החיפוש הניב 2605 תוצאות

עבור לחיפוש מתקדם

על ידי פרי יהושע
ד' פברואר 06, 2019 10:44 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מהי התביעה על דמי ולדות - והלא אין הולכין בממון אחר הרוב
תגובות: 25
צפיות: 432

Re: מהי התביעה על דמי ולדות - והלא אין הולכין בממון אחר הרוב

החילוק בין איתא קמן לליתא קמן הוא שבאיתא קמן יש לנו מקום ברור לתלות והוי כגזיה"כ וממילא אף ואולי בגלל שאינו סברא (כידוע מהרש"ש כתובות והגרש"ש בשער"י), יש שסברו שאפשר ללכת אחריו בדיני ממונות, ותוס' כתבו בריש המניח לא כך שהרי כתבו לעניין דיינים שהמיעוט כמי שאינו. לעומת זאת רובא דלי...
על ידי פרי יהושע
ד' פברואר 06, 2019 8:43 am
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: הבעש"ט היה ישן כל היום ולמד כל הלילה
תגובות: 5
צפיות: 398

Re: הבעש"ט היה ישן כל היום ולמד כל הלילה

תקשה כך, על כל מי שמסתיר מעשיו.
אך לא דברו עליו לה"ר כי חשבהו כאיש פשוט והמוני
אמנם עצם המעשה לא יתכן, כי א"א לישן כל היום, ומתי עשה כך אחר התגלותו?
כי לפני זה היה הרי עוסק באיזה מלאכה, או שהיה מתבודד עם עצמו, (ואז בטח אינו בכלל מכשיל וכו')
על ידי פרי יהושע
ד' פברואר 06, 2019 8:41 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: מהי התביעה על דמי ולדות - והלא אין הולכין בממון אחר הרוב
תגובות: 25
צפיות: 432

Re: מהי התביעה על דמי ולדות - והלא אין הולכין בממון אחר הרוב

הקשה הפענח רזא [משפטים, אות כב] כיצד תובע בעל האשה את דמי הולדות, והלא דילמא הולד היה נפל, ואין עליו חיוב תשלומי דמי ולדות. ותירץ, דאזלינן בתר רוב ולדות שאינן נפלים. ויש לעיין טובא, דהלא קיי"ל בכמה דוכתי דלא אזלינן בממון בתר הרוב [ב"ק כז, ב ועוד], ואם כן כיצד תובע בעל האשה מכח רוב ולדות ש...
על ידי פרי יהושע
ד' פברואר 06, 2019 8:37 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?
תגובות: 27
צפיות: 2476

Re: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?

האם פשוט שיש לצרף מחיצת אנשים למחיצה רה"י או צוה"פ? פשוט. אגב, גם בלי שיטת ר"י, צריך לשים לב שלפעמים עומדים ג' אנשים בסמיכות באופן שהם יוצרים ביניהם רה"י דאו', ואילו מסביבם יש רה"ר, ובהזזה קלה של חפץ כמה טפחים יש כאן הוצאה גמורה. צריך בדיקה היטב בכ"ז כי איך שהוא זה לא ...
על ידי פרי יהושע
א' פברואר 03, 2019 2:56 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה
תגובות: 9979
צפיות: 754272

Re: נא שגבם מאוצר - בקשת קבצים מאוצר החכמה

אודה אם אחד מהחכמים יועיל בטובו להוריד בשבילי מספר הראבי"ה (מהדורת דבליצקי) ח"א עמוד שד"מ. (אני נצרך להערה מח)
על ידי פרי יהושע
א' פברואר 03, 2019 2:51 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אִם בַּעַל אִשָּׁה הוּא וְיָצְאָה אִשְׁתּוֹ עִמּוֹ
תגובות: 5
צפיות: 189

