרים בכברה, כך כובש נבואתו אינו יכול ללקות כי מאן מתרי ביה. וכעי"ז במכות כ...
על ידי שמואל דוד
ד' אוקטובר 18, 2017 8:50 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 26
צפיות: 1012

Re: רבי אלכסנדר מימון ז"ל בעמח"ס קובץ ענינים שונים

שמואל דוד כתב:אשמח ביותר מידע עליו.

??
על ידי שמואל דוד
ג' אוקטובר 17, 2017 11:55 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות בגמרא ורש"י מסכת סנהדרין
תגובות: 75
צפיות: 2376

Re: הערות בגמרא ורש"י מסכת סנהדרין

מה הוסיף רש"י על דברי הגמרא?
על ידי שמואל דוד
ג' אוקטובר 17, 2017 8:16 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות בגמרא ורש"י מסכת סנהדרין
תגובות: 75
צפיות: 2376

Re: הערות בגמרא ורש"י מסכת סנהדרין

סנהדרין פט.
הכובש את נבואתו וכו' פירש"י הכובש נבואתו שלא אמרה כגון יונה בן אמיתי עכ"ל
ויש להעיר מה כוונתו בזה, ומדוע כתב כן כאן ולא אצל שאר נביאים דמתניתין. וצ"ע
על ידי שמואל דוד
ג' אוקטובר 10, 2017 4:55 pm
פורום: אוצר החכמה ברשת - האתר
נושא: האוצר המקוון לא עובד.
תגובות: 17
צפיות: 3045

Re: האוצר המקוון לא עובד.

עדיין לא עובד
על ידי שמואל דוד
ג' אוקטובר 10, 2017 9:45 am
פורום: בית התלמוד
נושא: רש"י תענית ג. משיב הרוח ומוריד הגשם
תגובות: 1
צפיות: 49

רש"י תענית ג. משיב הרוח ומוריד הגשם

רד"ה לפי שאינן נעצרין - שאלמלא הן אין העולם מתקיים והאי דאמרינן בתפלה משיב הרוח ומוריד הגשם לאו משום חיוב אלא חוק גשם הוא מזכיר דטל ורוחות מועילות לארץ לתקנה ולנגבה כדבסמוך זיקא דבתר מיטרא כמיטרא

לפי רש"י קשה מדוע לא אומרים תחילה מוריד הגשם ואח"כ ומשיב הרוח וצ"ע
על ידי שמואל דוד
ג' אוקטובר 10, 2017 6:37 am
פורום: אוצר החכמה ברשת - האתר
נושא: האוצר המקוון לא עובד.
תגובות: 17
צפיות: 3045

Re: האוצר המקוון לא עובד.

גם אצלי
על ידי שמואל דוד
ב' אוקטובר 09, 2017 5:55 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות בגמרא ורש"י מסכת סנהדרין
תגובות: 75
צפיות: 2376

Re: זמרי וכזבי סנהדרין פב.

פב. אמר רבי יוחנן הבא לימלך כו' ולא עוד אלא שאם פירש זמרי והרגו פנחס נהרג עליו ופירש"י ולא עוד אלא שאם פירש זמרי - מן "האשה" והרגו פנחס כו' ויש להעיר מדוע סתם רש"י וכתב מן האשה ולא כתב מן כזבי. ועיין לקמן פ"ב: א"ר יוחנן ששה נסים כו' שהיה לו לזמרי לפרוש ולא פירש כו' ופיר...
על ידי שמואל דוד
ב' אוקטובר 09, 2017 4:48 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: ◆ אני מחפש מידע על... מי יכול לעזור? ◆
תגובות: 26
צפיות: 1012

רבי אלכסנדר מימון ז"ל בעמח"ס קובץ ענינים שונים

אשמח ביותר מידע עליו.
על ידי שמואל דוד
ב' אוקטובר 09, 2017 4:43 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות בגמרא ורש"י מסכת סנהדרין
תגובות: 75
צפיות: 2376

Re: הערות בגמרא ורש"י מסכת סנהדרין

ייש"כ גדול.

