החיפוש הניב 130 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי סייג לחכמה
ה' נובמבר 15, 2018 3:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 915
צפיות: 74341

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

מצפה כתב:מי יודע היכן כתוב בזוה"ק שאבן רומז ליצה"ר ובאר רומז ללב?

בתודה מראש
המצפה

דהיצה"ר נקרא אבן מצינו בגמ' סוכה נ"ב: תנא דבי רבי ישמעאל אם פגע בך מנוול זה (יצה"ר) משכהו לבית המדרש אם אבן הוא נימוח אם ברזל הוא מתפוצץ"
על ידי סייג לחכמה
ד' נובמבר 14, 2018 9:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: הניח רק בן טומטום האם אשתו מחיובת ביבום
תגובות: 1
צפיות: 58

הניח רק בן טומטום האם אשתו מחיובת ביבום

התשובה ע"ז מצאתי ברשב"ם בגמ' מס' בבא בתרא דף קמ: דבמשנה שם מבואר דאדם שמת והניח רק בן טומטום, אם אין שם יורש אלא הוא יורש את הכל ו ברשב"ם שם ד"ה יורש את הכל. ואף על גב דבריה הוא ה"מ היכא דאיכא בנים ובנות ודוחין אותו בנים אצל בנות והבנות אצל בנים ואין לו לא כבן ולא כבת כדאמר ...
על ידי סייג לחכמה
ב' נובמבר 05, 2018 1:53 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ענידת טבעת נישואין לגבר
תגובות: 58
צפיות: 5021

Re: ענידת טבעת נישואין לגבר

ארזי הלבנון כתב:משנה, נגעים פרק יג משנה ט
מי שנכנס לבית המנוגע... היה לבוש בכליו וסנדליו ברגליו וטבעותיו בידיו, הוא טמא מיד, והן טהורין עד שישהה כדי אכילת פרס, פת חטין ולא פת שעורים, מיסב ואוכלן בלפתן.

עיין הייטב במפרשים על אתר, וכמדומה לי שמקורו מגמ' דטבעותיו בידו היינו מונחים על פס ידו שלא כדרך מלבוש.
על ידי סייג לחכמה
ג' אוקטובר 23, 2018 12:57 am
פורום: משפחות סופרים
נושא: רבי יצחק מאשקאוויטש זצ"ל רב דביהמ"ד תורת חמד נייטרא
תגובות: 0
צפיות: 399

רבי יצחק מאשקאוויטש זצ"ל רב דביהמ"ד תורת חמד נייטרא

ברוך דיין האמת היום ביום י"ג לחודש חשון הלך לעולמו הרב הגאון רבי יצחק מאשקאוויטש זצ"ל רב דביהמ"ד תורת חמד נייטרא וויליאמסבורג נולד בעיר הוידא סאבאסלוי לאביו הג''ר מרדכי מאשקאוויטש זצ''ל שהיה חתנו של הג''ר יעקב צבי כ''ץ זצ''ל אבד''ק סאבאסלוי ובעמח''ס לקט קמח החדש שימש כמגיד שיעור בישבת...
על ידי סייג לחכמה
ו' ספטמבר 07, 2018 1:50 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אימורים או חלבים?
תגובות: 1
צפיות: 122

Re: אימורים או חלבים?

אימורים הם לאו דווקא חלבים אלא האברים ששורפים אותם על המזבח מן החטאות הנאכלות ומן האשמות ומן השלמים הם הנקראים אימורים (רמב"ם מעשה הקרבנות א יח)
נקרא שמם "אימורים" מלשון אמירה וצווי, שצוה ה' לשרוף אותם (פירוש המשניות לרמב"ם בהקדמה לסדר קדשים)
על ידי סייג לחכמה
ו' אוגוסט 31, 2018 4:02 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: אם המצא תמצא עם הארץ בזמנינו אבל בארץ ישראל נמצא עוד כזה
תגובות: 1
צפיות: 173

אם המצא תמצא עם הארץ בזמנינו אבל בארץ ישראל נמצא עוד כזה

מה הפירוש בדברי האבני צדק בתשובות אבהע"ז סי' ה'
לענין אם המצא תמצא עם הארץ בזמנינו כאשר שמענו שבארץ ישראל נמצא עוד כזה
על ידי סייג לחכמה
ה' יולי 19, 2018 11:17 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: 'קָפַץ כְּאַיָּל וְשָׂם תִימוּר קְטוֹרֶת' – מפני מה קפץ הכהן הגדול בקדש הקדשים?
תגובות: 15
צפיות: 1654

Re: 'קָפַץ כְּאַיָּל וְשָׂם תִימוּר קְטוֹרֶת' – מפני מה קפץ הכהן הגדול בקדש הקדשים?