Re: אִם בַּעַל אִשָּׁה הוּא וְיָצְאָה אִשְׁתּוֹ עִמּוֹ

הטעם לדרשת חז"ל הוא ברור, שהרי הקונה עבד כנעני לא נאמר שהוא קונה אישתו עימו, ומאי שנא העברי? אלא שבכל זאת יש שאלה על חיוב מזונות אישתו, הם תנאים סוציאלים, או חלק מעבדות? מלשון התורה נראה שכן, אלא שלא השמיעה אלא את היציאה, אולי כי לא יכלה להשמיע, לא את המזנות (שאינו תנאי ההעסקה), ולא את העבדות ש...
על ידי פרי יהושע
ש' פברואר 02, 2019 9:19 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: אִם בַּעַל אִשָּׁה הוּא וְיָצְאָה אִשְׁתּוֹ עִמּוֹ
תגובות: 5
צפיות: 189

אִם בַּעַל אִשָּׁה הוּא וְיָצְאָה אִשְׁתּוֹ עִמּוֹ

מגיד שאם לא היה נשוי מתחלה אין רבו מוסר לו שפחה כנענית להוליד ממנה עבדים (קידושין כ).
ושמעתי להעיר, שאם כן למה לא נאמר בקרא בפירוש שחייב לזונה, ולמה דיברו רק על היציאה?
על ידי פרי יהושע
ש' פברואר 02, 2019 9:15 pm
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?
תגובות: 27
צפיות: 2476

Re: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?

דווקא הדוג' של מתני' עני ובעה"ב אינה, כי הבעה"ב בתוך רה"י. ישנה. כי אפילו אם בעה"ב לא יעמוד כנגד העני, או שהוא יהיה פחות מד"ט, מ"מ הצוה"פ של הרה"י תהיה המחיצה השניה, ואף אם יחסר בה תנאי צוה"פ, הרי לפי החזו"א כל רה"י נחשבת כמו מחיצה. האם פשוט שי...
על ידי פרי יהושע
ג' ינואר 29, 2019 2:40 am
פורום: סוכות ושמנ"ע
נושא: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?
תגובות: 27
צפיות: 2476

Re: האם רשאי אדם לעשות עצמו מחיצה לעצמו?

דווקא הדוג' של מתני' עני ובעה"ב אינה, כי הבעה"ב בתוך רה"י.
על ידי פרי יהושע
ה' ינואר 24, 2019 1:38 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: ברכה אחריתי, או אחרינתא, או אחרינייתא, או....
תגובות: 6
צפיות: 193

ברכה אחריתי, או אחרינתא, או אחרינייתא, או....

העיר לי בעברי יהודי ת"ח על מה שאמרתי כדרך העולם ברכה אחריתי, שראוי לומר ברכה אחרניתי, כי אינה ברכה אחרת, אלא ברכה אחרונה,
האם צדק?
על ידי פרי יהושע
ג' ינואר 08, 2019 12:54 am
פורום: בית המדרש
נושא: ברוך מציב גבול אלמנה (בביהכ"נ ע"ש ניסן בק)
תגובות: 15
צפיות: 488

Re: ברוך מציב גבול אלמנה (בביהכ"נ ע"ש ניסן בק)

היום שמעתי שיש שעושים עצה שמקראים מתוך הגמ' רמב"ם את הברכה, ופעם אחת נהג כך האמשינובר, אבל כשהגיע לברכה כ"כ התלהב, שבירך כך, ללא כוונת לימוד.
על ידי פרי יהושע
ב' ינואר 07, 2019 3:10 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברוך מציב גבול אלמנה (בביהכ"נ ע"ש ניסן בק)
תגובות: 15
צפיות: 488

Re: ברוך מציב גבול אלמנה (בביהכ"נ ע"ש ניסן בק)

מציב גבול אלמנה משמע קצת בהנחת אבן הפינה, אבל כמדומה המנהג רק שמקימים ממש, אדרבא יבוא היודע...
על ידי פרי יהושע
ב' ינואר 07, 2019 3:05 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברוך מציב גבול אלמנה (בביהכ"נ ע"ש ניסן בק)
תגובות: 15
צפיות: 488

Re: ברוך מציב גבול אלמנה (בביהכ"נ ע"ש ניסן בק)