אבל עדיין צ"ע מדוע פעם נקרא רב חייא בר אבויה ופעם נקרא על שם נכדו רבי פרידא
על ידי שמואל דוד
ב' אוקטובר 09, 2017 4:30 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות בגמרא ורש"י מסכת סנהדרין
תגובות: 75
צפיות: 2376

Re: הערות בגמרא ורש"י מסכת סנהדרין

מי זה רא"ז מיימון?
אפשר לשלוח מש"כ בהכרם?
על ידי שמואל דוד
ב' אוקטובר 09, 2017 1:44 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות בגמרא ורש"י מסכת סנהדרין
תגובות: 75
צפיות: 2376

Re: הערות בגמרא ורש"י מסכת סנהדרין

פב. אמר ר' חייא בר אבויה כתוב על גולגולתו של יהויקים זאת ועוד אחרת זקינו דרבי פרידא אשכח ההוא גולגלתא כו' וכתב רש"י זקינו דר' פרידא הוא ר' חייא בר אבויה והכי אמרינן בחלק (קד.) והנה לא מצינו בפרק חלק שזקינו דרבי פרידא הוא רב חייא בר אבויה, וכ"ה הרש"ש, ותירץ בדוחק. עיין שם. ועוד יש להע...
על ידי שמואל דוד
ב' אוקטובר 09, 2017 1:44 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות בגמרא ורש"י מסכת סנהדרין
תגובות: 75
צפיות: 2376

Re: הערות בגמרא ורש"י מסכת סנהדרין

סנהדרין עח: ת"ר המכה את חבירו ואמדוהו למיתה כו' וחכמים אומרים אין אומד אחר אומד ופירש"י אין אומד אחר אומד - לחשב כיוצא מב"ד זכאי ולהפטר אם לאחר מכאן הכביד ומת "אלא בתר מעשה דהשתא אזלינן" דהואיל והכביד ומת חייב המכה מיתה לא הבנתי כוונת רש"י במש"כ דאזלינן בתר מעשה ד...
על ידי שמואל דוד
ב' אוקטובר 09, 2017 12:56 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות בגמרא ורש"י מסכת סנהדרין
תגובות: 75
צפיות: 2376

Re: הערות בגמרא ורש"י מסכת סנהדרין

פב. אמר ר' חייא בר אבויה כתוב על גולגולתו של יהויקים זאת ועוד אחרת זקינו דרבי פרידא אשכח ההוא גולגלתא כו' וכתב רש"י זקינו דר' פרידא הוא ר' חייא בר אבויה והכי אמרינן בחלק (קד.) והנה לא מצינו בפרק חלק שזקינו דרבי פרידא הוא רב חייא בר אבויה, וכ"ה הרש"ש, ותירץ בדוחק. עיין שם. ועוד יש להעי...
על ידי שמואל דוד
א' אוקטובר 08, 2017 11:36 am
פורום: בית התלמוד
נושא: חגיגה טז א' ששה דברים נאמרו בשדים
תגובות: 3
צפיות: 90

Re: חגיגה טז א' ששה דברים נאמרו בשדים

וגם באבות יש גורסים שבעה דברים נאמרו בגולם
על ידי שמואל דוד
א' אוקטובר 08, 2017 11:22 am
פורום: בית התלמוד
נושא: חגיגה טז א' ששה דברים נאמרו בשדים
תגובות: 3
צפיות: 90

Re: חגיגה טז א' ששה דברים נאמרו בשדים

כן דרך הגמרא בעוד מקומות
על ידי שמואל דוד
א' אוקטובר 08, 2017 11:17 am
פורום: בית התלמוד
נושא: חגיגה ה' ב' האם מצוי שאמורא 'מתקיף' משנה?
תגובות: 6
צפיות: 107

Re: חגיגיה ה' ב' האם מצוי שאמורא 'מתקיף' משנה?