מצינו בגמ' יומא (מז:) כמה דברים שהם בגדר עבודות הקשות במקדש לשיטתך בענייני בית המקדש אין מקום לשאלות מציאותיות מסוג זה ?
על ידי סייג לחכמה
ה' יולי 19, 2018 8:33 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אחת לשבעים שנה נכחדים כל יינות העולם
תגובות: 4
צפיות: 400

Re: אחת לשבעים שנה נכחדים כל יינות העולם

אחר חיפוש מצאתי בספר פנינים יקרים עמוד נ"א הביא זאת בשם הגאון בעל כנסת יחזקאל עה"פ ולאביו שלח מטוב ארץ מצרים (בראשית מה, כג) פירש"י מציני בגמרא ששלח לו יין ישן שדעת זקנים נוחה הימנו, יש לפרש כי ידועים דברי רז"ל סוטה לד: וחברון שבע שנים נבנתה לפני צוען מצרים (במדבר יג כב) שחברון ה...
על ידי סייג לחכמה
ה' יולי 19, 2018 6:24 pm
פורום: אלול וימים נוראים
נושא: 'קָפַץ כְּאַיָּל וְשָׂם תִימוּר קְטוֹרֶת' – מפני מה קפץ הכהן הגדול בקדש הקדשים?
תגובות: 15
צפיות: 1654

Re: 'קָפַץ כְּאַיָּל וְשָׂם תִימוּר קְטוֹרֶת' – מפני מה קפץ הכהן הגדול בקדש הקדשים?

לדלג מעל הבדים בכדי להכנס ולעמוד ביניהם הלא היה בידיו בפעם הראשונה כשנכנס מחתה מלאה גחלים, ובידו השני כף מלאה קטורת, ואם יקפוץ אמה וחצי למעלה, הלא ישפך על הקרקע, בשלמא על המחתה מלאה קטורת, היה אפשר לומר שהיה לה כיסוי, כמו שפירשו רבינו חננאל והערוך שניאשתיק דאיתא בגמ' יומא (דף מ"ד:), היינו כיסו...
על ידי סייג לחכמה
ג' יולי 03, 2018 7:24 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: רמזים בדפי המסכת
תגובות: 18
צפיות: 1335

Re: רמזים בדפי המסכת

מענין לענין. שמעתי בשם אחד מזקני הרבנים הספרדים בירושלים (כמדומה רבי אברהם רפול זצ"ל) רמז היכן נזכר הרמב"ם בתוספות. רמב"ם = ר"ת ראה מנחות מ"ב. בתוספות מסכת ברכות דף מד. ד"ה על העץ ועל פרי העץ. בא"ד הביא את דברי הרמב"ם ובס' המיימוני כתב ונפל ברעיוני ד רמב"...
על ידי סייג לחכמה
ג' יוני 19, 2018 8:14 pm
פורום: בית המדרש
נושא: רובא דאיתא קמן וחזקה מה עדיף?
תגובות: 6
צפיות: 489

Re: רובא דאיתא קמן וחזקה מה עדיף?

במס' בבא בתרא בסוגיא האם הולכין בממון אחר הרוב ריש פרק המוכר פירות דף צג. במחלוקת רב ושמואל לפי המסקנה ס"ל לרב דרובא דליתא קמן עדיף מחזקה, ושמואל ס"ל דחזקה עדיף מרוב, ופירש הרשב"ם שם ד"ה דהוא גופיה מוחזק דזה דווקא ברובא דליתא קמן, אבל ברובא דאיתא קמן אף שמואל מודה דרוב עדיף . ועי...
על ידי סייג לחכמה
ב' יוני 18, 2018 6:16 pm
פורום: בית המדרש
נושא: האם מותר להקטיר קטורת בהיכל מחוץ למזבח הזהב?
תגובות: 7
צפיות: 593

Re: האם מותר להקטיר קטורת בהיכל מחוץ למזבח הזהב?