ז"ל המ"ב [רכד, סקי"ד]: ואפשר דוקא בא"י ובזמן בית שני קאמר אבל בזה"ז אפילו בא"י לא [ב"י] אמנם יש מקום גדול לומר שבזמנינו שהוא בשלטון ישראל יודה הב"י דמברכין ואינו תלוי בבנין הבית דוקא [וכן מפורסם משמיה דמרן הגרי"ש אלישיב], אבל אפשר לומר שהוא תלוי בדוקא בב...
על ידי פרי יהושע
ב' ינואר 07, 2019 2:41 pm
פורום: בית המדרש
נושא: ברוך מציב גבול אלמנה (בביהכ"נ ע"ש ניסן בק)
תגובות: 15
צפיות: 488

ברוך מציב גבול אלמנה (בביהכ"נ ע"ש ניסן בק)

התפרסם שיש מגדולי הדור שאומרים ע"פ מ"ב רכד שסב"ל, ולא ירדתי לסוף דעתם, שלכא' כל הפלוג' של האחרו' שם על חו"ל, ולא על הארץ, האם אני טועה?
על ידי פרי יהושע
ו' ינואר 04, 2019 2:20 am
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 317
צפיות: 23076

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

יהודי מחמיר לעשר לחומרא פירות וירקות, בטעות במקום להגיד נוסח ההפרשה החל לברך ולומר ברוך אתה ה' אלוקינו, האם ימשיך לברך על פרי כיון ואינו אלא חומרא, או שכיון ונוהג לעשר אולי הוי כנדר, ויאמר מן העולם ועד העולם, או בשכמל"ו, וכן מה הדין אם אמר רק ברוך אתה ה' האם כאן יותר כמקובל יאמר למדני חוקיך, א...
על ידי פרי יהושע
ד' ינואר 02, 2019 10:55 pm
פורום: בית המדרש
נושא: אשכול - מה עדיף על מה?
תגובות: 317
צפיות: 23076

Re: אשכול - מה עדיף על מה?

יהודי מחמיר לעשר לחומרא פירות וירקות, בטעות במקום להגיד נוסח ההפרשה החל לברך ולומר ברוך אתה ה' אלוקינו, האם ימשיך לברך על פרי כיון ואינו אלא חומרא, או שכיון ונוהג לעשר אולי הוי כנדר, ויאמר מן העולם ועד העולם, או בשכמל"ו, וכן מה הדין אם אמר רק ברוך אתה ה' האם כאן יותר כמקובל יאמר למדני חוקיך, או...
על ידי פרי יהושע
ב' דצמבר 31, 2018 2:00 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 452
צפיות: 12886

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

ועוד מחשבה אחת. מעשיה ידועה מספרת על אודות 'המעוררים' שבאו למרן הגרשז"א וביקשוהו שיצא בחרמות על האדמו"ר מאמשינוב שליט"א על 'חטאיו' החמורים שמתפלל לאחר זמן תפילה וכדו'. השיבם הגרשז"א בחכמתו 'מקובלנו שמצווה גוררת מצוה ועבירה גוררת עבירה, ולמרבה התמהון איני רואה את העבירות הנגררות ...
על ידי פרי יהושע
א' דצמבר 30, 2018 3:16 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: תוכחת מגולה מהרשב"ם אל עבר בעלי "פשוטו של מקרא"
תגובות: 46
צפיות: 1328

Re: תוכחת מגולה מהרשב"ם אל עבר בעלי "פשוטו של מקרא"

'ויאמר משה אל ה' בי ה' לא איש דברים אנכי וגו' מאז דברך אל עבדך כי כבד פה וכבד לשון אנכי (שמות ד' י')'. וכתב הראב"ע בפירוש הארוך: 'איש דברים יודע לדבר צחות, שאיננו מתעכב בלשונו בדברו או מגמגם, או שיכבדו על פיו אותיות ידועות כו'. גם מאז דברך, מעת דברך, כמו ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך (שם ה' כ&qu...
על ידי פרי יהושע
א' דצמבר 30, 2018 7:55 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מזה [מַה זֶּה] בְיָדֶךָ
תגובות: 21
צפיות: 841

Re: מזה [מַה זֶּה] בְיָדֶךָ

יישר כוחכם
(אם כי משום מה נראה לי שאם היה כתוב ב' מילים היו מקפידים להפסיק ביניהם באופן המורגש על אף הדגש בז')
על ידי פרי יהושע
א' דצמבר 30, 2018 3:33 am
פורום: דקדוק ומסורה
נושא: מזה [מַה זֶּה] בְיָדֶךָ
תגובות: 21
צפיות: 841