עיין ב"מ לג:
ועיין יד מלאכי תעו
על ידי שמואל דוד
א' אוקטובר 08, 2017 10:12 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות בגמרא ורש"י מסכת סנהדרין
תגובות: 75
צפיות: 2376

Re: הערות בגמרא ורש"י מסכת סנהדרין

לא מסתבר כלל,
א. לא מצאתי גירסא אחרת בדק"ס
ב. אם אין חילוק בפשט אין טעם להגיה
על ידי שמואל דוד
א' אוקטובר 08, 2017 9:23 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8020
צפיות: 363212

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה,

שו"ת תורה לשמה (אהבת שלום) עמוד 500-501 מדפי האוצר
על ידי שמואל דוד
א' אוקטובר 08, 2017 4:13 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות בגמרא ורש"י מסכת סנהדרין
תגובות: 75
צפיות: 2376

סנהדרין פא. הגהות הגר"א

אל ההרים לא אכל שלא אכל בזכות אבותיו

ובהגהות הגר"א נרשם קו על תיבת בזכות ונ"ב בשביל.

אשמח בביאור כוונתו
על ידי שמואל דוד
ד' אוקטובר 04, 2017 5:01 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות בגמרא ורש"י מסכת סנהדרין
תגובות: 75
צפיות: 2376

Re: הערות בגמרא ורש"י מסכת סנהדרין

סנהדרין עח: ת"ר המכה את חבירו ואמדוהו למיתה כו' וחכמים אומרים אין אומד אחר אומד ופירש"י אין אומד אחר אומד - לחשב כיוצא מב"ד זכאי ולהפטר אם לאחר מכאן הכביד ומת "אלא בתר מעשה דהשתא אזלינן" דהואיל והכביד ומת חייב המכה מיתה לא הבנתי כוונת רש"י במש"כ דאזלינן בתר מעשה דה...
על ידי שמואל דוד
ג' אוקטובר 03, 2017 11:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8020
צפיות: 363212

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

Screenshot_20171003-160031~2.png
Screenshot_20171003-160031~2.png (77.23 KiB) נצפה 222 פעמים
על ידי שמואל דוד
ג' אוקטובר 03, 2017 11:01 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8020
צפיות: 363212

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

Screenshot_20171003-160026~2.png
Screenshot_20171003-160026~2.png (258.68 KiB) נצפה 223 פעמים
על ידי שמואל דוד
ג' אוקטובר 03, 2017 9:25 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות בגמרא ורש"י מסכת סנהדרין
תגובות: 75
צפיות: 2376

Re: הערות בגמרא ורש"י מסכת סנהדרין

סנהדרין דף עח: ההוא דכפתיה לחבריה כו'
ופירש"י דכפתיה - קשר ידיו ורגליו על שפת הים.
ויש להעיר מדוע לא פירש כן לעיל אצל כפתו ברעב. ועוד קשה מדוע האריך וכתב קשר ידיו כו' הול"ל כפתיה - קשרו ותו לא מידי וכמו שכתב בחולין טו. עיין שם. וצ"ע בזה.
על ידי שמואל דוד
ג' אוקטובר 03, 2017 2:58 am
פורום: בית התלמוד
נושא: הערות בגמרא ורש"י מסכת סנהדרין
תגובות: 75
צפיות: 2376

Re: הערות בגמרא ורש"י מסכת סנהדרין

סנהדרין עו: אמר רב יהודה אמר רב המשיא את בתו לזקן והמשיא אשה לבנו קטן והמחזיר אבידה לכותי עליו הכתוב אומר למען ספות הרוה את הצמאה לא יאבה ה' סלוח לו מיתיבי האוהב את אשתו כגופו והמכבדה יותר מגופו והמדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה והמשיאן סמוך לפירקן עליו הכתוב אומר וידעת כי שלום אהלך ופקדת נוך ולא תחטא ...
על ידי שמואל דוד
ג' אוקטובר 03, 2017 1:16 am
פורום: בית התלמוד
נושא: סנהדרין עו. משהא בתו בוגרת
תגובות: 2
צפיות: 61