מהגמ' מס' מנחות דף נ: יכול לא יעלו על מזבח הפנימי אבל יעלו על מזבח החיצון, ת"ל את שמן המשחה ואת קטרת הסמים לקודש ככל אשר צויתיך יעשו, אין לך אלא מה שאמור בענין, ע"כ
משמע דלאו דווקא על המזבח הזהב עוברין אם מקטירין קטורת זרה
על ידי סייג לחכמה
ו' יוני 01, 2018 12:33 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: סברא דאורייתא
תגובות: 18
צפיות: 2117

Re: סברא דאורייתא

אפ"ל טעם ומקור לזה ד 'סברא דאורייתא היא' לפי מה שמחדש האבני נזר בתשובותיו (חיו"ד סימן ש"ו אות ט"ז) וז"ל: ביאור שורש דברים אלו:‏ הנה נתקשה ה משנה למלך (פרק י מהל׳ מלכים) בשבועות שקודם מתן תורה אברהם ויצחק לאבימלך, עשו ליעקב, אליעזר לאברהם,‏ הלא שבועה אינה מז׳ מצוות שנצטוו ב&q...
על ידי סייג לחכמה
א' מאי 27, 2018 10:08 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשה ששכחה יעלה ויבא בחג השבועות
תגובות: 10
צפיות: 485

Re: אשה ששכחה יעלה ויבא בחג השבועות

מאי נפק"מ משבועות שהכל מודים בו ליו"ט אחר שרק לר' יהושע בעינן לכם הלא סו"ס הלכה כר' יהושע ואם רעק"א פסק כך ביו"ט רגיל אין סיבה לחלק שבועות מיו"ט אחר משום דבכל יו"ט הן פטורות משום דהוי מצות עשה שהזמן גרמא אבל ב"עצרת" מטעמא ד יום שניתנה בו תורה אף הן מחויב...
על ידי סייג לחכמה
ו' מאי 25, 2018 6:30 pm
פורום: בית המדרש
נושא: קינוי על ידי בית דין
תגובות: 3
צפיות: 256

קינוי על ידי בית דין

מחלוקת בין הגאון רבי מיכאל פארשלעגער ז"ל בעמח"ס תורת מיכאל והרב מקוז'יגלוב בעמח"ס ארץ צבי והכרעת הגאון הרוגוצ'ובי בעמח"ס צפנת פענח
דכיון שיש דין קינו על ידי בית דין האם היא דווקא בית דין הגדול און אנן שליחותייהו עבדינן
ומעשה נורא שאירע בימיהם
על ידי סייג לחכמה
ו' מאי 25, 2018 5:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשה ששכחה יעלה ויבא בחג השבועות
תגובות: 10
צפיות: 485

Re: אשה ששכחה יעלה ויבא בחג השבועות

האיך אפשר לקיים הלכם בעצרת ע"י דבר אחר הלא נחלקו שם בפסחים ר' אליעזר ור' יהושע, ר' אליעזר אומר אין לו לאדם בי"ט אלא או אוכל ושותה או יושב ושונה ר' יהושע אומר חלקהו חציו לאכילה ושתיה וחציו לבית המדרש, וא"ר יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו כתוב אחד אומר עצרת לה' אלהיך וכתוב אחד אומר עצרת תהי...
על ידי סייג לחכמה
ה' מאי 24, 2018 10:59 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשה ששכחה יעלה ויבא בחג השבועות
תגובות: 10
צפיות: 485

Re: אשה ששכחה יעלה ויבא בחג השבועות

האיך אפשר לקיים הלכם בעצרת ע"י דבר אחר הלא נחלקו שם בפסחים ר' אליעזר ור' יהושע, ר' אליעזר אומר אין לו לאדם בי"ט אלא או אוכל ושותה או יושב ושונה ר' יהושע אומר חלקהו חציו לאכילה ושתיה וחציו לבית המדרש, וא"ר יוחנן ושניהם מקרא אחד דרשו כתוב אחד אומר עצרת לה' אלהיך וכתוב אחד אומר עצרת תהי...
על ידי סייג לחכמה
ה' מאי 24, 2018 9:54 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מים המאררים
תגובות: 19
צפיות: 973

Re: מים המאררים

עיין בספר צרור המור הובא שם דוהאשה ההוא תשא את עונה, היא משום שענתה אמן בגילוי ראש
על ידי סייג לחכמה
ה' מאי 24, 2018 9:31 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מים המאררים
תגובות: 19
צפיות: 973

Re: מים המאררים

על ידי סייג לחכמה
ה' מאי 24, 2018 9:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשה ששכחה יעלה ויבא בחג השבועות
תגובות: 10
צפיות: 485