מזה [מַה זֶּה] בְיָדֶךָ

אצלינו הבעל קורא קרא כמילה אחת, ובשם ספר 'מסלול' שכך צריך לקרות.
ומסברא אינו מובן, שנראה כמזה מי הנידה, וגם מצויין כמובן בכל החומשים קרי וכתיב
ואיני יודע מה הנושא הדקדוקי וכו
הייתי שמח אם אחד המדקדקים היה מבהיר העניין
על ידי פרי יהושע
ה' דצמבר 27, 2018 11:14 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ עזרה לספרים מועילים/מראי מקומות בנושא... ◆
תגובות: 166
צפיות: 10455

Re: הריגת כינים בשבת

לכל חברי הפורום היקרים. אני מתעד לעשות עבודה עיונית על הסוגיא המפורסמת על הריגת כינים בשבת אך דא עקא שאני מחפש בעיקר מאמרים מחקרים בנושא, גם חומר כללי יעזור לי מאוד. אשמח למקורות מאמרים וכו' בנושא. איני יודע אם זה עוד אקטואלי, אבל אצרף מאמר מתוך ספרי 'מן המים' על מסכת שבת (נמצא גם באוצה"ח). הר...
על ידי פרי יהושע
ה' דצמבר 27, 2018 11:03 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 452
צפיות: 12886

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

לא מסמינר וולף. אלא שכל דבר שהרמב"ם חלק על רבותינו המקובלים (או לא ידע מדבריהם), עיקר נטיית הדעת היא כפי המקובלים (ומכל מקום גם דברי הרמב"ם לא בטלו ואכמ"ל). ודו"ק ותשכח האם תמצא דברים כאלו באר"י, ברמח"ל, בגר"א, במהר"ל, בתלמידי בעל שם טוב וכו' וכו'. ברור שיתכן...
על ידי פרי יהושע
ה' דצמבר 27, 2018 10:58 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר
תגובות: 48
צפיות: 942

Re: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר

אם מהרמב"ם אין ראיה גם מהריב"ש אין ראיה, ואני מסביר שוב, שהכוונה יצא ידי נתינה אינה חייבת להיות את המצוה, אלא את הנושא הממוני. ואם כן הייתי אומר שיוצא ידי המצוה, לא הייתי נזקק למין סברות כאלו, על הזמן המועט של העני שיכול להציג את מה שקיבל, אלא העניין הפורמלי, שעכ"פ כיון והוא קיבל ורק ...
על ידי פרי יהושע
ה' דצמבר 27, 2018 10:06 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 452
צפיות: 12886

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

ככל הכרות שלי עם דעות המקובלים שהזכרת לא מצאתי שהכריחו לחשוב שכל חסרונות הקדמונים הם ע"ד שהזכרת, הם היו ילודי אישה כמוני וכמוך, ולא מידות מהכתר. וגם האבות שהיו מרכבה לשכינה, עכ"פ חסרונותיהם היו חסרונות של בני אדם כמו שאכן הם היו. מה שכתבת לענייו יעקב, שוב לא הבנתי לחלוטין, אם זה פחד וזה חו...
על ידי פרי יהושע
ה' דצמבר 27, 2018 9:49 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 452
צפיות: 12886

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

תיקון המידות הוא להיות בעל דעה ממוצעת לדעת הרמב"ם כמש"כ בהלכות דעות, והיא הנקראת דרך ה' ומי שנולד עם טבע גרוע, אין זה שום חסרון, אלא מוטלת עליו עבודה להגיע לכלל מי שדעותיו ממוצעות, שעי"כ מגיע לנבואה. התכוונתי לומר שלפעמים אדם אינו יכול למצע את מידותיו בשלימות ואין זה בגדר הבחירה שלו....
על ידי פרי יהושע
ה' דצמבר 27, 2018 9:45 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר
תגובות: 48
צפיות: 942