Re: סנהדרין עו. משהא בתו בוגרת

גם אני ראיתי רמב"ם זה.
אבל לא כתב שאסור להשהות בתו בוגרת.
(ועיין ברכת אברהם סנהדרין עו.)
על ידי שמואל דוד
ב' אוקטובר 02, 2017 11:10 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: סנהדרין עו. משהא בתו בוגרת
תגובות: 2
צפיות: 61

סנהדרין עו. משהא בתו בוגרת

המשהה בתו בוגרת כו' סנהדרין עו. תני אבוה דרבי אבין לפי שלא למדנו לבתו מאנוסתו הוצרך הכתוב לומר ובת איש כהן כו' אזהרה לבתו מאנוסתו מניין בשלמא לאביי ורבא מהיכא דנפקא להו עונש מהתם נפקא להו אזהרה אלא לדתני אבוה דרבי אבין מאי אמר רבי אילעא אמר קרא אל תחלל את בתך להזנותה מתקיף לה רבי יעקב אחוה דרב אחא ב...
על ידי שמואל דוד
ב' אוקטובר 02, 2017 5:54 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 8020
צפיות: 363212

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

בבקשה,

תוספות חכמי אנגליה עמ"ס סנהדרין דף עו (עמוד 118 מדפי האוצר)
על ידי שמואל דוד
ב' אוקטובר 02, 2017 4:06 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שו"ת אורחותיך למדני - המחבר המסתורי
תגובות: 32
צפיות: 3789

Re: שו"ת אורחותיך למדני

עובדיה חן כתב:לא הבנתי מה מעליתא חסר רבנים שעונים.

הוא עונה בכל ענין. מי עוד עונה?
על ידי שמואל דוד
ב' אוקטובר 02, 2017 7:00 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שו"ת אורחותיך למדני - המחבר המסתורי
תגובות: 32
צפיות: 3789

Re: שו"ת אורחותיך למדני

נהר שלום כתב:
שמואל דוד כתב:
איש_ספר כתב:האם אכן יש משהו מיוחד בתשובותיו הנדפסות שיש בו לעורר ענין על זהות כותבן?

נכתב ללא שעיינתי בספריו מעולם.

כדאי לעיין. הוא עונה בכל ענין בחריפות ובקיאות. לכל שואל!

בכתובת הדוא"ל הנ"ל? שאלתי ולא נענתי.

מתי שאלת?
על ידי שמואל דוד
ב' אוקטובר 02, 2017 5:31 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: שו"ת אורחותיך למדני - המחבר המסתורי
תגובות: 32
צפיות: 3789

Re: שו"ת אורחותיך למדני

איש_ספר כתב:האם אכן יש משהו מיוחד בתשובותיו הנדפסות שיש בו לעורר ענין על זהות כותבן?

נכתב ללא שעיינתי בספריו מעולם.

כדאי לעיין. הוא עונה בכל ענין בחריפות ובקיאות. לכל שואל!
על ידי שמואל דוד
ה' ספטמבר 28, 2017 10:45 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: כפרות או כסף?
תגובות: 17
צפיות: 875

Re: כפרות או כסף?

עיין חיי אדם
על ידי שמואל דוד
ה' ספטמבר 28, 2017 4:06 pm
פורום: בית המדרש
נושא: חקירה בענין ברכה לבטלה
תגובות: 27
צפיות: 346

Re: חקירה בענין ברכה לבטלה

ביליצר כתב:
שמואל דוד כתב:אז מה?


המאכל אינו חפץ של איסור כחזיר ונבלה אלא מאכל היתר לכול אלא שהיה אסור לו לאכלו ללא ברכה

אני יודע. לא הבנתי מה כוונתך.
על ידי שמואל דוד
ה' ספטמבר 28, 2017 4:01 am
פורום: בית המדרש
נושא: חקירה בענין ברכה לבטלה
תגובות: 27
צפיות: 346

Re: חקירה בענין ברכה לבטלה

כדכד כתב:בוצע ברך נאץ ה' והרי הוא מברך על הגנוב וגם אם יאכל עדיין ברכתו לבטלה ולק"מ

עיין לב בנים סימן כ

עבור לחיפוש מתקדם