אשה ששכחה יעלה ויבא בחג השבועות

ידוע דעת רעק"א בתשובותיו סי' א' דאשה ששכחה יעלה ויבא ביו"ט בברכת המזון אינה צריכה לחזור ולברך, משום דנשים פטורות ממצות שמחת יום טוב, ואינן חייבות באכילת פת. ויש לעיין בעצרת דאמרינן בפסחים (ס"ח:) ד הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם מ"ט יום שניתנה בו תורה הוא, והלא אף הן בכלל שמחה זו ...
על ידי סייג לחכמה
ה' מאי 24, 2018 8:57 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מים המאררים
תגובות: 19
צפיות: 973

Re: מים המאררים

אסורה לברך בגילוי ראש וגילוי לבה
על ידי סייג לחכמה
ה' מאי 24, 2018 8:53 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מים המאררים
תגובות: 19
צפיות: 973

Re: מים המאררים

יש לעיין עוד דלא היתה יכולה לברך, דהא הכהן פורע את ראש האישה, וקורע את בגדיה עד שמגלה את לבה
על ידי סייג לחכמה
ה' מאי 24, 2018 7:46 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מים המאררים
תגובות: 19
צפיות: 973

Re: מים המאררים

אבל לכאורה צריכה לברך "ברכה על מצות השתיה"
על ידי סייג לחכמה
ה' מאי 24, 2018 7:45 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מים המאררים
תגובות: 19
צפיות: 973

Re: מים המאררים

שמואל דוד כתב:גם אינה שותה לצמאה וא״כ לכאורה אין לה לברך

יתכן שתהיה צמאה !
על ידי סייג לחכמה
ה' מאי 24, 2018 7:26 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מים המאררים
תגובות: 19
צפיות: 973

Re: מים המאררים

הלא הטילו עפר בתוך המים ואינו ראו לשתיה
על ידי סייג לחכמה
ו' מאי 18, 2018 12:17 am
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: שיר של יום מיוחד על שתי הלחם.
תגובות: 1
צפיות: 790

Re: שיר של יום מיוחד על שתי הלחם.

ראיתי בדף על הדף עמ"ס סוכה שמציינים לס' חקרי לב או"ח סי' ל"ב שדן על ראיה זו
על ידי סייג לחכמה
ד' מאי 16, 2018 8:44 pm
פורום: בית המדרש
נושא: גזיזת שער הראש לנשים
תגובות: 5
צפיות: 449

Re: גזיזת שער הראש לנשים

הוה אמינא כתב:לא מצאתי מאמר הקשור לזה בירחון. אולי יכוונו אותי?
זכורני שהיה אשכול על זה מכבר, כמדו' שכתב על זה באורך חבר הפורום הרב חיים שיש בהם.

היא בדף שכ"ז
על ידי סייג לחכמה
ד' מאי 16, 2018 6:03 pm
פורום: בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות
נושא: תורת הקרבנות - לחג השבועות
תגובות: 1
צפיות: 937

תורת הקרבנות - לחג השבועות

יצא לאור על ידי מכון תורת הקרבנות
על ידי סייג לחכמה
ד' מאי 02, 2018 9:18 pm
פורום: לשכת הסופרים
נושא: טקסט תוספות יום טוב - זרעים
תגובות: 1
צפיות: 459

Re: טקסט תוספות יום טוב - זרעים

מסכת ברכות דמאי שביעית חלה ערלה ביכורים הם על אתר ויקיטקסט
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%AA%D ... 7%A0%D7%94
על ידי סייג לחכמה
ד' מאי 02, 2018 12:41 am
פורום: בית התלמוד
נושא: בספק ברכה לומר המימרא בגמרא
תגובות: 13
צפיות: 997

Re: בספק ברכה לומר המימרא בגמרא

מה שנכון נכון כתב:על עיקר הענין הנ"ל האריכו בצי"א וביבי"א, יע"ש.