Re: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר

ועוד בענין זה, מצאתי תשובת הריב"ש סי' שמ"א, וז"ל: ואני אומר (= תשובת הריב"ש) ראה זה חדש הוא ומוקצה מן הדעת, שהמתחייב לתת לחברו איזה דבר שיוכל לתתו במתנה על מנת להחזיר ובזה נאמר שקיים תנאו. שאם אמרו בפרק קמא דקדושין בכולהו קני לבר מאשה וכו' היינו באותן דברים שחייבה תורה לתת, שבזה...
על ידי פרי יהושע
ה' דצמבר 27, 2018 9:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר
תגובות: 48
צפיות: 942

Re: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר

אבל באמת נראה יותר שאכן לא קיים גם שם מצות נתינה כלל, ורק הרוויח את המתנה בחזרה, כי הקנה עכ"פ לכהן, אבל אינה מצווה כלל שאין זו המטרה של המצווה, ואכן הוי חוכא ואיטלולא... בענין ה'חוכא ואיטלולא'... ימחל נא מר לעיין לדוגמא ברמב'ם תרומות פרק יב הל' יט כתב במפורש: נתן תרומה לכהן על מנת להחזירה יצא ...
על ידי פרי יהושע
ה' דצמבר 27, 2018 12:59 am
פורום: בית המדרש
נושא: היכי תמצי כיסוי הדם דווקא שלא ע"י השוחט
תגובות: 5
צפיות: 155

Re: היכי תמצי כיסוי הדם דווקא שלא ע"י השוחט

השאלה אם יתחייב אחר לגבם י' זהובים?
על ידי פרי יהושע
ד' דצמבר 26, 2018 10:43 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 452
צפיות: 12886

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

אפשר עכ"פ לקבל פופורציות מסוימות, וזה כנגד הצועקים, האם בראשונים יש דברים כאלו כמו הרב תוכן לעיל?, ואכן יש, והרבה יותר מכך.
על ידי פרי יהושע
ד' דצמבר 26, 2018 10:39 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר
תגובות: 48
צפיות: 942

Re: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר

אני מנסה להבין את החקירה. יש לחקור מהי מצות צדקה, האם המצוה היא לתת ממון וכיון שנתן ע"מ להחזיר הרי שם נתינה עלה, או שמא המצוה לעזור לעני. (תסלח לי על החריפות, האם אנחנו לא הופכים את תורת ה' לחוכא ואיטלולא בחקירה שכזו??) לפי מסקנת הגמרא בקידושין דף ו אפשר לתת תרומה לכהן במתנה ע'מ להחזיר, וכן כת...
על ידי פרי יהושע
ד' דצמבר 26, 2018 9:56 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר
תגובות: 48
צפיות: 942

Re: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר

זה מה שהתכונתי שכפה"נ דין זה עצמו כן יהה תלוי בכך, ולא ייחשב כמי שיש לו כדי מחסורו לדעת הגרי"ש, אבל צריך להתיישב בדבר
על ידי פרי יהושע
ד' דצמבר 26, 2018 9:42 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר
תגובות: 48
צפיות: 942

Re: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר

אם זה בכלל כדי מחסורו כנראה לא יחייבו אותו למכור.
על ידי פרי יהושע
ד' דצמבר 26, 2018 9:40 pm
פורום: בית המדרש
נושא: סנפיר וקשקשת סיבה או סימן
תגובות: 4
צפיות: 157

Re: סנפיר וקשקשת סיבה או סימן

לעניין יוצא מהטהור בלא סמני טהרה.
וכן אם לזכר יש לו סמנים ולנקיבה לא, עי' תוס' נידה נ:.
וכן לעניין יוצא מהטמא ויש לו סמני טהרה יש נפק"מ אי שרי מצד עצמו ורק יש לאוסרו לכל היותר מדין יוצא, עי' פתחי תשובה יור"ד, בשם תשובת יד אליהו, ועי' עוד בשו"ת משנת יעבץ יור"ד סימן ו
על ידי פרי יהושע
ד' דצמבר 26, 2018 9:29 pm
פורום: בית המדרש
נושא: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר
תגובות: 48
צפיות: 942

Re: מצות צדקה בשני עניים-במתנה ע'מ להחזיר

בעני אין בכלל שיעור של מאתיים זוז, ונותנים לעשיר סוס לרכב עליו, מאתיים זוז זה לא שיעור של צרכים אלא של מעמד, שמי שיש לו מאתיים זוז (שיעור מזונות לשנה) הוא מעל קו העני, אבל זה לא משליך בכלל על הצרכים, יכול להיות שהוא מעל קו העני והצרכים שלו הם הרבה מעבר, וכן להיפך. מי אמר לך? הרב אלישיב אוחז שכל הדי...
על ידי פרי יהושע
ד' דצמבר 26, 2018 8:55 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 452
צפיות: 12886

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

תיקון המידות הוא להיות בעל דעה ממוצעת לדעת הרמב"ם כמש"כ בהלכות דעות, והיא הנקראת דרך ה'
ומי שנולד עם טבע גרוע, אין זה שום חסרון, אלא מוטלת עליו עבודה להגיע לכלל מי שדעותיו ממוצעות, שעי"כ מגיע לנבואה.
על ידי פרי יהושע
ד' דצמבר 26, 2018 8:41 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 452
צפיות: 12886

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

א. אני אין לי עסק עם הביטוי הזה ב. לדברי הרמב"ם שהביא הרב פרי יהושע אין שום קשר לנושא. הרמב"ם כתב בפירוש שדוד השתמש במידתו זו כראוי וכיאה. רק ציין שהיתה בו תכונה טבעית כזאת ודן על השאלה אם זה מפריע לנבואה. זה לא נכון הרמב"ם כתב שהיה נביא אפילו שלא היה שלם במידותיו מכל וכל, ואף שהפנה ...
על ידי פרי יהושע
ד' דצמבר 26, 2018 1:36 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 452
צפיות: 12886

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

לא הבנתי מה מצאתם בדברי האברבנאל הזה. (אולי חוץ מהסגנון אבל זה עניין של תקופה) את כללות טענתו של האברבנאל הביאו חז"ל בשם אבישג. ואברבנאל ביאר כאן הסבר יפה בפשוטו. שלעניין מה הנביא מזכיר והמלך לא ידעה להודיע עד כמה היה חלוש שאע"פ שבעצם דוד היה גבור בעניין זה (כמבואר גם בחז"ל על קראו ל...
על ידי פרי יהושע
א' דצמבר 23, 2018 2:38 pm
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 452
צפיות: 12886

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

מה הכוונה כל כוונת התורה לתאר את הירידה. הרי כל הרעיון הזה שמדובר פה בירידה רוחנית של יהודה הוא דרוש של הכותב ולא פשט הכתובים. אברבנאל שם: ויהי בעת ההיא וירד יהודה מאת אחיו ולא היתה הירידה ההיא מקומית ממקום עליון למקום תחתון אלא שעזב חברתם בעניני הצאן ונתחבר עם איש עדולמי ושמו חירה מפני שחברתו עמו ...
על ידי פרי יהושע
א' דצמבר 23, 2018 1:18 am
פורום: מקרא ותרגום
נושא: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי
תגובות: 452
צפיות: 12886

Re: כתב העת למקרא - 'פשטות המתחדשים' גיליון שלישי

תוכן כתב:אשמח לשמוע איפה עוד מצאנו במפרשים, שכיון שאשתו של יהודה מתה, ממילא מובן למה הוא הזדקק לזונה.

אברבנאל שם:

שנית ותמת בת שוע אשת יהודה ונעצר יהודה מאשה ימים רבים ובסיבת זה הרבה בו הזרע וגברה התאוה בו מה שלא היה עוש' בחיי אשתו.
על ידי פרי יהושע
ד' דצמבר 12, 2018 3:03 pm
פורום: מטפחת ספרים ועיטור סופרים
נושא: ◆ חיפוש מקור ◆
תגובות: 1635
צפיות: 104074

Re: ◆ חיפוש מקור ◆

מחפש מקור בגאונים או בראשונים לכך שהקורא בספרים חיצונים אין לו חלק לעוה"ב הוא כדי שלא יכלל בכלל כ"ד ספרים כך הוא משמעות קהלת רבה על הקרא "ויותר מהמה הזהר בני עשות ספרים הרבה", "כל המכניס בתוך ביתו יותר מכ"ד ספרים מהומה הוא מכניס לביתו, כגון ספר בן-סירא" (קוהלת רבה...

עבור לחיפוש מתקדם