נא לציין המראה מקומות באיזה חלק ובאיזה סימן ?
על ידי סייג לחכמה
ד' מאי 02, 2018 12:23 am
פורום: בית התלמוד
נושא: בספק ברכה לומר המימרא בגמרא
תגובות: 13
צפיות: 997

Re: בספק ברכה לומר המימרא בגמרא

יש להוסיף עוד, לכאורה, מדוע בכל ספק ברכה לא יקריא את הברכה הדרושה מתוך הגמרא או מתוך ספר לימוד אחר? לא כל ברכות מבואר בגמ' הנוסח במילואה כמו בקידוש לבנה למה זה חייב להיות מימרא בגמ'? יאמר את ההלכה כמות שהיא, ו'יכניס' בנוסח ההלכה את הברכה במלואה. אפ"ל דשפיר יש לחלק משום דדעת המג"א באו"...
על ידי סייג לחכמה
ג' מאי 01, 2018 11:21 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: בספק ברכה לומר המימרא בגמרא
תגובות: 13
צפיות: 997

Re: בספק ברכה לומר המימרא בגמרא

החושב כתב:יש להוסיף עוד, לכאורה, מדוע בכל ספק ברכה לא יקריא את הברכה הדרושה מתוך הגמרא או מתוך ספר לימוד אחר?

לא כל ברכות מבואר בגמ' הנוסח במילואה כמו בקידוש לבנה
על ידי סייג לחכמה
ג' מאי 01, 2018 11:18 pm
פורום: עיון תפילה וחקר פיוט
נושא: למה אין בשמונה עשרה בקשה על נחת מהילדים?
תגובות: 29
צפיות: 1986

Re: למה אין בשמונה עשרה בקשה על נחת מהילדים?

גם שמעתי איזה פעם מהגאון הנ"ל הרב ר' נפתלי שליט"א, דבסידור חתם סופר כתב בשם מרן החתם סופר לכוון שיצלינו מצער גידול בנים, באמירת "וילכו שניהם יחדיו" באמירת פרשת העקדה
על ידי סייג לחכמה
ג' מאי 01, 2018 10:23 pm
פורום: בית התלמוד
נושא: בספק ברכה לומר המימרא בגמרא
תגובות: 13
צפיות: 997

בספק ברכה לומר המימרא בגמרא

בספר דרך פקודיך (מצוה ד' בהג"ה אות ה') בשם החוזה מלובלין זצ"ל דאם לא נראית הלבנה בזמנה, כדי לצאת מספק ברכה לבטלה, יאמר המימרא בגמ' בסנהדרין מ"ב. מאי מברך אמר רב יהודה ברוך אתה ה' אמ"ה אשר במאמרו וכו' בדרך לימוד, עי"ש. וכן הביא השדי חמד (ח"ה מע' ברכות סי' ב' אות ט' בסו&q...
על ידי סייג לחכמה
ג' מאי 01, 2018 3:59 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מוריה - ניסן תשע"ח
תגובות: 18
צפיות: 2077

Re: מוריה - ניסן תשע"ח

ישר כוחכם
על ידי סייג לחכמה
ב' אפריל 30, 2018 7:57 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: יומא דהילולא של רבי מאיר בעל הנס
תגובות: 16
צפיות: 1462

Re: יומא דהילולא של רבי מאיר בעל הנס

אתמול שאל לי אחד מה שמו של אביו של רבי מאיר בעל הנס ואחר חיפוש מצאתי דהיא היה מצאצאי נירון קיסר בהרמב"ם בהקדמה לספר המדע חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, והם גדולי החכמים שקיבלו ממנו, ואלו הם: רבי אליעזר הגדול, ורבי יהושע, ורבי יוסי הכהן, ורבי שמעון בן נתנאל, ורבי אלעזר בן ערך. ורבי עקי...
על ידי סייג לחכמה
ב' אפריל 30, 2018 4:11 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: מוריה - ניסן תשע"ח
תגובות: 18
צפיות: 2077

Re: מוריה - ניסן תשע"ח

האם אפשר להעלות מאמרו של הרב שרייבר עמוד שיד
על ידי סייג לחכמה
ב' אפריל 30, 2018 1:19 am
פורום: בית המדרש
נושא: אדם אחר אכילתו משקלו קל מכשהוא רעב
תגובות: 29
צפיות: 1521

Re: אדם אחר אכילתו משקלו קל מכשהוא רעב

שמעתי דהטעם היא, דהלא ידוע דחי נושא את עצמו וקודם אכילתו אין בכח כמו לאחר אכילה אבל לאחר אכילה משום דחי נושא את עצמו זה גורם שלא יהא משקלו כמו קודם אכילה . אבל זה אינו דא"כ בדיני ערכין כשאומר משקלי עלי נמצא דאדרבה אם יתן משקלו דקודם אכילה זהו משקלו אמיתי, משא"כ משקלו לאחר אכילה אין זה משקל...

עבור לחיפוש מתקדם